2018. november 20.

A 2018. november 20-án megtartott képviselő-testületi rendkívüli ülés
h a t á r o z a t a i
 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 421/2018. (XI. 20.) határozata a 2018. november 20-ai rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
A Képviselő-testület
a 2018. november 20-ai rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:
1.) Javaslat a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása érdekében egyedi támogatási kérelem benyújtására
2.) Javaslat az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet módosítására
3.) Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására
4.) Javaslat előzetes kötelezettség vállalásra megkötendő tervezési szerződések díjára
5.) Önálló képviselői indítvány – Javaslat a Soroksári Ifjúsági Koncepció Cselekvési Tervének kiegészítésére
6.) Javaslat „Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programja 2019-2023” elfogadására
7.) Önálló képviselői indítvány – Felperesi pertársaság megalakítása
8.) Beszámoló a Táncsics Mihály Művelődési Ház 2017. II. félévi és 2018. I. félévi működéséről (10.00 órakor)
9.) Önálló képviselői indítvány – Csapadékvíz elvezető árok átépítése zártrendszerűre, árok feletti bejárók átalakításával
10.) A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2018. október 2. napján megtarott ülésén tárgyalt „Egyebek” című napirendi pont keretében hozott határozatok alapján készített tájékoztató
11.) Javaslat a 186749 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Apostolhegyen található ingatlan 2/4-ed részének megvásárlására
12.) Javaslat a 186750 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Pál apostol utcában található ingatlan megvásárlására
13.) Javaslat a 186681/3 és 186681/4 helyrajzi számú ingatlanok (Tündérkert) nem önkormányzati rendezvényekre történő igénybevétele esetén alkalmazandó használati díjtételekre
14.) Javaslat a 195409-195410 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Nyír utcában található ingatlanrészek bérbeadására
15.) Javaslat a Budapest XXIII. kerület a 196547/1 helyrajzi számú ingatlanból a K-100043 számú kisajátítási vázrajz alapján kialakuló (196547/5) helyrajzi számú valamint a 196548/1 helyrajzi számú ingatlanból a K-100044 számú kisajátítási vázrajz alapján kialakuló (196548/5) helyrajzi számú ingatlanok kisajátítási kártalanítási összegeinek elfogadására
16.) Javaslat Móczár Imre kérelemével kapcsolatos döntés meghozatalára
17.) Javaslat a 183212/1 hrsz.-ú, természetben Budapest XXIII. kerület Újtelep településrészen található ingatlan értékesítésére
18.) Javaslat megállapodás megkötésére Budapest Főváros Kormányhivatalával a XXIII. Kerületi Hivatal működéséhez átadott eszközök ingyenes tulajdonba adásáról
19.) Javaslat nyilatkozat megtételére az MNV Zrt. felé (188039 hrsz.-ú ingatlan hasznosítása vonatkozásában)
20.) Beszámoló az „állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról” szóló szerződés (Helytörténeti Gyűjtemény) V.4. pontjában foglaltak 2018. évi teljesüléséről
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 422/2018. (XI. 20.) határozata Preklerné Marton Ilona szavazásból való kizárásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról” c. előterjesztés tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból – érintettsége miatt – Preklerné Marton Ilona képviselőt.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 423/2018. (XI. 20.) határozata Mikó Imre szavazásból való kizárásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról” c. előterjesztés tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból – érintettsége miatt – Mikó Imre képviselőt.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 424/2018. (XI.20.) határozata a feladat-ellátási szerződések közalapítványokkal történő megkötéséről szóló 94/2018. (III.13.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 94/2018. (III.13.) határozat III. pontja helyébe az alábbi pont lép:
„III. felkéri a Polgármestert a döntés közlésére és felhatalmazza a megállapodások, valamint azok esetleges módosításainak aláírására, arra az esetre kiterjedően is, ha a felek azok tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérnek.
Határidő: azonnal
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 425/2018. (XI.20.) határozata a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvánnyal feladat-ellátási szerződés megkötéséről szóló 131/2018. (IV.10.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 131/2018. (IV.10.) határozat II. pontja helyébe az alábbi pont lép:
„II. felkéri a Polgármestert a döntés közlésére és felhatalmazza a megállapodás, valamint esetleges módosításainak aláírására, arra az esetre kiterjedően is, ha a felek azok tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérnek.”
Határidő: azonnal
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a 426/2018.(XI.20.) határozata a járóbeteg szakellátás kapacitás átcsoportosítása tárgyában hozott döntéséről szóló 319/2018. (IX. 11.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a 319/2018.(IX.11.) határozat I. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye (a továbbiakban: XXIII. kerületi EÜI) tüdőgyógyászat járóbeteg szakellátási 10 óra/hét kapacitásának átcsoportosítását az egészségügyi államigazgatási szervnél kezdeményezi, az alábbiak szerint:
Tüdőgyógyászat:
Lekötött heti óraszám:                                            2 óra/hét
Szakorvossal biztosított heti óraszám:                   0 óra /hét
(Jelenleg szakorvos hiányában a kapacitás felfüggesztésre került.)
Átcsoportosítható:                                                   8 óra/hét
Átcsoportosítható kapacitás heti óraszáma összesen: 10 óra/hét
Az átcsoportosítás a következő szakrendelések részére történik:
Ortopédiai szakrendelés
Tervezett szakorvossal biztosított heti óraszám:     4 óra/hét
Rehabilitációs szakrendelés
Tervezett szakorvossal biztosított heti óraszám:     4 óra/hét”

