2019. április 9.

A 2019. április 9-én megtartott képviselő-testületi ülés
h a t á r o z a t a i

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 146/2019. (IV. 09.) határozata a 2019. április 9-ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Javaslat helyi támogatás iránti kérelmek elbírálására” című, a Meghívóban 22. napirendi pontként szereplő napirendi pontot a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46.§ (2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülés keretében tárgyalja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 147/2019. (IV. 09.) határozata a 2019. április 9-ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2019. április 9-ei Képviselő-testületi ülésén a Meghívóban 17. napirendi pontként szereplő „Beszámoló a Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 2018. évi tevékenységéről” c. napirendi pontot a második napirendi pontként tárgyalja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 148/2019. (IV. 09.) határozata a 2019. április 9-ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2019. április 9-ei Képviselő-testületi ülésén napirendjéről leveszi a Meghívóban 19. napirendi pontként szereplő „Beszámoló a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. gazdálkodásáról, a de minimis támogatások felhasználásáról, valamint javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására” c. napirendi pontot.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 149/2019. (IV. 09.) határozata a 2019. április 9-ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2019. április 9-ei Képviselő-testületi ülésén a Meghívóban 23. napirendi pontként szereplő „Javaslat bírósági ülnökök megválasztására” c. napirendi pontot az ötödik napirendi pontként tárgyalja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 150/2019. (IV. 09.) határozata a 2019. április 9-ei Képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
A Képviselő-testület
a 2019. április 9-ei képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:
1.) Polgármesteri beszámoló az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről
2.) Beszámoló a Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 2018. évi tevékenységéről
3.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete módosítására
4.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 43/2019.(I.22.) számú határozatának hatályon kívül helyezésére és a Képviselő-testület „Ünnepség-sorozatot Előkészítő Ideiglenes Bizottsága” új tagjának megválasztására
5.) Javaslat a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet módosítására
6.) Javaslat bírósági ülnökök megválasztására
7.) Javaslat a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak – célzottan a Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságának – nyújtandó támogatásra
8.) Javaslat a Soroksár Sport Club Kft. részére többlettámogatás biztosítására és tulajdonosi hozzájárulás megadására
9.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat felülvizsgált, aktualizált Szolgáltatástervezési Koncepciójának elfogadására
10.) Javaslat a Dél-Pesti Tankerületi Központ XXIII. kerületi köznevelési intézményeinek 2019. évi átszervezéséhez a tulajdonos önkormányzat véleményére
11.) Javaslat képviselő delegálására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Bölcsődéjének Érdekképviseleti Fórumába
12.) Javaslat a rekreációs célú földhasználati szerződések határidejének meghosszabbítására
13.) Javaslat a Tündérkert (186681/3 és 186681/4 helyrajzi számú ingatlanok) főépületében büfé üzemeltetéséről és a bérleti díj megállapításáról szóló döntés meghozatalára
14.) Beszámoló a nemzetiségi önkormányzatok 2018. évi gazdálkodásáról (10.15 órakor)
15.) Javaslat a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. által 2018. évben felhasználásra kerület csekély összegű („de minimis”) és célzott támogatásról, a társaság 2018. évi gazdálkodásáról, javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására (10.45 órakor)
16.) Javaslat a 183379/16 helyrajzi számú, természetben a 1237 Budapest XXIII. kerület Szent László u. 16-18. szám alatt található ingatlanon található melléképület bontására
17.) Javaslat a 186552/9 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII., Háló utca 7. szám alatt található, 230 m2 területű ingatlan 1/1 arányú tulajdoni hányad értékesítésére
18.) Javaslat a Budapest XXIII. kerület 186556/4 hrsz.-ú, Háló u. 28-30. szám alatti ingatlan, a térképkivonaton Háló u. 28. szám alatt feltüntetett ingatlanrészének megfelelő 151/324 tulajdoni hányada értékesítéséről
19.) Beszámoló a kötelezően biztosítandó szociális ellátásokra kötött feladatellátási szerződések alapján biztosított ellátásokról
20.) Tájékoztató a szociális helyzetről
21.) Javaslat az oktatást, nevelést végzők részére elismerő címek és kitüntetések adományozására (zárt ülés)
22.) Javaslat helyi támogatás iránti kérelmek elbírálására (zárt ülés)
23.) Bizottságok beszámolói, kérdések, bejelentések, egyebek – SZÓBELI
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 151/2019. (IV.09.) határozata a Budapest 17. sz. OEVK Budapest Főváros XXIII. kerületi szavazókörök szavazatszámláló bizottsági tagjainak megválasztásáról szóló 55/2018. (II.13.) határozat egyes pontjainak hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes pontjainak módosításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. hatályon kívül helyezi a Budapest 17. sz. OEVK Budapest Főváros XXIII. kerületi szavazókörök szavazatszámláló bizottsági tagjainak megválasztásáról szóló 55/2018. (II.13.) határozat 13.,19., 24. és 67. pontjait, egyben tudomásul veszi, hogy a választási eljárásról szóló 2011. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 35. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Helyi Választási Iroda vezetője által
- K.C. megszűnt megbízatású szavazatszámláló bizottsági tag helyébe a Budapest 17. sz. OEVK Budapest Főváros XXIII. kerületi szavazókörök szavazatszámláló bizottsági póttagjainak megválasztásáról szóló 55/2018. (II.13.) 49. pontjával póttagnak megválasztott Vitek László Jánosné,
- K.K. megszűnt megbízatású szavazatszámláló bizottsági tag helyébe a Budapest 17. sz. OEVK Budapest Főváros XXIII. kerületi szavazókörök szavazatszámláló bizottsági póttagjainak megválasztásáról szóló 55/2018. (II.13.) határozat 37. pontjával póttagnak megválasztott Papné Rábaközi Zsuzsanna,
- R. P. E. megszűnt megbízatású szavazatszámláló bizottsági tag helyébe a Budapest 17. sz. OEVK Budapest Főváros XXIII. kerületi szavazókörök szavazatszámláló bizottsági póttagjainak megválasztásáról szóló 55/2018. (II.13.) határozat 44. pontjával póttagnak megválasztott Szalay Péter Pálné,
- B. A. megszűnt megbízatású szavazatszámláló bizottsági tag helyébe a Budapest 17. sz. OEVK Budapest Főváros XXIII. kerületi szavazókörök szavazatszámláló bizottsági póttagjainak megválasztásáról szóló 55/2018. (II.13.) határozat 23. pontjával póttagnak megválasztott Knapp Csaba
került kijelölésre.
II. a Budapest 17. sz. OEVK Budapest Főváros XXIII. kerületi szavazókörök szavazatszámláló bizottsági tagjainak megválasztásáról szóló 55/2018. (II.13.) határozat 22. és 58. pontját az érintettek névváltozása okán alábbiak szerint módosítja:
„22.   Gút Edina                      (lakcím)
58. Kollár Katalin (lakcím)
III. felkéri a Jegyzőt, hogy az érintetteket értesítse a Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Veres Anikó jegyző
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 152/2019. (IV.09.) határozata a Budapest 17. sz. OEVK Budapest Főváros XXIII. kerületi szavazókörök szavazatszámláló bizottsági póttagjainak megválasztásáról szóló 56/2018. (II.13.) határozat egyes pontjainak hatályon kívül helyezéséről (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
hatályon kívül helyezi a Budapest 17. sz. OEVK Budapest Főváros XXIII. kerületi szavazókörök szavazatszámláló bizottsági póttagjainak megválasztásáról szóló 56/2018. (II.13.) határozat 6., 7., 12., 18., 28., 34. és 39. pontjait.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 153/2019. (IV.09.) határozata a Budapest XXIII. kerület Hősök tere (185613/1 hrsz) környezetrendezése kapcsán a Templom körüli díszvilágítás tápkábelei, valamint a Budapest XXIII. kerület Hősök tere (Templom utca Jelző utca között) közvilágítási hálózat vagyonelemei tulajdonjogának térítésmentes átadásáról szóló 491/2016.(X.18.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Budapest XXIII. kerület Hősök tere (185613/1 hrsz) környezetrendezése kapcsán a Templom körüli díszvilágítás tápkábelei, valamint a Budapest XXIII. kerület Hősök tere (Templom utca Jelző utca között) közvilágítási hálózat vagyonelemei tulajdonjogának térítésmentes átadásáról szóló 491/2016.(X.18.) határozatának II. pontjában a „nyilvántartási értéken” kifejezés helyébe a „könyvekben nyilvántartott bruttó értéken” kifejezés lép.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 154/2019. (IV.09.) határozata a Budapest XXIII. kerület közvilágítási hálózat vagyonelemei tulajdonjogának térítésmentes átadásáról szóló 466/2017.(X.10.) határozatának módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Budapest XXIII. kerület közvilágítási hálózat vagyonelemei tulajdonjogának térítésmentes átadásáról szóló 466/2017.(X.10.) határozatának II. pontjában a „nyilvántartási értéken” kifejezés helyébe a „könyvekben nyilvántartott bruttó értéken” kifejezés lép.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 155/2019. (IV. 09.) határozata  a Szent Sebestyén szobor körüli térburkolat fektetéséről, és növényzet telepítéséről, önálló képviselői indítvány alapján hozott döntéséről szóló 427/2018. (XI. 20.) határozattal módosított 327/2018. (IX.11.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja 427/2018. (XI. 20.) határozattal módosított 327/2018. (IX.11.) határozat végrehajtási határidejét 2019. július 31. napjára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 156/2019. (IV. 09.) határozata Preklerné Marton Ilona szavazásból való kizárásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Polgármesteri beszámoló az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről” c. napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból – érintettsége miatt – Preklerné Marton Ilonát.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 157/2019. (IV. 09.) határozata Tüskés Józsefné szavazásból való kizárásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Polgármesteri beszámoló az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről” c. napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból – érintettsége miatt – Tüskés Józsefnét.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 158/2019. (IV. 09.) határozata Mikó Imre szavazásból való kizárásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Polgármesteri beszámoló az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről” c. napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból – érintettsége miatt – Mikó Imrét.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 159/2019. (IV.09.) határozata a 424/2018. (XI.20.) határozattal módosított feladat-ellátási szerződések közalapítványokkal történő megkötéséről szóló 94/2018. (III.13.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 424/2018. (XI.20.) határozattal módosított 94/2018. (III.13.) határozat III. pontja helyébe az alábbi pont lép:
„III. felkéri a Polgármestert a döntés közlésére és felhatalmazza az elszámolási határidő megállapítása érdekében új megállapodás, valamint azok esetleges módosításainak aláírására, arra az esetre kiterjedően is, ha a felek azok tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérnek.
Határidő: 2019. április 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 160/2019. (IV.09.) határozata a Budapest XXIII. 195271/11 helyrajzi számú, természetben 1237 Budapest, Dinnyehegyi köz 1. szám alatt fekvő ingatlanban található „A2” jelű és gondnoki helyiségek gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat kialakítása és üzemeltetése céljára történő bérlet céljából megkötendő, a 73/2019. (I.22) határozat mellékleteként elfogadott helyiségbérleti szerződés tartalmáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Budapest XXIII. 195271/11 helyrajzi számú, természetben 1237 Budapest, Dinnyehegyi köz 1. szám alatt fekvő ingatlanban található „A2” jelű és gondnoki helyiségek gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat kialakítása és üzemeltetése céljából történő bérletéről szóló 73/2019. (I. 22.) határozata alapján megkötendő helyiségbérleti szerződést jelen határozat 1. számú melléklete szerint kívánja megkötni.
