2018. május 15.

A 2018. május 15-én megtartott képviselő-testületi ülés
h a t á r o z a t a i

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 170/2018. (V. 15.) határozata a 2018. május 15-ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2018. május 15-ei Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, első napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat a 185876 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 161-163. szám alatt található ingatlannak a Soroksár Önkormányzata tulajdonát képező 4650/6750-ed arányú tulajdoni hányadának eladásáról szóló 128/2017. (III.14.) határozat hatályon kívül helyezésére és épületrész bontására” c. napirendi pontot.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 171/2018. (V. 15.) határozata a 2018. május 15-ei Képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
A Képviselő-testület
a 2018. május 15-ei képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:
1.) Javaslat a 185876 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 161-163. szám alatt található ingatlannak a Soroksár Önkormányzata tulajdonát képező 4650/6750-ed arányú tulajdoni hányadának eladásáról szóló 128/2017. (III.14.) határozat hatályon kívül helyezésére és épületrész bontására
2.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának, vezetői illetménypótlékának, valamint illetménykiegészítésének megállapításáról szóló rendelet módosítására
3.) Javaslat az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet módosítására
4.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendelet megalkotására
5.) Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetési maradványának elfogadására
6.) Javaslat a 2017. évi éves ellenőrzési jelentés jóváhagyására és tájékoztató a belső kontrollrendszer működéséről
7.) Javaslat közalkalmazottak átlagos mértékű egyes meghatározott juttatására
8.) Javaslat az önálló Soroksári Rendőrkapitányság megvalósításához szükséges együttműködési megállapodás megkötésére
9.) Tájékoztató a XX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2017. évi tűzvédelmi tevékenységéről (10.00 órakor)
10.) Javaslat a Fekete István Általános Iskola intézményvezetői státuszára beérkezett pályázat véleményezésére
11.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye Alapító Okiratának módosítására
12.) Javaslat a nem Budapest XXIII. kerületi lakosok részére végzett fogászati RTG és CBCT felvételi árainak meghatározására
13.) Javaslat a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek tisztán tartása érdekében munkavállalók foglalkoztatására
14.) Javaslat az önkormányzati tulajdonban álló bérlakások bérleti díjának és a mindenkori bérleti díj legkisebb összegének felülvizsgálatára
15.) Javaslat kisajátítási eljárás kezdeményezésére a 186728 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Péter apostol utca 10. szám alatt található ingatlan egyes részeinek vonatkozásában
16.) Javaslat a 183206/5, 183207/1, 183212/2 valamint a T-100131 ttsz.-ú változási vázrajz szerint kialakuló 186210/6 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Soroksár-Újtelepen található ingatlanok tulajdonjogának csereszerződés útján, értékkülönbözet kiegyenlítése mellett történő átruházására
17.) Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
18.) Beszámoló a közalapítványok működéséről, javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására (10.30 órakor)
19.) Tájékoztató egy soroksári lakos közérdekű bejelentésével kapcsolatosan
20.) Tájékoztató egy soroksári lakos leveleivel kapcsolatosan (a papíralapú előterjesztés zártként kezelendő)
21.) Javaslat rendkívüli káresemény kapcsán nyújtott támogatás megállapítására (zárt ülés)
22.) Javaslat a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara állásfoglalásai ellen benyújtott kifogások ismételt elbírálására (zárt ülés)
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 172/2018. (V.15.) határozata a Budapest, XXIII. ker. 196570/1 hrsz.-ú ingatlan egyes részeinek megvásárlásáról szóló 173/2017. (IV. 11.) határozatának módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 173/2017. (IV.11.) határozatának II. pontját hatályon kívül helyezi, a határozat végrehajtási határidejét 2019. június 31.-re módosítja, a határozat III. és IV. pontjai helyébe pedig az alábbi szöveg lép:
„III. felkéri a Polgármestert az I. pont szerinti vételi ajánlatok megtételére és a megtett ajánlat valamennyi tulajdonos és kapcsolódó özvegyi jog, valamint holtig tartó haszonélvezeti jog, illetőleg végrehajtási jog jogosultja által történő elfogadása esetén – a jelen határozat 3. melléklete szerinti megállapodás, illetve 4. melléklete szerinti adásvételi szerződés aláírására. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodás illetve az adásvételi szerződés aláírása során az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
IV. az I. pont szerint megtett vételi ajánlat bármely tulajdonos, kapcsolódó özvegyi jog, vagy holtig tartó haszonélvezeti jog, illetőleg végrehajtási jog jogosulja által történő elutasítása esetén felhatalmazza a polgármestert a kisajátítási eljárás megindítására.”
Határidő: azonnal
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 173/2018. (V.15.) határozata a 195432 és 195433 helyrajzi számú, természetben a Budapest Főváros XXIII. kerület Nyír utcában található ingatlanokra vonatkozó perbeli egyezség megkötéséről szóló 542/2017. (XII.05.) határozat módosításáról szóló 62/2018.(III.13.) határozat végrehajtási határidejének meghosszabbításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 62/2018.(III.13.) határozattal módosított 542/2017. (XII.05.) határozat végrehajtási határidejét 2018. december 31. napjáig meghosszabbítja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 174/2018. (V.15.) határozata a Budapest 17. sz. OEVK Budapest Főváros XXIII. kerületi szavazókörök szavazatszámláló bizottsági tagjainak megválasztásáról szóló 55/2018. (II.13.) határozat egyes pontjainak hatályon kívül helyezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az érintettek lemondása miatt hatályon kívül helyezi az 55/2018. (II.13.) határozatának Vernyik Józsefné megválasztásáról szóló 9., Kovács Daniella megválasztásáról szóló 34. és Hegedűs – Kiss Marianna megválasztásáról szóló 73. pontját, egyben tudomásul veszi, hogy Vernyik Józsefné szavazatszámláló bizottsági tag helyébe az 56/2018. (II.13.) határozat 9. pontjával szavazatszámláló bizottsági póttagnak megválasztott Forgó Ivánné, Kovács Daniella szavazatszámláló bizottsági tag helyébe az 56/2018. (II.13.) határozat 41. pontjával szavazatszámláló bizottsági póttagnak megválasztott Starkné Barcsa Tünde, Hegedűs-Kiss Marianna szavazatszámláló bizottsági tag helyébe pedig az 56/2018. (II.13.) határozat 17. pontjával szavazatszámláló bizottsági póttagnak megválasztott Kálnai Edit lépett.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 175/2018. (V.15.) határozata a 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. szám alatti társasház közös tulajdon megszüntetése iránti perben egyezség megkötéséről és alapító okirat módosításáról szóló elvi döntés meghozataláról szóló 77/2018. (III.13.) határozat végrehajtási idejének meghosszabbításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 77/2018. (III.13.) határozat végrehajtási idejét 2018. július 31. napjáig meghosszabbítja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 176/2018. (V. 15.) határozata a Kerület Hűséges Közalkalmazottja cím adományozásáról szóló 146/2018. (IV.10.) határozat módosításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Kerület Hűséges Közalkalmazottja cím adományozásáról szóló 146/2018. (IV.10.) határozat I. c) pontját az alábbiak szerint, végrehajtási határidejét pedig 2018. június 7. napjára módosítja:
„I. [2018. évben „Kerület Hűséges Közalkalmazottja” címet adományoz]
c) a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 15/2015. (IV. 23.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdés c) pontja alapján
P. H. K. Grassalkovich Antal Ált. Iskola
K. M. Török Flóris Ált. Iskola,
S. J. I. sz. Összevont Óvoda
részére.”
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 177/2018.(V.15.) számú határozata a 185876 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 161-163. szám alatt található ingatlannak a Soroksár Önkormányzata tulajdonát képező 4650/6750-ed arányú tulajdoni hányadának eladásáról szóló 128/2017. (III.14.) határozat hatályon kívül helyezéséről és épületrész bontásáról
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
I. a 185876 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 161-163. szám alatt található ingatlannak a Soroksár Önkormányzata tulajdonát képező 4650/6750-ed arányú tulajdoni hányadának eladásáról szóló 128/2017. (III.14.) határozatát hatályon kívül helyezi.
II. a Grassalkovich út 161-163. fsz. 2. számú, az épület alaprajzán 3. számmal jelölt lakást elbontja a Richter Mérnöki Iroda Kft. által 2018. február 28. napján elkészített statikai szakvéleményben foglaltak alapján
III. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen az épületrész elbontásához szükséges dokumentációk és engedélyek beszerzéséről, illetve ezek birtokában a bontás végrehajtásáról.
IV. felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Grassalkovich út 161-163. fsz. 2. számú, az épület alaprajzán 3. számmal jelölt lakás bontása előtt készüljön egy szakvélemény arra vonatkozóan, hogy a HÉV által keltett rezgés, illetve a hanghatás milyen hatással van a környező épületekre.
Határidő: 2018. augusztus 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 178/2018 (V.15.) határozata a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának, vezetői illetménypótlékának, valamint illetménykiegészítésének megállapításáról szóló rendelet módosításával járó többlet fedezet biztosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy felkéri a Polgármestert a céltartalék, tartalékképzés sor terhére gondoskodjon a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának, vezetői illetménypótlékának, valamint illetménykiegészítésének megállapításáról szóló 32/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletben foglalt illetményalap emeléséhez szükséges forrás átvezetéséről.
Határidő: a soron következő költségvetési rendelet módosítása
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 179/2017. (V.15.) határozata az Önkormányzat 2017. évi költségvetési maradványának elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2017 évi költségvetési maradványának összegét 2.545.570.002 Ft-ban hagyja jóvá.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 180/2018. (V. 15.) határozata a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Egysége 2017. évi éves ellenőrzési jelentésének jóváhagyásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Egysége által elkészített 2017. évi éves ellenőrzési jelentést jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 181/2018.  (V.15.) határozata a közalkalmazottak átlagos mértékű egyes meghatározott juttatására
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. évente kétszer, a feladataik ellátásához kötődő jeles ünnepnapok alkalmából - Pedagógus-, Semmelweis- és a Szociális Munka napján - és év végén 50.000-50.000 Ft/fő átlagos mértékű egyes meghatározott juttatás körébe tartozó Ajándék Erzsébet-utalványt juttat az önkormányzat gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményeiben dolgozók részére, akik jogviszonyban állnak és a próbaidejüket már letöltötték.
II. felkéri a Polgármestert az Intézményvezetők értesítésére, valamint a szükséges 2018. évi költségvetési rendelet módosítások előterjesztésére.
Határidő: Folyamatos, illetve a 2018. évi költségvetési rendelet utolsó módosítási időpontja
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 182/2018. (V.15.) határozata az önálló Soroksári Rendőrkapitányság megvalósításához szükséges Együttműködési Megállapodás megkötéséről
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
I. megköti a jelen határozat mellékletét képező Együttműködési Megállapodást
II. felkéri a Polgármestert az Együttműködési Megállapodás megkötésére azzal, hogy annak tartalmától az aláírásnál az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet. Az eltérés nem irányulhat többletfedezet biztosítására és a 185611/1 hrsz.-ú ingatlan tulajdonba adására.
Határidő: 2018. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 183/2018. (V.15.) határozata a Budapest XXIII. ker. Arany János u. 1 szám alatti új rendőrkapitányság építési engedélyének jogutódlásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:
Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése szerinti jogutódláshoz hozzájárul a 201600061924 ÉTDR azonosítójú BP-01/07/02300-21/2016.számú módosított építési engedély tekintetében, a BRFK/ORFK részére.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 184/2018. (V.15.) határozata hatáskör egyedi ügyben történő visszavonásáról és a XXIII. kerület Arany János u. 1. szám alatti (hrsz: 185611/1) új rendőrkapitányság építéséhez a tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Budapest, XXIII. kerület Arany János u. 1. szám alatti (hrsz: 185611/1) új rendőrkapitányság építéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás tekintetében - Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI. 14. önkormányzati rendelet 3. melléklete (A Képviselő-testület által a bizottságokra átruházott – nem hatósági – hatáskörök jegyzéke) 3.4.11. pontja szerint a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságra átruházott, tulajdonosi hozzájárulás megadására irányuló hatáskört ezen egyedi ügyben visszavonja.
II. a Budapest, XXIII. kerület Arany János u. 1. szám alatti (hrsz: 185611/1) rendőrkapitányság építéséhez a tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. (1183 Budapest, Üllői út 455.) által elkészített tervek alapján BRFK/ORFK a tulajdonosi hozzájárulást megadja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 185/2018. (V.15.) határozata Horváth László Istvánné, a Fekete István Általános Iskola intézményvezetői pályázatával kapcsolatban kialakított véleményéről
A Képviselő-testület úgy határoz, hogy
I. véleménye szerint Horváth László Istvánné, a Fekete István Általános Iskola intézményvezetői státuszára benyújtott pályázatát támogatja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy értesítse Tóth János Tankerületi Igazgató Urat a Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: azonnal
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 186/2018 (V. 15.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye Alapító Okiratának módosítása tárgyában
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye (1238 Budapest, Táncsics Mihály utca 104.) Alapító Okiratának jelen határozat mellékletében foglaltak szerinti módosítását jóváhagyja azzal, hogy a törzskönyvi nyilvántartást végző hatóság rendelkezésinek megfelelően, az érintett intézmény és az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon, a mellékletben szereplő tartalomtól el lehet térni.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a döntésben foglaltakról az érintetteket értesítse.
Határidő: 2018. június 1.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 187/2018. (V.15.) határozata a fogászati képalkotó diagnosztikai térítési díjak meghatározásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Budapest XXIII. kerületben lakó és tartózkodási hellyel nem rendelkező betegek részére is lehetővé teszi a fogászati képalkotó diagnosztikai szolgáltatás igénybevételét térítési díj megfizetése mellett.
II. a fogászati képalkotó diagnosztikai szolgáltatás térítési díjait az alábbiak szerint állapítja meg:
II./a. Intraorális RTG:              1.500,- Ft / felvétel
II./b. Panoráma RTG:              4.000,- Ft / felvétel
II./c. CBCT:                            12.000,- Ft / felvétel
III. felkéri az Intézményvezető főorvost, hogy gondoskodjon a szolgáltatással, a térítési díj megállapításával, illetve a pénzkezeléssel kapcsolatos szabályzatok módosításáról, valamint az engedélyezési eljárás lefolytatásáról.
IV. felkéri az Intézményvezető főorvost, gondoskodjon a szolgáltatás széleskörű promóciójáról.
Határidő: 2018. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 188/2018. (V. 15.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek tisztán tartása érdekében munkavállalók foglalkoztatásával kapcsolatos döntéseiről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Beruházási Osztály (2018. július 1. napjától: Beruházási és Városüzemeltetési Osztály) létszámát 2018. július 1. napjával 5 fővel megemeli, ezzel egyidejűleg a Polgármesteri Hivatal állományi létszámát is 2018. július 1. napjával 5 fővel megemeli.
Az ehhez szükséges fedezetet az Önkormányzat 2018. évi költésvetésének „közfoglalkoztatotti bér és járulék önrész” sora terhére biztosítja.
II. támogatja, hogy 2018. július 1. napjától Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Beruházási Osztályának megnevezése Beruházási és Városüzemeltetési Osztályra, Humán-közszolgáltatási Osztályának megnevezése Szociális és Köznevelési Osztályra változzon.
III. felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI. 14.) rendelete I. és II. pontokban foglaltak szerinti módosításának előkészítéséről és Képviselő-testület elé terjesztéséről.
IV. felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Szervezeti és Működési Szabályzatának – az I. és II. pontokban foglalt döntéseknek megfelelően történő – módosításáról.
V. felkéri a Polgármestert, hogy a 2018. évi költségvetési rendeletben – belső átcsoportosítással (közfoglalkoztatotti bér és járulék önrész) – gondoskodjon a fedezet biztosításáról.
Határidő: I. és II. pont esetében azonnal, III. pont esetében a soron következő képviselő-testületi ülés, IV. és V. pontok esetében 2018. július 1.
Felelős: I-II. és V. pontok esetében Geiger Ferenc polgármester, a III. és IV. pontok esetében dr. Laza Margit jegyző.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 189/2018. (V.15.) határozata az önkormányzati tulajdonban álló bérlakások bérleti díjának és a mindenkori bérleti díj legkisebb összegének felülvizsgálatáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a 2018. évben az önkormányzati tulajdonban álló bérlakások bérleti díját és a mindenkori bérleti díj legkisebb összegét nem módosítja.
II. felkéri a Polgármestert a lakásbérlők tájékoztatására.
Határidő: 2018. június 15.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 190/2018. (V. 15.) határozata kisajátítási eljárás kezdeményezéséről a 186728 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Péter apostol utca 10. szám alatt található ingatlan egyes részeinek vonatkozásában
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata közterület kialakítása céljából kezdeményezi a 186728 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Péter apostol utca 10. szám alatt található ingatlanból a T-87950 számú változási vázrajzon jelölt (186728/1) helyrajzi számú, 50 m2 területű, valamint (186728/3) helyrajzi számú, 27 m2 területű ingatlanrészek kisajátítását.
II. felkéri a Polgármestert az eljárás megindításához szükséges dokumentumok elkészíttetésére, a kisajátítási eljárás kezdeményezésére vonatkozó kérelemnek Budapest Főváros Kormányhivatalához történő benyújtására, és az előterjesztés mellékletét képező nyilatkozat, valamint a kisajátítási eljárásban szükséges egyéb - önkormányzat érdekeit nem sértő - nyilatkozatok, meghatalmazások megtételére.
Határidő: 2018. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 191/2018. (V. 15.) határozata a 183206/5, 183207/1, 183212/2 valamint a T-100131 ttsz.-ú változási vázrajz szerint kialakuló 186210/6 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Soroksár-Újtelepen található ingatlanok tulajdonjogának csereszerződés útján, értékkülönbözet kiegyenlítése mellett történő átruházásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata csereszerződés útján, értékkülönbözet kiegyenlítése mellett át kívánja ruházni a Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának 1/1 tulajdoni hányadban tulajdonát képező 183206/5, 183207/1, 183212/2 valamint a T-100131 ttsz.-ú változási vázrajz szerint kialakuló 186210/6 helyrajzi számú ingatlanok tulajdonjogát ifj. Földes Sándorra, amennyiben ifj. Földes Sándor átruházza Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatára az 1/1 tulajdoni hányadban tulajdonát képező 183208/3 valamint 183209/3 helyrajzi számú, per-, teher- és szolgalommentes állapotba hozott ingatlanok tulajdonjogát valamint megfizet 9.556.000,-Ft összeget Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata részére.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, részére az I. pontban vázolt, értékkülönbözet kiegyenlítése melletti cseréről szóló ajánlat megtételére, annak elfogadása esetén a 183212/2 helyrajzi számú ingatlanra jelenleg fennálló bérleti szerződés felmondására, majd a T-100131 ttsz.-ú vázrajz alapján folyó telekalakítási eljárás jogerős befejeztét és az annak során a 183210/6 helyrajzi számú ingatlan kialakulását és ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését követően a jelen határozat melléklete szerinti csereszerződés aláírására, azzal, hogy attól az Önkormányzat érdekeit nem sértve eltérhet.
Határidő: 2018. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 192/2018. (V.15.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásról szóló beszámolójának elfogadásáról
A Képviselő-testület a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésében kapott feladatkörében eljárva úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásról szóló beszámolót küldje meg Budapest Főváros Kormányhivatala Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya részére.
Határidő: 2018. május 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 193/2018. (V. 15.) határozata Preklerné Marton Ilona szavazásból való kizárásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Beszámoló a közalapítványok működéséről, javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására” c. napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból – érintettsége miatt – Preklerné Marton Ilona képviselőt.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 194/2018. (V. 15.) határozata Tüskés Józsefné szavazásból való kizárásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Beszámoló a közalapítványok működéséről, javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására” c. napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból – érintettsége miatt – Tüskés Józsefné képviselőt.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 195/2018. (V. 15.) határozata Mikó Imre szavazásból való kizárásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Beszámoló a közalapítványok működéséről, javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására” c. napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból – érintettsége miatt – Mikó Imre képviselőt.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 196/2018. (V. 15.) határozata a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány 2017. évi működéséről szóló beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót és közhasznúsági mellékletet elfogadja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 197/2018. (V. 15.) határozata a Soroksár Sportjáért Közalapítvány 2017. évi működéséről szóló beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Soroksár Sportjáért Közalapítvány 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót és a közhasznúsági mellékletet elfogadja.
II. felkéri a Kuratórium elnökét, hogy a döntés alapján a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2018. május 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester, Tüskés Józsefné kuratóriumi elnök
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 198/2018. (V.15.) határozata a Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és Művészeti Oktatásáért 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és Művészeti Oktatásáért 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolójának és közhasznúsági mellékletét elfogadja.
II. felkéri a Kuratórium elnökét, hogy a döntés alapján a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2018. május 31.
Felelős: Ágoston Zsolt kuratóriumi elnök
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 199/2018. (V. 15.) határozata a Soroksár Sportjáért Közalapítvány valamint a Klébl Márton Közalapítvány 2018. évi támogatásának megemeléséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. megemeli a Soroksár Sportjáért Közalapítvány 2018. évi támogatását 2.000.000,- Ft-tal, valamint a Klébl Márton Közalapítvány 2018. évi támogatását 2.000.000,- Ft-tal.
II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a költségvetési rendelet módosításáról.
Határidő: az I. pont vonatkozásában: azonnal,
a II. pont vonatkozásában: a költségvetési rendelet módosításának időpontja
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 200/2018. (V. 15.) határozata a „Tájékoztató egy soroksári lakos leveleivel kapcsolatosan” c. napairendi ponttal kapcsolatos döntés meghozataláról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elutasítja a javasaltot, mely szerint:
„a „Tájékoztató egy soroksári lakos leveleivel kapcsolatosan” c. napirendi pontot beszámolóként tárgyalja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 201/2018. (V. 15.) határozata a polgármesterre átruházott hatáskör egyedi ügyben történő visszavonásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
B. Gy. L. és P. A. 1237 Budapest, (Lakcím) szám (helyrajzi szám) szám alatti lakosok vis maior támogatás iránti kérelmének elbírálása egyedi ügyben, a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati hatósági hatáskörök átruházásáról szóló 17/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelete 8. § 13. pontjában a Polgármesterre átruházott hatáskört – a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a rendkívüli események okozta károk enyhítésére szolgáló támogatásról szóló 26/2011. (VI. 18.) önkormányzati rendelete 4. § (7), (8) és (9) bekezdéseiben meghatározott támogatás megállapítása tekintetében - visszavonja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 202/2018. (V. 15.) határozata rendkívüli káresemény kapcsán nyújtott támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a rendkívüli események okozta károk enyhítésére szolgáló támogatásról szóló 26/2011. (VI. 18.) önkormányzati rendelete alapján, B. Gy. L. (születési hely, idő, anyja neve) és P. A. (születési név, születési hely, idő, anyja neve) 1237 Budapest, (lakcím) szám alatti lakosok kérelmének helyt ad, és kérelmezők részére, a Vis Maior Alap terhére – a Polgármester által átruházott hatáskörben megállapított (Összeg) azaz összegű segélyen felül – (összeg), azaz egyösszegű, vissza nem térítendő - segély formájában nyújtott - támogatást folyósít utólagos elszámolással, melyet az általuk lakott 1237 Budapest, (Lakcím)szám alatti lakásban történt tűzeset által okozott károk helyreállítására, a lakás felújítására fordíthatnak.
II. felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy intézkedjen a I. pont szerinti rendelkezés alapján, és a jelen határozat alapjául szolgáló előterjesztésben foglalt tényállásra alapozva a döntés külön okiratban történő megszövegezése és közlése iránt.
Határidő: I. pont a döntés jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül, a II. pont esetében 2018. június 1.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2018. (V. 15.) határozata a polgármesterre átruházott hatáskör egyedi ügyben történő visszavonásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
K. P. és R. V. 1237 Budapest, (Lakcím) szám (helyrajzi szám) szám alatti tartózkodási hellyel rendelkező személyek vis maior támogatás iránti kérelmének elbírálása egyedi ügyben, a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati hatósági hatáskörök átruházásáról szóló 17/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelete 8. § 13. pontjában a Polgármesterre átruházott hatáskört – a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a rendkívüli események okozta károk enyhítésére szolgáló támogatásról szóló 26/2011. (VI. 18.) önkormányzati rendelete 4. § (7), (8) és (9) bekezdéseiben meghatározott támogatás megállapítása tekintetében - visszavonja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 204/2018. (V. 15.) határozata rendkívüli káresemény kapcsán nyújtott támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a rendkívüli események okozta károk enyhítésére szolgáló támogatásról szóló 26/2011. (VI. 18.) önkormányzati rendelete alapján, K. P. (születési hely, idő, anyja neve) és R. V. (születési név, születési hely, idő, anyja neve) 1237 Budapest, (Lakcím) szám alatti tartózkodási hellyel rendelkező személyek kérelmének helyt ad, és kérelmezők részére, a Vis Maior Alap terhére – a Polgármester által átruházott hatáskörben megállapított (Összeg) azaz összegű segélyen felül – havi (Összeg) azaz összegű, vissza nem térítendő - segély formájában nyújtott - támogatást folyósít, utólagos elszámolással, a részükre átmeneti elhelyezést nyújtó, lévő ingatlanból való kiköltözésük napjától számított egy éven keresztül. A kiköltözés határidejét 2018. július 31. napjában állapítja meg.
II. felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy intézkedjen a II. pont szerinti rendelkezés alapján, és a jelen határozat alapjául szolgáló előterjesztésben foglalt tényállásra alapozva a döntés külön okiratban történő megszövegezése és közlése iránt.
Határidő: I. pont esetében az első havi támogatási összeg esetében a kiköltözés napjától számított 15 napon belül, azt követően minden egyes hónap 20. napjáig folyamatosan, a II. pont esetében 2018. június 1.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 205/2018. (V.15.) határozata a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara állásfoglalásaira benyújtott kifogások elbírálásáról (zárt ülés)
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Javaslat a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara állásfoglalásai ellen benyújtott kifogások ismételt elbírálására” című előterjesztés I., II. és III. ponttal jelölt határozati javaslatai tekintetében nem kíván jelenleg állást foglalni. Annak érdekében, hogy a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara állásfoglalásai ellen benyújtott kifogások elbírálása a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ítéletében foglaltakra tekintettel megtörténjen, folytasson le új eljárást a Jegyző, amely eljárásokban (ítélet alapján)  ismételten teljes körűen tisztázza a tényállást, majd a 2018. július 3-ai Képviselő-testületi ülésre készítsen újabb előterjesztést a döntés meghozatala érdekében. Egyben felkéri a Jegyző Asszonyt, hogy ebben az ügyben kérjen állásfoglalást a Kormányhivataltól.
Határidő: 2018. július 3.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester, dr. Laza Margit jegyző
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 206/2018. (V.15.) határozata a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara számú állásfoglalására benyújtott kifogások elbírálásáról (zárt ülés)
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Fővárosi Törvényszék számú ítélete alapján lefolytatott új eljárásban – a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által kibocsátott számú állásfoglalása ellen benyújtott kifogásokat a J. M., B.-L. A. M. és E. L. I. M. eladók és dr. H. M. vevő közötti adásvételi-szerződés nyomán, mely a helyrajzi számú, 16 ha, 5364 m2 nagyságú, szántó művelési ágú ingatlanra jött létre, elutasítja.
 
A Képviselő-testület határozata ellen közigazgatási úton fellebbezési lehetőség nincs, a döntés ellen bírósági felülvizsgálat vehető igénybe, melyet a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve, de a jegyzőnél kell benyújtani.
A Képviselő-testület a döntését a jegyző útján közli a helyi földbizottság helyett eljáró Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarával, a kifogást tevővel és Budapest Főváros Kormányhivatalának Földhivatali Főosztályával, mint mezőgazdasági igazgatási szervvel.
 
INDOKOLÁS
 
dr. H. M. (1181 Budapest, lakos) vevő 2015. július 28. napján kelt adásvételi szerződéssel meg kívánta szerezni a Budapest XXIII., helyrajzi számú, 16 ha, 5364 m2 nagyságú, szántó művelési ágú ingatlan ingatlan összesen tulajdoni hányadát J. M., B.-L. A. M. és E. L. I. M. eladókkal kötött adásvételi szerződés alapján. A szerződés megkötésekor az ingatlan az ingatlan-nyilvántartásban szerepelt az adásvételi szerződésben meghatározott adatatokkal és feljegyezett tényekkel.
A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara számon hozott állásfoglalása szerint a Budapest (külterület) ingatlan kapcsán a 2015. július 28. napján kelt adásvételi szerződést nem támogatta, mivel a Földforgalmi törvény 24.§ (2) bekezdés a) pontja különös értékelési szempontként nevesíti azt, hogy az adás-vételi szerződés alkalmas-e a tulajdonszerzési korlátozás megkerülésére. A helyi földbizottságként eljáró szerv a Földforgalmi törvény 24.§ (2) bekezdés szerinti értékelése során arra a következtetésre jutott, hogy az adás-vételi szerződés alkalmas a tulajdonszerzési korlátozás megkerülésére mivel az elmúlt időszakban végrehajtott jogügyletek alapján a szerzés célja más közeli hozzátartozójának földtulajdonhoz juttatása jelen szerződést követő újabb jogügylettel.
Az Agrárkamara állásfoglalásában a nem támogatás indokaként szerepelt továbbá, hogy a vevő és családtagjai összesen a megengedett birtokmaximumot meghaladó földterület megszerzésére törekszenek és ez helyi monopólium kialakulásával fenyeget, egyben utal a Földforgalmi törvény 24.§ (2) bekezdés c.) pontjának cc.) alpontjára is Az Agrárkamara állításait nem igazolta, azt semmivel nem támasztotta alá.
 
A Képviselő-testületnek a kifogást elbíráló eljárása során az a feladata, hogy eldöntse az Agrárkamara állásfoglalásának kiadása megsértette-e a Földforgalmi Törvény 23-25.§-ait. Az állásfoglalás megváltoztatására kizárólag a Földforgalmi törvény 23-25.§-ai megsértése esetén van lehetőség, minden más esetben a Képviselő-testületnek a kifogást el kell utasítania.
Az ingatlanoknak és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett személyeknek a jogszabályban meghatározott adatait a Ptk. 5:165.§-a szerint az ingatlan-nyilvántartás tartalmazza.
Továbbá a III/00278/2015. ügyszámú alkotmánybírósági határozat (a továbbiakban: AB határozat) kimondja, hogy  „annak érdekében, hogy a képviselő-testület a felülbírálatot el tudja végezni, az állásfoglalásból világosan ki kell tűnniük a vizsgált szempontoknak és az értékelés eredményének, vagyis az állásfoglalást részletesen indokolni kell” [64], illetőleg „a földbizottságnak a törvény szerinti értékelést [24. § (2) bekezdés] olyan részletességgel kell elvégeznie, hogy az a Hatóság határozatának alapjául szolgálhasson, alkalmas legyen a tényállás tisztázása körében a tények valóságáról és az állásfoglalás okszerűségéről való meggyőződés kialakítására. (...) A földbizottság állásfoglalása ténybeli alapjának, okszerűségének, az értékelés törvényességének ezért érdemben elbírálhatónak kell lennie a hatósági eljárásban. Csak ilyen állásfoglalás érvényesíthető a Hatóság döntése folytán állami akaratként” [75]”
 
A Képviselő-testület a megismételt eljárás során a tényállás tisztázása során figyelemmel volt a hasonló ügyekben született ítéletekre, illetőleg a Fővárosi Törvényszék számú, másodfokon hozott ítéletére. A Testület megvizsgálta a rendelkezésre álló adásvételi szerződést, az Agrárkamara számú állásfoglalását, a benyújtott kifogásokat és a Földhivatali Takarnet rendszerből lekérte az adásvétel tárgyát képező ingatlan tulajdoni lapját, majd megállapította, hogy az adott helyrajzi szám az ingatlan-nyilvántartásban nem szerepel. Ezt követően felvette a kapcsolatot a Kormányhivatal illetékes osztályával, ahonnan azt a tájékoztatást kapta, hogy a helyrajzi számú ingatlan időközben megosztásra került helyrajzi számú ingatlanokra.
A Képviselő-testület az ügy érdemi felülvizsgálata során elsődlegesen megállapította, hogy az adott jogügylet alapját képező helyrajzi számú ingatlan már NEM létezik, az ingatlannak tulajdoni lapja nincsen, így a szerződés tárgyaként meghatározott ingatlan a továbbiakban nem azonosítható. Az Agrárkamara állásfoglalásának vizsgálatán túl, az Önkormányzat Képviselő-testületének az adott ügyben a jogi helyzetet is tisztáznia szükséges, e körben állapította meg, hogy az adásvételi szerződéssel érinett ingatlan nem létezik. Mindezekre figyelemmel az adásvételi szerződés célja, vagyis az annak tárgyaként meghatározott ingatlan megszerzése, és így a szerződés jóváhagyására irányuló kérelem célja lehetetlen, az eljárás lefolytatására okot adó körülmény már nem áll fenn. Tekintettel arra, hogy az adott jogügylet nem létező dologra irányul, a benyújtott kifogásokat (mivel azokban a helyrajzi szám megszűnésére vonatkozóan semmilyen utalás nem történt) érdemben a Képviselő-testület nem vizsgálta, álláspontja szerint az eljárás alapját képező ingatlan nem létezése okán a kifogások is nem létező ingatlanra vonatkoznak, tehát a kifogások elutasításának lehet csak helye. Tekintettel a feltárt tényekre a Képviselő-testület megjegyzi, hogy a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara számú állásfoglalása olyan ingatlan vonatkozásában került kiállításra, mely ingatlan a megszűnése folytán nem tartozik a Földforgalmi tv. hatálya alá.
 
Döntését a Képviselő-testület a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény; valamint a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján hozta. Hatáskörét és illetékességét ugyanezen törvények szabályozzák.
Határidő: azonnal
Felelős: a döntés közléséért dr. Laza Margit jegyző