2018. január 23.

A 2018. január 23-án megtartott képviselő-testületi ülés
h a t á r o z a t a i
 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (I. 23.) határozata a 2018. január 23-ai Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2018. január 23-ai Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, első napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat Sz. E., 1239 Budapest, (Lakcím) szám alatti lakos által a számú, a utca (187518) hrsz.; (páros oldal) házszámozása tárgyú határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálására (zárt ülés)” c. napirendi pontot.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (I. 23.) határozata a 2018. január 23-ai Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2018. január 23-ai Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, második napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat a „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat” elnevezésű felhíváshoz történő csatlakozásra” c. napirendi pontot.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018. (I. 23.) határozata a 2018. január 23-ai Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2018. január 23-ai Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, harmadik napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat Eperföld utcai ingatlanok árverési értékesítésének jóváhagyására” c. napirendi pontot.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018. (I. 23.) határozata a 2018. január 23-ai Képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
A Képviselő-testület
a 2018. január 23-ai képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:
1.) Javaslat Sz. E., 1239 Budapest, (Lakcím) szám alatti lakos által a számú, a  utca (187518) hrsz.; (páros oldal) házszámozása tárgyú határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálására (zárt ülés)
2.) Javaslat a „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat!” elnevezésű felhíváshoz történő csatlakozásra
3.) Javaslat Eperföld utcai ingatlanok árverési értékesítésének jóváhagyására
4.) Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet elfogadására
5.) Javaslat a Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló rendeletének megalkotására
6.) Javaslat a 2018. évi forrásmegosztás véleményezésére
7.) Javaslat az Önkormányzat tárgyévi saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásairól szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapítására
8.) Önálló képviselői indítvány (Javaslat önkormányzati eb- és macskaivartalanítási program létrehozásáról szóló döntés meghozatalára)
9.) Javaslat Soroksári Sportcsarnok NKft.-vel és Soroksári Sport Club Kft.-vel történő megállapodások megkötésére
10.) Javaslat a soroksári nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára
11.) Javaslat a Polgármester 2018. évi szabadságának ütemezésére
12.) Javaslat a Polgármesteri Hivatal 2018. évi nyári- és téli igazgatási szünet időpontjának, továbbá a 2018. évi munkaszüneti napok körüli munkarendjének meghatározására
13.) Javaslat a Bölcsőde 2018. évi nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyására
14.) Javaslat az óvodák és tagintézményeik heti és éves nyitva tartásának és nyári ügyeleti rendjének elfogadására
15.) Javaslat a Budapest XXIII. kerület 186029/0/A/1 helyrajzi számú, természetben a 1239 Budapest, Táncsics M. u. 119. fsz. 1. szám alatti lakás bérleti szerződésének megkötésére
16.) Javaslat elvi döntés meghozatalára a Budapest XXIII. kerület 195171 és (195167) helyrajzi számú ingatlanok telekhatár-rendezéséről
17.) Javaslat a BKISZ projekt részeként megvalósuló kerületi csatornafejlesztések támogatási feltételeknek való megfelelőségéről szóló nyilatkozat megtételére
18.) Tájékoztató a jogszabályváltozásokról
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018. (I. 23.) határozata a Bp. XXIII. ker. Vadevezős u. (Euro-Velo® Vecsés út – Gyáli patak között) kerékpárút építés miatti elektromos hálózat kiváltásával kapcsolatos döntéséről szóló 19/2017. (I.17.) határozattal és 3/2016. (I.19.) határozattal módosított 302/2014.(V.13.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 19/2017. (I.17.) határozattal és a 3/2016.(I.19.) határozattal módosított 302/2014.(V.13.) határozat végrehajtási határidejét 2018. december 31-ére.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018. (I. 23.) határozata a Budapest XXIII. kerület Orbánhegy 196570/1,196568/5, 196567, 196566, 196565/1,196564/3, 196563, 196562, 196550, 196549, 196548, 196547, 196546, 196545, 196544, 196395/2, 196396/2, 196403/4, 196404/2 hrsz.-ú ingatlanok szabályozásáról és a 186855/5 hrsz.-ú ingatlan megvásárlásáról szóló 195/2015. (IV.14.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. módosítja a 195/2015. (IV.14.) határozat I. pontját az alábbiak szerint:
„I. 196530/1, 196570/1, 196568/5, 196562, 196458, 196 478 és 196514/3 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozóan a rendezési terv szerinti szabályozást végrehajtja. Ha az ingatlanok tulajdonjogát Soroksár Önkormányzata adásvétel útján nem tudja megszerezni, abban az esetben kezdeményezi és kérelmezi a kisajátítási eljárás megindítását.”