II. felkéri a Polgármestert az 1. számú mellékletet képező bérleti szerződés aláírására, azzal, hogy attól az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
Határidő: 2019. április 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 161/2019. (IV.09.) határozata a Képviselő-testület 2019. április 9-ei ülésén előterjesztett polgármesteri beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2019. április 9-ei ülésén előterjesztett polgármesteri beszámolót elfogadja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 162/2019. (IV. 09.) határozata a Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 2018. évi tevékenységéről készült beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 2018. évi tevékenységéről készült beszámolót.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 163/2019. (IV. 09.) határozata Mikó Imre szavazásból való kizárásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
az „Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 43/2019.(I.22.) számú határozatának hatályon kívül helyezésére és a Képviselő-testület „Ünnepség-sorozatot Előkészítő Ideiglenes Bizottsága” új tagjának megválasztására” c. napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból – érintettsége miatt – Mikó Imrét.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 164/2019. (IV.09.) határozata a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2019. (I.22.) számú határozata hatályon kívül helyezéséről és a Képviselő-testület Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottsága új tagjának megválasztásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 43/2019. (I.22.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.
II. az Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottság tagjává Mikó Imre Képviselőt választja meg.
III. felkéri a Jegyzőt, hogy a megválasztott új taggal együtt a teljes Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottságnak a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelet 5. számú függelékébe történő rögzítéséről gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Veres Anikó jegyző
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 165/2019. (IV.09.) határozata a fiatalkorúak büntető ügyében eljáró Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságra Majlinger Lászlóné 1239 Budapest, (lakcím) sz. alatti lakos pedagógus ülnökké való megválasztásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a fiatalkorúak büntető ügyében eljáró Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságra
Majlinger Lászlóné 1239 Budapest, (lakcím)  sz. alatti lakost pedagógus ülnöknek választja meg.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére.
Határidő: 2019. április 17.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 166/2019. (IV.09.) határozata a fiatalkorúak büntető ügyében eljáró Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságra Fabók Endréné 1222 Budapest, (lakcím) sz. alatti lakos pedagógus ülnökké való megválasztásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a fiatalkorúak büntető ügyében eljáró Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságra Fabók Endréné 1222 Budapest, (lakcím) sz. alatti lakost pedagógus ülnöknek választja meg.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére.
Határidő: 2019. április 17.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 167/2019. (IV.09.) határozata a fiatalkorúak büntető ügyében eljáró Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságra Magyar János Józsefné 8230 Balatonfüred, (lakcím) sz. alatti lakos (értesítési cím: 1204 Budapest, (cím)) pedagógus ülnökké való megválasztásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a fiatalkorúak büntető ügyében eljáró Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságra Magyar János Józsefné 8230 Balatonfüred, (lakcím) sz. alatti lakost (értesítési cím: 1204 Budapest, (cím)) pedagógus ülnöknek választja meg.
II. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére.
Határidő: 2019. április 17.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 168/2019. (IV.09.) határozata a fiatalkorúak büntető ügyében eljáró Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságra Ott Ferenc Dénesné 1237 Budapest, (lakcím) alatti lakos pedagógus ülnökké való megválasztásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a fiatalkorúak büntető ügyében eljáró Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságra Ott Ferenc Dénesné 1237 Budapest, (lakcím) szám alatti lakost pedagógus ülnöknek választja meg.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére.
Határidő: 2019. április 17.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 169/2019. (IV.09.) határozata a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságra pedagógus ülnökök megválasztásával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
felkéri a Polgármestert a megválasztott bírósági ülnökök névjegyzékének és a jelöltek elfogadó nyilatkozatainak a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság Elnöke részére történő megküldésére.
Határidő: 2018. április 17.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 170/2019. (IV.09.) határozata a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság – célzottan Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2019. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2019. évben a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságot - célzottan a Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságát – 3.000.000,-Ft-tal támogatja, melyet az alábbiakra használhat fel: a XX. kerületi laktanya két legénységi vizesblokkjának teljes felújítása. A támogatás forrása az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének „céltartalék, egyéb tartalék” sora.
II. felkéri a Polgármestert a döntés közlésére az érintettel.
III.    felhatalmazza a Polgármestert a határozat 1. számú mellékletét képező megállapodás aláírására azzal, hogy annak tartalmától – az I. pontban meghatározott támogatási cél, és támogatási összeg kivételével – az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
Határidő: 2019. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 171/2019. (IV. 09.) határozata Tüskés Józsefné szavazásból való kizárásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
az „Javaslat a Soroksár Sport Club Kft. részére többlettámogatás biztosítására és tulajdonosi hozzájárulás megadására” c. napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból – érintettsége miatt – Tüskés Józsefnét.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 172/2019. (IV.09.) határozata látvány-csapatsport támogatás keretében történő beruházások megvalósításához szükséges önerő biztosítására a Soroksár Sport Club Kft. részére
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2019. évben nem nyújt támogatást a Soroksár Sport Club Kft. részére látvány-csapatsport támogatás keretében történő beruházások megvalósításához szükséges önerő biztosítására.
II. 2020. évben visszatér a Soroksár Sport Club Kft. részére látvány-csapatsport támogatás keretében történő beruházások megvalósításához szükséges önerő biztosítására.
III. felkéri a Polgármestert az ügyvezető tájékoztatására
Határidő: 2019. április 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 173/2019. (IV.09.) határozata a Soroksár Sport Club Kft. Magyar Labdarúgó Szövetséghez benyújtandó Látvány-csapatsport Támogatás Pályázatához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata megadja tulajdonosi hozzájárulását a Soroksár Sport Club Kft. részére a Magyar Labdarúgó Szövetséghez benyújtandó Látvány-csapatsport Támogatás Pályázatához a 186716 helyrajzi számú ingatlan centerpálya-világítás kialakítására és – nyertes pályázat esetén – hozzájárul a pályázatban meghatározott beruházások megvalósításához.
II. Jelen határozat hatályba lépésének feltétele, hogy a Soroksár Sport Club Kft a centerpálya-világítás kialakítására vonatkozó műszaki-tervdokumentációt, annak pályázati benyújtását megelőzően a Hivatal részére bemutatja és azt a Hivatal jóváhagyja.
III. felkéri a Polgármestert a hozzájáruló nyilatkozat aláírására és a kérelmező értesítésére
Határidő: 2019. április 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 174/2019. (IV.09.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Szolgáltatástervezési Koncepciója „2019” elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. elfogadja a jelen előterjesztés mellékletét képező Szolgáltatástervezési Koncepciót.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a koncepció tartalmát két év elteltével vizsgáltassa felül, aktualizálja és a Képviselő-testület 2021. 04. havi ülésére terjessze elő.
Határidő: 2021. április 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 175/2019. (IV.09.)  határozata a Páneurópa Általános Iskolában a 2019/2020-as tanévtől a német nemzetiségi oktatás felmenő rendszerben történő kivezetése tekintetében kialakított véleményéről
A Képviselő-testület
I. egyetért azzal, hogy a Páneurópa Általános Iskolában a 2019/2020-as tanévtől a német nemzetiségi oktatás felmenő rendszerben kivezetésre kerüljön.
II. felkéri a Polgármestert, hogy értesítse Tóth János Tankerületi Igazgató Urat a Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: azonnal
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 176/2019. (IV.09.)  határozata a Páneurópa Általános Iskolában és a Fekete István Általános Iskolában a 2019/2020-as tanévben bevezetendő újabb művészeti ág és új tanszak kiterjesztése tekintetében kialakított véleményéről
A Képviselő-testület
I. egyetért azzal, hogy a Páneurópa Általános Iskolában és a Fekete István Általános Iskolában a 2019/2020-as tanévtől új művészeti ág és új tanszak bevezetésre kerüljön a következők szerint:
a) a Páneurópa Általános Iskolában: szín- és bábművészeti ágban – színjáték tanszak,
b) a Fekete István Általános Iskolában: környezet- és kézműves kultúra tanszak.
II. felkéri a Polgármestert, hogy értesítse Tóth János Tankerületi Igazgató Urat a Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: azonnal
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2019. (IV. 09.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Bölcsődéjében működő Érdekképviseleti Fórumba a Fenntartót képviselő személy delegálásáról
A Képviselő-testület a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 35. § (1) bekezdésére tekintettel úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Intézménye (székhelye: 1238 Budapest, Táncsics Mihály u. 104.) Bölcsődéjében (címe: 1238 Budapest, Rézöntő u. 22.) az ellátásban részesülők érdekvédelmét szolgáló Érdekképviseleti Fórumba 2019. április 15. napjával az Önkormányzat részéről a Soroksári Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályának szociálpolitikai ügyintéző munkatársát, Nagy Andreát delegálja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.
Határidő: 2019. április 15.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 178/2019. (IV.09.) határozata a mező, és erdőgazdasági hasznosítású, a közhiteles ingatlan-nyilvántartás adatai alapján „külterület” vagy „zártkert” megjelölésű telekingatlanokra vonatkozó rekreációs célú földhasználati szerződések határidejének meghosszabbításáról
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata
I. a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény szerinti mező-, és erdőgazdasági hasznosítású és/vagy a közhiteles ingatlan-nyilvántartás adatai alapján „külterület” vagy „zártkert” megjelölésű telekingatlanokat 1 éves időtartamra, rekreációs célú földhasználati szerződés keretén belül hasznosítja.
II. lehetőség szerint ajánlja fel a jelenlegi bérlőknek az Önkormányzattal megkötött rekreációs célú földhasználati szerződések legfeljebb 1 évvel történő meghosszabbítását, amennyiben bérlő az Önkormányzat felé nem rendelkezik bérletidíj, és/vagy használati díj tartozással, továbbá bérlő a bérlemény vonatkozásában rendbetartási kötelezettségének folyamatosan eleget tett, egyéb súlyos szerződésszegő magatartást nem követett el.
III. felkéri a Polgármestert a jelen előterjesztés mellékletét képző rekreációs célú földhasználati szerződések megkötésére azzal, hogy annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértve eltérhet, továbbá felkéri a Polgármestert a jelenlegi bérlők értesítésére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 179/2019. (IV.09.) határozata a 186681/3 és 186681/4 helyrajzi számú (Tündérkert) főépületében büfé üzemeltetéséről és a bérleti díj megállapításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elutasítja a javaslatot, mely szerint:
„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a „Javaslat a Tündérkert (186681/3 és 186681/4 helyrajzi számú ingatlanok) főépületében büfé üzemeltetéséről és a bérleti díj megállapításáról szóló döntés meghozatalára” c. napirendi ponttal kapcsolatban jelenleg nem hoz döntést.
II. felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy készítsen egy új, ennél részletesebb – több szempontra kiterjedő - helyiség bérleti szerződést, illetőleg vizsgáljon meg más lehetőségeket is.”
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 180/2019. (IV.09.) határozata a 186681/3 és 186681/4 helyrajzi számú (Tündérkert) főépületében büfé üzemeltetéséről és a bérleti díj megállapításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának tulajdonában álló 186681/3 és 186681/4 helyrajzi számú ingatlanok, azaz a Tündérkert területén található főépületben 8 m2 alapterületet – büfé üzemeltetése céljából – bérbe ad Jámbor Ágnes kérelmező részére.
II. a bérleti díjat 15.000,- Ft/hó + a rezsiköltségek összegben állapítja meg.
III. felkéri a Polgármestert a bérleti szerződés aláírására, azzal, hogy a szerződés aláírásakor az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
Határidő: április 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 181/2019. (IV. 09.) határozata a Soroksári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Soroksári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 182/2019. (IV.09.) határozata a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 183/2019. (IV. 09.) határozata Weinmann Antal szavazásból való kizárásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Beszámoló a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról” c. napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból – érintettsége miatt – Weinmann Antalt.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 184/2019. (IV.09.) határozata a Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 185/2019. (IV.09.) határozata a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. által 2018. évben felhasználásra került csekély összegű („de minimis”) és célzott támogatásról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
elfogadja a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. által 2018. évben felhasználásra került csekély összegű („de minimis”) és célzott támogatásról szóló beszámolót.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 186/2019. (IV.09.) határozata a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
elfogadja a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. gazdálkodásáról készült beszámolót és a közhasznúsági jelentést.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 187/2019. (IV.09.) számú határozata a 183379/16 helyrajzi számú, természetben a 1237 Budapest XXIII. kerület Szent László u. 16-18. szám alatt található ingatlanon található melléképület bontásáról
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
I. a Bp. XXIII. ker. 183379/16 helyrajzi számú, természetben a 1237 Budapest XXIII. kerület Szent László u. 16-18. szám alatti ingatlanon található melléképítménynek a saját tulajdonában álló részét elbontja, a melléképítménynek a Bp. XXIII. ker. 183379/15 helyrajzi számú, természetben a 1237 Budapest XXIII. kerület Tartsay u. 25. szám alatt található, a BICOM Kereskedelmi Szolgáltató és Fuvarozó Kft. tulajdonában álló épületrészének bontásával összehangolva. A bontás költségét a 2019. évi költségvetés Önkormányzat 231 K337-007 és K336-0007 sorai terhére biztosítja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy folytassa le a bontási tevékenység megrendeléséhez szükséges beszerzési eljárást és tegye meg a szükséges intézkedéseket
Határidő: 2019. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 188/2019. (IV.09.) határozata a 186552/9 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Háló utca 7. szám alatt található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 230 m2 területű „kivett lakóház, udvar” megnevezésű ingatlan 1/1 arányú tulajdoni hányadának értékesítéséről
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a 186552/9 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Háló utca 7. szám alatt található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 230 m2 területű „kivett lakóház, udvar” megnevezésű ingatlan 1/1 arányú tulajdoni hányadát ingatlanforgalmi szakértői vélemény ismeretében értékesíti a kérelmező részére.
II. felkéri a Polgármestert az értékbecslés megrendelésére és új előterjesztés készítésére a Képviselő-testület vagy a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság részére.
Határidő:2019. május 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 189/2019. (IV.09.) határozata a Budapest XXIII. kerület 186556/4 hrsz.-ú, Háló u. 28-30. szám alatti ingatlan, a térképkivonaton Háló u. 28. szám alatt feltüntetett ingatlanrészének megfelelő 151/324 tulajdoni hányada értékesítéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Budapest XXIII. kerület 186556/4 hrsz.-ú, Háló u. 28-30. szám alatti ingatlan, a térképkivonaton Háló u. 28. szám alatt feltüntetett ingatlanrészének megfelelő 151/324 tulajdoni hányadát nyilvános árverésen értékesíti 10.000.000,- Ft azaz tízmillió forint kikiáltási áron
II. felkéri a Polgármestert a kérelmező értesítésére, az árverés meghirdetésére, valamint az árverési vevővel adásvételi szerződés aláírására azzal, hogy az abban foglaltaktól az Önkormányzat javára eltérhet.
Határidő: 2019. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 190/2019. (IV.09.) határozata az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítésének feltételeiről szóló 31/2004. (IV.23.) rendelet felülvizsgálatáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja felül az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítésének feltételeiről szóló 31/2004. (IV.23.) önkormányzati rendelet.
Határidő: 2019. június 4-ei Képviselő-testületi ülés
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 191/2019. (IV. 09.) határozata a kötelezően biztosítandó szociális ellátásokra kötött feladatellátási szerződések alapján 2018. évben biztosított ellátásokról szóló beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a kötelezően biztosítandó, fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása szociális ellátásra Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatával kötött feladatellátási szerződés alapján a 2018. évben nyújtott ellátásokról szóló beszámolót elfogadja.
II. a kötelezően biztosítandó személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásként „gyermekek átmeneti otthona ellátásának” biztosítása szociális ellátásra a Magyar Vöröskereszt Családok Átmeneti Otthona Integrált Intézményével kötött feladatellátási szerződések alapján nyújtott ellátásokról szóló beszámolót elfogadja.
III. a kötelezően biztosítandó, gyermekek átmeneti gondozása feladatellátás bővítése céljából szociális ellátásra Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatával és Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézményével kötött háromoldalú ellátási szerződés alapján a 2018. évben nyújtott ellátásokról szóló tájékoztatást elfogadja.
III. felkéri a Polgármestert, hogy a szerződéses partnereket tájékoztassa a Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: 2019. április 17.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 192/2019. (IV. 09.) határozata Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 15/2015. (IV.23.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy felkéri a Polgármestert, hogy a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 15/2015. (IV.23.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatát végeztesse el, és a 2019. szeptember 10-ei testületi ülésen terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő: 2019. szeptember 10.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester (dr. Veres Anikó jegyző útján)
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 193/2019. (IV.09.) határozata az Év Pedagógusa cím adományozásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2019. évben „Év Pedagógusa” címet adományoz Név (Grassalkovich Antal Általános Iskola) részére.
II. felkéri a Polgármestert az adományozással kapcsolatos feladatok elvégzésére.
Határidő: 2019. május 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 194/2019. (IV.09.) határozata az Év Pedagógusa cím adományozásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2019. évben „Év Pedagógusa” címet adományoz Név (Mikszáth Kálmán Általános Iskola) részére.
II. felkéri a Polgármestert az adományozással kapcsolatos feladatok elvégzésére.
Határidő: 2019. május 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 195/2019. (IV.09.) határozata az Év Pedagógusa cím adományozásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2019. évben „Év Pedagógusa” címet adományoz Név (I. sz. Összevont Óvoda) részére.
II. felkéri a Polgármestert az adományozással kapcsolatos feladatok elvégzésére.
Határidő: 2019. május 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 196/2019. (IV.09.) határozata a Soroksár Gyermekeiért kitüntetés adományozásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2019. évben „Soroksár Gyermekeiért” kitüntetést adományoz Név (Mikszáth Kálmán Általános Iskola) részére.
II. felkéri a Polgármestert az adományozással kapcsolatos feladatok elvégzésére.
Határidő: 2019. május 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 197/2019. (IV.09.) határozata a Soroksár Gyermekeiért kitüntetés adományozásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2019. évben „Soroksár Gyermekeiért” kitüntetést adományoz Név (Grassalkovich Antal Általános Iskola) részére.
II. felkéri a Polgármestert az adományozással kapcsolatos feladatok elvégzésére.
Határidő: 2019. május 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 198/2019. (IV.09.) határozata a Soroksár Gyermekeiért kitüntetés adományozásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2019. évben „Soroksár Gyermekeiért” kitüntetést adományoz Név (Páneurópa Általános Iskola) részére.
II. felkéri a Polgármestert az adományozással kapcsolatos feladatok elvégzésére.
Határidő: 2019. május 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 199/2019. (IV.09.) határozata a Kerület Hűséges Közalkalmazottja cím adományozásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2018. évben „Kerület Hűséges Közalkalmazottja” címet adományoz
a) a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 15/2015. (IV. 23.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdés d) pontja alapján
V. G.          I. sz. Összevont Óvoda
D. D.                   III. sz. Összevont Óvoda részére,
b) a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 15/2015. (IV. 23.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdés c) pontja alapján
U. Á.          I. sz. Összevont Óvoda
V. Cs. Z.          Mikszáth K. Ált. Iskola
S. E. I.          Fekete I. Ált. Iskola
J. M.                   Török F. Ált. iskola
M. H.          Török F. Ált. iskola részére,
c) a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 15/2015. (IV. 23.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdés b) pontja alapján
J. S. M. I. sz. Összevont Óvoda
V. G. N. Zs. III. sz. Összevont Óvoda
S. K. Fekete I. Ált. Iskola
G. Gy. Páneurópa Ált. Iskola
WW. V. Grassalkovich A. Ált. Iskola
R. G. Grassalkovich A. Ált. Iskola
V. Zs. Grassalkovich A. Ált. Iskola
N. A. É.  Török F. Ált. iskola részére,
d) a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 15/2015. (IV. 23.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdés a) pontja alapján
H. M. M. I. sz. Összevont Óvoda
D. M. I. sz. Összevont Óvoda
V. E. I. sz. Összevont Óvoda
L. M. Á. Fekete I. Ált. Iskola
F. K. A. Páneurópa Ált. Iskola
A. Zs. Grassalkovich A. Ált. Iskola
H. É. Grassalkovich A. Ált. Iskola
J.-Sz. M. Grassalkovich A. Ált. Iskola
P. A. F. Grassalkovich A. Ált. Iskola
S. P. I. Grassalkovich A. Ált. Iskola részére.
II. felkéri a Polgármestert az adományozással kapcsolatos feladatok elvégzésére.
Határidő: 2019. május 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 200/2019. (IV.09.) határozata a Kerület Hűséges Nyugdíjas Pedagógusa cím adományozásáról (zárt ülés)
 A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2019. évben „Kerület Hűséges Nyugdíjas Pedagógusa” címet adományoz
a) a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 15/2015. (IV. 23.) önkormányzati rendelet 17/A. § a) pontja alapján
V. G. I. sz. Összevont Óvoda
H. M. M. I. sz. Összevont Óvoda
W. S. Páneurópa Ált. Iskola
Sz. Gy.Grassalkovich A. Ált. Iskola
B. I. Grassalkovich A. Ált. Iskola részére,
b) a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 15/2015. (IV. 23.) önkormányzati rendelet 17/A. § c) pontja alapján
P. A.  I. sz. Összevont Óvoda 
Ő. Á. Mikszáth K. Ált. Iskola  részére.
II. felkéri a Polgármestert az adományozással kapcsolatos feladatok elvégzésére.
Határidő: 2019. május 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
     
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 201/2019. (IV. 09.) határozata a helyi támogatásról szóló 28/2017. (X.20.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy felkéri a Polgármestert, hogy vizsgálja felül a helyi támogatásról szóló 28/2017. (X.20.) önkormányzati rendeletet a 2019. június 4-ei testületi ülésre.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 202/2019. (IV.09.) határozata Peller Józsefné részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Peller Józsefné 1238 Budapest, (lakcím) sz. alatti lakos részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII., (185641 hrsz.) alatti családi ház korszerűsítéséhez Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 28/2017. (X. 20.) rendelet 3.§ (2) bekezdés c) pontja alapján 500.000,- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személlyel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizeti, – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintett 2019. június 30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást és nem írja alá a szerződést, elveszíti jogosultságát.
Határidő: 2019. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2019. (IV.09.) határozata Szatmári Ildikó és Szatmári Sándor részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Szatmári Ildikó és Szatmári Sándor 1239 Budapest (lakcím) sz. alatti lakosok részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII., (187890 hrsz.) alatti családi ház korszerűsítéséhez Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 28/2017. (X. 20.) rendelet 3.§ (2) bekezdés c) pontja alapján 500.000,- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintettek a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizetik, – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2019. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2019. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 204/2019. (IV.09.) határozata Háda Tünde Ágnes részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Háda Tünde Ágnes 1237 Budapest, (lakcím) sz. alatti lakos részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII. (183242/0/B/21 hrsz.) alatti lakás felújításához Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 28/2017. (X.20.) rendelet 3. § (2) bekezdés d) pontja alapján 500.000,- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személlyel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizeti, – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintett 2019. június 30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást és nem írja alá a szerződést, elveszíti jogosultságát.
Határidő: 2019. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 205/2019. (IV.09.) határozata Kórsós Patrik és Korsósné Varga Dóra részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Korsós Patrik és Korsósné Varga Dóra 1237 Budapest, (lakcím) sz. alatti lakosok részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII., (195271/8/A/49 hrsz.) alatti lakás felújításához Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 28/2017. (X. 20.) rendelet 3.§ (2) bekezdés d) pontja alapján 500.000,- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintettek a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizetik, és csatolják az OTP Jelzálogbank mögöttes ranghelyen történő hozzájáruló nyilatkozatát – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2019. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2019. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 206/2019. (IV.09.) határozata Majsa Gabriella és Máté Zoltán részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Majsa Gabriella és Máté Zoltán 1237 Budapest, (lakcím) alatti lakosok részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII. (183033 hrsz.) alatti családi ház korszerűsítéséhez Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 28/2017. (X. 20.) rendelet 3.§ (2) bekezdés c) pontja alapján 500.000,- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintettek a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizetik, – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2019. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2019. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 207/2019. (IV.09.) határozata Tóth László Ottó részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.Tóth László Ottó 1238 Budapest, (lakcím) sz. alatti lakos részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII. (185141 hrsz.) alatti lakás korszerűsítéshez Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 28/2017. (X. 20.) rendelet 3.§ (2) bekezdés c) pontja alapján 500.000,- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személlyel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizeti, – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintett 2019. június 30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást és nem írja alá a szerződést, elveszíti jogosultságát.
Határidő: 2019. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 208/2019. (IV.09.) határozata Faragó Erika Klára részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Faragó Erika Klára 1237 Budapest, (lakcím) sz. alatti lakos részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII. (195271/4/B/15 hrsz.) alatti lakás korszerűsítéséhez Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 28/2017. (X. 20.) rendelet 3.§ (2) bekezdés c) pontja alapján 500.000,- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személlyel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizeti, – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintett 2019. június 30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást és nem írja alá a szerződést, elveszíti jogosultságát.
Határidő: 2019. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 209/2019. (IV.09.) határozata Halmai Ferenc Ádám és Halmai Ferenc Ádámné részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Halmai Ferenc Ádám és Halmai Ferenc Ádámné 1239 Budapest, (lakcím) sz. alatti lakosok részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII. (187086 hrsz.) alatti családi ház felújításához Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 28/2017. (X. 20.) rendelet 3.§ (2) bekezdés d) pontja alapján 500.000,- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintettek a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizetik, – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2019. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2019. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 210/2019. (IV.09.) határozata Horváth Katalin részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Horváth Katalin 1239 Budapest (lakcím) sz. alatti lakos részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII. (186043/0/A/4 hrsz.) alatti lakás korszerűsítéséhez Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 28/2017. (X. 20.) rendelet 3.§ (2) bekezdés c) pontja alapján 500.000,- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személlyel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizeti, és csatolja a Raiffeisen Bank mögöttes ranghelyen történő hozzájáruló nyilatkozatát – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintett 2019. június 30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást és nem írja alá a szerződést, elveszíti jogosultságát.
Határidő: 2019. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 211/2019. (IV.09.) határozata Horváth József és Horváthné Farkas Rita részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Horváth József és Horváthné Farkas Rita 1238 Budapest, (lakcím) alatti lakosok részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII. (185406 hrsz.) alatti családi ház felújításához Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 28/2017. (X. 20.) rendelet 3.§ (2) bekezdés d) pontja alapján 500.000,- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintettek a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizetik, – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2019. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2019. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 212/2019. (IV.09.) határozata Meyer Vilmos és Meyerné Horváth Anikó részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Meyer Vilmos és Meyerné Horváth Anikó 1239 Budapest (lakcím) sz. alatti lakosok részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII., (186909 hrsz.) alatti családi ház felújításához Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 28/2017. (X. 20.) rendelet 3.§ (2) bekezdés d) pontja alapján 500.000,- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintettek a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizetik – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2019. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2019. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 213/2019. (IV.09.) határozata Szuchánszky István részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Szuchánszky István 1239 Budapest, (lakcím) sz. alatti lakos részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII., (187576 hrsz.) alatti családi ház tetőtér beépítéséhez Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 28/2017. (X. 20.) rendelet 3.§ (2) bekezdés a) pontja alapján 1.000.000,- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személlyel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizeti, – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintett 2019. június 30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást és nem írja alá a szerződést, elveszíti jogosultságát.
Határidő: 2019. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 214/2019. (IV.09.) határozata Németh Emese Mária és Németh Sándor József részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Németh Emese Mária és Németh Sándor József 1239 Budapest, (lakcím) sz. alatti lakosok részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII., (186078 hrsz.) alatti családi ház építés befejezéséhez Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 28/2017. (X. 20.) rendelet 3.§ (2) bekezdés a) pontja alapján 1.000.000,- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintettek a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizetik, – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2019. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2019. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 215/2019. (IV.09.) határozata Takács Mónika és Takács Péter Ödön részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Takács Mónika és Takács Péter Ödön 1239 Budapest, (lakcím) sz. alatti lakosok részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII. (187887 hrsz.) alatti családi ház korszerűsítéséhez Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 28/2017. (X. 20.) rendelet 3.§ (2) bekezdés c) pontja alapján 500.000,- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteteket a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintettek a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizetik, és csatolják az OTP Jelzálogbank mögöttes ranghelyen történő hozzájáruló nyilatkozatát – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2019. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2019. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 216/2019. (IV.09.) határozata Török Melinda részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Török Melinda 1237 Budapest, (lakcím) alatti lakos részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII. (183279 hrsz.) alatti családi ház felújításához Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 28/2017. (X. 20.) rendelet 3.§ (2) bekezdés d) pontja alapján 500.000,- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személlyel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizeti és csatolja az FHB Kereskedelmi Bank Zrt. mögöttes ranghelyen történő hozzájáruló nyilatkozatát – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintett 2019. június 30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást és nem írja alá a szerződést, elveszíti jogosultságát.
Határidő: 2019. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2019. (IV.09.) határozata Bodrogi Zoltán Csabáné és Bodrogi Zoltán Csaba részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Bodrogi Zoltán Csabáné és Bodrogi Zoltán Csaba 1239 Budapest, (lakcím) sz. alatti lakosok részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII. (187299 hrsz.) alatti családi ház korszerűsítéséhez Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 28/2017. (X.20.) rendelet 3.§ (2) bekezdés c) pontja alapján 500.000,- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintettek a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizetik – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2019. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2019. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 218/2019. (IV.09.) határozata Lánczy Eszter és Kalmár András részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. I. Lánczy Eszter és Kalmár András 1237 Budapest, (lakcím) alatti lakosok részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII. (183132 hrsz.) alatti családi ház korszerűsítéséhez Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 28/2017. (X.20.) rendelet 3.§ (2) bekezdés c) pontja alapján 000,- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintettek a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizetik, – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2019. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2019. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 219/2019. (IV.09.) határozata Szűcs Tibor és Szűcsné Veres Tünde részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. I. Szűcs Tibor és Szűcsné Veres Tünde 3630 Putnok (lakcím) alatti lakosok részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII. (195271/154 hrsz.) alatti családi ház megvásárlásához Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 28/2017. (X.20.) rendelet 3.§ (2) bekezdés a) pontja alapján 000.000,- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintettek a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizetik, és benyújtják a végleges adásvételi szerződést, valamint a hitelt folyósító bank és a munkáltató mögöttes ranghelyen történő hozzájáruló nyilatkozatát– és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2019. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2019. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 220/2019. (IV.09.) határozata Küsmödi Teréz és Küsmödi András részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. I. Küsmödi Teréz és Küsmödi András 1238 Budapest, (lakcím) alatti lakosok részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII. (185822 hrsz.) alatti családi ház korszerűsítéséhez Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 28/2017. (X.20.) rendelet 3.§ (2) bekezdés c) pontja alapján 000,- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintettek a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizetik, – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2019. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2019. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 221/2019. (IV.09.) határozata Nagy Kincső Beáta részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Nagy Kincső Beáta 1238 Budapest (lakcím) alatti lakos részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII. (185906 hrsz.) alatti családi ház felújításához Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 28/2017. (X. 20.) rendelet 3.§ (2) bekezdés d) pontja alapján 500.000,- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személlyel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizeti, és csatolja az OTP Jelzálogbank mögöttes ranghelyen történő hozzájáruló nyilatkozatát – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintett 2019. június 30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást és nem írja alá a szerződést, elveszíti jogosultságát.
Határidő: 2019. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 222/2019. (IV.09.) határozata Pflumné Purczeld Anna helyi támogatás iránti kérelmének elutasításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. Pflumné Purczeld Anna 1239 Budapest, (lakcím) alatti lakos helyi támogatás megállapítására benyújtott kérelmét elutasítja, mert nem felelt meg Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 28/2017. (X.20.) rendelet 4.§ (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak tekintettel arra, hogy az ingatlan a hiteles nyilvántartás szerint Soroksár Önkormányzatának tulajdona.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: 2019. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 223/2019. (IV.09.) határozata Mészáros Viktor helyi támogatás iránti kérelmének elutasításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Mészáros Viktor 1239 Budapest, (lakcím) sz. alatti lakos helyi támogatás megállapítására benyújtott kérelmét elutasítja, mert nem felelt meg Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 28/2017. (X.20.) rendelet 4.§ (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak tekintettel arra, hogy az ingatlan a hiteles nyilvántartás szerint a kérelmezőnek nem tulajdona.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: 2019. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester