2019. május 7.

A 2019. május 7-én megtartott képviselő-testületi ülés
h a t á r o z a t a i
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 224/2019. (V. 07.) határozata a 2019. május 7-ei Képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
A Képviselő-testület
a 2019. május 7-ei képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:
1.) Polgármesteri beszámoló az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről
2.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008. (IV. 25.) rendelet 4. számú mellékletének módosítására
3.) Javaslat a településkép védelméről szóló rendelet rendelkezésének hatályon kívül helyezésére
4.) Javaslat az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítására
5.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 2018. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendelet megalkotására.
6.) Javaslat az önkormányzat 2018. évi költségvetési maradványa elfogadására
7.) Javaslat a 2018. évi éves ellenőrzési jelentés jóváhagyására és tájékoztató a belső kontrollrendszer működéséről
8.) Javaslat a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatói státuszára beérkezett pályázat véleményezésére
9.) Javaslat Hosszútávú Vagyongazdálkodási Terv elfogadására
10.) Tájékoztató a XX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évi tűzvédelmi tevékenységéről (10.00 órakor)
11.) Javaslat a 184916 helyrajzi számú, természetben 1238 Budapest XXIII. ker. Felső Dunasor 29. szám alatt található ingatlan hasznosítási módjának meghatározására
12.) Javaslat a 184290 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII., Szigetcsárda utcában található ingatlan hasznosítására
13.) Javaslat a 183206/5, 183207/1 valamint a T-100845 ttsz.-ú változási vázrajz szerint kialakuló 183210/5 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Soroksár-Újtelepen található ingatlanok értékegyeztetéssel történő cseréjére
14.) Javaslat az önkormányzati tulajdonban álló bérlakások bérleti díjának és a mindenkori bérleti díj legkisebb összegének felülvizsgálatára
15.) Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
16.) Beszámoló a közalapítványok 2018. évi működéséről, javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására
17.) Javaslat közalapítványokkal feladat-ellátási szerződés megkötésére
18.) Beszámoló a Soroksár Sport Club Kft-nek juttatott támogatás, valamint a de minimis támogatás felhasználásáról, valamint a 2018. évi szakmai tevékenységéről és vagyonkezeléséről
19.) Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft-nek juttatott támogatás, valamint de minimis támogatás felhasználásáról, valamint a 2018. évi szakmai tevékenységéről és vagyonkezeléséről
20.) Beszámoló a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. gazdálkodásáról, a de minimis támogatások felhasználásáról, valamint javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására
21.) Bizottságok beszámolói, kérdések, bejelentések, egyebek – SZÓBELI
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 225/2019. (V.07.) határozata a 186862/7 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Szőlőfürt köz 3. szám található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 927 m2 területű „kivett lakóház, udvar, hétvégi ház” megnevezésű ingatlan 631/927 arányú tulajdoni hányad értékesítéséről szóló 27/2019. (I.22.) határozattal módosított 343/2018. (IX. 11.) határozatának módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 27/2019.(I.22.) határozattal módosított 343/2018. (IX. 11.) határozatának végrehajtási határidejét 2019. június 30. napjára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 226/2019. (V.07.) határozat a nemzetiségi köznevelési intézmény alapításával kapcsolatos döntéseiről szóló 462/2018. (XII.04.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 462/2018.(XII.04.) határozat végrehajtási határidejét 2019. december 31. napjára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 227/2019. (V.07.) határozata a közalkalmazotti munkáltatói kölcsönkeret 2019. évi megemeléséről szóló 132/2019. III.12.) határozat hatályon kívül helyezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 132/2019.(III.12.) határozatát hatályon kívül helyezi.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 228/2019. (V.07.) határozata a XXIII. kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása érdekében egyedi támogatási kérelem benyújtásáról szóló 430/2018. (XI.20.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a XXIII. kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása érdekében egyedi támogatási kérelem benyújtásáról szóló 430/2018. (XI.20.) határozat az alábbi V. és VI. ponttal egészül ki:
V. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása projektben az Önkormányzat helyett- és nevében teljes körűen eljárjon, ide értve a támogatásról szóló megállapodások megkötését, a projekt megvalósításához szükséges egyéb, az Önkormányzatot terhelő további anyagi kötelezettségvállalással, illetve az Önkormányzat érdekeinek sérelmével nem járó jognyilatkozatok megtételét.
VI. Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata, valamint Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Pályázati eljárások rendjéről szóló összevont szabályzata szerint a pályázat összeállítását és végrehajtását hivatalon belüli projektmenedzsment végzi. A projektmenedzsment tagjai:
Projektvezető: Kisné Stark Viola osztályvezető, Beruházási és Városüzemeltetési Osztály
Pénzügyi munkatárs: Pappné Handzel Lidia osztályvezető helyettes, Pénzügyi Osztály
Szakmai megvalósítók: Bodó János Beruházási és Városüzemeltetési Osztály
Szabó Bernadett Beruházási és Városüzemeltetési Osztály
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 229/2019. (V.07.) határozata a Képviselő-testület 2019. május 7-ei ülésén előterjesztett polgármesteri beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2019. május 7-ei ülésén előterjesztett polgármesteri beszámolót elfogadja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 230/2019. (V.07.) határozata az önkormányzat 2018. évi költségvetési maradványának elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2018 évi költségvetési maradványa összegét 3.156.353.602 Ft-ban állapítja meg.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 231/2019. (V.07.) határozata a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Egysége 2018. évi éves ellenőrzési jelentésének jóváhagyásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Egysége által elkészített 2018. évi éves ellenőrzési jelentést jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 232/2019. (V.07.) határozata Mosányi Emőke Éva, a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatói  pályázatával kapcsolatban kialakított véleményéről
A Képviselő-testület
I. a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatói álláshelyére kiírt pályázattal kapcsolatban Mosányi Emőke Éva jelenlegi főigazgató, mint pályázó, intézményvezetői megbízását támogatja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy értesítse dr. Tolnai Marianna tankerületi igazgató asszonyt a Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: azonnal
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének  233/2019. (V.07.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata hosszútávú (2019-2028) Vagyongazdálkodási Tervének elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. elfogadja a határozat melléklete szerinti hosszútávú vagyongazdálkodási koncepciót (vagyongazdálkodási tervet)
II. felkéri a Polgármestert, hogy a tárgyidőszak mindenkori költségvetésének összeállításakor a vagyongazdálkodási terv megállapításait figyelembe véve járjon el.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének  234/2019. (V.07.) határozata a MÁV-Kelebia vasútvonal beruházási folyamatába az Önkormányzat ügyfélként történő bevonásának kezdeményezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy felkéri a Polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a MÁV-KELEBIA vasútvonal tervezése, illetve kivitelezése kapcsán az Önkormányzatot ügyfélként vonják be a beruházás folyamatába.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 235/2019. (V.07.) határozata a 184916 helyrajzi számú, természetben a 1238 Budapest Felső Dunasor 29. szám alatt található ingatlan hasznosításáról szóló, 15/2019. (I.22.) határozattal módosított 477/2017. (X.10.) határozat hatályon kívül helyezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy hatályon kívül helyezi a 184916 helyrajzi számú, természetben a 1238 Budapest Felső Dunasor 29. szám alatt található ingatlan hasznosításáról szóló, 15/2019. (I.22.) határozattal módosított 477/2017. (X.10.) határozatát.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 236/2019. (V.07.) számú határozata a 184916 helyrajzi számú, természetben 1238 Budapest XXIII. ker. Felső Dunasor 29. szám alatt található ingatlan hasznosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a 184916 helyrajzi számú, természetben 1238 Budapest XXIII. ker. Felső Dunasor 29. szám alatt található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 909 m2 területű, „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű ingatlant bruttó 17.736.800,- Ft azaz bruttó tizenhétmillió-hétszázharminchatezer-nyolcszáz forint összegű kikiáltási ár mellett a legmagasabb vételárat ajánló részére, nyilvános árverésen, bruttó 100.000,- Ft licitlépcső mellett értékesíteni kívánja azzal, hogy az árverést a Polgármesteri Hivatal bonyolítsa. A részletes árverési kiírást tartalmazó dokumentáció eladási ára 10.000,- Ft + ÁFA.
II. felkéri a Polgármestert az árverési hirdetmény elkészítésére, közzétételére, az ingatlan értékesítésére, valamint a legmagasabb vételárat megajánló árverési vevővel a 2. sz. melléklet szerinti adásvételi szerződés megkötésére, melytől az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
Határidő: 2019. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 237/2019. (V.07.) határozata a 184290 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Szigetcsárda utcában található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 1292 m2 területű „kivett lakóház, udvar” megnevezésű ingatlan 1/1 arányú tulajdoni hányadának értékesítéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a 184290 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Szigetcsárda utcában található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 1292 m2 területű „kivett lakóház, udvar” megnevezésű ingatlan 1/1 arányú tulajdoni hányadát ingatlanforgalmi szakértői vélemény ismeretében értékesíti Barabás Csaba kérelmező részére. A vételárba gazdagodás jogcímén beszámítja az ingatlanon található felépítmények műszaki értékét, amennyiben Barabás Csaba rendelkezésre bocsátja a 96/2017. (III.14.) valamint a 444/2016. (X. 18.) határozattal módosított, a felépítmények tulajdonjogának rendezéséről szóló 23/2015. (I.20.) határozat szerint a felépítményekre vonatkozó igénynek Soroksár Önkormányzata által történő elismerésének a feltételéül szabott dokumentumokat.
II. felkéri a Polgármestert a kérelmező értesítésére, az értékbecslés megrendelésére és annak ismeretében új előterjesztés készítésére a Képviselő-testület vagy a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság részére.
Határidő: 2019. szeptember 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 238/2019. (V. 07.) határozata a 183206/5, 183207/1 valamint a T-100845 ttsz.-ú változási vázrajz szerint kialakuló 183210/5 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Soroksár-Újtelepen található ingatlanok értékegyeztetéssel történő cseréjére
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. hatályon kívül helyezi a 191/2018. (V.15.) határozatát.
II. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata telekalakítási eljárást kíván kezdeményezni a T-100845 ttsz.-ú változási vázrajz szerint.
Határidő: - az I. pont végrehajtására: azonnal
                  - a II. pont végrehajtására: 2020. február 29.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 239/2019. (V.07.) határozata az önkormányzati tulajdonban álló bérlakások bérleti díjának és a mindenkori bérleti díj legkisebb összegének felülvizsgálatáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a 2019. évben az önkormányzati tulajdonban álló bérlakások bérleti díját és a mindenkori bérleti díj legkisebb összegét nem módosítja.
II. felkéri a Polgármestert a lakásbérlők tájékoztatására.
Határidő: 2019. június 07.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 240/2019. (V.07.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló beszámolójának elfogadásáról
A Képviselő-testület a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésében kapott feladatkörében eljárva úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásról szóló beszámolót küldje meg Budapest Főváros Kormányhivatala Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya részére.
Határidő: 2019. május 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 241/2019. (V. 07.) határozata Preklerné Marton Ilona szavazásból való kizárásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Beszámoló a közalapítványok 2018 évi működéséről, javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására” és a „Javaslat közalapítványokkal feladat-ellátási szerződés megkötésére” c. napirendi pontok tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból – érintettsége miatt – Preklerné Marton Ilona képviselőt.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 242/2019. (V. 07.) határozata Tüskés Józsefné szavazásból való kizárásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Beszámoló a közalapítványok 2018 évi működéséről, javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására” és a „Javaslat közalapítványokkal feladat-ellátási szerződés megkötésére” c. napirendi pontok tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból – érintettsége miatt – Tüskés Józsefné képviselőt.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 243/2019. (V. 07.) határozata Mikó Imre szavazásból való kizárásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Beszámoló a közalapítványok 2018 évi működéséről, javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására” és a „Javaslat közalapítványokkal feladat-ellátási szerződés megkötésére” c. napirendi pontok tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból – érintettsége miatt – Mikó Imre képviselőt.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 244/2019. (V.07.) határozata a Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és Művészeti Oktatásáért 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és Művészeti Oktatásáért 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóját és közhasznúsági mellékletét elfogadja.
II. felkéri a Kuratórium elnökét, hogy a döntés alapján a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2019. május 31.
Felelős: Ágoston Zsolt kuratóriumi elnök
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 245/2019. (V.07.) határozata a Soroksár Sportjáért Közalapítvány 2018. évi működéséről szóló beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Soroksár Sportjáért Közalapítvány 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
II. a Soroksár Sportjáért Közalapítvány 2018. évi egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági mellékletét elfogadja.