Határidő: 2018. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018.(I. 23.) határozata a Budapest XXIII. kerület Pistahegyi köz 1. szám alatti óvoda (195271/112. hrsz) tulajdonjogi rendezésének kezdeményezéséről szóló, 442/2016. (X.18.) és a 140/2017.(IV.11.) határozatokkal módosított 535/2015. (X.13.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 442/2016.(X.18.) és a 140/2017.(IV.11.) határozatokkal módosított 535/2015.(X.13.) határozat végrehajtási határidejét 2018. szeptember 30-ára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2018. (I. 23.) határozata az Újtelep „A” jelű akcióterület fejlesztésével kapcsolatos döntéséről szóló 214/2012.(V.08.) Ök., valamint az ezt módosító 4/2013.(I.15.) Ök, 5/2014.(I.21.) Ök., és 4/2015.(I.20.) határozatok hatályon kívül helyezéséről szóló 21/2017.(I.17.) határozattal módosított 5/2016. (I.19.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület ügy dönt, hogy
módosítja a 21/2017.(I.17.) határozattal módosított 5/2016.(I.19.) határozat II. pontjának végrehajtási határidejét 2018. szeptember 30-ára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2018.(I. 23.) határozat a „Molnár-szigeti volt napközis tábor (Tündérkert) területét és környezetét érintő közösségi célú fejlesztésekre” című városrehabilitációs projekttel kapcsolatos döntésekről szóló 257/2017. (V.09.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 257/2017.(V.09.) határozat végrehajtási határidejét 2018. május 31-ére.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2018. (I. 23.) határozata a Hősök terén nyilvános illemhely létesítésével kapcsolatos döntéséről szóló 259/2017. (V.09.) határozatának módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja 259/2017. (V.09.) határozata végrehajtási határidejét 2018. december 31-ére.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2018. (I. 23.) határozata a a 196568/5 helyrajzi számú, természetben a Budapest Főváros XXIII. kerület Orbánhegyen található ingatlan egyes részeire vonatkozó kisajátítási eljárás kezdeményezéséről szóló 265/2017. (V. 09.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 265/2017.(V.09.) határozat végrehajtási idejét 2018. december 31. napjára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2018. (I. 23.) határozata személygépjármű tulajdonjogának elfogadásáról és térítésmentes átadásáról szóló 377/2017. (IX.12.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 377/2017.(IX.12.) határozat végrehajtási határidejét 2018. április 30-ára
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2018. (I. 23.) határozata a GOH csomópont felüljáró festésével kapcsolatos döntésekről szóló 372/2017. (IX.12.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 372/2017.(IX.12.) határozat végrehajtási határidejét 2018. március 31-ére.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2018. (I. 23.) határozata a Budapest XXIII. kerület 185968/6 hrsz-ú ingatlanon fennálló túlépítés ügyében kiürítés iránti peres eljárások kezdeményezéséről szóló 394/2017. (IX.12.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 394/2017.(IX.12.) határozat végrehajtási idejét 2018. december 31. napjára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2018. (I. 23.) határozata a Budapest XXIII. kerület 186590 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos tulajdonjog megállapítása iránti peres eljárás kezdeményezéséről szóló 503/2017. (XI.07.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja az 503/2017.(XI.07.) határozat végrehajtási idejét 2018. december 31. napjára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2018. (I. 23.) határozata Sz. E., 1239 Budapest, (Lakcím) szám alatti lakos által a (ügyirszám) számú, a utca (187518) hrsz.; (páros oldal) házszámozása tárgyú határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Sz. E., 1239 Budapest, (Lakcím) szám alatti lakos által benyújtott fellebbezésének helyt ad, és megállapítja, hogy a házszám-megállapítás szabályairól szóló 94/2012.(XII.27.) Főv. Kgy. rendelet 21. §-a, valamint 20. § (3) bekezdése alapján meghozott, 2017. december 20-án kelt, számú, a utca (187518) hrsz.; (páros oldal) házszámozása tárgyú határozat jogsértő. A Képviselő-testület a jogszabálysértést tartalmazó számú határozatot megsemmisíti.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesítse.
Határidő: a testületi ülést követő 8 nap
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2018. (I. 23.) határozata a „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat” elnevezésű felhíváshoz történő csatlakozásról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a Soros-tervet és azt, hogy Soroksár közigazgatási területén bevándorlásszervező irodát működtessenek.
Határidő: azonnal
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
II. a településekre komoly fenyegetést jelentő tömeges betelepítés miatt felkéri Magyarország Kormányát, hogy ha kell, jogszabályokkal lépjen fel a Soros-terv és a bevándorlásszervező Soros-szervezetek ellen.
Határidő: azonnal
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2018. (I. 23.) határozata a Budapest XXIII. ker. Eperföld utca 1-13. szám alatt található ingatlanok tulajdonjogának rendezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:
I. hozzájárul a Budapest XXIII. kerület 195271/149 – 195271/155 hrsz.-ú ingatlanok (természetben: Bp. XXIII. Eperföld u. 1-13. sz.) értékesítéséhez 50.800.000,- Ft. együttes vételár ellenében, a BFVK Zrt., mint megbízott által lefolytatott, kétfordulós pályázati eljárásban legmagasabb vételár ajánlatot tevő Peregrini Kft. részére azzal, hogy a vételárból az önkormányzatot az ½-ed arányú tulajdoni hányadának megfelelően 25.400.000,- Ft. illeti meg.
II. Felkéri a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására és a további szükséges nyilatkozatok megtételére.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Határidő: 2018. március 31.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2018. (I.23.) határozata a a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2018. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2018. évi megosztásáról szóló rendelettervezetet támogatja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről, a testületi ülést követően haladéktalanul értesítse Tarlós István főpolgármester urat.
Határidő: azonnal
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2018. (I. 23.) határozata az Önkormányzat tárgyévi saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásairól szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának tárgyévi saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósággot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeinek a jelen költségvetési évet követő három évre várható összegét jelen határozat 1. sz. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
Határidő: 2018. február 15.
Felelős: Geiger Ferenc Polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2018. (I. 23.) határozata az önkormányzati eb- és macskaivartalanítási program létrehozataláról szóló döntés meghozataláról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. támogatja kutyák és macskák tekintetében önkormányzati ivartalanítási program kidolgozását.
II. felkéri a Polgármestert a program kidolgozására, és a képviselő-testület részére történő új előterjesztés készítésére.
Határidő: 2018. március 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2018. (I. 23.) határozata Tüskés Józsefné szavazásból való kizárásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Javaslat Soroksári Sportcsarnok NKft.-vel és Soroksári Sport Club Kft.-vel történő megállapodások megkötésére” c. napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból – érintettsége miatt – Tüskés Józsefné képviselőt.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2018. (I. 23.) határozata egyes szerződések Soroksári Sportcsarnok NKft.-vel és Soroksár Sport Club Kft.-vel történő megkötéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Soroksári Sportcsarnok Kft. tevékenységét a 2018. évben 40.000.000,- Ft összeggel támogatja, amely összeg erejéig kötelezettséget vállal a 2018. évi költségvetés terhére, és megköti a Soroksári Sportcsarnok Kft.-vel a határozat 1. számú mellékletét képező szerződésmódosítást. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a Soroksári Sportcsarnok Kft. értesítésére és felhatalmazza a szerződés aláírására arra az esetre kiterjedően is, ha a felek annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérnek.
Határidő: 2018. március 1.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
II. a Soroksár Sport Club Kft. utánpótlás-nevelési tevékenységét 2018. évben 26.000.000,- Ft összeggel támogatja, amely összeg erejéig kötelezettséget vállal a 2018. évi költségvetés terhére, és megköti a Soroksár Sport Club Kft.-vel a határozat 2. számú mellékletét képező támogatási szerződést. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a Soroksár Sport Club Kft. értesítésére és felhatalmazza a szerződés aláírására arra az esetre kiterjedően is, ha a felek annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérnek.
Határidő: 2018. március 1.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
III.    megköti a Soroksár Sport Club Kft.-vel a határozat 3. számú mellékletét képező, csekély összegű támogatás nyújtására irányuló megállapodást azzal, hogy a Képviselő-testület a pénzbeli támogatás összegét 18.000.000,- Ft-ban, az ingyenes használati jog értékét 1.809.000,- Ft-ban, a támogatás támogatástartalmát pedig ezek összegében, azaz 19.809.000,- Ft -ban határozza meg, továbbá a pénzbeli támogatás 18.000.000,- Ft összege erejéig kötelezettséget vállal a 2018. évi költségvetés terhére. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a Soroksár Sport Club Kft. értesítésére és felhatalmazza a szerződés aláírására arra az esetre kiterjedően is, ha a felek annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérnek.
