2019. december 3.

A 2019. december 3-án megtartott képviselő-testületi ülés
h a t á r o z a t a i

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 433/2019. (XII. 03.) határozata a 2019. december 3-ai Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy a 2019. december 3-ai Képviselő-testületi ülésén a Meghívóban 47.) napirendi pontként szereplő „Javaslat a 2019/2020-as tanévi „Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj” elnyerése érdekében benyújtott pályázatok elbírálására” és a Meghívóban a 48.) napirendi pontként szereplő „Javaslat Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat elbírálására” c. napirendi pontokat zárt ülés keretében tárgyalja.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 434/2019. (XII. 03.) határozata a 2019. december 3-ai Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy a 2019. december 3-ai Képviselő-testületi ülésén a Meghívóban a 43.) napirendi pontként szereplő, 10.00 órai kezdettel tárgyalandóként javasolt „A Dél-Pesti Tankerületi Központ tájékoztatója a 2018/2019-es tanévről a XXIII. kerületi oktatási intézmények vonatkozásában” napirendi pontot közvetlenül a „Javaslat a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XXIII. kerületi Tagintézmény működtetésének átadására” c. napirendi pont után, egymást követően tárgyalja.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 435/2019. (XII. 03.) határozata a 2019. december 3-ai Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy a 2019. december 3-ai Képviselő-testületi ülésén a Meghívóban 22.) napirendi pontként szereplő, zárt ülésre javasolt „Javaslat a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségének betöltéséhez kapcsolódó döntések meghozatalára” és a 23.) napirendi pontként szereplő, zárt ülésre javasolt „Javaslat a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségének betöltésével kapcsolatos döntések meghozatalára” c. napirendi pontot – az érintettek nyilatkozatának figyelembevételével - nyílt ülés keretében, a Meghívóban 6.) napirendi pontként szereplő „Javaslat a megszűnt polgármesteri és alpolgármesteri jogviszonyra vonatkozó, törvény által biztosított végkielégítés további kiegészítésére irányuló döntés meghozatalára” című napirendi pontot az érintettek kérésére zárt ülés keretében tárgyalja.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 436/2019. (XII.03.) határozata a 2019. december 3-ai Képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
A Képviselő-testület
a 2019. december 3-ai képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:
1.) Polgármesteri beszámoló az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről
2.) Javaslat a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására
3.) Javaslat alpolgármester megválasztására (szóbeli előterjesztés)
4.) Javaslat az alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására
5.) Javaslat a Képviselő-testület által létrehozott állandó bizottságok tagjainak megválasztására, valamint tanácsokok megválasztására (Az előterjesztés az érintett erre irányuló kérése esetén zárt ülés keretében tárgyalandó)
6.) Javaslat a megszűnt polgármesteri és alpolgármesteri jogviszonyra vonatkozó, törvény által biztosított végkielégítés további kiegészítésére irányuló döntés meghozatalára (Zárt ülés)
7.) Javaslat a helyi adókról szóló 5/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet módosítására
8.) Javaslat a soroksári nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára
9.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára
10.) Javaslat a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatalnál, további munkavállalók foglalkoztatására
11.) Javaslat a Képviselő-testület 2020. évi munkatervének elfogadására
12.) Javaslat a 2020. évi ellenőrzési terv elfogadására
13.) Javaslat a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2020. évi Üzleti tervének elfogadására
14.) Javaslat 2020. évi előzetes kötelezettségvállalásokra
15.) Javaslat a 135, 135/A jelzésű járat, közismertebb nevén „Soroksári busz” díjmentességének a finanszírozásához kapcsolódó kötelezettségvállalásra (szerződéses kötelezettség)
16.) Javaslat nyilatkozat megtételére az MNV Zrt. felé (188039 hrsz.-ú ingatlan hasznosítása vonatkozásában)
17.) Beszámoló az „állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról” szóló szerződés (Helytörténeti Gyűjtemény) V.4. pontjában foglaltak 2019. évi teljesüléséről
18.) Javaslat a Soroksári Hírlap 2019. évi működéséről szóló beszámolók elkészítésére történő felkérésre
19.) Javaslat kártérítési felelősség elismerésére
20.) Beszámoló a közfoglalkoztatás 2019. évi működéséről
Javaslat a 2020. évi közfoglalkoztatási terv elfogadására, valamint kötelezettség vállalására a 2020. évi közfoglalkoztatás költségeinek biztosítására
21.) Javaslat felnőtt háziorvosi ügyeleti rendszer működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára
22.) Javaslat a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségének betöltéséhez kapcsolódó döntések meghozatalára
23.) Javaslat a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségének betöltésével kapcsolatos döntések meghozatalára
24.) Javaslat a SOR-100 forgalmi rendszámú személygépkocsi értékesítésről szóló döntés meghozatalára
25.) Javaslat a Tündérkert (186681/3 és 186681/4 helyrajzi számú ingatlanok) főépületében üzemelő büfére vonatkozó bérleti szerződés megkötésére és a 2020. évi bérleti díj megállapításáról szóló döntés meghozatalára
26.) Javaslat a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XXIII. kerületi Tagintézmény működtetésének átadására
27.) A Dél-Pesti Tankerületi Központ tájékoztatója a 2018/2019-es tanévről a XXIII. kerületi oktatási intézmények vonatkozásában
28.) Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a 186684 helyrajzi számú ingatlanon található a D14-es jelzésű dunai kompjárat révház épületének újjáépítéséhez
29.) Javaslat tulajdonosi hozzájárulásról szóló döntésre a 1239 Budapest, Grassalkovich út 158. szám alatti, 185935 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában
30.) Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a 195784-195785 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában
31.) Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest XXIII. kerület 187.317/0/A/3 helyrajzi számú, természetben a 1239 Budapest, Sodronyos u. 33. fsz. 3. szám alatti ingatlanra inverteres klímafűtés beszereltetéséhez
32.) Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a 1237 Budapest, Szent László utca 16-18. fsz. 2. szám alatti önkormányzati bérlakás vonatkozásában
33.) Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a 186560/14 helyrajzi számú ingaltan vonatkozásában
34.) Javaslat ingatlanok hasznosítására
35.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága 131/2019. (IX. 03.), 132/2019. (IX. 03.), 133/2019. (IX. 03.), 134/2019. (IX. 03.), 136/2019. (IX. 03.), 137/2019. (IX. 03.) és 138/2019. (IX. 03.) számú határozatainak módosítására
36.) Javaslat a 186728 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Péter apostol utca 10. szám alatt található ingatlan egyes részeinek megvásárlására
37.) Javaslat a 186699 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Apostolhegyen található ingatlan egyes részeinek megvásárlására
38.) Javaslat a 195980/6 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület, Őszirózsa utca 8. szám alatt található ingatlanra vonatkozó elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozat megtételére
39.) Javaslat a Budapest XXIII. kerület 186361/0/A/2 helyrajzi számú, természetben a 1239 Budapest, Vecsés u. 40-42. fsz. 2. szám alatti lakás és a Budapest XXIII., 185916 hrsz.-ú, természetben a Grassalkovich út 140. szám alatti ingatlanban található ingatlanrész hasznosítására
40.) Javaslat külföldi állampolgár ingatlanszerzésének véleményezésére
41.) Javaslat egyes fogszakorvosokkal kötött Feladat-ellátási szerződés módosítására
42.) Javaslat a Dr. Varga Ida Orvosi Betéti Társasággal kötött Feladat-ellátási szerződés módosítására
43.) Javaslat a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői pályázatának kiírására
44.) A nevelési intézmények vezetőinek beszámolója a 2018/2019. nevelési év tapasztalatairól (10.30 órakor)
45.) Beszámoló a Centrum Televízió Magyarország Kft. ESTV televíziós csatornán közzétett soroksári tematikájú állandó műsoráról a 2019. naptári évben (11.00 órakor)
46.) Beszámoló a Táncsics Mihály Művelődési Ház 2018. II. félévi és 2019. I. félévi működéséről (11.30 órakor)
47.) Javaslat a 2019/2020-as tanévi „Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj” elnyerése érdekében benyújtott pályázatok elbírálására (Zárt ülés)
48.) Javaslat Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat elbírálására (Zárt ülés)
49.) Fellebbezés (Zárt ülés)
50.) Bizottságok beszámolói, kérdések, bejelentések, egyebek – SZÓBELI
17.00 órától 19.00 óráig: Közmeghallgatás (Táncsics Mihály Művelődési Ház)

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 437/2019. (XII.03.) határozata a 30/2019.(I.22.) és a 261/2019. (VI.04.) határozatokkal módosított, a felperesi pertársaság létrehozásáról szóló 437/2018. (XI.20.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a felperesi pertársaság létrehozásáról szóló 30/2019.(I.22.) és a 261/2019. (VI.04.) határozatokkal módosított 437/2018. (XI.20.) határozatának végrehajtási határidejét 2020. július 31. napjáig meghosszabbítja.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 438/2019. (XII.03.) határozata a 294/2019. (VII.02.)  határozattal módosított, az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítésének feltételeiről szóló 31/2004. (IV.23.) rendelet felülvizsgálatáról szóló 190/2019.(IV.09.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 294/2019. (VII.02.) határozattal módosított, az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítésének feltételeiről szóló 31/2004. (IV.23.) rendelet felülvizsgálatáról szóló 190/2019.(IV.09.) határozatának végrehajtási határidejét 2020. január 31. napjáig meghosszabbítja.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 439/2019.(XII.03.) határozata 295/2019.(VII.02.) határozata a testvérvárosi kapcsolat létesítéséről és együttműködésről szóló egyezmény megkötéséről a Kínai Népköztársaság Peking Helyhatósági Városának Togzhou Kerületével kapcsolatos 266/2019. (VI.04.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 295/2019.(VII.02.) határozattal módosított 266/2019.(VI.04.) határozatának végrehajtási határidejét 2020. január 31. napjára.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 440/2019. (XII.03.) határozata  az Újtelepi gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat kialakítására többlet fedezet biztosításával kapcsolatos döntéséről szóló 359/2019. (VIII.06.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a 359/2019.(VIII.06.) határozat I pontja helyébe az alábbi I. pont lép
I. a kialakítja az Újtelepi gyermekorvosi rendelőt és védőnői szolgálatot, ennek érdekében a megkötendő vállalkozási szerződés díjára nettó 17.377.000.- Ft + ÁFA összegben többlet fedezetet biztosít, az Önkormányzat 2019. évi költségvetése „653 kód Felhalmozási kiadások Felújítás Lovas utca” sora terhére.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 441/2019. (XII. 03.) határozata a 186552/17 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII., Vadevezős utca 16. szám alatt található ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötéséről és átruházásáról szóló 413/2019. (IX. 10.)  határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 186552/17 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII., Vadevezős utca 16. szám alatt található ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötéséről és átruházásáról szóló 413/2019. (IX. 10.) határozatának végrehajtási határidejét 2020. január 31. napjáig meghosszabbítja.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 442/2019. (XII. 03.) határozata a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány 2018. évi működéséről szóló beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadásáról szóló  246/2019. (V. 07.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a 246/2019. (V.07.) határozat IV. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„IV. műfűburkolat koncepció és kivitelei terveivel kapcsolatos költségek elszámolása érdekében módosítja a 2018. május 10. napján megkötött megállapodás 4. a) alpontjában szereplő elszámolási határidőt és az 5. pontban meghatározott időtartamot 2020. március 15. napjára”
II. felkéri a Polgármestert a döntés közlésére és megállapodás módosításának aláírására
Határidő: 2019. december 15.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 443/2019.(XII.03.) határozata a Képviselő-testület 2019. december 3-ai ülésén előterjesztett polgármesteri beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2019. december 3-ai ülésén előterjesztett polgármesteri beszámolót elfogadja.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 444/2019. (XII. 03.) határozata Bese Ferenc szavazásból való kizárásával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Javaslat a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására” c. napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból – érintettsége miatt – Bese Ferenc polgármestert.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 445/2019. (XII. 03.) határozata Bese Ferenc polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról
A Képviselő-testület megállapítja, hogy
I. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (2) és (6) bekezdése alapján Bese Ferenc főállású polgármestert megbízatásának időtartamára 2019. október 13. napjától, havonta bruttó 1.032.000,- Ft összegű illetmény és 154.800,- Ft összegű költségtérítés illeti meg.
II. felkéri a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Veres Anikó jegyző

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 446/2019. (XII. 03.) határozata az alpolgármester titkos megválasztására létrehozott Szavazatszámláló Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az alpolgármester titkos megválasztására, a szavazás lebonyolításának időtartalmára három tagú Szavazatszámláló Bizottságot hoz létre, melynek elnökévé Bányai Amir Attila képviselőt, tagjaivá Geiger Ferenc és Egresi Antal képviselőket választja.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 447/2019. (XII. 03.) határozata főállású alpolgármester megválasztásáról
A Képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel, saját tagjai közül Fuchs Gyulát főállású foglalkoztatási jogviszonyú alpolgármesterré megválasztotta

