2018. október 9.

A 2018. október 9-én megtartott képviselő-testületi ülés
h a t á r o z a t a i

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 349/2018. (X. 09.) határozata a 2018. október 9-ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2018. október 9-ei Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, első napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat Szent László utcai ingatlanok tulajdonviszonyának rendezésére” c. napirendi pontot.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 350/2018. (X. 09.) határozata a 2018. október 9-ei Képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
A Képviselő-testület
a 2018. október 9-ei képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:
1.) A Dél-Pesti Tankerületi Központ tájékoztatója a 2017/2018-as tanévről a XXIII. kerületi oktatási intézmények vonatkozásában (9.30 órakor)
2.) Javaslat Szent László utcai ingatlanok tulajdonviszonyának rendezésére
3.) Javaslat a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint a többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló 10/2018. (III.23.) önkormányzati rendelet módosítására
4.) Javaslat a településkép védelméről szóló rendelet rendelkezésének hatályon kívül helyezésére
5.) Javaslat az új kerületi építési szabályzat (KÉSZ) 1.c. ütemének jóváhagyására (Soroksár felső, központi terület)
6.) Javaslat elvi döntés meghozatalára
7.) Javaslat 2019. évi előzetes kötelezettségvállalásokra
8.) Javaslat az Eperföld utcában építendő járda Önkormányzat részére történő átadására vonatkozó megállapodás megkötésére
9.) Javaslat a 123-as jelzésű autóbusz menetrendjének módosításával kapcsolatos állásfoglalás kialakítására
10.) Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a DIGI Kft. által a Budapest XXIII. ker. 185033 hrsz.-ú, természetben 1238 Budapest, Táncsics M. u. 25-33. szám alatt található ingatlanon létesítendő távközlési bázisállomás villamosenergia-ellátásának kiépítéséhez
11.) Javaslat a 196397/8 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Orbánhegy településrészen található ingatlan forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozásának megállapítására és közúttá történő átminősítésének kezdeményezésére
12.) Javaslat a Budapest XXIII. kerület 186500/0/A/1 helyrajzi számú, természetben a 1239 Budapest, Haraszti út 12. fsz. 1. szám alatti lakás bérleti szerződésének megkötésére
13.) Javaslat a 186681/3 és 186681/4 helyrajzi számú ingatlanok (Tündérkert) nem önkormányzati rendezvényekre történő igénybevétele esetén alkalmazandó használati díjtételekre
14.) A nevelési intézmények vezetőinek beszámolója a 2017/2018. nevelési év tapasztalatairól (10.00 órakor)
15.) Beszámoló a kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) végrehajtásáról
16.) Javaslat „Az Év Szociális Dolgozója” és a „Kerület Hűséges Közalkalmazottja” elismerő címek adományozására (zárt ülés)
17.) Javaslat a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által kiadott PE01-04066-3/2018. számú állásfoglalása ellen benyújtott kifogások elbírálására (zárt ülés)
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 351/2018. (X.09.) határozata a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 2016. évi Szolgáltatási Koncepciójának elfogadásáról szóló 311/2016. (VII.05.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 311/2016.(VII.05.) határozat végrehajtási határidejét 2019. április 30. napjára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 352/2018.(X.09.) határozata a Budapest, XXIII. ker. 196570/1 hrsz.-ú ingatlan egyes részeinek megvásárlásáról szóló 172/2018. (V.15.) határozattal módosított 173/2017. (IV. 11.) határozatának módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 173/2017.(IV.11.) határozattal módosított 172/2018.(V.15.) határozat végrehajtási határidejét 2018. november 30-ára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 353/2018. (X.09.) határozata a közös tulajdon megszűntetése lehetőségének vizsgálatára való felkérésről szóló 397/2017. (IX.12.) határozatának módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 397/2017. (IX.12.) határozatának végrehajtási határidejét 2019. június 30. napjára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 354/2018.(X.09.) határozata a a 196514/3 hrsz.-ú (természetben 1239 Budapest, Orbánhegyi dűlő 31. sz. alatt található) ingatlanból a T- 87879 számú változási vázrajz alapján kialakuló (196514/6) és (196514/8) helyrajzi számú ingatlanok megvásárlásáról szóló 69/2018. (II.13.) határozatának módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 69/2018. (III.13.) határozatának végrehajtási határidejét 2019. március 31. napjára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 355/2018. (X.09.) határozata a 186556/4 hrsz.-ú, természetben Budapest XXIII. kerület Háló u. 30. szám alatti ingatlanra vonatkozó használati megállapodás tekintetében szerződésátruházásról szóló megállapodás megkötéséről szóló 135/2018. (IV.10.) határozatának módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 135/2018. (IV.10.) határozatának végrehajtási határidejét 2018. november 30. napjára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 356/2018. (X.09.) határozata a 156/2018. (IV.10.) helyi támogatás megítéléséről szóló határozat hatályon kívül helyezéséről
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a helyi támogatás megítéléséről szóló 156/2018. (IV.10.) számú határozatát.
Felkéri a Polgármestert, hogy az érintettet értesítse a Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: 2018. október 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 357/2018.(X.09.) határozat a GOH csomópont felüljáró festésével kapcsolatos döntéseiről szóló 228/2018. (VI.05.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 228/2018.(VI.05.) határozat végrehajtási határidejét 2018. november 30. napjára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 358/2018. (X.09.) határozata a 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. szám alatti társasház közös tulajdon megszüntetése iránti perben egyezség megkötéséről szóló 230/2018. (VI.05.) határozatának módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 230/2018. (VI.05.) határozatának végrehajtási határidejét 2018. december 31. napjára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 359/2018.(X.09.) határozata a Budapest XXIII. kerület Soroksár 186519/4 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosának az ingatlan Vágó köz felé eső 6 méter széles részének parkoló céljára tett felajánlásával kapcsolatos 281/2018. (VII.10.) határozattal módosított 313/2018.(IX.11.) határozata módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 281/2018.(VII.10.) határozattal módosította 313/2018.(IX.11.) határozat végrehajtási határidejét 2018. október 31-ére.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 360/2018.(X.09.) határozata a kerület közigazgatási területén lévő névtelen közterületek elnevezésének kezdeményezéséről szóló 334/2018. (IX.11.) határozata
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 334/2018.(IX.11.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:
I. a közterület- és városrésznevek megállapításáról, azok jelöléséről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló 94/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet 6.§ (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésénél az alábbi helyrajzi számú közterületek elnevezését kezdeményezi:
Sorszám
Helyrajzi szám
Javasolt elnevezés
1.
184113
Tutajos utca
2.
195686
Bokréta utca
3.
195620
Boglya utca
4.
183950
Táltos utca
5.
183953
Fáklya utca
6.
196239
Kézműves utca
7.
196240 és 187951
Iparos utca
8.
187950
Gyáros utca
9.
186860/1
Égerfa utca
10.
195977/5 és 195977/10
Tearózsa utca
11.
196372/2
Cifra utca
II. felkéri Polgármestert, hogy a kezdeményezésről szóló jelen határozatot a szükséges döntés meghozatala érdekében továbbítsa Budapest Főváros Főpolgármesteréhez.
Határidő: 2018. szeptember 14.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 361/2018.(X.09.) határozat a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának fenntartásában működő, II. sz. Napsugár Óvoda és konyha Alapító Okiratának módosítása tárgyában hozott 337/2018 (IX.11) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 337/2018.(IX.11.) határozat végrehajtási határidejét 2018. október 15. napjára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 362/2018.(X.09.) határozata a Budapest XXIII. kerület Soroksár területén tervezett elektromos töltőállomások létesítésével kapcsolatos 344/2018. (IX.11.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 344/2018.(IX.11.) határozat végrehajtási határidejét 2018. november 15. napjára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 363/2018.(X.09.) határozata a Budapest XXIII. kerület Soroksár területén tervezett elektromos töltőállomások létesítésével kapcsolatos 345/2018. (IX.11.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 345/2018.(IX.11.) határozat végrehajtási határidejét 2018. november 15. napjára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 364/2018.(X.09.) határozata a Budapest XXIII. kerület Soroksár területén tervezett elektromos töltőállomások létesítésével kapcsolatos 346/2018. (IX.11.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 346/2018.(IX.11.) határozat végrehajtási határidejét 2018. november 15. napjára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 365/2018. (X.09.) határozata a Budapest XXIII. ker. Szent László utcai ingatlanok tulajdonviszonyának rendezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Budapest XXIII. kerület 195325/1, 195325/7, 195325/9, 195325/11, 195325/13, 195325/15, 195325/17, 195325/19, 195325/23, 195325/25, 195325/28, 195325/29, 195325/32, 195325/34, 195325/37, 195325/39, 195325/41 hrsz.-ú ingatlanok (természetben: Bp. XXIII. Szent László utcában található) ¼-ed arányú tulajdoni hányadának értékesítésére megbízza Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.-t, azzal, hogy az ingatlanokat kizárólag nyilvános pályázat útján – önálló értékesítés esetén legkevesebb
a. 195325/1 -ú ingatlan esetében: 178.485.064 Ft.
b. 195325/7 -ú ingatlan esetében: 61.228.636 Ft.
c. 195325/9 -ú ingatlan esetében: 67.708.377 Ft.
d. 195325/11 -ú ingatlan esetében: 134.247.618 Ft.
e. 195325/13 -ú ingatlan esetében: 83.119.175 Ft.
f. 195325/15 -ú ingatlan esetében: 59.371.807 Ft.
g. 195325/17 -ú ingatlan esetében: 55.477.954 Ft.
h. 195325/19 -ú ingatlan esetében: 69.404.149 Ft.
i. 195325/23 -ú ingatlan esetében: 90.803.013 Ft.
j. 195325/25 -ú ingatlan esetében: 59.615.435 Ft.
k. 195325/28 -ú ingatlan esetében: 75.607.221 Ft.
l. 195325/29 -ú ingatlan esetében: 63.522.415 Ft.
m. 195325/32 -ú ingatlan esetében: 45.131.100 Ft.
n. 195325/34 -ú ingatlan esetében: 45.015.587 Ft.
o. 195325/37 -ú ingatlan esetében: 86.141.521 Ft.
p. 195325/39 -ú ingatlan esetében: 67.978.083 Ft.
q. 195325/41 -ú ingatlan esetében: 73.732.228 Ft.
együttes értékesítés esetén 1.329.962.439,- Ft., azaz egymilliárd-háromszázhuszonkilencmillió-kilencszázhatvankettőezer-négyszázharminckilenc forint kikiáltási áron – értékesítheti.
II. az értékesítés során az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 43/2011. (XI.18.) önkormányzati rendelet 21.§ (3) bekezdésének figyelembe vételével Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. versenyeztetési szabályzatának alkalmazásához hozzájárul.
III. jelen határozat hatálybalépésének feltétele az ingatlanok értékesítésére vonatkozó végleges pályázati kiírás jóváhagyásáról szóló döntés meghozatala
IV. felkéri a Polgármestert a megbízási szerződés megkötésére és érintettek értesítésére.
Határidő: 2019. január 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 366/2018. (X.09.) határozata a 195325/21 hrsz.-ú természetben Budapest XXIII. ker. Szent László utcában található ingatlan megvásárlásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a 195325/21 hrsz.-ú, természetben Budapest XXIII. ker. Szent László utcában található 10.327 m2 alapterületű „kivett” művelési ágú ingatlan ¾-ed arányú tulajdoni hányadára vonatkozóan vételi ajánlatot tesz – ingatlanforgalmi értékbecslés alapján – legfeljebb 67.000.000,- Ft., azaz hatvanhétmillió forint összegig.
II. amennyiben az ingatlan ¾-ed arányú tulajdoni hányada harmadik fél számára kerül értékesítésre élni kíván törvényes elővásárlási jogával 67.000.000,- Ft. azaz hatvanhétmillió forint összegig. A fenti összeget meghaladó értékesítés esetén a Képviselő-testület külön határozattal dönt az elővásárlási jog gyakorlásáról.
III. felkéri a Polgármestert a vételi ajánlat megtételére, valamint a II. pontban foglalt esetben az elővásárlási jog gyakorlásáról szóló nyilatkozat megtételére, vagy új előterjesztés benyújtására
Határidő: az I. pont vonatkozásában: 2018. december 31.
a II. pont vonatkozásában: 2019. május 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 367/2018. (X.09.) határozata hitelfelvétel elvi engedélyezésével kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. nem kívánja igénybe venni az OTP Bank Nyrt. indikatív ajánlatát.
II. felkéri a Polgármestert, hogy az ajánlattevő OTP Bank Nyrt.-t értesítse a Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: 2018. október 17.
Felelős: Geiger Ferenc
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 368/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (értékbecslés, igazságügyi szakvélemények készítése)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az értékbecslés- és igazságügyi szakvélemények készítését külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 14.500.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2018. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 369/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (földmérési munkák)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a földmérési munkákat külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 12.000.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 370/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (jogi tevékenység ellátása: a XXIII. kerületben a szabályozási tervek végrehajtását érintő kisajátítások és telekalakítások végrehajtása érdekében)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. XXIII kerületben a szabályozási tervek végrehajtását érintő kisajátítások és telekalakítások érdekében jogi tevékenység ellátására kötelezettséget vállal 4.200.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 371/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (árverési hirdetések)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. árverési hirdetések kezelésére kötelezettséget vállal 500.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 372/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (XXIII. Kerület Molnár utca 116-118. szám alatti Tündérkert szabadidős park - kapcsolatos személy- és vagyonvédelmi feladatok megszervezése és ellátása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az Molnár utca 116-118. szám alatti Tündérkert szabadidős park - kapcsolatos személy- és vagyonvédelmi feladatok megszervezésére és ellátására kötelezettséget vállal 20.000.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 373/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (közbeszerzési tanácsadói feladatok az Önkormányzat részére)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az Önkormányzat részére közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására kötelezettséget vállal 14.400.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 374/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (közbeszerzési tanácsadói feladatok a Polgármesteri Hivatal részére)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Polgármesteri Hivatal részére közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására kötelezettséget vállal 3.000.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 375/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (vízelvezető rendszerek, szikkasztó műtárgyak fenntartása és karbantartása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a vízelvezető rendszerek, szikkasztó műtárgyak fenntartását és karbantartását külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 14.900.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 376/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (irodaszer, nyomtatvány árubeszerzés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges irodaszer, nyomtatvány árubeszerzés érdekében kötelezettséget vállal 9.000.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 377/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (esetileg felmerülő mérnöki feladatok ellátása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az esetileg felmerülő mérnök feladatok ellátását külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 10.000.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő megbízási keretszerződés díjára a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 378/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (földgázüzemű kazánok és kapcsolódó berendezések karbantartása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a földgázüzemű kazánok és kapcsolódó berendezések karbantartására kötelezettséget vállal 9.000.000,-Ft + ÁFA erejéig a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 379/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (intézményi játszóeszközök rendszeres karbantartása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az intézményi játszóeszközök rendszeres karbantartásra kötelezettséget vállal 5.640.000,-Ft + ÁFA erejéig a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 380/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (gyorsszolgálati munkák ellátása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a gyorsszolgálati munkák ellátását külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 9.000.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 381/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (hivatal épületeinek takarítása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a hivatal épületeinek takarítását külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 14.900.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő vállalkozási szerződés díjára a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 382/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (helyi audiovizuális média szolgáltatás)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az egyes helyi audiovizuális médiaszolgáltatást külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 16.000.000,-Ft + ÁFA erejéig díjára a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 383/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (illegális települési szilárd hulladék és zöld/lomb hulladék elszállítása és ártalmatlanítása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az illegális települési szilárd hulladék és zöld/lomb hulladék elszállítását és ártalmatlanítását külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 6.000.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 384/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (oktatási intézmények tejes kiflivel történő ellátása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az oktatási intézmények tejes kiflivel történő ellátását külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 3.200.000.-Ft + 18% ÁFA, mindösszesen 3.776.000.- Ft erejéig, a megkötendő szállítási keretszerződés díjára a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 385/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (ételhulladék ártalmatlanítás)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. önkormányzati intézményekből ételhulladék elszállítását (szállítás, ételhulladék ártalmatlanítás és cserehordók fertőtlenítése) külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 5.800.000.-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szállítási szerződés díjára a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 386/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (Térfigyelő rendszer karbantartása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
I. a térfigyelő rendszer karbantartását külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 6.000.000.-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet megalkotása
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 387/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról („Helpy-Net”)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
I. „Helpy-Net” közbiztonsági rendszert 2019. évben is kívánja üzemeltetni, ezért kötelezettséget vállal 7.500.000.-Ft + ÁFA erejéig a megkötendő szerződés díjára a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet megalkotása
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 388/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (Önvédelmi-, taktikai képzés a rendészeti feladatokat ellátó munkavállalók részére)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
I. a rendészeti feladatot ellátó munkavállalók részére önvédelmi-, taktikai képzésére kötelezettséget vállal 420.000.-Ft + ÁFA erejéig a megkötendő szerződés díjára a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet megalkotása
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 389/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (Soroksári Hírlappal kapcsolatos költségek finanszírozása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
I. a Soroksári Hírlappal kapcsolatos költségek finanszírozására kötelezettséget vállal 17.000.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet megalkotása
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 390/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (rendezvények virág- és virágdekoráció biztosítása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az önkormányzat rendezvényein virág- és virágdekoráció biztosítását külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 5.000.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 391/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (rendezvényekkel kapcsolatos őrzés-védelmi feladatainak megszervezése, ellátása, valamint a szolgálatatás felügyeletének folyamatos biztosítása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a rendezvényekkel kapcsolatos őrzés-védelmi feladatainak megszervezése, ellátása, valamint a szolgálatatás felügyeletének folyamatos biztosítására kötelezettséget vállal 8.200.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 392/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (a hivatal épületeinek vezetékes és mobiltelefon szolgáltatásának díja)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a hivatal épületeinek vezetékes és mobiltelefon szolgáltatásaira kötelezettséget vállal 10.000.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 393/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (a hivatal épületeinek internet szolgáltatásának díja)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a hivatal épületeinek internet szolgáltatására kötelezettséget vállal 2.000.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 394/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (a polgármesteri hivatalban működő szoftverek karbantartása és üzemeltetésének díja)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a polgármesteri hivatalban működtetett szoftverek karbantartása és működtetésére kötelezettséget vállal 16.000.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 395/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (hivatal vírusvédelmi szoftver)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a polgármesteri hivatal vírusvédelmi szoftverének működtetésére kötelezettséget vállal 1.900.000,-Ft + ÁFA erejéig a megkötendő szerződés díjára a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 396/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (az önkormányzati intézményeket és dolgozóit érintő tűz- és munkavédelmi feladatok ellátásra)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az önkormányzati intézményeket és dolgozóit érintő tűz- és munkavédelmi feladatok ellátásra kötelezettséget vállal 1.740.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 397/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (a Polgármesteri hivatal épületeit és dolgozóit érintő tűz- és munkavédelmi feladatok ellátására)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a polgármesteri hivatal épületeit és dolgozóit érintő tűz- és munkavédelmi feladatok ellátására kötelezettséget vállal 840.000.-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 398/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (villamos energia kereskedelmi szerződés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. kötelezettséget vállal az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő intézményei részére megkötendő villamos energia kereskedelmi szerződés díjára 13.000.000,- Ft + ÁFA erejéig, a 2019. évi- és a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi és 2019. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi, illetve a 2019. költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 399/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (intézményi riasztó rendszerek működtetése, karbantartása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az Önkormányzat intézményei riasztó rendszereinek működtetését, karbantartását külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 1.200.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 400/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (hivatali riasztó rendszerek működtetése, karbantartása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Polgármesteri Hivatal riasztó rendszereinek működtetését, karbantartását külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 500.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 401/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (SZGYI jogi tanácsadás)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Szociális és Gyermekjóléti Intézménye részére jogi tanácsadási lehetőségét továbbiakban is biztosítani kívánja. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 960.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 402/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (SZGYI ebéd házhozszállítás)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Szociális és Gyermekjóléti Intézménye részére ebéd házhozszállítás lehetőségét továbbiakban is biztosítani kívánja. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 4.200.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 403/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (SZGYI háziorvosi feladatok ellátása a Gondozóházban)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Szociális és Gyermekjóléti Intézménye részére a Gondozóházban háziorvosi feladatok ellátásának lehetőségét továbbiakban is biztosítani kívánja. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 840.000,-Ft (nem ÁFA köteles tevékenység) erejéig a megkötendő szerződés díjára a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 404/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (SZGYI bölcsődei csecsemő és gyermek szakorvosi feladatok)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Szociális és Gyermekjóléti Intézménye részére bölcsődei csecsemő és gyermek szakorvosi feladatok ellátásának lehetőségét továbbiakban is biztosítani kívánja. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 840.000,-Ft (nem ÁFA köteles tevékenység) erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 405/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (energetikai monitoring)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. energetikai monitoring szolgáltatást vesz igénybe. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 2.280.000,-Ft + ÁFA erejéig a megkötendő szerződés díjára a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 406/2018. (X.09.) határozata járda térítésmentes átvételére vonatkozó megállapodás elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. elfogadja a jelen határozat mellékletét képező, a Budapest XXIII. kerület Eperföld utcában megépítendő járda térítésmentes átvételére vonatkozó megállapodást.
II. felhatalmazza a Polgármestert, az I. pontban meghatározott megállapodás aláírására azzal, hogy annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet, felhatalmazza továbbá a szükséges nyilatkozatok megtételére.
Határidő: 2018. december 15.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 407/2018. (X.09.) határozata a 123-as jelzésű autóbusz menetrendjének módosításával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a BKK Budapest Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság által küldött 1037-146-3/2018/1037 iktatószámú, „A 123-as jelzésű autóbusz menetrendjének módosítása” tárgyú értesítésben foglaltakat tudomásul veszi, a kért menetrend módosításhoz hozzájárulását adja.
II. felkéri a Polgármestert a hozzájáruló nyilatkozat kiadására.
Határidő: 2018. október 15.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 408/2018. (X. 09.) határozata átruházott hatáskör egyedi ügyben történő visszavonásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a „Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a DIGI Kft. által a Budapest XXIII. ker. 185033 hrsz.-ú, természetben 1238 Budapest, Táncsics M. u. 25-33. szám alatt található ingatlanon létesítendő távközlési bázisállomás villamosenergia-ellátásának kiépítéséhez” tárgyú egyedi ügyben Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014.(XI.14.) számú önkormányzati rendelete 3. számú mellékletének 3.3.1. pontjában a Képviselő-testület Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságára átruházott hatáskörét visszavonja.
Határidő: azonnal
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 409/2018. (X. 09.) határozata tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a DIGI Kft. által a Budapest XXIII. ker. 185033 hrsz.-ú, természetben 1238 Budapest, Táncsics M. u. 25-33. szám alatt található ingatlanon létesítendő távközlési bázisállomás villamosenergia-ellátásának kiépítéséhez
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. tulajdonosi hozzájárulását adja a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. részére a 185033 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Táncsics Mihály utca 25-33. szám alatt található „kivett általános iskola” megjelölésű ingatlanra vonatkozóan az ingatlan alatti területen villamos csatlakozó földkábel létesítéséhez, villamos fogyasztásmérő (kizárólag főmérő) elhelyezéséhez, a mobiltelefon bázisállomás létesítéséhez és működtetéséhez szükséges engedélyek, felhatalmazások megszerzéséhez, valamint ahhoz, hogy a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. vagy annak megbízottjai a fenti ingatlanra vonatkozóan energiaigényt nyújtsanak be az illetékes áramszolgáltató felé a tervezett távközlési állomás villamosenergia ellátására vonatkozó műszaki gazdasági tájékoztató beszerzése érdekében, valamint nyilatkozik arról, hogy a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. által a tárgyi ingatlanon felépítendő távközlési mobil bázisállomás telepítésének, főmérővel felszerelt önálló fogyasztási helyről történő villamosenergia ellátásának, villamos fogyasztásmérő (kizárólag főmérő) elhelyezésének, illetve tárgyi ingatlanon vagy az ingatlan közelében elérhető közcélú villamos hálózatról csatlakozási pont kiépítésének elvi akadálya nincs. Jelen hozzájárulás és nyilatkozat hatályba lépésének feltétele, hogy a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. rendelkezzen a Dél-Pesti Tankerületi Központ azonos tartalmú vagyonkezelői hozzájáruló nyilatkozatával, illetve az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül eleget tesz a fennálló bérleti díjhátralék fizetési kötelezettségének.
II. felkéri a Polgármestert a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. értesítésére és a jelen határozat melléklete szerinti tulajdonosi hozzájárulás és nyilatkozat aláírására.
Határidő: 2018. október 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 410/2018. (X.09.) határozata a 196397/8 helyrajzi számú ingatlan forgalomképtelen törzsvagyon körébe való tartozásának megállapításáról és közúttá történő átminősítésének kezdeményezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat megállapítja, hogy az 1/1 arányú tulajdonát képező, 196397/8 helyrajzi számú, természetben a Budapest Főváros XXIII. kerület, Sodronyos utcában található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 131 m2 területű, „kivett, beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan - tekintettel arra, hogy Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest XXIII. kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról (KVSZ) szóló 25/2003.(VII.18.) önkormányzati rendelete 37. számú mellékletét képező szabályozási tervlap azt a közút részeként, keretövezetbe nem sorolt közterületként határozza meg - a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés a) valamint (3) bekezdés a) pontjai alapján Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata forgalomképtelen törzsvagyonának körébe tartozik.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a 196397/8 helyrajzi számú ingatlannak az ingatlan-nyilvántartásban „kivett, közút”-ra történő átminősítése érdekében.
Határidő: 2019. február 28.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 411/2018. (X. 09.) határozata a Budapest XXIII. kerület 186500/0/A/1 helyrajzi számú, természetben a 1239 Budapest, Haraszti út 12. fsz. 1. szám alatti lakás bérleti szerződésének megkötéséről
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
I. a Budapest XXIII. kerület 186500/0/A/1 helyrajzi számú, természetben a 1239 Budapest, Haraszti út 12. fsz. 1. szám alatti ingatlant a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. 32.§ (2) bekezdése alapján határozatlan időre az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 22/2012.(IV.20.) rendeletének 2.§ (1) bekezdésének a) pontja szerinti szociális bérletként bérbe adja Papp Zsigmond részére.
II. felkéri a Polgármestert a jelen határozat mellékletét képező bérleti szerződés aláírására, azzal, hogy annak tartalmától – a bérlő személyének kivételével – az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
Határidő: 2018. október 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 412/2018. (X.09.) határozata a 2018. október 9-ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2018. október 9-ei Képviselő-testületi ülésén napirendjéről leveszi a „Javaslat a 186681/3 és 186681/4 helyrajzi számú ingatlanok (Tündérkert) nem önkormányzati rendezvényekre történő igénybevétele esetén alkalmazandó használati díjtételekre” c. napirendi pontot.
II. felkéri a Polgármestert arra, hogy a soron következő Képviselő-testületi ülésre egy részletesebben kidolgozott anyaggal tájékoztassa a Képviselő-testületet, egyben felkéri a képviselőket, hogy ezzel az üggyel kapcsolatban javaslatokkal éljenek a Hivatal felé.
III. a következő testületi ülésig az ingatlant nem kívánja piaci alapon hasznosítani, addig azt csak és kizárólag közcélra hasznosítja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 413/2018. (X.09.) határozata az I. sz. Összevont Óvoda intézményvezetőjének a 2017/2018-as nevelési év tapasztalatairól szóló beszámolója elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az I. sz. Összevont Óvoda intézményvezetőjének a 2017/2018-as nevelési év tapasztalatairól szóló beszámolóját elfogadja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy értesítse az intézmény vezetőjét a fenntartó döntéséről.
Határidő: 2018. október 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 414/2018. (X.09.) határozata a II. sz. Napsugár Óvoda intézményvezetőjének a 2017/2018-as nevelési év tapasztalatairól szóló beszámolója elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a II. sz. Napsugár Óvoda intézményvezetőjének a 2017/2018-as nevelési év tapasztalatairól szóló beszámolóját elfogadja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy értesítse az intézmény vezetőjét a fenntartó döntéséről.
Határidő: 2018. október 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 415/2018.(X.09.) határozata a III. sz. Összevont Óvoda intézményvezetőjének a 2017/2018-as nevelési év tapasztalatairól szóló beszámolója elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a III. sz. Összevont Óvoda intézményvezetőjének a 2017/2018-as nevelési év tapasztalatairól szóló beszámolóját elfogadja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy értesítse az intézmény vezetőjét a fenntartó döntéséről.
Határidő: 2018. október 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 416/2018. (X.09.) határozata a kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) végrehajtásáról szóló éves beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) végrehajtásáról szóló 2018. évi beszámolót elfogadja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a 2019. évi költségvetési koncepció összeállításánál vegye figyelembe a tervezett kerületi fejlesztések időbeli ütemezését.
Határidő: A 2019. évi költségvetési koncepció összeállításának időpontja
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 417/2018. (X.09.) határozata a tervezett kerületi fejlesztési célkitűzések megvalósítási sorrendjével kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. hatályon kívül helyezi a 484/2017.(X.10.) határozatát.
II. a kerületi fejlesztési célkitűzések megvalósítási sorrendjét az alábbiak szerint határozza meg:
 
- Utcanyitások (szabályozások, jogi rendezések) javasolt sorrendje:
1. Orbánhegyi közműépítéshez szükséges utcák
2. Molnár szigeti parti sétány (birtokbavétel a Duna mellett) (ITS 10)
3. Apostolhegyi utcák
4. Apró utca, Nevelő utca továbbvezetése (ITS 1)
5. Orbánhegyi vasút melletti fásításhoz szükséges kisajátítások
6. Vadevezős utca szabályozása közműépítéshez (új KSZT után)
7. Pályaudvar sor kialakítása az Erzsébet utcáig (új KSZT után) (ITS 1)
8. Szérűskert utca szélesítése + vasúti aluljáró(k) (új KSZT után) (ITS 2)
9. Sínpár utca kialakítása (Vecsés úttól a Grassalkovich útig) gyűjtőútként
10. Dunapart megnyitása (volt Arany Kereszt Ápoló otthon mögött)
11. Molnár utca + külterületi kertséget feltáró utak (ITS 1)
12. Kisajátítás és köztér kialakítása a Hősök tere vasút előtti részén (ITS 3)
 
- Útépítéssel, közlekedési hálózattal kapcsolatos fejlesztések javasolt megvalósítási sorrendje:
1. Vadevezős utca (Vecsés út – Gyáli patak között) út- és csapadékcsatorna építés
2. Az Eurovelo kerékpárút továbbépítése (ITS 8)
3. A Szitás köz és a Derce köz burkolatának kiépítése (ITS 4)
4. Kerékpárút létesítése a Hősök terén (kerékpáros nyom kijelölése javasolt)  (ITS 5)
5. Kerékpárút létesítése a Templom utcán (kerékpársáv kialakítása javasolt) (ITS 5)
6. Kerékpáros infrastruktúra építése Újtelep és a Városközpont között  (ITS 6 és 6.7)
7. Külön szintű gyalogos-kerékpáros vasúti átkelőhelyek fejlesztése a Tárcsás u. – Könyves u. és a Török utcánál (VEKOP)
8. Vecsés út összekötése a bevásárlóközponttal (ITS 1)
9. Hungária köz út- és csapadékcsatorna építés
10. Sodronyos utca út-és csapadékcsatorna építés
11. Elvira utca út-és csapadékcsatorna építés
12. Szőlődomb utca út-és csapadékcsatorna építés
13. Haraszti út – M51 autóút közötti közúti kapcsolat kialakítás (ITS 7 és 6.2)
14. Gyalogos-kerékpáros híd Csepelre (ITS 12 és 6.5)
15. Soroksári elkerülő út előkészítése a Szentlőrinci út és Ócsai út között (ITS 3)
16. Grassalkovich út tehermentesítésének előkészítése (ITS 19 és 6.4)
17. Gyalogoshíd létesítése a Dobó utca és a Molnár sziget között (ITS 13 és 6.6)
18. Külön szintű gyalogos-kerékpáros vasúti átkelőhelyek létesítése (ITS 8) a Teknő-Sámfa, és az Erzsébet-Szentlőrinci utak között
 
- ITS önkormányzati beruházással kapcsolatos projektek javasolt megvalósítási sorrendje:
1. Napsugár óvoda bővítés (Grassalkovich út 297.)
2. Kerületi rendőrkapitányság létesítése (ITS 23)
3. Szakorvosi rendelőintézet felújítása (Táncsics Mihály u. 104.) (ITS 13)
4. Szociális foglalkoztató tetőszerkezet komplett átépítése (Grassalkovich út 140.)
5. Galéria 13 épület tetőszerkezet komplett átépítése
6. Pistahegyi köz 1. óvoda energetikai felújítás (fűtés, nyílászárócsere, hőszigetelés)
7. Üres épület hasznosítása (Dracula ház) (ITS 3)
8. Vasútállomásnál térfal és P+R parkoló létesítése (új KSZT után) (ITS 14)
9. Közösségi ház kialakítása Újtelepen (ITS 2)
10. Építőanyag-telep funkcióváltása, rendezés a Láng E. u.– Jelző u. sarkán (ITS 21)
11. Új közösségi ház kialakítása a meglévő helyén (ITS 15)
12. Szamosi Mihály Sporttelep fejlesztése (ITS 1)
     
- ITS területrendezés-fejlesztéssel kapcsolatos projektek javasolt megvalósítási sorrendje:
1. Tündérkert területének fejlesztésének folytatása (ITS 16)
2. Szennyvízcsatorna rendszer fejlesztése Orbánhegyen (ITS 5)
3. Újtelepen lakóterület fejlesztése (A1 terület) és előkészítése (A2 terület) (ITS 4)
4. Újtelepen B jelű terület fejlesztésének előkészítése (ITS 5)
5. Csapadékvíz elvezetés fejlesztése (főgyűjtő) (ITS 6)
6. Molnár szigeti parti sétány kialakítása (ITS 10)
7. Az RSD Molnár-szigeti ágának tulajdonrendezése (ITS 4)
8. Tulajdonjogi és környezetrendezés a Felső Dunasor mellett (ITS 5)
9. Tulajdonrendezés és parti sétány kiépítése a Meder u.–Gyáli patak között (ITS 6)
10. Környezetrendezés a Gyáli patak mellett (torkolat) (ITS 7)
11. Az Erzsébet utca – Felső-Duna sor gyalogos kapcsolat (ITS 6)
12. Hősök tere zöldfelület felújítása a Szitás utca – Arany János utca között (ITS 9)
13. A déli szigetcsúcsnál parti sétány kiépítése (ITS 8)
14. A déli szigetcsúcs fejlesztése (ITS 9)
15. Felső Duna sor menti teleksor beépítése (ITS 7)
16. A Felső Duna sor menti parti sáv kialakítása (ITS 14)
17. IZ terület fejlesztése a Felső-Duna sor mellett, a Gyáli-pataktól északra  (ITS 11)
18. Az északi szigetcsúcs környezetrendezése (tanulmányterv szerint)  (ITS 13)
19. A lakóterület menti parti sáv kialakítása (volt Ápoló otthon mögött)
20. A volt Ápoló otthon területének fejlesztése (ITS 17)
21. A Felső-Duna sor melletti IZ terület fejlesztése    (ITS 15)
22. A Molnár utca és a külterületi kertséget feltáró utak (ITS 1)
23. Déli temető környékének rendezése (ITS 9)
 
- Zöldfelületi hálózattal kapcsolatos fejlesztések javasolt megvalósítási sorrendje:
 
1. Zsellérdűlő utca – Gyáli-patak közötti zöldterület fejlesztése (ITS 4)
2. Újtelepi erdő rekreációs fejlesztése (ITS 3)
 3.a A kerület egyéb parkjainak folyamatos karban tartása és megújítása (ITS 7.6)
 3.b A meglévő játszóterek és egyéb közterületi zöldfelületek folyamatos karban tartása és megújítása (ITS 7.6)
 3.c Új játszóterek létesítése
4. Dinnyehegyi utca – Hrivnák Pál utca közötti zöldfelület fejlesztés, sportpálya építés
5. Soroksár dél alközpont zöldterületi fejlesztése, park kialakítása (ITS 2 és 7.1)
6. Gyáli-patak völgyének rehabilitációja (ITS 2)
 
- ITS magán beruházással kapcsolatos projektek javasolt megvalósítási sorrendje:
1. Virágvölgy lakópark fejlesztés
2. A Hősök tere térfalainak fejlesztése (ITS 22)
3. Hősök tere – Templom utca sarok telkek intézményi fejlesztése (ITS 24)
4. Lakóterület fejlesztés az egykori Dugattyúgyár területén (ITS 3)
5. Ócsai út – M51 autóút térség gazdasági területek fejlesztésének elősegítése   (ITS 1)
6. M51 – M0 közötti gazdasági területek fejlesztésének elősegítése (ITS 2)
7. Szamaránszki dűlő térség gazdasági terület előkészítése (ITS 3)
8. Monsanto telephelyfejlesztés (ITS 5)
9. Trilak telephelyfejlesztés (ITS 6)
10. M5 – Gyál melletti gazdasági területek fejlesztésének elősegítése (ITS 4)
11. Erdért Zrt. telephely (Haraszti út) területfejlesztés, funkcióváltás
12. Üzletház létesítése a Grassalkovich úton (ITS 20)
 
- ITS kulcsprojekt – Soroksár vasútállomás és környéke infrastrukturális fejlesztéséhez szükséges tervezett beavatkozások javasolt sorrendje:
 
1.a Közúti-vasúti külön szintű keresztezés előkészítése a vasútállomás körzetében (ITS 1.18)
1.b Közútfejlesztések (Szérűskert utca, Pályaudvar sor) (ITS 1.1 és 1.2)
2.a Közterület fejlesztés a Hősök terén (ITS 1.9)
2.b Kisajátítás és köztér kialakítása a hősök tere vasút előtti részen    (ITS 1.3.)
3.a Budapest – Kelebia vasútvonal fejlesztés  (ITS 1.16)
3.b Vasútállomásnál térfal és P+R parkolók létesítés előkészítés  (ITS 1.14)
3.c P+R parkolók és intermodális csomópont létesítése  (ITS 1.16)
4. A gyalogosok akadálymentes közlekedésének megvalósítása
5. H6 HÉV vonal fejlesztésének előkészítése (ITS 17)
6. Soroksári elkerülő út megépítése az Ócsai út és Szentlőrinci út között (ITS 3)
7. Rezgésvédelmi és zajvédelmi funkciók biztosítása
8. Lakóterület fejlesztés előkészítése a Szérűskert utca mentén
9. Alulhasznosított vasúti területek funkcióváltása a vasútállomás térségében
A zárójelben feltüntetett jelöléseknél a számozás az akcióterületekre utal, illetve a kerület Integrált településfejlesztési Stratégiájában (ITS) rögzített projekt számára.
III.    felkéri a Polgármestert, hogy a mindenkori költségvetés összeállításánál – az önkormányzat anyagi lehetőségei függvényében – gondoskodjon a megvalósítandó fejlesztések megvalósulásához tartozó pénzügyi fedezet biztosításáról.
Határidő: folyamatos
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 418/2018. (X.09.) határozata „Az Év Szociális Dolgozója” cím adományozásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2018. évben „Az Év Szociális Dolgozója” címet adományoz B. Cs. é V. P. részére.
II. felkéri a Polgármestert az adományozással kapcsolatos feladatok elvégzésére.
Határidő: 2018. október 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 419/2018. (X.09.) határozata a „Kerület Hűséges Közalkalmazottja” cím adományozásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy   
I. 2018. évben „Kerület Hűséges Közalkalmazottja” címet adományoz a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 15/2015. (IV. 23.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdés a) pontja alapján Név (Szociális és Gyermekjóléti Intézmény) részére.
II. felkéri a Polgármestert az adományozással kapcsolatos feladatok elvégzésére.
Határidő: 2018. október 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 420/2018. (X.09.) határozata a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara számú állásfoglalására benyújtott kifogás elbírálásáról (zárt ülés)
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 2018. augusztus 7-én kibocsátott számú, a Sz. A. eladó és H. T. vevő között a helyrajzi számú, összesen 5 ha 3453 m2 nagyságú, kivett üdülő és mocsár, erdő és gazdasági épület, kivett üdülő és tó, legelő és gazdasági épület, kivett üdülő és mocsár művelési ágú ingatlan 211384/25309600 tulajdoni hányadának adásvétele vonatkozásában kiadott állásfoglalását helyben hagyja, és a Sz. B. K. elővásárlásra jogosult által benyújtott kifogást elutasítja.
 
A Képviselő-testület határozata ellen közigazgatási úton fellebbezési lehetőség nincs, a döntés ellen bírósági felülvizsgálat vehető igénybe, melyet a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve, de a jegyzőnél kell benyújtani.
A Képviselő-testület a döntését a jegyző útján közli a helyi földbizottság helyett eljáró Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarával, a kifogást tevővel és Budapest Főváros Kormányhivatalának Földhivatali Főosztályával, mint mezőgazdasági igazgatási szervvel.
 
INDOKOLÁS
 
H. T. (1076 Budapest, szám alatti lakos, levelezési címe: 1123 Budapest, ) vevő adásvételi szerződéssel meg kívánja szerezni a Budapest XXIII. ker. helyrajzi számú, összesen 5 ha 3453 m2 nagyságú, kivett üdülő és mocsár, erdő és gazdasági épület, kivett üdülő és tó, legelő és gazdasági épület, kivett üdülő és mocsár művelési ágú ingatlan 211384/25309600 tulajdoni hányadát Sz. A. eladóval kötött adásvételi szerződés alapján.
 
A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara a 2018. augusztus 7-én kelt számon hozott állásfoglalása szerint a fent meghatározott ingatlan kapcsán 2018. április 19. napján kelt adásvételi szerződést H. T. vevővel támogatja, míg Sz. B. K. elővásárlásra jogosulttal nem támogatja.
A NAK állásfoglalásának indokolásában H. T. vevővel kapcsolatban leírja, hogy „A saját és közvetlen termelési és szolgáltatási munkavégzésen alapuló agrárgazdálkodás bővüljön.”, míg Sz. B. K. elővásárlásra jogosulttal kapcsolatban az elutasítás okául az alábbiak szerint forgalmaz: „A Földforgalmi törvény 13-15.§-ában előírt nyilatkozatokat nem tette meg.”
 
Az Agrárkamara állásfoglalásával szemben Sz. A. eladó és Sz. B. K. elővásárlásra jogosult kifogást nyújtott be.
 
A Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma az egységes ítélkezési gyakorlat előmozdítása érdekében 2/2016. (III.21.) KMK számon véleményt adott ki, mely szerint
 
„A helyi földbizottság állásfoglalásával szemben előterjesztett kifogást elbíráló képviselő-testületi határozat külön közigazgatási perben vizsgálható felül.
Ebben a perben a helyi földbizottság hatáskörébe tartozó döntés érdemi felülvizsgálatára kerülhet sor, elsősorban a kiadott állásfoglalása törvényességével kapcsolatban.
Az érdemi felülvizsgálat feltétele az, hogy mind a földbizottság, mind a képviselő-testület határozata tartalmazza a döntés indokait.”
 
A Kúria által közzétett 16/2016. számú közigazgatási elvi döntés szerint a képviselő-testületnek olyan döntést kell hoznia, amely megfelel a Ket. 72.§ (1) bekezdésében rögzített követelményeknek, a határozatnak minden, a felperesnek a kamarai állásfoglalással szemben támasztott kifogásban rögzített érvére reagálni kell. Bár az Agrárkamara szerepét a jóváhagyási folyamatban nem lehet hatósági döntésként értékelni, és éppen ezért a hatósági döntéssel szemben a közigazgatási határozattal szemben megfogalmazott alakisági szabályokat maximálisan nem lehet számon kérni, mégis olyan döntést kell hoznia, amely döntésből ki kell, hogy tűnjön, hogy az állásfoglalás kiadására milyen szempontok, milyen körülmények értékelése eredményeként került sor.
 
A Képviselő-testület tényállás tisztázási kötelezettsége során megállapította, hogy a kifogások benyújtására határidőben került sor.
 
Sz. A. kifogásában kiemeli, hogy a vevő a szerződéskötéskor sem foglalót, sem előleget, sem vételár részletet nem fizetett meg számára. Ennek feltételeként a szerződésben azt rögzítették, hogy pénzmozgásra csak az követően kerül sor, ha az eladó a jogszerű áramszolgáltatást biztosítja. Időközben az elmaradt áramdíj rendezésre került, és a visszakapcsolás is megtörtént, így a vevőnek már 2018. május 4-én a teljes vételárat meg kellett volna fizetnie. Mindezekre tekintettel élni kíván az adásvételi szerződéstől történő elállási jogával.
 
Sz. B. K. elővásárlásra jogosult kifogásában kiemeli, hogy tudomása szerint Sz. A. eladó elállt a szerződéstől. Kifejti továbbá, hogy H. T. vevő vállalása, mely szerint a termelési és agrártevékenységet támogatja valótlanságon alapul, hiszen ezzel egy időben további 14 ingatlannal való „törődése” és hivatásának gyakorlása ezt lehetetlenné teszi. Ő maga azonban az adott ingatlanon tulajdonostárs, így „értelemszerű, hogy az a terület, amit ellátok és 5 évig más célra nem használok, ugyanazt a szerepet kapná a szomszédos ingatlanon is.” Merevnek és bürokratikusnak érzi, hogy a Kamara azt, aki ezt a nyilatkozatot írásban megteszi, azt támogatja, míg aki cselekedeteivel ezt megvalósítja, de írásba nem foglalta, azt nem támogatja.
 
Az eljárás tárgyát képező ingatlan Budapest XXIII. kerület külterületi részén található, kivett üdülő és mocsár, erdő és gazdasági épület, kivett üdülő és tó, legelő és gazdasági épület, kivett üdülő és mocsár művelési ágú, összesen 5 ha 3453 m2 nagyságú ingatlan. Az érintett ingatlanra hatályos szabályozási terv vonatkozik. Budapest XXIII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról (KVSZ) szóló 25/2003.(VII.18.) Ök. sz. rendelet 28. számú mellékletét képező szabályozási terv szerint (Péteri major Szabályozási terv) mezőgazdasági rendeltetésű, távlatban fejlesztésre kijelölt terület, részben MG-MF-XXIII-02 jelű övezetbe, részben pedig MG-MF-XXIII-03 jelű övezetbe tartozik, beépítettsége korlátozott. Budapest Főváros Településszerkezeti terve (TSZT) szerint marad általános mezőgazdasági terület.
 
A Képviselő-testület tényállás tisztázási kötelezettsége során megvizsgálva az érintett adásvételi szerződést megállapította, hogy az nem tartalmazza azon jogi lehetőséget, hogy attól egyoldalúan bármelyik fél elállhat. Ennek hiányában és a hatályos jogszabályok alapján annak „eldöntése”, hogy a szerződés jogszerűen létrejött-e vagy sem, nem a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik és nem jelen eljárás tárgya.
Sz. A. kifogásában kizárólag az adásvételi szerződés teljesítése során felmerült problémákat részletezi, nem jelölte meg, hogy az Agrárkamara állásfoglalását miért „kifogásolja”. Így Sz. A. „kifogása” ügyében a Képviselő-testületnek (hatáskör hiányában) nincs más lehetősége, mint hogy azt elutasítja.
A Képviselő-testület a tényállás tisztázása során azonban megállapította azt is, hogy Sz. A. a saját nevében benyújtott kifogását 2018. október 3. napján teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva visszavonta, így a Sz. A. kifogásáról történő döntés okafogyottá vált.
 
Sz. B. K. elővásárlásra jogosult nyilatkozatát, majd kifogását megvizsgálva megállapításra került, hogy az elővásárlásra vonatkozó jognyilatkozat mind formailag, mind tartalmilag hiányos. Formai szempontból azt a nyilatkozatot tevő nem kézírással, hanem számítógéppel szerkesztette, majd saját kezűleg aláírta, azonban az aláírás eredetiségét igazoló két tanú aláírása és adatai nem szerepelnek rajta, továbbá ügyvéd sem látta el ellenjegyzésével. Tartalmi szempontból vizsgálva azért hiányos, mert a Földforgalmi törvény 13-15.§-aiban foglalt nyilatkozatokat, melyek a törvény hatálya alá tartozó tulajdonszerzési jogosultság feltételeit rögzítik, nem tartalmazza.
A Sz. B. K. által benyújtott kifogásban megfogalmazottak, nevezetesen, hogy a vevő további 14 ingatlannak tulajdonosa és egyéb munkavégzésre irányuló tevékenysége is van, az eljárás lefolytatása szempontjából nem mérvadó. A Földforgalmi törvény úgy fogalmaz, hogy a tulajdonszerzési jogosultság feltétele az, hogy a hatósági eljárás során a szükséges jognyilatkozatok rendelkezésre álljanak. A jognyilatkozatokat nem pótolja az, hogy az elővásárlásra jogosult a valóságban ezen feltételeknek megfelel. A nyilatkozatok megléte jogszabályi feltétel, melyek Sz. B. K. esetében hiányoznak, míg H. T. vevő esetében rendelkezésre állnak.
 
A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény (Fétv.) 103/A.§ (2) bekezdése alapján „A képviselő-testület megváltoztatja a kifogással érintett állásfoglalást, ha annak kiadására a Földforgalmi törvény 23-25.§-a megsértésével került sor, egyébként a kifogást elutasítja. …”
 
A Képviselő-testület eljárása során figyelemmel volt a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság korábbi ítéleteire is, és megállapította, hogy az Agrárkamara állásfoglalása az Alkotmánybírósági döntésben megfogalmazott követelményeknek részben nem felel meg, mivel az állásfoglalást részletesen indokolni kellett volna. Ugyanakkor a Képviselő-testület álláspontja szerint a Kamara megállapítása helytálló, a Földforgalmi törvényben foglaltaknak nem mond ellent, arra nem a Földforgalmi törvény 23-25.§-ai megsértésével került sor.
Tekintettel arra, hogy az állásfoglalás kiadására nem a Földforgalmi törvény 23-25.§-ai megsértésével került sor, a Képviselő-testületnek az állásfoglalás helybenhagyására és a Sz. B. K. által benyújtott kifogás elutasítására van lehetősége.
 
Döntését a Képviselő-testület a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény; valamint a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény, valamint a 2018. január 1. napjával hatályba lépett általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) alapján hozta.
A Képviselő-testület Hatáskörét és illetékességét ugyanezen, fent leírt törvények szabályozzák.
Határidő: azonnal
Felelős: a döntés közléséért dr. Veres Anikó aljegyző