2019. február 25. - Rendkívüli ülés

A 2019. február 25-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülés
h a t á r o z a t a i

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 102/2019. (II. 25.) határozata a 2019. február 25-ei Képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
A Képviselő-testület
a 2019. február 25-ei képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:
1.) Javaslat a Budapest Főváros XXIII. kerület 196098 helyrajzi számú, külterületi ingatlan tekintetében támogatói nyilatkozat megadásához
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 103/2019. (II.25.) határozata a Budapest Főváros XXIII. kerület 196098 helyrajzi számú, 1/1 tulajdoni hányadban a Magyar Állam tulajdonában álló ingatlan Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat számára történő 1/1 tulajdonihányadának ingyenes tulajdonba adásához való támogató nyilatkozat kiadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. támogatja Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata azon kezdeményezését, mely szerint a Budapest Főváros XXIII. kerület 196098 helyrajzi számú, a Magyar Állam kizárólagos tulajdonát képező „kivett saját használatú út” megnevezésű ingatlan Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonába kerüljön közút kezelése, fejlesztése és üzemeltetése céljából, azzal a feltétellel, hogy a tulajdonba adás nem jár együtt Soroksár közigazgatási határának változtatásával.
II. felhatalmazza a Polgármestert a határozat 2. számú mellékletét képező Támogató nyilatkozat aláírására, és Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat értesítésére.
Határidő: 2019. március 4.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester