2018. július 10.

A 2018. július 10-én megtartott képviselő-testületi ülés
h a t á r o z a t a i
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 239/2018. (VII. 10.) határozata a 2018. június 10-ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2018. július 10-ei Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, első napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat a 185090 hrsz.-ú (természetben: 1238 Templom u. 60. szám alatti) ingatlan vonatkozásában, elővásárlási joggal kapcsolatos döntés meghozatalára” c. napirendi pontot.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 240/2018. (VII. 10.) határozata a 2018. július 10-ei Képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
A Képviselő-testület
a 2018. július 10-ei képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:
1.) Beszámoló a Soroksári Sport Club Kft-nek juttatott támogatás, valamint de minimis támogatás felhasználásáról, valamint a 2017. évi szakmai tevékenységéről és vagyonkezeléséről (9.30 órakor)
2.) Javaslat a 185090 hrsz.-ú (természetben: 1238 Templom u. 60. szám alatti) ingatlan vonatkozásában, elővásárlási joggal kapcsolatos döntés meghozatalára
3.) Javaslat az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet módosítására
4.) Javaslat a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet módosítására
5.) Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 1/2018. (II.01.) önkormányzati rendelet módosítására
6.) Javaslat civil szervezetek támogatására
7.) Javaslat külön szintű közúti-vasúti aluljáró engedélyezési terveinek átdolgozásával kapcsolatos költségek biztosítására
8.) Javaslat parkoló céljára tett felajánlás elfogadására
9.) Javaslat a Budapest, XXIII. kerület Táncsics Mihály utca 104. szám alatti épület kazáncseréjére
10.) Javaslat „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására” kiírt pályázaton való részvételre
11.) Javaslat az óvodapedagógusok kötelező továbbképzés szervezésének és finanszírozásának engedélyezésére
12.) Közterületek elnevezésének kezdeményezése
13.) Javaslat a Budapest XXIII. 195271/112 helyrajzi számú (természetben: 1237 Budapest, Pistahegyi köz 1. szám alatt található) óvodára vonatkozó kötelezettségvállalásra és beruházási megállapodás megkötésére
14.) Beszámoló a Soroksári Sportcsarnok NKft-nek juttatott támogatás felhasználásáról, valamint a 2017. évi szakmai tevékenységéről és vagyonkezeléséről (10.00 órakor)
15.) Javaslat a Budapest XXIII. 186681/3 és 186681/4 hrsz.-ú Molnár-szigeten található „Tündérkert” működtetéséhez kapcsolódó döntések hatályon kívül helyezésére és kapcsolódó döntések meghozatalára
16.) Javaslat kisajátítási eljárás kezdeményezésére a 186751/1 és 186752/1 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Péter apostol utcában, valamint a 186751/3 és 186752/3 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Pál apostol utcában található ingatlanok vonatkozásában
17.) Javaslat kisajátítási eljárás kezdeményezésére a 186699 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Országh Tivadar utca és Sportpálya utca között található ingatlan egyes részeinek vonatkozásában
18.) Javaslat a 186725 helyrajzi számú ingatlan megvásárlására területrendezés és parkoló kialakítása céljából
19.) Javaslat a (196196/6) helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Szitás utcában található ingatlan forgalomképes üzleti vagyon körébe tartozásának megállapítására és kivett, beépítetlen területté történő átminősítésének kezdeményezésére, valamint telekalakítással vegyes csereszerződés megkötésére
20.) Javaslat a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek és a nem mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek bérleti, haszonbérleti díjának megállapítására, valamint a 195803/1-195803/2 hrsz. ingatlan hasznosítására
21.) Tájékoztató a 2018. évi bérleményellenőrzés eredményeiről
22.) Tájékoztató a jogszabályváltozásokról
23.) Javaslat „Soroksár Díszpolgára” cím és „Soroksárért Érdemérem” adományozására (zárt ülés)
24.) Javaslat az „Év Kerületi Polgárőre” cím adományozására (zárt ülés)
25.) Fellebbezések (zárt ülés)
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 241/2018. (VII.10.) határozat a „Javaslat a Budapest XXIII., Szikes u. 6. – Soroksári Tájház – homlokzatán cégér elhelyezéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadására” című napirendi ponttal kapcsolatos döntés meghozatalának elhalasztásáról szóló 411/2017. (X.10.) és a  111/2018. (IV.10.) határozattal módosított 346/2017. (VII.04.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 411/2017.(X.10.) és a 111/2018.(IV.10.) határozattal módosított 346/2017.(VII.04.) határozat végrehajtási határidejét 2018. december 31. napjára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 242/2018. (VII.10.) határozata a 186750 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Apostolhegyen található ingatlan megvételéről szóló 263/2017. (V. 09.) határozatának módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy hatályon kívül helyezi a 263/2017. (V.09.) határozatának III. pontját.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 243/2018. (VII.10.) határozata a 186749 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Apostolhegyen található ingatlan 2/4 tulajdoni hányadának kisajátítására irányuló eljárás megindításáról szóló 264/2017. (V. 09.) határozatának módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy hatályon kívül helyezi a 264/2017. (V.09.) határozatát.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 244/2018. (VII.10.) határozata a Budapest XXIII. kerület, Szentlőrinci út „felülvizsgálat alatt” (Dinnyehegyi út és Hrivnák Pál utca által határolt területen) található, 6.414 m2 alapterületű ingatlanon a Fővárosi Önkormányzattal fennálló osztatlan közös tulajdon megszüntetéséről szóló 502/2017. (XI. 07.) határozatának módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 502/2017. (XI.07.) határozatának végrehajtási határidejét 2018. december 31. napjára módosítja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 245/2018. (VII.10.) határozata a 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. szám alatti társasház közös tulajdon megszüntetése iránti perben egyezség megkötéséről és alapító okirat módosításáról szóló elvi döntés meghozataláról szóló 116/2018.(IV.10.) határozatával módosított 77/2018. (III. 13.) határozatának módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy módosítja a 116/2018.(IV.10.) határozattal módosított 77/2018. (III.13.) határozatának végrehajtási határidejét 2018. szeptember 30. napjára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 246/2018. (VII.10.) határozata a 186784/5 helyrajzi számú ingatlan hasznosításáról szóló 97/2018. (III. 13.) határozatának módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy módosítja a 97/2018. (III.13.) határozatának végrehajtási határidejét 2019. június 30. napjára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 247/2018. (VII.10.) határozata a Bp. XXIII. ker. Soroksár területén létesítendő játszóterek, pihenőparkok kialakításának sorrendiségéről és tervezhetőségéről szóló 125/2018. (IV.10.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 125/2018.(IV.10.) határozat végrehajtási határidejét 2018. augusztus 31. napjára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 248/2018. (VII.10.) határozata a nem fizetős parkolási zóna bevezetésével kapcsolatos, önálló képviselői indítványra hozott döntéséről szóló 126/2018. (IV.10.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 126/2018.(IV.10.) határozat végrehajtási határidejét 2018. december 31. napjára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 249/2018. (VII.10.) határozata a a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara állásfoglalásaira benyújtott kifogások elbírálásáról szóló 205/2018. (V.15.) számú határozat végrehajtási határidejének módosításáról
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara állásfoglalásaira benyújtott kifogások elbírálásáról szóló 205/2018. (V.15.) számú határozata végrehajtási határidejét 2018. szeptember 30-ra módosítja. A határozat egyéb pontjai változatlanul maradnak.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 250/2018. (VII.05.) határozata a 195432 és 195433 helyrajzi számú, természetben a Budapest Főváros XXIII. kerület Nyír utcában található ingatlanokra vonatkozó perbeli egyezség megkötéséről szóló 542/2017. (XII.05.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 542/2017. (XII.05.) határozatának I. pontja helyébe az alábbi pont lép:
„I. peren kívüli egyezséget köt Zentai Klára alperessel az alábbi lényeges tartalommal:
a) Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a 195432-195433 helyrajzi számú ingatlanokat rekreációs célú értékesítésre kijelöli, valamint mint felperes az alperes részére értékesíti a Budapest XXIII. 195432 helyrajzi számú ingatlan 180/925-öt arányú tulajdoni hányadát, a rajta található felépítménnyel együtt összesen 16.919.720,- Ft, azaz tizenhatmillió-kilencszáztizenkilencezer-hétszázhúsz forint vételáron, továbbá a Budapest XXIII. kerület 195433 helyrajzi számú ingatlan 102/924-ed arányú tulajdoni hányadát 406.560,- Ft, azaz négyszázhatezer-ötszázhatvan forint vételáron. A 195432-195433 helyrajzi számú ingatlanrészekre vonatkozó vételár – felépítménnyel együtt – mindösszesen 17.326.280,- Ft, azaz tizenhétmillió-háromszázhuszonhatezer-kétszáznyolcan forint. A 195432 helyrajzi számon található felépítmény igazságügyi szakértő által megállapított értékét az Önkormányzat, mint gazdagodást megfizeti alperes részére oly módon, hogy értéke (16.200.000,- Ft összegben) a vételárba beszámításra kerül, ezáltal Zentai Klára tényleges fizetési kötelezettsége, 1.126.280,- Ft, azaz egymillió-egyszázhuszonhatezer-kétszáznyolcvan forint.
b) Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata, mint felperes és Zentai Klára, mint alperes között a perbeli egyezség elfogadásával egyidejűleg felek a Budapest XXIII. 195432 és Budapest XXIII. 195433 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozóan, a jelen előterjesztés mellékletét képező vázrajz szerinti közös tulajdon használatára vonatkozó megállapodást kötnek.
c) Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata azzal a feltétellel köt perbeli egyezséget, hogy az egyezséget tartalmazó okiratban rögzítésre kerüljön, hogy Zentai Klára, mint alperes vagy jogutódja a Budapest XXIII. 195432 és Budapest XXIII. 195433 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában, a szabályozási terv végrehajtásához köteles a hozzájárulást ellenérték nélkül megadni, valamint a szükséges területrészeket az Önkormányzat felhívásától számított 15 (tizenöt) napon belül az Önkormányzat részére átadni, amennyiben alperes, vagy jogutódja e kötelezettségnek nem tesz eleget, 10.000.000,- Ft, azaz tízmillió forint kötbért köteles fizetni az Önkormányzat részére.
d) Felek kötelezik magukat arra, hogy a megállapodás megkötését követően – egyező akarattal – a közöttük fennálló pert megszüntetik.”
Határidő: 2018. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 251/2018. (VII. 10.) határozata Tüskés Józsefné szavazásból való kizárásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Beszámoló a Soroksári Sport Club Kft-nek juttatott támogatás, valamint de minimis támogatás felhasználásáról, valamint a 2017. évi szakmai tevékenységéről és vagyonkezeléséről” c. napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból – érintettsége miatt – Tüskés Józsefné képviselőt.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 252/2018. (VII.10.) határozata a Soroksári Sport Club Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a Soroksár Sport Club Kft. 2017. évi szakmai beszámolóját.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 253/2018. (VII.10.) határozata a 185090 helyrajzi számú, természetben a 1238 Budapest Templom u. 60. szám alatt található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű, 1.212 m2 alapterületű ingatlan összesen 140/1000 tulajdoni hányadára vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. nem kíván élni elővásárlási jogával a 185090 helyrajzi számú, természetben a 1238 Budapest Templom u. 60. szám alatt található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű, 1.212 m2 alapterületű ingatlan összesen 140/1000 tulajdoni hányadára vonatkozó adásvételéről szóló szerződésben foglaltak szerint
II. felkéri a Polgármestert a kérelmezők értesítésére és az elővásárlásról lemondó nyilatkozat aláírására
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Határidő: 2018. július 31.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 254/2018. (VII.10.) határozata a Soroksár településképi arculati kézikönyv, valamint településképi rendelet módosítási eljárásának lefolytatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. elkészítteti Soroksár településképi arculati kézikönyvének, valamint településképi rendeletének módosítását.
II. felkéri a Polgármestert, hogy Soroksár településképi arculati kézikönyvének, valamint településképi rendeletének módosítására vonatkozóan a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti véleményezési eljárást folytassa le.
Határidő: 2018. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 255/2018. (VII.10.) határozata a Civil szervezetek támogatására biztosított költségvetési keret megemeléséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében a „Civil szervezetek támogatása” soron szereplő 7.000.000,- Ft-os keretösszeget 800.000,- Ft-tal megemeli az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének „Költségvetési maradvány” sora terhére.
II. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a költségvetési rendelet módosításáról.
Határidő: az I. pont vonatkozásában: azonnal,