III. felkéri a Kuratórium elnökét, hogy a döntés alapján a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2019. május 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester, Tüskés Józsefné kuratóriumi elnök
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 246/2019. (V. 07.) határozata a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány 2018. évi működéséről szóló beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja,
II. Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítványt 2018. évi egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági mellékletét elfogadja,
III. a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány által a Budapest XXIII. kerület Grassalkovich úton a MÁV-HÉV pálya és az útpálya közötti nem növényi résszel borított területeken létesítendő műfűburkolat üzemeltetését átvállalja,
IV. műfűburkolat koncepció és kivitelei terveivel kapcsolatos költségek elszámolása érdekében módosítja a 2018. május 10. napján megkötött megállapodás 4. a) alpontjában szereplő elszámolási határidőt és az 5. pontban meghatározott időtartamot 2019. november 29. napjára,
V. felkéri a Polgármestert a döntés közlésére, illetve az üzemeltetéshez szükséges jognyilatkozatok megtételére,
VI. felkéri a Kuratórium elnökét, hogy a döntés alapján a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2019. május 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester, Szépné Keszi Éva kuratóriumi elnök
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 247/2019. (V.07.) határozata az Önkormányzati Alapítványok feladatellátásához biztosított összeg megemeléséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének „Egyéb működési célú kiadások” – Önkormányzati Alapítványok támogatás során szereplő 10.000.000,- Ft-os keretet 6.000.000,- Ft-tal megemeli.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 248/2019. (V.07.) határozata közalapítványokkal feladat-ellátási szerződés megkötéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. megköti a jelen határozat 1. számú mellékletét képező megállapodást a Soroksár Sportjáért Közalapítvánnyal (székhely: 1239 Budapest, Grassalkovich út 162.) és a megállapodás szerinti feladatok ellátásához 6.000.000,- Ft-ot biztosít az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének Egyéb működési célú kiadások – Önkormányzati Alapítványok támogatása sora terhére.
II. megköti a jelen határozat 2. számú mellékletét képező megállapodást a Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és Művészeti Oktatásáért elnevezésű közalapítvánnyal (székhely: 1239 Budapest, Grassalkovich út 162.) és a megállapodás szerinti feladatok ellátásához 6.000.000,-Ft-ot biztosít az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének Egyéb működési célú kiadások – Önkormányzati Alapítványok támogatása sora terhére azzal a kikötéssel, hogy a feladatellátásra jelen határozattal biztosított összeg folyósítása a 199/2018. (V. 15.) határozattal biztosított 2.000.000,- Ft összeggel történő szerződésszerű elszámolást követően történik.
III. megköti a jelen határozat 3. számú mellékletét képező megállapodást a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvánnyal (székhely: 1239 Budapest, Grassalkovich út 162.) és a megállapodás szerinti feladatok ellátásához 4.000.000,- Ft-ot biztosít az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének Egyéb működési célú kiadások – Önkormányzati Alapítványok támogatása sora terhére azzal a kikötéssel, hogy a feladatellátásra jelen határozattal biztosított összeg folyósítása a 131/2018. (IV.10.) számú határozattal biztosított 6.000.000,- Ft összeggel történő szerződésszerű elszámolást követően történik.
IV. felkéri a Polgármestert a döntés közlésére és felhatalmazza a határozat 1., 2. és 3. mellékletét képező megállapodások aláírására, arra az esetre kiterjedően is, ha a felek azok tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérnek.
Határidő: 2019. június 20.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 249/2019. (V. 07.) határozata Tüskés Józsefné szavazásból való kizárásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Beszámoló a Soroksár Sport Club Kft-nek juttatott támogatás, valamint a de minimis támogatás felhasználásáról, valamint a 2018. évi szakmai tevékenységéről és vagyonkezeléséről” c. napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból – érintettsége miatt – Tüskés Józsefné képviselőt.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 250/2019. (V.07.) határozata a Soroksári Sport Club Kft. 2018. évi beszámolójának elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a Soroksár Sport Club Kft. 2018. évi szakmai beszámolóját.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 251/2019. (V.07.) határozata a Soroksári Sportcsarnok Nonporfit Kft-nek juttatott támogatás, valamint de minimis támogatás felhasználásról, valamint a 2018. évi szakmai tevékenységéről és vagyonkezeléséről készült beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a Soroksári Sportcsarnok Nonporfit Kft-nek juttatott támogatás, valamint de minimis támogatás felhasználásról, valamint a 2018. évi szakmai tevékenységéről és vagyonkezeléséről készült beszámolót.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 252/2019. (V.07.) határozata a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. gazdálkodásáról, a de minimis támogatások felhasználásáról, valamint javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi gazdálkodásáról, a de minimis támogatások felhasználásáról, valamint közhasznúsági mellékleteinek elfogadásáról szóló beszámolóját elfogadja.
II. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.