2019. július 2.

A 2019. július 2-án megtartott képviselő-testületi ülés
h a t á r o z a t a i

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 289/2019. (VII. 02.) határozata a 2019. július 2-ai Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy a 2019. július 2-ai Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, első napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat Soroksár Sportjáért Közalapítvány feladat-ellátási szerződésének módosítására, kiegészítő támogatás megállapítására (sürgősségi indítvány)” c. napirendi pontot.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 290/2019. (VII. 02.) határozata a 2019. július 2-ai Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy a 2019. július 2-ai Képviselő-testületi ülésén a Meghívóban a 3.), 4.), 18.), 19.) 20.) napirendi pontként szereplő napirendi pontokat közvetlenül a „Polgármesteri beszámoló az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről” c. napirendi pont után, egymást követően tárgyalja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 291/2019. (VII. 02.) határozata a 2019. július 2-ai Képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
A Képviselő-testület
a 2019. július 2-ai képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:
1.) Javaslat Soroksár Sportjáért Közalapítvány feladat-ellátási szerződésének módosítására, kiegészítő támogatás megállapítására (sürgősségi indítvány)
2.) Polgármesteri beszámoló az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről
3.) Javaslat az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 43/2011.(XI.18.) önkormányzati rendelet módosítására
4.) Javaslat településrendezési szerződés megtárgyalására (KÉSZ 2.a. ütemének területét érintő lakópark fejlesztéssel kapcsolatos óvodai férőhely biztosítása)
5.) Javaslat Villamos energiaellátás és Villámvédelem kiviteli terv jóváhagyására, illetve tulajdonosi hozzájárulás megadására a DIGI Kft. részére
6.) Javaslat a 195165 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII., Köves út 136. szám alatt található ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötésére
7.) Javaslat a 186552/9 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII., Háló utca 7. szám alatt található ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés megkötésére és gazdagodás elismerésére
8.) Javaslat az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019.(II.22.) önkormányzati rendelet módosítására
9.) Javaslat az új kerületi építési szabályzat (KÉSZ) 2.a-b. ütemének (Soroksár alsó terület) és 3.a-b. ütemének (Újtelep és M5 autópálya térsége, bevásárlóközpont és a botanikus kert környéke) jóváhagyására
10.) Javaslat a Haraszti út – M0 autópálya között tervezett közúti kapcsolat lehetséges változataival kapcsolatban állásfoglalás kialakítására
11.) Javaslat a GOH csomópont felüljáró festésével kapcsolatos döntések meghozatalára
12.) Javaslat kiemelt fejlesztési területté nyilvánítással kapcsolatos döntések meghozatalára (külön szintű közúti-vasúti aluljáró építésével érintett terület és a Szamosi Mihály sportpálya területe)
13.) Javaslat a MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zrt. tulajdonú, 186893 hrsz-ú ingatlan használatára szóló Kártalanítási Megállapodás megkötésére
14.) Javaslat a Budapest XXIII. kerület 185876 helyrajzi számú, természetben Grassalkovich út 161-163. szám alatt található épületegyüttes felülvizsgálatát követő hasznosításra - (2019. június 28-án kerül megküldésre)
15.) Önálló képviselői indítvány (Csapadékvíz elvezetés, bővítés)
16.) Önálló képviselői indítvány (Soroksár forgalmának feltérképezése)
17.) Tájékoztatás a BFKH XX. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztályának 2014 – 2018. közötti tevékenységéről
18.) Javaslat civil szervezetek támogatására
19.) Javaslat kötelezettség vállalásokra - megkötendő vállalkozási szerződések díjaira
20.) Javaslat képviselői laptopok térítésmentes tulajdonba adására
21.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok 2018. évi beszámolóinak elfogadásáról szóló határozatok módosítására, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján elkészített egyszerűsített éves beszámolók figyelembevételével
22.) Javaslat a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet részére nyújtandó támogatási igény elbírálására
23.) Tájékoztató a jogszabályváltozásokról
24.) Javaslat „Soroksár Díszpolgára” cím és „Soroksárért Érdemérem” adományozására (zárt ülés)
25.) Javaslat az „Év Kerületi Polgárőre” cím adományozására (zárt ülés)
26.) Javaslat szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztásáról szóló határozatok módosítására (zárt ülés)
27.) Javaslat bölcsődei felvételi eljárásra vonatkozó kifogás elbírálására Székelyhidi Júlia ügyében (zárt ülés)
28.) Javaslat bölcsődei felvételi eljárásra vonatkozó kifogás elbírálására Árok Nóra ügyében (zárt ülés)
29.) Javaslat rendkívüli káresemény kapcsán nyújtott támogatás megállapítására (zárt ülés)
30.) Bizottságok beszámolói, kérdések, bejelentések, egyebek – SZÓBELI
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 292/2019. (VII.02.) határozata Soroksár Sportjáért Közalapítvány feladat-ellátási szerződésének módosításáról, kiegészítő támogatás megállapításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Soroksár Sportjáért Közalapítvány (székhely: 1239 Budapest, Grassalkovich út 162.) részére, a Képviselő-testület 248/2019. (V.07.) határozatával megállapított 6 millió forint összegű támogatást további 1 millió forinttal megemeli, ezáltal a Közalapítványt 2019. évben összesen: 7 millió forinttal támogatja az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének „Egyéb működési célú kiadások – Önkormányzati Alapítványok támogatása” sora terhére,
II. egyúttal megbízza a Jegyzőt, hogy a vonatkozó megállapodás módosítását készítse elő, továbbá
III. felkéri a Polgármestert a döntés közlésére és felhatalmazza megállapodás-módosítás aláírására, arra az esetre kiterjedően is, ha a felek azok tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérnek.
Határidő: 2019. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 293/2019. (VII.02.) határozata a 195325/21 hrsz.-ú természetben Budapest XXIII. ker. Szent László utcában található ingatlan megvásárlásáról szóló 366/2018.(X.09.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a 366/2018. (X.09.) határozat végrehajtási határidejét 2019. december 31. napjáig meghosszabbítja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 294/2019. (VII.02.) határozata az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítésének feltételeiről szóló 31/2004. (IV.23.) rendelet felülvizsgálatáról szóló 190/2019.(IV.09.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 190/2019. (IV.09.) határozat végrehajtási határidejét 2019. szeptember 30. napjáig meghosszabbítja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 295/2019.(VII.02.) határozata a testvérvárosi kapcsolat létesítéséről és együttműködésről szóló egyezmény megkötéséről a Kínai Népköztársaság Peking Helyhatósági Városának Togzhou Kerületével kapcsolatos 266/2019. (VI.04.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 266/2019.(VI.04.) határozatának végrehajtási határidejét 2019. szeptember 30. napjára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 296/2019. (VII.02.) határozata a Képviselő-testület 2019. július 2-ai ülésén előterjesztett polgármesteri beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 2019. július 2-ai ülésén előterjesztett polgármesteri beszámolót elfogadja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 297/2019. (VII.02.) határozata a Virágvölgy lakópark beépítésével kapcsolatos településrendezési szerződés aláírásával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. felhatalmazza a Polgármestert a Virágvölgy lakópark beruházás Középtemető utca és a MÁV-Kelebiai vasútvonal közötti területének beépítésével kapcsolatos, jelen határozat melléklete szerinti településrendezési szerződés aláírására, arra az esetre kiterjedően is, ha a felek annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérnek.
II. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedés megtételére.
Határidő: 2019. augusztus 1.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 298/2019. (VII. 02.) határozata átruházott hatáskör egyedi ügyben történő visszavonásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a „Javaslat Villamos energia ellátás és Villámvédelem kiviteli terv jóváhagyására illetve tulajdonosi hozzájárulás megadására a DIGI Kft. részére” tárgyú egyedi ügyben Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014.(XI.14.) számú önkormányzati rendelete 3. számú mellékletének 3.3.1. pontjában a Képviselő-testület Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságára átruházott hatáskörét visszavonja.
Határidő: azonnal
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 299/2019. (VII. 02.) határozata BP02224 kódnevű bázisállomásra vonatkozó Villamos energia-ellátás és Villámvédelem kiviteli terv jóváhagyásáról, illetve tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a DIGI Kft. által a Budapest XXIII. ker. 185033 hrsz.-ú, természetben 1238 Budapest, Táncsics M. u. 25-33. szám alatt található ingatlanon létesítendő távközlési bázisállomás villamosenergia-ellátásának kiépítéséhez
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. jóváhagyja a BP02224 kódnevű bázisállomásra vonatkozó Villamos energia-ellátás és Villámvédelem kiviteli tervet azzal, hogy DIGI Kft. mint kivitelező köteles valamennyi vonatkozó jogszabályi rendelkezés betartására a bázisállomás villamosenergia-ellátásával kapcsolatos kivitelezés során, különös tekintettel a 54/2014. (XII.5.) BM rendelet 27. §, 135§ és 136.§ rendelkezéseire a munkálatokkal járó födémáttörés tekintetében. Jelen jóváhagyó nyilatkozat hatályba lépésének feltétele, hogy a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. rendelkezzen a Dél-Pesti Tankerületi Központ azonos tartalmú vagyonkezelői jóváhagyó nyilatkozatával.
II. tulajdonosi hozzájárulását adja a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. részére a 185033 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Táncsics Mihály utca 25-33. szám alatt található „kivett általános iskola” megjelölésű ingatlanra vonatkozóan az ingatlan alatti területen villamos fogyasztásmérő (kizárólag főmérő) elhelyezéséhez, a mobiltelefon bázisállomás létesítéséhez és működtetéséhez szükséges engedélyek, felhatalmazások megszerzéséhez, valamint ahhoz, hogy a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. vagy annak megbízottjai a fenti ingatlanra vonatkozóan energiaigényt nyújtsanak be az illetékes áramszolgáltató felé a tervezett távközlési állomás villamosenergia ellátására vonatkozó műszaki gazdasági tájékoztató beszerzése érdekében, valamint nyilatkozik arról, hogy a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. által a tárgyi ingatlanon felépítendő távközlési mobil bázisállomás telepítésének, főmérővel felszerelt önálló fogyasztási helyről történő villamosenergia ellátásának, villamos fogyasztásmérő (kizárólag főmérő) elhelyezésének, illetve tárgyi ingatlanon vagy az ingatlan közelében elérhető közcélú villamos hálózatról csatlakozási pont kiépítésének elvi akadálya nincs. Jelen hozzájárulás és nyilatkozat hatályba lépésének feltétele, hogy a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. rendelkezzen a Dél-Pesti Tankerületi Központ azonos tartalmú vagyonkezelői hozzájáruló nyilatkozatával.
III. felkéri a Polgármestert a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. értesítésére és a jelen határozat melléklete szerinti tulajdonosi hozzájárulás és nyilatkozat aláírására.
Határidő: 2019. augusztus 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő -testületének 300/2019. (VII.02.) határozata 195165 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII., Köves út 136. szám alatt található ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a jelen határozat mellékletét képező használati megállapodás használó általi elfogadása és aláírása esetén Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata elismeri gazdagodását a 195165 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Köves út 136. szám alatt található, az ingatlan -nyilvántartás adatai szerint 495 m2 területű, „kivett, lakóház, udvar, gazdasági épület„ megnevezésű ingatlanon található 49 m2 alapterületű lakóépület és 9 m2 alapterületű terasz tekintetében az alábbi értékben:
a) 49 m2 alapterületű lakóingatlan műszaki értéke: 8.575.000,- Ft
b) 9 m2 alapterületű terasz műszaki értéke: 216.000,- Ft
II. felkéri a Polgármestert a jelen határozat melléklete szerinti használati megállapodás megkötésére azzal, hogy annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértve eltérhet
Határidő: 2019. augusztus 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 301/2019. (VII.02.) határozata a 186552/9 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Háló utca 7. szám található ingatlan értékesítéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat az 1/1 arányban tulajdonát képező 186552/9 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Háló utca 7. szám alatt található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett lakóház, udvar” megnevezésű, 230 m2 alapterületű ingatlant Fehér Mihály és Fehér Mihályné részére – ingatlanforgalmi értékbecslés alapján – 18.000.000,- Ft. azaz tizennyolcmillió forint eladási áron értékesíti, amely vételárba – gazdagodás jogcímén – beszámítja az ingatlanon található felépítmény műszaki értékét 13.600.000,- Ft. azaz tizenhárommillió-hatszázezer forint összegben, valamint a megfizetett értékbecslési díjat 101.600,- Ft. azaz egyszázegyezer-hatszáz forint összegben.
II. az Önkormányzat az eladási ajánlatát 2019. augusztus 31. napjáig tartja fenn.
III. felkéri a Polgármestert a kérelmező értesítésére és a jelen előterjesztés 2. sz. mellékletét képző adásvételi szerződés aláírására, amelynek során az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet. 
Határidő: 2019. augusztus 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 302/2019. (VII.02.) határozata a Haraszti út – M0 autópálya között tervezett közúti kapcsolat lehetséges változataival kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Haraszti út – M0 autópálya között tervezett összekötő út Haraszti úti csomópontjára kidolgozott változatok közül a „B” változat megvalósítását támogatja.
II. a Haraszti út – M0 autópálya között tervezett összekötő út M0 autóút csomópontjára kidolgozott változatok közül a 2. változat megvalósítását támogatja.
III. felkéri a Polgármestert, hogy értesítse a Fővárosi Önkormányzatot a Képviselő-testület döntéséről, egyúttal kezdeményezze a megvalósításhoz szükséges költségek mielőbbi biztosítását.
Határidő: 2019. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 303/2019. (VII.02.) határozata a GOH csomópont felüljáró festésével kapcsolatos döntéseiről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az elkészült látványtervek alapján a Színtér Bau Kft. által készített koncepció megvalósítását támogatja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a Színtér Bau Kft. által készített koncepció alapján kérjen be részletes árajánlatot legalább három kivitelezőtől, majd a GOH csomópont felüljáró festésével kapcsolatos további döntéseket a várhatóan 2019. október hónapjában felálló új Képviselő-testület hozza meg.
Határidő: a 2019. november 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 304/2019. (VII.02.) határozata a soroksári külön szintű közúti-vasúti aluljáró építésével érintett területek kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a soroksári külön szintű közúti-vasúti aluljáró építésével érintett területeket kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja.
II. a soroksári külön szintű közúti-vasúti aluljáró építésével érintett területek településrendezéséhez szükséges kerületi építési szabályok módosítását támogatja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 305/2019. (VII.02.) sz. határozata a Szamosi Mihály sportpálya kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Szamosi Mihály sportpálya területét kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja.
II. a Szamosi Mihály sportpálya területének fejlesztéséhez szükséges kerületi építési szabályok módosítását támogatja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 306/2019. (VII.02.) határozata a MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zrt. tulajdonú, 186893 hrsz-ú ingatlan használatára szóló Kártalanítási Megállapodás megkötésével kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a 186893 hrsz-ú ingatlan értékcsökkenésére és használatának szabályozására megállapodást kíván kötni a tulajdonos MÁV HÉV Helyiérdekű Vasút Zrt-vel.
II. a kártalanítási összeget bruttó 548.640,-Ft összegben biztosítja Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 2019. évi költségvetésének „Céltartalék, Költségvetési maradvány” sora terhére
III. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Kártalanítási Megállapodás ügyében az Önkormányzat helyett- és nevében teljes körűen eljárjon, ide értve a megállapodás- és esetleges módosításának megkötését, illetve egyéb, az Önkormányzatot terhelő további anyagi kötelezettségvállalással, illetve az Önkormányzat érdekeinek sérelmével nem járó jognyilatkozatok megtételét.
Határidő: a MÁV Zrt. által aláírt Megállapodás kézhezvételét követően azonnal Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 307/2019. (VII.02.) határozata a Budapest XXIII. 185876 helyrajzi számú, természetben Grassalkovich út 161-163. szám alatt található épületegyüttes felülvizsgálatát követő hasznosításával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Budapest XXIII. ker. Grassalkovich út 161-163. szám alatti épületegyüttesen csak az azonnali beavatkozást igénylő feladatokat végzi el.
II. a szükséges munkálatok elvégzésére bruttó 11.000.000,-Ft összeget biztosít Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 2019. évi költségvetése - Tartalékok – Céltartalékok - Grassalkovich út 161-163. sora terhére.
Határidő: 2019. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 308/2019. (VII.02.) határozata a Budapest XXIII. 185876 helyrajzi számú, természetben Grassalkovich út 161-163. szám alatt található épületegyüttes felülvizsgálatát követő hasznosításával kapcsolatos (hosszútávú fejlesztési terv) döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Grassalkovich út 161-163. szám alatt található ingatlant nem kívánja értékesíteni, az ingatlanon élelmiszer üzletházat kíván kialakítani, amelyet nyilvános pályázati eljárásban kiválasztott befektető közreműködésével kíván megvalósítani.
II. felkéri a Polgármesteri Hivatal munkatársait, hogy dolgozzák ki a pályázat feltételrendszerét.
Határidő: 2019. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 309/2019. (VII.02.) határozata a „Önálló képviselői indítvány (Csapadékvíz elvezetés, bővítés)” c. napirendi pont tárgyalása során keletkezett vita lezárásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Önálló képviselői indítvány (Csapadékvíz elvezetés, bővítés)” c. napirendi pont tárgyalása során keletkezett vitát lezárja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 310/2019. (VII.02.) határozata a „Önálló képviselői indítvány (Csapadékvíz elvezetés, bővítés)” c. napirendi ponttal kapcsolatos döntés meghozataláról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. támogatja az Önálló képviselői indítvány tartalmát.
II. felkéri az új Képviselő-testületet, hogy foglalkozzon ezzel a témával.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 311/2019. (VII.02.) határozata a „Önálló képviselői indítvány (Soroksár forgalmának feltérképezése)” c. napirendi pont tárgyalása során keletkezett vita lezárásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Önálló képviselői indítvány (Soroksár forgalmának feltérképezése)” c. napirendi pont tárgyalása során keletkezett vitát lezárja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 312/2019. (VII.02.) határozata a „Önálló képviselői indítvány (Soroksár forgalmának feltérképezése)” c. napirendi ponttal kapcsolatos döntés meghozataláról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. egyetért az Önálló képviselői indítvány tartalmával.
II. felkéri az új Képviselő-testületet, hogy foglalkozzon ezzel a témával.
 
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 313/2019. (VII. 02.) határozata az Adler Állatmentő Egyesület 2019. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2019. évben az Adler Állatmentő Egyesületet 200.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: Állatvédelmi támogatás (oltás, chipelés, orvosi és panziós ellátás). A támogatás forrása az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2019. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 314/2019. (VII. 02.) határozata az Anyaoltalmazó Alapítvány 2019. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2019. évben az Anyaoltalmazó Alapítványt 200.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: Az Alapítvány otthonaiban élő családok életvitelének javítása, szociális segítségnyújtás. A támogatás forrása az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2019. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 315/2019. (VII. 02.) határozata a "Bizalom" Erzsébeti Soroksári Nagycsaládosok Egyesülete  2019.  évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2019. évben a "Bizalom" Erzsébeti Soroksári Nagycsaládosok Egyesületét 100.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: Programok szervezése tagcsaládjaik számára: részvétel a Nagycsaládosok Őszi találkozóján, színházbérletek vásárlása, kirándulások szervezése. A támogatás forrása az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2019. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 316/2019. (VII. 02.) határozata a Boldog Bulldog Alapítvány 2019. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2019. évben a Boldog Bulldog Alapítványt 200.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: Általános iskolás gyerekek oktatása a felelős állattartásra (elektromos gépjármű és az oktatáshoz szükséges eszköz vásárlás). A támogatás forrása az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2019. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 317/2019. (VII. 02.) határozata a Császármadár Természetvédelmi és Ismeretterjesztő Alapítvány 2019. évi támogatásával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2019. évben a Császármadár Természetvédelmi és Ismeretterjesztő Alapítványt nem támogatja.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére.
Határidő: 2019. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 318/2019. (VII. 02.) határozata a Danubia Gyöngye Művészeti Egyesület 2019. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2019. évben a Danubia Gyöngye Művészeti Egyesületet 300.000,-Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: Rendezvények szervezése (hagyomány ápolás, eszköz és kellék beruházás) A támogatás forrása az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2019. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 319/2019. (VII. 02.) határozata a Dél-pesti ILCO Egyesület 2019. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2019. évben a Dél-pesti ILCO Egyesületet 100.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: Karácsonyi ünnepség megrendezése - önkéntesek jutalmazása, sztómaterápiás eszközök biztosítása. A támogatás forrása az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2019. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 320/2019. (VII. 02.) határozata az Erzsébeti és Soroksári Mozgássérültek Egyesülete 2019. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2019. évben az Erzsébeti és Soroksári Mozgássérültek Egyesületét 300.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: Cserkeszőlői gyógyfürdő kirándulás (busz és kirándulás költség) A támogatás forrása az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2019. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 321/2019. (VII. 02.) határozata az Erzsébeti és Soroksári Szülők Egyesülete 2019. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2019. évben az Erzsébeti és Soroksári Szülők Egyesületét 300.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: Rendezvények szervezése (kulturális, szórakoztató rendezvények). A támogatás forrása az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2019. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 322/2019. (VII. 02.) határozata a Fatima Csillaga Alapítvány 2019. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2019. évben a Fatima Csillaga Alapítványt 1.000.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: Közösségépítő nyári tábor szervezése újtelepi családok részére: közösségi kapcsolatok és nemzettudat fejlesztése. A támogatás forrása az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2019. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 323/2019. (VII. 02.) határozata a Független Nők Egyesülete a XXIII. kerületért egyesületet 2019. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2019. évben a Független Nők Egyesülete a XXIII. kerületért egyesületet 200.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: Országjáró kirándulás szervezése, lebonyolítása. A támogatás forrása az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2019. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 324/2019. (VII. 02.) határozata a Jószomszédok Egyesület 2019. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2019. évben a Jószomszédok Egyesületet 300.000,-Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: Újtelepi (Jó) Szomszédolás rendezvény-sorozat és a rendezvényekhez kapcsolódó eszköz beszerzés. A támogatás forrása az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2019. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 325/2019. (VII. 02.) határozata a „Kisdunamente” Magyar Kulturális Kör Soroksár Egyesület 2019. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2019. évben a „Kisdunamente” Magyar Kulturális Kör Soroksár Egyesületet 800.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: Népviseleti ruha varratása. A támogatás forrása az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2019. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 326/2019. (VII. 02.) határozata a KSÉ Fitt Kereskedelmi Szolgáltató és Termelő Kft. 2019. évi támogatás iránti kérelmével kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a KSÉ Fitt Kereskedelmi Szolgáltató és Termelő Kft. (a továbbiakban: pályázó) pályázatát elutasítja. A pályázót nem részesíti pénzügyi támogatásban, tekintettel arra, hogy a pályázó nem minősül a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdésében meghatározott támogatható civil szervezetnek.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére.
Határidő: 2019. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 327/2019. (VII. 02.) határozata a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet XXIII. Kerületi Területi Szervezete 2019. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2019. évben a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet XXIII. Kerületi Területi Szervezetét 200.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: XXIII. kerületi lakosságot érintő programok szervezéséhez, lebonyolításához szükséges anyagi támogatás. A támogatás forrása az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2019. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 328/2019. (VII. 02.) határozata a Pacsirta Klub Egyesület 2019. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2019. évben a Pacsirta Klub Egyesületet 300.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: Idős emberek egészség megőrzése. (gyógyfürdő belépő, úti költség) Kulturális szórakoztatás, hagyományőrzés, rendezvények szervezése. A támogatás forrása az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2019. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 329/2019. (VII. 02.) határozata a Rozmaring Nyugdíjas Egyesület 2019. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2019. évben a Rozmaring Nyugdíjas Egyesületet 200.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: Egészség megőrzése és javítása céljából gyógyfürdő látogatás (belépőjegy, szállás költség és buszbérlés). A támogatás forrása az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2019. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 330/2019. (VII.02.) határozata a Soroksár Közrendjéért és Közbiztonságáért Alapítvány 2019. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2019. évben a Soroksár Közrendjéért és Közbiztonságáért Alapítványt 800.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: Alapítvány működési költségeire (üzemanyag, gépkocsi biztosítás, könyvelő). A támogatás forrása az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2019. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 331/2019. (VII. 02.) határozata a Soroksár Kultúrájáért Egyesület 2019. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2019. évben a Soroksár Kultúrájáért Egyesületet 400.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: Soroksár kultúrájának, közművelődésének fejlesztése (színházlátogatás népszerűsítés, színházjegyek, díszletekhez hozzájárulás) A támogatás forrása az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2019. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 332/2019. (VII. 02.) határozata a Soroksár Millennium-telepi Kutyaiskola és Sportegyesület 2019. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2019. évben a Soroksár Millennium-telepi Kutyaiskola és Sportegyesületet 300.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: Az iskola működéséhez szükséges eszközök és anyagok beszerzése A támogatás forrása az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2019. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 333/2019. (VII. 02.) határozata a Soroksári Botanikus Kert Baráti Kör Közhasznú Egyesület 2019. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2019. évben a Soroksári Botanikus Kert Baráti Kör Közhasznú Egyesületet 200.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: Őszi rendezvénysorozat (tanulmányút, konferencia, iskolások számára vetélkedő). A támogatás forrása az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2019. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 334/2019. (VII. 02.) határozata a Soroksári Fehérasztal Társaság 2019. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2019. évben a Soroksári Fehérasztal Társaságot 200.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: Soroksár polgári hagyományait elősegítő összejövetelek, tanulmányi utak és kirándulások szervezése. A támogatás forrása az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2019. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 335/2019. (VII. 02.) határozata a Soroksári Grassalkovich Kör Egyesülete 2019. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2019. évben a Soroksári Grassalkovich Kör Egyesületet 300.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: Soroksár vendéglőiről és kocsmáiról könyv kiadása. A támogatás forrása az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2019. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 336/2019. (VII. 02.) határozata az A Soroksári Nagyboldogasszony Plébániáért Alapítvány 2019. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2019. évben az A Soroksári Nagyboldogasszony Plébániáért Alapítványt 400.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: A 923. sz. Pázmány Péter Cserkészcsapat 2019. évi nagytáborának támogatása. A támogatás forrása az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2019. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének  337/2019. (VII. 02.) határozata a Soroksári Német Nemzetiségi Tánc Egyesület 2019. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2019. évben a Soroksári Német Nemzetiségi Tánc Egyesületet 200.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: Felnőtt és gyermek tánctábor megvalósítása, (busz - és szállásköltség, erősítő a hangosításhoz és a záró fellépésre kislányoknak blúz varratása). A támogatás forrása az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2019. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 338/2019. (VII. 02.) határozata a Soroksári Nőegylet Egyesület 2019. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2019. évben a Soroksári Nőegylet Egyesületet 200.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: Gyógyfürdői látogatás. A támogatás forrása az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2019. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 339/2019. (VII. 02.) határozata a Szent Erzsébet a Szegényekért Alapítvány - Soroksári Karitász csoportja  2019. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2019. évben a Szent Erzsébet a Szegényekért Alapítvány - Soroksári Karitász csoportját 300.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: A Soroksári Karitász Csoport rászorulókat támogató 2019. évi programjainak megvalósítása. A támogatás forrása az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2019. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 340/2019. (VII. 02.) határozata civil szervezetek helyszíni ellenőrzésre történő kijelöléséről a 2019. évi támogatásukhoz kapcsolódóan
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) rendelet 7. § (2a) bekezdése alapján a támogatott civil szervezetek közül az alábbi szervezeteket jelöli ki helyszíni ellenőrzés céljából:
Adler Állatmentő Egyesület
és Soroksári Botanikus Kert Baráti Kör Közhasznú Egyesület
II. felkéri a Polgármestert az érintettek értesítésére.
Határidő: 2019. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 341/2019.(VII.02.) határozata a „Javaslat kötelezettség vállalásokra - megkötendő vállalkozási szerződések díjaira” c. napirendi ponttal kapcsolatos döntés meghozatalára
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. egyetért és támogatja az előterjesztésben foglaltakat.
II. a döntés meghozatalát az újonnan megalakuló Képviselő-testületre bízza.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 342/2019. (VII.02.) határozata a képviselői laptopok térítésmentes tulajdonba adásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a 2014-2019. választási ciklus alatt mandátummal rendelkező képviselők által használt Lenovo típusú notebook, a hozzá tartozó egér, valamint hordtáska vállpánttal térítésmentesen az azokat használó képviselők tulajdonába kerül át. A tulajdonba adás feltétele, hogy a notebookokra telepített, a gépekhez nem tartozó szoftver licencek a hardverről eltávolításra, illetve a rendszergazdai korlátozások feloldásra kerüljenek.
II. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2019. szeptember 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 343/2019. (VII. 02.) határozata a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról szóló 186/2019. (IV.09.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
  1. a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról szóló 186/2019. (IV. 09.) határozatát a következők szerint módosítja:
az
„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. gazdálkodásáról készült beszámolót és a közhasznúsági jelentést.”
 
szöveg helyébe a következő szöveg lép:
 
„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy jóváhagyja a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2018. évi gazdálkodásáról szóló, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített egyszerűsített éves beszámolót és az NKft. közhasznúsági mellékletét.”
  1. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2019. július 15.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 344/2019. (VII. 02.) határozata a Soroksári Sport Club Kft. 2018. évi beszámolójának elfogadásáról szóló 250/2019. (V.07.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Soroksári Sport Club Kft. 2018. évi beszámolójának elfogadásáról szóló 250/2019. (V.07.) határozatát a következők szerint módosítja:
az
„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a Soroksár Sport Club Kft. 2018. évi szakmai beszámolóját.”
szöveg helyébe a következő szöveg lép:
 „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy jóváhagyja a Soroksári Sport Club Kft. 2018. évi gazdálkodásáról szóló, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített egyszerűsített éves beszámolót, valamint elfogadja a Kft. szakmai beszámolóját.”
II. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2019. július 15.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 345/2019. (VII. 02.) határozata, a Soroksári Sportcsarnok Nonporfit Kft-nek juttatott támogatás, valamint de minimis támogatás felhasználásról, valamint a 2018. évi szakmai tevékenységéről és vagyonkezeléséről készült beszámoló elfogadásáról szóló 251/2019. (V.07.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Soroksári Sportcsarnok Nonporfit Kft-nek juttatott támogatás, valamint de minimis támogatás felhasználásról, valamint a 2018. évi szakmai tevékenységéről és vagyonkezeléséről készült beszámoló elfogadásáról szóló 251/2019. (V.07.) határozatát a következők szerint módosítja:
az
„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a Soroksári Sportcsarnok Nonporfit Kft-nek juttatott támogatás, valamint de minimis támogatás felhasználásról, valamint a 2018. évi szakmai tevékenységéről és vagyonkezeléséről készült beszámolót.”
szöveg helyébe a következő szöveg lép:
„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy jóváhagyja a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft. 2018. évi gazdálkodásáról szóló, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített egyszerűsített éves beszámolót, továbbá elfogadja az Nkft. részére juttatott támogatás, valamint de minimis támogatás felhasználásról, valamint a szakmai tevékenységéről és vagyonkezeléséről készült beszámolót.”
II. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2019. július 15.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 346/2019. (VII. 02.) határozata a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. gazdálkodásáról, a de minimis támogatások felhasználásáról, valamint a közhasznúsági melléklet elfogadásáról szóló 252/2019. (V.07.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. gazdálkodásáról, a de minimis támogatások felhasználásáról, valamint javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására szóló 252/2019.(V.07.) számú határozatának címét és annak I. pontját a következők szerint módosítja:
a
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 252/2019. (V.07.) határozata a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. gazdálkodásáról, a de minimis támogatások felhasználásáról, valamint javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi gazdálkodásáról, a de minimis támogatások felhasználásáról, valamint közhasznúsági mellékleteinek elfogadásáról szóló beszámolóját elfogadja.”
szöveg helyébe a következő szöveg lép:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 252/2019. (V.07.) határozata a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. gazdálkodásáról, a de minimis támogatások felhasználásáról szóló beszámoló, valamint a közhasznúsági melléklet elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. jóváhagyja a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi gazdálkodásáról szóló, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített egyszerűsített éves beszámolót, továbbá elfogadja az Nkft. közhasznúsági mellékletét, valamint a de minimis támogatások felhasználásáról szóló beszámolóját.”
II. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2019. július 15.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 347/2019.(VII.02.) határozata a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet részére nyújtandó támogatási igény elbírálásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet I. számú Kardiológiai Belgyógyászati Osztályon egy orvosi szoba és egy vizsgáló kétágyas, komfortos (zuhanyzós-wc-s) betegszobává alakításához, valamint a feleslegessé váló közös használatú vizesblokkból orvosi tartózkodó és mellékhelység kialakítására, továbbá ápolási eszközökkel, bútorokkal való felszerelésére, az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének Céltartalék „Költségvetési maradvány” sora terhére 20.000.000,- Ft egyösszegű, vissza nem térítendő támogatást biztosít.
II. felhatalmazza a Polgármestert jelen határozat melléklete szerinti tartalommal a Támogatási Szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától – a támogatási cél és a támogatási összeg kivételével – az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet, valamint felkéri a költségvetési rendeletet ez irányban módosító rendelettervezet elkészítésére és előterjesztésére.
III. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről értesítse Dr. Ralovich Zsolt Főigazgató Urat.
Határidő: a II. pont vonatkozásában: a támogatási szerződés megkötésére 2019. július 30. a költségvetési rendelet módosítása tekintetében a költségvetési rendelet következő módosításának időpontja.
         a III. pont vonatkozásában: 2019. július 10.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 348/2019. (VII.02.) határozata 2019. évben Díszpolgári cím adományozásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2019. évben „Soroksár Díszpolgára” címet adományoz S. D. A. részére.
II. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2019. szeptember 27.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 349/2019. (VII.02.) határozata 2019. évben Díszpolgári cím adományozásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2019. évben „Soroksár Díszpolgára” címet adományoz P. I. részére.
II. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2019. szeptember 27.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 350/2019. (VII.02.) határozata a 2019. évben „Soroksárért Érdemérem” kitűntetés adományozásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2019. évben „Soroksárért Érdeméremmel” tünteti ki H. M..
II. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2019. szeptember 27.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 351/2019. (VII.2.) határozata az „Év Kerületi Polgárőre cím adományozásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2019. évben „Év Kerületi Polgárőre” címet adományoz S. Z.nak.
II. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2019. szeptember 27.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 352/2019. (VII.02.) határozata a Budapest 17. sz. OEVK Budapest Főváros XXIII. kerületi szavazókörök szavazatszámláló bizottsági tagjainak megválasztásáról szóló, a 174/2018. (V. 15.) és a 151/2019. (IV.09.) határozattal módosított 55/2018. (II.13.) határozat egyes pontjainak hatályon kívül helyezéséről (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. hatályon kívül helyezi a Budapest 17. sz. OEVK Budapest Főváros XXIII. kerületi szavazókörök szavazatszámláló bizottsági tagjainak megválasztásáról szóló, 174/2018. (V.15.) és 151/2019. (IV.09.) határozattal módosított 55/2018. (II.13.) határozat
- A. K. M. megválasztásáról szóló 35.,
- K. B. K. megválasztásáról szóló 74.,
- L. N. M. megválasztásáról szóló 75.,
- V. Z.-M. megválasztásáról szóló 76. és
-  W. M. megválasztásáról szóló 77.
pontját, egyben tudomásul veszi, hogy a választási eljárásról szóló 2011. évi XXXVI. törvény 35. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Helyi Választási Iroda vezetője által
- A. K. M. megszűnt megbízatású SZSZB tag helyébe a Budapest 17. sz. OEVK Budapest Főváros XXIII. kerületi szavazókörök szavazatszámláló bizottsági póttagjainak megválasztásáról szóló 56/2018. (II.13.) határozat 40. pontjával megválasztott S. É.
került kijelölésre.
II. hatályon kívül helyezi a 174/2018. (V.15) határozatának a „H-K. M. szavazatszámláló bizottsági tag helyébe pedig az 56/2018. (II.13.) határozat 17. pontjával szavazatszámláló bizottsági póttagnak megválasztott Kálnai Edit” szövegrészét.
III. felkéri a Jegyzőt, hogy az érintetteket értesítse a Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: 2019. július 10.
Felelős: dr. Veres Anikó jegyző
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 353/2019. (VII.02.) határozata a Budapest 17. sz. OEVK Budapest Főváros XXIII. kerületi szavazókörök szavazatszámláló bizottsági póttagjainak megválasztásáról szóló, 152/2019. (IV.09.) határozattal módosított 56/2018. (II.13.) határozat módosításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Budapest 17. sz. OEVK Budapest Főváros XXIII. kerületi szavazókörök szavazatszámláló bizottsági póttagjainak megválasztásáról szóló, 152/2019. (IV.09.) határozattal módosított 56/2018. (II.13.) határozatának I. pontja helyébe a következő I. pont lép:
 
„I. Budapest 17. sz. OEVK. Budapest Főváros XXIII. kerületi szavazóköreibe szavazatszámláló bizottsági póttagnak megválasztja:
 
 
 
1.      
A. L.
Lakcím
2.      
A. K. M.
Lakcím
3.      
B. J.
Lakcím
4.      
B.P. Cs.T.
Lakcím
5.      
B. J.
Lakcím
6.      
Cs. A. K.
Lakcím
7.      
E. J. F.
Lakcím
8.      
E.T. G.
Lakcím
9.      
G. G. A.
Lakcím
10.  
G. K.
Lakcím
11.  
H. J.
Lakcím
12.  
H. Gy.
Lakcím
13.  
H.T. M.
Lakcím
14.  
H. R.
Lakcím
15.  
H. A.
Lakcím
16.  
J. G.
Lakcím
17.  
K. E.          
Lakcím
18.  
K.B. K.      
Lakcím
19.  
K. J.
Lakcím
20.  
K. R. A.
Lakcím
21.  
K. M. A.
Lakcím
22.  
K.M.
Lakcím
23.  
K. B. I.
Lakcím
24.  
Dr. K. M.
Lakcím
25.  
K.-S. J.
Lakcím
26.  
K. E.
Lakcím
27.  
K.G.
Lakcím
28.  
K. N.
Lakcím
29.  
K. V.
Lakcím
30.  
L. A.
Lakcím
31.  
L. N. M.
Lakcím
32.  
M. J.
Lakcím
33.  
M. D.
Lakcím
34.  
M. E. Zs.
Lakcím
35.  
M. L.
Lakcím
36.  
O. A. Cs.
Lakcím
37.  
O. F. Zs.
Lakcím
38.  
P. J.
Lakcím
39.  
P. I.
Lakcím
40.  
P.A.Á.
Lakcím
41.  
S. A.
Lakcím
42.  
Sz. E.
Lakcím
43.  
Sz. B.
Lakcím
44.  
Sz. K. É.
Lakcím
45.  
T.D.
Lakcím
46.  
T.T. J.
Lakcím
47.  
T. T. J.
Lakcím
48.  
T. B.
Lakcím
49.  
V. N. L. M.
Lakcím
50.  
V. G. P.
Lakcím
51.  
W. M.
Lakcím
sz. alatti lakosokat.”
 
II. felkéri a Jegyzőt, hogy a határozat módosítása következtében változással érintett személyeket értesítse a Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: 2019. július 10.
Felelős: dr. Veres Anikó jegyző
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 354/2019. (VII. 2.) határozata a Sz. J. 1237 Budapest, (Lakcím) szám alatti lakos törvényes képviselője által benyújtott, bölcsődei felvételi kérelem ügyében hozott döntésről (zárt ülés)
A Képviselő-testület gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény. 32. § (4) bekezdése, valamint Budapest Főváros XXIII. kerület Önkormányzatának a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008. (IV. 25.) önk. rendelet 3. § a) pontja szerint biztosított hatáskörében eljárva a kifogást megtárgyalta és úgy dönt, hogy
I. a Sz. I. törvényes képviselő által, Sz. J. (születési hely, idő., anyja neve) 1237 Budapest, (Lakcím) szám alatti lakóhellyel rendelkező személy bölcsődei felvételi kérelme ügyében hozott döntés ellen benyújtott kifogást elutasítja, és a Felvételi Bizottság döntését helybenhagyja.
II. felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy intézkedjen az I. pont szerinti rendelkezés alapján, és a jelen határozat alapjául szolgáló előterjesztésben foglalt tényállásra alapozva, a döntés külön okiratban történő megszövegezése és közlése iránt.
Határidő: a testületi ülést követő 8 nap
Felelős: dr. Veres Anikó jegyző
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 355/2019. (VII. 2.) határozata Á. N., 1237 Budapest, (Lakcím) szám alatti lakos törvényes képviselői által benyújtott, bölcsődei felvételi kérelem ügyében hozott döntésről (zárt ülés)
A Képviselő-testület gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény. 32. § (4) bekezdése, valamint Budapest Főváros XXIII. kerület Önkormányzatának a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008. (IV. 25.) önk. rendelet 3. § a) pontja szerint biztosított hatáskörében eljárva a kifogást megtárgyalta és úgy dönt, hogy
I. Á.-H. D. és Á. K. törvényes képviselők által, Á. N. (születési hely, idő anyja neve) 1237 Budapest, (Lakcím) szám alatti lakóhellyel rendelkező személy bölcsődei felvételi kérelme ügyében hozott döntés ellen benyújtott kifogást elutasítja, és a Felvételi Bizottság döntését helybenhagyja.
II. felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy intézkedjen az I. pont szerinti rendelkezés alapján, és a jelen határozat alapjául szolgáló előterjesztésben foglalt tényállásra alapozva, a döntés külön okiratban történő megszövegezése és közlése iránt.
Határidő: a testületi ülést követő 8 nap
Felelős: dr. Veres Anikó jegyző
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 356/2019. (VII. 2.) határozata a polgármesterre átruházott hatáskör egyedi ügyben történő visszavonásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
J. M. (sz: J. M., születési hely, idő, anyja neve, TAJ szám) 1239 Budapest, (Lakcím) szám alatti lakos vis maior támogatás iránti kérelmének elbírálása egyedi ügyben, a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati hatósági hatáskörök átruházásáról szóló 17/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelete 8. § 13. pontjában a Polgármesterre átruházott hatáskört – a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a rendkívüli események okozta károk enyhítésére szolgáló támogatásról szóló 26/2011. (VI. 18.) önkormányzati rendelete 4. § (7), (8) és (9) bekezdéseiben meghatározott támogatás megállapítása tekintetében - visszavonja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 357/2019. (VII. 2.) határozata rendkívüli káresemény kapcsán nyújtott támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a rendkívüli események okozta károk enyhítésére szolgáló támogatásról szóló 26/2011. (VI. 18.) önkormányzati rendelete alapján, J. M. (születési hely, idő, anyja neve) 1239 Budapest, (Lakcím) szám alatti lakos kérelmező kérelmét méltányossági eljárásban bírálja el.
II. J. M. kérelmének helyt ad, részére, a Vis Maior Alap terhére (Összeg),- Forint/hó összegű, vissza nem térítendő - segély formájában nyújtott - támogatást folyósít, utólagos elszámolással, 2019 év július hónapjától kezdődően, 6 hónapon keresztül.
III. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére
Határidő: 2019. július 10.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester.