2018. február 13.

A 2018. február 13-án megtartott képviselő-testületi ülés
h a t á r o z a t a i
 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2018. (II. 13.) határozata a 2018. február 13-ai Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2018. február 13-ai Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, első napirendi pontként tárgyalja a „Ó. I. 1239 Budapest, (Lakcím) szám alatti lakos törvényes képviselő által benyújtott, I. D. bölcsődei felvételi kérelmével kapcsolatos döntés elleni kifogás” c. napirendi pontot.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2018. (II. 13.) határozata a 2018. február 13-ai Képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
A Képviselő-testület
a 2018. február 13-ai képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:
1.) Ó. I. 1239 Budapest, (Lakcím) szám alatti lakos törvényes képviselő által benyújtott, I. D. bölcsődei felvételi kérelmével kapcsolatos döntés elleni kifogás
2.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelet módosítására
3.) Javaslat a Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 15/2015. (IV. 23.) önkormányzati rendelete módosítására
4.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelete megalkotására
5.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008. (IV. 25.) rendeletének módosítására
6.) Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítására
7.) Javaslat az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására
8.) Javaslat Budapest XXIII. kerület Dunapart jelű 20 kV szabadvezeték hálózat kiváltására, térítésmentes átadására II. ütem
9.) Tájékoztató Budapest Főváros Kormányhivatala XXIII. Kerületi Hivatala 2017. évi munkájáról (10.00 órára javasolt)
10.) Javaslat a VEKOP-5.3.1-15-2016-00009 projekt Konzorciumi Együttműködési Megállapodásának módosítására
11.) Javaslat a Budapest XXIII. kerület 187507/0/A/3 helyrajzi számú, természetben a 1239 Budapest, Bercsényi u. 17. fsz. 3. szám alatti lakás bérleti szerződésének megkötésére
12.) Javaslat állásfoglalás kialakítására ipari alpintechnikai feladatok elsajátításához létesítendő oktatóbázissal kapcsolatban
13.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2017. évi munkájáról
14.) Tájékoztató a „Tiszta Soroksárért” napok előkészítéséről
15.) Javaslat szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztására, tájékoztató a 2018. április 8. napjára kitűzött országgyűlési képviselőválasztás helyi lebonyolításának előkészítéséről (zárt ülés)
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2018.(II.13.) határozata a fakivágással kapcsolatos önkormányzati rendelet megalkotásával kapcsolatos döntéséről szóló 143/2017. (IV.11.) és a 406/2017.(X.10.) határozatokkal módosított 574/2016. (XII.06.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 143/2017.(IV.11.) és a 406/2017.(X.10.) határozatokkal módosított 574/2016.(XII.06.) határozat végrehajtási határidejét 2018. február 28-ára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2018. (II. 13.) határozata Ó. I. 1239 Budapest, (Lakcím) szám alatti lakos törvényes képviselő által benyújtott, I. D. bölcsődei felvételi kérelme ügyében hozott döntésről
A Képviselő-testület gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 32. § (4) bekezdése, valamint Budapest Főváros XXIII. kerület Önkormányzatának a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008. (IV. 25.) önk. rendelet 3. § a) pontja szerint biztosított hatáskörében eljárva a kifogást megtárgyalta és úgy dönt, hogy
I. Ó. I. törvényes képviselő által I. D. (születési hely, idő, anyja neve) 1239 Budapest, (Lakcím) szám alatti lakos bölcsődei felvételi kérelme ügyében hozott döntés ellen benyújtott kifogásnak helyt ad, és a Felvételi Bizottság döntését megváltoztatja akképpen, hogy I. D. Budapest Főváros XXIII. került Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézményének Bölcsődéjébe – jelen határozat meghozatalának napjával - felvételre kerül.
II. felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy intézkedjen a II. pont szerinti rendelkezés alapján, és a jelen határozat alapjául szolgáló előterjesztésben foglalt tényállásra alapozva a döntés külön okiratban történő megszövegezése és közlése iránt.
Határidő: a testületi ülést követő 8 nap
Felelős: dr. Laza Margit jegyző
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2018. (II.13.) határozata az Önkormányzat 2018. évi költségvetése fő összegeinek meghatározásáról
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének
                   költségvetési kiadási összegét            7.150.728 eFt-ban
                   finanszírozási kiadásait                                         -                                   

                   költségvetési bevételi összegét          5.094.877 eFt-ban
                   finanszírozási bevételeit                    2.055.851 eFt-ban
                   kiadási és bevételi főösszegét            7.150.728 eFt-ban
fogadja el.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2018. (II.13.) határozata az Önkormányzat 2018. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek, és a Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek elfogadásáról
A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételeit a 6.1. sz. melléklet alapján 6.914.886 eFt-ban fogadja el, a Polgármesteri Hivatal költségvetési és finanszírozási bevételei a 6.2. sz. melléklet szerint 1.152.393 eFt-ban fogadja el.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2018. (II.143) határozata az Önkormányzat képviselőinek 2018. évi személyi juttatásai és befizetési kötelezettségei, valamint a Polgármesteri Hivatal alkalmazásában állók 2018. évi személyi juttatásai és befizetési kötelezettségei összegének elfogadásáról
A Képviselő-testület az Önkormányzat képviselőinek személyi juttatásait és befizetési kötelezettségeit a 7.1. sz. melléklet szerint 157.884 eFt-ban, a Polgármesteri Hivatal alkalmazásában állók (köztisztviselők, MT hatálya alá tartozók, és közfeladatot ellátók) személyi juttatásainak és befizetési kötelezettségeinek összegét a 7.2. sz. melléklet szerint 878.780 eFt-ban fogadja el.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2018. (II.13.) határozata az Önkormányzat 2018. évi működési és finanszírozási kiadásainak, a Polgármesteri Hivatal működési kiadásainak elfogadásáról
A Képviselő-testület az Önkormányzat a működési és finanszírozási kiadásait a 8.1. melléklet szerint 3.613.032 eFt-ban, a Polgármesteri Hivatal működési kiadásait a 8.2. sz. melléklet szerint 239.867 eFt-ban fogadja el.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2018. (II.13.) határozata az Önkormányzat ellátottjainak 2018. évi pénzbeli juttatásai összegének megállapításáról
A Képviselő-testület az Önkormányzat ellátottjainak pénzbeli juttatásainak összegét a 9. sz. melléklet szerint 129.500 eFt-ban állapítja meg.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2018. (II.13.) határozata az Önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásai, valamint a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összegének elfogadásáról
A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási kiadásait a 10.1. sz. melléklet alapján 1.637.298 eFt-ban fogadja el, a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait a 10.2. sz. melléklet szerint 33.746 eFt-ban fogadja el.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2018. (II.13.) határozata az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében a tervezett céltartalék összegének megállapításáról
A Képviselő-testület az Önkormányzat tervezett céltartalékait a 11. sz. melléklet szerint 1.334.172 eFt-ban állapítja meg.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2018. (II.13.) határozata az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében az általános tartalék összegének elfogadásáról
A Képviselő-testület az általános tartalékot a 11. sz. melléklet szerint 43.000 eFt-ban fogadja el.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2018. (II.13.) határozata a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények 2018. évi tervezett bevételeinek és tervezett kiadásainak jóváhagyásáról
A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett bevételeit a 12. sz. melléklet, a tervezett kiadásait pedig a 13. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2018. (II.13.) határozata a 2018. évi költségvetésében a Polgármesteri Hivatal létszáma és az intézményi létszám meghatározásáról
A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal létszámát és az intézményi létszámot a 15. sz. melléklet szerint határozza meg.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2018. (II.13.) határozata a Bp. XXIII. ker. Dunapart jelű 20 kV-os szabadvezetéki hálózat II. ütem kiváltása után az ELMŰ Hálózati Kft-nek térítésmentes tulajdonba adásáról
A Képviselő-testület
I. 1.) úgy dönt, hogy elviekben vállalja a Bp. XXIII. kerület Orbánhegyen lévő „Dunapart jelű 20 kV-os Hálózat” elbontása és új helyen, új 20 kV-os földkábel hálózat kiépítése II. ütemét, amennyiben a Képviselő-testület a beruházási költségek ismeretében arra kötelezettséget vállal. A beruházás évétől függetlenül vállalja, hogy az így megvalósult hálózatot - külön térítés nélkül a beruházás befejezését követően, a végleges bekerülési költség ismeretében - külön megállapodással az ELMŰ Hálózati Kft. tulajdonába kívánja adni.
2.) Ezen döntés kizárólag a szükséges engedélyeztetési eljáráshoz használható fel. A beruházás megvalósításáról a képviselő testület a mindenkori költségvetés függvényében külön dönt.
II. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére, az engedélyeztetési eljárások megindítására.
Határidő: 2018.március 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 49/2018. (II.13.) határozata a VEKOP-5.3.1-15-2016-00009 projekt Konzorciumi Együttműködési Megállapodásának módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. felhatalmazza a polgármestert, hogy a „Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztések” elnevezésű projektben az Önkormányzat helyett és nevében teljes körűen eljárjon, ide értve az Önkormányzat által a pályázaton való részvétel- és a projekt megvalósítása tárgyában kötött konzorciumi együttműködési megállapodásnak a projekt megvalósításához szükséges, az Önkormányzatot terhelő további anyagi kötelezettségvállalással, illetve az Önkormányzat érdekeinek sérelmével nem járó módosításainak aláírását.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Határidő: első alkalommal: 2018. március 30., azt követően szükség szerint
II. felhatalmazza a polgármestert, hogy a „Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztések” elnevezésű projektben az Önkormányzat helyett és nevében teljes körűen eljárjon, ide értve a projekt megvalósításához szükséges egyéb, az Önkormányzatot terhelő további anyagi kötelezettségvállalással, illetve az Önkormányzat érdekeinek sérelmével nem járó jognyilatkozatok megtételét.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Határidő: folyamatos
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 50/2018. (II.13.) határozata a Budapest XXIII. kerület 187507/0/A/3 helyrajzi számú, természetben a 1239 Budapest, természetben a Bercsényi u. 17. fsz. 3. szám alatti lakás bérleti szerződésének megkötéséről
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
I. a Budapest XXIII. kerület 187507/0/A/3 helyrajzi számú, természetben a 1239 Budapest, természetben a Bercsényi u. 17. fsz. 3. szám alatti ingatlant a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. 32.§ (2) bekezdése alapján határozatlan időre bérbe adja O. Gy. részére az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 22/2012.(IV.20.) 5.§ (7) bekezdése és 27-§-a szerint megállapított bérleti díj szerint.
II. felkéri a Polgármestert a jelen határozat mellékletét képező bérleti szerződés aláírására, azzal, hogy annak tartalmától az Önkormányzat érdekeinek szem előtt tartásával eltérhet.
Határidő: 2018. március 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 51/2018. (II.13.) határozata részére tanácskozási jog biztosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Javaslat állásfoglalás kialakítására ipari alpintechnikai feladatok elsajátításához létesítendő oktatóbázissal kapcsolatban” c. napirendi pont keretében tanácskozási jogot biztosít Szipola Pál – kérelmező – részére.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 52/2018. (II.13.) sz. határozata ipari alpintechnikai feladatok elsajátításához létesítendő oktatóbázissal kapcsolatban
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. felkéri a Főépítészt és a beruházást megvalósítani kívánó céget, hogy vegyék fel a kapcsolatot az illetékes hatóságokkal és kérjenek előzetes állásfoglalást - a KÉSZ elfogadása előtt - arra vonatkozóan, hogy elviekben ipari alpintechnikai feladatok elsajátításához létesítendő oktatóbázis megvalósítható-e a Budapest XXIII. kerület, Szentlőrinci út melletti 195842/30 és a 195842/29 helyrajzi számú területre.
II. a KÉSZ IV. ütemével együtt - a hatósági engedélyek beszerzése után - kerüljön beépítésre a Kerületi Építési Szabályzatba, és újra tárgyalja meg a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, majd a Képviselő-testület.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Határidő: 2018. február 28.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 53/2018. (II.13.) határozata a Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 54/2018. (II. 13.) határozata a 2014 – 2018. választási ciklusra megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagok és póttagok megválasztásáról szóló határozatok hatályon kívül helyezéséről (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
hatályon kívül helyezi a 2014 – 2018. választási ciklusra megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagok és póttagok megválasztásával kapcsolatos 83/2014. (III.11.), 84/2014. (III.11.), 85/2014. (III.11.), 87/2014. (III.11.) és az azt módosító 420/2016. (IX.13.), 88/2014. (III.11.), 89/2014. (III.11.), 90/2014. (III.11.), 91/2014. (III.11.), 92/2014. (III.11.), 94/2014. (III.11.), 95/2014. (III.11.), 97/2014. (III.11.), 98/2014. (III.11.), 99/2014. (III.11.), 100/2014. (III.11.), 101/2014. (III.11.), 102/2014. (III.11.), 103/2014. (III.11.), 104/2014. (III.11.), 105/2014. (III.11.), 106/2014. (III.11.), 108/2014. (III.11.), 109/2014. (III.11.), 110/2014. (III.11.), 111/2014. (III.11.), 112/2014. (III.11.), 113/2014. (III.11.), 114/2014. (III.11.), 115/2014. (III.11.), 119/2014. (III.11.), 120/2014. (III.11.), 123/2014. (III.11.), 124/2014. (III.11.), 125/2014. (III.11.), 126/2014. (III.11.), 128/2014. (III.11.), 130/2014. (III.11.), 131/2014. (III.11.), 132/2014. (III.11.),133/2014. (III.11.), 134/2014. (III.11.), 135/2014. (III.11.), 137/2014. (III.11.), 138/2014. (III.11.) és az azt módosító 421/2016. (IX.13.), 142/2014. (III.11.), 143/2014. (III.11.), 144/2014. (III.11.), 146/2014. (III.11.), 147/2014. (III.11.), 148/2014. (III.11.), 149/2014. (III.11.), 150/2014. (III.11.), 152/2014. (III.11.), 153/2014. (III.11.), 154/2014. (III.11.), 156/2014. (III.11.), 158/2014. (III.11.), 159/2014. (III.11.), 160/2014. (III.11.). és az azt módosító 330/2014. (V.13.) és 422/2016. (IX.13), 326/2014. (V.13.), 327/2014. (V.13.), 328/2014. (V.13.), 329/2014. (V.13.), 389/2016. (IX.13.), 391/2016. (IX.13.), 393/2016. (IX.13.), 395/2016. (IX.13.), 397/2016. (IX.13.), 399/2016. (IX.13.), 401/2016. (IX.13.), 403/2016. (IX.13.), 405/2016. (IX.13.), 407/2016. (IX.13.), 409/2016. (IX.13.), 411/2016. (IX.13.), 413/2016. (IX.13.), 415/2016. (IX.13.), 417/2016. (IX.13.),418/2016. (IX.13.), és 419/2016. (IX.13.) határozatait.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 55/2018. (II.13.) határozata a Budapest 17. sz. OEVK Budapest Főváros XXIII. kerületi szavazókörök szavazatszámláló bizottsági tagjainak megválasztásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest 17. sz. OEVK. Budapest Főváros XXIII. kerületi szavazókörökbe szavazatszámláló bizottsági tagnak megválasztja:
1.      
B. K.
1237 Bp., (Lakcím)
2.      
H. L. I.
1237 Bp., (Lakcím)
3.      
K. P. B.
1237 Bp., (Lakcím)
4.      
K. A.
1237 Bp., (Lakcím)
5.      
E. L.
1237 Bp., (Lakcím)
6.      
H. W. É.
1237 Bp., (Lakcím)
7.      
V. Gy. A.
1237 Bp., (Lakcím)
8.      
P. M.
1237 Bp., (Lakcím)
9.      
V. J.
1237 Bp. (Lakcím)
10.  
G. S.
1237 Bp., (Lakcím)
11.  
dr. T. D. É. M.
1237 Bp., (Lakcím)
12.  
K. F. I.
1237 Bp. (Lakcím)
13.  
K. C.
1237 Bp., (Lakcím)
14.  
L. T.
1237 Bp., (Lakcím)
15.  
N. R. L.
1237 Bp., (Lakcím)
16.  
B. A. M.
1237 Bp., (Lakcím)
17.  
H. T.
1237 Bp., (Lakcím)
18.  
K. J. J.
1237 Bp., (Lakcím)
19.  
R. P. E.
1239 Bp., (Lakcím)
20.  
H. Á.
1237 Bp., (Lakcím)
21.  
J. L.
1238 Bp. (Lakcím)
22.  
Cs. G. E.
1238 Bp., (Lakcím)
23.  
J. F.
1238 Bp., (Lakcím)
24.  
K. K.
1238 Bp., (Lakcím)
25.  
K. I.
1238 Bp., (Lakcím)
26.  
Sz. I. M.
1238 Bp., (Lakcím)
27.  
T. M. M.
1238 Bp., (Lakcím)
28.  
Sz. Gy. Gy.
1238 Bp., (Lakcím)
29.  
K. N. I.
1238 Bp., (Lakcím)
30.  
M. Sz. Á.
1238 Bp., (Lakcím)
31.  
B. N.
1238 Bp., (Lakcím)
32.  
Gy. G.
1238 Bp., (Lakcím)
33.  
H. K.
1238 Bp., (Lakcím)
34.  
K. D.
1238 Budapest, (Lakcím)
35.  
A. K. M.
1238 Bp., (Lakcím)
36.  
V. L. Cs.
1238 Bp., (Lakcím)
37.  
K. E. B.
1238 Bp., (Lakcím)
38.  
G. B.
1238 Bp., (Lakcím)
39.  
Sz. Sz.
1238 Bp., (Lakcím)
40.  
E. B. Zs. G.
1238 Bp., (Lakcím)
41.  
E. F.
1238 Bp., (Lakcím)
42.  
V. D.
1238 Bp., (Lakcím)
43.  
H. E.
1239 Bp., (Lakcím)
44.  
Sz. A. A.
1239 Bp., (Lakcím)
45.  
W. E.
1238 Bp., (Lakcím)
46.  
B. É. E.
1239 Bp., (Lakcím)
47.  
B. P. D.
1238 Bp., (Lakcím)
48.  
B. B. B.
1239 Bp., (Lakcím)
49.  
K. A. J.
1239 Bp., (Lakcím)
50.  
P. L. L.
1238 Bp., (Lakcím)
51.  
Sz. B. M.
1239 Bp., (Lakcím)
52.  
D. N. A.
1239 Bp., (Lakcím)
53.  
K. A.
1239 Bp., (Lakcím)
54.  
M. K. M.
1238 Bp., (Lakcím)
55.  
D. F.
1239 Bp., (Lakcím)
56.  
M. I.
1239 Bp., (Lakcím)
57.  
S. M.
1239 Bp., (Lakcím)
58.  
A. F.
1239 Bp., (Lakcím)
59.  
E. J.
1239 Bp., (Lakcím)
60.  
M. A.
1239 Bp., (Lakcím)
61.  
A. Zs.
1239 Bp., (Lakcím)
62.  
D. F.
1239 Bp., (Lakcím)
63.  
S. K. V.
1239 Bp., (Lakcím)
64.  
K. Cz. J.
1239 Bp., (Lakcím)
65.  
N. A. I.
1239 Bp., (Lakcím)
66.  
Sz. M.
1239 Bp., (Lakcím)
67.  
B. A.
1239 Bp., (Lakcím)
68.  
B. P. G.
1239 Bp., (Lakcím)
69.  
F. L.
1239 Bp., (Lakcím)
70.  
F. J.
1239 Bp., (Lakcím)
71.  
M. V.-N. K.
1239 Bp., (Lakcím)
72.  
S. P. J.
1239 Bp., (Lakcím)
73.  
H.-K. M.
1239 Bp., (Lakcím)
74.  
K. B. K.
1239 Bp. (Lakcím)
75.  
L. N. M.
1237 Bp. (Lakcím)
76.  
V. Z. M. I.
1239 Bp. (Lakcím)
77.  
W. M.
1238 Bp., (Lakcím)
szám alatti lakosokat.
II. utasítja a Jegyzőt, hogy az érintetteket tájékoztassa a Képviselő-testület döntéséről.
III. felkéri a Jegyzőt, hogy tegye meg a szavazatszámláló bizottságok megalakulása és jogszerű, szakszerű működése érdekében szükséges intézkedéseket.
Határidő: a II. pont vonatkozásában: azonnal,
               a III. pont vonatkozásában: 2018. április 8.     
Felelős: dr. Laza Margit jegyző
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 56/2018. (II.13.) határozata a Budapest 17. sz. OEVK Budapest Főváros XXIII. kerületi szavazókörök szavazatszámláló bizottsági póttagjainak megválasztásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest 17. sz. OEVK. Budapest Főváros XXIII. kerületi szavazóköreibe szavazatszámláló bizottsági póttagnak megválasztja:
1.      
A. L.
1238 Bp., (Lakcím)
2.      
B. J.
1238 Bp., (Lakcím)
3.      
B. P. Cs. T.
1238 Bp., (Lakcím)
4.      
B. B.
1237 Bp., (Lakcím)
5.      
B. J.
1239 Bp., (Lakcím)
6.      
B. M. I.
1239 Bp., (Lakcím)
7.      
D. A.
1239 Bp., (Lakcím)
8.      
E. J. F.
1239 Bp., (Lakcím)
9.      
F. I.
1237 Bp., (Lakcím)
10.  
G. G. A.
1237 Bp., (Lakcím)
11.  
H. J.
1238 Bp., (Lakcím)
12.  
H. V. É.
1237 Bp., (Lakcím)
13.  
H. Gy.
1237 Bp., (Lakcím)
14.  
H. T. M.
1237 Bp., (Lakcím)
15.  
H. A.
1239 Bp., (Lakcím)
16.  
J. G.
1239 Bp., (Lakcím)
17.  
K. E.
1239 Bp., (Lakcím)
18.  
K. I.
1238 Bp., (Lakcím)
19.  
K. J.
1238 Bp., (Lakcím)
20.  
K. M. A.
1238 Bp., (Lakcím)
21.  
K. M.
1239 Bp., (Lakcím)
22.  
K. B.
1239 Bp., (Lakcím)
23.  
K. Cs.
1239 Bp., (Lakcím)
24.  
K. E.
1238 Bp., (Lakcím)
25.  
K. G.
1237 Bp., (Lakcím)
26.  
K. N.
1237 Bp., (Lakcím)
27.  
K. Ö.
1238 Bp., (Lakcím)
28.  
K. K.
1237 Bp., (Lakcím)
29.  
L. A.
1239 Bp., (Lakcím)
30.  
M. J.
1239 Bp., (Lakcím)
31.  
M. D.
1238 Bp., (Lakcím)
32.  
M. E. Zs.
1237 Bp., (Lakcím)
33.  
M. L.
1239 Bp., (Lakcím)
34.  
M. M.
1238 Bp., (Lakcím)
35.  
O. F. Zs.
1238 Bp., (Lakcím)
36.  
P. J.
1238 Bp., (Lakcím)
37.  
P. R. Zs. I.
1238 Bp., (Lakcím)
38.  
S. A.
1237 Bp., (Lakcím)
39.  
S. T.
1239 Bp., (Lakcím)
40.  
S. É.
1238 Bp., (Lakcím)
41.  
S. B. T.
1238 Bp., (Lakcím)
42.  
Sz. E.
1237 Bp., (Lakcím)
43.  
Sz. B.
1239 Bp., (Lakcím)
44.  
Sz. P. P.
1239 Bp., (Lakcím)
45.  
T. D.
1237 Bp., (Lakcím)
46.  
T. T. J.
1238 Bp., (Lakcím)
47.  
T. T. J.
1238 Bp., (Lakcím)
48.  
V.-N. L. M.
1238 Bp., (Lakcím)
49.  
V. L. J.
1237 Bp., (Lakcím)
50.  
V. G. P.
1239 Bp., (Lakcím)
szám alatti lakosokat.
II. utasítja a Jegyzőt, hogy az érintetteket tájékoztassa a Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Laza Margit jegyző