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 448/2019. (XII. 03.) határozata Fuchs Gyula szavazásból való kizárásával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Javaslat az alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására” c. napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból – érintettsége miatt – Fuchs Gyula alpolgármestert.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 449/2019. (XII.03.) határozata Fuchs Gyula főállású alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. megbízatásának időtartamára Fuchs Gyula főállású alpolgármester illetményét bruttó 825.600,-Ft/hó, költségtérítését pedig 123.840,- Ft/hó összegben állapítja meg.
II. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 450/2019. (XII. 03.) határozata a 2019. december 3-ai Képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról szóló 436/2019. (XII.03.) határozata módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2019. december 3-ai Képviselő-testületi ülésén a 436/2019.(XII.03.) határozatban foglaltaktól eltérően a 4.) napirendi pont után a „Javaslat a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XXIII. kerületi Tagintézmény működtetésének átadására” c. napirendi pontot, közvetlenül ezt követően az „A Dél-Pesti Tankerületi Központ tájékoztatója a 2018/2019-es tanévről a XXIII. kerületi oktatási intézmények vonatkozásában” c. napirendi pontot tárgyalja, ezért a 2019. december 3-ai Képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról szóló 436/2019. (XII.03.) határozatát az 5) ponttól kezdődően a következők szerint módosítja:
„5.) Javaslat a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XXIII. kerületi Tagintézmény működtetésének átadására
6.) A Dél-Pesti Tankerületi Központ tájékoztatója a 2018/2019-es tanévről a XXIII. kerületi oktatási intézmények vonatkozásában
7.) Javaslat a Képviselő-testület által létrehozott állandó bizottságok tagjainak megválasztására, valamint tanácsokok megválasztására (Az előterjesztés az érintett erre irányuló kérése esetén zárt ülés keretében tárgyalandó)
8.) A nevelési intézmények vezetőinek beszámolója a 2018/2019. nevelési év tapasztalatairól (10.30 órakor)
9.) Javaslat a megszűnt polgármesteri és alpolgármesteri jogviszonyra vonatkozó, törvény által biztosított végkielégítés további kiegészítésére irányuló döntés meghozatalára (Zárt ülés)
10.) Javaslat a helyi adókról szóló 5/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet módosítására
11.) Javaslat a soroksári nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára
12.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára
13.) Javaslat a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatalnál, további munkavállalók foglalkoztatására
14.) Javaslat a Képviselő-testület 2020. évi munkatervének elfogadására
15.) Javaslat a 2020. évi ellenőrzési terv elfogadására
16.) Javaslat a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2020. évi Üzleti tervének elfogadására
17.) Javaslat 2020. évi előzetes kötelezettségvállalásokra
18.) Javaslat a 135, 135/A jelzésű járat, közismertebb nevén „Soroksári busz” díjmentességének a finanszírozásához kapcsolódó kötelezettségvállalásra (szerződéses kötelezettség)
19.) Javaslat nyilatkozat megtételére az MNV Zrt. felé (188039 hrsz.-ú ingatlan hasznosítása vonatkozásában)
20.) Beszámoló az „állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról” szóló szerződés (Helytörténeti Gyűjtemény) V.4. pontjában foglaltak 2019. évi teljesüléséről
21.) Javaslat a Soroksári Hírlap 2019. évi működéséről szóló beszámolók elkészítésére történő felkérésre
22.) Javaslat kártérítési felelősség elismerésére
23.) Beszámoló a közfoglalkoztatás 2019. évi működéséről
Javaslat a 2020. évi közfoglalkoztatási terv elfogadására, valamint kötelezettség vállalására a 2020. évi közfoglalkoztatás költségeinek biztosítására
24.) Javaslat felnőtt háziorvosi ügyeleti rendszer működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára
25.) Javaslat a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségének betöltéséhez kapcsolódó döntések meghozatalára
26.) Javaslat a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségének betöltésével kapcsolatos döntések meghozatalára
27.) Javaslat a SOR-100 forgalmi rendszámú személygépkocsi értékesítésről szóló döntés meghozatalára
28.) Javaslat a Tündérkert (186681/3 és 186681/4 helyrajzi számú ingatlanok) főépületében üzemelő büfére vonatkozó bérleti szerződés megkötésére és a 2020. évi bérleti díj megállapításáról szóló döntés meghozatalára
29.) Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a 186684 helyrajzi számú ingatlanon található a D14-es jelzésű dunai kompjárat révház épületének újjáépítéséhez
30.) Javaslat tulajdonosi hozzájárulásról szóló döntésre a 1239 Budapest, Grassalkovich út 158. szám alatti, 185935 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában
31.) Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a 195784-195785 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában
32.) Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest XXIII. kerület 187.317/0/A/3 helyrajzi számú, természetben a 1239 Budapest, Sodronyos u. 33. fsz. 3. szám alatti ingatlanra inverteres klímafűtés beszereltetéséhez
33.) Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a 1237 Budapest, Szent László utca 16-18. fsz. 2. szám alatti önkormányzati bérlakás vonatkozásában
34.) Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a 186560/14 helyrajzi számú ingaltan vonatkozásában
35.) Javaslat ingatlanok hasznosítására
36.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága 131/2019. (IX. 03.), 132/2019. (IX. 03.), 133/2019. (IX. 03.), 134/2019. (IX. 03.), 136/2019. (IX. 03.), 137/2019. (IX. 03.) és 138/2019. (IX. 03.) számú határozatainak módosítására
37.) Javaslat a 186728 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Péter apostol utca 10. szám alatt található ingatlan egyes részeinek megvásárlására
38.) Javaslat a 186699 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Apostolhegyen található ingatlan egyes részeinek megvásárlására
39.) Javaslat a 195980/6 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület, Őszirózsa utca 8. szám alatt található ingatlanra vonatkozó elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozat megtételére
40.) Javaslat a Budapest XXIII. kerület 186361/0/A/2 helyrajzi számú, természetben a 1239 Budapest, Vecsés u. 40-42. fsz. 2. szám alatti lakás és a Budapest XXIII., 185916 hrsz.-ú, természetben a Grassalkovich út 140. szám alatti ingatlanban található ingatlanrész hasznosítására
41.) Javaslat külföldi állampolgár ingatlanszerzésének véleményezésére
42.) Javaslat egyes fogszakorvosokkal kötött Feladat-ellátási szerződés módosítására
43.) Javaslat a Dr. Varga Ida Orvosi Betéti Társasággal kötött Feladat-ellátási szerződés módosítására
44.) Javaslat a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői pályázatának kiírására
45.) Beszámoló a Centrum Televízió Magyarország Kft. ESTV televíziós csatornán közzétett soroksári tematikájú állandó műsoráról a 2019. naptári évben (11.00 órakor)
46.) Beszámoló a Táncsics Mihály Művelődési Ház 2018. II. félévi és 2019. I. félévi működéséről (11.30 órakor)
47.) Javaslat a 2019/2020-as tanévi „Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj” elnyerése érdekében benyújtott pályázatok elbírálására (Zárt ülés)
48.) Javaslat Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat elbírálására (Zárt ülés)
49.) Fellebbezés (Zárt ülés)
50.) Bizottságok beszámolói, kérdések, bejelentések, egyebek – SZÓBELI
17.00 órától 19.00 óráig: Közmeghallgatás (Táncsics Mihály Művelődési Ház)

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 451/2019. (XII.03.) határozata a Belső-Pesti Tankerületi Központtal kötött Megállapodás módosításának aláírására
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata és a Belső-Pesti Tankerületi Központ között 2016. december 12. napján megkötött Megállapodást a jelen határozat 1. számú mellékletében foglalt szerződésátruházó megállapodás szerint módosítja.
II. felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására, amelynek során az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet
Határidő: 2019. december 15.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 452/2019. (XII.03.) határozata a Belső-Pesti Tankerületi Központjával kötött Vagyonkezelési Szerződés módosításának aláírására
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata és a Belső-Pesti Tankerületi Központ között 2016. december 12. napján megkötött Vagyonkezelési Szerződést a jelen határozat 1. számú mellékletében foglalt szerződésátruházó megállapodás szerint módosítja.
II. felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására, amelynek során az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet
Határidő: 2019. december 15
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 453/2019. (XII.03.) határozata a Pénzügyi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 120. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott, ugyanezen szakasz (2) bekezdése alapján hét tagból álló Pénzügyi Bizottság
a) elnökének Bereczki Miklóst megválasztja.
b) képviselő tagjainak
Bányai Amir Attilát
Sebők Máté Zoltánt és
Egresi Antalt,
c) külsős bizottsági tagjainak
Kolosi István Csabát
Koncz Róbertet és
Vérten Lászlót megválasztja

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 454/2019. (XII.03.) határozata az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelet 120. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott, ugyanezen szakasz (2) bekezdése alapján hét tagból álló Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
a) elnökének Egresi Antalt megválasztja.
b) képviselő tagjainak
Orbán Gyöngyit
dr.
Staudt Csabát és
Zimán András Ferencet,
c) külsős bizottsági tagjainak
Assenbrenner Ferncet
Herling Eriket és
Baucsek Rajmundot megválasztja.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 455/2019.(XII.03.) határozata az I. sz. Összevont Óvoda 2018/2019-es nevelési év tapasztalatairól szóló intézményvezetői beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az I. sz. Összevont Óvoda 2018/2019-es nevelési év tapasztalatairól szóló intézményvezetői beszámolót elfogadja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy értesítse az intézmény vezetőjét a fenntartó döntéséről.
Határidő: 2019. december 15.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 456/201.(XII.03.) határozata a II. sz. Napsugár Óvoda és konyha 2018/2019-es nevelési év tapasztalatairól szóló intézményvezetői beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a II. sz. Napsugár Óvoda és konyha 2018/2019-es nevelési év tapasztalatairól szóló intézményvezetői beszámolót elfogadja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy értesítse az intézmény vezetőjét a fenntartó döntéséről.
Határidő: 2019. december 15.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 457/2019.(XII.03.) határozata a III. sz. Összevont Óvoda 2018/2019-es nevelési év tapasztalatairól szóló intézményvezetői beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a III. sz. Összevont Óvoda 2018/2019-es nevelési év tapasztalatairól szóló intézményvezetői beszámolót elfogadja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy értesítse az intézmény vezetőjét a fenntartó döntéséről.
Határidő: 2019. december 15.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 458/2019. (XII. 03.) határozata Geiger Ferenc szavazásból való kizárásával kapcsolatos döntéséről (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Javaslat a megszűnt polgármesteri és alpolgármesteri jogviszonyra vonatkozó, törvény által biztosított végkielégítés további kiegészítésére irányuló döntés meghozatalára” c. napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból – érintettsége miatt – Geiger Ferenc képviselőt.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 459/2019. (XII. 03.) határozata Orbán Gyöngyi szavazásból való kizárásával kapcsolatos döntéséről (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Javaslat a megszűnt polgármesteri és alpolgármesteri jogviszonyra vonatkozó, törvény által biztosított végkielégítés további kiegészítésére irányuló döntés meghozatalára” c. napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból – érintettsége miatt – Orbán Gyöngyi képviselőt.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 460/2019. (XII.03.) határozata a megszűnt jogviszonyú (Név)  részére a törvény által biztosított végkielégítésen felül, további, legfeljebb illetménynek megfelelő összeggel történő kiegészítésének megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/D. § (1) bekezdése alapján, (Név) megszűnt jogviszonyú (tisztség) a törvény erejénél fogva megillető háromhavi illetményének megfelelő összegű végkielégítését további, illetménynek megfelelő összeggel egészíti ki.
II. felkéri a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Veres Anikó jegyző

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 461/2019. (XII.03.) határozata (Név) megszűnt jogviszonyú  részére a törvény által biztosított végkielégítésen felül, további, legfeljebb illetménynek megfelelő összeggel történő kiegészítésének megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/D. § (1) bekezdése alapján (Név) megszűnt jogviszonyú a törvény erejénél fogva megillető háromhavi illetményének megfelelő összegű végkielégítését további, illetménynek megfelelő összeggel egészíti ki.
II. felkéri a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Veres Anikó jegyző

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 462/2019. (XII.03.) határozata (Név) megszűnt jogviszonyú  részére a törvény által biztosított végkielégítésen felül, további, legfeljebb illetménynek megfelelő összeggel történő kiegészítésének megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/D. § (1) bekezdése alapján (Név) megszűnt jogviszonyú a törvény erejénél fogva megillető háromhavi illetményének megfelelő összegű végkielégítését további, illetménynek megfelelő összeggel egészíti ki.
II. felkéri a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Veres Anikó jegyző

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 463/2019. (XII. 03.) határozata a soroksári nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
I.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.§ (2) bekezdése alapján felülvizsgálta a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 25/2014.(XI.14.) Önkormányzati rendeletével elfogadott
- a Soroksári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzattal,
- a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzattal és a
- Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzattal
kötött Együttműködési megállapodást, és azt jelen előterjesztés 2., 3. valamint 4. melléklete szerinti tartalommal fogadja el, egyben felhatalmazza a Polgármestert az együttműködési megállapodások aláírására.
II. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy jelen határozat alapján gondoskodjon a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelet módosításának következő Képviselő-testületi ülésére való beterjesztéséről.
Határidő: 2019. december 31.
Felelős: Polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 464/2019. (XII.03) határozata a 2019. december 3-ai Képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról szóló, 450/2019. (XII. 03.) határozattal módosított 436/2019. (XII.03.) határozata módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2019. december 3-ai Képviselő-testületi ülésén a 450/2019. (XII.03.) határozattal módosított 436/2019.(XII.03.) határozatban foglaltaktól eltérően a 11. napirendi pont után a „Beszámoló a Centrun Televízió Magyarország Kft. ESTV televíziós csatornán közzétett soroksári tematikájú állandó műsoráról a 2019. naptári évben”  c. napirendi pontot tárgyalja, ezért a 2019. december 3-ai Képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról szóló, 450/2019. (XII.03.) határozattal módosított 436/2019. (XII.03.) határozatát a 12) ponttól kezdődően a következők szerint módosítja:
12.) Beszámoló a Centrum Televízió Magyarország Kft. ESTV televíziós csatornán közzétett soroksári tematikájú állandó műsoráról a 2019. naptári évben (11.00 órakor)
13.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára
14.) Beszámoló a Táncsics Mihály Művelődési Ház 2018. II. félévi és 2019. I. félévi működéséről (11.30 órakor)
15.) Javaslat a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatalnál, további munkavállalók foglalkoztatására
16.) Javaslat a Képviselő-testület 2020. évi munkatervének elfogadására
17.) Javaslat a 2020. évi ellenőrzési terv elfogadására
18.) Javaslat a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2020. évi Üzleti tervének elfogadására
19.) Javaslat 2020. évi előzetes kötelezettségvállalásokra
20.) Javaslat a 135, 135/A jelzésű járat, közismertebb nevén „Soroksári busz” díjmentességének a finanszírozásához kapcsolódó kötelezettségvállalásra (szerződéses kötelezettség)
21.) Javaslat nyilatkozat megtételére az MNV Zrt. felé (188039 hrsz.-ú ingatlan hasznosítása vonatkozásában)
22.) Beszámoló az „állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról” szóló szerződés (Helytörténeti Gyűjtemény) V.4. pontjában foglaltak 2019. évi teljesüléséről
23.) Javaslat a Soroksári Hírlap 2019. évi működéséről szóló beszámolók elkészítésére történő felkérésre
24.) Javaslat kártérítési felelősség elismerésére
25.) Beszámoló a közfoglalkoztatás 2019. évi működéséről
Javaslat a 2020. évi közfoglalkoztatási terv elfogadására, valamint kötelezettség vállalására a 2020. évi közfoglalkoztatás költségeinek biztosítására
26.) Javaslat felnőtt háziorvosi ügyeleti rendszer működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára
27.) Javaslat a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségének betöltéséhez kapcsolódó döntések meghozatalára
28.) Javaslat a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségének betöltésével kapcsolatos döntések meghozatalára
29.) Javaslat a SOR-100 forgalmi rendszámú személygépkocsi értékesítésről szóló döntés meghozatalára
30.) Javaslat a Tündérkert (186681/3 és 186681/4 helyrajzi számú ingatlanok) főépületében üzemelő büfére vonatkozó bérleti szerződés megkötésére és a 2020. évi bérleti díj megállapításáról szóló döntés meghozatalára
31.) Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a 186684 helyrajzi számú ingatlanon található a D14-es jelzésű dunai kompjárat révház épületének újjáépítéséhez
32.) Javaslat tulajdonosi hozzájárulásról szóló döntésre a 1239 Budapest, Grassalkovich út 158. szám alatti, 185935 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában
33.) Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a 195784-195785 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában
34.) Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest XXIII. kerület 187.317/0/A/3 helyrajzi számú, természetben a 1239 Budapest, Sodronyos u. 33. fsz. 3. szám alatti ingatlanra inverteres klímafűtés beszereltetéséhez
35.) Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a 1237 Budapest, Szent László utca 16-18. fsz. 2. szám alatti önkormányzati bérlakás vonatkozásában
36.) Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a 186560/14 helyrajzi számú ingaltan vonatkozásában
37.) Javaslat ingatlanok hasznosítására
38.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága 131/2019. (IX. 03.), 132/2019. (IX. 03.), 133/2019. (IX. 03.), 134/2019. (IX. 03.), 136/2019. (IX. 03.), 137/2019. (IX. 03.) és 138/2019. (IX. 03.) számú határozatainak módosítására
39.) Javaslat a 186728 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Péter apostol utca 10. szám alatt található ingatlan egyes részeinek megvásárlására
40.) Javaslat a 186699 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Apostolhegyen található ingatlan egyes részeinek megvásárlására
41.) Javaslat a 195980/6 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület, Őszirózsa utca 8. szám alatt található ingatlanra vonatkozó elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozat megtételére
42.) Javaslat a Budapest XXIII. kerület 186361/0/A/2 helyrajzi számú, természetben a 1239 Budapest, Vecsés u. 40-42. fsz. 2. szám alatti lakás és a Budapest XXIII., 185916 hrsz.-ú, természetben a Grassalkovich út 140. szám alatti ingatlanban található ingatlanrész hasznosítására
43.) Javaslat külföldi állampolgár ingatlanszerzésének véleményezésére
44.) Javaslat egyes fogszakorvosokkal kötött Feladat-ellátási szerződés módosítására
45.) Javaslat a Dr. Varga Ida Orvosi Betéti Társasággal kötött Feladat-ellátási szerződés módosítására
46.) Javaslat a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői pályázatának kiírására
47.) Javaslat a 2019/2020-as tanévi „Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj” elnyerése érdekében benyújtott pályázatok elbírálására (Zárt ülés)
48.) Javaslat Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat elbírálására (Zárt ülés)
49.) Fellebbezés (Zárt ülés)
50.) Bizottságok beszámolói, kérdések, bejelentések, egyebek – SZÓBELI
17.00 órától 19.00 óráig: Közmeghallgatás (Táncsics Mihály Művelődési Ház)

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 465/2019. (XII. 03.) határozata a Centrum Televízió Magyarország Kft. és az Önkormányzat között létrejött, a 2019. naptári évre vonatkozó Szolgáltatási szerződésben foglaltak teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Centrum Televízió Magyarország Kft., mint Szolgáltató, és Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata, mint Megrendelő között létrejött, a 2019. naptári évre vonatkozó Szolgáltatási szerződésben foglaltak teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 466/2019. (XII. 03.) határozata a Táncsics Mihály Művelődési Ház 2018. II. félévi és 2019. I. félévi működéséről készült beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a Táncsics Mihály Művelődési Ház 2018. II. félévi és 2019. I. félévi működéséről készült beszámolót.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 467/2019. (XII.03.) határozata a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatalnál további munkavállalók foglalkoztatására irányuló döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal jelenlegi 151 engedélyezett álláshelyének számát 13 fő határozatlan idejű munkavállalói státusszal megemeli.
II. felkéri a Jegyzőt, hogy a létszámemeléssel kapcsolatos feladatok tekintetében tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Veres Anikó jegyző
III. felkéri a Polgármestert, hogy a létszámemeléssel járó költségeket állítsa be a 2020. évi költségvetési rendeletbe.
Határidő: a 2020. évi költségvetési rendelet összeállítása
Felelős: Bese Ferenc polgármester,

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 468/2019. (XII.03.) határozata a Képviselő-testület 2020. évi munkatervének elfogadásáról
A Képviselő-testület
I. a Képviselő-testület 2020. évi munkatervét a jelen határozat melléklete szerint elfogadja, azzal, hogy a felsorolt tárgyalandó napirendek a megjelölt hónapok vonatkozásában tervezettek, de nem kötelezően a megjelölt hónapban tárgyalandók.
II. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:   2019. december 31.
Felelős:       Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 469/2019.(XII.03.) határozata a 2020. évi ellenőrzési terv elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a 2020. évi ellenőrzési tervet a jelen határozat melléklete szerint.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 470/2019.(XII.03.) határozata a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. elfogadja a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervét.
II. felkéri a Polgármestert, hogy értesítse a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: 2019. december 13.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 471/2019.(XII.03.) határozata a a 2020. évi előzetes kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elutasítja a javaslatot, mely szerint:„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy egyetért a „Javaslat 2020. évi előzetes kötelezettségvállalásokra” c. napirendi pont írásos előterjesztésének 5., 6., 7., 10., 13., 16., 23., 24., 25. pontjában foglalt feladatok vonatkozásában feltűntetett összegek 20 %-os mértékű csökkentésével.”

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 472/2019. (XII. 03.) határozata a 2020. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (értékbecslés, igazságügyi szakvélemények készítése)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az értékbecslés- és igazságügyi szakvélemények készítését külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 14.500.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2020. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2020. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 473/2019. (XII. 03.) határozata a 2020. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (földmérési munkák)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a földmérési munkákat külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 12.000.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2020. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2020. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 474/2019. (XII. 03.) határozata a 2020. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (jogi tevékenység ellátása: a XXIII. kerületben a szabályozási tervek végrehajtását érintő kisajátítások és telekalakítások végrehajtása érdekében)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. XXIII kerületben a szabályozási tervek végrehajtását érintő kisajátítások és telekalakítások érdekében jogi tevékenység ellátására, a megkötendő szerződés díjára kötelezettséget vállal 4.200.000,-Ft + ÁFA erejéig, a 2020. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2020. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 475/2019. (XII. 03.) határozata a 2020. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (árverési hirdetések)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. árverési hirdetések kezelésére, a megkötendő szerződés díjára kötelezettséget vállal 500.000,-Ft + ÁFA erejéig, a 2020. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2020. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 476/2019. (XII. 03.) határozata a 2020. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (XXIII. kerület Molnár utca 116-118. szám alatti Tündérkert szabadidős parkhoz kapcsolódó személy- és vagyonvédelmi feladatok megszervezése és ellátása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Polgármesteri Hivatal XXIII. kerület Molnár utca 116-118. szám alatti telephelyéhez, a Tündérkert szabadidős parkhoz kapcsolódó személy- és vagyonvédelmi feladatok megszervezésére és ellátására megkötendő szerződés díjára kötelezettséget vállal 17.980.000,-Ft + ÁFA erejéig, a a 2020. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2020. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 477/2019. (XII. 03.) határozata a 2020. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (közbeszerzési tanácsadói feladatok az Önkormányzat részére)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az Önkormányzat részére közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására megkötendő szerződés díjára kötelezettséget vállal 24.000.000,-Ft + ÁFA erejéig, a 2020. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2020. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 478/2019. (XII. 03.) határozata a 2020. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (közbeszerzési tanácsadói feladatok a Polgármesteri Hivatal részére)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Polgármesteri Hivatal részére közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására megkötendő szerződés díjára kötelezettséget vállal 3.000.000,-Ft + ÁFA erejéig, a 2020. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2020. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 479/2019. (XII. 03.) határozata a 2020. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (vízelvezető rendszerek, szikkasztó műtárgyak fenntartása és karbantartása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a vízelvezető rendszerek, szikkasztó műtárgyak fenntartását és karbantartását külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 14.900.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2020. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2020. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 480/2019. (XII. 03.) határozata a 2020. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (irodaszer, nyomtatvány árubeszerzés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges irodaszer, nyomtatvány árubeszerzés érdekében kötelezettséget vállal 7.000.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2020. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2020. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 481/2019. (XII. 03.) határozata a 2020. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (esetileg felmerülő mérnöki feladatok ellátása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az esetileg felmerülő mérnök feladatok ellátását külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 10.000.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő megbízási keretszerződés díjára a 2020. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2020. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 482/2019. (XII. 03.) határozata a 2020. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (földgázüzemű kazánok és kapcsolódó berendezések karbantartása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a földgázüzemű kazánok és kapcsolódó berendezések karbantartására megkötendő vállalkozási keretszerződés díjára kötelezettséget vállal 4.000.000,-Ft + ÁFA erejéig a 2020. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2020. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 483/2019. (XII. 03.) határozata a 2020. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (intézményi játszóeszközök rendszeres karbantartása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az intézményi játszóeszközök rendszeres karbantartásra megkötendő vállalkozási szerződés díjára kötelezettséget vállal 6.000.000,-Ft + ÁFA erejéig a 2020. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2020. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 484/2019. (XII. 03.) határozata a 2020. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (gyorsszolgálati munkák ellátása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a gyorsszolgálati munkák ellátását külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 9.000.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2020. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2020. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 485/2019. (XII. 03.) határozata a 2020. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (hivatal épületeinek takarítása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a hivatal épületeinek takarítását külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 12.500.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő vállalkozási szerződés díjára a 2020. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2020. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 486/2019. (XII. 03.) határozata a 2020. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (tisztitó- és tisztálkodószerek)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a hivatal épületeibe a tisztító- és tisztálkodószerek biztosítását külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 4.000.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő adásvétellel vegyes szállítási szerződés díjára a 2020. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2020. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 487/2019. (XII. 03.) határozata a 2020. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (helyi audiovizuális média szolgáltatás)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az egyes helyi audiovizuális médiaszolgáltatást külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 20.000.000,-Ft + ÁFA erejéig a megkötendő szerződés díjára a 2020. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2020. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 488/2019. (XII. 03.) határozata a 2020. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (illegális települési szilárd hulladék és zöld/lomb hulladék elszállítása és ártalmatlanítása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az illegális települési szilárd hulladék és zöld/lomb hulladék elszállítását és ártalmatlanítását külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 8.000.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2020. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2020. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 489/2019. (XII. 03.) határozata a 2020. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (oktatási intézmények tejes kiflivel történő ellátása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az oktatási intézmények tejes kiflivel történő ellátását külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 3.505.000.-Ft + 18% ÁFA, mindösszesen 4.135.900.- Ft erejéig, a megkötendő szállítási keretszerződés díjára a 2020. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2020. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 490/2019. (XII. 03.) határozata a 2020. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (ételhulladék ártalmatlanítás)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. önkormányzati intézményekből ételhulladék elszállítását (szállítás, ételhulladék ártalmatlanítás és cserehordók fertőtlenítése) külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 6.300.000.-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szállítási szerződés díjára a 2020. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2020. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 491/2019. (XII. 03.) határozata a 2020. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (Térfigyelő rendszer karbantartása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
I. a térfigyelő rendszer karbantartását külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 6.000.000.-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2020. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2020. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet megalkotása
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 492/2019. (XII. 03.) határozata a 2020. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (roncs és üzemképtelen gépjárművek elszállítása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
I. Önkormányzat közterületein felelt roncs és üzemképtelen gépjárművek elszállítását nyilvántartására külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 1.500.000,- Ft+ ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2020. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2020. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet megalkotása
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 493/2019. (XII. 03.) határozata a 2020. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (Önvédelmi-, taktikai képzés a rendészeti feladatokat ellátó munkavállalók részére)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
I. a rendészeti feladatot ellátó munkavállalók részére önvédelmi-, taktikai képzésére megkötendő szerződés díjára kötelezettséget vállal 480.000.-Ft + ÁFA erejéig a 2020. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2020. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet megalkotása
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 494/2019. (XII. 03.) határozata a 2020. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (Soroksári Hírlappal kapcsolatos költségek finanszírozása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
I. a Soroksári Hírlappal kapcsolatos költségek finanszírozására a megkötendő szerződés díjára kötelezettséget vállal 22.550.000,-Ft + ÁFA erejéig, a 2020. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2020. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet megalkotása
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 495/2019. (XII. 03.) határozata a 2020. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (rendezvények virág- és virágdekoráció biztosítása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az önkormányzat rendezvényein virág- és virágdekoráció biztosítását külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 5.000.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2020. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2020. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 496/2019. (XII. 03.) határozata a 2020. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (rendezvényekkel kapcsolatos őrzés-védelmi feladatainak megszervezése, ellátása, valamint a szolgálatatás felügyeletének folyamatos biztosítása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a rendezvényekkel kapcsolatos őrzés-védelmi feladatainak megszervezése, ellátása, valamint a szolgálatatás felügyeletének folyamatos biztosítására a megkötendő szerződés díjára kötelezettséget vállal 11.680.000,-Ft + ÁFA erejéig, a 2020. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2020. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 497/2019. (XII. 03.) határozata a 2020. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (a hivatal épületeinek vezetékes és mobiltelefon szolgáltatásának díja)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a hivatal épületeinek vezetékes és mobiltelefon szolgáltatásaira megkötendő szerződés díjára kötelezettséget vállal 12.000.000,-Ft + ÁFA erejéig, a 2020. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2020. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 498/2019. (XII. 03.) határozata a 2020. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (a hivatal épületeinek internet szolgáltatásának díja)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a hivatal épületeinek internet szolgáltatására megkötendő szerződés díjára kötelezettséget vállal 2.000.000,-Ft + ÁFA erejéig, a 2020. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2020. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 499/2019. (XII. 03.) határozata a 2020. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (a polgármesteri hivatalban működő szoftverek karbantartása és üzemeltetésének díja)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a polgármesteri hivatalban működtetett szoftverek karbantartása és működtetésére megkötendő szerződés díjára kötelezettséget vállal 20.000.000,-Ft + ÁFA erejéig, a 2020. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2020. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 500/2019. (XII. 03.) határozata a 2020. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (adatvédelmi felelősi feladat)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat adatvédelmi felelősi feladatainak ellátása érdekében megkötendő szerződés díjára kötelezettséget vállal 4.000.000,- Ft +ÁFA erejéig a 2020. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2020. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 501/2019. (XII. 03.) határozata a 2020. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (az önkormányzati intézményeket és dolgozóit érintő tűz- és munkavédelmi feladatok ellátására)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az önkormányzati intézményeket és dolgozóit érintő tűz- és munkavédelmi feladatok ellátására megkötendő szerződés díjára kötelezettséget vállal 1.740.000,-Ft + ÁFA erejéig, a 2020. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2020. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 502/2019. (XII. 03.) határozata a 2020. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (a Polgármesteri Hivatal épületeit és dolgozóit érintő tűz- és munkavédelmi feladatok ellátására)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Polgármesteri Hivatal épületeit és dolgozóit érintő tűz- és munkavédelmi feladatok ellátására megkötendő szerződés díjára kötelezettséget vállal 840.000.-Ft + ÁFA erejéig, a 2020. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2020. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 503/2019. (XII. 03.) határozata a 2020. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (intézményi riasztó rendszerek működtetése, karbantartása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az Önkormányzat intézményei riasztó rendszereinek működtetését, karbantartását külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 1.200.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2020. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2020. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 504/2019. (XII. 03.) határozata a 2020. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (hivatali riasztó rendszerek működtetése, karbantartása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Polgármesteri Hivatal riasztó rendszereinek működtetését, karbantartását külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 500.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2020. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2020. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 505/2019. (XII. 03.) határozata a 2020. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (hivatali vonuló szolgálat)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Hivatal épületeinek vonuló szolgálat folyamatos működtetésének biztosítását külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 936.000,- Ft. + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2020. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2020. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 506/2019. (XII. 03.) határozata a 2020. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (óvodai vonuló szolgálat)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
I. Óvodák épületeinek vonuló szolgálat folyamatos működtetésének biztosítását külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 755.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2020. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2020. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 507/2019. (XII. 03.) határozata a 2020. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (energetikai monitoring)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. energetikai monitoring szolgáltatást vesz igénybe. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 3.280.000,-Ft + ÁFA erejéig a megkötendő szerződés díjára a 2020. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2020. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 508/2019. (XII. 03.) határozata a 2020. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (hivatali tűzoltó készülék)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Polgármesteri Hivatal épületeiben tűzoltó készülék, fali tűzcsap ellenőrzési, karbantartási feladatait külső szervezet igénybevételével kívánja végrehajtani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 1.990.000,- + ÁFA erejéig a megkötendő szerződés díjára a 2020. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2020. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 509/2019. (XII. 03.) határozata a 2020. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (önkormányzati tűzoltó készülék)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az Önkormányzat épületeiben tűzoltó készülék, fali tűzcsap ellenőrzési, karbantartási feladatait külső szervezet igénybevételével kívánja végrehajtani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 500.000,- + ÁFA erejéig a megkötendő szerződés díjára a 2020. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2020. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 510/2019. (XII. 03.) határozata a 2020. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (SZGYI jogi tanácsadás)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Szociális és Gyermekjóléti Intézménye részére a jogi tanácsadási lehetőséget továbbiakban is biztosítani kívánja. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 1.152.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2020. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2020. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 511/2019. (XII. 03.) határozata a 2020. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (SZGYI ebéd házhozszállítás)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Szociális és Gyermekjóléti Intézménye részére ebéd házhozszállítás lehetőségét a továbbiakban is biztosítani kívánja. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 4.200.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2020. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2020. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 512/2019. (XII. 03.) határozata a 2020. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (SZGYI háziorvosi feladatok ellátása a Gondozóházban)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Szociális és Gyermekjóléti Intézménye részére a Gondozóházban háziorvosi feladatok ellátásának lehetőségét továbbiakban is biztosítani kívánja. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 900.000,-Ft (nem ÁFA köteles tevékenység) erejéig a megkötendő szerződés díjára a 2020. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2020. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 513/2019. (XII. 03.) határozata a 2020. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (SZGYI bölcsődei csecsemő és gyermek szakorvosi feladatok)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Szociális és Gyermekjóléti Intézménye részére bölcsődei csecsemő és gyermek szakorvosi feladatok ellátásának lehetőségét továbbiakban is biztosítani kívánja. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 900.000,-Ft (nem ÁFA köteles tevékenység) erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2020. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2020. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 514/2019. (XII.03.) határozata a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt-vel kötött szerződés alapján a menetrend sűrítésével, illetve finanszírozásával kapcsolatos döntéseiről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy felkéri a Polgármesteri Hivatalt, vizsgálja meg a 135. jelzésű autóbusz járatsűrítésének lehetőségét, ennek érdekében a 135 jelzésű autóbusz üzemeltetőjével folytasson tárgylásokat a sűrítés mértékével, valamint ennek a költségeivel kapcsolatban.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 515/2019. (XII.03.) határozata a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt-vel kötött szerződés alapján menetrend szerinti járat – 135, és a 135/A jelzésű autóbusz - díjmentességének finanszírozására vonatkozó 2020. évi kötelezettségvállalásról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a 135, és a 135/A jelzésű menetrend szerinti autóbuszjárat díjmentessége folytán a BKK Budapesti Közlekedési Központnál keletkező bevételkiesés megtérítésére– a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt-vel kötött szerződés alapján – az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének terhére 31.200.000.-Ft + ÁFA összegben kötelezettséget vállal.
II. felkéri a Polgármestert az I. pontban szereplő összeg 2020. évi költségvetésben történő szerepeltetésére.
Határidő: a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadásának időpontja
Felelős: Bese Ferenc polgármester
III. felkéri a Polgármestert, hogy a BKK Közösségi Közlekedési Igazgatóját értesítse a Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: 2019. december 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 516/2019. (XII.03.) határozata a Budapest XXIII. kerület 188039 helyrajzi számú, „kivett saját használatú út” megnevezésű ingatlannal kapcsolatos nyilatkozat megtételéről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. nyilatkozik, hogy az SZT-35876 szerződésazonosító számú megállapodásban foglaltaknak megfelelően a Budapest XXIII. kerület 188039 helyrajzi számú ingatlant 2019. évben nem idegenítette el és továbbra sem kívánja elidegeníteni (ideértve az ellenérték nélkül történő elidegenítést és az apportálást is),
II. kijelenti továbbá, hogy az ingatlant 2019. évben településrendezési, településfejlesztési célra, a településrendezéssel, településfejlesztéssel kapcsolatos – önkormányzati feladatok ellátásának elősegítése érdekében hasznosította és kívánja továbbra is hasznosítani.
III. felkéri a Polgármestert, hogy a képviselő-testületi határozatba foglalt nyilatkozatot a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. számára küldje meg.
Határidő: 2019. december 30.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 517/2019.(XII.03.) határozata az „állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról” szóló szerződés (Helytörténeti Gyűjtemény) V.4. pontjában foglaltak 2019. évi teljesüléséről szóló beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Budapest, XXIII. kerület Szitás u. 105. sz. alatti ingatlanra vonatkozó, az „állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról” szóló szerződés (Helytörténeti Gyűjtemény) V.4. pontjában foglaltak 2019. évi teljesüléséről szóló beszámolót elfogadja, melynek keretében nyilatkozik arról, hogy az ingatlant az ingyenes tulajdonba adási célnak megfelelően működtette és működteti 2019. évben is.
II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a beszámoló és a határozat megküldéséről a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére.
Határidő: 2019. december 15.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 518/2019. (XII.03.) határozata a Soroksári Hírlap kiadójának és szerkesztőjének felkéréséről a 2019. évi beszámoló elkészítésére
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. felkéri a Soroksári Hírlap szerkesztőjét, a PROMOTHEUS AGENCY Kereskedelmi és Szolgáltató Bt-t (4481 Nyíregyháza, Gyula u. 1., cégjegyzékszám: 15-06-080758, ügyvezető: Petneházy Dávid) és a Polgármesteri Hivatalt, mint kiadót, hogy 2020. január 31-ig készítsen beszámolót a Soroksári Hírlap 2019. évi a lap működésével, illetve az Önkormányzat költségvetési rendeletében e célra meghatározott összeg felhasználásáról
II. felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az érintetteket.
Határidő: 2019. december 20.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 519/2019.(XII.03.) határozata a kártérítési felelősség elismeréséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elismeri Ács János 1194 Budapest, (lakcím) sz. alatti lakosnak a tulajdonában álló Volkswagen Sharan típusú, LAF973 forgalmi rendszámú gépkocsiban 2019. július 19-én keletkezett kár megtérítése iránti igényét és felkéri a Polgármestert a felelősségelismerő nyilatkozat aláírására, valamint az Önkormányzat és a Groupama Biztosító Zrt. között fennálló, 811493923 kötvényszámú biztosítási szerződés alapján a káreseménynek a biztosító társaság részére történő bejelentésére és a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2019. december 15.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 520/2019. (XII. 03.) sz.  határozata a közfoglalkoztatás 2019. évi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a közfoglalkoztatás 2019. évi működéséről szóló beszámolót elfogadja

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 521/2019. (XII. 03.) sz. határozata a 2020. évi közfoglalkoztatási terv elfogadásáról, valamint kötelezettség vállalásáról a 2020. évi közfoglalkoztatás költségeinek biztosítására
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. elfogadja a 2020. évre vonatkozó közfoglalkoztatási tervet a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal.
II. előzetes kötelezettséget vállal
a) a közfoglalkoztatottak 2020. évi bér önrész költségére 6,000,000.- Ft
b) a közfoglalkoztatás 2020. évi dologi költségeire 6,985,000.-Ft összegben, az Önkormányzat 2020. évi költségvetése terhére.
III. felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2020. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
IV. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a közfoglalkoztatotti munkaerőigény kérelmek 2020. évi folyamatos benyújtásáról a területileg illetékes Foglalkoztatási Osztály felé
Határidő:   a III. pont vonatkozásában: 2020. évi költségvetés elfogadása
a IV. pont vonatkozásában: 2020. évben folyamatosan
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 522/2019. (XII. 03.) határozata a felnőtt háziorvosi ügyeleti rendszer működtetésével kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatával közösen kívánja megszervezni a felnőtt háziorvosi ügyeleti ellátást, valamint hozzájárulását adja, hogy Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata nevében is eljárjon a felnőtt háziorvosi ügyeleti ellátás biztosítására kiírásra kerülő közbeszerzési eljárásban.
II. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a jelen határozat melléklete szerinti meghatalmazást aláírja, azzal, hogy annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
III. a kerületi felnőtt háziorvosi ügyelet ellátására – a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően – a nyertes ajánlattevővel megköti a háromoldalú feladatátadási szerződést, a közbeszerzési eljárásban megjelölt időtartamra.
IV. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, és a háromoldalú feladatátadási szerződés aláírására.
V. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről tájékoztassa Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesterét.
Határidő: I-III. és V. pont esetében 2019. december 15., a IV. pont esetében a feladatátadási szerződés kézhezvételét követő 15 napon belül.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 523/2019. (XII. 03.) határozata a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. ügyvezető tisztségének betöltésére megbízási jogviszony létesítéséről
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata úgy dönt, hogy 
I. a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői tisztségének ellátására Tamási Ferenc (születési hely, idő, anyja neve) 1237 Budapest, (lakcím) szám alatti lakost bízza meg– 3 hónap határozott időre – 2020. január 1-jétől 2020. március 31. napjáig, megbízási jogviszony keretében.
II. felkéri a Polgármestert az érintett személy értesítésére, s egyben felhatalmazza a megválasztott ügyvezető megbízási szerződésének a Képviselő-testület nevében történő aláírására.
Határidő: 2019. december 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
III. a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét 2020. április 1-től pályázat útján kívánja megválasztani.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 524/2019. (XII. 03.) határozata a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségének betöltésére megbízási jogviszony létesítéséről
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata úgy dönt, hogy 
I. a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői tisztségének ellátására Sasvári Ilona (születési hely, idő, anyja neve) 1239 Budapest, (lakcím) szám alatti lakost bízza meg– 3 hónap határozott időre – 2020. január 1-jétől 2020. március 31. napjáig, megbízási jogviszony keretében.
II. felkéri a polgármestert az érintett személy értesítésére, s egyben felhatalmazza a megválasztott ügyvezető megbízási szerződésének a Képviselő-testület nevében történő aláírására.
Határidő: 2019. december 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 525/2019. XII. 03. határozata a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának tulajdonát képező, SOR-100 forgalmi rendszámú, Volkswagen Passat típusú személygépkocsi értékesítéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Atkári Gábor István részére bruttó 3.500.000,-Ft, azaz bruttó hárommillió-ötszázezer forint vételáron értékesíti a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező, SOR-100 forgalmi rendszámú, wvwzz3czee145100 alvázszámú Volkswagen Passat típusú személygépkocsit. A SOR-100 rendszámra az Önkormányzat továbbra is igényt tart, ezért kérelmező saját költségen köteles gondoskodni a gépkocsi új rendszámmal történő ellátásáról.
II. felkéri az Polgármestert a kérelmező értesítésére, a szükséges intézkedések megtételére és a jelen határozat melléklete szerinti gépjármű adásvételi szerződés aláírására, azzal, hogy attól az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
Határidő: 2020. február 28.
Felelős: Bese Ferenc Polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 526/2019. (XII. 03.) határozata a Tündérkert (186681/3 és 186681/4 helyrajzi számú ingatlanok) főépületében üzemelő büfére vonatkozó bérleti szerződés megkötésére és a 2020. évi bérleti díj megállapításáról szóló döntés meghozatalára
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának tulajdonában álló 186681/3 és 186681/4 helyrajzi számú ingatlanok, azaz a Tündérkert területén található főépületben 8 m2 alapterületre vonatkozóan – büfé üzemeltetése céljából –szerződést köt Jámbor Ágnessel 2020. január 1 – 2020. december 31. határozott időtartamra.
II. a bérleti díjat 15.000.- Ft/hó + rezsiköltség összegben állapítja meg.
III. felkéri a Polgármestert a kérelmező értesítésére és az 1. számú melléklet szerinti bérleti szerződés aláírására, azzal, hogy attól az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
Határidő: 2019. december 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 527/2019. (XII. 03.) határozata a 186684 helyrajzi számú ingatlanon található a D14-es jelzésű dunai kompjárat révház épületének újjáépítéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
Budapest Főváros XXIIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1980 Budapest, Akácfa utca 15.) részére, az általa bérlet 186684 helyrajzi számú, természetben a 1238 Budapest, Meder utca 2. „felülvizsgálat alatt” szám alatt található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett iroda, udvar” megnevezésű, mindösszesen 1.392 m2 alapterületű ingatlanból, 530 m2 térmértékű bérleményen található révház épület újjáépítési munkálataihoz a tulajdonosi hozzájárulását adja, a B-Z Építész Stúdió Kft. (székhely: 2141 Csömör, Formás utca 53.) által elkészített tervdokumentáció I. számú koncepciója alapján.
II. az Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását azzal a feltétellel adja meg, hogy a Budapesti Közlekedési Zrt., mint bérlő az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező bérleményen elvégzett munkálatok tekintetében megtérítési igénnyel semmilyen jogcímen, sem a bérleti jogviszony ideje alatt, sem annak eltelte után nem élhet, továbbá a tulajdonosi hozzájárulás nem mentesíti bérlőt a munkálatokhoz szükséges hatósági és egyéb engedélyek beszerzése alól.
III. felkéri a polgármestert a kérelmező értesítésére.
Határidő: 2019. december 15.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 528/2019. (XII. 03.) határozata tulajdonosi hozzájárulásról történő döntésről a 1239 Budapest, Grassalkovich út 158. szám alatti ingatlan vonatkozásában
Budapest Főváros XXIIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata megadja tulajdonosi hozzájárulását ahhoz, hogy a Magyar Telekom Nyrt. optikai kábelt húzzon be a 185935 helyrajzi számú, természetben 1239 Budapest, Grassalkovich út 158. szám alatt található ingatlanon lévő, Budapest Főváros Kormányhivatala használatában álló épületbe.
II. az Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását azzal a feltétellel adja meg, hogy használó az elvégzett munkálatok tekintetében megtérítési igénnyel semmilyen jogcímen, sem a használati jogviszony ideje alatt, sem annak eltelte után nem élhet, továbbá a tulajdonosi hozzájárulás nem mentesíti használót a munkálatokhoz szükséges egyéb engedélyek beszerzése alól.
III. felkéri a Polgármestert a kérelmező értesítésére, és a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat aláírására.
Határidő: 2019. december 15.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 529/2019. (XII.03.) határozata a 195784 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Szamaránszki dűlő – Közöslegelő dűlő által határolt területen található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett zártkerti művelés alól kivett terület és gazdasági épület” megnevezésű, 2.284 m2 alapterületű ingatlan, valamint a 195785 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Szamaránszki dűlő – Közöslegelő dűlő által határolt területen található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „a) kivett zártkerti művelés alól kivett terület és üdülőépület, gazdasági épület, udvar b) kert c) szántó és gazdasági épület” megnevezésű, mindösszesen 3.262 m2 alapterületű ingatlanra vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
Budapest Főváros XXIIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Iványi József, a 195784 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Szamaránszki dűlő – Közöslegelő dűlő által határolt területen található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett zártkerti művelés alól kivett terület és gazdasági épület” megnevezésű, 2.284 m2 alapterületű, valamint a 195785 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Szamaránszki dűlő – Közöslegelő dűlő által határolt területen található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „a) kivett zártkerti művelés alól kivett terület és üdülőépület, gazdasági épület, udvar b) kert c) szántó és gazdasági épület” megnevezésű, 3.262 m2 alapterületű ingatlanokból, mindösszesen 2.546 m2 térmértékű terület bérlője részére, tulajdonosi hozzájárulását adja
II.
a bérleményen található emberi tartózkodásra alkalmas felépítményen állagmegóvási munkálatok elvégzéséhez, valamint fűtés kialakításához,
- a bérleményen található korábban ólként, és tárolóként használt felépítmények elbontásához, tekintettel azok rossz műszaki állapotára,
- a bérleményt körül határoló rossz kerítés cseréjéhez, azzal, hogy legfeljebb 1,8 méter magas, kizárólag lábazat nélküli, 80%-ban áttört kivitelű kerítés (oszlopokra feszített drótfonat) létesíthető.
- az Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását azzal a feltétellel adja meg, hogy bérlő az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező bérleményen elvégzett munkálatok tekintetében megtérítési igénnyel semmilyen jogcímen, sem a bérleti jogviszony alatt, sem annak eltelte után nem élhet.
III. felkéri a Polgármestert a kérelmező értesítésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 530/2019. (XII. 03.) határozata tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Budapest XXIII. kerület 187.317/0/A/3 helyrajzi számú, természetben a 1239 Budapest, Sodronyos u. 33. fsz. 3. szám alatti ingatlanra inverteres klímafűtés beszereltetéséhez
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy a Budapest XXIII. kerület 187.317/0/A/3 helyrajzi számú, természetben a 1239 Budapest, Sodronyos u. 33. fsz. 3. szám alatti önkormányzati bérlakásba Raffael László bérlő saját költségén inverteres klímafűtést szereltessen be. Az Önkormányzat hozzájárulását azzal a feltétellel adja meg, hogy bérlő az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező bérleményen elvégzett munkálatok tekintetében megtérítési igénnyel semmilyen jogcímen, sem a bérleti jogviszony alatt, sem annak eltelte után nem élhet.
II. felkéri a Polgármestert a kérelmező értesítésére.
Határidő: 2019. december 31.
Felelős: Bese Ferenc Polgármester   

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 531/2019. (XII. 03.) határozata tulajdonosi hozzájárulás megadására a 1237 Budapest, Szent László u. 16-18. fsz. 2. szám alatti önkormányzati bérlakás vonatkozásában
Budapest Főváros XXIIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata megadja tulajdonosi hozzájárulását Katona Gábor Zoltán részére ahhoz, hogy saját költségén és a saját felelősségére a 1237 Budapest, Szent László utca 16-18. fsz. 2. szám alatti önkormányzati bérlakásba klímaberendezést létesítsen.
II. az Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását azzal a feltétellel adja meg, hogy bérlő az önkormányzat bérlakásban elvégzett, a klímaberendezés beszereléséhez kapcsolódó munkálatok tekintetében megtérítési igénnyel semmilyen jogcímen, sem a bérleti jogviszony ideje alatt, sem annak eltelte után nem élhet, továbbá a tulajdonosi hozzájárulás nem mentesíti bérlőt a munkálatokhoz szükséges egyéb engedélyek beszerzése alól.
III. felkéri a Polgármestert a kérelmező értesítésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 532/2019. (XII. 03.) határozata tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a 186560/14 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Vadevezős utcában található, a közhiteles ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű, mindösszesen 2.794 m2 alapterületű ingatlan vonatkozásában
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata tulajdonosi hozzájárulását adja az ELMŰ Hálózati Kft. (székhely: 1132 Budapest, Váci út 72-74., adószám: 13804983244, cégjegyzékszám: 01 09 874142) részére, a 186560/10 helyrajzi számú magántulajdonban álló ingatlanon végzett elektromos hálózati munkálatokhoz az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló 186560/14 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Vadevezős utcában található, a közhiteles ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű, mindösszesen 2.794 m2 alapterületű ingatlan vonatkozásában.
II. felkéri a Polgármestert a kérelmező értesítésére.
Határidő: 2019. december 15.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 533/2019. (XII.03.) határozata a Budapest XXIII., Újtelep út 6. sz. alatti, 195271/8/A/71 hrsz.-ú üzlethelyiség hasznosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Budapest XXIII. Újtelep út 6. sz. alatti, 195271/8/A/71 hrsz.-ú, 40 m2 alapterületű üzlethelyiség bérleti jogát nyilvános árverésen értékesíti.
II.
felkéri a Polgármestert új előterjesztés készítésére a Képviselő-testület, illetve a Bizottsága részére.
Határidő: 2020. március 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 534/2019. (XII.03.) határozata a Budapest XXIII. ker. 183720 hrsz.-ú közterületen lévő,  Temetősor 5. számú pavilon hasznosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Budapest XXIII., 183720 hrsz.-ú közterületen lévő Temetősor 5. számú pavilon bérleti jogát nyilvános árverésen értékesíti.
II.
felkéri a Polgármestert új előterjesztés készíttetésére a Képviselő-testület, illetve a Bizottsága részére.
Határidő: 2020. március 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 535/2019. (XII. 03.) határozata a Budapest XXIII. ker. Haraszti út 30/d (186753/3 hrsz.) sz. alatti ingatlan hasznosításáról.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Budapest XXIII., Haraszti út 30/d sz. alatti, 186753/3 hrsz.-ú, kivett, lakóház, udvar” megnevezésű ingatlan tulajdonjogát értékbecslés ismeretében nyilvános árverésen értékesíti.
II. felkéri a Polgármestert az értékbecslés megrendelésére és az értékbecslésben foglaltak ismeretében új előterjesztés elkészíttetésére.
Határidő:   2020. március 31.
Felelős:       Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 536/2019. (XII. 03.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága 131/2019. (IX. 03.) számú határozatának módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága 131/2019. (IX. 03.) számú határozatának címét, valamint I. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságának 131/2019. (IX.03.) határozata a 196660 helyrajzi számú, természetben a Molnár szigeten található ingatlanból az M-101188 számú változási vázrajz szerint kialakuló (196660/1) helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról
 A Bizottság úgy dönt, hogy
I.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata meg kívánja szerezni a 196660 helyrajzi számú ingatlanból az M-101188 számú változási vázrajz szerint kialakuló (196660/1) helyrajzi számú 14 m2 alapterületű ingatlan tulajdonjogát közterület (út) céljára történő lejegyzést helyettesítő adásvétel útján 263.750.-Ft, azaz kettőszázhatvanhűromezer-hétszázötven forint ellenében, mely összegből 183.750,-Ft a földterületért fizetendő összeg, 50.000,-Ft az ingatlanról eltávolítandó 1 db nagyobb fa kártalanítási értéke és 30.000,-Ft az ingatlanon található 1 db nagyobb fa kivágásának költsége. Ennek érdekében
a) Bartoss Gábor részére a 196660 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 2/4 tulajdoni hányadára tekintettel a 196660 helyrajzi számú ingatlanból z M-101188 számú változási vázrajz szerint kialakuló (196660/1) helyrajzi számú 14 m2 területű ingatlan 1/2 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 131.875,-Ft azaz egyszázharmincegyezer-nyolcszázhetvenöt forint ellenében, mely összegből a földterület értéke 13.125,-Ft/m2 fajlagos értékkel számolva 91.875,-Ft; az ingatlanról eltávolítandó 1 db nagyobb fa értéke 25.000,-Ft, a fa kivágásának költsége pedig 15.000,-Ft.
b) Mudri Barnabás részére a 196660 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 2/4 tulajdoni hányadára tekintettel a 196660 helyrajzi számú ingatlanból az M-101188 számú változási vázrajz szerint kialakuló (196660/1) helyrajzi számú 14 m2 területű ingatlan 1/2 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 131.875,-Ft azaz egyszázharmincegyezer-nyolcszázhetvenöt forint ellenében, mely összegből a földterület értéke 13.125,-Ft/m2 fajlagos értékkel számolva 91.875,-Ft; az ingatlanról eltávolítandó 1 db nagyobb fa értéke 25.000,-Ft, a fa kivágásának költsége pedig 15.000,-Ft.”
Határidő: azonnal
Felelős: Bese Ferenc, polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 537/2019. (XII. 03.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága 132/2019. (IX. 03.) számú határozatának módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága 132/2019. (IX. 03.) számú határozatának címét, valamint I. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságának 132/2019. (IX.03.) határozata a 196665 helyrajzi számú, természetben a Molnár szigeten található ingatlanból az M-101187 számú változási vázrajz szerint kialakuló (196665/1) helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról
A Bizottság úgy dönt, hogy
I.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata meg kívánja szerezni a 196665 helyrajzi számú ingatlanból az M-101187 számú változási vázrajz szerint kialakuló (196665/1) helyrajzi számú 36 m2 alapterületű ingatlan tulajdonjogát közterület (út) céljára történő lejegyzést helyettesítő adásvétel útján 472.500,-Ft, azaz négyszázhetvenkettőezer-ötszáz forint ellenében. Ennek érdekében Bende János részére a 196665 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 1/1 tulajdoni hányadára tekintettel a 196665 helyrajzi számú ingatlanból az M-101187 számú változási vázrajz szerint kialakuló (196665/1) helyrajzi számú 36 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadára 472.500,-Ft, azaz négyszázhetvenkettőezer-ötszáz forint ellenében vételi ajánlatot tesz.”
Határidő: azonnal
Felelős: Bese Ferenc, polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 538/2019. (XII. 03.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága 133/2019. (IX. 03.) számú határozatának módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága 133/2019. (IX. 03.) számú határozatának címét, valamint I. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságának 133/2019. (IX.03.) határozata a 196668 helyrajzi számú, természetben a Molnár szigeten található ingatlanból az M-101189 számú változási vázrajz szerint kialakuló (196668/1) helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról
A Bizottság úgy dönt, hogy
I.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata meg kívánja szerezni a 196668 helyrajzi számú ingatlanból az M-101189 számú változási vázrajz szerint kialakuló (196668/1) helyrajzi számú 50 m2 alapterületű ingatlan tulajdonjogát közterület (út) céljára történő lejegyzést helyettesítő adásvétel útján 1.085.250,-Ft, azaz egymillió-nyolcvanötezer-kettőszázötven forint ellenébe, mely összegből 656.250,-Ft a földterületért fizetendő összeg, 291.000,-Ft az ingatlanról elbontandó építményke értéke és 138.000,-Ft az ingatlanról elbontandó építmények elbontásának költsége. Ennek érdekében
a)
Pesze Tiborné részére a 196668 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 900/7180 tulajdoni hányadára tekintettel a 196668 helyrajzi számú ingatlanból az M-101189 számú változási vázrajz szerint kialakuló (196668/1) helyrajzi számú 50 m2 alapterületű ingatlan 900/7180 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 136.034,-Ft azaz egyszázharminchatezer-harmincnégy forint ellenében, mely összegből a földterület értéke 13.125,-Ft/m2 fajlagos értékkel számolva 82.260,-Ft; az ingatlanról elbontandó építmények értéke 36.476,-Ft, az ingatlanról elbontandó építmények elbontásának költsége pedig 17.298,-Ft.
b) Saly Gábor részére a 196668 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 1432/7180 tulajdoni hányadára tekintettel a 196668 helyrajzi számú ingatlanból az M-101189 számú változási vázrajz szerint kialakuló (196668/1) helyrajzi számú 50 m2 alapterületű ingatlan 1432/7180 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 216.445,-Ft azaz kettőszáztizenhatezer-négyszáznegyvenöt forint ellenében, mely összegből a földterület értéke 13.125,-Ft/m2 fajlagos értékkel számolva 130.884,-Ft; az ingatlanról elbontandó építmények értéke 58.038,-Ft, az ingatlanról elbontandó építmények elbontásának költsége pedig 27.523,-Ft.
c)
Saly Gáborné részére a 196668 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 1432/7180 tulajdoni hányadára tekintettel a 196668 helyrajzi számú ingatlanból az M-101189 számú változási vázrajz szerint kialakuló (196668/1) helyrajzi számú 50 m2 alapterületű ingatlan 1432/7180 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 216.445,-Ft azaz kettőszáztizenhatezer-négyszáznegyvenöt forint ellenében, mely összegből a földterület értéke 13.125,-Ft/m2 fajlagos értékkel számolva 130.884,-Ft; az ingatlanról elbontandó építmények értéke 58.038,-Ft, az ingatlanról elbontandó építmények elbontásának költsége pedig 27.523,-Ft.
d)
Saly Gábor Antal részére a 196668 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 358/7180 tulajdoni hányadára tekintettel a 196668 helyrajzi számú ingatlanból az M-101189 számú változási vázrajz szerint kialakuló (196668/1) helyrajzi számú 50 m2 alapterületű ingatlan 358/7180 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 54.111,-Ft azaz ötvennégyezer-egyszáztizenegy forint ellenében, mely összegből a földterület értéke 13.125,-Ft/m2 fajlagos értékkel számolva 32.721,-Ft; az ingatlanról elbontandó építmények értéke 14.509,-Ft, az ingatlanról elbontandó építmények elbontásának költsége pedig 6.881,-Ft.
e)
Saly Gábor Antalné részére a 196668 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 358/7180 tulajdoni hányadára tekintettel a 196668 helyrajzi számú ingatlanból az M-101189 számú változási vázrajz szerint kialakuló (196668/1) helyrajzi számú 50 m2 alapterületű ingatlan 358/7180 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 54.111,-Ft azaz ötvennégyezer-egyszáztizenegy forint ellenében, mely összegből a földterület értéke 13.125,-Ft/m2 fajlagos értékkel számolva 32.721,-Ft; az ingatlanról elbontandó építmények értéke 14.509,-Ft, az ingatlanról elbontandó építmények elbontásának költsége pedig 6.881,-Ft.
f)
Pesze Tibor részére a 196668 helyrajzi számú ingatlanon fennálló, Pesze Tiborné özvegyi jogával terhelt 900/7180 tulajdoni hányadára tekintettel a 196668 helyrajzi számú ingatlanból az M-101189 számú változási vázrajz szerint kialakuló (196668/1) helyrajzi számú 50 m2 alapterületű ingatlan 900/7180 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 108.828,-Ft azaz egyszáznyolcezer-nyolcszázhuszonnyolc forint ellenében, mely összegből a földterület értéke 13.125,-Ft/m2 fajlagos értékkel számolva, az özvegyi jog értékét levonva 65.808,-Ft; az ingatlanról elbontandó építmények értéke 29.182,-Ft, az ingatlanról elbontandó építmények elbontásának költsége pedig 13.838,-Ft.
g)
Csajághi Rezső részére a 196668 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 1800/7180 tulajdoni hányadára tekintettel a 196668 helyrajzi számú ingatlanból az M-101189 számú változási vázrajz szerint kialakuló (196668/1) helyrajzi számú 50 m2 alapterületű ingatlan 1800/7180 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 272.069,-Ft azaz kettőszázhetvenkettőezer-hatvamkilenc forint ellenében, mely összegből a földterület értéke 13.125,-Ft/m2 fajlagos értékkel számolva 164.520,-Ft; az ingatlanról elbontandó építmények értéke 72.953,-Ft, az ingatlanról elbontandó építmények elbontásának költsége pedig 34.596,-Ft.
h)
Pesze Tiborné részére a 196668 helyrajzi számú ingatlan Pesze Tibor tulajdonát képező 900/7180 tulajdoni hányadán fennálló özvegyi jogára tekintettel a 196668 helyrajzi számú ingatlanból az M-101189 számú változási vázrajz szerint kialakuló (196668/1) helyrajzi számú 50 m2 alapterületű ingatlan 900/7180 tulajdoni hányadára őt megillető özvegyi jog megváltására ajánlatot tesz 23.747,-Ft azaz huszonháromezer-hétszázhuszonhét forint ellenében, valamint felajánl az ingatlanról elbontandó építmények elbontásának költsége megtérítéseként 3.460,-Ft azaz háromezer-négyszázhatvan forint összeget.”
Határidő: azonnal
Felelős: Bese Ferenc, polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 539/2019. (XII. 03.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága 134/2019. (IX. 03.) számú határozatának módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága 134/2019. (IX. 03.) számú határozatának címét, valamint I. pontját az alábbiak szerint módosítja:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságának 134/2019. (IX.03.) határozata a 196669 helyrajzi számú, természetben a Molnár szigeten található ingatlanból az M-101190 számú változási vázrajz szerint kialakuló (196669/1) helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról
A Bizottság úgy dönt, hogy
I.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata meg kívánja szerezni az M-101190 számú változási vázrajz szerint kialakuló (196669/1) helyrajzi számú 48 m2 alapterületű ingatlan tulajdonjogát közterület (út) céljára történő lejegyzést helyettesítő adásvétel útján 1.132.000,-Ft, azaz egymillió-egyszázharminckettőezer forint ellenében, mely összegből 630.000,-Ft a földterületért fizetendő összeg, 442.000,-Ft az ingatlanról elbontandó építmények értéke és 60.000,-Ft az ingatlanról elbontandó építmények elbontásának költsége. Ennek érdekébeb
a)
Kaszás Ferenc részére a 196669 helyrajzi számú ingatlanon fennálló, Kaszás Ferenc haszonélvezeti jogával terhelt 1/1 tulajdoni hányadára tekintettel a 196669 helyrajzi számú ingatlanból az M-101190 számú változási vázrajz szerint kialakuló (196669/1) helyrajzi számú 48 m2 alapterületű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 905.600,-Ft azaz kilencszázötezer-hatszáz forint ellenében, mely összegből a földterület értéke 13.125,-Ft/m2 fajlagos értékkel számolva, a haszonélvezeti jog értékét levonva 504.000,-Ft; az ingatlanról elbontandó építmények értéke 353.600,-Ft, az ingatlanról elbontandó építmények elbontásának költsége pedig 48.000,-Ft.
b)
Kaszás Ferenc részére a 196669 helyrajzi számú ingatlan ifj. Kaszás Ferenc tulajdonát képező 1/1 tulajdoni hányadán fennálló haszonélvezeti jogára tekintettel a 196669 helyrajzi számú ingatlanból az M-101190 számú változási vázrajz szerint kialakuló (196669/1) helyrajzi számú 48 m2 alapterületű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadára őt megillető haszonélvezeti jog megváltására ajánlatot tesz 214.400,-Ft azaz kettőszáztizennégyezer-négyszáz forint ellenében, valamint felajánl az ingatlanról elbontandó építmények elbontásának költsége megtérítéseként 12.000,-Ft azaz tizenkettőezer forint összeget.”
Határidő: azonnal
Felelős: Bese Ferenc, polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 540/2019. (XII. 03.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága 136/2019. (IX. 03.) számú határozatának módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága 136/2019. (IX. 03.) számú határozatának címét, valamint I. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságának 136/2019. (IX.03.) határozata a 196674 helyrajzi számú, természetben a Molnár szigeten található ingatlanból az M-101192 számú változási vázrajz szerint kialakuló (196674/1) helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról
A Bizottság úgy dönt, hogy
I.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata meg kívánja szerezni a 196674 helyrajzi számú ingatlanból az M-101192 számú változási vázrajz szerint kialakuló (196674/1) helyrajzi számú 48 m2 alapterületű ingatlan tulajdonjogát közterület (út) céljára történő lejegyzést helyettesítő adásvétel útján 1.124.500,-Ft, azaz egymillió-egyszázhuszonnégyezer-ötszáz forint ellenében, mely összegből 630.000,-Ft a földterületért fizetendő összeg, 268.500,-Ft az ingatlanról elbontandó építmények értéke, 50.000,-Ft az ingatlanról eltávolítandó 1 db nagyobb fa értéke, 146.000,-Ft az ingatlanról elbontandó építmények elbontásának költsége és 30.000,-Ft az ingatlanról eltávolítandó 1 db nagyobb fa kivágásának költsége. Ennek érdekében
a)
Szilágyi Gyuláné részére a 196674 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 1/2 tulajdoni hányadára tekintettel a 196674 helyrajzi számú ingatlanból az M-101192 számú változási vázrajz szerint kialakuló (196674/1) helyrajzi számú 48 m2 alapterületű ingatlan 1/2 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 562.250,-Ft azaz ötszázhatvankettőezer-kettőszázötven forint ellenében, mely összegből a földterület értéke 13.125,-Ft/m2 fajlagos értékkel számolva 315.000,-Ft; az ingatlanról elbontandó építmények értéke 134.250,-Ft, az ingatlanról eltávolítandó 1 db nagyobb fa értéke 25.000,-Ft, az ingatlanról elbontandó építmények elbontásának költsége 73.000,-Ft és az ingatlanról eltávolítandó 1 db nagyobb fa kivágásának költsége 15.000,-F
b)
Kemenczés Zsuzsanna részére a 196674 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 1/2 tulajdoni hányadára tekintettel a 196674 helyrajzi számú ingatlanból az M-101192 számú változási vázrajz szerint kialakuló (196674/1) helyrajzi számú 48 m2 alapterületű ingatlan 1/2 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 562.250,-Ft azaz ötszázhatvankettőezer-kettőszázötven forint ellenében, mely összegből a földterület értéke 13.125,-Ft/m2 fajlagos értékkel számolva 315.000,-Ft; az ingatlanról elbontandó építmények értéke 134.250,-Ft, az ingatlanról eltávolítandó 1 db nagyobb fa értéke 25.000,-Ft, az ingatlanról elbontandó építmények elbontásának költsége 73.000,-Ft és az ingatlanról eltávolítandó 1 db nagyobb fa kivágásának költsége 15.000,-Ft.”
Határidő: azonnal
Felelős: Bese Ferenc, polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 541/2019. (XII. 03.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága 137/2019. (IX. 03.) számú határozatának módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága 137/2019. (IX. 03.) számú határozatának címét, valamint I. pontját az alábbiak szerint módosítja:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságának 137/2019. (IX.03.) határozata a 196677 helyrajzi számú, természetben a Molnár szigeten található ingatlanból az M-101193 számú változási vázrajz szerint kialakuló (196677/1) helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról
A Bizottság úgy dönt, hogy
I.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata meg kívánja szerezni a 196677 helyrajzi számú ingatlanból az M-101193 számú változási vázrajz szerint kialakuló (196677/1) helyrajzi számú 47 m2 alapterületű ingatlan tulajdonjogát közterület (út) céljára történő lejegyzést helyettesítő adásvétel útján 1.066.875,-Ft, azaz egymillió-hatvanhatezer-nyolcszázhetvenöt forint ellenében, mely összegből 616.875,-Ft a földterület értéke, 98.000,-Ft az ingatlanról elbontandó építmények értéke, 180.000,-Ft az ingatlanról eltávolítandó 2 db nagyobb és 4 db kisebb fa értéke, 52.000,-Ft az ingatlanról elbontandó építmények elbontásának költsége és 120.000,-Ft az ingatlanról eltávolítandó 2 db nagyobb és 4 db kisebb fa kivágásának költsége. Ennek érdekében
a)
Fazekas Imre részére a 196677 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 4/8 tulajdoni hányadára tekintettel a 196677 helyrajzi számú ingatlanból az M-101193 számú változási vázrajz szerint kialakuló (196677/1) helyrajzi számú 47 m2 alapterületű ingatlan 1/2 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 533.437,-Ft azaz ötszázharmincháromezer-négyszázharminchét forint ellenében, mely összegből a földterület értéke 13.125,-Ft/m2 fajlagos értékkel számolva 308.437,-Ft; az ingatlanról elbontandó építmények értéke 49.000,-Ft, az ingatlanról eltávolítandó 2 db nagyobb és 4 db kisebb fa értéke 90.000,-Ft, az ingatlanról elbontandó építmények elbontásának költsége 26.000,-Ft és az ingatlanról eltávolítandó 2 db nagyobb és 4 db kisebb fa kivágásának költsége 60.000,-Ft.
b)
Méry Ferenc részére a 196677 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 4/8 tulajdoni hányadára tekintettel a 196677 helyrajzi számú ingatlanból az M-101193 számú változási vázrajz szerint kialakuló (196677/1) helyrajzi számú 47 m2 alapterületű ingatlan 1/2 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 533.438,-Ft azaz ötszázharmincháromezer-négyszázharmincnyolc forint ellenében, mely összegből a földterület értéke 13.125,-Ft/m2 fajlagos értékkel számolva 308.438,-Ft; az ingatlanról elbontandó építmények értéke 49.000,-Ft, az ingatlanról eltávolítandó 2 db nagyobb és 4 db kisebb fa értéke 90.000,-Ft, az ingatlanról elbontandó építmények elbontásának költsége 26.000,-Ft és az ingatlanról eltávolítandó 2 db nagyobb és 4 db kisebb fa kivágásának költsége 60.000,-Ft.
Határidő: azonnal
Felelős: Bese Ferenc, polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 542/2019. (XII. 03.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága 138/2019. (IX. 03.) számú határozatának módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága 138/2019. (IX. 03.) számú határozatának címét, valamint I. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságának 138/2019. (IX.03.) határozata a 196678 helyrajzi számú, természetben a Molnár szigeten található ingatlanból az M-101191 számú változási vázrajz szerint kialakuló (196678/1) helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról
A Bizottság úgy dönt, hogy
I.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata meg kívánja szerezni a 196678 helyrajzi számú ingatlanból az M-101191 számú változási vázrajz szerint kialakuló (196678/1) helyrajzi számú 29 m2 alapterületű ingatlan tulajdonjogát közterület (út) céljára történő lejegyzést helyettesítő adásvétel útján 518.625,-Ft, azaz ötszáztizennyolcezer-hatszázhuszonöt forint ellenében, mely összegből 380.625,-Ft a földterület értéke, 90.000,-Ft az ingatlanról elbontandó építmények értéke és 48.000,-Ft az ingatlanról elbontandó építmények elbontásának költsége. Ennek érdekében
a)
Fazekas Imre részére a 196678 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 2/8 tulajdoni hányadára tekintettel a 196678 helyrajzi számú ingatlanból az M-101191 számú változási vázrajz szerint kialakuló (196678/1) helyrajzi számú 29 m2 alapterületű ingatlan 1/4 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 129.656,-Ft azaz egyszázhuszonkilencezer-hatszázötvenhat forint ellenében, mely összegből a földterület értéke 13.125,-Ft/m2 fajlagos értékkel számolva 95.156,-Ft; az ingatlanról elbontandó építmények értéke 22.500,-Ft, az ingatlanról elbontandó építmények elbontásának költsége pedig 12.000,-Ft.
b)
Kóra Zsófia Julianna részére a 196678 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 2/8 tulajdoni hányadára tekintettel a 196678 helyrajzi számú ingatlanból az M-101191 számú változási vázrajz szerint kialakuló (196678/1) helyrajzi számú 29 m2 alapterületű ingatlan 1/4 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 129.656,-Ft azaz egyszázhuszonkilencezer-hatszázötvenhat forint ellenében, mely összegből a földterület értéke 13.125,-Ft/m2 fajlagos értékkel számolva 95.156,-Ft; az ingatlanról elbontandó építmények értéke 22.500,-Ft, az ingatlanról elbontandó építmények elbontásának költsége pedig 12.000,-Ft.
c)
Csorbáné Balogh Éva részére a 196678 helyrajzi számú ingatlanon fennálló, Balogh Zoltán haszonélvezeti jogával terhelt 4/8 tulajdoni hányadára tekintettel a 196678 helyrajzi számú ingatlanból az M-101191 számú változási vázrajz szerint kialakuló (196678/1) helyrajzi számú 29 m2 alapterületű ingatlan 1/2 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 207.450,-Ft azaz kettőszázhétezer-négyszázötven forint ellenében, mely összegből a földterület értéke 13.125,-Ft/m2 fajlagos értékkel számolva, a haszonélvezeti jog értékét levonva 152.250,-Ft; az ingatlanról elbontandó építmények értéke 36.000,-Ft, az ingatlanról elbontandó építmények elbontásának költsége pedig 19.200,-Ft.
d)
Balogh Zoltán részére a 196678 helyrajzi számú ingatlan Csorbáné Balogh Éva tulajdonát képező 4/8 tulajdoni hányadán fennálló haszonélvezeti jogára tekintettel a 196678 helyrajzi számú ingatlanból az M-101191 számú változási vázrajz szerint kialakuló (196678/1) helyrajzi számú 29 m2 alapterületű ingatlan 1/2 tulajdoni hányadára őt megillető haszonélvezeti jog megváltására ajánlatot tesz 47.063,-Ft azaz negyvenhétezer-hatvanhárom forint ellenében, valamint felajánl az ingatlanról elbontandó építmények elbontásának költsége megtérítéseként 4.800,-Ft azaz négyezer-nyolcszáz forint összeget.”
Határidő: azonnal
Felelős: Bese Ferenc, polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 543/2019. (XII.03.) határozata a 186728 helyrajzi számú ingatlanból a K-100223 számú változási vázrajz szerint kialakuló (186728/1) hrsz.-ú, 27 m2 területű, valamint (186728/3) hrsz.-ú, 50  m2 területű ingatlanok tulajdonjogának megszerzéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata közterület kialakítása céljából vételi ajánlatot tesz a 186728 helyrajzi számú ingatlanból a K-100223 számú változási vázrajz szerint kialakuló (186728/1) helyrajzi számú, 27 m2 területű, valamint (186728/3) helyrajzi számú, 50 m2 területű ingatlanok ismert tulajdonosok tulajdonában álló tulajdoni hányadaira az alábbiak szerint:
a) Szlivka Gábor részére
a.1) a 186728 helyrajzi számú ingatlanból a K-100223 számú változási vázrajzon jelölt (186728/1) helyrajzi számú, 27 m2 területű ingatlan 1509/7056 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 88.688,-Ft azaz nyolcvannyolcezer-hatszáznyolcvannyolc forint ellenében, mely összegből a földterület értéke 14.063,-Ft/m2 fajlagos értékkel számolva 81.203,-Ft; az ingatlanról eltávolítandó 1 db nagyobb fa tulajdoni hányaddal arányos értéke 7485,-Ft.
a.2) a 186728 helyrajzi számú ingatlanból a K-100223 számú változási vázrajzon jelölt (186728/3) helyrajzi számú, 50 m2 területű ingatlan 1509/7056 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 150.376,-Ft azaz egyszázötvenezer-háromszázhetvenhat forint ellenében.
b) Szlivka Gáborné részére
b.1) a 186728 helyrajzi számú ingatlanból a K-100223 számú változási vázrajzon jelölt (186728/1) helyrajzi számú, 27 m2 területű ingatlan 1509/7056 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 88.688,-Ft azaz nyolcvannyolcezer-hatszáznyolcvannyolc forint ellenében, mely összegből a földterület értéke 14.063,-Ft/m2 fajlagos értékkel számolva 81.203,-Ft; az ingatlanról eltávolítandó 1 db nagyobb fa tulajdoni hányaddal arányos értéke 7485,-Ft.
b.2) a 186728 helyrajzi számú ingatlanból a K-100223 számú változási vázrajzon jelölt (186728/3) helyrajzi számú, 50 m2 területű ingatlan 1509/7056 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 150.376,-Ft azaz egyszázötvenezer-háromszázhetvenhat forint ellenében.
c) Dobrovics Lászlóné részére
c.1) a 186728 helyrajzi számú ingatlanból a K-100223 számú változási vázrajzon jelölt (186728/1) helyrajzi számú, 27 m2 területű ingatlan 3021/7056 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 177.553,-Ft azaz egyszázhetvenhétezer-ötszázötvenhárom forint ellenében, mely összegből a földterület értéke 14.063,-Ft/m2 fajlagos értékkel számolva 162.568,-Ft; az ingatlanról eltávolítandó 1 db nagyobb fa tulajdoni hányaddal arányos értéke 14.985,-Ft.
c.2) a 186728 helyrajzi számú ingatlanból a K-100223 számú változási vázrajzon jelölt (186728/3) helyrajzi számú, 50 m2 területű ingatlan 3021/7056 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 301.051,-Ft azaz háromszázegyezer-ötvenegy forint ellenében.
II. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata közterület kialakítása céljából kezdeményezi a 186728 helyrajzi számú ingatlanból a K-100223 számú változási vázrajzon jelölt (186728/1) helyrajzi számú, 27 m2 területű, valamint (186728/3) helyrajzi számú, 50 m2 területű ingatlanok Kiss Márton, Kaltenecker Sebő és Kaltenecker József ismeretlen helyen tartózkodó tulajdonosok tulajdonában álló 441/7056 + 288/7056 + 288/7056 tulajdoni hányadainak kisajátítását.
III. felkéri a Polgármestert az I. pont szerinti vételi ajánlatok megtételére, azok elfogadása esetén pedig a 2. számú melléklet szerinti adásvételi szerződés aláírására, azzal, hogy attól az önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet, majd az adásvételi szerződés aláírását követően a II. pont szerinti kisajátítási eljárás kezdeményezésére, az eljárás megindításához szükséges dokumentumok elkészíttetésére, a kisajátítási eljárás kezdeményezésére vonatkozó kérelemnek Budapest Főváros Kormányhivatalához történő benyújtására, és a 3. mellékletet képező nyilatkozat, valamint a kisajátítási eljárásban szükséges egyéb - önkormányzat érdekeit nem sértő - nyilatkozatok, meghatalmazások megtételére.
IV. amennyiben az I. pont szerint megtett vételi ajánlatok közül valamely nem kerül elfogadásra, vagy a vételi ajánlattal érintett tulajdonosok tulajdonrésze tekintetében a kisajátítási eljárás bármely előfeltétele felmerül, arra az esetre felkéri a Polgármestert ezen tulajdonrészek tekintetében is kisajátítási eljárás kezdeményezésére, az eljárás megindításához szükséges dokumentumok elkészíttetésére, a kisajátítási eljárás kezdeményezésére vonatkozó kérelemnek Budapest Főváros Kormányhivatalához történő benyújtására, és a 3. mellékletet képező nyilatkozat, valamint a kisajátítási eljárásban szükséges egyéb - önkormányzat érdekeit nem sértő - nyilatkozatok, meghatalmazások megtételére.
Határidő: 2020. április 30.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 544/2019. (XII.03.) határozata a 186699 helyrajzi számú ingatlanból a K-100479 számú változási vázrajz szerint kialakuló (186669/1) hrsz.-ú, 41 m2 területű, valamint (186699/3) hrsz.-ú, 51  m2 területű ingatlanok tulajdonjogának megszerzéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata közterület kialakítása céljából vételi ajánlatot tesz a 186699 helyrajzi számú ingatlanból a K-100479 számú változási vázrajz szerint kialakuló (186699/1) helyrajzi számú, 41 m2 területű, valamint (186699/3) helyrajzi számú, 51 m2 területű ingatlanok ismert tulajdonos tulajdonában álló tulajdoni hányadaira az alábbiak szerint:
a) Révész József részére
a.1) a 186699 helyrajzi számú ingatlanból a K-100479 számú változási vázrajzon jelölt (186699/1) helyrajzi számú, 41 m2 területű ingatlan 30/60 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 267.689,-Ft azaz kettőszázhatvanhétezer-hatszáznyolcvankilenc forint ellenében.
a.2) a 186699 helyrajzi számú ingatlanból a K-100479 számú változási vázrajzon jelölt (186699/3) helyrajzi számú, 51 m2 területű ingatlan 30/60 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 332.979,-Ft azaz háromszázharminckettőezer-kilencszázhetvenkilenc forint ellenében.
II. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata közterület kialakítása céljából kezdeményezi a 186699 helyrajzi számú ingatlanból a K-100479 számú változási vázrajzon jelölt (186699/1) helyrajzi számú, 41 m2 területű, valamint (186699/3) helyrajzi számú, 51 m2 területű ingatlanok ismeretlen helyen tartózkodó Móricz Márton és Móricz Mártonné tulajdonosok tulajdonában álló 15/60 + 15/60 tulajdoni hányadainak kisajátítását.
III. felkéri a Polgármestert az I. pont szerinti vételi ajánlat megtételére, annak elfogadása esetén pedig a 2. számú melléklet szerinti adásvételi szerződés aláírására, azzal, hogy attól az önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet, majd az adásvételi szerződés aláírását követően a II. pont szerinti kisajátítási eljárás kezdeményezésére, az eljárás megindításához szükséges dokumentumok elkészíttetésére, a kisajátítási eljárás kezdeményezésére vonatkozó kérelemnek Budapest Főváros Kormányhivatalához történő benyújtására, és a 3. mellékletet képező nyilatkozat, valamint a kisajátítási eljárásban szükséges egyéb - önkormányzat érdekeit nem sértő - nyilatkozatok, meghatalmazások megtételére.
IV. amennyiben az I. pont szerint megtett vételi ajánlat közül nem kerül elfogadásra, vagy a vételi ajánlattal érintett tulajdonos tulajdonrésze tekintetében a kisajátítási eljárás bármely előfeltétele felmerül, arra az esetre felkéri a Polgármestert ezen tulajdonrész tekintetében is kisajátítási eljárás kezdeményezésére, az eljárás megindításához szükséges dokumentumok elkészíttetésére, a kisajátítási eljárás kezdeményezésére vonatkozó kérelemnek Budapest Főváros Kormányhivatalához történő benyújtására, és a 3. mellékletet képező nyilatkozat, valamint a kisajátítási eljárásban szükséges egyéb - önkormányzat érdekeit nem sértő - nyilatkozatok, meghatalmazások megtételére.
Határidő: 2020. április 30.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 545/2019. (XII. 03.) határozata a 195980/6 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület, Őszirózsa utca 8. szám alatt található ingatlanra vonatkozó elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozat megtételéről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata nem kíván élni a Budapest XXIII. kerület 195980/6 helyrajzi számú, természetben 1238 Budapest, Őszirózsa utca 8. szám alatt található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 1960 m2 területű ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogával.
II. felkéri a Polgármestert a Szent István Egyetem értesítésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 546/2019. (XII. 03.) határozata és a Budapest XXIII., 185916 hrsz.-ú, természetben a Grassalkovich út 140. szám alatti ingatlanban található ingatlanrész hasznosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elutasítja a javaslatot, mely szerint:
„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a tulajdonát képező, a Budapest XXIII. kerület 185916 helyrajzi számú, természetben a 1239 Budapest, Grassalkovich út 140. szám alatti, kivett szociális foglalkoztató megnevezésű, társasházi jogállású ingatlanban található 54 m2 alapterületű ingatlanrészt nem hasznosítja.”

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 547/2019. (XII. 03.) határozata és a Budapest XXIII., 185916 hrsz.-ú, természetben a Grassalkovich út 140. szám alatti ingatlanban található ingatlanrész hasznosításáról
I.
a 361/2009. (VI.16.) Ök. számú határozat II-IV. pontját hatályon kívül helyezi.
II. a tulajdonát képező, a Budapest XXIII. kerület 185916 helyrajzi számú, természetben a 1239 Budapest, Grassalkovich út 140. szám alatti, kivett szociális foglalkoztató megnevezésű, társasházi jogállású ingatlanban található 54 m2 alapterületű társasházi jogállású ingatlanrészt, krízislakás céljára jelöli ki.
III. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az ingatlan krízislakás jogcím alapú bérbeadás útján történő rendelkezésre tartásáról és hasznosításáról, amennyiben annak műszaki és jogszabályi feltételei fennállnak, illetve a határozatban foglaltakat vezesse át a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának soron következő módosításakor.
Határidő: folyamatos
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 548/2019. (XII. 03.) határozata a Budapest XXIII. kerület 186361/0/A/2 helyrajzi számú, természetben a 1239 Budapest, Vecsés u. 40-42. fsz. 2. szám alatti lakás hasznosításáról
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
I. a tulajdonát képező, a Budapest XXIII. kerület 186361/0/A/2 helyrajzi számú, természetben a 1239 Budapest, Vecsés u 40-42. fsz. 2. szám alatti, 20 m2 alapterületű társasházi öröklakást, krízislakás céljára jelöli ki.
II.
felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az ingatlan krízislakás jogcím alapú bérbeadás útján történő rendelkezésre tartásáról és hasznosításáról, amennyiben annak műszaki és jogszabályi feltételei fennállnak.
Határidő: folyamatos
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 549/2019. (XII.03.) határozata a 186540 helyrajzi számú ingatlan tulajdonjoga külföldi személy általi megszerzésének véleményezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 186540 helyrajzi számú, természetben a 1239 Budapest, Délitemető u. 17. szám alatti, 379 m2 alapterületű, kivett lakóház, udvar művelési ágú ingatlan tulajdonjogának Karimi Farahnaz afgán állampolgár általi megszerzése önkormányzati érdeket nem sért.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
Határidő: 2019. december 15.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 550/2019. (XII.03.) határozata a NOVAMAX DENTÁL Egészségügyi Kft-vel kötött Feladat-ellátási szerződés módosítása tárgyában
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. egyetért a NOVAMAX DENTÁL Egészségügyi Kft-vel (ellátást nyújtó orvos: Dr. Horváth Judit) kötött, 2015. 02. 09-én kelt Feladat-ellátási alapszerződés jelen határozat melléklete szerinti módosításával.
II. felkéri a Polgármestert az alapszerződést módosító szerződés aláírására, azzal, hogy annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet, valamint arra, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.
Határidő: 2019. december 15.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 551/2019. (XII.03.) határozata a TOP-FOG Egészségügyi és Szolgáltató Bt-vel kötött Feladat-ellátási szerződés módosítása tárgyában
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. egyetért a TOP-FOG Egészségügyi és Szolgáltató Bt-vel (ellátást nyújtó orvos: Dr. Hargitai Ágnes Éva) kötött, 2015. 02. 19-én kelt Feladat-ellátási alapszerződés jelen határozat melléklete szerinti módosításával.
II. felkéri a Polgármestert az alapszerződést módosító szerződés aláírására, azzal, hogy annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet, valamint arra, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.
Határidő: 2019. december 15.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 552/2019. (XII.03.) határozata a KÜLLEI és Társa Fogászati Szolgáltató Bt-vel kötött Feladat-ellátási szerződés módosítása tárgyában
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. egyetért a KÜLLEI és Társa Fogászati Szolgáltató Bt-vel (ellátást nyújtó orvos: Dr. Küllei Kamilla) kötött, 2015. 02. 27-én kelt Feladat-ellátási alapszerződés jelen határozat melléklete szerinti módosításaival.
II. felkéri a Polgármestert az alapszerződést módosító szerződés aláírására, azzal, hogy annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet, valamint arra, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.
Határidő: 2019. december 15.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 553/2019. (XII.03.) határozata a Takács Ervin Fogászati Bt-vel kötött Feladat-ellátási szerződés módosítása tárgyában
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. egyetért a Takács Ervin Fogászati Bt-vel (ellátást nyújtó orvos: Dr. Takács Ervin) kötött, 2015. 02. 27-én kelt Feladat-ellátási alapszerződés jelen határozat melléklete szerinti módosításaival.
II. felkéri a Polgármestert az alapszerződést módosító szerződés aláírására, azzal, hogy annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet, valamint arra, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.
Határidő: 2019. december 15.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 554/2019. (XII.03.) határozata Dr. Varga Ida Orvosi Bt-vel kötött Feladat-ellátási szerződés módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. egyetért a Dr. Varga Ida Orvosi Bt-vel (ellátást nyújtó orvos: Dr. Varga Ida) kötött, 2015. 02. 04-én kelt Feladat-ellátási alapszerződés jelen határozat 1. számú melléklete szerinti módosításával.
II. felkéri a Polgármestert, az alapszerződést módosító szerződés aláírására, azzal, hogy annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet, valamint arra, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 555/2019. (XII.03.) határozata a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői pályázatának kiírásáról.
Az Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői pályázatának pályázati feltételeit jelen határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően határozza meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati kiírás közzétételéről.
Határidő: azonnal
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 556/2019. (XII. 03.) határozata a Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj odaítélésről felsőoktatási hallgató részére (zárt ülés)
Budapest Főváros XXIIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
I. a 2019/2020-as tanévben Név (1239 Budapest, lakcím) felsőoktatási hallgató részére Soroksári Tanulmányi Ösztöndíjat, azaz 50 000 forint/hó, azaz havi Ötvenezer forint összeget ítél meg, 2019. szeptember 1-től 2020. június 30-ig, 10 hónapon keresztül.
II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a Soroksári Tanulmányi Ösztöndíjra pályázó értesítéséről, és az elnyert ösztöndíj tekintetében - a vonatkozó jogszabályban foglaltak szerinti – Támogatási Szerződés megkötéséről, és a megítélt összeg kifizetéséről.
Határidő: a II. pont esetében a pályázó értesítésére és a Támogatási Szerződés Polgármester általi aláírására 2020. január 15., az ösztöndíj folyósítása 2019/2020. tanév végéig - amennyiben a folyósítás feltételei megszakítás nélkül fennállnak - folyamatos
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 557/2019. (XII. 03.) határozata a Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj odaítélésről felsőoktatási hallgató részére (zárt ülés)
Budapest Főváros XXIIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
I. a 2019/2020-as tanévben Név (1237 Budapest, lakcím) felsőoktatási hallgató részére Soroksári Tanulmányi Ösztöndíjat, azaz 50 000 forint/hó, azaz havi Ötvenezer forint összeget ítél meg, 2019. szeptember 1-től 2020. június 30-ig, 10 hónapon keresztül.
II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a Soroksári Tanulmányi Ösztöndíjra pályázó értesítéséről, és az elnyert ösztöndíj tekintetében - a vonatkozó jogszabályban foglaltak szerinti – Támogatási Szerződés megkötéséről, és a megítélt összeg kifizetéséről.
Határidő: a II. pont esetében a pályázó értesítésére és a Támogatási Szerződés Polgármester általi aláírására 2020. január 15., az ösztöndíj folyósítása 2019/2020. tanév végéig - amennyiben a folyósítás feltételei megszakítás nélkül fennállnak - folyamatos
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 558/2019. (XII. 03.) határozata a Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj odaítélésről felsőoktatási hallgató részére (zárt ülés)
Budapest Főváros XXIIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
I. a 2019/2020-as tanévben Név (1239 Budapest, lakcím) felsőoktatási hallgató részére Soroksári Tanulmányi Ösztöndíjat, azaz 50 000 forint/hó, azaz havi Ötvenezer forint összeget ítél meg, 2019. szeptember 1-től 2020. június 30-ig, 10 hónapon keresztül
II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a Soroksári Tanulmányi Ösztöndíjra pályázó értesítéséről, és az elnyert ösztöndíj tekintetében - a vonatkozó jogszabályban foglaltak szerinti – Támogatási Szerződés megkötéséről, és a megítélt összeg kifizetéséről.
Határidő: a II. pont esetében a pályázó értesítésére és a Támogatási Szerződés Polgármester általi aláírására 2020. január 15., az ösztöndíj folyósítása 2019/2020. tanév végéig - amennyiben a folyósítás feltételei megszakítás nélkül fennállnak - folyamatos
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 559/2019. (XII. 03.) határozata a Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj odaítélésről középiskolai tanuló részére (zárt ülés)
Budapest Főváros XXIIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
I. a 2019/2020-as tanévben Név (1238 Budapest, lakcím) középiskolai tanuló részére Soroksári Tanulmányi Ösztöndíjat, azaz 25 000 forint/hó, azaz havi Huszonötezer forint összeget ítél meg, 2019. szeptember 1-től 2020. június 30-ig, 10 hónapon keresztül,
II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a Soroksári Tanulmányi Ösztöndíjra pályázó értesítéséről, és az elnyert ösztöndíj tekintetében - a vonatkozó jogszabályban foglaltak szerinti – Támogatási Szerződés megkötéséről, és a megítélt összeg kifizetéséről.
Határidő: a II. pont esetében a pályázó értesítésére és a Támogatási Szerződés Polgármester általi aláírására 2020. január 15., az ösztöndíj folyósítása 2019/2020. tanév végéig - amennyiben a folyósítás feltételei megszakítás nélkül fennállnak - folyamatos
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 560/2019. (XII. 03.) határozata a Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj odaítélésről középiskolai tanuló részére (zárt ülés)
Budapest Főváros XXIIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
I. a 2019/2020-as tanévben Név (1239 Budapest, lakcím) középiskolai tanuló részére Soroksári Tanulmányi Ösztöndíjat, azaz 25 000 forint/hó, azaz havi Huszonötezer forint összeget ítél meg, 2019. szeptember 1-től 2020. június 30-ig, 10 hónapon keresztül,
II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a Soroksári Tanulmányi Ösztöndíjra pályázó értesítéséről, és az elnyert ösztöndíj tekintetében - a vonatkozó jogszabályban foglaltak szerinti – Támogatási Szerződés megkötéséről, és a megítélt összeg kifizetéséről.
Határidő: a II. pont esetében a pályázó értesítésére és a Támogatási Szerződés Polgármester általi aláírására 2020. január 15., az ösztöndíj folyósítása 2019/2020. tanév végéig - amennyiben a folyósítás feltételei megszakítás nélkül fennállnak - folyamatos
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 561/2019. (XII. 03.) határozata a Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj odaítélésről középiskolai tanuló részére (zárt ülés)
Budapest Főváros XXIIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
I. a 2019/2020-as tanévben Név (1239 Budapest, lakcím) középiskolai tanuló részére Soroksári Tanulmányi Ösztöndíjat, azaz 25 000 forint/hó, azaz havi Huszonötezer forint összeget ítél meg, 2019. szeptember 1-től 2020. június 30-ig, 10 hónapon keresztül,
II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a Soroksári Tanulmányi Ösztöndíjra pályázó értesítéséről, és az elnyert ösztöndíj tekintetében - a vonatkozó jogszabályban foglaltak szerinti – Támogatási Szerződés megkötéséről, és a megítélt összeg kifizetéséről.
Határidő: a II. pont esetében a pályázó értesítésére és a Támogatási Szerződés Polgármester általi aláírására 2020. január 15., az ösztöndíj folyósítása 2019/2020. tanév végéig - amennyiben a folyósítás feltételei megszakítás nélkül fennállnak - folyamatos
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 562/2019.(XII.03.) határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati „A” típusú Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázat elbírálásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Név BURSA-2020-A-2508 pályázati azonosítószámú hallgatót a család szociális helyzetére való tekintettel 2020. évben 10 hónapon át 5.000.- Ft/hó támogatásban részesíti.
II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás finanszírozásához szükséges összegnek az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében történő biztosításáról, egyben a döntési listáknak az Eper-Bursa rendszerben történő rögzítéséről, a pályázók értesítéséről, valamint a döntési listák az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére történő megküldéséről.
Határidő: 2019. december 5. a bírálat rögzítésére az EPER-Bursa rendszerben
2019. december 6. a döntési listák Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére történő megküldésére
2019. december 9. a támogatások összesített adatainak nyilvánosságra hozatalára és a pályázók értesítésére
2019. évi költségvetési rendelet elfogadása a támogatás finanszírozásához szükséges összegnek az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében történő biztosítására
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 563/2019.(XII.03.) határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati „A” típusú Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázat elbírálásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Név BURSA-2020-A-4489 pályázati azonosítószámú hallgatót a család szociális helyzetére való tekintettel 2020. évben 10 hónapon át 5.000.- Ft/hó támogatásban részesíti.
II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás finanszírozásához szükséges összegnek az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében történő biztosításáról, egyben a döntési listáknak az Eper-Bursa rendszerben történő rögzítéséről, a pályázók értesítéséről, valamint a döntési listák az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére történő megküldéséről.
Határidő: 2019. december 5. a bírálat rögzítésére az EPER-Bursa rendszerben
2019. december 6. a döntési listák Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére történő megküldésére
2019. december 9. a támogatások összesített adatainak nyilvánosságra hozatalára és a pályázók értesítésére
2019. évi költségvetési rendelet elfogadása a támogatás finanszírozásához szükséges összegnek az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében történő biztosítására
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 564/2019.(XII.03.) határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati „A” típusú Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázat elbírálásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Név BURSA-2020-A-4549 pályázati azonosítószámú hallgatót a család szociális helyzetére való tekintettel 2020. évben 10 hónapon át 5.000.- Ft/hó támogatásban részesíti.
II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás finanszírozásához szükséges összegnek az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében történő biztosításáról, egyben a döntési listáknak az Eper-Bursa rendszerben történő rögzítéséről, a pályázók értesítéséről, valamint a döntési listák az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére történő megküldéséről.
Határidő: 2019. december 5. a bírálat rögzítésére az EPER-Bursa rendszerben
2019. december 6. a döntési listák Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére történő megküldésére
2019. december 9. a támogatások összesített adatainak nyilvánosságra hozatalára és a pályázók értesítésére
2019. évi költségvetési rendelet elfogadása a támogatás finanszírozásához szükséges összegnek az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében történő biztosítására
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 565/2019.(XII.03.) határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati „A” típusú Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázat elbírálásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Név BURSA-2020-A-4970 pályázati azonosítószámú hallgatót a család szociális helyzetére való tekintettel 2020. évben 10 hónapon át 5.000.- Ft/hó támogatásban részesíti.
II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás finanszírozásához szükséges összegnek az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében történő biztosításáról, egyben a döntési listáknak az Eper-Bursa rendszerben történő rögzítéséről, a pályázók értesítéséről, valamint a döntési listák az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére történő megküldéséről.
Határidő: 2019. december 5. a bírálat rögzítésére az EPER-Bursa rendszerbe
2019. december 6. a döntési listák Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére történő megküldésére
2019. december 9. a támogatások összesített adatainak nyilvánosságra hozatalára és a pályázók értesítésére
2019. évi költségvetési rendelet elfogadása a támogatás finanszírozásához szükséges összegnek az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében történő biztosítására
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 566/2019.(XII.03.) határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati „A” típusú Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázat elbírálásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Név BURSA-2020-A-6414 pályázati azonosítószámú hallgatót a család szociális helyzetére való tekintettel 2020. évben 10 hónapon át 5.000.- Ft/hó támogatásban részesíti.
II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás finanszírozásához szükséges összegnek az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében történő biztosításáról, egyben a döntési listáknak az Eper-Bursa rendszerben történő rögzítéséről, a pályázók értesítéséről, valamint a döntési listák az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére történő megküldéséről.
Határidő: 2019. december 5. a bírálat rögzítésére az EPER-Bursa rendszerben
2019. december 6. a döntési listák Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére történő megküldésére
2019. december 9. a támogatások összesített adatainak nyilvánosságra hozatalára és a pályázók értesítésére
2019. évi költségvetési rendelet elfogadása a támogatás finanszírozásához szükséges összegnek az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében történő biztosítására-
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 567/2019.(XII.03.) határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati „A” típusú Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázat elbírálásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Név BURSA-2020-A-8748 pályázati azonosítószámú hallgatót a család szociális helyzetére való tekintettel 2020. évben 10 hónapon át 5.000.- Ft/hó támogatásban részesíti.
II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás finanszírozásához szükséges összegnek az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében történő biztosításáról, egyben a döntési listáknak az Eper-Bursa rendszerben történő rögzítéséről, a pályázók értesítéséről, valamint a döntési listák az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére történő megküldéséről.
Határidő: 2019. december 5. a bírálat rögzítésére az EPER-Bursa rendszerben
2019. december 6. a döntési listák Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére történő megküldésére
2019. december 9. a támogatások összesített adatainak nyilvánosságra hozatalára és a pályázók értesítésére
2019. évi költségvetési rendelet elfogadása a támogatás finanszírozásához szükséges összegnek az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében történő biztosítására
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 568/2019.(XII.03.) határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati „A” típusú Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázat elbírálásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Név BURSA-2020-A-10756 pályázati azonosítószámú hallgatót a család szociális helyzetére való tekintettel 2020. évben 10 hónapon át 5.000.- Ft/hó támogatásban részesíti.
II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás finanszírozásához szükséges összegnek az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében történő biztosításáról, egyben a döntési listáknak az Eper-Bursa rendszerben történő rögzítéséről, a pályázók értesítéséről, valamint a döntési listák az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére történő megküldéséről.
Határidő: 2019. december 5. a bírálat rögzítésére az EPER-Bursa rendszerben
2019. december 6. a döntési listák Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére történő megküldésére
2019. december 9. a támogatások összesített adatainak nyilvánosságra hozatalára és a pályázók értesítésére
2019. évi költségvetési rendelet elfogadása a támogatás finanszírozásához szükséges összegnek az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében történő biztosítására
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 569/2019.(XII.03.) határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati „A” típusú Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázat elbírálásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Név BURSA-2020-A-11986 pályázati azonosítószámú hallgatót a család szociális helyzetére való tekintettel 2020. évben 10 hónapon át 5.000.- Ft/hó támogatásban részesíti.
II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás finanszírozásához szükséges összegnek az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében történő biztosításáról, egyben a döntési listáknak az Eper-Bursa rendszerben történő rögzítéséről, a pályázók értesítéséről, valamint a döntési listák az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére történő megküldéséről.
Határidő: 2019. december 5. a bírálat rögzítésére az EPER-Bursa rendszerben
2019. december 6. a döntési listák Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére történő megküldésére
2019. december 9. a támogatások összesített adatainak nyilvánosságra hozatalára és a pályázók értesítésére
2019. évi költségvetési rendelet elfogadása a támogatás finanszírozásához szükséges összegnek az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében történő biztosítására
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 570/2019.(XII.03.) határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati „A” típusú Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázat elbírálásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Név BURSA-2020-A-12511 pályázati azonosítószámú hallgatót a család szociális helyzetére való tekintettel 2020. évben 10 hónapon át 5.000.- Ft/hó támogatásban részesíti.
II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás finanszírozásához szükséges összegnek az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében történő biztosításáról, egyben a döntési listáknak az Eper-Bursa rendszerben történő rögzítéséről, a pályázók értesítéséről, valamint a döntési listák az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére történő megküldéséről.
Határidő: 2019. december 5. a bírálat rögzítésére az EPER-Bursa rendszerben
2019. december 6. a döntési listák Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére történő megküldésére
2019. december 9. a támogatások összesített adatainak nyilvánosságra hozatalára és a pályázók értesítésére
2019. évi költségvetési rendelet elfogadása a támogatás finanszírozásához szükséges összegnek az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében történő biztosítására
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 571/2019.(XII.03.) határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati „A” típusú Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázat elbírálásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Név BURSA-2020-A-12544 pályázati azonosítószámú hallgatót a család szociális helyzetére való tekintettel 2020. évben 10 hónapon át 5.000.- Ft/hó támogatásban részesíti.
II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás finanszírozásához szükséges összegnek az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében történő biztosításáról, egyben a döntési listáknak az Eper-Bursa rendszerben történő rögzítéséről, a pályázók értesítéséről, valamint a döntési listák az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére történő megküldéséről.
Határidő: 2019. december 5. a bírálat rögzítésére az EPER-Bursa rendszerben
2019. december 6. a döntési listák Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére történő megküldésére
2019. december 9. a támogatások összesített adatainak nyilvánosságra hozatalára és a pályázók értesítésére
2019. évi költségvetési rendelet elfogadása a támogatás finanszírozásához szükséges összegnek az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében történő biztosítására
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 572/2019.(XII.03.) határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati „A” típusú Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázat elbírálásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Név BURSA-2020-A-13432 pályázati azonosítószámú hallgatót a család szociális helyzetére való tekintettel 2020. évben 10 hónapon át 5.000.- Ft/hó támogatásban részesíti.
II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás finanszírozásához szükséges összegnek az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében történő biztosításáról, egyben a döntési listáknak az Eper-Bursa rendszerben történő rögzítéséről, a pályázók értesítéséről, valamint a döntési listák az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére történő megküldéséről.
Határidő: 2019. december 5. a bírálat rögzítésére az EPER-Bursa rendszerben
2019. december 6. a döntési listák Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére történő megküldésére
2019. december 9. a támogatások összesített adatainak nyilvánosságra hozatalára és a pályázók értesítésére
2019. évi költségvetési rendelet elfogadása a támogatás finanszírozásához szükséges összegnek az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében történő biztosítására
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 573/2019.(XII.03.) határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati „A” típusú Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázat elbírálásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Név BURSA-2020-A-14157 pályázati azonosítószámú hallgatót a család szociális helyzetére való tekintettel 2020. évben 10 hónapon át 5.000.- Ft/hó támogatásban részesíti.
II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás finanszírozásához szükséges összegnek az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében történő biztosításáról, egyben a döntési listáknak az Eper-Bursa rendszerben történő rögzítéséről, a pályázók értesítéséről, valamint a döntési listák az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére történő megküldéséről.
Határidő: 2019. december 5. a bírálat rögzítésére az EPER-Bursa rendszerben
2019. december 6. a döntési listák Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére történő megküldésére
2019. december 9. a támogatások összesített adatainak nyilvánosságra hozatalára és a pályázók értesítésére
2019. évi költségvetési rendelet elfogadása a támogatás finanszírozásához szükséges összegnek az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében történő biztosítására
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 574/2019.(XII.03.) határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati „A” típusú Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázat elbírálásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Név BURSA-2020-A-14791 pályázati azonosítószámú hallgatót a család szociális helyzetére való tekintettel 2020. évben 10 hónapon át 5.000.- Ft/hó támogatásban részesíti.
II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás finanszírozásához szükséges összegnek az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében történő biztosításáról, egyben a döntési listáknak az Eper-Bursa rendszerben történő rögzítéséről, a pályázók értesítéséről, valamint a döntési listák az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére történő megküldéséről.
Határidő: 2019. december 5. a bírálat rögzítésére az EPER-Bursa rendszerben
2019. december 6. a döntési listák Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére történő megküldésére
2019. december 9. a támogatások összesített adatainak nyilvánosságra hozatalára és a pályázók értesítésére
2019. évi költségvetési rendelet elfogadása a támogatás finanszírozásához szükséges összegnek az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében történő biztosítására
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 575/2019.(XII.03.) határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati „A” típusú Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázat elbírálásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Név BURSA-2020-A-14851 pályázati azonosítószámú hallgatót a család szociális helyzetére való tekintettel 2020. évben 10 hónapon át 5.000.- Ft/hó támogatásban részesíti.
II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás finanszírozásához szükséges összegnek az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében történő biztosításáról, egyben a döntési listáknak az Eper-Bursa rendszerben történő rögzítéséről, a pályázók értesítéséről, valamint a döntési listák az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére történő megküldéséről.
Határidő: 2019. december 5. a bírálat rögzítésére az EPER-Bursa rendszerben
2019. december 6. a döntési listák Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére történő megküldésére
2019. december 9. a támogatások összesített adatainak nyilvánosságra hozatalára és a pályázók értesítésére
2019.. évi költségvetési rendelet elfogadása a támogatás finanszírozásához szükséges összegnek az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében történő biztosítására
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 576/2019.(XII.03.) határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati „A” típusú Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázat elbírálásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Név BURSA-2020-A-16333 pályázati azonosítószámú hallgatót a család szociális helyzetére való tekintettel 2020. évben 10 hónapon át 5.000.- Ft/hó támogatásban részesíti.
II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás finanszírozásához szükséges összegnek az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében történő biztosításáról, egyben a döntési listáknak az Eper-Bursa rendszerben történő rögzítéséről, a pályázók értesítéséről, valamint a döntési listák az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére történő megküldéséről.
Határidő: 2019. december 5. a bírálat rögzítésére az EPER-Bursa rendszerben
2019. december 6. a döntési listák Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére történő megküldésére
2019. december 9. a támogatások összesített adatainak nyilvánosságra hozatalára és a pályázók értesítésére
2019. évi költségvetési rendelet elfogadása a támogatás finanszírozásához szükséges összegnek az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében történő biztosítására
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 577/2019.(XII.03.) határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati „A” típusú Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázat elbírálásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Név BURSA-2020-A-17109 pályázati azonosítószámú hallgatót a család szociális helyzetére való tekintettel 2020. évben 10 hónapon át 5.000.- Ft/hó támogatásban részesíti.
II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás finanszírozásához szükséges összegnek az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében történő biztosításáról, egyben a döntési listáknak az Eper-Bursa rendszerben történő rögzítéséről, a pályázók értesítéséről, valamint a döntési listák az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére történő megküldéséről.
Határidő: 2019. december 5. a bírálat rögzítésére az EPER-Bursa rendszerben
2019. december 6. a döntési listák Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére történő megküldésére
2019. december 9. a támogatások összesített adatainak nyilvánosságra hozatalára és a pályázók értesítésére
2019. évi költségvetési rendelet elfogadása a támogatás finanszírozásához szükséges összegnek az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében történő biztosítására
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 578/2019.(XII.03.) határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati „A” típusú Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázat elbírálásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Név BURSA-2020-A-17267 pályázati azonosítószámú hallgatót a család szociális helyzetére való tekintettel 2020. évben 10 hónapon át 5.000.- Ft/hó támogatásban részesíti.
II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás finanszírozásához szükséges összegnek az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében történő biztosításáról, egyben a döntési listáknak az Eper-Bursa rendszerben történő rögzítéséről, a pályázók értesítéséről, valamint a döntési listák az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére történő megküldéséről.
Határidő: 2019. december 5. a bírálat rögzítésére az EPER-Bursa rendszerben
2019. december 6. a döntési listák Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére történő megküldésére
2019. december 9. a támogatások összesített adatainak nyilvánosságra hozatalára és a pályázók értesítésére
2019. évi költségvetési rendelet elfogadása a támogatás finanszírozásához szükséges összegnek az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében történő biztosítására
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 579/2019.(XII.03.) határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati „A” típusú Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázat elbírálásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Név BURSA-2020-A-17369 pályázati azonosítószámú hallgatót a család szociális helyzetére való tekintettel 2020. évben 10 hónapon át 5.000.- Ft/hó támogatásban részesíti.
II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás finanszírozásához szükséges összegnek az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében történő biztosításáról, egyben a döntési listáknak az Eper-Bursa rendszerben történő rögzítéséről, a pályázók értesítéséről, valamint a döntési listák az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére történő megküldéséről.
Határidő: 2019. december 5. a bírálat rögzítésére az EPER-Bursa rendszerben
2019. december 6. a döntési listák Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére történő megküldésére
2019. december 9. a támogatások összesített adatainak nyilvánosságra hozatalára és a pályázók értesítésére
2019. évi költségvetési rendelet elfogadása a támogatás finanszírozásához szükséges összegnek az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében történő biztosítására
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 580/2019.(XII.03.) határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati „B” típusú Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázat elbírálásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Név BURSA-2020-B-0496 pályázati azonosítószámú hallgatót a család szociális helyzetére való tekintettel 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félévre (2020/2021. tanév, 2021/2022. tanév és 2022/2023. tanév) 5.000.- Ft/hó támogatásban részesíti.
II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás finanszírozásához szükséges összegnek az Önkormányzat 2020., 2021. és 2022. évi költségvetésben történő biztosításáról, egyben a döntési listáknak az Eper-Bursa rendszerben történő rögzítéséről, a pályázók értesítéséről, valamint a döntési listák az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére történő megküldéséről.
Határidő: 2019. december 5. a bírálat rögzítésére az EPER-Bursa rendszerben
2019. december 6. a döntési listák Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére történő megküldésére
2019. december 9. a támogatások összesített adatainak nyilvánosságra hozatalára és a pályázók értesítésére
2020., 2021. és 2022. évi költségvetési rendelet elfogadása a támogatás finanszírozásához szükséges összegnek az Önkormányzat 2020., 2021. és 2022. évi költségvetésében történő biztosítására
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 581/2019.(XII.03.) határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati „B” típusú Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázat elbírálásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Név BURSA-2020-B-0525 pályázati azonosítószámú hallgatót a család szociális helyzetére való tekintettel 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félévre (2020/2021. tanév, 2021/2022. tanév és 2022/2023. tanév) 5.000.- Ft/hó támogatásban részesíti.
II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás finanszírozásához szükséges összegnek az Önkormányzat 2020., 2021. és 2022. évi költségvetésben történő biztosításáról, egyben a döntési listáknak az Eper-Bursa rendszerben történő rögzítéséről, a pályázók értesítéséről, valamint a döntési listák az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére történő megküldéséről.
Határidő: 2019. december 5. a bírálat rögzítésére az EPER-Bursa rendszerben
2019. december 6. a döntési listák Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére történő megküldésére
2019. december 9. a támogatások összesített adatainak nyilvánosságra hozatalára és a pályázók értesítésére
2020., 2021. és 2022. évi költségvetési rendelet elfogadása a támogatás finanszírozásához szükséges összegnek az Önkormányzat 2020., 2021. és 2022. évi költségvetésében történő biztosítására
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 582/2019. (XII.03.) határozata Név 1237 Budapest, (lakcím) szám alatti lakos rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmet elutasító döntés elleni fellebbezés elbírálásáról
A Képviselő-testület az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 116. § (2) bekezdés a) pontjában biztosított hatáskörében eljárva, mint a II. fokú döntést hozó hatóság a fellebbezést megtárgyalta és mint II. fokon eljáró hatóság úgy dönt, hogy
I. Név (születési helyi, idő, anyja neve) 1237 Budapest, (lakcím) szám alatti lakos rendkívüli települési támogatása ügyében az I. fokú határozatot helybenhagyja
II. felkéri a Polgármestert, hogy az érintettet értesítse a Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: 2019. december 11.
Felelős: Bese Ferenc polgármester