Határidő: 2018. március 1.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
IV. megköti a Soroksár Sport Club Kft.-vel a határozat 4. számú mellékletét képező szponzorálási szerződést éves szinten 42.000.000,- Ft + áfa összegű szponzori díj kikötésével, amely összeg erejéig kötelezettséget vállal a 2018. évi költségvetés terhére. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a Soroksár Sport Club Kft. értesítésére és felhatalmazza a szerződés aláírására, arra az esetre kiterjedően is, ha a felek annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérnek.
Határidő: 2018. március 1.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
V. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat I.-IV. pontjaiban szereplő kötelezettségvállalások 2018. évi költségvetésben való szerepeltetéséről.
Határidő: 2018. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2018. (I. 23.) határozat a soroksári nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.§ (2) bekezdése alapján felülvizsgálta a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 25/2014.(XI.14.) Önkormányzati rendeletével elfogadott a Soroksári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzattal, a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzattal és a Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési megállapodást, és azt jelen előterjesztés melléklete szerinti tartalommal fogadja el, egyben felhatalmazza a Polgármestert az együttműködési megállapodások aláírására.
II. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy jelen határozat alapján gondoskodjon a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelet módosításának következő Képviselő-testületi ülésére való beterjesztéséről.
Határidő: 2017. február 28.
Felelős: Polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2018. (I. 23.) határozata Geiger Ferenc szavazásból való kizárásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Javaslat a Polgármester 2018. évi szabadságának ütemezésére” c. napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból – érintettsége miatt – Geiger Ferenc polgármestert.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2018. (I.23.) határozata a Polgármester 2018. évi szabadságának ütemezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
Geiger Ferenc polgármester 2018. évi rendes szabadságának ütemezését az általa előterjesztett ütemezéssel jóváhagyja.
Határidő: 2018. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2018. (I. 23.) határozata a Polgármesteri Hivatal 2018. évi nyári- és téli igazgatási szünet időtartamának meghatározásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Polgármesteri Hivatal igazgatási szünetének időtartama 2018. évben
a) nyáron: 2018. július 23-tól 2018. augusztus 26-ig,
b) télen: 2018. december 24-től 2019. január 06-ig
tart.
Az igazgatási szünetek időtartama alatt a Polgármesteri Hivatal zárva tart. Az egyes szervezeti egységek ügyelet útján biztosítják a zavartalan ügymenetet és a feladatellátást, valamint a lakossági ügyfélszolgálatot.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a Jegyző útján tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Határidő: 2018. február 28.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester, dr. Laza Margit jegyző útján.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2018. (I. 23.) határozata a Polgármesteri Hivatal 2018. évi munkaszüneti napok körüli – naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó – munkarendjének meghatározásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Polgármesteri Hivatal 2018. március 10-én (szombat / munkanap) zárva tart. Az ügyeletet a portaszolgálat telefonos tájékoztatás útján oldja meg.
II. a Polgármesteri Hivatal 2018. április 21-én (szombat / munkanap) zárva tart. Az ügyeletet a portaszolgálat telefonos tájékoztatás útján oldja meg.
III. a Polgármesteri Hivatal 2018. október 13-án (szombat / munkanap) zárva tart. Az ügyeletet a portaszolgálat telefonos tájékoztatás útján oldja meg.
IV. a Polgármesteri Hivatal 2018. november 10-én (szombat / munkanap) zárva tart. Az ügyeletet a portaszolgálat telefonos tájékoztatás útján oldja meg.
V. a Polgármesteri Hivatal 2018. december 1-jén (szombat / munkanap) zárva tart. Az ügyeletet a portaszolgálat telefonos tájékoztatás útján oldja meg.
VI. a Polgármesteri Hivatal 2018. december 15-én (szombat / munkanap) zárva tart. Az ügyeletet a portaszolgálat telefonos tájékoztatás útján oldja meg.
VII. felkéri a Polgármestert, hogy a Jegyző útján tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Határidő: 2018. február 28.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester, dr. Laza Margit jegyző útján.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2018. (I. 23.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Intézményének Bölcsődéje nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyásáról:
A Képviselő-testület úgy dönt 
I. jóváhagyja Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Intézményének Bölcsődéje (a továbbiakban: Bölcsőde) nyári nyitvatartási rendjét akképpen, hogy a Bölcsőde 2018. július 23-től - 2018. augusztus 10-ig zárva tart, és a zárva tartási időszakon kívüli nyári bölcsődei napokra az általános nyitvatartási rend érvényes.
II. felkéri a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézményének vezetőjét, hogy a gyermekek felügyeletének, gondozásának megszervezése érdekében tájékoztassa a szülőket a bölcsőde nyári zárva tartásának rendjéről.
Határidő: II. pont esetében 2018. február 15.
Felelős: Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézményének vezetője
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2018. (I. 23.) határozata az Óvodák és tagintézményeik heti és éves nyitva tartásának és nyári ügyeleti rendjének elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az Óvodák és tagintézményeik heti és éves nyitva tartási rendjét jelen határozat 1. melléklete szerint elfogadja
II. az Óvodák és tagintézményeik nyári ügyeleti rendjét az alábbiak szerint fogadja el:
- Az I. Sz. Összevont Óvoda és tagintézményei a nyári zárva tartás ideje alatt saját tagintézményein belül, illetve a II. Sz. Napsugár Óvodában fogadja óvodásait,
- A II. Sz. Napsugár Óvoda óvodásait az intézmény nyári zárva tartásának ideje alatt az I. Sz. Összevont Óvoda és tagintézményei fogadják,
- A III. Sz. Összevont Óvoda gyermekeit a nyári zárva tartás ideje alatt saját tagintézménye valamint a II. Sz. Napsugár Óvoda fogadja.
III. felkéri a Polgármestert az érintettek értesítésére.
Határidő: 2018. január 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2018. (I. 23.) határozata a Budapest XXIII. kerület 186029/0/A/1 helyrajzi számú, természetben a 1239 Budapest, Táncsics M. u. 119. fsz. 1. szám alatti lakás bérleti szerződésének megkötéséről
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
I. a Budapest XXIII. kerület 186029/0/A/1 helyrajzi számú, természetben a 1239 Budapest, Táncsics M. u. 119. fsz. 1. szám alatti ingatlant a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. 32.§ (2) bekezdése alapján határozatlan időre az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 22/2012.(IV.20.) rendeletének 2.§ (1) bekezdésének a) pontja szerinti szociális bérletként bérbeadja Debreczeni Fanni részére.
II. felkéri a Polgármestert a jelen határozat mellékletét képező bérleti szerződés aláírására, azzal, hogy annak tartalmától az Önkormányzat érdekeinek szem előtt tartásával eltérhet.
Határidő: 2018. március 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár ÖnkormányzataKépviselő-testületének 32/2018.(I.23.) határozata a Budapest XXIII. kerület 195171 és (195167) helyrajzi számú ingatlanok telekhatár-rendezéséről
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy kezdeményezi a Budapest XXIII. kerület 195171 valamint (195167) helyrajzi számú ingatlanok telekhatár-rendezését oly módon, hogy megvásárolja a 195171 helyrajzi számú ingatlanból a (195167) helyrajzi számú ingatlanba benyúló ingatlanrészt és kezdeményezi annak egyesítését a (195167) helyrajzi számú ingatlannal.
II. felkéri a Polgármestert, hogy készíttesse el a telekhatár-rendezéshez szükséges változási vázrajzot és az alapján a 195171 helyrajzi számú ingatlanból az Önkormányzat által megvásárolandó ingatlanrészre vonatkozó igazságügyi szakértői értékbecslést, majd az értékbecslés által megállapított értéktől függően készíttessen előterjesztést a Képviselő-testület illetve a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság részére az ingatlanrészre vonatkozó konkrét vételi ajánlatról.
Határidő: 2018. május 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2018. (I. 23.) határozata a BKISZ projekt részeként megvalósuló kerületi csatornafejlesztések támogatási feltételeknek való megfelelőségéről szóló nyilatkozat megtételére
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a kerület egyben nyilatkozik, hogy amennyiben a BKISZ projekt második szakaszában a Kerület területén megvalósuló beruházás bármely eleme nem felel meg a pályázati felhívás vagy útmutató elszámolhatósági szabályainak és emiatt a BKISZ projekt kedvezményezettjeként a Fővárosnak el nem számolható költsége keletkezik – bizonyíthatóan a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának hibájából – úgy a Főváros írásos felhívására a Kerület az el nem számolható költségek összegét a felhívás kézhezvételét követő 45 napon belül megtéríti a Főváros javára.
II. felhatalmazza a Polgármestert a mellékelt, a támogatási feltételeknek való megfelelősségről szóló nyilatkozat aláírására
Határidő: Geiger Ferenc polgármester
Felelős: azonnal