a II. pont vonatkozásában: a költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 256/2018. (VII. 10.) határozata dr. Kolosi István szavazásból való kizárásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Javaslat civil szervezetek támogatására” c. napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból – érintettsége miatt – dr. Kolosi István képviselőt.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 257/2018. (VII.10.) határozata az Anyaoltalmazó Alapítvány 2018. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2018. évben az Anyaoltalmazó Alapítványt 300.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: Otthonban élő családok életvitelének javítása, szociális segítségnyújtás (intézmény közüzemi számlái - telefon, internet hivatalos ügyek intézéséhez). A támogatás forrása az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2018. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 258/2018. (VII.10.) határozata a Adler Állatmentő  Egyesület  2018.  évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2018. évben a Adler Állatmentő Egyesületet 200.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: A rászoruló állatok ellátása (orvosi ellátás, állatok biztonságba helyezése, felvilágosító munka). A támogatás forrása az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2018. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 259/2018. (VII.10.) határozata a "Bizalom" Erzsébeti Soroksári Nagycsaládosok Egyesülete  2018.  évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2018. évben a "Bizalom" Erzsébeti Soroksári Nagycsaládosok Egyesületét 100.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: A Nagycsaládosok Országos Egyesülete által szervezett Őszi találkozón való részvétel szállásköltségének támogatása. A támogatás forrása az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2018. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 260/2018. (VII.10.) határozata a Danubia Gyöngye Művészeti Egyesület 2018.  évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2018. évben a Danubia Gyöngye Művészeti Egyesületet 300.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: Rendezvények szervezése (hagyomány ápolás, jubileumi koncert szervezés, rendezvényeken részvétel, fellépő ruhák beszerzése). A támogatás forrása az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2018. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 261/2018. (VII.10.) határozata a Dél-pesti ILCO Egyesület 2018. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2018. évben a Dél-pesti ILCO Egyesületet 100.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: Rendezvények szervezése (karácsonyi ünnepség- sztóma gondozásához alkalmas eszközök ajándékozása, önkéntesek jutalmazása, ünnepi vacsora). A támogatás forrása az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2018. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 262/2018. (VII.10.) határozata az Erzsébeti és Soroksári Mozgássérültek Egyesülete 2018. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2018. évben az Erzsébeti és Soroksári Mozgássérültek Egyesületet 300.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: Egészségmegőrző kirándulás (buszköltség, gyógyfürdő belépő) A támogatás forrása az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2018. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 263/2018. (VII.10.) határozata az Erzsébeti és Soroksári Szülők Egyesülete 2018. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2018. évben az Erzsébeti és Soroksári Szülők Egyesületet 400.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: Rendezvények szervezése (kulturális, szórakoztató rendezvények). A támogatás forrása az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2018. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 264/2018. (VII.10.) határozata a Fatima Csillaga Alapítvány 2018. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2018. évben a Fatima Csillaga Alapítványt 1.000.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: Rendezvények szervezése (közösségépítő nyári tábor szervezése újtelepi családok részére). A támogatás forrása az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2018. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 265/2018. (VII.10.) határozata a Független Nők Egyesülete a XXIII. kerületért Egyesület 2018. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2018. évben a Független Nők Egyesülete a XXIII. kerületért Egyesületet 200.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: Rendezvények szervezése (országjáró kirándulás szervezése) A támogatás forrása az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2018. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 266/2018. (VII.10.) határozata a Jószomszédok Egyesület 2018. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2018. évben a Jószomszédok Egyesületet 300.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: Újtelepi (Jó) Szomszédolás rendezvény-sorozat (jeles eseményekhez kötödő rendezvények szervezése). A támogatás forrása az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2018. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 267/2018. (VII.10.) határozata a „Kisdunamente” Magyar Kulturális Kör Soroksár Egyesület 2018. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2018. évben a „Kisdunamente” Magyar Kulturális Kör Soroksár Egyesületet 800.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: A tánccsoporttól búcsúzó, elballagó nyolcadikosoknak, valamint az egyesületben kimagasló tevékenységet folytató felnőtteknek, szülőknek négynapos kirándulás szervezése külföldre. A támogatás forrása az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2018. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 268/2018. (VII.10.) határozata a Pacsirta Klub Egyesület 2018. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2018. évben a Pacsirta Klub Egyesületet 300.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: Egészség megőrzés. Kulturális tevékenység szervezése. (gyógyfürdő látogatás, rendezvények, találkozók szervezése vendéglátással). A támogatás forrása az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2018. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 269/2018. (VII.10.) határozata a Rozmaring Nyugdíjas Egyesület 2018. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2018. évben a Rozmaring Nyugdíjas Egyesületet 250.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: Egészség megőrzési program (gyógyfürdő belépő, szállás, autóbusz költség). A támogatás forrása az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2018. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 270/2018. (VII.10.) határozata a Soroksár Közrendjéért és Közbiztonságáért Alapítvány 2018. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2018. évben a Soroksár Közrendjéért és Közbiztonságáért Alapítványt 1.000.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: A kerület közrendjének és közbiztonságának megszilárdítása, javítása (kiadványok, szóróanyagok készítése). A támogatás forrása az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2018. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 271/2018. (VII.10.) határozata a Millennium-telepi Kutyaiskola és Sportegyesület 2018. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2018. évben a Soroksár Millennium-telepi Kutyaiskola és Sportegyesület 250.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: Az iskola működéséhez szükséges anyagok, felszerelések és eszközök beszerzése. A támogatás forrása az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2018. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 272/2018. (VII.10.) határozata a Soroksári Botanikus Kert Baráti Kör Közhasznú Egyesület 2018. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2018. évben a Soroksári Botanikus Kert Baráti Kör Közhasznú Egyesületet 250.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: Rendezvények szervezése (őszi rendezvénysorozat- kirándulás, konferencia, vetélkedő). A támogatás forrása az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2018. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 273/2018. (VII.10.) határozata a Soroksári Fehérasztal Társaság 2018. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2018. évben a Soroksári Fehérasztal Társaságot 250.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: Soroksár polgári hagyományait elősegítő összejövetelek, tanulmányi utak és kirándulások szervezése (utazási költség, belépők). A támogatás forrása az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2018. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 274/2018. (VII.10.) határozata a Soroksári Grassalkovich Kör Egyesülete 2018. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2018. évben a Soroksári Grassalkovich Kör Egyesületet 300.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: Rendezvény keretében ünnepélyes megemlékezés és emléktábla elhelyezése a település benépesülésének korából fennmaradt legrégebbi épület 290. évfordulója alkalmából. A támogatás forrása az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2018. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 275/2018. (VII.10.) határozata a Soroksári Hermann Antal Harmonika Zenekar Kulturális Egyesület 2018. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2018. évben a Soroksári Hermann Antal Harmonika Zenekar Kulturális Egyesületet 200.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: Hagyományőrző belföldi utazás - szállás és ellátás költségei. A támogatás forrása az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2018. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 276/2018. (VII.10.) határozata A Soroksári Nagyboldogasszony Plébániáért Alapítvány 2018. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2018. évben A Soroksári Nagyboldogasszony Plébániáért Alapítványt 400.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: Rendezvények szervezése (923. sz. Pázmány Péter Cserkészcsapat 2018. évi nagytábora). A támogatás forrása az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2018. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 277/2018. (VII.10.) határozata a Soroksári Nőegylet Egyesület 2018. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2018. évben a Soroksári Nőegylet Egyesületet 300.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés és rehabilitációs tevékenység (gyógyfürdői látogatás. A támogatás forrása az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2018. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 278/2018. (VII.10.) határozata a Szent Erzsébet a Szegényekért Alapítvány - Soroksári Karitász csoportja 2018. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2018. évben a Szent Erzsébet a Szegényekért Alapítvány - Soroksári Karitász csoportját 300.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: A 2018. évi Soroksári Karitász Karácsonyi Program megvalósítása. A támogatás forrása az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2018. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 279/2018. (VII.10.) határozata civil szervezetek ellenőrzésre történő kijelöléséről a 2018. évi támogatásukhoz kapcsolódóan
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) rendelet 7. § (2a) bekezdése alapján a támogatott civil szervezetek közül az alábbi szervezeteket jelöli ki helyszíni ellenőrzés céljából:
Soroksári Grassalkovich Kör Egyesület és
Dél-pesti ILCO Egyesület
II. felkéri a Polgármestert az értesítések megküldésére.
Határidő: 2018. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 280/2018. (VII.10.) határozata a külön szintű közúti-vasúti aluljáró engedélyezési terveinek átdolgozásával kapcsolatos pénzügyi fedezet biztosításáról
Képviselő-testület
I. úgy dönt, hogy a Soroksár központjában a Vecsés úttól északra 150-200 m-re tervezett külön szintű közúti-vasúti aluljáró engedélyezési terveinek átdolgozását támogatja.
II. az engedélyezési tervek elkészítéséhez szükséges 21.400.000,- +Áfa összegű többletköltséget az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének „céltartalék költségvetési maradvány” sora terhére biztosítja.
Határidő: 2018. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 281/2018. (VII.10.) határozata a Budapest XXIII. kerület Soroksár 186519/4 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosának az ingatlan Vágó köz felé eső 6 méter széles részének parkoló céljára tett felajánlásával kapcsolatban
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. elfogadja a felajánlást és felkéri a 186519/4 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosát, hogy készíttesse el a szükséges telekalakítási vázrajzot.
Határidő: 2018. július 31.
II. felhatalmazza a Polgármestert a határozat mellékeltét képező szerződés-tervezetnek a vázrajz elkészültét követő megkötésére azzal, hogy annak tartalmától az önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
Határidő: 2018. augusztus 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 282/2018. (VII.10.) határozata a Budapest, XXIII. kerület Táncsics Mihály utca 104. szám alatti épület kazáncseréjével kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Budapest, XXIII. kerület Táncsics Mihály utca 104. szám alatti épület kazáncseréjét megvalósítja, a szükséges költséget 17.000.000,-Ft + ÁFA összegben biztosítja Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 2018. évi költségvetése - Tartalékok - 2017. évi költségvetési maradvány sora terhére.
II. felkéri a Polgármestert a kazáncsere érdekében szükséges intézkedések megtételére
Határidő: 2018. október 15.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 283/2018. (VII.10.) határozata a „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására” kiírt pályázaton való részvétellel kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására” kiírt pályázaton részt vesz a Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 279. szám alatti (hrsz: 187926/1) II. számú Napsugár Óvoda működő konyhájának korszerűsítése-fejlesztésével
II. biztosítja a pályázathoz szükséges bruttó 3.079.639,- Ft önerőt, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 2018. évi költségvetése – EU-s Hazai pályázatok előkészítése és önerő biztosítása sora terhére
III. nyertes pályázat esetén a Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 279. szám alatti (hrsz: 187926/1) II. számú Napsugár Óvoda működő konyhájának korszerűsítés-fejlesztésének megvalósítása és a finanszírozás, tervezetten 2019. május-augusztus hónapban megtörténik 
IV. az alábbi nyilatkozatot teszi:
- A beruházás megvalósításával vállalja az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal előírásainak betartását, valamint a HACCP rendszer előírásainak megfelelő konyha kialakítását.
- A közétkeztetési feladat-ellátás során a környezetvédelmi szempontokat érvényesíti, ennek keretében gondoskodik legalább a sütőzsiradék külön gyűjtéséről és elszállításáról, a veszélyes hulladék megfelelő kezeléséről, illetve – ahol a hulladékkezelési közszolgáltatás ezt lehetővé teszi – a szelektív hulladékgyűjtésről, valamint a korszerű táplálkozást segítő technológia fejlesztéséről.
- A Költségvetési törvény 2. melléklet III. 5. pont szerinti Intézményi gyermekétkeztetés támogatása jogcímen támogatásban részesül.
- Az Áht. 50. § (4) bekezdése szerint nincs köztartozása.
- Az önkormányzat nem áll adósságrendezési eljárás alatt.
- Az Ávr. 75. § (2) a-h) pontja szerint:
a) a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valósak és hitelesek,
b) nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban,
c) a saját forrás rendelkezésre áll,
d) megfelel az Áht. 48/B. §-ában és 50. §-ában meghatározott követelményeknek, kivéve, ha erről a Kormány az Áht. 50. § (2) bekezdése szerint egyedi határozatban döntött,
e) nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a költségvetési támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatja,
f) - a biztosítékmentesség kivételével - a támogató által előírt biztosítékokat rendelkezésre bocsátja legkésőbb a 85. § (3) bekezdésében meghatározott időpontig,
g) a költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal nem rendelkezik,
h) a támogatott tevékenység építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött.
- A támogatásból finanszírozott beruházás során felmerült kiadásainkkal kapcsolatban Önkormányzatunkat adólevonási jog nem illeti meg, a pályázat elbírálása és az elszámolás során a pályázatban szereplő beruházás ÁFA-val növelt (bruttó) értéke kerül figyelembevételre.
- A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 9. pontja szerinti „A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása” jogcímen támogatásban nem részesült.
- A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 7. pontja szerinti „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” jogcímen támogatásban nem részesült.
- A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi C. törvény 3. melléklet II. 6. pontja szerinti „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” jogcímen támogatásban nem részesült.
- A kérelemben rögzített célok tekintetében az európai unió által társfinanszírozott, illetve más hazai támogatási rendszer keretében támogatásban nem részesült.
Határidő: 2018. július 20.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 284/2018.(VII.10.) határozata az óvodapedagógusok kötelező továbbképzése finanszírozásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az I. sz. Összevont Óvoda kérelmére 1.215.022,- Ft összegben biztosítja az intézményvezető 2018. június 14. napján kelt kérelmében megjelölt továbbképzések fedezetét az Önkormányzat költségvetésének intézményi céltartalék egyéb sora terhére.
II. a II. sz. Napsugár Óvoda kérelmére 1.819.488,- Ft összegben biztosítja az intézményvezető 2018. június 8. napján kelt kérelmében megjelölt továbbképzések fedezetét az Önkormányzat költségvetésének intézményi céltartalék egyéb sora terhére.
III. a III. sz. Összevont Óvoda kérelmére 647.404,- Ft összegben biztosítja az intézményvezető 2018. június 10. napján kelt kérelmében megjelölt továbbképzések fedezetét az Önkormányzat költségvetésének intézményi céltartalék egyéb sora terhére.
IV. felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2018. augusztus 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 285/2018. (VII.10.) határozata a kerület közigazgatási területén lévő névtelen közterületek elnevezésének kezdeményezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a közterület- és városrésznevek megállapításáról, azok jelöléséről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló 94/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet 6.§ (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésénél az alábbi helyrajzi számú közterületek elnevezését kezdeményezi:
Sorszám
helyrajzi szám
javasolt elnevezés
1.
186891 és 186890
Ibolya utca
2.
183718
Fatimai utca
II. felkéri Polgármestert, hogy a kezdeményezésről szóló jelen határozatot terjessze fel (továbbítsa) Budapest Főváros Főpolgármesteréhez.
Határidő: 2018. augusztus 9.,
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
III. a többi közterület elnevezéséről a döntést a 2018. szeptember 11-ei ülésére elnapolja.
Határidő: 2018. szeptember 11.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 286/2018. (VII.10.) határozata a Budapest XXIII. 195271/112 helyrajzi számú (természetben: 1237 Budapest, Pistahegyi köz 1. szám alatt található) óvodára vonatkozó beruházás költségeinek vállalásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. hatályon kívül helyezi az 535/2015. (X.13.) határozatát.
II. kötelezettséget vállal a Budapest XXIII. 195271/112 helyrajzi számú (természetben: 1237 Budapest, Pistahegyi köz 1. szám alatt található) óvodában tervezett korszerűsítési beruházás várható 115.604.510,- Ft költségére az Önkormányzat 2019-2021. évi költségvetésének függvényében.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 287/2018. (VII.10.) határozata a Budapest XXIII. 195271/112 helyrajzi számú (természetben: 1237 Budapest, Pistahegyi köz 1. szám alatt található) óvodára vonatkozó beruházási megállapodás megkötéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. megköti a határozat melléklete szerinti beruházási megállapodást Budapest Főváros Önkormányzatával a Budapest XXIII. 195271/112 helyrajzi számú (természetben: 1237 Budapest, Pistahegyi köz 1. szám alatt található) óvodában tervezett korszerűsítési beruházások elszámolása érdekében
II. felkéri a Polgármestert a megállapodás megkötésére azzal, hogy a szerződés aláírásakor az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet
Határidő: 2018. november 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 288/2018. (VII.10.) határozata a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft. 2017. évi szakmai tevékenységéről, valamint a 2017. évben jutatott támogatás felhasználásáról készült beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft. 2017. évi szakmai tevékenységéről, valamint a 2017.évben jutatott támogatás felhasználásáról készült beszámolót.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 289/2018. (VII.10.) határozata a Budapest XXIII. 186681/3 és 186681/4 hrsz.-ú Molnár-szigeten található „Tündérkert” működtetéséhez kapcsolódó döntések meghozataláról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Táncsics Mihály Művelődési Ház engedélyezett létszámát 2018. szeptember 1-jével egy fő művelődésszervezői álláshellyel csökkenti.
II. a Táncsics Mihály Művelődési Ház engedélyezett létszámát 2018. szeptember 1-jével egy fő gondnoki álláshellyel csökkenti, azzal, hogy a személyi juttatás és járulék előirányzat átcsoportosításról az alkalmazás megszűnését követően intézkedik.
III. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztályának létszámát 2018. szeptember 1. napjától 1 fő adminisztrátor és 1 fő gondnok álláshellyel megemeli.
IV. felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt a változások átvezetésére a Polgármesteri Hivatal és a Táncsics Mihály Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzataiban
Határidő: 2018. augusztus 31.
Felelős: I-III. pontok esetében Geiger Ferenc polgármester, IV. pont esetében Geiger Ferenc polgármester és dr. Laza Margit jegyző
V. felkéri a Polgármestert a Táncsics Mihály Művelődési Ház Alapító Okiratának módosításáról szóló előterjesztés benyújtására
Határidő: 2018. szeptember 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
VI. felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt a szükséges munkaügyi intézkedések megtételére és a változások átvezetésére a Képviselő-testület Szervezeti és Működéséről szóló rendelet, valamint a 2018. évi költségvetésről szóló rendelet következő módosításakor
Határidő: 2018. szeptember 30., illetve a 2018. évi költségvetésről szóló rendelet következő módosításakor
Felelős: Geiger Ferenc polgármester és dr. Laza Margit jegyző
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 290/2018. (VII. 10.) határozata kisajátítási eljárás kezdeményezéséről a 186751/1 és 186752/1 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Péter apostol utcában, valamint a 186751/3 és 186752/3 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Pál apostol utcában található ingatlanok vonatkozásában
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata közterület kialakítása céljából kezdeményezi a 186751/3 helyrajzi számú 36 m2 területű, a 186752/3 helyrajzi számú 28 m2 területű, a 186751/1 helyrajzi számú 54 m2 területű, valamint a 186752/1 helyrajzi számú 28 m2 területű, „kivett” művelési ágú, „magánút” megnevezésű ingatlanok kisajátítását.
II. felkéri a Polgármestert a kisajátítási eljárások megindításához szükséges dokumentumok elkészíttetésére, a kisajátítási eljárás kezdeményezésére vonatkozó kérelmeknek Budapest Főváros Kormányhivatalához történő benyújtására, és az előterjesztés mellékletét képező nyilatkozat, valamint a kisajátítási eljárásokban szükséges egyéb - önkormányzat érdekeit nem sértő - nyilatkozatok, meghatalmazások megtételére.
Határidő: 2019. március 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 291/2018. (VII. 10.) határozata kisajátítási eljárás kezdeményezéséről a 186699 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Országh Tivadar utca és Sportpálya utca között található ingatlan egyes részeinek vonatkozásában
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata közterület kialakítása céljából kezdeményezi a 186699 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Országh Tivadar utca és Sportpálya utca között található ingatlanból a T-87944 számú változási vázrajz szerint kialakuló (186699/1) hrsz.-ú, 41 m2 területű, valamint (186699/3) hrsz.-ú, 51 m2 területű ingatlanrészek kisajátítását.
II. felkéri a Polgármestert az eljárás megindításához szükséges dokumentumok elkészíttetésére, a kisajátítási eljárás kezdeményezésére vonatkozó kérelemnek Budapest Főváros Kormányhivatalához történő benyújtására, és az előterjesztés mellékletét képező nyilatkozat, valamint a kisajátítási eljárásban szükséges egyéb - önkormányzat érdekeit nem sértő - nyilatkozatok, meghatalmazások megtételére.
Határidő: 2019. március 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 292/2018. (VII.10.) határozata a 186725 helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról területrendezés és parkoló kialakítása céljából
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata meg kívánja vásárolni a 186725 helyrajzi számú, természetben Apostolhegyen a Sportpálya utca és a Péter apostol utca között húzódó, 444 m2 területű, „kivett, beépítetlen terület” megnevezésű ingatlant a hatályos szabályozási terv szerinti közterületek kialakítása, és az azután visszamaradó ingatlanrész parkolóként történő hasznosítása céljából.
II. felkéri a Polgármestert az ingatlanra vonatkozó értékbecslés elkészíttetésére, majd az értékbecslés által megállapított értéktől függően előterjesztés készítésére a Képviselő-testület vagy a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság részére az ingatlanra vonatkozó konkrét vételi ajánlatról.
Határidő: 2018. november 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 293/2018. (VII.10.) határozata a Budapest XXIII. (196196/6) helyrajzi számú ingatlan, valamint a Budapest XXIII. (196193/22) helyrajzi számú ingatlan egyes részeinek forgalomképes üzleti vagyon körébe való tartozásának megállapításáról és kivett beépítetlen területté, valamint kivett magánúttá történő átminősítésének kezdeményezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat megállapítja, hogy az 1/1 arányú tulajdonát képező, (196196/6) helyrajzi számú, természetben Budapest Főváros XXIII. kerületben található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 567 m2 területű, „kivett közút” művelési ágú ingatlan - tekintettel Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest XXIII. kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról (KVSZ) szóló 25/2003.(VII.18.) önkormányzati rendeletére – a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (1) bekezdése alapján Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata forgalomképes üzleti vagyonának körébe tartozik.
II. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat megállapítja, hogy az 1/1 arányú tulajdonát képező, (196193/22) helyrajzi számú, természetben Budapest Főváros XXIII. kerületben található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 3.566 m2 területű, „kivett közterület” művelési ágú ingatlan – jelen határozat melléklete szerinti T-100338 jelű változási vázrajzon a 196195/5 helyrajzi számú ingatlanhoz csatolandó 58 m2, illetőleg a 196195/7 helyrajzi számú „kivett magánút” kialakításához szükséges 119 m2 területrésze – tekintettel Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest XXIII. kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról (KVSZ) szóló 25/2003.(VII.18.) önkormányzati rendeletére – a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (1) bekezdése alapján Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata forgalomképes üzleti vagyonának körébe tartozik.
III. felkéri a Polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a (196196/6) helyrajzi számú ingatlan ingatlan-nyilvántartásban „kivett, beépítetlen terület”-re történő átminősítése érdekében és a (196193/22) helyrajzi számú ingatlan II. pontban foglalt területrészeinek a telekalakítási engedélyező határozat jogerőssé válását, illetve a telekalakítással vegyes csereszerződés hatálybalépését követően az ingatlan-nyilvántartásban „kivett, beépítetlen terület”-re, valamint „kivett magánút”-ra történő átminősítése érdekében.
Határidő: 2018. augusztus 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 294/2018. (VII.10.) határozata a Budapest XXIII. (196193/76) helyrajzi számú ingatlanok forgalomképtelen törzsvagyon körébe való tartozásának megállapításáról és közúttá történő átminősítésének kezdeményezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat megállapítja, hogy a T-88943M számú változási vázrajz alapján kialakuló (196193/76) helyrajzi számú, természetben a Budapest Főváros XXIII. kerületben található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 550 m2 területű, „kivett, közút” megnevezésű ingatlan - tekintettel arra, hogy Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest XXIII. kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról (KVSZ) szóló 25/2003.(VII.18.) önkormányzati rendelete 41. számú mellékletét képező szabályozási tervlap azt a közút részeként, keretövezetbe nem sorolt közterületként határozza meg - a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bek. a) valamint (3) bek. a) pontjai alapján – Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzését követően – az Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonának körébe tartozik.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a kialakuló (196193/76) helyrajzi számú ingatlan az ingatlan-nyilvántartásban „kivett, közút”-ra történő átminősítése érdekében az Önkormányzat tulajdonjogának ingaltan-nyilvántartásban történő átvezetését követően
Határidő: 2018. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 295/2018. (VII.10.) határozata a Budapest XXIII. (196196/6), (196193/22), valamint 196195/7 helyrajzi számú ingatlanok egyes részeinek a Budapest XXIII. (196193/76) helyrajzi számú ingatlannal – értékegyeztetés mellett – történő elcserélésére vonatkozó telekalakítással vegyes csereszerződés megkötéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a határozat melléklete szerinti telekalakítással vegyes csereszerződést köt a Budapest XXIII. (196196/6), (196193/22), valamint 196195/7 helyrajzi számú ingatlanok egyes részeinek a Budapest XXIII. 196193/76 helyrajzi számú ingatlannal – értékegyeztetés mellett – történő elcserélése érdekében az alábbi lényeges tartalommal:
a) Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a T-100338 számú változási vázrajz alapján telekalakítással vegyes csereszerződés keretében elcseréli a 196196/6 helyrajzi számú ingatlanból 480 m2 területet, amely a 196195/5 helyrajzi számú ingatlanhoz kerül hozzácsatolásra – igazságügyi ingatlanforgalmi értékbecslés alapján – 728.000,- Ft, azaz hétmillió-hétszázhuszonnyolcezer forint értéken
b) Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a T-100338 számú változási vázrajz alapján telekalakítással vegyes csereszerződés keretében elcseréli a (196193/22) helyrajzi számú ingatlanból 58 m2 területet, amely a 196195/5 helyrajzi számú ingatlanhoz kerül hozzácsatolásra – igazságügyi ingatlanforgalmi értékbecslés alapján – 171.600,- Ft, azaz egymillió-egyszázhetvenegyezer-hatszáz forint értéken
c) Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a T-100338 számú változási vázrajz alapján telekalakítással vegyes csereszerződés keretében elcseréli a 196195/7 helyrajzi számú ingatlan kialakításához szükséges 77 m2 területet, amely a (196196/6) helyrajzi számú ingatlanból kerül kiszabályozásra, valamint 119 m2 területet, amely a (196193/22) helyrajzi számú ingatlanból kerül kiszabályozásra (összesen 196 m2) – igazságügyi ingatlanforgalmi értékbecslés alapján – 901.000,- Ft, azaz egymillió-kilencszázegyezer forint értéken
d) Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a T-88943M számú változási vázrajz alapján telekalakítással vegyes csereszerződés keretében beszámítja a kialakuló (196193/76) helyrajzi számú 550 m2 területű, kivett közút művelési ágú ingatlant – igazságügyi ingatlanforgalmi értékbecslés alapján – 335.000,- Ft, azaz ötmillió-háromszázharmincötezer forint értéken
e) A csereként egymással szemben álló ingatlanok értékkülönbözetekén – igazságügyi ingatlanforgalmi értékbecslés alapján – a Virágvölgy Lakópark Kft. – 465.600,- Ft.-ot, azaz ötmillió-négyszázhatvanötezer-hatszáz forintot köteles megfizetni egy összegben az Önkormányzat részére
f) A Virágvölgy Lakópark Kft. köteles a kialakuló 196195/7 helyrajzi számú „kivett magánút” megjelölésű ingatlant a közforgalom számára megnyitva tartani, mindaddig, amíg a 196197/10 és a 196195/7 helyrajzi számú ingatlanok tulajdonosai eltérő természetes vagy jogi személyek.
II. felkéri a Polgármestert a telekalakítással vegyes csereszerződés megkötésére azzal, hogy az aláíráskor az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet
Határidő: 2018. augusztus 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 296/2018. (VII.10.) határozata Pálffyné Kovács Ilona részére hozzászólási jog biztosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Javaslat a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek és a nem mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek bérleti, haszonbérleti díjának megállapítására, valamint a 195803/1-195803/2 hrsz. ingatlan hasznosítására” c. napirendi pont keretében hozzászólási jogot biztosít Pálffyné Kovács Ilona– ADLER Állatmentő Egyesület elnöke - részére.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 297/2018. (VII. 10.) határozata dr. Kolosi István szavazásból való kizárásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Javaslat a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek és a nem mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek bérleti, haszonbérleti díjának megállapítására, valamint a 195803/1-195803/2 hrsz. ingatlan hasznosítására” c. napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból – érintettsége miatt – dr. Kolosi István képviselőt.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 298/2018. (VII.10.) határozata Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy hatályon kívül helyezi a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 173/2014. (XI.18.) sz. határozatát.
Határidő: azonnal
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 299/2018. (VII. 10.) határozata a 195803/1 helyrajzi számú, valamint a 195803/2 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Vecsés út – Közöslegelő dűlőben található ingatlan hasznosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a 195803/1 helyrajzi számú ingatlan, valamint a 195803/2 helyrajzi számú ingatlan az ADLER Állatmentő Egyesület (telephely: 1239 Budapest, Zsellér dűlő 6., adószám: 18877788-1-43, képviseli: Pálffyné Kovács Ilona) részére történő bérbeadásához nem járul hozzá. A bérleményen történő állatotthon létesítése a közeli lakóingatlanok miatt nem támogatható, mert az állatotthon létesítésével járó zaj sérti a köznyugalmat.
II. felkéri a Polgármestert a Kérelmező értesítésére, és annak megvizsgálására, hogy a kezdeményezés más Önkormányzati ingatlanon megvalósítható-e.
Határidő: 2018. szeptember 11.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 300/2018. (VII.10.) határozata bérleti és haszonbérleti díjak megállapításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2018. augusztus 1. napjától a mező és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. tv. szerinti mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek és a nem mező és erdőgazdasági hasznosítású földek bérleti, haszonbérleti díjai tekintetében az alábbiak szerint tesz javaslatot a bérlőknek és haszonbérlőknek:
sorsz.
tulajdoni lap szerinti megnevezése
belterület
Ft/m2/év+ÁFA
külterület
Ft/m2/év+ÁFA
zártkert
Ft/m2/év+ÁFA
1.
 
 
 
 
1.1
1.2   
 
 
 
Fftv. szerinti mező- és erdőgazdasági hasznosítású ingatlan, továbbá művelés alól kivett külterületi ingatlan
a) Molnár-sziget
b) Egyéb terület (Nyír utca, Temető sor, Szamaránszki-Közöslegelő-
Szérűskert dűlő stb.)
 
 
 
 
 
 
 
30 Ft
 
 
 
 
 
 
 
 
60 Ft
30 Ft
 
 
 
2.
Fftv. szerint nem mező- és erdőgazdasági hasznosítású ingatlanok
 
 
 
2.1
beépítetlen terület
 
 
 
 
50 Ft
 
65 Ft
35 Ft
 
 
l.100 Ft
 
 
 
a) Köves út-Mesgye utca-Hrivnák Pál utca-Szentlőrinci út által határolt
terület
b) Dunapart
c) Egyéb (Nyír utca, Apostolhegy,
Orbánhegy stb.)
d) vállalkozási célra
2.2
beépített terület (lakóház, üdülő, udvar, épület, műhely, garázs, stb.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Köves út-Mesgye utca-Hrivnák Pál utca -Szentlőrinci út által határolt terület
b) Dunapart (Horgász part, Vadevezős utca)
c) Egyéb (Vadevezős utca, Háló utca, Tusa utca stb.)
d) vállalkozási célra
 
44 Ft
 
 
65 Ft
 
35 Ft
 
l.100 Ft
 
 
Határidő: azonnal
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 301/2018. (VII.10.) határozata 2018. évben Díszpolgári cím adományozásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2018. évben posztumusz „Soroksár Díszpolgára” címet adományoz M. L. részére.
II. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2018. szeptember 27.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 302/2018. (VII.10.) határozata a 2018. évben „Soroksárért Érdemérem” kitűntetés adományozásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2018. évben posztumusz „Soroksárért Érdeméremmel” tünteti ki N. E.
II. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2018. szeptember 27.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 303/2018. (VII.10.) határozata az „Év Kerületi Polgárőre cím adományozásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2018. évben „Év Kerületi Polgárőre” címet adományoz V. Sz.
II. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2018. szeptember 27.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 304/2018. (VII. 10.) határozata a K. K. 1239 Budapest, (lakcím) szám alatti tartózkodási hellyel rendelkező személy törvényes képviselője által benyújtott, bölcsődei felvétellel kapcsolatos döntést vitató kérelem elbírálásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 32. § (4) bekezdése, valamint Budapest Főváros XXIII. kerület Önkormányzatának a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008. (IV. 25.) önk. rendelet 3. § a) pontja szerint biztosított hatáskörében eljárva a bölcsődei felvétellel kapcsolatos döntést vitató kérelmet megtárgyalta és úgy dönt, hogy
I. a K.-T. N. törvényes képviselő által, K. K. (születési hely, idő, anyja neve) 1239 Budapest, (lakcím) szám alatti tartózkodási hellyel rendelkező személy bölcsődei felvételi kérelme ügyében hozott döntés ellen benyújtott kifogást elutasítja, és a Felvételi Bizottság döntését helybenhagyja.
II. felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy intézkedjen e határozat szerinti rendelkezés alapján, és a jelen határozat alapjául szolgáló előterjesztésben foglalt tényállásra alapozva, a döntés külön okiratban történő megszövegezése és közlése iránt.
Határidő: 2018. július 18.
Felelős: dr. Veres Anikó aljegyző
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 305/2018. (VII. 10.) határozata a K. A. 1237 Budapest, (lakcím) szám alatti lakóhellyel rendelkező személy törvényes képviselője által benyújtott, bölcsődei felvétellel kapcsolatos döntést vitató kérelem elbírálásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 32. § (4) bekezdése, valamint Budapest Főváros XXIII. kerület Önkormányzatának a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008. (IV. 25.) önk. rendelet 3. § a) pontja szerint biztosított hatáskörében eljárva a bölcsődei felvétellel kapcsolatos döntést vitató kérelmet megtárgyalta és úgy dönt, hogy
I. a K.-P. K. törvényes képviselő által, K. A. (születési helyi, idő, anyja neve) 1237 Budapest, (lakcím) szám alatti lakóhellyel rendelkező személy bölcsődei felvételi kérelme ügyében hozott döntés ellen benyújtott kifogást elutasítja, és a Felvételi Bizottság döntését helybenhagyja.
II. felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy intézkedjen e határozat szerinti rendelkezés alapján, és a jelen határozat alapjául szolgáló előterjesztésben foglalt tényállásra alapozva, a döntés külön okiratban történő megszövegezése és közlése iránt.
Határidő: 2018. július 18.
Felelős: dr. Veres Anikó aljegyző
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 306/2018. (VII. 10.) határozata a D. D. 1238 Budapest, (lakcím) szám alatti lakóhellyel rendelkező személy törvényes képviselője által benyújtott, bölcsődei felvétellel kapcsolatos döntést vitató kérelem elbírálásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 46. § (1) bekezdésének a) pontja alapján S. A. törvényes képviselő által, D. D. (születési helyi, idő, anyja neve) 1238 Budapest, (lakcím) szám alatti lakóhellyel rendelkező személy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Bölcsődéje vezetőjének döntését vitató kérelmét - mint elkésettet - visszautasítja.
II. felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy intézkedjen az I. pont szerinti rendelkezés alapján, és a jelen határozat alapjául szolgáló előterjesztésben foglalt tényállásra alapozva, a döntés külön okiratban történő megszövegezése és közlése iránt.
Határidő: a testületi ülést követő 8 nap
Felelős: dr. Veres Anikó aljegyző