2018. június 5.

A 2018. június 5-én megtartott képviselő-testületi ülés
h a t á r o z a t a i

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 207/2018. (VI. 05.) határozata a 2018. június 5-ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2018. június 5-ei Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, első napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata városrehabilitációs programokra 2018. évben kiírt pályázatán (TÉR-KÖZ) való részvételre” c. napirendi pontot.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 208/2018. (VI. 05.) határozata a 2018. június 5-ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2018. június 5-ei Képviselő-testületi ülésén napirendjéről leveszi a „Javaslat a Budapest XXIII. Vadevezős u. és környéke ingatlanainak jogi rendezéséről szóló elvi döntés meghozatalára” c. napirendi pontot.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 209/2018. (VI. 05.) határozata a 2018. június 5-ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a „Javaslat az 184693 helyrajzi számú, természetben az 1238 Budapest, Lovas u. 29. szám alatti ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára” című napirendet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014.(XI.14.) Ök. rendeletének 27. § b) pontja, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46.§. (2) bekezdés c) pontja alapján – az Önkormányzat gazdasági érdekeire figyelemmel – zárt ülésen tárgyalja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 210/2018. (VI. 05.) határozata a 2018. június 5-ei Képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
A Képviselő-testület
a 2018. június 5-ei képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:
1.) Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata városrehabilitációs programokra 2018. évben kiírt pályázatán (TÉR-KÖZ) való részvételre
2.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete módosítására
3.) Beszámoló Budapest Főváros XXIII. kerület Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye 2017. évi munkájáról (9.30 órakor)
4.) Javaslat a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye informatikai hálózat kialakításához szükséges költségek biztosítására
5.) Javaslat a 2018/2019-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezésére
6.) Javaslat a Soroksári Sport Club Kft. felügyelő bizottsági tagjának megválasztására és Alapító Okiratának módosítására
7.) Javaslat a II. sz. Napsugár Óvoda Vezetőjének pályáztatás nélküli ismételt vezetői megbízására
8.) Javaslat a III. sz. Összevont Óvoda Vezetőjének pályáztatás nélküli ismételt vezetői megbízására
9.) Javaslat tanulmányi ösztöndíjra vonatkozó pályázat kiírására
10.) Javaslat állásfoglalás kialakítására ipari alpintechnikai feladatok elsajátításához létesítendő oktatóbázissal kapcsolatban
11.) Javaslat a GOH csomópont felüljáró festésével kapcsolatos döntések meghozatalára
12.) Beszámoló Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 2017. évi munkájáról (10.00 órakor)
13.) Javaslat a 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. szám alatti társasház közös tulajdon megszüntetése iránti perben egyezség megkötésére
14.) Javaslat a 186715 és 186798 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Apostolhegy településrészen található ingatlanok forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozásának megállapítására és közúttá történő átminősítésének kezdeményezésére
15.) Beszámoló a kerületi sportéletről
16.) Tájékoztató a „Tiszta Soroksárért” napok előkészítéséről
17.) Beszámoló a háziorvosi ügyeleti ellátásról (10.30 órára javasolt)
18.) Javaslat „Az Év Egészségügyi Dolgozója” és a „Kerület Hűséges Közalkalmazottja” elismerő címek adományozására (zárt ülés)
19.) Javaslat az 184693 helyrajzi számú, természetben az 1238 Budapest, Lovas u. 29. szám alatti ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára (zárt ülés)
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 211/2018. (VI.05.) határozata a Budapest XXIII. kerület 195325/36 és 195325/42 hrsz.-ú ingatlanokkal kapcsolatos ráépítési megállapodás megkötéséről szóló 517/2017.(XII.05.) határozattal módosított 583/2016. (XII.06.) határozatának módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy módosítja az 517/2017.(XII.05.) határozattal módosított 583/2016.(XII.06.) határozatának végrehajtási határidejét 2018. december 31. napjára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 212/2018. (VI.05.) határozata a 196196/1 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi szándéknyilatkozatokkal kapcsolatos elvi döntés meghozatalárról szóló 392/2017. (IX.12.) határozatának módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 392/2017. (IX.12.) határozatának végrehajtási határidejét az alábbiak szerit módosítja:
„Határidő: - új képviselő-testületi előterjesztés készítésére 2018. szeptember 30. - a kérelmezők értesítésére 2017. szeptember 30.”
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 213/2018. (VI.05.) határozata a macska és eb ivartalanítási programról szóló, 113/2018. (IV.10.) határozattal módosított 79/2018. (III.13.) számú határozat módosításáról
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete a macska és eb ivartalanítási programról szóló 79/2018. (III.13.) számú határozata I. pontját kiegészíti az alábbiakkal: „Felelős állattartó matricára jogosult azon kerületi állattartó, akinek a gondozásában lévő eb mikrochippel ellátott és a szükséges oltásokkal rendelkezik. Matricára jogosult azon kerületi állattartó is, akinek a gondozásában lévő macska a szükséges oltásokkal rendelkezik.”
A Képviselő-testület a 79/2018. (III.13.) számú határozata végrehajtásának határidejét 2018. szeptember 30. dátumban határozza meg.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 214/2018. (VI.05.) határozata a Képviselő-testület 2018. évi munkatervének elfogadásáról szóló 524/2017. (XII.05.) határozat 1. mellékletének módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az 524/2017. (XII.05.) határozat 1. mellékletében a Képviselő-testület július hónapban megtartandó rendes ülésének dátumát meghatározó „2018. július 3.” szövegrészt és egyben a július hónapban megtartandó rendes Képviselő-testületi ülés dátumát „2018. július 10.” -re módosítja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről értesítse mindazokat, akik az alaphatározatról értesítést kaptak.
Határidő: 2018. június 13.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 215/2018. (VI.05.) határozata a Budapest Főváros Önkormányzata városrehabilitációs programokra 2018. évben kiírt pályázatán (TÉR-KÖZ) való részvétellel kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros Önkormányzata közösségi célú városrehabilitációs programra 2018. évben kiírt pályázatán (TÉR-KÖZ) részt vesz a Molnár-szigeti volt napközis tábor és környezetének továbbfejlesztése IV. ütemével
II. biztosítja a pályázathoz szükséges önerőt bruttó 152.610 eFt összegben, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 2017. évi költségvetési maradvány terhére
III. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata az alábbi nyilatkozatot teszi:
- nyertes pályázat esetén a költségvetésében biztosítja a projekthez szükséges önrészt,
- vállalja, hogy az érintett ingatlanokat a projekt lezárásától számított 5 éven belül nem idegeníti el,
- vállalja, hogy a pályázat keretében megvalósított funkciókat legalább 5 éven át működteti, és a beruházást fenntartja,
- hozzájárul a Fővárosi Önkormányzathoz beérkezett, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata pályaművének publikálásához.
IV. felhatalmazza a Polgármestert, hogy Budapest Főváros Önkormányzata városrehabilitációs programokra 2018. évben kiírt pályázatán (TÉR-KÖZ) az Önkormányzat helyett- és nevében teljes körűen eljárjon, ide értve a támogatásról szóló megállapodások megkötését, a projekt megvalósításához szükséges egyéb, az Önkormányzatot terhelő további anyagi kötelezettségvállalással, illetve az Önkormányzat érdekeinek sérelmével nem járó jognyilatkozatok megtételét.
V. felkéri Geiger Ferenc Polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázathoz szükséges dokumentumok előkészítéséről, valamint a pályázat benyújtásáról
Határidő: 2018. július 4.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 216/2018. (VI. 05.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye munkájáról készült 2017. évi beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye 2017. évi munkájáról készült beszámolót.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2018. (VI. 05.) határozata a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye informatikai hálózatának kialakításához szükséges költségek biztosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. támogatja a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye informatikai hálózatának kialakítását, melyhez a szükséges költségekre nettó 14.000.000 Ft-os keretösszeget biztosít az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének költségvetési maradvány sora terhére.
II. felkéri a Polgármestert az egyszerű beszerzési eljárás lefolytatására, valamint a kivitelezés érdekében szükséges intézkedések megtételére.
III.    felkéri a Polgármestert, hogy az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet I. pontban foglaltak szerinti módosításának előkészítésére.
Határidő: a II. pont vonatkozásában: 2018. október 31.
a III. pont vonatkozásában: a költségvetési rendelet következő módosításának időpontja
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 218/2018. (VI. 05.) határozata a 2018/2019. nevelési évben az I.sz. Összevont Óvodában indítható óvodai csoportok számának engedélyezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az I.sz. Összevont Óvodában a 2018/2019. nevelési évben 14 óvodai csoport működését engedélyezi.
II. felkéri a Polgármestert az érintettek értesítésére.
Határidő: 2018. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 219/2018. (VI. 05.) határozata a 2018/2019. nevelési évben a II.sz. Napsugár Óvodában indítható óvodai csoportok számának engedélyezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a II.sz. Napsugár Óvodában a 2018/2019. nevelési évben 5 óvodai csoport működését engedélyezi.
II. felkéri a Polgármestert az érintettek értesítésére.
Határidő: 2018. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 220/2018. (VI. 05.) határozata a 2018/2019. nevelési évben a III.sz. Összevont Óvodában indítható óvodai csoportok számának engedélyezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a III.sz. Összevont Óvodában a 2018/2019. nevelési évben 11 óvodai csoport működését engedélyezi.
II. felkéri a Polgármestert az érintettek értesítésére.
Határidő: 2018. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 221/2018. (VI. 05.) határozata Tüskés Józsefné szavazásból való kizárásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Javaslat a Soroksári Sport Club Kft. felügyelő bizottsági tagjának megválasztására és Alapító Okiratának módosítására” c. napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból – érintettsége miatt – Tüskés Józsefné képviselőt.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 222/2018. (VI.05.) határozata a Soroksár Sport Club Kft. felügyelőbizottsági tagjának megválasztásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Fekete Tivadar (anyja születési neve, lakcím) felügyelő bizottsági tagságáról történő lemondását tudomásul veszi.
II. Az alapító okiratban megjelölt felügyelő bizottsági tagi tisztségre a 2018. június 5. napjától 2021. szeptember 11. napjáig terjedő határozott időre
Pongrácz Enikő
anyja születési neve:
lakcím:
szám alatti lakost választja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 223/2018. (VI.05.) határozata a Soroksár Sport Club Kft. Alapító Okiratának módosításáról:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Társaság Alapító Okiratának 14. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„14. Felügyelőbizottság
14.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására sor kerül.
14.2. A felügyelőbizottság elnöke:
Név: Merukné Körmendi Zsuzsa
Anyja születési neve:
Lakcím:
A megbízatás határozott időre,
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2018. március 13.
A megbízatás lejárta: 2021. szeptember 11.
14.3. A felügyelőbizottság tagjai:
Név: Pongrácz Enikő
Anyja születési neve:
Lakcím:
A megbízatás határozott időre,
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2018. június 5.
A megbízatás lejárta: 2021. szeptember 11.
Név: Kátai Tamás
Anyja születési neve:
Lakcím:
A megbízatás határozott időre,
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2016. szeptember 11.
A megbízatás lejárta: 2021. szeptember 11.”
II. egyben elfogadja a Soroksár Sport Club Korlátolt Felelősségű Társaságnak a jelen határozat 1. sz. mellékletében foglalt egységes szerkezetű Alapító Okiratát.
III. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Soroksár Sport Club Korlátolt Felelősségű Társaság módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát aláírja, és felkéri, hogy gondoskodjon arról, hogy az a szükséges mellékletekkel felszerelten a Fővárosi Törvényszékhez határidőn belül benyújtásra kerüljön.
Határidő: 2018. július 5.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 224/2018. (VI.05.) határozata a II. sz. Napsugár Óvoda intézményvezetőjének pályáztatás nélküli ismételt vezetői megbízására
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a II. sz. Napsugár Óvoda magasabb vezetői teendőinek ellátásával – a nevelőtestület több mint kétharmadának egyetértésével – 2018. augusztus 1. napjától 2023. július 31. napjáig Hatosné Pásztor Gabriellát bízza meg
II. az intézményvezető illetménye, az illetményelemek mértéke megegyezik a jelenlegi besorolásával
Határidő: 2018. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 225/2018. (VI.05.) határozata a III. sz. Összevont Óvoda intézményvezetőjének pályáztatás nélküli ismételt vezetői megbízására
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a III. sz. Összevont Óvoda magasabb vezetői teendőinek ellátásával – a nevelőtestület több mint kétharmadának egyetértésével – 2018. augusztus 1. napjától 2023. július 31. napjáig Ternesz Ferencnét bízza meg
II. az intézményvezető illetménye, az illetményelemek mértéke megegyezik a jelenlegi besorolásával
Határidő: 2018. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 226/2018. (VI. 05.) határozata a Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj pályázatának kiírásáról
A képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj pályázatot jelen határozat 1. és 2. számú melléklete szerinti tartalommal kiírja.
II. felkéri a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2018. július 20.
Felelős: dr. Laza Margit jegyző
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 227/2018. (VI.05.) sz. határozata ipari alpintechnikai feladatok elsajátításához létesítendő oktatóbázissal kapcsolatban
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elutasítja a javaslatot, mely szerint:
„I. támogatja a Budapest XXIII. kerület, Szentlőrinci út melletti 195842/30 és a 195842/29 helyrajzi számú telkeken ipari alpintechnikai feladatok elsajátításához létesítendő oktatóbázis megvalósítását, ha a kérelmező anyagilag hozzájárul a tervkészítési költségekhez.
II. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a területre vonatkozóan az oktatóbázis kialakításához szükséges előírások rögzítéséről a kerületi építési szabályzat 4. ütemével kapcsolatos véleményezési eljárás keretében.
III. felkéri a Polgármestert, hogy értesítse a kérelmezőt a Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: 2018. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 228/2018. (VI.05.) határozata a GOH csomópont felüljáró festésével kapcsolatos döntéseiről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. szándékában áll a Grassalkovich út – Ócsai út – Haraszti út (GOH) csomópontban található felüljáró tartó pilléreinek I. osztályú minőségű kategóriába sorolható design-festésének költségeinek biztosítása, de végleges döntését konkrét árajánlat ismeretében fogja meghozni.
II. a Grassalkovich út – Ócsai út – Haraszti út (GOH) csomópontban található felüljáró tartó pilléreinek I. osztályú minőségű kategóriába sorolható design-festésénél az alábbi tematikájú képek festését támogatja: régi soroksári élet képeiből, épületekből, illetve zenei életből például: soroksári pékség, 1800 -as évekbeli kádárműhely, Duna menti vízimalom, a Gyáli pataknál lévő vízimalom fő épülete, hangszerek, hangjegyek, bizonyos zenedarab kottája, Soroksárra jellemző dal kottája stb.
III. a Grassalkovich út – Ócsai út – Haraszti út (GOH) csomópontban található felüljáró tartó pilléreinek design-festését 7 db pillér teljes felületén, valamint a felüljáró oldalainak teljes felületén kívánja elvégeztetni.
IV. felkéri a Polgármestert, hogy kérjen be konkrét árajánlatot Greznár Attilától, valamint a Színes Város Csoporttól és ezt követően készítsen a tárgyban új előterjesztést.
Határidő: 2018. szeptember 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 229/2018. (VI. 05.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye munkájáról készült 2017. évi beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 2017. évi munkájáról készült beszámolót.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 230/2018. (VI.05.) határozata a 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. szám alatti társasház közös tulajdon megszüntetése iránti perben egyezség megkötéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. megköti a peren kívüli megállapodást a 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. szám alatti társasház tulajdonostársaival oly módon, hogy a jelenleg IX. számú közös tulajdonként jelölt padlástér a 10. számú önkormányzati albetéthez kerül hozzácsatolásra. A közös tulajdonként jelölt padlástér forgalmi értékét – a tulajdonostársak részére, tulajdoni illetőségeinek arányában – szakértői értékbecslés alapján 13.173.000,- Ft., azaz tizenhárommillió-egyszázhetvenháromezer forint összegben megfizeti.
II. felkéri a Polgármestert a határozat melléklete szerinti megállapodás aláírására azzal, hogy az I. pontban foglaltakon kívül a szerződés aláírásakor az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet
Határidő: 2018. szeptember 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 231/2018. (VI.05.) határozata a 186715 és 186798 helyrajzi számú ingatlanok forgalomképtelen törzsvagyon körébe való tartozásának megállapításáról és közúttá történő átminősítésének kezdeményezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat megállapítja, hogy az 1/1 arányú tulajdonát képező, 186715 helyrajzi számú, természetben a Budapest Főváros XXIII. kerületben található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 1092 m2 területű, „kivett, beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan - tekintettel arra, hogy Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest XXIII. kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról (KVSZ) szóló 25/2003.(VII.18.) önkormányzati rendelete 8. számú mellékletét képező szabályozási tervlap azt a közút részeként, keretövezetbe nem sorolt közterületként határozza meg - a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés a) valamint (3) bekezdés a) pontjai alapján Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata forgalomképtelen törzsvagyonának körébe tartozik.
II. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat megállapítja, hogy az 1/1 arányú tulajdonát képező, 186798 helyrajzi számú, természetben a Budapest Főváros XXIII. kerületben található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 1431 m2 területű, „kivett, beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan - tekintettel arra, hogy Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest XXIII. kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról (KVSZ) szóló 25/2003.(VII.18.) önkormányzati rendelete 8. számú mellékletét képező szabályozási tervlap azt a közút részeként, keretövezetbe nem sorolt közterületként határozza meg - a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés a) valamint (3) bekezdés a) pontjai alapján Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata forgalomképtelen törzsvagyonának körébe tartozik.
III. felkéri a Polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a 186715 és 186798 helyrajzi számú ingatlanoknak az ingatlan-nyilvántartásban „kivett, közút”-ra történő átminősítése érdekében.
Határidő: 2018. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 232/2018. (VI. 05.) határozata a kerületi sportéletről szóló beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a kerület sportéletéről szóló beszámolót elfogadja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 233/2018. (VI. 05.) határozata a 2018. június 5-ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2018. június 5-ei Képviselő-testületi ülésén a „Beszámoló a háziorvosi ügyeleti ellátásról” című napirendi pontot a 210/2018. (VI.05.) határozatban foglaltaktól eltérően nem 10.30 órakor, hanem soron következő napirendként tárgyalja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 234/2018. (VI. 05.) határozata a XXIII. kerületi Felnőtt Orvosi Ügyelet 2017. évi működéséről készült beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület elfogadja a XXIII. kerületi Felnőtt Orvosi Ügyelet 2017. évi működéséről készült beszámolót.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 235/2018. (VI.05.) határozata „Az Év Egészségügyi Dolgozója” cím adományozásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2018. évben „Az Év Egészségügyi Dolgozója” címet adományoz F. E. és P. Cs. R. részére.
II. felkéri a Polgármestert az adományozással kapcsolatos feladatok elvégzésére.
Határidő: 2018. június 15.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 236/2018. (VI.05.) határozata „Az Év Egészségügyi Dolgozója” cím adományozásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elutasítja a javaslatot, mely szerint:
„I. 2018. évben „Az Év Egészségügyi Dolgozója” címet adományoz Dr. Sz. M. és Dr. S. M. részére.
II. felkéri a Polgármestert az adományozással kapcsolatos feladatok elvégzésére.”
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 237/2018. (VI.05.) határozata a „Kerület Hűséges Közalkalmazottja” cím adományozásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2018. évben „Kerület Hűséges Közalkalmazottja” címet adományoz:
a) a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 15/2015. (IV. 23.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdés b) pontja alapján
 B. L. E. (Dr. Nádor Ödön Eü. Int.) részére,
b) a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 15/2015. (IV. 23.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdés c) pontja alapján
dr. S. M. (Dr. Nádor Ödön Eü. Int.) részére.
II. felkéri a Polgármestert az adományozással kapcsolatos feladatok elvégzésére.
Határidő: 2018. június 15.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 238/2018. (VI.05.) határozata az helyrajzi számú, természetben az 1238 Budapest, szám alatti ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozataláról (zárt ülés)
A Budapest Főváros XXIIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonát képező, helyrajzi számú, természetben az 1238 Budapest, szám alatti ingatlan megvásárlása érdekében a tulajdonos által kiírásra kerülő pályázaton részt kíván venni.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tegyen ajánlatot legfeljebb bruttó (összeg) azaz összegig Budapest Főváros XXIIII. kerület Soroksár Önkormányzatának nevében a helyrajzi számú, természetben az 1238 Budapest, szám alatti ingatlanra az I. pontban meghatározott pályázaton a terhére.
III. felkéri a Polgármestert Budapest Főváros XXIIII. kerület Soroksár Önkormányzata ajánlatának elfogadása esetén az adásvételi szerződés aláírására és a vételár megfizetésére a terhére, az ajánlat elutasítása és az Önkormányzatot megelőző elővásárlásra jogosultak lemondása esetén az elővásárlási jog gyakorlásával összefüggésben új képviselő-testületi előterjesztés benyújtására.
Határidő: 2018. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester