2019. június 4.

A 2019. június 4-én megtartott képviselő-testületi ülés
h a t á r o z a t a i

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 253/2019. (VI. 04.) határozata a 2019. június 4-ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy a 2019. június 4-ei Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, első napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye fejlesztési költségeinek biztosítására” c. napirendi pontot.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 254/2019. (VI. 04.) határozata a 2019. június 4-ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy a 2019. június 4-ei Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, második napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat a Budapest XXIII. 195271/6. hrsz.-ú (természetben: 1237 Budapest, Újtelep u. 6. szám alatti) ingatlan „Drakula-ház” nyilvános árverésén történő ajánlattételre” c. napirendi pontot.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 255/2019. (VI. 04.) határozata a 2019. június 4-ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2019. június 4-ei Képviselő-testületi ülésén a Meghívóban 15. napirendi pontként szereplő „Javaslat a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet részére nyújtandó támogatási igény elbírálására” c. napirendi pontot a harmadik napirendi pontként tárgyalja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 256/2019. (VI.04.) határozata a 2019. június 4-ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2019. június 4-ei Képviselő-testületi ülésén napirendjéről leveszi a „Javaslat rendkívüli káresemény kapcsán nyújtott támogatás megállapítására (zárt ülés)” c. napirendi pontot.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 257/2019. (VI. 04.) határozata a 2019. június 4-ei Képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
A Képviselő-testület
a 2019. június 4-ei képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:
1.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye fejlesztési költségeinek biztosítására
2.) Javaslat a Budapest XXIII. 195271/6. hrsz.-ú (természetben: 1237 Budapest, Újtelep u. 6. szám alatti) ingatlan „Drakula-ház” nyilvános árverésén történő ajánlattételre
3.) Javaslat a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet részére nyújtandó támogatási igény elbírálására
4.) Polgármesteri beszámoló az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről
5.) Javaslat a Közszolgálati Tisztviselők Napjának munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló rendelet megalkotására
6.) Javaslat az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítására
7.) Javaslat új szociális ellátásokat szabályozó rendelet elfogadására és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet, a születési támogatás megállapításáról szóló 25/2013.(V.17.) önkormányzati rendelet, valamint az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 18/2013.(IV.19.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére
8.) Javaslat a helyi támogatásról szóló 28/2017. (X.20.) önkormányzati rendelet módosítására
9.) Javaslat a Budapest XXIII., Szikes u. 6. – Soroksári Tájház – homlokzatán cégér elhelyezéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadására
10.) Beszámoló Budapest Főváros XXIII. kerület Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye 2018. évi munkájáról (10.00 órakor)
11.) Javaslat testvérvárosi kapcsolat létesítéséről és együttműködésről szóló egyezmény megkötésére a Kínai Népköztársaság Peking Helyhatósági Városának Togzhou Kerületével
12.) Javaslat ruházati költségtérítés felbruttósított mértékben történő nyújtására
13.) Javaslat kötelezettség vállalásokra - megkötendő vállalkozási szerződések díjaira
14.) Javaslat igénybevételi megállapodás megkötésére a Budapest XXIII. kerület Kő utca, illetve Tószeg utca gázellátással kapcsolatos igénybevétele tárgyában
15.) Javaslat igénybevételi megállapodás megkötésére a Budapest XXIII. kerület Zsilvölgy utca növelt kisnyomású gázelosztó vezeték építése céljából történő igénybevétele tárgyában
16.) Javaslat közalkalmazottak jutalmazására
17.) Beszámoló Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 2018. évi munkájáról (10.30 órakor)
18.) Javaslat a 2019/2020-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezésére
19.) Javaslat tanulmányi ösztöndíjra vonatkozó pályázat kiírására
20.) Javaslat címzetes főorvosi címet elismerő díszoklevél átadására a Semmelweis nap alkalmából
21.) Javaslat a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény foglalkoztatotti állományának bővítésére
22.) Javaslat a 186790/1 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, János apostol utcában található ingatlan forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozásának megállapítására és közúttá történő átminősítésének kezdeményezésére
23.) Javaslat a 195271/8/A/11 hrsz.-ú, természetben a Budapest XXIII. Szent László u. 163. fszt. 1. ajtó sz. alatti üzlethelyiség értékesítésére
24.) Javaslat a Budapest XXIII. kerület 183379/16 helyrajzi számú, természetben a 1237 Budapest, Szent László u. 16-18. fsz. 6. szám alatti lakás hasznosítására
25.) Beszámoló a háziorvosi ügyeleti ellátásról (11.00 órakor)
26.) Beszámoló a kerületi sportéletről
27.) Tájékoztató a „Tiszta Soroksárért” napok előkészítéséről
28.) Javaslat „Az Év Egészségügyi Dolgozója” és a „Kerület Hűséges Közalkalmazottja” elismerő címek adományozására (zárt ülés)
29.) Bizottságok beszámolói, kérdések, bejelentések, egyebek – SZÓBELI
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 258/2019. (VI.04.) határozata a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye fejlesztési költségeinek (szemészeti orvosi műszer beszerzése) biztosítására
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. A Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye (a továbbiakban: Egészségügyi Intézmény) részére – szemészeti orvosi műszer és műszerasztal berendezés beszerzésére bruttó 3.465.830,- Ft összegű forrást biztosít, az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének „Céltartalék, költségvetési maradvány” sora terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az I. pontban meghatározott összegnek az Egészségügyi Intézmény 2019. évi költségvetése részére történő átcsoportosításáról.
III. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről Dr. Csima Alfréd intézményvezető főorvos urat értesítse.
Határidő: a II. pontban foglaltak vonatkozásában a költségvetési rendelet soron következő módosítása, a III. pontban foglaltak végrehajtására 2019. június 15.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 259/2019. (VI.04.) határozata a Budapest XXIII. 195271/6. hrsz.-ú (természetben: 1237 Budapest, Újtelep u. 6. szám alatti) ingatlan „Drakula-ház” nyilvános árverésén történő ajánlattételről
Budapest Főváros XXIIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonát képező, 195271/6. helyrajzi számú, természetben az 1237 Budapest, Újtelep u. 6. szám alatti ingatlan megvásárlása érdekében a tulajdonos által kiírásra kerülő pályázaton részt kíván venni.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tegyen vételi ajánlatot legfeljebb 70.000.000, -Ft. + ÁFA, azaz hetvenmillió forint általános forgalmi adójával terhelt összegéig Budapest Főváros XXIIII. kerület Soroksár Önkormányzatának nevében a 195271/6 helyrajzi számú, természetben az 1237 Budapest, Újtelep u. 6. szám alatti ingatlan megvásárlására az I. pontban meghatározott pályázaton a 2018. évi pénzmaradvány terhére
III. felkéri a Polgármestert Budapest Főváros XXIIII. kerület Soroksár Önkormányzata ajánlatának elfogadása esetén az adásvételi szerződés aláírására és a vételár megfizetésére, az ajánlat elutasítása esetén az elővásárlási jog gyakorlásával összefüggésben új képviselő-testületi előterjesztés benyújtására
Határidő: 2019. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 260/2019. (VI.04.) határozata a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet részére nyújtandó támogatási igény elbírálásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. elvi támogatást biztosít a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet I. számú Kardiológiai Belgyógyászati Osztályon egy orvosi szoba és egy vizsgáló kétágyas, komfortos (zuhanyzós-wc-s) betegszobává alakításához, valamint a feleslegessé váló közös használatú vizesblokkból orvosi tartózkodó és mellékhelység kialakítására, továbbá ápolási eszközökkel, bútorokkal való felszerelésére,
II. a Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet részére nyújtandó támogatási igény elbírálására a júliusi Képviselő-testületi ülésen kíván visszatérni és arról döntést hozni.
Határidő: 2019. július 2-ai Képviselő-testületi ülés
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 261/2019. (VI.04.) határozata a felperesi pertársaság létrehozásáról szóló 30/2019.(I.22.) határozattal módosított 437/2018. (XI.20.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 30/2019. (I.22.) határozattal módosított 437/2018. (XI. 20.) határozat végrehajtási határidejét 2019. szeptember 30. napjára meghosszabbítja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 262/2019. (VI.04.) határozata a Kerület Hűséges Nyugdíjas Pedagógusa cím adományozásáról szóló 200/2019. (IV.09.) határozatának módosításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Kerület Hűséges Nyugdíjas Pedagógusa cím adományozásáról szóló 200/2019. (IV.09.) határozatának I. a) pontja helyébe az alábbi I. a) pont lép:
„[I. 2019. évben „Kerület Hűséges Nyugdíjas Pedagógusa” címet adományoz]
a) a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 15/2015. (IV. 23.) önkormányzati rendelet 17/A. § a) pontja alapján
V. G. I. sz. Összevont Óvoda  
H. M. M. I. sz. Összevont Óvoda  
W. S. Páneurópa Ált. Iskola    
Sz. Gy. Grassalkovich A. Ált. Iskola
B. I. Grassalkovich A. Ált. Iskola és
Dr. P.I. J. Török Flóris Általános Iskola
részére,”
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 263/2019. (VI.04.) határozata a Képviselő-testület 2019. június 4-ei ülésén előterjesztett polgármesteri beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 2019. június 4-ei ülésén előterjesztett polgármesteri beszámolót elfogadja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 264/2019. (VI.04.) határozata tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Budapest XXIII., Szikes u. 6. – Soroksári Tájház homlokzatán cégér elhelyezéséhez
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata tulajdonosi hozzájárulását adja a 186082 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Szikes utca 6. szám alatt található Soroksári Sváb Tájház homlokzatán a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat által történő cégér elhelyezéshez, a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: azonnal
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 265/2019. (VI. 04 .) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye munkájáról készült 2018 évi beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye 2018 évi munkájáról készült beszámolót.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 266/2019. (VI.04.) határozata testvérvárosi kapcsolat létesítéséről és együttműködésről szóló egyezmény megkötéséről a Kínai Népköztársaság Peking Helyhatósági Városának Togzhou Kerületével
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy megerősíti a Kínai Népköztársaság Peking Helyhatósági Városának Togzhou Kerületével történő testvérvárosi kapcsolat létesítésének 489/2016.(X.18.) határozatával kifejezett szándékát és megköti a jelen határozat 1. számú mellékletét képező egyezményt. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az egyezmény aláírására, arra az esetre kiterjedően is, ha a felek annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérnek.
Határidő: 2019. június 15.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 267/2019. (VI. 04.) határozata az önkormányzat által nyújtott ruházati költségtérítés nyújtásának mértékéről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019.(II.23.) önkormányzati rendeletében (továbbiakban: költségvetési rendelet) tervezett ruházati költségtérítést – figyelemmel a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: Szja tv.) 70. §-ának 2019. január elsejétől hatályos rendelkezéseirefelbruttosítva akként nyújtja, hogy a költségvetési rendeletben meghatározott összeget (150e Ft) a munkavállalók nettó összegben kézhez kapják. Ennek érdekében a Képviselő-testület
a.) az önkormányzat által fenntartott intézmények esetében – a Polgármesteri Hivatal kivételével, amennyiben az intézmény saját költségvetése nem nyújt elégséges fedezetet - a felbruttosításhoz szükséges többlet-forrásnak a költségvetési rendeletben rögzített „céltartalék > az intézményi egyéb tartalék” terhére történő biztosítását támogatja.
b.) a felbruttosításhoz szükséges többlet-forrást a Polgármesteri Hivatal esetében - összesen: 11.508.876.- Ft összegben - a költségvetési rendeletben lévő: „céltartalék > költségvetési maradvány” előirányzatból biztosítja.
II. felkéri a Polgármestert gondoskodjon a költségvetési rendelet I. pontban foglaltak szerinti módosításának előkészítésére és előterjesztésére.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 268/2019. (VI.04.) határozata a „Javaslat kötelezettség vállalásokra – megkötendő vállalkozási szerződések díjaira” c. napirendi pontban szereplő 1., 2., 3. határozati javaslatokkal kapcsolatos döntés meghozataláról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a „Javaslat kötelezettség vállalásokra – megkötendő vállalkozási szerződések díjaira” c. napirendi pontban szereplő 1. (Hrivnák P. u. – Szentlőrinci út – Dinnyehegyi úti játszótér (sportpark) I. ütemének megvalósítása), 2. (Gombkötő utcai játszótér megvalósítása) és 3. (Szitás utcai játszótér megvalósítása) határozati javaslatokkal kapcsolatos döntést elhalasztja és a 2019. júliusi Képviselő-testületi ülésen újra tárgyalja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 269/2019. (VI.04.) határozata a „Javaslat kötelezettség vállalásokra – megkötendő vállalkozási szerződések díjaira” c. napirendi pontban szereplő 4. határozati javaslattal kapcsolatos döntés meghozataláról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elutasítja a javaslatot, mely szerint:
„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a „Javaslat kötelezettség vállalásokra – megkötendő vállalkozási szerződések díjaira” c. napirendi pontban szereplő 4. (Zeneiskola tetőfelújítása) határozati javaslatról nem a júliusi, hanem jelen ülésen kíván döntést hozni.”
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 270/2019. (VI.04.) határozata a Táncsics Mihály utca 5-7. szám előtti partfalstabilizáció többlet fedezet biztosításával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Táncsics Mihály utca 5-7. szám előtti partfalstabilizációt végrehajtja, ennek érdekében a megkötendő vállalkozási szerződés díjára bruttó 13.177 eFt összegben többlet fedezetet biztosít, az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének „Céltartalék, Költségvetési maradvány” sora terhére.
II. felkéri a Polgármestert a beruházás végrehajtására, valamint, hogy gondoskodjon az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet I. pontban foglaltak szerinti módosításának előkészítéséről.
Határidő: a beruházás végrehajtására: 2019. december 31.,
valamint a 2019. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 271/2019. (VI.04.) határozata igénybevételi megállapodás megkötéséről a Budapest XXIII. kerület Kő utca, illetve Tószeg utca gázellátással kapcsolatos igénybevétele tárgyában
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. megköti az NKM Földgázhálózati Kft-vel a határozat mellékletét képező igénybevételi megállapodást nettó 1.512.000, - Ft kártalanítási összeg kikötése mellett.
II. felhatalmazza a Polgármestert az I. pontban meghatározott megállapodás aláírására arra az esetre kiterjedően is, ha a felek azok tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérnek.
Határidő: 2019. június30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 272/2019. (VI.04.) határozata igénybevételi megállapodás megkötéséről a Budapest XXIII. kerület Zsilvölgy utca növelt kisnyomású gázelosztó vezeték építése céljából történő igénybevétele tárgyában
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. megköti az NKM Földgázhálózati Kft-vel a határozat mellékletét képező igénybevételi megállapodást nettó 1.792.800,- Ft kártalanítási összeg kikötése mellett.
II. felhatalmazza a Polgármestert az I. pontban meghatározott megállapodás aláírására arra az esetre kiterjedően is, ha a felek annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérnek.
Határidő: 2019. június30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 273/2019. (VI.04.) határozata a közalkalmazottak jutalmazásával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. évente kétszer, a feladataik ellátásához kötődő jeles ünnepnapok alkalmából - Pedagógus-, Semmelweis- és a Szociális Munka napján - és év végén Nettó 50.000-50.000 Ft/fő átlagos mértékű pénzbeli jutalmat biztosít az önkormányzat gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményeiben dolgozók részére, akik jogviszonyban állnak és a próbaidejüket már letöltötték.
A jutalom fedezete az intézmények saját költségvetési kerete, szükség esetén kiegészítve a költségvetési maradvány összegéből.
II. felkéri a Polgármestert az Intézményvezetők értesítésére, valamint a szükséges 2019. évi költségvetési rendelet módosítások előterjesztésére.
Határidő: Folyamatos, illetve a 2019. évi költségvetési rendelet utolsó módosítási időpontja
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 274/2019. (VI. 04 .) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye munkájáról készült 2018 évi beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 2018 évi munkájáról készült beszámoló.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 275/2019.  (VI. 04.) határozata a 2019/2020. nevelési évben az I.sz. Összevont Óvodában indítható óvodai csoportok számának engedélyezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az I.sz. Összevont Óvodában a 2019/2020. nevelési évben 14 óvodai csoport működését engedélyezi.
II. felkéri a Polgármestert az érintettek értesítésére.
Határidő: 2019. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 276/2019. (VI. 04.) határozata a 2019/2020. nevelési évben a II.sz. Napsugár Óvoda és konyha intézményben az indítható óvodai csoportok számának engedélyezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a II.sz. Napsugár Óvoda és konyha intézményben a 2019/2020. nevelési évben 5 óvodai csoport működését engedélyezi.
II. felkéri a Polgármestert az érintettek értesítésére.
Határidő: 2019. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 277/2019. (VI. 04.) határozata a 2019/2020. nevelési évben a III. sz. Összevont Óvodában indítható óvodai csoportok számának engedélyezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a III.sz. Összevont Óvodában a 2019/2020. nevelési évben 11 óvodai csoport működését engedélyezi.
II. felkéri a Polgármestert az érintettek értesítésére.
Határidő: 2019. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 278/2019. (VI. 04.) határozata a Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj pályázatának kiírásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj odaítélése céljából pályázati felhívást tesz közzé az önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos módon jelen határozat 1. és 2. számú melléklete szerinti tartalommal.
II. felkéri a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2019. július 20.
Felelős: dr. Veres Anikó jegyző
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 279/2019. (VI. 04.) határozata címzetes főorvosi címet elismerő díszoklevél adományozásáról Semmelweis-nap alkalmából
A Képviselő-testület a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11/A. § bekezdésére tekintettel úgy dönt, hogy
I. Semmelweis-nap alkalmából címzetes főorvosi címet elismerő díszoklevelet adományoz a 20 éven keresztül a gyermek vagy a felnőtt betegek körében folyamatosan alapellátást végző háziorvosok, illetve fogorvosok részére, akik jelenleg Soroksáron praktizálnak, vagy itteni praxisukból vonultak nyugdíjba.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.
Határidő: 2019. június 15.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 280/2019. (VI. 04.) határozata a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény foglalkoztatotti állományának bővítésével kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény foglalkoztatotti állományát 2019. július 1. napjától egy fővel megemeli.
II. a foglalkoztatotti létszámbővítés 2019. évi bér- és járulékterheinek fedezetéhez 1 728 262,- Ft-ot biztosít az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének „Intézményi egyéb” kiadási sora terhére.
III. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a költségvetési rendelet II. pontban foglaltak szerinti módosításának elkészítésére és előterjesztésére.
IV. felkéri az Intézményvezetőt, hogy gondoskodjon a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának a Képviselő-testület döntésének megfelelő módosításáról.
Határidő:   a III. pont vonatkozásában az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet soron következő módosításának időpontja,
a IV. pont vonatkozásában 2019. június 30.
Felelős: a III. pont vonatkozásában: Geiger Ferenc polgármester
a IV. pont vonatkozásában: Dr. Csima Alfréd intézményvezető főorvos
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 281/2019. (VI.04.) határozata a 186790/1 helyrajzi számú ingatlan forgalomképtelen törzsvagyon körébe való tartozásának megállapításáról és közúttá történő átminősítésének kezdeményezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat megállapítja, hogy az 1/1 arányú tulajdonát képező, 186790/1 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület János apostol utcában található ingatlan - melyet Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest XXIII. kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról (KVSZ) szóló 25/2003.(VII.18.) számú önkormányzati rendelete 8. számú mellékletét képező szabályozási tervlap azt a közút részeként, keretövezetbe nem sorolt közterületként határozza meg - a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés a) valamint (3) bekezdés a) pontjai alapján Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata forgalomképtelen törzsvagyonának körébe tartozik, egyúttal kezdeményezni kívánja a 186790/1 helyrajzi számú ingatlan „kivett, közút”-ra történő átminősítését az ingatlan-nyilvántartásban.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a 186790/1 helyrajzi számú ingatlannak az ingatlan-nyilvántartásban „kivett, közút”-ra történő átminősítése érdekében.
Határidő: 2019. szeptember 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 282/2019. (VI.04.) határozata a Budapest XXIII., Szent László u. 163. fszt. 1. ajtó sz. alatti, 195271/8/A/11 hrsz.-ú üzlethelyiség bérlő részére történő értékesítéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a Budapest XXIII. Szent László u. 163. fszt. 1. ajtó sz. alatti, 195271/8/A/11 hrsz.-ú, 40 m2 alapterületű, 67/10000 tulajdoni hányadú társasházi üzlethelyiséget nem kívánja értékesíteni, azt továbbra is bérbeadás útján kívánja hasznosítani.
II. felkéri a Polgármestert a bérlő értesítésére.
Határidő: 2019. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 283/2019. (VI. 04.) határozata a Budapest XXIII. kerület 183379/16 helyrajzi számú, természetben a 1237 Budapest, Szent. László u. 16-18. fsz. 6. szám alatti lakás hasznosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a Budapest XXIII. kerület 183379/16 helyrajzi számú, természetben a 1237 Budapest, Szent. László u. 16-18. fsz. 6. szám alatti ingatlant annak felújítását követően továbbra is bérbeadás útján kívánja hasznosítani, krízislakásként.
Határidő: folyamatos
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 284/2019. (VI. 04 .) határozata a XX-XXIII. kerületi Felnőtt Központi Orvosi Ügyelet 2018. évi munkájáról készült beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület elfogadja a XX-XXIII. kerületi Felnőtt Központi Orvosi Ügyelet 2018. évi munkájáról készült beszámolót.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 285/2019. (VI. 04 .) határozata a kerületi sportéletről szóló beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a kerület sportéletéről szóló beszámolót elfogadja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 286/2019.(VI.04.) határozata „Az Év Egészségügyi Dolgozója” cím adományozásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2019. évben „Az Év Egészségügyi Dolgozója” címet adományoz (Név) (háziorvos) részére.
II. felkéri a Polgármestert az adományozással kapcsolatos feladatok elvégzésére.
Határidő: 2019. június 15.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 287/2019.(VI.04.) határozata „Az Év Egészségügyi Dolgozója” cím adományozásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2019. évben „Az Év Egészségügyi Dolgozója” címet adományoz (Név) (körzeti nővér, ápoló) részére.
II. felkéri a Polgármestert az adományozással kapcsolatos feladatok elvégzésére.
Határidő: 2019. június 15.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 288/2019. (VI.04.) határozata a „Kerület Hűséges Közalkalmazottja” cím adományozásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2019. évben „Kerület Hűséges Közalkalmazottja” címet adományoz:
a) a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 15/2015. (IV. 23.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdés a) pontja alapján
 Név (Dr. Nádor Ödön Eü. Int.) részére,
II. felkéri a Polgármestert az adományozással kapcsolatos feladatok elvégzésére.
Határidő: 2019. június 15.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester