2019. március 12.

A 2019. március 12-én megtartott képviselő-testületi ülés
h a t á r o z a t a i

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 104/2019. (III. 12.) határozata a 2019. március 12-ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2019. március 12-ei Képviselő-testületi ülésén a Meghívóban 16. napirendi pontként szereplő „Javaslat a Budapest XXIII., 185876 helyrajzi számú, természetben Grassalkovich út 161-163. szám alatt található ingatlan 4650/6750 tulajdoni hányadának hasznosítására” c. napirendi pontot a harmadik napirendi pontként tárgyalja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 105/2019. (III. 12.) határozata a 2019. március 12-ei Képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
A Képviselő-testület
a 2019. február 12-ei képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:
1.) Polgármesteri beszámoló az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről
2.) Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 22/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére és új rendelet megalkotására
3.) Javaslat a Budapest XXIII., 185876 helyrajzi számú, természetben Grassalkovich út 161-163. szám alatt található ingatlan 4650/6750 tulajdoni hányadának hasznosítására
4.) Beszámoló a Soroksári Polgárőrség Egyesület 2018. évben végzett munkájáról (10.00 órakor)
5.) Javaslat többletkötelezettség vállalására az „Orbánhegyi csapadékvíz-főgyűjtőcsatorna megépítése” tárgyú közbeszerzés eljáráshoz
6.) Javaslat Soroksár fejlődését jelentősen elősegítő kiemelt fejlesztési célok meghatározására
7.) Javaslat a Vízisport utcai üdülőtelkek övezetátsorolására vonatkozó kérelemmel kapcsolatban településfejlesztési döntés meghozatalára
8.) Önálló képviselői indítvány
9.) Javaslat adomány juttatására a Rákóczi Szövetség részére Székelyudvarhely támogatásának céljára
10.) Javaslat egyházaknak nyújtandó támogatásra
11.) Javaslat az óvodai beíratás időpontjának meghatározására
12.) Javaslat közalkalmazotti munkáltatói kölcsönkeret felhasználására
13.) Javaslat a 186862/7 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII., Szőlőfürt köz 3. alatt található, 927 m2 területű ingatlan 631/927 arányú tulajdoni hányadának értékesítésére
14.) Javaslat a 186784/5 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatban benyújtott kérelemről való döntések meghozatalára
15.) Javaslat a Budapest XXIII. kerület 186556/4 hrsz.-ú, Háló u. 28-30. szám alatti ingatlan, a térképkivonaton Háló u. 28. szám alatt feltüntetett ingatlanrészének megfelelő 151/324 tulajdoni hányada értékesítéséről
16.) Javaslat a Budapest XXIII. kerület 185916 helyrajzi számú, természetben a 1238 Budapest, Grassalkovich út 140. szám alatti ingatlanban található ingatlanrész krízislakásként történő kijelölésére
17.) Javaslat a DIGI Kft. mobilszolgáltatásainak bővítéséhez szükséges bázisállomás létesítésére kötött, a Grassalkovich Antal Általános Iskola (186053 hrsz., természetben Grassalkovich út 169.) épületének tetőszerkezetét érintő bérleti szerződés módosítására és kiviteli terveinek jóváhagyására
18.) Beszámoló a civil szervezetek 2018. évi támogatásának elszámolásáról
19.) Tájékoztató a 2018. évben megalkotott rendeletek hatályosulásának felülvizsgálatáról
20.) Tájékoztató a „Tiszta Soroksárért” napok előkészítéséről
21.) Bizottságok beszámolói, kérdések, bejelentések, egyebek – SZÓBELI
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 106/2019. (III.12.) határozata a nemzetiségi köznevelési intézmény alapításával kapcsolatos döntéseiről szóló 462/2018. (XII.04.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 462/2018.(XII.04.) határozat II. pontjának végrehajtási határidejét 2019. június 30. napjára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 107/2019. (III.12.) határozata a Képviselő-testület 2019. évi munkatervének elfogadásáról szóló 474/2018. (XII.04.) határozat 1. mellékletének módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a 2019. évi munkatervének elfogadásáról szóló 474/2018. (XII.04.) határozat 1. mellékletét képező „A Képviselő-testület 2019. évi munkatervé”-t módosítja akképpen, hogy a Közmeghallgatást a 2019. júniusi Képviselő-testületi ülése helyett a 2019. decemberi Képviselő-testületi ülésén tartja meg.
II. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a lakosság és az érintettek – alaphatározattal azonos módon történő – értesítésére.
Határidő: 2019. március 20.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 108/2019. (III.12.) határozata a Képviselő-testület 2019. március 12-ei ülésén előterjesztett polgármesteri beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2019. március 12-ei ülésén előterjesztett polgármesteri beszámolót elfogadja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 109/2019. (III.12.) határozata Kaltenecker József részére tanácskozási jog biztosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Javaslat a Budapest XXIII., 185876 helyrajzi számú, természetben Grassalkovich út 161-163. szám alatt található ingatlan 4650/6750 tulajdoni hányadának hasznosítására” c. napirendi pont keretében tanácskozási jogot biztosít Kaltenecker József – érintett, dunaharaszti lakos – részére.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 110/2019. (III.12.) határozata a Budapest XXIII. 185876 helyrajzi számú, természetben Grassalkovich út 161-163. szám alatt található ingatlan 4650/6750 tulajdoni hányadának hasznosításával (Hentesüzlet felújítása) kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy nem kívánja elvégezni a Budapest XXIII. ker. Grassalkovich út 163. szám alatti hentesüzlet és a kapcsolódó épületrészek (kapubehajtó, papírírószer bolt raktár) életveszélyelhárítási- és helyreállítási munkáit.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 111/2019. (III.12.) határozata a Budapest XXIII. 185876 helyrajzi számú, természetben Grassalkovich út 161-163. szám alatt található ingatlan 4650/6750 tulajdoni hányadának hasznosításával (az épületegyüttes többi részének felülvizsgálata) kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. elvégezteti a teljes épületegyüttesre vonatkozó (CBA és egyéb bérlemények) előkészítő feltárási- és helyreállítási munkákat, és elkészítteti a teljes épületegyüttesre vonatkozóan a szakvéleményeket és az életveszély elhárításához szükséges kiviteli terveket ill. dokumentációt.
II. az előkészítő feltárási- és helyreállítási munkák elvégzésére és a tervek elkészítésére bruttó 8.890.000,- Ft összeget biztosít Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 2019. évi költségvetése - Tartalékok – Céltartalékok - Grassalkovich út 161-163. sora terhére.
III. felkéri a Polgármestert az épületegyüttes többi részének felülvizsgálatára.
Határidő: 2019. május 31.
Felelős:       Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 112/2019. (III.12.) határozata a Budapest XXIII. 185876 helyrajzi számú, természetben Grassalkovich út 161-163. szám alatt található ingatlan 4650/6750 tulajdoni hányadának hasznosításával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy felkéri a Polgármestert, hogy az érvényben lévő rendelet alapján folytassa le a közterület használattal kapcsolatos hatósági eljárást a Kutas-Hús Kft. (2330 Dunaharaszti, Zöldfa utca 20.) vonatkozásában.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 113/2019. (III.12.) határozata a Soroksári Polgárőrség Egyesület 2018. évben végzett munkájáról készült beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Soroksári Polgárőrség Egyesület 2018. évben végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2019. (III.12.) határozata az előzetes kötelezettség vállalásról (meglévő 13 db játszótér környezetrendezési kiviteli tervdokumentáció) szóló 434/2018. (XI.20.) határozat hatályon kívül helyezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az előzetes kötelezettség vállalásról (meglévő 13 db játszótér környezetrendezési kiviteli tervdokumentáció) szóló 434/2018. (XI.20.) határozatát hatályon kívül helyezi.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 115/2019. (III.12.) határozata meglévő 7 db játszótér környezetrendezési kiviteli tervdokumentáció elkészítésére
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Bp. XXIII. kerület Soroksár területén meglévő
1. Csúszda téri játszótér,
2. Hősök tere Középső (Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény előtt) játszótér,
3. Karmazsin utcai játszótér,
4. Kiskócsag utcai játszótér,
5. Majori úti játszótér,
6. Tartsay utcai játszótér és
7. Vadvíz utcai játszótér,
azaz 7 db játszótér környezetrendezési kiviteli terveit elkészítteti, melynek költségeit 15.000.000,-Ft + ÁFA összeg erejéig Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 2019. évi költségvetése (10. mell. 9 sor) terhére biztosítja.
II. felkéri a Polgármestert a tervezés végrehajtására, valamint hogy gondoskodjon az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletében az I. pontban foglaltak szerinti döntés átvezetéséről.
Határidő:   a kiviteli tervdokumentáció elkészítésére: 2019. augusztus 30.,
valamint a 2019. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása
Felelős:       Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 116/2019. (III. 12) határozata többletkötelezettség vállalására az „Orbánhegyi csapadékvíz-főgyűjtőcsatorna megépítése” tárgyú közbeszerzés eljáráshoz
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletében az „Orbánhegyi csapadékcsatorna főgyűjtő építése” című előirányzatot 345.000 eFt + 93.150 eFt ÁFA = 438.150 eFt -tal megemeli.
A pénzügyi fedezetet a 2019. évi költségvetése alábbi sorainak terhére biztosítja:
Bruttó e.- Ft.
Felhalmozási kiadások:
13db meglévő játszótét felújítás tervezése (10. mell. 9 sor)16.594 + ÁFA=  21.074
Hrivnák-szentlőrinci-Dinnyehegyi játszótér (sportpark) I. ütem
                                                           (10. mell. 20. sor) 79.000+ ÁFA=100.330
Gombkötő utcai játszótér építés (10. mell. 21. sor.)         63.418+ ÁFA=  80.541
Díszkivilágítás - új motívumok vásárlása (10. mell. 44. sor)10.000+ÁFA=  12.700
Céltartalék
Zeneiskola tetőfelújítása (11. mell. 50. sor)                                        47.546
Bölcsőde bővítés pályázatból   (11. mell. 51. sor)                             15.000    
Tartalékképzés (11. mell. 40. sor)                                                      150.000
Egyéb tartalék (11. mell. 39. sor)                                                        10.959
II. felkéri a Polgármestert a közbeszerzési eljárás folytatására, valamint, hogy intézkedjen az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletében az I. pontban foglalt döntés átvezetéséről.
Határidő: a 2019. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 117/2019. (III.12.) határozata Soroksár fejlődése érdekében leginkább fontosnak vélt három kiemelt fejlesztési cél vagy projekt meghatározásával kapcsolatban
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Soroksár fejlődése érdekében az alábbi három kiemelt fejlesztési cél vagy projekt megvalósítását támogatja:
1. Soroksár központjában a Vecsés úttól északra 150-200 m-re tervezett külön szintű közúti-vasúti aluljáró és a hozzá kapcsolódó közútfejlesztések (Szérűskert utca és a Pályaudvar sor kiépítése a Vecsés út és az Erzsébet utca között) megvalósítása.
2. H6 HÉV vonal fejlesztése oly módon, hogy közúti átjárók létesüljenek legalább az Erzsébet utcánál, a Grassalkovich út /Haraszti út/ Templom utca találkozásánál, valamint a városhatárnál (a tervezett Haraszti út – M0 összekötő út kapcsán).
3. Soroksári elkerülő út megépítése az Ócsai út és a Szentlőrinci út között.
II. felkéri a Polgármestert, hogy értesítse Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkárt a Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: 2019. március 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 118/2019. (III.12.) határozata a Vízisport utcai üdülőtelkek övezetátsorolására vonatkozó kérelemmel kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. támogatja a határozat mellékletét képező telepítési tanulmányterv alapján a Vízisport utcai – fővárosi településszerkezeti terv szerinti – hétvégiházas üdülőterületbe (Üh) sorolt telkek övezetátsorolását nagykiterjedésű rekreációs és szabadidős területek (K-Rek) besorolásba, azzal a feltétellel, hogy az övezetátsorolásával kapcsolatos költségeket a kérelmező állja.
II. kezdeményezi a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 33. § (2) bekezdése alapján a fővárosi településrendezési eszközök módosítását.
III. felkéri a Polgármestert, hogy értesítse a Fővárosi Önkormányzatot a Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: 2019. március 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 119/2019. (III.12.) határozata a Junior Vendéglátó Zrt-vel közétkeztetés tárgyában kötött szerződés módosításával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elutasítja a javaslatot, mely szerint:
„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy felkéri a Hivatalt, hogy jelen indítványt is tartalmazó szakmai állásfoglalás bekérése végett keresse meg a közbeszerzési hatóságot annak érdekében, hogy a 2019. februári ülésen elfogadott …/2019. (II….) határozat, és annak alapján a Junior Vendéglátó Zrt. és Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata között 2014. augusztus 12-én vállalkozási szerződésbekövetkező módosítása összhangban van-e a Kbt-vel. Az …/2019. (II…) sz, határozat végrehajtási határidejét „a Közbeszerzési Hatóság állásfoglalása megérkezéséig” szövegre módosítja.”
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 120/2019. (III.12.) határozata a Junior Vendéglátó Zrt-vel közétkeztetés tárgyában kötött szerződés módosításával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 51/2019.(I.22.) határozatát nem helyezi hatályon kívül, azt és a határozatot valamint annak alapján a Junior Vendéglátó Zrt. és Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata között 2014. augusztus 12-én létrejött vállalkozási szerződés módosítását sem módosítja, a határozatot hatályában fenntartja, figyelemmel a határozathoz kapcsolódó előterjesztésben valamint a határozat alapján létrejött szerződés-módosításban  rögzítettekre, különösen a vállalkozói díj emelésének magyarázataként előadottakra (bérköltség emelkedése, a megnövekedett élelmiszer és közüzemi díjak, valamint az infláció várható mértéke), amelyek kellő gondossággal eljárva sem voltak előre láthatóak a szerződés megkötésekor.
Határidő: 2019. március 12.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 121/2019. (III.12.) határozata a Rákóczi Szövetség részére Székelyudvarhely támogatásának céljára adomány juttatásával kapcsolatos döntéséről
Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének „nemzetközi kapcsolattartás” sora terhére 1.000.000.- Ft azaz egymillió forint összeget adományoz a Rákóczi Szövetség (Képviseli: Csáky Csongor elnök, székhely: 1027 Budapest, Szász Károly utca 1., IV/1., számlaszám: OTP 11705008-20119193) (a továbbiakban: Adományozott) részére. Az adományt fogadó szervezet az adomány összegéből
- 300.000,-Ft-ot kizárólag a hargitai Székelyudvarhely részére történő székely zászlók, zászlórudak és tartószerkezetek vásárlása céljára, azok költségeinek fedezésére,
- 700.000,-Ft-ot kizárólag a hargitai Székelyudvarhely testvérvárosban a Márton Áron püspök téren (volt Patkó-tér) 5 címer (Udvarhely Vármegye, Székelyudvarhely, Magyarország, Erdély és Pestszentlőrinc címereit) állításának és azok átadására szervezett avató rendezvény költségeinek fedezésére
fordíthat.
II. felkéri a Polgármestert, hogy az Adományozottat értesítse a Képviselő-testület döntéséről, valamint felhatalmazza a jelen határozat mellékletét képező adományozási szerződés megkötésére és annak aláírására azzal, hogy annak tartalmától – a meghatározott adományozási cél, és az összeg kivételével – az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
Határidő: 2019. március 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2019. (III. 12.) határozata Mikó Imre szavazásból való kizárásával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Javaslat egyházaknak nyújtandó támogatásra” c. napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból – érintettsége miatt –Mikó Imre képviselőt.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 123/2019. (III. 12.) határozata a Budapest-Soroksár Újtelep Szent István Plébánia 2019. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elutasítja a javaslatot, mely szerint:
„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2019. évben a Budapest-Soroksár Újtelep Szent István Plébániát 3.500.000,- Ft, azaz hárommillió-ötszázezer Forint,
II. 2019. évben a Budapest - Soroksári Református Egyházközséget 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió Forint
III. 2019. évben a Soroksári Evangélikus Plántáló Gyülekezetet 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió Forint
IV. 2019. évben a Soroksár Nagyboldogasszony Főplébániát 6.500.000,- Ft, azaz hatmillió-ötszázezer Forint
V. 2019. évben a Pesterzsébeti Görög Katolikus Egyházközséget 500.000,- Ft, azaz ötszázezer Forint
VI. 2019. évben a Budapest-Soroksár Budapesti Zsidó Hitközség Dél-Pesti Körzetét 500.000,- Ft, azaz ötszázezer Forint
VII. 2019. évben a Budapest-Soroksár Újtelep Református Misszió Egyházközséget 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió Forint összeggel támogatja.”
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 124/2019. (III. 12.) határozata a Budapest-Soroksár Újtelep Szent István Plébánia 2019. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2019. évben a Budapest-Soroksár Újtelep Szent István Plébániát 3.500.000,- Ft, azaz hárommillió-ötszázezer Forint összeggel támogatja, melyet a következő célokra használhat fel:
fűtés díja (gázszámlák), közüzemi díjak, működési költségek, eszközök beszerzése, kert karbantartása, fejlesztése, közösségi programok és rendezvények támogatása, évközi és nyári táborok, karbantartási és felújítási munkálatok a templomban és a plébánián, nagycsaládok és rászorulók segítése a közösségi programokban való részvételben való segítése (pl. gyerek és családos táborok).
A támogatás forrása az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének „Egyházak támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert a döntés közlésére az érintettel.
III. felhatalmazza a Polgármestert a jelen határozat 1. számú mellékletét képező támogatási szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától — a 3. pontban foglalt támogatási összeg kivételével — az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
Határidő: 2019. április 16.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 125/2019. (III. 12.) határozata a Budapest-Soroksár Újtelep Református Misszió Egyházközség 2019. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2019. évben a Budapest-Soroksár Újtelep Református Misszió Egyházközséget 3.500.000,- Ft, azaz hárommillió-ötszázezer Forint összeggel támogatja, melyet a következő célokra használhat fel:
a gyülekezet működésével kapcsolatos számlák kifizetésére, közösségi, kulturális programok és rendezvények támogatására, nagycsaládok és rászorulók segítése, gyermekek és fiatalok táboroztatása, elektronikus orgona beszerzése, a templomkert kialakítása, parkosításra, kerítés építése, karbantartási és felújítási munkálatok, fűnyíró, bútorok, szőnyegek, világítástechnikai eszközök, könyvek beszerzése, konyhai felszerelés és kert szerszámok vásárlása.
A támogatás forrása az Önkormányzat már elfogadott és hatályba lépett 2019. évi költségvetésének „Egyházak támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert a döntés közlésére az érintettel.
III. felhatalmazza a Polgármestert a határozat 1. számú mellékletét képező támogatási szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától — a 3. pontban foglalt támogatási összeg kivételével —az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
Határidő: 2019. április 16.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 126/2019. (III. 12.) határozata a Soroksári Evangélikus Plántáló Gyülekezet 2019. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2019. évben a Soroksári Evangélikus Plántáló Gyülekezetet 2.000.000,- Ft, azaz kettőmillió Forint összeggel támogatja, melyet a következő célokra használhat fel:
a szakrális tér, valamint a kápolna különböző funkciókat ellátó helyiségeinek berendezése, gyülekezeti programok, kirándulások szervezése, bábcsoportjuk felszereléseinek megvásárlása.
A támogatás forrása az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének „Egyházak támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert a döntés közlésére az érintettel.
III. felhatalmazza a Polgármestert a jelen határozat 1. számú mellékletét képező támogatási szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától — a 3. pontba foglalt támogatási összeg kivételével — az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
Határidő: 2019. április 16.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 127/2019. (III. 12.) határozata Soroksár Nagyboldogasszony Főplébánia (1238 Budapest, Templom u. 111.) 2019. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2019. évben a Soroksár Nagyboldogasszony Főplébániát 6.500.000,- Ft, azaz hatmillió-ötszázezer Forint összeggel támogatja, melyet a következő célokra használhat fel:
a templom belső lábazati részének vakolási, festési munkái, a mosdóhelyiség és akadálymentes bejáró tervezése, kialakítása, a kórus-feljáró korlátjának kialakítása, a plébánia kazáncseréje, a kémény és vezetékrendszer átalakítása, a templomi kivetítés tervezése, kivitelezése, a plébánia födémjének szigetelése, a templomi futószőnyeg cseréje, a közösségi célú konyha felszerelésének beszerzése, udvari játékok, játszóelemek beszerzése, illetve az ezekhez kapcsolódó szakipari munkák elvégzése.
A támogatás forrása az Önkormányzat már elfogadott és hatályba lépett 2019. évi költségvetésének „Egyházak támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert a döntés közlésére az érintettel.
III. felhatalmazza a Polgármestert a jelen határozat 1. számú mellékletét képező támogatási szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától — a 3. pontban foglalt támogatási összeg kivételével — az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
Határidő: 2019. április 16.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 128/2019. (III. 12.) határozata a Budapest - Soroksári Református Egyházközség 2019. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2019. évben a Budapest - Soroksári Református Egyházközséget 3.500.000,- Ft, azaz hárommillió-ötszázezer Forint összeggel támogatja, melyet a következő célra használhat fel:
a templom külső és belső lábazati részének lélegző vakolattal való ellátása, az épületek állagmegóvása, nyílászárók cseréje, a harangláb, valamint a benne található harang és harangozó-berendezés felújítása, a templomkert öntözővíz-rendszerének korszerűsítése, az egyházközség működőképességének biztosítása, a gyermekek és fiatalok, valamint a gyülekezet idősebb tagjainak rendezvényei, programok megvalósítása, hátrányos helyzetű fiatalok táborozása.
A támogatás forrása az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének „Egyházak támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert a döntés közlésére az érintettel.
III. felhatalmazza a Polgármestert a jelen határozat 1. számú mellékletét képező támogatási szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától — a 3. pontban foglalt támogatási összeg kivételével — az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
Határidő: 2019. április 16.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 129/2019. (III. 12.) határozata a Pesterzsébeti Görög Katolikus Egyházközség 2019. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2019. évben a Pesterzsébeti Görög Katolikus Egyházközséget 500.000,- Ft, azaz ötszázezer Forint összeggel támogatja, melyet a következő célokra használhat fel:
a máriapócsi kegyhelyre való kirándulás, utazás, új papi ruhák vásárlása, irodaszerek és egy új nyomtató vásárlása.
A támogatás forrása az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének „Egyházak támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert a döntés közlésére az érintettel.
III. felhatalmazza a Polgármestert a jelen határozat 1. számú mellékletét képező támogatási szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától — a 3. pontban foglalt támogatási összeg kivételével — az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
Határidő: 2019. április 16.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 130/2019. (III. 12.) határozata a Budapesti Zsidó Hitközség Dél-Pesti Körzetének 2019. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2019. évben a Budapest-Soroksár Budapesti Zsidó Hitközség Dél-Pesti Körzetét 500.000,- Ft, azaz ötszázezer Forint összeggel támogatja, melyet a következő célokra használhat fel:
működés és felhalmozás: karbantartási költségek, tárgyi eszközök vásárlása, felújítási költségek.
 A támogatás forrása az Önkormányzat a 2019. évi költségvetésének „Egyházak támogatása”
 sora.
II. felkéri a Polgármestert a döntés közlésére az érintettel.
III. felhatalmazza a Polgármestert a jelen határozat 1. számú mellékletét képező támogatási szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától — a 3. pontban foglalt támogatási összeg kivételével —az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
Határidő: 2019. április 16.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2019. (III.12.) határozata az óvodai beíratás időpontjának meghatározásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az óvodai beíratás időpontját 2019. május 13-tól 2018. május 15-ig (8.00 – 17.00 óra között) terjedő időtartamban jelen határozat mellékletét képező „Hirdetmény”-ben foglaltak szerint határozza meg.
II. felkéri a Polgármestert a 2019. évi óvodai beíratásról szóló Hirdetmény-nek az Önkormányzat hivatalos honlapján (www.soroksar.hu) való közzétételére, a Soroksári Hírlapban való megjelentetésére, valamint az óvodák honlapján való közzététel kezdeményezésére.
Határidő: 2019. március 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 132/2019.(III.12.) határozata a közalkalmazotti munkáltatói kölcsönkeret 2019. évi összegének megemeléséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében 2.000.000.- Ft összegben meghatározott közalkalmazotti munkáltatói kölcsönkeret összegét 500.000 Ft-tal megemeli a 2019. évi költségvetés „Céltartalék - intézményi egyéb kiadások” sora terhére.
II. felkéri a Polgármestert a 2019. évi költségvetési rendeletben az előirányzat átcsoportosítására.
Határidő: a következő költségvetési rendelet-módosítás
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 133/2019.(III.12.) határozata a közalkalmazotti munkáltatói kölcsönkeret felhasználásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Jóni Judit (III. sz. Összevont Óvoda, dajka) pályázót 500.000,- Ft lakáscélú támogatásban részesíti.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, a támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2019. március 31., illetve a szerződés megkötése 2019. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2019.(III.12.) határozata a közalkalmazotti munkáltatói kölcsönkeret felhasználásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Iszályné Ugrai Andrea (II. sz. Napsugár Óvoda, élelmezésvezető) pályázót 500.000,- Ft lakáscélú támogatásban részesíti.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, a támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2019. március 31., illetve a szerződés megkötése 2019. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 135/2019.(III.12.) határozata a közalkalmazotti munkáltatói kölcsönkeret felhasználásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Vargáné Lovisek Csilla (II. sz. Napsugár Óvoda, óvodatitkár) pályázót 500.000,- Ft lakáscélú támogatásban részesíti.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, a támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2019. március 31., illetve a szerződés megkötése 2019. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 136/2019.(III.12.) határozata a közalkalmazotti munkáltatói kölcsönkeret felhasználásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Várnai Józsefné (I. sz. Összevont Óvoda, tagóvodavezető) pályázót 500.000,- Ft lakáscélú támogatásban részesíti.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, a támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2019. március 31., illetve a szerződés megkötése 2019. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 137/2019.(III.12.) határozata a közalkalmazotti munkáltatói kölcsönkeret felhasználásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Hochsteinné Bótor Erika (II. sz. Napsugár Óvoda, konyhai kisegítő) pályázót 500.000,- Ft lakáscélú támogatásban részesíti.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, a támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2019. március 31., illetve a szerződés megkötése 2019. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 138/2019. (III.12.) határozata a 186862/7 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII., Szőlőfürt köz 3. alatt található, 927 m2 területű ingatlan 631/927 arányú tulajdoni hányadának értékesítésére
A Képviselő- testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a 186862/7 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII., Szőlőfürt köz 3. szám alatt található 927 m2 területű, „kivett” művelési ágú, „lakóház, udvar, hétvégi ház” megnevezésű ingatlan 631/927 arányú tulajdoni hányadát 16.000.000,- Ft azaz tizenhatmillió forint vételár ellenében kívánja értékesíteni Miczinkó András részére.
II. felkéri a Polgármestert az ügyfél értesítésére és az eladási ajánlat elfogadása esetén a 2. számú melléklet szerinti adásvételi szerződés aláírására azzal, hogy attól az Önkormányzat javára eltérhet.
Határidő: 2019. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 139/2019.(III.12.) határozata a 186784/5 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatban benyújtott kérelemről való döntéseiről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. hatályon kívül helyezi Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 97/2018. (III.13.) számú határozatát.
II. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a tulajdonában álló 186784/5 helyrajzi számú, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett, egyéb épület, udvar” megnevezésű, „címképzés alatt” címhelyű, az E-hiteles térképmásolat szerint természetben a Horgászpart 27. szám alatt található 1202 m2 területű ingatlant érintően telekrendezést kíván lefolytatni Kiss László és Kissné Keskeny Olga Vivien által 2018. november 20-án benyújtott kérelmében szereplő módon, telekalakítással vegyes csereszerződés megkötésével, 20.000,-Ft/m2 értékkülönbözet megfizetése mellett, feltéve, hogy Kiss László és Kissné Keskeny Olga Vivien vállalják a telekalakítási vázrajz és dokumentáció elkészíttetésének valamint a telekalakítási eljárás és az ingatlan-nyilvántartási eljárás díjának megfizetését.
III. felkéri a polgármestert Kiss László és Kissné Keskeny Olga Vivien értesítésére, a telekalakítási vázrajz elkészíttetésére, a telekalakítási eljárás kezdeményezésére majd azt követően a jelen határozat melléklete szerinti telekalakítással vegyes csereszerződés aláírására azzal, hogy attól az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
Határidő: 2019. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 140/2019. (III.12.) határozata Virág Róbert részére hozzászólási jog biztosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Javaslat a Budapest XXIII. kerület 186556/4 hrsz.-ú, Háló u. 28-30. szám alatti ingatlan, a térképkivonaton Háló u. 28. szám alatt feltüntetett ingatlanrészének megfelelő 151/324 tulajdoni hányada értékesítéséről” c. napirendi pont keretében hozzászólási jogot biztosít Virág Róbert – kérelmező – részére.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 141/2019. (III. 12.) határozata a 2019. március 12-ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2019. március 12-ei Képviselő-testületi ülésén
I. leveszi napirendjéről a „Javaslat a Budapest XXIII. kerület 186556/4 hrsz.-ú, Háló u. 28-30. szám alatti ingatlan, a térképkivonaton Háló u. 28. szám alatt feltüntetett ingatlanrészének megfelelő 151/324 tulajdoni hányada értékesítéséről” c. napirendi pontot.
II. felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy folytasson további egyeztetéseket ebben az ügyben, majd azok eredményének függvényében kívánja a napirendi pontot a későbbiekben újra tárgyalni.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 142/2019 (II. 12.) határozata a Budapest XXIII. kerület 185916 helyrajzi számú, természetben a 1238 Budapest, Grassalkovich út 140. szám alatti ingatlanban található ingatlanrész krízislakásként történő kijelöléséről
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tulajdonát képező, a Budapest XXIII. kerület 185916 helyrajzi számú, természetben a 1238 Budapest, Grassalkovich út 140. szám alatti, kivett szociális foglalkoztató megnevezésű, társasházi jogállású ingatlanban található 56 m2 alapterületű ingatlanrészt nem hasznosítja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 143/2019. (III.12.) határozata Tóth János részére hozzászólási jog biztosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Javaslat a DIGI Kft. mobilszolgáltatásainak bővítéséhez szükséges bázisállomás létesítésére kötött, a Grassalkovich Antal Általános Iskola (186053 hrsz., természetben Grassalkovich út 169.) épületének tetőszerkezetét érintő bérleti szerződés módosítására és kiviteli terveinek jóváhagyására” c. napirendi pont keretében hozzászólási jogot biztosít Tóth János – Dél-pesti Tankerület vezetője – részére.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 144/2019. (III.12.) határozata a „Javaslat a DIGI Kft. mobilszolgáltatásainak bővítéséhez szükséges bázisállomás létesítésére kötött, a Grassalkovich Antal Általános Iskola (186053 hrsz., természetben Grassalkovich út 169.) épületének tetőszerkezetét érintő bérleti szerződés módosítására és kiviteli terveinek jóváhagyására” c. napirendi ponttal kapcsolatos döntések meghozataláról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja meg, hogy milyen költsége van
 - egy független szakértői tanulmány elkészítésének az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanokon lévő telekommunikációs adótornyok sugárzására vonatkozóan,
egy térkép készíttetésének, amin fel van tüntetve ezeknek a sugárzási területe,
II. javaslatot kér arra vonatkozóan, hogy a meglévő átjátszóknál milyen védelmet lehet kialakítani az épületben lévő személyekre, valamint vizsgáltassa meg ezeknek a készülékeknek a környezetre gyakorolt káros hatását.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 145/2019. (III.12.) határozata a civil szervezetek 2018. évi támogatásának elszámolásáról szóló beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Képviselő-testület által 2018. évben, pályázati úton nyújtott támogatása elszámolásához
1. az Anyaoltalmazó Alapítvány által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
2. az Adler állatmentő Egyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
3. a „Bizalom” Erzsébeti Soroksári Nagycsaládosok Egyesülete által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
4. a Danubia Gyöngye Művészeti Egyesület által benyújtott szakmai is pénzügyi beszámolót elfogadja.
5. a Dél-pesti ILCO Egyesület által benyújtott szakmai is pénzügyi beszámolót elfogadja.
6. az Erzsébeti-Soroksári Mozgássérültek Egyesülete által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
7. az Erzsébeti és Soroksári Szülők Egyesülete által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
8. a Fatima Csillaga Alapítvány által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
9. a Független Nők Egyesülete a XXIII. kerületért által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
10. a Jószomszédok Egyesület által benyújtott szakmai is pénzügyi beszámolót elfogadja.
11. a Kisdunamente Magyar Kulturális Kör Soroksár Egyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
12. a Pacsirta Klub Egyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
13. a Rozmaring Nyugdíjas Egyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
14. a Soroksár Közrendjéért és Közbiztonságáért Alapítvány által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
15. Soroksár Millennium-telepi Kutyaiskola és Sportegyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
16. a Soroksári Botanikus Kert Baráti Kör Közhasznú Egyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
17. a Soroksári Fehérasztal Társaság által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
18. a Soroksári Grassalkovich Kör Egyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
19. a Soroksári Hermann Antal Harmonikazenekar Kulturális Egyesület támogatási összegének visszautalását elfogadja.
20. a Soroksári Nagyboldogasszony Plébániáért Alapítvány által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
21. a Soroksári Nőegylet által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
22. a Szent Erzsébet a Szegényekért Alapítvány - Soroksári Karitász csoportja által benyújtott szakmai is pénzügyi beszámolót elfogadja.