II. felhatalmazza a Polgármestert az ortopédiai és rehabilitációs szakrendelések kialakítása tárgyában a Nemzeti Népegészségügyi Központ Egészségügyi Igazgatási Főosztályával történő -szükség szerinti- tárgyalások és egyeztetések lefolytatására, annak érdekében, hogy a fenntartásában működő Egészségügyi Intézmény biztosíthassa a XXIII. kerületi lakosok részére az ortopédiai és rehabilitációs szakrendeléseket, melyekre nagy igény mutatkozik.

Határidő: a kapacitás átcsoportosítási hatósági eljárás lezárásig alatt folyamatos
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 427/2018. (XI. 20.) határozata a Szent Sebestyén szobor körüli térburkolat fektetéséről, és növényzet telepítéséről, önálló képviselői indítvány alapján hozott döntéséről szóló 327/2018. (IX.11.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja 327/2018. (IX.11.) határozat végrehajtási határidejét 2019. február 28- ára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 428/2018. (XI.20.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (XXIII. Kerület Molnár utca 116-118. szám alatti Tündérkert szabadidős park - kapcsolatos személy- és vagyonvédelmi feladatok megszervezése és ellátása) szóló 372/2018. (X.09.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
az 372/2018. (X. 09.) határozata I. pontja helyébe az alábbi I. pont lép:
„a Molnár utca 116-118. szám alatti Tündérkert szabadidős park - kapcsolatos személy- és vagyonvédelmi feladatok megszervezésére és ellátására kötelezettséget vállal 17.980.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2019. évi költségvetés terhére.”
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 429/2018. (XI.20.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (rendezvényekkel kapcsolatos őrzés-védelmi feladatainak megszervezése, ellátása, valamint a szolgálatatás felügyeletének folyamatos biztosítása) szóló 391/2018. (X.09.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
az 391/2018. (X. 09.) határozata I. pontja helyébe az alábbi I. pont lép:
„a rendezvényekkel kapcsolatos őrzés-védelmi feladatainak megszervezése, ellátása, valamint a szolgálatatás felügyeletének folyamatos biztosítására kötelezettséget vállal 10.220.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2019. évi költségvetés terhére.”
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 430/2018. (XI.20.) határozata XXIII. kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása érdekében egyedi támogatási kérelem benyújtásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása érdekében vissza nem térítendő költségvetési támogatás elnyerése érdekében támogatási kérelmet nyújt be a Miniszterelnökség – mint Támogató – felé az alábbi projekt megvalósítása érdekében:

Utca megnevezése

Szakaszhatárok

Hossz

(fm)

Burkolat területe

(m2)

Útépítés becsült költsége

 (nettó)

Csapadékvíz elvezetés kiépítésének becsült költsége (nettó)

Derce köz

Szitás utca - zsákutca

85

264

6 587 500 Ft

6 290 000 Ft

Felső Duna sor

Vecsés utca - Gyáli patak

115

345

8 625 000 Ft

8 510 000 Ft

Horgász part

János apostol utca - 186787/1

579

1 737

43 425 000 Ft

42 846 000 Ft

Nádor Ödön utca (185609/2 hrsz

Jelző utca - Arany János utca

91

546

13 650 000 Ft

6 734 000 Ft

Szitás köz

zsákutca

78

242

6 045 000 Ft

5 772 000 Ft

Taling utca - Selyemkóró köz

Táling utca burkolat vége - zsákutca

108

522

13 050 000 Ft

7 992 000 Ft

Gombosszeg köz

Gombosszeg utca - zsákutca

76

456

11 400 000 Ft

5 624 000 Ft

Gombosszeg utca

Török utca - zsákutca

195

1 170

29 250 000 Ft

14 430 000 Ft

Elvira utca

Házikert utca - A33 szennyvízátemelő

473

2 602

65 037 500 Ft

35 002 000 Ft

Házikert utca

Sodronyos utca - Hungária köz

124

744

18 600 000 Ft

9 176 000 Ft

Házikert utca

Szőlődomb utca - Orbánhegyi dűlő

188

1 034

25 850 000 Ft

13 912 000 Ft

Hungária köz

Házikert utca - 187246 hrsz.

278

1 668

41 700 000 Ft

20 572 000 Ft

Kelep utca

Házikert utca - 187252 hrsz.

281

1 686

                                                                                                                                                                42 150 000 Ft

20 794 000 Ft

Orbánhegyi dűlő

Házikert utca - 196542 hrsz

432

2 592

64 800 000 Ft

31 968 000 Ft

Sodronyos utca

Házikert utca - 196398 hrsz

281

1 686

42 150 000 Ft

20 794 000 Ft

Szőlődomb utca

Házikert utca - A33 szennyvízátemelő útja

541

2 976

74 387 500 Ft

40 034 000 Ft

Zsilvölgy utca

Házikert utca - Szőlődomb utca

431

1 940

48 487 500 Ft

31 894 000 Ft

ÖSSZESEN:

 

4 356

22 210

555 195 000 Ft

322 344 000 Ft

PROJEK ÖSSZESEN nettó:

 

 

 

877 539 000 Ft

PROJEKT ÖSSZESEN bruttó

 

 

 

1 114 474 530 Ft

IGÉNYELT TÁMOGATÁSI ÖSSZEG (bruttó)

4.356 fm x 200.000 Ft/fm

 

 

871 200 000 Ft

ÖNRÉSZ (bruttó)

 

 

 

