2019. augusztus 6. - Rendkívüli ülés

A 2019. augusztus 6-án megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülés
h a t á r o z a t a i

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 358/2019. (VIII. 06.) határozata a 2019. augusztus 6-ai Képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
A Képviselő-testület
a 2019. augusztus 6-ai képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:
1.) Javaslat az Újtelepi gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat kialakítására többlet fedezet biztosítására
2.) Javaslat a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása projekthez többlet fedezet biztosítására
3.) Önálló képviselői indítvány
4.) Javaslat az Állami Számvevőszék által a Soroksár Sport Club Kft. vagyongazdálkodásával kapcsolatban lefolytatott ellenőrzés megállapításai, valamint a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága felhívása alapján szükséges tulajdonosi döntések meghozatalára
5.) Javaslat a 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. szám alatti társasház közös tulajdon megszüntetése iránti perbeli egyezségi ajánlat módosítására
6.) Javaslat a Budapest XXIII. kerület 196556 helyrajzi számú ingatlan egyes részeinek kisajátítására vonatkozó BPB/007/00187-26/2014. számú határozat bírósági felülvizsgálatára irányuló, 46.K.31.326/2018. számon folyamatban lévő, megismételt peres eljárásban készült szakértői véleménnyel kapcsolatos észrevételre
7.) Javaslat a 186725 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Sportpálya utca ás Péter apostol utca között található ingatlan egyes részeinek kisajátítására vonatkozó eljárás kezdeményezésére
8.) Javaslat a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására (zárt ülés)
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 359/2019.(VIII.06.) határozata az Újtelepi gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat kialakítására többlet fedezet biztosításával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a kialakítja az Újtelepi gyermekorvosi rendelőt és védőnői szolgálatot, ennek érdekében a megkötendő vállalkozási szerződés díjára bruttó 15.265.000,- Ft összegben többlet fedezetet biztosít, az Önkormányzat 2019. évi költségvetése „653 kód Felhalmozási kiadások Felújítás Lovas utca” sora terhére.
II. felkéri a Polgármestert a beruházás végrehajtására, valamint, hogy gondoskodjon az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet I. pontban foglaltak szerinti módosításának előkészítéséről.
Határidő: a beruházás végrehajtására: 2019. szeptember 30.,
valamint a 2019. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 360/2019.(VIII.06.) határozata a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása projekthez többlet fedezet biztosításával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Budapest XXIII. kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása projekt megvalósítása keretében a HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1133 Budapest, Váci Út 76.) ajánlattevővel megkötött Keretmegállapodás alapján a Szőlődomb utca (Házikert utca – A33 szennyvízátemelő), az Elvira utca (Házikert utca – A33 szennyvízátemelő), a Sodronyos utca (Házikert utca – 19698 hrsz), a Horgász part (Tusa utca – 186787/1 hrsz), Házikert utca (Sz-O) (Szőlődomb utca – Orbánhegyi dűlő), Házikert utca (S-H) (Sodronyos utca – Hungária köz), továbbá Felső Duna sor kerül kiépítésre, ennek érdekében a megkötendő vállalkozási szerződés díjára bruttó 333.905.920,- Ft összegben többlet fedezetet biztosít, az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének „Céltartalék, Költségvetési maradvány” sora terhére.
II. felkéri a Polgármestert a beruházás végrehajtására, valamint, hogy gondoskodjon az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet I. pontban foglaltak szerinti módosításának előkészítéséről.
Határidő: a beruházás végrehajtására: 2019. december 31.,
valamint a 2019. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 361/2019.(VIII.06.) határozata a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása projekttel kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Orbánhegyi dűlő (Házikert utca – 196542 hrsz), a Kelep utca (Házikert utca – 187252 hrsz) Felső Duna sor (Vecsés utca – Gyáli patak), Derce köz (Szitás utca – zsákutca), Hungária köz (Házikert utca – 187246 hrsz), Nádor Ödön utca (Jelző utca – Arany János utca), Szitás köz (Szitás utca – zsákutca), Taling utca – Selyemkóró köz (Taling utca– zsákutca), Zsilvölgy utca (Házikert utca – Szőlődomb utca) szilárd burkolattal történő ellátása érdekében a Budapesti Útépítési Program keretében újabb pályázatot kíván benyújtani, melynek benyújtására kötelezettséget vállal.
II. felkéri a Polgármestert, hogy az újabb Budapesti Útépítési Program meghirdetésekor a szükséges képviselő-testületi előterjesztést készítse elő.
Határidő: 2020. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 362/2019. (VIII.06.) határozata a Sváb Tájházban, az őszi helyhatósági választásokhoz kapcsolódó tevékenységekre vonatkozó tulajdonosi álláspont kialakításáról
A Képviselő-testület
I. Weinmann Antal alpolgármester, kampányidőszakot megelőzően, de az őszi helyhatósági választásokhoz kapcsolódó és a Sváb Tájházban forgatott filmjével kapcsolatban megállapítja, hogy az nem rendeltetésszerű, illetve szerződésnek megfelelő használatnak minősül, ezért felkéri a Sváb Tájház használatára jogosult Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzatot, hogy a továbbiakban az őszi helyhatósági választásokhoz kapcsolódó tevékenységeket (pl.: a választáshoz kapcsolódó film forgatását) ne engedélyezzen, továbbá
II. felkéri a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzatot, hogy kizárólag a Tájház használatára vonatkozó megállapodásban rögzített tevékenységek végzését engedélyezze.
III. felkéri a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, hogy hozza nyilvánosságra a jelen határozatot.
Határidő: azonnal
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 363/2019. (VIII.06.) határozata a 2019. évi őszi helyhatósági választásokhoz kapcsolódó tevékenységekkel kapcsolatos álláspont kialakításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a 2019. évi őszi önkormányzati helyhatósági választásokhoz kapcsolódó kampány rendezvények szervezésére a Táncsics Művelődési Házat, a Galériát, illetve a Közösségi Házat jelöli ki, melyek bérleti díj ellenében vehetők igénybe.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 364/2019. (VIII. 06.) határozata a 305/2016. (VII.05.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Soroksári Sport Club Kft-nek jutatott támogatás, valamint de minimis támogatás felhasználásáról, valamint a 2015. évi szakmai tevékenységről készült beszámoló elfogadásáról szóló 305/2016. (VII.05.) számú határozatát a következők szerint módosítja:
„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a Soroksári Sport Club Kft-nek jutatott támogatás, valamint de minimis támogatás felhasználásáról, valamint a 2015. évi szakmai tevékenységről készült beszámolót.”
 
szöveg helyébe a következő szöveg lép:
 
„„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy jóváhagyja a Soroksári Sport Club Kft. 2015. évi gazdálkodásáról szóló, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített egyszerűsített éves beszámolót, valamint de minimis támogatás felhasználásáról, továbbá a Kft. 2015. évi szakmai tevékenységről készült beszámolókat.”
 
II. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2019. augusztus 15.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 365/2019. (VIII. 06.) határozata a 320/2017. (VII.04.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Soroksári Sport Club Kft. 2016. évi beszámolójának elfogadásáról szóló 320/2017. (VII.04.) számú határozatát a következők szerint módosítja:
„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a Soroksár Sport Club Kft. 2016. évi szakmai beszámolóját.”
 
szöveg helyébe a következő szöveg lép:
 
„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy jóváhagyja a Soroksári Sport Club Kft. 2016. évi gazdálkodásáról szóló, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített egyszerűsített éves beszámolót, valamint a Kft. 2016. évi szakmai beszámolóját.”
 
II. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2019. augusztus 15.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 366/2019. (VIII. 06.) határozata a 252/2018. (VII.10.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Soroksári Sport Club Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadásáról szóló 252/2018. (VII.10.) számú határozatát a következők szerint módosítja:
„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a Soroksár Sport Club Kft. 2017. évi szakmai beszámolóját.”
 
szöveg helyébe a következő szöveg lép:
 
„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy jóváhagyja a Soroksári Sport Club Kft. 2017. évi gazdálkodásáról szóló, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített egyszerűsített éves beszámolót, valamint a Kft. 2017. évi szakmai beszámolóját”
 
II. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2019. augusztus 15.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 367/2019. (VIII. 06.) határozata a Soroksár Sport Club Kft. 2015. évi gazdálkodása eredményének felhasználásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a
I. a Soroksár Sport Club Kft. 2015. évi gazdálkodása eredményeként létrejött 49.473.000.- Ft adózott eredményt jóváhagyja. Az adózott eredményből 49.473.000.- Ft-ot eredménytartalékba helyez.
II. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2019. augusztus 15.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 368/2019. (VIII. 06.) határozata a Soroksár Sport Club Kft. 2016. évi gazdálkodása eredményének felhasználásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a
I. a Soroksár Sport Club Kft. 2016. évi gazdálkodása eredményeként létrejött 7.905.000.- Ft adózott eredményt jóváhagyja. Az adózott eredményből 7.905.000.- Ft-ot eredménytartalékba helyez.
II. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2019. augusztus 15.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 369/2019. (VIII. 06.) határozata a Soroksár Sport Club Kft. 2017. évi gazdálkodása eredményének felhasználásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a
I. a Soroksár Sport Club Kft. 2017. évi gazdálkodása eredményeként létrejött 3.219.000.- Ft adózott eredményt jóváhagyja. Az adózott eredményből 3.219.000.- Ft-ot eredménytartalékba helyez.
II. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2019. augusztus 15.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 370/2019. (VIII. 06.) határozata a Soroksár Sport Club Kft. 2018. évi gazdálkodása eredményének felhasználásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a
I. a Soroksár Sport Club Kft. 2018. évi gazdálkodása eredményeként létrejött 34.274.000.- Ft adózott eredményt jóváhagyja. Az adózott eredményből 34.274.000.- Ft-ot eredménytartalékba helyez.
II. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2019. augusztus 15.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 371/2019. (VIII. 06.) határozata, a Soroksár Sport Club Kft. Felügyelő Bizottsága felülvizsgált Ügyrendjének jóváhagyásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Soroksári Sport Club Kft. Felügyelő Bizottságának a Bizottság 2019. július 15. napján tartott ülésén aktualizált - jelen határozat mellékletében szereplő - Ügyrendjét jóváhagyja.
II. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2019. augusztus 15.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 372/2019. (VIII. 06.) határozata Tüskés Józsefné szavazásból való kizárásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Javaslat a 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. szám alatti társasház közös tulajdon megszüntetése iránti perbeli egyezségi ajánlat módosítására” c. napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból – érintettsége miatt – Tüskés Józsefné képviselőt.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 373/2019. (VIII.06.) határozata a 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. szám alatti társasház közös tulajdon megszüntetése iránti perbeli egyezségi ajánlat módosításáról:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. módosítja 230/2018. (VI.05.) határozatát oly módon, hogy annak I. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„I. megköti a peren kívüli megállapodást a 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. szám alatti társasház tulajdonostársaival oly módon, hogy a jelenleg IX. számú közös tulajdonként jelölt padlástér a 10. számú önkormányzati albetéthez kerül hozzácsatolásra. A közös tulajdonként jelölt padlástér forgalmi értékét – a tulajdonostársak részére, tulajdoni illetőségeinek arányában – szakértői értékbecslés alapján 15.807.600,- Ft., azaz tizenötmillió-nyolcszázhétezer-hatszáz forint összegben megfizeti.”
II. az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének 10.1.1 táblázata 24. során az I. pontban meghatározott célra rendelkezésre álló összeget 2.634.600.- Ft-tal megemeli, melynek forrása a 2019. évi költségvetés „Céltartalék, egyéb tartalék” sora.
III. felkéri a Polgármestert a módosított egyezségi ajánlat megtételére és a megállapodás megkötésére azzal, hogy az aláíráskor az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet
Határidő: 2019. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete 374/2019. (VIII. 06.) határozata a Budapest XXIII. kerület 196556 helyrajzi számú ingatlan egyes részeinek kisajátítására vonatkozó BPB/007/00187-26/2014. számú határozat bírósági felülvizsgálatára irányuló, 46.K.31.326/2018. számon folyamatban lévő megismételt peres eljárásban készült szakértői véleménnyel kapcsolatos észrevételről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata nem kíván érdemi észrevételt tenni a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 46.K.31.326/2018/17. számú végzésével megküldött, 2019. május 20-án Sátori Sándor által készített igazságügyi szakvéleménnyel kapcsolatban, a szakvéleményben foglaltakat elfogadja.
II. felkéri a Polgármestert a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság tájékoztatására.
Határidő: 2019. augusztus 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 375/2019. (VIII.06.) határozata a 186725 helyrajzi számú, természetben Budapest Főváros XXIII. kerület Sportpálya utca ás Péter apostol utca között található ingatlan egyes részeire vonatkozó kisajátítási eljárás kezdeményezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata közterület kialakítása céljából kezdeményezi a 186725 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület János apostol utcában található ingatlanból a T-87948 számú változási vázrajzon jelölt (186725/1) helyrajzi számú, 17 m2 területű, valamint (186725/3) helyrajzi számú, 12 m2 területű ingatlanrészek kisajátítását.
II. felkéri a Polgármestert az eljárás megindításához szükséges dokumentumok elkészíttetésére és a kisajátítási eljárás kezdeményezésére vonatkozó kérelemnek a Budapest Főváros Kormányhivatalához történő benyújtására az előterjesztés mellékletét képező nyilatkozat, valamint a kisajátítási eljárásban szükséges egyéb - önkormányzat érdekét nem sértő - nyilatkozatok, meghatalmazások megtételére.
Határidő: 2019. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 376/2019. (VIII.06.) határozata Dücső Csaba (1237 Budapest, (lakcím) alatti lakos) Helyi Választási Bizottság tagjának történő megválasztásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Dücső Csabát 1237 Budapest, (Lakcím) sz. alatti lakost a Budapest Főváros XXIII. kerületi Helyi Választási Bizottság tagjának megválasztja.
II. felkéri a Jegyzőt, hogy az érintettet tájékoztassa a Képviselő-testület döntéséről, gondoskodjon a Helyi Választási Bizottság tagjai eskütételének megszervezéséről.
Határidő: 2019. augusztus 11.
Felelős: dr. Veres Anikó jegyző
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 377/2019. (VIII.06.) határozata Gyurnik Judit (1239 Budapest, (lakcím) sz. alatti lakos) Helyi Választási Bizottság tagjának történő megválasztásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Gyurnik Juditot 1239 Budapest, (Lakcím) sz. alatti lakost a Budapest Főváros XXIII. kerületi Helyi Választási Bizottság tagjának megválasztja.
II. felkéri a Jegyzőt, hogy az érintettet tájékoztassa a Képviselő-testület döntéséről, gondoskodjon a Helyi Választási Bizottság tagjai eskütételének megszervezéséről.
Határidő: 2019. augusztus 11.
Felelős: dr. Veres Anikó jegyző
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 378/2019. (VIII.06.) határozata Ternesz Ferencné (1237 Budapest, (Lakcím) sz. alatti lakos) Helyi Választási Bizottság tagjának történő megválasztásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Ternesz Ferencnét 1237 Budapest, (lakcím) sz. alatti lakost a Budapest Főváros XXIII. kerületi Helyi Választási Bizottság tagjának megválasztja.
II. felkéri a Jegyzőt, hogy az érintettet tájékoztassa a Képviselő-testület döntéséről, gondoskodjon a Helyi Választási Bizottság tagjai eskütételének megszervezéséről.
Határidő: 2019. augusztus 11.
Felelős: dr. Veres Anikó jegyző
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 379/2019. (VIII.06.) határozata Aranyos Erzsébet (1239 Budapest, (lakcím) sz. alatti lakos) Helyi Választási Bizottság póttagjának történő megválasztásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Aranyos Erzsébetet 1239 Budapest, (lakcím) sz. alatti lakost a Budapest Főváros XXIII. kerületi Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztja.
II. felkéri a Jegyzőt, hogy az érintettet tájékoztassa a Képviselő-testület döntéséről, és gondoskodjon a Helyi Választási Bizottság tagjai eskütételének megszervezéséről.
Határidő: 2019. augusztus 11.
Felelős: dr. Veres Anikó jegyző
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 380/2019. (VIII.06.) határozata Dr. Szőllősy-András Judit (1239 Budapest, (lakcím) sz. alatti lakos) Helyi Választási Bizottság póttagjának történő megválasztásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Dr. Szőllősy-András Juditot 1239 Budapest, (lakcím) sz. alatti lakost a Budapest Főváros XXIII. kerületi Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztja.
II. felkéri a Jegyzőt, hogy az érintettet tájékoztassa a Képviselő-testület döntéséről, és gondoskodjon a Helyi Választási Bizottság tagjai eskütételének megszervezéséről.
Határidő: 2019. augusztus 11.
Felelős: dr. Veres Anikó jegyző