2018. március 13.

A 2018. március 13-án megtartott képviselő-testületi ülés
h a t á r o z a t a i

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 57/2018. (III. 13.) határozata a 2018. március 13-ai Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2018. március 13-ai Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, első napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat a Budapest Pályaépítési Programban való részvételre” c. napirendi pontot.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2018. (III. 13.) határozata a 2018. március 13-ai Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2018. március 13-ai Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, második napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat a 196514/3 hrsz.-ú (természetben 1239 Budapest, Orbánhegyi dűlő 31. sz. alatt található) ingatlanból a T- 87879 számú változási vázrajz alapján kialakuló (196514/6) és (196514/8) helyrajzi számú ingatlanok megvásárlására” c. napirendi pontot.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 59/2018. (III. 13.) határozata a 2018. március 13-ai Képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
A Képviselő-testület
a 2018. március 13-ai képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:
1.) Beszámoló a Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 2017. évi tevékenységéről (9.30 órakor)
2.) Javaslat a Budapest Pályaépítési Programban való részvételre
3.) Javaslat a 196514/3 hrsz.-ú (természetben 1239 Budapest, Orbánhegyi dűlő 31. sz. alatt található) ingatlanból a T- 87879 számú változási vázrajz alapján kialakuló (196514/6) és (196514/8) helyrajzi számú ingatlanok megvásárlására
4.) Javaslat a Budapest, XXIII. kerület, Grassalkovich út 3. szám alatti ingatlanon és környezetében feltárt talaj- és talajvíz - szennyezés kármentesítése, tényfeltárási záródokumentáció és beavatkozási terv elbírálására (zárt ülés)
5.) Beszámoló a Soroksári Polgárőrség Egyesület 2017. évben végzett munkájáról (10.00 órakor)
6.) Javaslat a 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. szám alatti társasház közös tulajdon megszüntetése iránti perben egyezség megkötéséről és alapító okirat módosításáról szóló elvi döntés meghozatalára
7.) Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására
8.) Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 22/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet módosítására
9.) Javaslat a 13/2011. (III.26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére, valamint a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történtő létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint a többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló új rendelet megalkotására
10.) Javaslat a fás szárú növények védelméről szóló helyi rendelet megalkotására
11.) Javaslat ivartalanítási program elfogadására, valamint macska és eb ivartalanítási programban való részvétel feltételeiről szóló helyi önkormányzati rendelet megalkotására
12.) Javaslat egyházaknak nyújtandó támogatásra
13.) Javaslat a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet részére támogatás nyújtására
14.) Javaslat parkok- és fasorok-, játszóterek karbantartása, önkormányzati tulajdonú bel- és külterületek kaszálása szolgáltatás biztosításához szükséges előzetes kötelezettségvállalásra
15.) Javaslat Soroksári Sport Club Kft.-vel kötött szponzorálási szerződés módosítására
16.) Javaslat a Soroksári Sport Club Kft. felügyelő bizottsági tagjának megválasztására és Alapító Okiratának módosítására
17.) Javaslat közalapítványokkal feladat-ellátási szerződések megkötésére
18.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata középtávú (2019-2023) Vagyongazdálkodási Koncepciójának elfogadására
19.) Javaslat a 186776 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület János apostol utcában található ingatlan egyes részeinek kisajátítására vonatkozó eljárás kezdeményezésére
20.) Javaslat elvi döntés meghozatalára a 186784/5 helyrajzi számú ingatlan hasznosításáról
21.) Javaslat a (186834/1), (186835/1), (186837/3), (186838) valamint (186850/4) helyrajzi számú (természetben: Bp. XXIII. Jakab apostol u.) ingatlanok T-100097 ttsz.-ú változási vázrajz alapján történő egyesítésére vonatkozó telekalakítási eljárás kezdeményezésére
22.) Javaslat a (186815/4), (186818/3) valamint (186819/3) helyrajzi számú ingatlanok (természetben: Bp. XXIII. Csodaszarvas u.)  T-100098 ttsz.-ú változási vázrajz alapján történő egyesítésére vonatkozó telekalakítási eljárás kezdeményezésére
23.) Javaslat a 183206/5, 183207/1, 183212/2 valamint a T-100131 ttsz.-ú változási vázrajz szerint kialakuló 186210/6 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Soroksár-Újtelepen található ingatlanok értékegyeztetéssel történő cseréjére
24.) Javaslat a Budapest XXIII. kerület 186681/4 hrsz.-ú, természetben a 1238 Budapest, Molnár u. „Tündérkert” területén található szolgálati lakás hasznosítási módjának meghatározására
25.) Javaslat a 185935 hrsz.-ú, természetben 1239 Budapest, Grassalkovich út 158. szám alatti ingatlan bővítéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadására
26.) Javaslat kisajátítási kártalanítás összegének elfogadására
27.) Beszámoló a civil szervezetek 2017. évi támogatásának elszámolásáról
28.) Tájékoztató a szociális helyzetről
29.) Tájékoztató a 2017. évben megalkotott rendeletek hatályosulásának felülvizsgálatáról
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 60/2018. (III.13.) határozata a Budapest Főváros XXIII. kerületben betegirányító rendszer kialakításával kapcsolatos döntéseiről szóló 101/2017.(III.14.), 366/2017.(IX.12.) és 518/2017. (XII.05.) határozatokkal módosított 595/2016. (XII. 06.) határozata módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 101/2017.(III.14.), 366/2017.(IX.12.) és 518/2017.(XII.05.) határozatokkal módosított 595/2016.(XII.06.) határozatának végrehajtási határidejét 2018. április 30-ára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 61/2018. (III. 13.) határozata a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény intézményvezetői megbízás megnevezésének módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény intézményvezetői pályázatának elbírálásáról szóló 569/2016. (XII. 06.) határozatának III. pontja hatályát veszti.
II. Dr. Csima Alfréd a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézményének vezetését a jövőben intézményvezető főorvosként látja el. Alapilletményén, a vezetői pótlékon és az illetménykiegészítésen felül munkáltatói döntésen alapuló illetménykiegészítésben részesül oly mértékben, hogy bruttó bére 2018. február 1. napjától 912 800,- Ft-ra egészüljön ki.
III. felkéri a Polgármestert, hogy az érintettet értesítse a Képviselő-testület döntéséről, és egyben gondoskodjon a szükséges munkaügyi dokumentumok elkészítéséről és aláírásáról.
Határidő: az I. pont esetében azonnal, a II. és III. pont esetében 2018. április 1.          
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 62/2018. (III.13.) határozata a 195432 és 195433 helyrajzi számú, természetben a Budapest Főváros XXIII. kerület Nyír utcában található ingatlanokra vonatkozó perbeli egyezség megkötéséről szóló 542/2017. (XII.05.) határozat végrehajtási idejének meghosszabbításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 542/2017. (XII.05.) határozat végrehajtási idejét 2018. április 30. napjáig meghosszabbítja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 63/2018. (III.13.) határozata az ipari alpintechnikai feladatok elsajátításához létesítendő oktatóbázissal kapcsolatban szóló 52/2018. (II.13.) sz. határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja az 52/2018.(II.13.) határozatának végrehajtási határidejét 2018. május 31-ére.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 64/2018. (III.13.) határozata az 56/2018. (II.13.) határozat 4. pontjának hatályon kívül helyezéséről (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. hatályon kívül helyezi 56/2018. (II.13.) határozatának 4. pontját.
II. felkéri a Jegyzőt, hogy az érintettet értesítse a Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Laza Margit jegyző
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 65/2018. (III.13.) határozata a Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 2017. évi tevékenységéről készült beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 2017. évi tevékenységéről készült beszámolót.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2018. (III. 13.) határozata Tüskés Józsefné szavazásból való kizárásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Javaslat a Budapest Pályaépítési Programban való részvételre” c. napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból – érintettsége miatt – Tüskés Józsefné képviselőt.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 67/2018. (III.13.) határozata a Budapest Pályaépítési Programban való részvétellel kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. elviekben támogatja a Budapest Pályaépítési Programban való részvételt.
II. elvi hozzájárulását adja a Budapest Pályaépítési Program alapján fejlesztésére alkalmas ingatlanok területén tervezett labdarúgópályák megvalósításához szükséges részletesebb tervek kidolgozásához.
III. felkéri Geiger Ferenc polgármestert, hogy a kezdeményezzen tárgyalásokat a koncepció megvalósulásának érdekében a Budapest Pályaépítési Program kijelölt vezetőivel.
IV. a Programban való részvétel részletes feltételeinek kidolgozását követően az ezzel kapcsolatos szerződéseket terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő: 2018. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 68/2018. (III.13.) határozata a 196514/3 hrsz.-ú ingatlanból kialakuló (196514/6) és (196514/8) helyrajzi számú ingatlanok megvásárlása tárgyú egyedi ügyben a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságra átruházott hatáskör visszavonásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 196514/3 hrsz.-ú (természetben 1239 Budapest, Orbánhegyi dűlő 31. sz. alatt található) ingatlanból a T- 87879 számú változási vázrajz alapján kialakuló (196514/6) és (196514/8) helyrajzi számú ingatlanok megvásárlása tárgyú egyedi ügyben Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014.(XI.14.) számú önkormányzati rendelete 3. számú mellékletének 3.3.1. pontjában a Képviselő-testület Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságára átruházott hatáskörét visszavonja.
Határidő: azonnal
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 69/2018. (III.13.) határozata a 196514/3 hrsz.-ú (természetben 1239 Budapest, Orbánhegyi dűlő 31. sz. alatt található) ingatlanból a T- 87879 számú változási vázrajz alapján kialakuló (196514/6) és (196514/8) helyrajzi számú ingatlanok megvásárlásáról
I. Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata 5.527.008,- Ft., azaz ötmillió-ötszázhuszonhétezer-nyolc forint összegű vételi ajánlatot tesz a 196514/3 ingatlanból a T- 87879 számú változási vázrajz alapján kialakuló (196514/6) és (196514/8) helyrajzi számú ingatlanokra, amely vételárból
a. a földterületért fizetendő összeg 1.783.836,- Ft., azaz egymillió-hétszáznyolcvanháromezer-nyolcszázharminchat forint;
b. az építményekért fizetendő összeg 3.638.172,-Ft Ft., azaz hárommillió-hatszázharmincnyolcezer-egyszázhetvenkettő forint
c. a növényzetért fizetendő összeg 105.000,- Ft., azaz egyszázötezer forint
II. felkéri a Polgármestert a vételi ajánlat közlésére, valamint – a vételi ajánlat elfogadása esetén – a 6. számú mellékletben szereplő tervezet szerinti adásvételi szerződés megkötésére. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szerződés megkötése során, a mellékletben található szerződéstervezetben foglaltaktól az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
III. felkéri a Polgármestert az ingatlanrészekre vonatkozó vételi ajánlat elutasítása, vagy a kisajátítási eljárás lefolytatásának bármely feltétele fennállásának esetén a kisajátítási eljárás megindításának kezdeményezésére.
Határidő: 2018. szeptember 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 70/2018. (III.13.) határozata Budapest XXIII. kerület, (Cím). szám alatti 184400 hrsz-ú ingatlanon és környezetében feltárt talaj- és talajvíz-szennyezés kármentesítése, tényfeltárási záródokumentáció elbírálásával kapcsolatos döntéseiről (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. felhatalmazza a polgármestert, hogy az alábbi szakmai állásfoglalását adja a dokumentációhoz.
1. További tényfeltárás nem szükséges, tekintettel arra, hogy a benyújtott dokumentáció teljeskörű.
2. A talajcsere és a felszín alatti víz tisztítása a mérési adatok és határértékek alapján szükséges.
3. A tényfeltáró mérések, szakszerű mintavételezés és mérési adatok mennyisége megfelelő.
4. A talaj szennyezés megszüntetésére készült tervben a Tervező (Sárdi Zoltán Csaba, KB-T, SZVV-3.4., SZVV-3.10.) talajcserélés kivitelezésére többféle módszert is levezetett, melyek közül szakmailag az alábbi módszert támogatjuk: Hézagos cölöpfalas módszert (C változat)
5. A felszín alatti szennyezett víz tisztításának módszerével és azt követő végleges megsemmisítés metódusával egyetértünk.
6. Szakmai véleményünk alapján, a kármentesítést követően, az utómonitoring elengedhetetlen a kárelhárítást követő négy évben.
II. felkéri a Polgármestert, hogy forduljon a Kormányhoz a Budapest XXIII. kerület, Soroksár (Cím) szám alatti és az (Cím) szám alatti ingatlanok környezetvédelmi kármentesítése ügyében, illetve a súlyosan mérgező anyagok talajból történő kivezetése és a források biztosítása érdekében.
Felkéri a Pest megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalát, hogy Szakmai kérdésekben, jóváhagyás céljából forduljon az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.
III. a Budapest XXIII. kerület, (Cím) szám alatti (184400 hrsz.-ú) ingatlan és annak környezetében lévő lakóingatlanok jelenleg érvényes kertvárosias lakóövezeti besorolásán nem kíván változtatni.
IV. bejelenti, hogy az ügyben a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalával szemben az általános közigazgatási rendtartásról 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 23. § (3) bekezdése szerinti kizárási okot észlelt tekintettel arra, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala az eljárás tárgyát képező talajszennyezés által okozott kár megtérítésére irányuló polgári peres eljárásban alperesi pozícióban áll – kéri ezért másik eljáró hatóság kijelölését, továbbá - tekintettel arra, hogy álláspontja szerint a felelősség megállapítása a hivatkozott peres eljárásban jelen ügy előkérdésének minősül - az Ákr. 48. § (1) a) pontja alapján az eljárás felfüggesztését.
Határidő: 2018. március 21.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 71/2018. (III.13.) határozata a „Javaslat a Budapest, XXIII. kerület, (Cím) szám alatti ingatlanon és környezetében feltárt talaj- és talajvíz - szennyezés kármentesítése, tényfeltárási záródokumentáció és beavatkozási terv elbírálására” c. napirendi pont újbóli megnyitásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
újra megnyitja a „Javaslat a Budapest, XXIII. kerület, (Cím) szám alatti ingatlanon és környezetében feltárt talaj- és talajvíz - szennyezés kármentesítése, tényfeltárási záródokumentáció és beavatkozási terv elbírálására” c. napirendi pontot.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 72/2018. (III.13.) határozata a 70/2018. (III.13.) határozat hatályon kívül helyezéséről (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 70/2018. (III.13.) határozatát hatályon kívül helyezi.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2018. (III.13.) határozata Budapest XXIII. kerület, (Cím) szám alatti 184400 hrsz-ú ingatlanon és környezetében feltárt talaj- és talajvíz-szennyezés kármentesítése, tényfeltárási záródokumentáció elbírálásával kapcsolatos döntéseiről (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. felkéri a Polgármestert, hogy adja ki azt az állásfoglalást, hogy a Képviselő-testület szakmailag nem kompetens ebben a témában, a Képviselő-testület nem tud szakmai állásfoglalást adni a tényfeltárási záródokumentációval kapcsolatban.
II. a Budapest XXIII. kerület, (Cím) szám alatti (184400 hrsz.-ú) ingatlan és annak környezetében lévő lakóingatlanok jelenleg érvényes kertvárosias lakóövezeti besorolásán nem kíván változtatni.
III. felkéri a Polgármestert, hogy forduljon a Kormányhoz a Budapest XXIII. kerület, Soroksár (Cím) szám alatti és az (Cím) szám alatti ingatlanok környezetvédelmi kármentesítése ügyében, illetve a súlyosan mérgező anyagok talajból történő kivezetése és a források biztosítása érdekében.
IV. felkéri a Pest megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalát, hogy Szakmai kérdésekben, jóváhagyás céljából forduljon az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.
V. bejelenti, hogy az ügyben a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalával szemben az általános közigazgatási rendtartásról 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 23. § (3) bekezdése szerinti kizárási okot észlelt tekintettel arra, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala az eljárás tárgyát képező talajszennyezés által okozott kár megtérítésére irányuló polgári peres eljárásban alperesi pozícióban áll – kéri ezért másik eljáró hatóság kijelölését, továbbá - tekintettel arra, hogy álláspontja szerint a felelősség megállapítása a hivatkozott peres eljárásban jelen ügy előkérdésének minősül - az Ákr. 48. § (1) a) pontja alapján az eljárás felfüggesztését.
Határidő: 2018. március 21.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 74/2018. (III.13.) határozata a Soroksári Polgárőrség Egyesület 2017. évben végzett munkájáról készült beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a Soroksári Polgárőrség Egyesület 2017. évben végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 75/2018. (III.13.) határozata a Soroksári Polgárőrség Egyesület 2018. évi költségvetésének módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon arról, hogy a következő költségvetési rendelet módosításánál a Soroksári Polgárőrség Egyesület költségvetését 1.000.000,- Ft-tal emelje meg az Önkormányzat 2018. évi költségvetés „Céltartalék-egyéb tartalék” sora terhére.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 76/2018. (III. 13.) határozata Tüskés Józsefné szavazásból való kizárásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Javaslat a 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. szám alatti társasház közös tulajdon megszüntetése iránti perben egyezség megkötéséről és alapító okirat módosításáról szóló elvi döntés meghozatalára” c. napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból – érintettsége miatt – Tüskés Józsefné képviselőt.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 77/2018. (III.13.) határozata a 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. szám alatti társasház közös tulajdon megszüntetése iránti perben egyezség megkötéséről és alapító okirat módosításáról szóló elvi döntés meghozataláról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. ingatlanforgalmi értékbecslés ismeretében megállapodást kíván kötni a 1239 Budapest, Grassalkovich 162. szám alatti társasház társtulajdonosaival oly módon, hogy a jelenleg IX. számú közös tulajdonként jelölt padlástér a 10. számú albetéthez kerül hozzácsatolásra, a közös tulajdonrész forgalmi értékének tulajdoni arányok szerinti megtérítésével.
II. felkéri a Polgármestert a szükséges vázrajzok, ingatlanforgalmi értékbecslés és a megállapodás tervezetének elkészítésére és ezek ismeretében új Képviselő-testületi előterjesztés benyújtására
Határidő: 2018. április 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 78/2018. (III. 13.) határozata a 2018. március 13-ai Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület elutasítja a javaslatot, mely szerint:
„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2018. március 13-ai Képviselő-testületi ülésén a „Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 22/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet módosítására” c. napirendi pontot napirendjéről leveszi.
II. felkéri Polgármesteri Hivatalt, hogy a következő testületi ülésig készítsen egy olyan rendeletet, amiben szabályozásra kerül a rászorultság vizsgálatának eljárásrendje.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 79/2018. (III.13.) határozata az önkormányzati macska és eb ivartalanítási, chippelési programmal, valamint a „Felelős állattartó” matrica programmal kapcsolatos döntéseiről
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
I. macska és eb ivartalanítási, valamint chippelési program megvalósítására, továbbá a „Felelős állattartó” matrica programra a 2018. évi költségvetésében a költségvetés Céltartalék – egyéb tartalék sora terhére, ezt követően évente az éves költségvetési rendeletében 5.000.000 Ft-ot biztosít.
II. a Budapest Főváros XXIII. kerület közigazgatási területén, vagy azzal közvetlenül határos településen működő állatorvosok részére az ivartalanítás műtéti úton történő elvégzésére pályázatot ír ki, és a legkedvezőbb ajánlatot tevő legfeljebb két állatorvossal egy évre szóló megállapodást köt. A pályázatot ezt követően évente ki kell írni.
III. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat kiírásáról és annak elbírálásáról, valamint a pályázat eredményeként a nyertes állatorvos(okk)al történő megállapodás megkötéséről.
Határidő: 2018. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 80/2018. (III. 13.) határozata a Budapest-Soroksár Újtelep Szent István Plébánia 2018. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2018. évben a Budapest-Soroksár Újtelep Szent István Plébániát 5.000.000,- Ft azaz ötmillió Forint összeggel támogatja, melyet a következő célokra használhat fel: a fűtés (gáz) és a plébánia működésével kapcsolatos számlák kifizetésére, a kert karbantartására, fejlesztésre, az ehhez szükséges eszközök beszerzésére, közösségi programok, táborok és rendezvények támogatására, karbantartási és felújítási munkálatokra, nagycsaládok és rászorulók segítésére a közösségi programokon való részvételre, illetve a tető tegola borításának javítására, valamint a közösségi termek belső festésére.
A támogatás forrása az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének „Egyházak támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert a döntés közlésére az érintettel.
III. felhatalmazza a Polgármestert a határozat 1. számú mellékletét képező támogatási szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától — a 3. pontban foglalt támogatási összeg kivételével — az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
Határidő: 2018. április 16.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 81/2018. (III.13.) határozata a Budapest - Soroksári Református Egyházközség 2018. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2018. évben a Budapest - Soroksári Református Egyházközséget 3.000.000,- Ft azaz hárommillió Forint összeggel támogatja, melyet a következő célokra használhat fel: gyermekek és fiatalok táboroztatására, a templomkert fejlesztésére, épületfelújítására templomkert fejlesztésére, állagmegóvásra, valamint a működés biztosítására.
A támogatás forrása az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének „Egyházak támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert a döntés közlésére az érintettel.
III. felhatalmazza a Polgármestert a határozat 1. számú mellékletét képező támogatási szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától — a 3. pontban foglalt támogatási összeg kivételével — az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
Határidő: 2018. április 16.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 82/2018. (III.13.) határozata a Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség Plántáló Gyülekezete, Soroksár 2018. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2018. évben a Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközséget 2.000.000,- Ft azaz kettőmillió Forint összeggel támogatja, melyet a következő célokra használhat fel: az épülő Lutherház templom hangosító és világítási berendezéseire, elektronikus orgona beszerzésére, rendezvények támogatására.
A támogatás forrása az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének „Egyházak támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert a döntés közlésére az érintettel.
III. felhatalmazza a Polgármestert a határozat 1. számú mellékletét képező támogatási szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától — a 3. pontba foglalt támogatási összeg kivételével — az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
Határidő: 2018. április 16.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 83/2018. (III.13.) határozata Soroksár Nagyboldogasszony Főplébánia (1238 Budapest, Templom u. 111.) 2018. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2018. évben a Soroksár Nagyboldogasszony Főplébániát 7.000.000,- Ft azaz hétmillió Forint összeggel támogatja, melyet a következő célokra használhat fel: kőművesmunkákra (betonozás, burkolás, padlójavítás, urnatemető fejlesztés), energetikai korszerűsítésre, szigetelésre, falak vizesedésének megszüntetésére, telefoncserére, a plébánia épületének villámvédelmi korszerűsítésére, asztalos, valamint villany-, és vízszerelési feladatok elvégzésére.
A támogatás forrása az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének „Egyházak támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert a döntés közlésére az érintettel.
III. felhatalmazza a Polgármestert a határozat 1. számú mellékletét képező támogatási szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától — a 3. pontban foglalt támogatási összeg kivételével — az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
Határidő: 2018. április 16.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 84/2018. (III.13.) határozata a Pesterzsébeti Görög Katolikus Egyházközség 2018. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2018. évben a Pesterzsébeti Görög Katolikus Egyházközséget 500.000,- Ft azaz ötszázezer Forint összeggel támogatja, melyet a következő célokra használhat fel: a görögkatolikus templom pincéjében kialakítandó urnatemetőre.
A támogatás forrása az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének „Egyházak támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert a döntés közlésére az érintettel.
III. felhatalmazza a Polgármestert a határozat 1. számú mellékletét képező támogatási szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától — a 3. pontban foglalt támogatási összeg kivételével — az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
Határidő: 2018. április 16.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 85/2018. (III.13.) határozata a Budapesti Zsidó Hitközség Dél-Pesti Körzetének 2018. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2018. évben a Budapest-Soroksár Budapesti Zsidó Hitközség Dél-Pesti Körzetét 500.000,- Ft azaz ötszázezer Forint összeggel támogatja, melyet a következő célokra használhat fel: működésre és felhalmozásra, temető karbantartására, kegytárgyak vásárlására, illetve a zsinagógai felszerelési tárgyakra.
A támogatás forrása az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének „Egyházak támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert a döntés közlésére az érintettel.
III. felhatalmazza a Polgármestert a határozat 1. számú mellékletét képező támogatási szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától — a 3. pontban foglalt támogatási összeg kivételével —az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
Határidő: 2018. április 16.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 86/2018. (III.13.) határozata a Budapest-Soroksár Újtelep Református Misszió Egyházközség 2018. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2018. évben a Budapest-Soroksár Újtelep Református Misszió Egyházközséget 2.000.000,- Ft azaz kettőmillió Forint összeggel támogatja, melyet a következő célokra használhat fel: a gyülekezet működésével kapcsolatos (közüzemi) számlák kifizetésére, kültéri hangosítási rendszerre, közösségi, kulturális programok és rendezvények támogatására, nagycsaládok és rászorulók segítésére, kültéri világítás kiépítésére, a kültéri fűtésrendszer befedésére.
A támogatás forrása az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének „Egyházak támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert a döntés közlésére az érintettel.
III. felhatalmazza a Polgármestert a határozat 1. számú mellékletét képező támogatási szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától — a 3. pontban foglalt támogatási összeg kivételével —az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
Határidő: 2018. április 16.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 87/2018. (III. 13.) határozata a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet részére nyújtandó támogatási igény elbírálása tárgyában
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet (a továbbiakban: Kórház) részére – a Kórház Kardiológiai Osztályán egy új, nagytudású ultrahang készülék, valamint a felújításra, bővítésre kerülő Sürgősségi Osztályon egy rutin ultrahang készülék és további orvosi eszközök beszerzéséhez – összesen bruttó 20.000.000,- Ft támogatást biztosít, az Önkormányzat 2018. évi költségvetés „Egyéb tartalék” sora terhére.
II. felhatalmazza a Polgármestert jelen határozat 2. mellékletét képező Támogatási Szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától – a támogatási cél és a támogatási összeg kivételével – az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
III. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről Dr. Ralovich Zsolt Főigazgató Urat értesítse.
Határidő: a támogatási szerződések megkötésére 2018. május 1.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 88/2018. (III.13.) határozata a parkok- és fasorok-, játszóterek karbantartása, önkormányzati tulajdonú bel- és külterületek kaszálása szolgáltatás biztosításához szükséges előzetes kötelezettségvállalásról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. előzetes kötelezettséget vállal mindösszesen nettó 450.000.000.- Ft erejéig az Önkormányzat által fenntartott parkok-, és fasorok-, játszóterek karbantartása, önkormányzati tulajdonú bel-és külterjes területek kaszálása tárgyú szolgáltatási szerződés díjára 2019. január 01-től 2021. december 31-ig terjedő időszakra, az Önkormányzat 2019. évi, 2020. évi és 2021. évi költségvetése terhére, évenként nettó 150.000.000 Ft összeghatárig.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás költségvetésekben való szerepeltetésére, továbbá, hogy gondoskodjon a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról.
Határidő:   a közbeszerzési eljárás lefolytatására 2018. december 31.,
valamint a tárgyévi költségvetési rendelettervezetek elfogadása
Felelős:       Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 89/2018. (III.13.) határozata Farkas Kálmán részére tanácskozási jog biztosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Javaslat Soroksári Sport Club Kft.-vel kötött szponzorálási szerződés módosítására” c. napirendi pont keretében tanácskozási jogot biztosít Farkas Kálmán részére.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 90/2018. (III.13.) határozata a Soroksári Sport Club Kft.-vel kötött szponzorálási szerződés módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Soroksár Sport Club Kft. részére 36.580.453,- Ft + áfa összegű többlet szponzori díjat biztosít az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének Céltartalékok – EU és hazai pályázatok előkészítése és önerő biztosítása sora terhére és megköti a Soroksár Sport Club Kft.-vel a határozat 1. számú mellékletét képező szerződésmódosítást.
II. felkéri a Polgármestert a Soroksár Sport Club Kft. értesítésére és felhatalmazza a szerződés aláírására, arra az esetre kiterjedően is, ha a felek annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérnek.
Határidő: 2018. április 15.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 91/2018. (III.13.) határozata a Soroksár Sport Club Kft. felügyelőbizottsági tagjának, és egyben elnökének megválasztásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Keller József (anyja neve, lakcím) felügyelő bizottsági tagságának megszűnését 2018. január 29. hatállyal tudomásul veszi.
II. az alapító okiratban megjelölt felügyelő bizottsági tagi és egyben elnöki tisztségére a 2018. március 13. napjától 2021. szeptember 11. napjáig terjedő határozott időre
Merukné Körmendi Zsuzsa
anyja születési neve:
lakcím:
szám alatti lakost választja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 92/2018. (III.13.) határozata a Soroksár Sport Club Kft. Alapító Okiratának módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Társaság Alapító Okiratának 14. pontját az alábbiak szerint módosítja:
 
„14. Felügyelőbizottság
14.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására sor kerül.
 
14.2. A felügyelőbizottság elnöke:
Név: Merukné Körmendi Zsuzsa
Anyja születési neve:
Lakcím:
A megbízatás határozott időre,
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2018. március 13.
A megbízatás lejárta: 2021. szeptember 11.
 
14.3. A felügyelőbizottság tagjai:
 
Név: Fekete Tivadar
Anyja születési neve:
Lakcím:
A megbízatás határozott időre,
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2017. szeptember 12.
A megbízatás lejárta: 2021. szeptember 11.
 
Név: Kátai Tamás
Anyja születési neve:
Lakcím:
A megbízatás határozott időre,
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2016. szeptember 11.
A megbízatás lejárta: 2021. szeptember 11.”
 
II. egyben elfogadja a Soroksár Sport Club Korlátolt Felelősségű Társaságnak a jelen határozat 1. sz. mellékletében foglalt egységes szerkezetű Alapító Okiratát.
 
III. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Soroksár Sport Club Korlátolt Felelősségű Társaság módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát aláírja, és gondoskodjon arról, hogy az a szükséges mellékletekkel felszerelten a Fővárosi Törvényszékhez határidőn belül benyújtásra kerüljön.
Határidő: 2018. március 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 93/2018. (III. 13.) határozata Preklerné Marton Ilona, Tüskés Józsefné és Mikó Imre szavazásból való kizárásával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Javaslat közalapítványokkal feladat-ellátási szerződések megkötésére” c. napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból – érintettsége miatt – Preklerné Marton Ilona, Tüskés Józsefné és Mikó Imre képviselőket.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 94/2018. (III.13.) határozata feladat-ellátási szerződések közalapítványokkal történő megkötéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. megköti a jelen határozat 1. számú mellékletét képező megállapodást a Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és Művészeti Oktatásáért elnevezésű közalapítvánnyal (székhely: 1239 Budapest, Grassalkovich út 162.) és a megállapodás szerinti feladatok ellátásához 4.000.000,- Ft-ot biztosít az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének „Működési célú támogatások” sora terhére.
II. megköti a jelen határozat 2. számú mellékletét képező megállapodást a Soroksár Sportjáért Közalapítvánnyal (székhely: 1239 Budapest, Grassalkovich út 162.) és a megállapodás szerinti feladatok ellátásához 4.000.000,- Ft-ot biztosít az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének „Működési célú támogatások” sora terhére.
III. felkéri a Polgármestert a döntés közlésére és felhatalmazza a megállapodások aláírására, arra az esetre kiterjedően is, ha a felek azok tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérnek.
Határidő: 2018. április 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
IV. felkéri a Polgármestert, hogy a soron következő Képviselő-testületi ülésre terjessze elő a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány feladat-ellátási szerződésével kapcsolatos előterjesztést.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének  95/2018. (III.13.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata középtávú (2019-2023) Vagyongazdálkodási Koncepciójának elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. elfogadja a határozat melléklete szerinti középtávú vagyongazdálkodási koncepciót (vagyongazdálkodási tervet)
II. felkéri a Polgármestert, hogy a tárgyidőszak mindenkori költségvetésének összeállításakor a vagyongazdálkodási terv megállapításait figyelembe véve járjon el.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 96/2018. (III. 13.) határozata a 186776 helyrajzi számú, természetben Budapest Főváros XXIII. kerület János apostol utcában található ingatlan egyes részeire vonatkozó kisajátítási eljárás kezdeményezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata közterület kialakítása céljából kezdeményezi a 186776 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület János apostol utcában található ingatlanból a T-87955 számú változási vázrajzon jelölt (186776/1) helyrajzi számú, 23 m2 területű, valamint (186776/3) helyrajzi számú, 21 m2 területű ingatlanrészek kisajátítását.
II. felkéri a Polgármestert az eljárás megindításához szükséges dokumentumok elkészíttetésére és a kisajátítási eljárás kezdeményezésére vonatkozó kérelemnek a Budapest Főváros Kormányhivatalához történő benyújtására az előterjesztés mellékletét képező nyilatkozat, valamint a kisajátítási eljárásban szükséges egyéb - önkormányzat érdekét nem sértő - nyilatkozatok, meghatalmazások megtételére.
Határidő: 2018. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár ÖnkormányzataKépviselő-testületének 97/2018. (III.13.) határozata a 186784/5 helyrajzi számú ingatlan hasznosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. kezdeményezi az 1/1 tulajdoni hányadban Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata tulajdonában álló 186784/5 helyrajzi számú ingatlan támfal alatti területének megvételre történő felajánlását a területre ráépítő felé.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, a 186784/5 helyrajzi számú ingatlan támfal alá eső részének helyszínrajzának és az alapján az ingatlanrészre vonatkozó igazságügyi szakértői értékbecslésnek az elkészíttetésére, majd az értékbecslés által megállapított értéktől függően előterjesztés készítésére a Képviselő-testület, illetve a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság részére az ingatlanrészre vonatkozó konkrét eladási ajánlatról.
Határidő: 2018. június30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 98/2018. (III. 13.) határozata a (186834/1), (186835/1), (186837/3), (186838) valamint (186850/4) helyrajzi számú ingatlanok T-100097 ttsz.-ú változási vázrajz alapján történő egyesítésére vonatkozó telekalakítási eljárás kezdeményezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata telekalakítási eljárást kezdeményez a (186834/1), (186835/1), (186837/3), (186838) valamint (186850/4) helyrajzi számú ingatlanok T-100097 ttsz.-ú változási vázrajz alapján történő egyesítésére vonatkozóan.
II. felkéri a Polgármestert a telekalakítási eljárás kezdeményezésére vonatkozó kérelem Budapest Főváros Kormányhivatalához történő benyújtására.
Határidő: 2018. május 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 99/2018. (III. 13.) határozata a (186815/4), (186818/3) valamint (186819/3) helyrajzi számú ingatlanok T-100098 ttsz.-ú változási vázrajz alapján történő egyesítésére vonatkozó telekalakítási eljárás kezdeményezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata telekalakítási eljárást kezdeményez a (186815/4), (186818/3) valamint (186819/3) helyrajzi számú ingatlanok T-100098 ttsz.-ú változási vázrajz alapján történő egyesítésére vonatkozóan.
II. felkéri a Polgármestert a telekalakítási eljárás kezdeményezésére vonatkozó kérelem Budapest Főváros Kormányhivatalához történő benyújtására.
Határidő: 2018. május 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 100/2018. (III. 13.) határozata a 183206/5, 183207/1, 183212/2 valamint a T-100131 ttsz.-ú változási vázrajz szerint kialakuló 183210/6 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Soroksár-Újtelepen található ingatlanok értékegyeztetéssel történő cseréjéről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. értékegyeztetéssel elcseréli az 1/1 tulajdoni arányban Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata tulajdonát képező 183206/5, 183207/1, 183212/2 valamint a T-100131 ttsz.-ú változási vázrajz szerint kialakuló 183210/6 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Soroksár-Újtelepen található ingatlanokat az 1/1 tulajdoni arányban ifj. Földes Sándor tulajdonát képező 183208/3 valamint 183209/3 helyrajzi számú ingatlanokra, amennyiben ifj. Földes Sándor vállalja a 183208/3 valamint 183209/3 helyrajzi számú ingatlanok tehermentesítését.
II. felkéri a Polgármestert a 183206/5, 183207/1, 183212/2 valamint a T-100131 ttsz.-ú változási vázrajz szerint kialakuló 183210/6 helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozó igazságügyi szakértői értékbecslések elkészíttetésére, valamint a 183208/3 és 183209/3 helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozó, 2017. augusztus 04-én készült igazságügyi szakértői értékbecslés aktualizáltatására, majd az elcserélendő ingatlanok közötti értékkülönbözet ismeretében a konkrét csereajánlatról előterjesztés készítésére a hatáskörrel rendelkező Képviselő-testület vagy Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság részére.
Határidő: 2018. szeptember 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 101/2018. (III.13.) határozata a Budapest XXIII. kerület 186681/4 hrsz-ú, természetben a 1238 Budapest, Molnár u., „Tündérkert” területén található szolgálati lakás hasznosítási módjának meghatározásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a 1238 Budapest, Molnár utcában található „Tündérkert” területén lévő szolgálati lakást ideiglenesen – a Tündérkert mindenkori gondnoksági feladatait ellátó személy lakhatási igényének felmerüléséig – nem hasznosítja
II. a 1238 Budapest, Molnár utcában található „Tündérkert” területén lévő szolgálati lakást az I. pontban foglalt meghatározott időre – közfeladat ellátásának biztosítására szolgáló eszközök tárolása céljából – ingyenes használatba adja a Táncsics Mihály Művelődési Ház részére
III. felkéri a Polgármestert, hogy értesítse a Táncsics Mihály Művelődési Ház vezetőjét a döntésről és gondoskodjon az ingatlanrész birtokba adásáról
Határidő: 2018. április 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 102/2018. (III.13.) határozata a Képviselő-testület által a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságra átruházott hatáskör visszavonásáról
Budapest Főváros XXIIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 185935 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Grassalkovich út 158. szám alatt található „kivett iroda, gazdasági épület, udvar” megjelölésű ingatlan bővítéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadásával kapcsolatos egyedi ügyben Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014.(XI.14.) számú önkormányzati rendelete 3. számú mellékletének 3.4.11. pontjában a Képviselő-testület Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságára átruházott hatáskörét visszavonja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 103/2018. (III.13.) határozata a 185935 helyrajzi számú, természetben 1239 Budapest, Grassalkovich út 158. szám alatti ingatlan bővítéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata
I. tulajdonosi hozzájárulását adja Budapest Főváros Kormányhivatalának a 185935 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Grassalkovich út 158. szám alatt található „kivett iroda, gazdasági épület, udvar” megjelölésű ingatlanon – a Fabrikato Kft. (Marton Géza okleveles építészmérnök) által 2017. október 6. napján kelt E00-E06 számú építési engedélyezési tervek szerinti – 5,01 m x 9,24 m alapterületű, kétszintes bővítmény létesítéséhez azzal, hogy a bővítményen hozzáépítés jogcímén nem keletkezik közös tulajdon, továbbá a tulajdonosi hozzájárulás hatálya lépésnek feltétele, hogy kérelmező a többlet gépjárművek telken belüli elhelyezésével összegfüggésben a szükséges közútkezelői és forgalomtechnikai hozzájárulásokat birtokolja. Az Önkormányzat a bővítmény mindenkori műszaki értékét a használat megszűnésekor megfizeti a kérelmezőnek a jóhiszemű ráépítés szabályai szerint.
II. felkéri a Polgármestert a kérelmező értesítésére és a jelen határozat alapjául fekvő előterjesztés mellékletét képező megállapodás megkötésére, amelynek során az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
Határidő: 2018. április 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 104/2018. (III. 13.) határozata a Budapest XXIII. kerület 196568/5 helyrajzi szám alatti   ingatlan kisajátítási kártalanítási összegének elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata elfogadja a 196568/5 hrsz.-ú ingatlan után fizetendő, Baka Györgyi szakértő által készített, 2018. február 05. napján kelt szakértői véleményében megállapított 24.622.270,-Ft azaz huszonnégymillió-hatszázhuszonkettőezer-kettőszázhetven forint kártalanítási összeget.
II. Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete 265/2017. (V. 09.) határozatának II. pontját hatályon kívül helyezi.  
III. felkéri a Polgármestert a Kormányhivatal tájékoztatására a kártalanítási összeg elfogadásáról, valamint a kártalanítási összeg Kormányhivatal határozata alapján történő megfizetésére.
Határidő: - a II. pont végrehajtására: azonnal
- a Kormányhivatal tájékoztatására: 2018. március 31.
- a kártalanítási összegek megfizetésére és a peres eljárás megindítására: a
kisajátítási határozatban foglaltak szerint
Felelős:    Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 105/2018. (III.13.) határozata a civil szervezetek 2017. évi támogatásának elszámolásáról szóló beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Képviselő-testület által 2017. évben, pályázati úton nyújtott támogatása elszámolásához
1.az Anyaoltalmazó Alapítvány által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
2. a Dél-Pesti ILCO Egyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
3. az Erzsébeti-Soroksári Mozgássérültek Egyesülete által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
4. az Erzsébeti és Soroksári Szülők Egyesülete által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
5. a Fatima Csillaga Alapítvány által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
6. a Független Nők Egyesülete a XXIII. Kerületért által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
7. a Jószomszédok Egyesület által benyújtott szakmai is pénzügyi beszámolót elfogadja.
8. a Kisdunamente Magyar Kulturális Kör Soroksár Egyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
9. a Pacsirta Klub Egyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
10. a Rozmaring Nyugdíjas Egyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
11. a Soroksár Közrendjéért és Közbiztonságáért Alapítvány által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
12. Soroksár Millennium-telepi Kutyaiskola és Sportegyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
13. a Soroksári Botanikus Kert Baráti Kör Közhasznú Egyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
14. a Soroksári Fehérasztal Társaság által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
15. a Soroksári Hermann Antal Harmonikazenekar Kulturális Egyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
16. a Soroksári Nagyboldogasszony Plébániáért Alapítvány által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
17. a Soroksári Német Nemzetiségi Tánc Egyesület által benyújtott szakmai is pénzügyi beszámolót elfogadja.
18. a Soroksári Nőegylet által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
19. a Soroksári Grassalkovich Kör Egyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
20. az Adler állatmentő Egyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
21. a Danubia Gyöngye Művészeti Egyesület által benyújtott szakmai is pénzügyi beszámolót elfogadja.