243 274 530 Ft

II. az I. pontban meghatározott projekt megvalósítása érdekében a szükséges önrészt, azaz bruttó 243.274.530,- Ft-ot, valamint a műszaki ellenőrzésre bruttó 22.300.000,- Ft-ot az Önkormányzat 2019. évi költségvetése terhére biztosítja.
III. felhatalmazza a Polgármestert, az I. pontban meghatározott támogatási kérelem aláírására, a szükséges nyilatkozatok megtételére, valamint felkéri a támogatási kérelem benyújtására.
Határidő: 2018. november 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
IV. felkéri a Polgármestert a II. pontban meghatározott összegű önrész és műszaki ellenőrzési díj 2019. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 431/2018. (XI.20.) határozata az Orbánhegyi Főgyűjtő 2019. évben történő megépítéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az Orbánhegyi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása érdekében 2019. évben meg kívánja építeni az Orbánhegyi Csapadékvíz Főgyűjtő II. ütemének gerincvezetékét, amelyre az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében bruttó 740.000.000 Ft-ot, valamint műszaki ellenőrzésre bruttó 10.000.000 Ft-ot biztosít.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen az I. pontban meghatározott összegű kötelezettségvállalás 2019. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 432/2018. (XI.20.) határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
I. a jelen határozat 1. sz. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítását.
II. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának Módosító okiratát, valamint a jelen határozat 2. sz. mellékletét képező módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát aláírja - melytől szükség esetén, formai okok alapján az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet - és a megfelelő példányszámban a Magyar Államkincstárhoz megküldje a törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzés érdekében.
Határidő: 2018. december 15.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 433/2018. (XI.20.) határozata előzetes kötelezettség vállalásról (II. sz. Napsugár Óvoda bővítés kiviteli tervdokumentáció)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. elkészítteti a Budapest XXIII. kerület 187926/1 helyrajzi számú (természetben: 1239 Budapest, Grassalkovich út 279. szám alatt található) II. számú Napsugár Óvoda bővítés kiviteli tervdokumentációját, s ennek érdekében kötelezettséget vállal 28.000.000,- Ft + ÁFA erejéig a megkötendő tervezési szerződés díjára, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére.
II. felkéri a Polgármestert a tervezés végrehajtására, valamint, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi költségvetésben való szerepeltetésére
Határidő:   a kiviteli tervdokumentáció elkészítésére: 2019. április 30.,
valamint a 2019. évi költségvetési rendelet elfogadásának időpontja
Felelős:                Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 434/2018. (XI.20.) határozata előzetes kötelezettség vállalásról (meglévő 13 db játszótér környezetrendezési kiviteli tervdokumentáció)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Bp. XXIII. kerület Soroksár területén meglévő 13 db játszótér környezetrendezési kiviteli terveinek elkészítésére kötelezettséget vállal 31.593.500,-Ft + ÁFA erejéig Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére.
II. felkéri a Polgármestert a tervezés végrehajtására, valamint, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi költségvetésben való szerepeltetésére
Határidő:   a kiviteli tervdokumentáció elkészítésére: 2019. április 30.,
valamint a 2019. évi költségvetési rendelet elfogadásának időpontja
Felelős:                Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 435/2018.(XI.20.) határozata a Soroksári Ifiúsági Koncepció Cselekvési Tervének kiegészítésének jóváhagvásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Soroksári Ifjúsági Koncepció Cselekvési Tervének l. Oktatás, nevelés, érdekképviselet, ösztöndíj fejezete az alábbi 1.8. ponttal egészül ki:
„I .8. Applikáció fejlesztése
Cél: Az általános iskolákban tanuló diákok pénzügyi ismereteinek bővítése.
Feladat:
- Pénzügyi alapismeretek oktatása érdekében mobilaplikáció fejlesztése a kerületi általános iskolák felső tagozaton tanuló diákjai részére.
- Az applikáció elkészültét követően annak bemutatása a helyi általános iskolákban.”
II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a Cselekvési Terv jelen kiegészítéssel történő egységes szerkezetbe foglalásáról.
Határidő: 2018. november 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 436/2018. (XI.20.) határozata a „Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programja 2019-2023” elfogadásáról
A Képviselő – testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 2019-2023. időszakra készített Esélyegyenlőségi Programját a jelen határozat melléklete szerint elfogadja
II. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2018. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 437/2018. (XI.20.) határozata felperesi pertársaság létrehozásáról
Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. legfeljebb 30 felperesből álló felperesi pertársaságot alakít az érintett magántulajdonú ingatlanok birtokosaival, a vasút üzemeltetőjével szemben birtokvédelmi eljárás megindítása céljából.
II. viseli a peres eljárás valamennyi felmerülő költségét bruttó 10.000.000.- Ft keretösszegig, amely a 2018. évi költségvetés „költségvetési maradvány” sorát terheli.
Határidő: 2018. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 438/2018.(XI.20.) határozata a Táncsics Mihály Művelődési Ház 2017. II. félévi és 2018. I. félévi működéséről készült beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a Táncsics Mihály Művelődési Ház 2017. II. félévi és 2018. I. félévi működéséről készült beszámolót.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 439/2018. (XI.20.) sz. határozata a 1238 Budapest, Szabóky Rezső utcában található csapadékvíz elvezető árok átépítésének előkészítéséről
Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Hivatal készíttessen tervet a Szabóky Rezső utca csapadékvíz elvezető árok zárt rendszerű csapadékvíz-csatorna átépítésére és az új (6 m-es) beállók kialakítására, valamint folytassa le a szükséges engedélyeztetési eljárásokat.
II. a tervezéssel és engedélyeztetéssel összefüggésben felmerülő költséget 3.000.000.-Ft + ÁFA keretösszegig a 2018. évi költségvetés „költségvetési maradvány” sora terhére vállalja.
III. felkéri a Polgármestert a tervezés végrehajtására, valamint, hogy intézkedjen a kivitelezéssel kapcsolatos költségek 2019. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2018. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 440/2018. (XI.20.) sz. határozata a Budapest XXIII. kerület Wekerle Sándor utcában található csapadékvíz elvezető árokkal kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Budapest XXIII. kerület Wekerle Sándor utcai árok tisztításával, átépítésével, rendbehozatalával kapcsolatosan vegye fel a kapcsolatot a Fővárosi Önkormányzattal, és kérje fel a Fővárosi Önkormányzatot, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2018. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 441/2018. (XI.20.) határozata a 186749 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Apostolhegyen található ingatlan 2/4 tulajdoni hányadának megvásárlásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata közterület (út) céljára történő lejegyzést illetve kisajátítást helyettesítő adásvétel útján meg kívánja szerezni a 186749 helyrajzi számú, természetben a Budapest Főváros XXIII. kerület Apostolhegyen található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett” művelési ágú, „lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű, 1147 m2 alapterületű ingatlan 2/4 tulajdoni hányadát 21.274.882,-Ft, azaz huszonegymillió-kettőszázhetvennégyezer-nyolcszáznyolcvankettő forint ellenében, mely összegből 5.793.382,-Ft a földterület értéke, 12.192.000,-Ft az eladó által elbontandó épületek értéke, 1.187.000,-Ft az eladó által elbontandó építmények értéke, 105.000,-Ft az eladó által eltávolítandó növényzet értéke, 1.380.000,-Ft a épületek bontási költsége, 600.000,-Ft az építmények bontási költsége és 17.500,-Ft a növényzet eltávolításának költsége.
II. felkéri a Polgármestert a vételi ajánlat megtételére, és annak elfogadása esetén a jelen határozat melléklete szerinti adásvételi szerződés aláírására, melytől az Önkormányzat érdekeit nem sértve eltérhet.
III. a vételi ajánlat tulajdonos általi elutasításának esetén közterület kialakításának céljából kezdeményezi a 186749 helyrajzi számú, „kivett lakóház” művelési ágú, „udvar, gazdasági épület” megnevezésű, 1147 m2 alapterületű ingatlan Balla Pál tulajdonában álló 2/4 tulajdoni hányadának kisajátítását, és  felkéri a Polgármestert a kisajátítási eljárás megindításához szükséges dokumentumok elkészíttetésére, a kisajátítási eljárás kezdeményezésére vonatkozó kérelemnek Budapest Főváros Kormányhivatalához történő benyújtására, és a kisajátításhoz szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre állásáról szóló nyilatkozat, valamint a kisajátítási eljárásokban szükséges egyéb - önkormányzat érdekeit nem sértő - nyilatkozatok, meghatalmazások megtételére.
Határidő: 2019. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 442/2018. (XI.20.) határozata a 186750 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Pál apostol utcában található ingatlan megvásárlásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata közterület (út) céljára történő lejegyzést illetve kisajátítást helyettesítő adásvétel útján meg kívánja szerezni a 186750 helyrajzi számú, természetben a Budapest Főváros XXIII. kerület Pál apostol utcában található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett” művelési ágú, „beépítetlen terület” megnevezésű, 2040 m2 alapterületű ingatlan tulajdonjogát mindösszesen 24.056.440,-Ft,-Ft, azaz huszonnégymillió-ötvenhatezer-négyszáznegyven forint ellenében. Ennek érdekében vételi ajánlatot tesz
- Balla Pál 3/6 tulajdoni hányadára 8.738.720,-Ft azaz nyolcmillió-hétszázharmincnyolcezer- hétszázhúsz forint összegben, mely összegből 8.579.220,-Ft a földterület értéke, 116.000,-Ft az eladó által elbontandó építmények értéke, 43.500,-Ft az építmények bontási költsége;
- Csávás Zsuzsanna 3/6 tulajdoni hányadára 15.317.720,-Ft azaz tizenötmillió-háromszáztizenhétezer-hétszázhúsz forint összegben, mely összegből 8.579.220,-Ft a földterület értéke, 3.320.000,-Ft az eladó által elbontandó épületek értéke, 945.500,-Ft az eladó által elbontandó építmények értéke, 980.000,-Ft az eladó által eltávolítandó növényzet értéke, 705.000,-Ft az épületek bontási költsége, 658.000,-Ft az építmények bontási költsége és 130.000,-Ft a növényzet eltávolításának költsége.
II. felkéri a Polgármestert a vételi ajánlatok megtételére, és azok elfogadása esetén a jelen határozat melléklete szerinti adásvételi szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértve eltérhet.
III. a vételi ajánlat bármely tulajdonos általi elutasításának esetén közterület kialakításának céljából kezdeményezi a 186750 helyrajzi számú, „kivett” művelési ágú, „beépítetlen terület” megnevezésű, 2040 m2 alapterületű  ingatlan kisajátítását, és  felkéri a Polgármestert a kisajátítási eljárás megindításához szükséges dokumentumok elkészíttetésére, a kisajátítási eljárás kezdeményezésére vonatkozó kérelemnek Budapest Főváros Kormányhivatalához történő benyújtására, és a kisajátításhoz szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre állásáról szóló nyilatkozat, valamint a kisajátítási eljárásokban szükséges egyéb - önkormányzat érdekeit nem sértő - nyilatkozatok, meghatalmazások megtételére.
Határidő: 2019. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 443/2018. (XI.20.) határozata a 186681/3 és 186681/4 helyrajzi számú (Tündérkert) nem önkormányzati rendezvényekre történő igénybevétele esetén alkalmazandó használati díjtételeiről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának tulajdonában álló 186681/3 és 186681/4 helyrajzi számú ingatlanokat (Tündérkert) kizárólag közfeladat ellátásának céljára, illetve közösségi használat céljára adja bérbe, és a terület tekintetében – a nem az Önkormányzat által megrendezésre kerülő rendezvényekre, eseményekre – az alábbi használati díjtételeket állapítja meg:
Használt terület megnevezése
Közösségi célú használat díja
Terasz
3.400,-Ft/óra
Kiállítótér
3.900,-Ft/óra
Füves terület
1000 m2-ig
14,-Ft/m2/óra
1001-5000 m2-ig
13,-Ft/m2/óra
5000 m2 felett
12,-Ft/m2/óra
186681/3 + 186681/4 helyrajzi számú ingatlanok teljes területe
Egyéni megállapodás alapján
Sörpadok igénybevétele a 186681/3 és 186681/4 helyrajzi számú ingatlanok területén
200,-Ft/nap/db (garnitúra)
Sörpadok igénybevétele a 186681/3 és 186681/4 helyrajzi számú ingatlanok területén kívül
500-Ft/nap/db (garnitúra)
A közfeladat ellátása céljából történő használat díjmentes.
II. Közösségi célú használatnak kizárólag az alábbi típusú rendezvények lebonyolítása minősül:
Közösségi célnak minősül minden olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet által folytatott tevékenység, amelyek
szociális ellátások biztosítása, illetve kapcsolódó szolgáltatások, egészségügyi ellátások biztosítása, illetve kapcsolódó szolgáltatások,
oktatási-nevelési feladatok ellátása és kapcsolódó szolgáltatások,
kulturális és művészeti feladatok ellátása és kapcsolódó szolgáltatások,
hagyományőrzés, vagy
sport
céljából végeznek.
III. Közösségi célú használatnak nem minősülő rendezvények:
a családi rendezvény,
a pártrendezvény,
a gazdasági társaságok által szervezet zártkörű rendezvények, valamint
a kereskedelmi tevékenység.
Határidő: azonnal
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 444/2018. (XI.20.) határozata Képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy hatályon kívül helyezi a Képviselő-testület 142/2018. (IV.10.) sz. határozatának III. pontját.
Határidő: azonnal
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 445/2018. (XI.20.) határozata a Képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott hatáskör visszavonásáról
Budapest Főváros XXIIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 195409 helyrajzi számú, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 1.624 m2 alapterületű, „a) kivett lakóház b) szőlő és gazdasági épület” megnevezésű, valamint a 195410 helyrajzi számú, az ingatlan-nyilvántartás adati szerint 1.142 m2 alapterületű, „szőlő és gazdasági épület” megnevezésű ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos egyedi ügyben Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014.(XI.14.) számú önkormányzati rendelete 4. számú mellékletének 25. pontjában a Képviselő-testület polgármesterre átruházott hatáskörét visszavonja.
Határidő: azonnal
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 446/2018. (XI.20.) határozata a 195409-195410 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Nyír utcában található ingatlanok bérbeadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Sorokár Önkormányzata
I. a 195409 helyrajzi számú, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 1.624 m2 alapterületű, „a) kivett lakóház b) szőlő és gazdasági épület” megnevezésű, valamint a 195410 helyrajzi számú, az ingatlan-nyilvántartás adati szerint 1.142 m2 alapterületű, „szőlő és gazdasági épület” megnevezésű ingatlanok Nyír utca felőli, mindösszesen 1.383 m2 alapterületű ingatlanrészét a hosszabbítás lehetősége nélkül, csak és kizárólag 2019. december 31. napjáig szóló, rekreációs célú földhasználati szerződés keretén belül Szabó Tamás és Bereczki Zsuzsanna részére bérbeadás útján hasznosítja, azzal a feltétellel, hogy kérelmezők az ingatlanokon található lakóépület, gazdasági épület és műhely vonatkozásában bontási kötelezettséget vállalnak a szerződés megszűnését követően az Önkormányzat által meghatározott határidőre és e kötelezettségük a szerződésben rögzítésre kerül, valamint azzal, hogy a szerződésben rögzítésre kerül az is, hogy Bérlők annak aláírását követő 30 napon belül az Önkormányzat mint bérbeadó által megnevezett közjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot kötelesek tenni arra vonatkozóan, hogy a szerződésben foglalt kötelezettségeiket megértették, és azokat magukra nézve kötelezőnek tartják.
II. felkéri a Polgármestert a kérelmezők értesítésére és a rekreációs célú földhasználati szerződés megkötésére.
Határidő: 2018. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 447/2018. (XI. 20.) határozata a Budapest XXIII. kerület a 196547/1 helyrajzi számú ingatlanból a K-100043 számú kisajátítási vázrajz alapján kialakuló (196547/5) helyrajzi számú, valamint a 196548/1 helyrajzi számú ingatlanból a K-100044 számú kisajátítási vázrajz alapján kialakuló (196548/5) helyrajzi számú ingatlanok kisajátítási kártalanítási összegeinek elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata elfogadja a 196547/1 helyrajzi számú ingatlanból a K-100043 számú kisajátítási vázrajz alapján kialakuló (196547/5) helyrajzi számú ingatlan kisajátítása után fizetendő, Krisánszky Tímea szakértő által készített, 2018. augusztus 28. napján kelt és 2018. október 17. napján módosított szakértői véleményben megállapított 400.008,-Ft azaz négyszázezer-nyolc forint kártalanítási összeget.
II. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata elfogadja a 196548/1 helyrajzi számú ingatlanból a K-100044 számú kisajátítási vázrajz alapján kialakuló (196548/5) helyrajzi számú ingatlan kisajátítása után fizetendő, Krisánszky Tímea szakértő által készített, 2018. augusztus 28. napján kelt szakértői véleményben megállapított 1.481.092,-Ft azaz egymillió-négyszáznyolcvanegyezer-kilencvenkettő forint kártalanítási összeget.
III. felkéri a Polgármestert a Kormányhivatal tájékoztatására a kártalanítási összegek elfogadásáról, valamint a kártalanítási összegek Kormányhivatal határozatai alapján történő megfizetésére.
Határidő:   - a Kormányhivatal tájékoztatására: 2018. november 30.
- a kártalanítási összegek megfizetésére: a kisajátítási határozatokban foglaltak szerint
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 448/2018. (XI.20.) határozata a Képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott hatáskör visszavonásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 195393 helyrajzi számú, természetben a Nyír utca – Temető sor által határolt területen található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „a) gyümölcsös és gazdasági épület b) szőlő c) kivett üdülő” megnevezésű, 1.985 m2 alapterületű ingatlanból 1.240 m2 térmértékű ingatlanrész bérbeadásával kapcsolatos egyedi ügyben Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014.(XI.14.) számú önkormányzati rendelete 4. számú mellékletének 25. pontjában a Képviselő-testület polgármesterre átruházott hatáskörét visszavonja.
Határidő: azonnal
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 449/2018. (XI.20.) határozata a 195393 helyrajzi számú természetben a Budapest XXIII. kerület, Nyír utca – Temető sor által határolt területen található ingatlan bérléséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Önkormányzata a 195393 helyrajzi számú, természetben a Nyír utca – Temető sor által határolt területen található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „a) gyümölcsös és gazdasági épület b) szőlő c) kivett üdülő” megnevezésű, 1.985 m2 alapterületű ingatlanból 1.240 m2 térmértékű ingatlanrész Móczár Imre részére történő bérbeadását nem engedélyezi.
II. felkéri a Polgármestert az Kérelmező értesítésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 450/2018. (XI.20.) határozata a 183212/1 hrsz.-ú, természetben Budapest XXIII. kerület Újtelep településrészen található ingatlan értékesítéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata a tulajdonát képező 183212/1 helyrajzi számú, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 239 m2 területű ingatlant értékesíteni kívánja Repka Károly részére.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, valamint – miután a kérelmező megfizette Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 362/2017. (IX.12.) számú határozata alapján a mindenkori értékbecslési díj 50%-át – az értékesítendő ingatlanra vonatkozó igazságügyi szakértői értékbecslés elkészíttetésére, ezt követően pedig az értékbecslés által megállapított értéktől függően a Képviselő-testület vagy a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság részére előterjesztés készíttetésére az ingatlanra vonatkozó konkrét értékesítési ajánlatról.
Határidő: 2019. február 28.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 451/2018. (XI.20.) határozata Budapest Főváros Kormányhivatalával a XXIII. Kerületi Hivatal működéséhez átadott eszközök ingyenes tulajdonba adásáról, valamint az ingyenes tulajdonba adásról szóló megállapodás megkötéséről
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
I. az Önkormányzat tulajdonában lévő és a jelen határozat 1. mellékletében szereplő megállapodásban meghatározott ingóságok, melyek a XXIII. Kerületi Járási Hivatal államigazgatási feladatainak ellátásához használatra átadott eszközök, a Budapest Főváros Kormányhivatala részére ingyenes tulajdonba adásra kerüljenek, azzal, hogy azok kizárólag a XXIII. Kerületi Járási Hivatal használatában maradnak.
II. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Budapest Főváros Kormányhivatallal megkötendő – ingóságok ingyenes tulajdonba adására vonatkozó -, jelen határozat 1. mellékletét képező megállapodás aláírására, melynek tartalmától szükség esetén az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
Határidő: 2018. december 15.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 452/2018. (XI.20.) határozata a Budapest XXIII. kerület 188039 helyrajzi számú, „kivett saját használatú út” megnevezésű ingatlannal kapcsolatos nyilatkozat megtételéről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. nyilatkozik, hogy az SZT-35876 szerződésazonosító számú megállapodásban foglaltaknak megfelelően a Budapest XXIII. kerület 188039 helyrajzi számú ingatlant 2018. évben nem idegenítette el és továbbra sem kívánja elidegeníteni (ideértve az ellenérték nélkül történő elidegenítést és az apportálást is),
II. kijelenti továbbá, hogy az ingatlant 2018. évben településrendezési, településfejlesztési célra, a településrendezéssel, településfejlesztéssel kapcsolatos – önkormányzati feladatok ellátásának elősegítése érdekében hasznosította és kívánja továbbra is hasznosítani.
III. felkéri a Polgármestert, hogy a képviselő-testületi határozatba foglalt nyilatkozatot a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. számára küldje meg.
Határidő: 2018. december 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 453/2018. (XI.20.) határozata az „állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról” szóló szerződés (Helytörténeti Gyűjtemény) V.4. pontjában foglaltak 2018. évi teljesüléséről szóló beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Budapest, XXIII. kerület Szitás u. 105. sz. alatti ingatlanra vonatkozó, az „állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról” szóló szerződés (Helytörténeti Gyűjtemény) V.4. pontjában foglaltak 2018. évi teljesüléséről szóló beszámolót elfogadja, melynek keretében nyilatkozik arról, hogy az ingatlant az ingyenes tulajdonba adási célnak megfelelően működtette és működteti 2018. évben is.
II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a beszámoló és a határozat megküldéséről a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére.
Határidő: 2018. november 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester