2018. december 4.

A 2018. december 4-én megtartott képviselő-testületi ülés
h a t á r o z a t a i
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 454/2018. (XII. 04.) határozata a 2018. december 4-ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy a 2018. december 4-ei Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, első napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat nemzetiségi köznevelési intézmény alapítására” c. napirendi pontot.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 455/2018. (XII. 04.) határozata a 2018. december 4-ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy a meghívóban 6. napirendi pontként feltűntetett „Javaslat a VEKOP-5.3.1-15-2016-0009 azonosítószámú „Dél-budapesti kerékpárbarát fejlesztések” című projekt tervezési feladataihoz szükséges fővárosi többletfedezet elfogadására (Kiosztós)” c. napirendi pontot a meghívóban foglaltaknak megfelelően tárgyalja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 456/2018. (XII. 04.) határozata a 2018. december 4-ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület, úgy dönt, hogy a meghívóban 17. napirendi pontként feltűntetett „Javaslat a Budapest XXIII. 185876 helyrajzi számú, természetben Grassalkovich út 161-163. szám alatt található ingatlan 4650/6750 tulajdoni hányadának hasznosítására” c. napiendi pontot 3. napirendi pontként tárgyalja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 457/2018. (XII. 04.) határozata a 2018. december 4-ei Képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
A Képviselő-testület
a 2018. december 4-ei képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:
1.) Javaslat nemzetiségi köznevelési intézmény alapítására
2.) Javaslat a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2019. évi Üzleti tervének elfogadására (9.30 órakor)
3.) Javaslat a Budapest XXIII. 185876 helyrajzi számú, természetben Grassalkovich út 161-163. szám alatt található ingatlan 4650/6750 tulajdoni hányadának hasznosítására
4.) Beszámoló a Centrum Televízió Magyarország Kft. ESTV televíziós csatornán közzétett soroksári tematikájú állandó műsoráról a 2018. naptári évben (10.00 órakor)
5.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete módosítására
6.) Javaslat a 2019. évi ellenőrzési terv elfogadására
7.) Javaslat a Képviselő-testület 2019. évi munkatervének elfogadására
8.) Javaslat „A Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv és a gazdasági szervezettel nem rendelkező, - Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata által alapított és fenntartott - költségvetési szervek közötti munkamegosztási megállapodás” elfogadására
9.) Javaslat a 135-ös jelzésű járat, közismertebb nevén „Soroksári Busz” díjmentességének a finanszírozásához kapcsolódó kötelezettségvállalásra (szerződéses kötelezettség)
10.) Javaslat a VEKOP-5.3.1-15-2016-0009 azonosítószámú „Dél-budapesti kerékpárbarát fejlesztések” című projekt tervezési feladataihoz szükséges fővárosi többletfedezet elfogadására - KIOSZTÓS
11.) Javaslat a Galambos János Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tetőfelújításának előzetes kötelezettségvállalására
12.) Javaslat a GOH csomópont felüljáró festésével kapcsolatos döntések meghozatalára
13.) Javaslat a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyására
14.) Javaslat vagyonhasznosítási és feladat-ellátási szerződés megkötésére a Soroksári Sport Club Kft.-vel
15.) Javaslat a 185716 hrsz.-ú, természetben: 1239 Budapest, Haraszti út 26. szám alatti ingatlanon található „büfé” vonatkozásában gazdagodási megállapodás megkötésére - KIOSZTÓS
16.) Javaslat a Millennium-telep és a Lidl Áruház között gyalogjárda és kerékpárút létesítésével kapcsolatos döntések meghozatalára
17.) Javaslat a 186862/9 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII., Horgász part 97. alatt található, 691 m2 területű ingatlan hasznosításának meghatározására
18.) Javaslat a 186560/15 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII., Vadevezős utca 33. szám alatt található ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötésére
19.) Javaslat a Budapest XXIII. kerület 196549/2 helyrajzi számú ingatlanból a K-100045 számú kisajátítási vázrajz alapján kialakuló (196549/6) helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó kisajátítási kártalanítási összeg elfogadására
20.) Javaslat a Budapest XXIII. kerület 186556/4 hrsz.-ú, Háló u. 28-30. szám alatti ingatlan térképkivonaton Háló u. 28. szám alatt feltüntetett ingatlanrészének megfelelő 151/324 tulajdoni hányadának hasznosítására
21.) Javaslat az 185090/0/A/7 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Templom utca 60. fsz. 5. szám alatti ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatalára (a papíralapú előterjesztés zártként kezelendő)
22.) Beszámoló a közfoglalkoztatás 2018. évi működéséről
Javaslat a 2019. évi közfoglalkoztatási terv elfogadására, valamint kötelezettség vállalására a 2019. évi közfoglalkoztatás költségeinek biztosítására
23.) Javaslat a Budapest XXIII. Vadevezős utca és környéke ingatlanainak jogi rendezéséről szóló elvi döntés meghozatalára (zárt ülésre javasolt)
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 458/2018. (XII.04.) határozata a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság nem képviselő tagjának megválasztásáról szóló 559/2014. (XI.5.) Ök, határozat hatályon kívül helyezéséről, valamint a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság nem képviselő tagjának megválasztásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2019. január 1. napjával hatályon kívül helyezi 559/2014. (XI.5.) Ök. határozatát
II. a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság nem képviselő tagjának 2019. január 1. napjától Somogyi László 1238 Budapest, (lakcím) sz. alatti lakost választja meg.
III. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére
IV. felkéri a Jegyzőt a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet vonatkozó függelékének aktualizálására.
Határidő: 2019. január 1.
Felelős: a III. pont vonatkozásában Geiger Ferenc polgármester,
a IV. pont vonatkozásában dr. Veres Anikó jegyző
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 459/2018. (XII.04.) határozata a Budapest XXIII. kerület Soroksár területén tervezett elektromos töltőállomások létesítésével kapcsolatos 344/2018. (IX.11.) határozat módosításáról szóló 362/2018.(X.09.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 362/2018.(X.09.) határozattal módosított 344/2018.(IX.11.) határozat végrehajtási határidejét 2019. január 31. napjára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 460/2018. (XII.04.) határozata a Budapest XXIII. kerület Soroksár területén tervezett elektromos töltőállomások létesítésével kapcsolatos 345/2018. (IX.11.) határozat módosításáról szóló 363/2018.(X.09.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 363/2018.(X.09.) határozattával módosított 345/2018.(IX.11.) határozat végrehajtási határidejét 2018. január 31. napjára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 461/2018. (XII.04.) határozata a Budapest XXIII. kerület Soroksár területén tervezett elektromos töltőállomások létesítésével kapcsolatos 346/2018. (IX.11.) határozat módosításáról szóló 364/2018.(X.09.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 346/2018. (IX.11.) határozat I. pontja helyébe az alábbi pont lép:
„I. támogatja és hozzájárulását adja Budapest XXIII. kerület Soroksár területén tervezett elektromos töltőállomás létesítéséhez az alábbi helyszínen: Erzsébet utca (Táncsics Mihály Művelődési Ház közelében)
Határidő: 2019. január 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 462/2018. (XII.04.) határozata nemzetiségi köznevelési intézmény alapításával kapcsolatos döntéseiről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a nemzetiségek jogairól 2011. évi CLXXIX. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján elviekben támogatja, hogy Soroksár területén a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat nemzetiségi óvodát alapítson.
II. felkéri a Jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatal útján vizsgálja meg - legkésőbb a 2019. március hónapban tartandó képviselő-testületi ülésre - a nemzetiségi költségvetési intézmény létesítésével és alapításával kapcsolatos feladatokat, azon szempontból is, hogy az milyen mértékben érintené az Önkormányzat költségvetését, és a meglévő óvodai intézmények átszervezését.
III. felkéri a Polgármestert az érintettek értesítésére.
Határidő: a II. pont vonatkozásában: 2019. március 30.
        a III. pont vonatkozásában: 2018. december 12.
Felelős:     a II. pont vonatkozásában: dr. Veres Anikó jegyző
   a III. pont vonatkozásában: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 463/2018. (XII.04.) határozata a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadásáról
A Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
I. elfogadja a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervét.
II. felkéri a Polgármestert, hogy értesítse a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: 2018. december 12.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 464/2018. (XII.04.) határozata Ruff Lénárd részére tanácskozási jog biztosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Javaslat a Budapest XXIII. 185876 helyrajzi számú, természetben Grassalkovich út 161-163. szám alatt található ingatlan 4650/6750 tulajdoni hányadának hasznosítására” c. napirendi pont keretében tanácskozási jogot biztosít Ruff Lénárd – érintett - részére.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 465/2018. (XII.04.) határozata dr. László Jenő részére tanácskozási jog biztosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Javaslat a Budapest XXIII. 185876 helyrajzi számú, természetben Grassalkovich út 161-163. szám alatt található ingatlan 4650/6750 tulajdoni hányadának hasznosítására” c. napirendi pont keretében tanácskozási jogot biztosít dr. László Jenő – ügyvéd - részére.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 466/2018. (XII.04.) határozata Berzi Péter részére tanácskozási jog biztosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Javaslat a Budapest XXIII. 185876 helyrajzi számú, természetben Grassalkovich út 161-163. szám alatt található ingatlan 4650/6750 tulajdoni hányadának hasznosítására” c. napirendi pont keretében tanácskozási jogot biztosít Berzi Péter – igazságügyi szakértő - részére.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 467/2018. (XII.04.) határozata Mona István részére hozzászólási jog biztosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Javaslat a Budapest XXIII. 185876 helyrajzi számú, természetben Grassalkovich út 161-163. szám alatt található ingatlan 4650/6750 tulajdoni hányadának hasznosítására” c. napirendi pont keretében hozzászólási jogot biztosít Mona István – kerületi lakos – részére.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 468/2018. (XII.04.) határozata Farkas Gyula részére hozzászólási jog biztosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Javaslat a Budapest XXIII. 185876 helyrajzi számú, természetben Grassalkovich út 161-163. szám alatt található ingatlan 4650/6750 tulajdoni hányadának hasznosítására” c. napirendi pont keretében hozzászólási jogot biztosít Farkas Gyula – kerületi lakos – részére.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 469/2018. (XII.04.) határozata a Budapest XXIII. ker. 185876 helyrajzi számú, természetben Grassalkovich út 161-163. szám alatt található ingatlan 4650/6750 tulajdoni hányadának hasznosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az Igazságügyi Szakértői vélemény kiegészítéséről - helyszíni bejárással -, oly módon, hogy az terjedjen ki a Grassalkovich út 163. szám alatt található Hentes Bolt fölötti födémre valamint tetőszerkezetre is.
II. felkéri Ruff Lénárdot, hogy amennyiben úgy gondolja, készíttessen egy Igazságügyi Szakértői véleményt a Grassalkovich út 163. szám alatt található Hentes Bolt fölötti födémre, valamint a tetőszerkezetre vonatkozóan.
III. a végleges döntést ezek ismeretben fogja meghozni.
IV. az Igazságügyi Szakértői vélemény alapján az Önkormányzat elindítja az ingatlan kiürítési pert és felkéri Ruff Lénárdot, hogy adja át az üzlethelyiséget.
Határidő: azonnal
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 470/2018. (XII.04.) határozata a kerületi lakosok hús-hentesáruval való folyamatos ellátása érdekében hozott döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
felkéri a Polgármestert, hogy - figyelembe véve a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság határozatát – gondoskodjon arról, hogy valamilyen mobil gépjárművel - a bezárt Hentes Bolt helyett - a lakosság hús-hentesáruval való folyamatos ellátása biztosítva legyen.
Határidő: azonnal
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 471/2018. (XII.04.) határozata a Centrum Televízió Magyarország Kft. és az Önkormányzat között létrejött, a 2018. naptári évre vonatkozó Szolgáltatási szerződésben foglaltak teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Centrum Televízió Magyarország Kft. mint Szolgáltató, és Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata, mint Megrendelő között létrejött, a 2018. naptári évre vonatkozó Szolgáltatási szerződésben foglaltak teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 472/2018. (XII.04.) határozata a Centrum Televízió Magyarország Kft. és az Önkormányzat között megkötendő új Szolgáltatási szerződés tartalmára irányuló javaslattal kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület elutasítja a javaslatot, mely szerint:
„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
felkéri a Polgármestert, hogy a Centrum Televízió Magyarország Kft-vel kötendő új Szolgáltatási szerződés megkötésekor, illetve a költségvetés összeállításánál vegye figyelembe azt, hogy a teljes Képviselő-testületi ülésről készült felvétel is letölthető legyen.”
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 473/2018.(XII.04.) határozata a 2019. évi ellenőrzési terv elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a 2019. évi ellenőrzési tervet jelen határozat melléklete szerint.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 474/2018. (XII.04.) határozata a Képviselő-testület 2019. évi munkatervének elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a bizottságok javaslatának megfelelően
I. 2019. február hónapban a Polgármesteri Hivatal 2018. évi munkájáról szóló beszámoló tartalmazza a rendészeti feladatokat.
II. szeptemberben legyen szintén egy Polgármesteri Hivatali beszámoló, ami tartalmazza a rendészeti feladatokat.
III. elfogadja a Képviselő-testület 2019. évi munkatervét a jelen határozat 1. sz. melléklete szerint.
IV. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2018. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 475/2018. (XII.04.) határozata a Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv és Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata felügyelete alá tartozó gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek közötti Munkamegosztási Megállapodás elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
I. a Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv és Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata felügyelete alá tartozó gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek közötti Munkamegosztási Megállapodást a jelen határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja. A Munkamegosztási Megállapodás 2019. január 1. napján lép hatályba.
II. felhatalmazza a Polgármestert a Munkamegosztási Megállapodás Önkormányzat részéről történő aláírására, valamint felkéri a Jegyzőt a Polgármesteri Hivatal részéről történő aláírásra. Felkéri a Polgármestert a Munkamegosztási Megállapodás intézményvezetőkkel való megkötésére.
Határidő: 2018. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester, dr. Veres Anikó jegyző
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 476/2018. (XII.04.) határozata a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt-vel kötött szerződés alapján menetrendszerinti járat - 135-ös jelzésű autóbusz - díjmentességének finanszírozására vonatkozó 2019. évi kötelezettségvállalásról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a 135-ös jelzésű menetrend szerinti autóbuszjárat díjmentessége folytán a BKK Budapesti Közlekedési Központnál keletkező bevételkiesés megtérítésére– a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt-vel kötött szerződés alapján – az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének terhére 31.200.000.-Ft + ÁFA összegben kötelezettséget vállal.
II. felkéri a Polgármestert az I. pontban szereplő összeg 2019. évi költségvetésben történő szerepeltetésére.
Határidő: a 2019. évi költségvetési rendelet elfogadásának időpontja
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
III. felkéri a Polgármestert, hogy a BKK Közösségi Közlekedési Igazgatóját értesítse a Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: 2019. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 477/2018. (XII.04.) határozata a Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztések projekt keretében, a Nagykőrösi út menti kerékpárút és kapcsolódó csomópontjainak terveztetésére többletforrás biztosítása tárgyban, Budapest Főváros Önkormányzatával kötendő együttműködési megállapodással kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Soroksár elkötelezett a Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztések projekt megvalósítása érdekében, ezért a véglegesített műszaki tartalom terveztetéséhez pótlólagos saját forrást biztosít, bruttó 8.305.000 Ft összegben, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 2019. évi költségvetésének terhére
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
III. felhatalmazza a Polgármestert a Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztések projekt keretében, a Nagykőrösi út menti kerékpárút és kapcsolódó csomópontjainak terveztetésére többletforrás biztosítása tárgyban Budapest Főváros Önkormányzatával kötendő együttműködési megállapodás megkötésére, valamint arra, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata helyett és nevében teljes körűen eljárjon, ide értve a projekt megvalósításához szükséges egyéb, az Önkormányzatot terhelő további anyagi kötelezettségvállalással, illetve az Önkormányzat érdekeinek sérelmével nem járó jognyilatkozatok megtételét is.
Határidő: 2019. február 28.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 478/2018. (XII.04.) határozata a Galambos János Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tetőfelújításának előzetes kötelezettségvállalásával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
felkéri a Polgármestert, hogy a Polgármesteri Hivatal gondoskodjon a Fővárosi Önkormányzat által kiírt – védett épületek felújítására irányuló – pályázaton való részvételről, valamint az esetleges támogatás elnyerésének a figyelembevételével állítsa össze a 2019-es költségvetésben erre a célra fordítható összeget.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 479/2018. (XII.04.) határozata a GOH csomópont felüljáró festésével kapcsolatos döntéseiről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. látványterveket kér be a teljes festendő felületre az összes ajánlatot tevő szervezettől, majd ezt követően fogja végleges döntését meghozni a kivitelező kiválasztását illetően.
II. a látványtervek elkészítésére 1.000.000,- Ft-ot biztosít, 250.000,- - 250.000.- Ft-os egységes áron az értesített árajánlatot tevőknek.
Határidő: a 2019. évi költségvetési rendelet elfogadásának időpontja
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
III. felkéri a Polgármestert, hogy a látványtervek elkészültét követően készítsen a témában új előterjesztést.
Határidő: 2019. május 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 480/2018. (XII.04.) határozata a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft felügyelőbizottság ügyrendjének elfogadásáról
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
I. a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft felügyelőbizottság ügyrendjét a jelen határozat 1. sz. mellékletében szereplő tartalommal jóváhagyja.
II. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2018. december 15.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 481/2018. (XII. 04.) határozata Tüskés Józsefné szavazásból való kizárásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Javaslat vagyonhasznosítási és feladat-ellátási szerződés megkötésére a Soroksári Sport Club Kft.-vel” c. napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból – érintettsége miatt – Tüskés Józsefné képviselőt.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 482/2018. (XII.04.) határozata a Soroksár Sport Club Kft.-vel történő vagyonhasznosítási és feladat-ellátási szerződés megkötéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. megköti a melléklet szerinti vagyonhasznosítási és feladat-ellátási szerződést a Soroksár Sport Club Kft.-vel
II. felkéri a Polgármestert a megállapodás aláírására azzal, hogy az aláíráskor az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet
Határidő: 2019. január 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 483/2018. (XII. 04.) határozata Tüskés Józsefné szavazásból való kizárásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Javaslat a 185716 hrsz.-ú, természetben: 1239 Budapest, Haraszti út 26. szám alatti ingatlanon található „büfé” vonatkozásában gazdagodási megállapodás megkötésére” c. napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból – érintettsége miatt – Tüskés Józsefné képviselőt.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 484/2018. (XII.04.) határozata a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság hatáskörének visszavonásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságra - a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet 3.3.1. pontjában meghatározott -átruházott hatáskörét a 186716 hrsz.-ú, természetben: 1239 Budapest, Haraszti út 26. szám alatti ingatlanon található „büfé” vonatkozásában gazdagodás megtérítésére irányuló javaslat tárgyában a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§ (4) bekezdése alapján visszavonja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő -testületének 485/2018. (XII.04.) határozata a 186716 hrsz.-ú, természetben: 1239 Budapest, Haraszti út 26. szám alatti ingatlanon található „büfé” vonatkozásában vételi ajánlat megtételéről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. megtéríti a gazdagodását a 186716 helyrajzi számú (természetben: 1239 Budapest, Haraszti út 26. szám alatt található) ingatlanon lévő nettó 90 m2 alapterületű főépületből, 16 m2 toldalék raktárból, 72 m2 fedett és fedetlen teraszból és 35 m2 raktár és vizesblokkból álló „melegkonyhás büfé” felépítményre – igazságügyi ingatlanforgalmi értékbecslés alapján – 4.500.000,- Ft. azaz négymillió-ötszázezer forint összegben.
II. felkéri a Polgármestert az ajánlat közlésére és annak elfogadása esetén a megállapodás megkötésére.
Határidő: 2019. január 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 486/2018. (XII.04.) határozata 0196576/27 helyrajzi számú, 3036 m2 területű, „szántó” művelési ágú ingatlan végleges más célú hasznosításának illetve belterületbe vonása engedélyeztetésének kezdeményezéséről (Millennium-telep és a Lidl Áruház között gyalogjárda és kerékpárút létesítése érdekében)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata kezdeményezi a Budapest XXIII. kerület külterület 0196576/27 helyrajzi számú, 3036 m2 területű, „szántó” művelési ágú ingatlan végleges más célú hasznosításának, illetve belterületbe vonásának engedélyeztetését gyalogosjárda, illetve kerékpárút megépítése céljából.
II. felkéri a Polgármestert legkésőbb a területre vonatkozó szabályozási terv hatályba lépését követően a termőföld végleges más célú hasznosításának, illetve belterületbe vonásának engedélyezése iránti kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok elkészíttetésére, nyilatkozatok megtételére, és a kérelem ingatlanügyi hatósághoz történő benyújtására.
Határidő: 2019. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 487/2018. (XII.04.) határozata Budapest XXIII. ker. külterület 0196572/10 helyrajzi számú, 3020 m2 területű, „szántó” művelési ágú ingatlanból a szabályozási terv tervezete szerinti közterület kialakításához szükséges ingatlanrész tulajdonjogának megszerzésére irányuló döntéséről, valamint az ingatlanrész végleges más célú hasznosítása, illetve belterületbe vonása engedélyeztetésének kezdeményezéséről(Millennium-telep és a Lidl Áruház között gyalogjárda és kerékpárút létesítése érdekében)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata meg kívánja szerezni a Budapest XXIII. ker. külterület 0196572/10 helyrajzi számú, 3020 m2 területű, „szántó” művelési ágú ingatlanból a szabályozási terv tervezete szerinti közterület kialakításához szükséges ingatlanrész tulajdonjogát, majd kezdeményezni kívánja végleges más célú hasznosításának, illetve belterületbe vonásának engedélyeztetését.
II. felkéri a Polgármestert a szabályozási terv tervezete szerinti közterület kialakításához megvásárlandó ingatlanrész földmérő általi kiméretésére, majd az ingatlanrészre vonatkozó ingatlanforgalmi szakértői értékbecslés elkészíttetésére és ezt követően a konkrét vételi ajánlatról előterjesztés készíttetésére a hatáskörrel rendelkező Képviselő-testület vagy Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság számára; a vételi ajánlat elfogadása esetén a területre vonatkozó szabályozási terv hatályba lépését követően a szükséges telekalakítási eljárás kezdeményezésére és a telekalakítással vegyes adásvételi szerződés megkötésére; a vételi ajánlat elutasítása esetén pedig a területre vonatkozó szabályozási terv hatályba lépését követően kisajátítási eljárás kezdeményezésére. Felkéri továbbá a Polgármestert a kialakítandó közterületi ingatlan végleges más célú hasznosításának, illetve belterületbe vonásának engedélyezése iránti kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok elkészíttetésére, nyilatkozatok megtételére, és a kérelem ingatlanügyi hatósághoz történő benyújtására.
Határidő: 2019. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 488/2018. (XII.04.) határozata a 186862/9 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. Horgász part 97. alatt található, 691 m2 területű ingatlan hasznosításának meghatározásáról
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a 186862/9 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Horgász part 97. szám alatt található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 691 m2 területű „kivett lakóház, udvar” megnevezésű ingatlan 400/696 arányú tulajdoni hányadát bérbeadás útján kívánja hasznosítani.
II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az ingatlan bérbeadás útján történő hasznosításáról
Határidő: azonnal
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő -testületének 489/2018. (XII.04.) határozata 186560/15 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII., Vadevezős utca 33. szám alatt található ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a jelen határozat mellékletét képező használati megállapodás használó általi elfogadása és aláírása esetén Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata elismeri gazdagodását a 186560/15 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Vadevezős utca 33. szám alatt található, az ingatlan -nyilvántartás adatai szerint 3237 m2 területű, „kivett, lakóház, udvar, gazdasági épület„ megnevezésű ingatlanon található 102 m2 alapterületű lakóépület és 20 m2 alapterületű gazdasági épület tekintetében az alábbi értékben:
 a) 102 m2 alapterületű lakóingatlan műszaki értéke: 11.934.000,- Ft
b) 20 m2 alapterületű gazdasági épület műszaki értéke: 1.820.000,- Ft
II. felkéri a Polgármestert a jelen határozat melléklete szerinti használati megállapodás megkötésére azzal, hogy annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértve eltérhet, valamint felkéri a szerződés hatályba lépését követően a folyamatban lévő per megszüntetésére
Határidő: 2018. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 490/2018. (XII.04.) határozata a Budapest XXIII. kerület a 196549/2 helyrajzi számú ingatlanból a K-100045 számú kisajátítási vázrajz alapján kialakuló (196549/6) helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó kisajátítási kártalanítási összeg elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata elfogadja a 196549/2 helyrajzi számú ingatlanból a K-100045 számú kisajátítási vázrajz alapján kialakuló (196549/6) helyrajzi számú ingatlan kisajátításáért fizetendő, Krisánszky Tímea szakértő által készített, 2018. november 08. napján kelt szakértői véleményben megállapított 1.737.400,-Ft azaz egymillió-hétszázharminchétezer-négyszáz forint kártalanítási összeget.
II. felkéri a Polgármestert a Kormányhivatal tájékoztatására a kártalanítási összeg elfogadásáról, valamint a kártalanítási összeg Kormányhivatal határozata alapján történő megfizetésére.
Határidő:    - a Kormányhivatal tájékoztatására: 2018. december 31.
- a kártalanítási összeg megfizetésére: a kisajátítási határozatban foglaltak szerint
Felelős:        Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 491/2018. (XII.04.) határozata a Budapest XXIII. kerület 186556/4 hrsz.-ú, Háló u. 28-30. szám alatti ingatlan térképkivonaton Háló u. 28. szám alatt feltüntetett ingatlanrészének megfelelő 151/324 tulajdoni hányadának hasznosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata értékesíteni kívánja a Bp. XXIII. ker. 186556/4 hrsz.-ú, „kivett” művelési ágú „lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű, 331 m2 területű ingatlanon fennálló 151/324 tulajdoni hányadát Konrád Szimonetta és Virág Róbert részére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy értesítse az ügyfeleket és gondoskodjék az ingatlan 151/324 tulajdoni hányadára vonatkozó ingatlanforgalmi igazságügyi szakértői vélemény elkészíttetéséről és az abban szereplő forgalmi érték alapján a döntési hatáskörrel rendelkező Képviselő-testület vagy Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság számára előterjesztés készíttetésről az ingatlan értékesítése tárgyában.
Határidő: 2019. március 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 492/2018. (XII.04.) határozata a 185090/0/A/7 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Templom utca 60. fsz. 5. szám alatti ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatalára
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a 185090 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Templom utca 60. fsz. 5. szám alatt található ingatlant komfortfokozat emeléssel egybekötött felújítás után, továbbra is bérbeadás útján kívánja hasznosítani.
II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az ingatlan bérbeadás útján történő hasznosításáról.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 493/2018. (XII.04.) határozata átruházott hatáskör visszavonásáról
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 185090/0/A/7 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Templom utca 60. fsz. 5. szám alatt található lakás rendkívüli élethelyzet alapján történő bérbeadása esetén a bérlő személyével és a bérbeadás időtartamának meghatározásával kapcsolatos egyedi ügyben Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014.(XI.14.) számú önkormányzati rendelete 3. számú mellékletének 3.1.1. és 3.1.4. pontjaiban a Képviselő-testület Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságára átruházott hatáskörét visszavonja.
Határidő: azonnal
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 494/2018. (XII.04.) határozata a 185090/0/A/7 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Templom utca 60. fsz. 5.  szám alatt található lakás bérbeadásáról
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata az 77/1000 arányú tulajdonát képező 185090 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Templom utca 60. fsz. 5. szám alatt található lakást rendkívüli élethelyzet alapján hat hónap határozott időtartamra bérbe adja Szilágyi Judit Adél részére.
II. a lakbér mértéke Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételiről szóló 22/2012.(IV.20.) számú önkormányzati rendelete 24. § b) pontja alapján 153,-Ft/m2/hó.
III. felkéri a Polgármestert a kérelmező értesítésére, valamint a bérbeadással kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2019. január 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 495/2018. (XII.04.) határozata a közfoglalkoztatás 2018. évi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a közfoglalkoztatás 2018. évi működéséről szóló beszámolót elfogadja
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 496/2018. (XII.04.) határozata a 2018. évi közfoglalkoztatási terv elfogadásáról, valamint kötelezettség vállalásáról a 2019. évi közfoglalkoztatás költségeinek biztosítására
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. elfogadja a 2019. évre vonatkozó közfoglalkoztatási tervet a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal.
II. előzetes kötelezettséget vállal
a) a közfoglalkoztatottak 2019. évi bér önrész költségére 7.000.000.- Ft
b) a közfoglalkoztatás 2019. évi dologi költségeire 11.430.000.-Ft összegben, az Önkormányzat 2019. évi költségvetése terhére.
III. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
IV. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a közfoglalkoztatotti munkaerőigény kérelmek 2019. évi folyamatos benyújtásáról a területileg illetékes Foglalkoztatási Osztály felé
Határidő:   a III. pont vonatkozásában: 2019. évi költségvetés elfogadása
a IV. pont vonatkozásában: 2019. évben folyamatosan
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 497/2018. (XII.04.) határozata a „Javaslat a Budapest XXIII. Vadevezős u. és környéke ingatlanainak jogi rendezéséről szóló elvi döntés meghozatalára” című napirend zárt ülésen történő megtárgyalásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a „Javaslat a Budapest XXIII. Vadevezős u. és környéke ingatlanainak jogi rendezéséről szóló elvi döntés meghozatalára” című napirendet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014.(XI.14.) rendeletének 27. § b) pontja, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46.§. (2) bekezdés c) pontja alapján – az Önkormányzat gazdasági érdekeire figyelemmel – zárt ülésen tárgyalja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő Testületének 498/2018. (XII.04.) határozata a Budapest XXIII. Vadevezős u. és környéke ingatlanainak jogi rendezéséről szóló elvi döntés meghozataláról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. első ütemben „gazdagodásos” használati megállapodást köt a hrsz.-ú, hrsz.-ú, hrsz.-ú, hrsz.-ú, hrsz.-ú és a hrsz.-ú ingatlanokon található felépítmények vonatkozásában, amennyiben a ráépítők, illetve jogutódaik a Képviselő-testület 96/2017. (III.14.) határozatában foglalt feltételeknek megfelelnek. Ezt követően egyenkét visszatér azokra az ingatlan tulajdonosokra, ahol probléma merül fel.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a „gazdagodásos” használati megállapodás megkötésének meghiúsulása esetén készítsen új előterjesztést.
Határidő: 2019. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester