2019. szeptember 10.

A 2019. szeptember 10-én megtartott képviselő-testületi ülés
h a t á r o z a t a i

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 381/2019. (IX. 10.) határozata a 2019. szeptember 10-ei Képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
A Képviselő-testület
a 2019. szeptember 10-ei képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:
1.) Polgármesteri beszámoló az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről
2.) Javaslat az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítására
3.)     Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló ÚJ önkormányzati rendelet megalkotására
4.)     Javaslat a Budapest Főváros XXIII. Kerületi Építési Szabályzatról szóló 26/2017.(IX.22.) önkormányzati rendelet módosítására (Vízisport utcai üdülőtelkek övezet átsorolása)
5.)     Javaslat kártalanítási megállapodás megkötésére (Budapest XXIII. kerület Szőlősor utca 16. (183704/6 hrsz.), illetve a Szőlősor utca 183701/9 hrsz. számú ingatlan gázellátását biztosító, Külső Vörösmarty utca 274. számú ingatlan előtt, (183685 hrsz.-ú közterület) és a Fatimai utcában (183718 hrsz.-ú közterület), valamint a Szőlősor utcában (183680/4 hrsz.-ú közterületen) dn 110 PE kisnyomású gázvezeték építése)
6.)     Javaslat a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása projekt keretében új vállalkozási szerződés megkötésére
7.)     Javaslat az Orbánhegyi csapadékvíz elvezetés főgyűjtő gerinc építés projekt tartalékkeretének felhasználásához fedezet biztosítására
8.)     Javaslat idegenforgalmi adó beszedésének átengedéséről szóló döntés meghozatalára
9.)     Javaslat külföldi állampolgár ingatlanszerzésének véleményezésére
10.)   Javaslat az óvodapedagógusok kötelező továbbképzés szervezésének és finanszírozásának engedélyezésére
11.)   Javaslat Bursa Hungarica pályázathoz való csatlakozásra
12.)   Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjtételeinek felülvizsgálatára
13.)   Javaslat a 186552/9 hrsz.-ú, természetben Budapest XXIII. kerület Háló utca 7. szám alatt található ingatlan értékesítésével kapcsolatos részletfizetési kérelemre vonatkozó döntésre
14.)   Javaslat a 186862/9 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII., Horgász part 97. szám alatt található, 691 m2 területű ingatlan 400/696 arányú tulajdoni hányadának értékesítésére
15.)   Javaslat a 183206/5, 183207/1 valamint a T-100845 ttsz.-ú változási vázrajz szerint kialakuló 183210/5 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Soroksár-Újtelepen található ingatlanok értékegyeztetéssel történő cseréjére
16.)   Javaslat a Budapest XXIII. kerület 186552/17 helyrajzi számú, természetben a Vadevezős utca 20. szám alatti lakás hasznosítására
17.)   Javaslat a 186560/15 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII., Vadevezős utca 43. szám alatt található ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötésére
18.)   Javaslat személygépkocsi értékesítésről szóló döntés meghozatalára
19.)   Javaslat a 186552/17 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII., Vadevezős utca 16. szám alatt található ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötésére és átruházására
20.)   Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Rendészeti Osztálya által 2019. I. félévben elvégzett feladatokról
21.)   Beszámoló a Kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) végrehajtásáról és javaslat a stratégiával kapcsolatos döntések meghozatalára
22.)   A rendezési tervek hatályosulásáról, tapasztalatairól szóló éves főépítészi tájékoztató
23.)   Tájékoztató az önkormányzat 2014-2019. évek közötti vagyoni és pénzügyi helyzetéről
24.)   Javaslat „Az Év Szociális Dolgozója” és a „Kerület Hűséges Közalkalmazottja” elismerő címek adományozására (zárt ülés)
25.)   Javaslat Soroksár függetlenné válásának 25. évfordulója alkalmából tervezett jubileumi emlékérmek adományozásával kapcsolatos döntések meghozatalára (Zárt ülés)
26.)   Bizottságok beszámolói, kérdések, bejelentések, egyebek – SZÓBELI
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 382/2019. (IX. 10.) határozata a 2019. szeptember 10-ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Javaslat „Az Év Szociális Dolgozója” és a „Kerület Hűséges Közalkalmazottja” elismerő címek adományozására” című, a Meghívóban 24. napirendi pontként szereplő napirendi pontot, valamint a „Javaslat Soroksár függetlenné válásának 25. évfordulója alkalmából tervezett jubileumi emlékérmek adományozásával kapcsolatos döntések meghozatalára” című a Meghívóban 25. napirendi pontként szereplő napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 383/2019. (IX.10.) határozata a Soroksári Sportcsarnokhoz tartozó helyrajzi számú ingatlanok tulajdonjogi megosztásának kezdeményezéséről szóló 165/2014. (III.18.) Ök., a 626/2014. (XII.16.), a 267/2015. (V.12.), a 7/2016.(I.19.) a 272/2016. (VII.05.) a 405/2017. (X.10.) és a 7/2019. (I.22.) határozattal módosított 418/2013. (IX.10.) Ök. határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 165/2014. (III.18.) Ök., a 626/2014. (XII.16.), a 267/2015. (V.12.), a 7/2016.(I.19.) a 272/2016. (VII.05.) a 405/2017. (X.10.) és a 7/2019. (I.22.) határozattal módosított 418/2013. (IX.10.) Ök. határozatának végrehajtási határidejét 2020. december 31. napjára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 384/2019. (IX.10.) határozata a közös tulajdon megszűntetése lehetőségének vizsgálatára való felkérésről szóló a 353/2018. (X.09.) határozattal módosított 397/2017. (IX.12.)  határozatának módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 353/2018. (X.09.) határozattal módosított 397/2017. (IX.12.) határozatának végrehajtási határidejét 2019. december 31. napjára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 385/2019. (IX.10.) határozata a 186784/5 helyrajzi számú ingatlan hasznosításáról szóló a 246/2018. (VII.10.) határozattal módosított 97/2018. (III. 13.) határozatának hatályon kívül helyezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a 186784/5 helyrajzi számú ingatlan hasznosításáról szóló, a 246/2018. (VII.10.) határozattal módosított 97/2018. (III. 13.) határozatát hatályon kívül helyezi, és az ingatlan hasznosításának kérdését majd az azt érintő, jelenleg folyamatban lévő telekalakítás lezajlását követően veszi újra napirendre.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 386/2019. (IX.10.) határozata a 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. szám alatti társasház közös tulajdon megszüntetése iránti perben egyezség megkötéséről szóló, a 358/2018. (X.09.), 21/2019. (I.22.) és a 373/2019. (VIII. 06.) határozattal módosított 230/2018. (VI.05.) határozatának módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 358/2018. (X.09.), 21/2019. (I.22.) és a 373/2019. (VIII. 06.) határozattal módosított 230/2018. (VI.05.) végrehajtási határidejét 2019. december 31. napjára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 387/2019. (IX. 10.) határozata a 185003 és 184939 hrsz.-ú (természetben: 1239 Budapest, Új élet utcában található) ingatlanok hasznosításáról szóló határozat felülvizsgálatáról szóló, a 26/2019. (I.22.) határozattal módosított 340/2018. (IX.11.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 26/2019. (I.22.) határozattal módosított 340/2018. (IX.11.) határozat végrehajtási határidejét 2019. december 31. napjára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 388/2019.(IX.10.) határozata a nemzetiségi köznevelési intézmény alapításával kapcsolatos döntéseiről szóló 106/2019. (III.12.) határozattal módosított 462/2018. (XII.04.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 106/2019.(III.12.) határozattal módosított 462/2018.(XII.04.) határozat II. pontjának végrehajtási határidejét 2020. április 30. napjára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 389/2019. (IX.10.) határozata a 0196576/27 helyrajzi számú, 3036 m2 területű, „szántó” művelési ágú ingatlan végleges más célú hasznosításának illetve belterületbe vonása engedélyeztetésének kezdeményezéséről (Millennium-telep és a Lidl Áruház között gyalogjárda és kerékpárút létesítése érdekében) szóló 486/2018. (XII.04.)  Ök. határozatának módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 486/2018. (XII.04.) határozatának végrehajtási határidejét 2019. október 31. napjára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 390/2019. (IX.10.) határozata a Budapest XXIII. ker. külterület 0196572/10 helyrajzi számú, 3020 m2 területű, „szántó” művelési ágú ingatlanból a szabályozási terv tervezete szerinti közterület kialakításához szükséges ingatlanrész tulajdonjogának megszerzésére irányuló döntéséről, valamint az ingatlanrész végleges más célú hasznosítása, illetve belterületbe vonása engedélyeztetésének kezdeményezéséről (Millennium-telep és a Lidl Áruház között gyalogjárda és kerékpárút létesítése érdekében) 487/2018. (XII.04.)  határozatának módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 487/2018. (XII.04.) határozatának végrehajtási határidejét 2020. április 30. napjára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 391/2019. (IX.10.) határozata a Budapest XXIII. kerület 186556/4 hrsz.-ú, Háló u. 28-30. szám alatti ingatlan, a térképkivonaton Háló u. 28. szám alatt feltüntetett ingatlanrészének megfelelő 151/324 tulajdoni hányada értékesítéséről szóló a 189/2019. (IV.09.) határozatának módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 189/2019. (IV.09.) határozatának végrehajtási határidejét 2019. december 31. napjára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 392/2019. (IX.10.) határozata a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program nevű pályázaton való részvétellel kapcsolatos döntéséről szóló 345/2016. (VII.29.) határozata kiegészítéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program nevű pályázaton való részvétellel kapcsolatos döntéséről szóló 345/2016. (VII.29.) határozatát az alábbi V. és VI. ponttal egészíti ki:
„V.    felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt, Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program pályázatán az Önkormányzat helyett- és nevében teljes körűen eljárjon, ide értve az együttműködési Megállapodás, a Konzorciumi Megállapodás és a Vállalkozási Szerződés megkötését, továbbá a projekt megvalósításához szükséges egyéb, az Önkormányzatot terhelő további anyagi kötelezettségvállalással, illetve az Önkormányzat érdekeinek sérelmével nem járó jognyilatkozatok megtételét.
VI. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata vállalja, hogy a Beruházás megvalósításához
- az ingatlanokat olyan állapotban bocsájtja rendelkezésre, hogy a kivitelezési munkálatok (tereprendezési-, beközlekedést biztosító-, növényápolási- stb. munkálatok) megkezdhetőek legyenek;
- vállalja a kültéri sportparkok akadálymentes megközelíthetőségéhez szükséges eszközök/felépítmények megvalósítását és azok karbantartását az 5 éves fenntartási időszak végéig.
- A beruházás eredményeként létrejövő létesítmények működéséhez, üzemeltetéséhez szükséges feltételekről az Önkormányzat gondoskodik.
- Az Önkormányzat vállalja a létesítmények funkció szerinti fenntartását, karbantartását, üzemeltetését – biztosítva a sportpark ingyenesen, bárki általi, korlátozás nélküli használatát – annak műszaki átadás átvételének lezárultától számított legalább 5 éves időtartamig.
- Az Önkormányzat kötelezettséget vállal, hogy az ingatlant, amelyen a sportpark létesül, a fejlesztés átadásától számított 5 éves fenntartási időtartamon belül nem osztja meg, az ingatlant és a sportpark fejlesztés eredményét – jogszabályon alapuló, valamint közérdekből alapított használati jog, vezetékjog, szolgalom kivételével – nem terheli meg és nem idegeníti el, illetve azokon olyan változtatást, amely a sportpark használatát hátrányosan befolyásolja, nem végez vagy tesz lehetővé.”
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 393/2019. (IX.10.) határozata a 209/2019. (IV.09.), a 210/2019. (IV.09.) és a 221/2019. (IV.09.) helyi támogatás megítéléséről szóló határozatok hatályon kívül helyezéséről (zárt ülés)
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a helyi támogatás megítéléséről szóló 209/2019. (IV.09.), a 210/2019. (IV.09.) és a 221/2019. (IV.09.) számú határozatait.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 394/2019. (IX.10.) határozata a 215/2019. (IV.09.) és a 219/2019. (IV.09.) számú, helyi támogatás megítéléséről szóló határozatok módosításáról (zárt ülés)
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi támogatás megítéléséről szóló 215/2019. (IV.09.) és a 2019/2019. (IV.09.) számú határozatainak végrehajtási határidejét 2019. november 15. dátumban határozza meg.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 395/2019. (IX.10.) határozata a Képviselő-testület 2019. szeptember 10-ei ülésén előterjesztett polgármesteri beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 2019. szeptember 10-ei ülésén előterjesztett polgármesteri beszámolót elfogadja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 396/2019. (IX.10.) határozata Kártalanítási megállapodás megkötéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az NKM Földgázhálózati Kft-vel megköti a jelen határozat mellékletét képező, nettó 1.749.600, - Ft. kártalanítási összegről szóló megállapodást.
II. felhatalmazza a Polgármestert, az I. pontban meghatározott megállapodás aláírására.
Határidő: 2019. szeptember 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 397/2019.(IX.10.) határozata a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása projekt keretében új vállalkozási szerződés megkötésével kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 361/2019.(VIII.06.) határozatát hatályon kívül helyezi.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 398/2019.(IX.10.) határozata a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása projektkeretében új vállalkozási szerződés megkötésével kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Orbánhegyi dűlő (Házikert utca – 196542 hrsz), a Kelep utca (Házikert utca – 187252 hrsz), Derce köz (Szitás utca – zsákutca), Hungária köz (Házikert utca – 187246 hrsz), Nádor Ödön utca (Jelző utca – Arany János utca), Szitás köz (Szitás utca – zsákutca), Taling utca – Selyemkóró köz (Taling utca– zsákutca), Zsilvölgy utca (Házikert utca – Szőlődomb utca) kivitelezésére vállalkozási szerződést köt, ennek érdekében bruttó 685 816e Ft összegben fedezetet biztosít, az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének terhére.
II. felkéri a Polgármestert a beruházás végrehajtására.
Határidő: 2019. december 31.
Felelős: Polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 399/2019.(IX.10.) határozata az Orbánhegyi csapadékvíz elvezetés főgyűjtő gerinc építés projekt tartalékkeretének felhasználásához fedezet biztosításával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az Orbánhegyi csapadékvíz elvezetés főgyűjtő gerinc építés projekt tartalékkeretének felhasználásához bruttó 68.884 eFt összeget biztosít az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének
656 Önk. Dologi kiadások Balatonszéplak üdülő karbantartás         3 810 eFt
656 Önk. Dologi kiadások Visegrád üdülő karbantartás                  2 515 eFt
Önk. Céltartalék Fővárosi belterületi útépítés- műszaki ellenőr        3 364 eFt
653 Önk. Beruházások Orbánhegy 20 kV kábel kiváltás II. ütem     20 032 eFt
653 Önk. Tervezés Napsugár Óvoda bővítés kiviteli terv                1 239 eFt
653 Önk. Beruházások 7 db buszváró építése                                13 335 eFt
653 Önk. Beruházás Műszaki ellenőrzés                                       12 700 eFt
653 Önk. Beruházások Grassalkovich út 170. kazáncsere                   8 333 eFt
653 Önk. Dologi Érintés-, villám- és tűzvédelmi Jegyzk., jav          3 556 eFt
sora terhére.
Összesen:                                                                                     68 884 eFt
II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet I. pontban foglaltak szerinti módosításának előkészítéséről.
Határidő: a 2019. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása
Felelős: Polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 400/2019. (IX.10.) határozata a Fővárosi Önkormányzat által bevezetendő idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó előzetes beleegyezésről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. beleegyezését adja ahhoz, hogy az idegenforgalmi adót Bp. Főv. XXIII. kerület illetékességi területén Budapest Főváros Közgyűlése 2020. évben bevezesse.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a Fővárosi Önkormányzatot értesítse a Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: azonnal        
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 401/2019. (IX.10.) határozata a 195229/2 helyrajzi számú ingatlan tulajdonjoga külföldiek általi megszerzésének véleményezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 195229/2 helyrajzi számú, természetben a 1237 Budapest, Köves út 170. szám alatti, 818 m2 alapterületű, kivett lakóház, udvar művelési ágú ingatlan tulajdonjogának Yu Hong és Fang Jian kínai állampolgárok általi megszerzése önkormányzati érdeket nem sért.
Határidő: 2019. szeptember 15.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 402/2019.(IX.10.) határozata az óvodapedagógusok kötelező továbbképzése finanszírozásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az I. sz. Összevont Óvoda kérelmére 2.127.900,- Ft összegben biztosítja az intézményvezető 2019. május 13. napján kelt kérelmében megjelölt továbbképzések fedezetét az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének "intézményi céltartalék egyéb" sora terhére.
II. a II. sz. Napsugár Óvoda kérelmére 1.757.986,- Ft összegben biztosítja az intézményvezető 201. május 13. napján kelt kérelmében megjelölt továbbképzések fedezetét az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének "intézményi céltartalék egyéb" sora terhére.
III. a III. sz. Összevont Óvoda kérelmére 1.066.400,- Ft összegben biztosítja az intézményvezető 2019. május 13. napján kelt kérelmében megjelölt továbbképzések fedezetét az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének "intézményi céltartalék egyéb" sora terhére.
IV. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2019. október 31.
Felelős: Polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 403/2019.(IX.10.) határozata a közalkalmazottak bérkiegészítésével kapcsolatos döntés meghozataláról
A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja meg, hogy az Önkormányzat a közalkalmazottak részére milyen bérkiegészítést tud biztosítani, illetve milyen költségeket tud a közalkalmazottaktól átvállalni.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 404/2019.(IX.10.) határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulójához való csatlakozásról szóló döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi pályázati fordulójához.
II. a 2020. évi költségvetésben 3.150.000.- Ft összeget biztosít a pályázat fedezetére.
III. felkéri a Polgármestert az önkormányzati csatlakozási nyilatkozat aláírására és a pályázat kiírására e határozat 1. és 2. melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: 2019. október 1. 
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 405/2019. (IX.10.) határozata az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának felülvizsgálatáról
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
I. hatályában fenntartja a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja és a bérleti díjat korrigáló tényezők mértéke tárgyában hozott 561/2015. (X.13.) határozatát és 2020. január 1-jétől nem módosítja az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját és a bérleti díjat korrigáló tényezők mértékét.
II. felkéri a Polgármestert a bérlők értesítésére.
Határidő: 2019. október 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 406/2019. (IX.10.) határozata a 186552/9 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Háló utca 7. szám található ingatlan értékesítésével kapcsolatos részletfizetési kérelemre vonatkozó döntésről
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. engedélyezi a részletfizetést a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 1/1 arányban tulajdonát képező 186552/9 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Háló utca 7. szám alatt található ingatlan 188/2019. (IV.09.) határozat alapján történő megvásárlása tekintetében Fehér Mihály és Fehér Mihályné részére oly módon, hogy a Vevők az adásvételi szerződés alapján a beszámítást követően az Önkormányzat felé megfizetendő 4.298.400,-Ft vételárkülönbözeti összeget 800.000,-Ft kezdőrészlet szerződés aláírásával egyidejűleg történő megfizetése mellett, az ezután fennmaradó 3.498.000,-Ft vételár-hátralék 70 hónap alatti, havi egyenlő részletekben, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6.47 § kamatra vonatkozó előírásainak alkalmazása mellett történő törlesztésével fizessék meg. A követelés biztosítására annak összege és járulékai erejéig jelzálogjogot és azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalmat alapít az ingatlanra.
II. 301/2019. (VII.02.) határozata III. pontját hatályon kívül helyezi, II. pontja helyébe a következő II. pont lép:
 „II.  Az Önkormányzat az eladási ajánlatát 2019. október 31. napjáig tartja fenn.”
III. felkéri a Polgármestert a kérelmező értesítésére és a jelen határozat melléklete szerinti adásvételi szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet. 
Határidő: az I. és III. pont vonatkozásában: 2019. október 31.
Felelős: Polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 407/2019. (IX.10) határozata a 186862/9 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII., Horgász part 97. szám alatt található, 691 m2 területű ingatlan 400/696 arányú tulajdoni hányadának értékesítésére
A Képviselő- testület úgy dönt, hogy
I. 488/2018. (XII. 14.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.
II. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a 186862/9 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII., Horgász part 97. szám alatt található 691 m2 területű, „kivett lakóház, udvar” megnevezésű ingatlan 400/696 arányú tulajdoni hányadát 16.000.000,- Ft azaz tizenhatmillió forint vételár ellenében értékesíteni kívánja Harányi Zsolt József és Harányi Zsolt Józsefné részére.
III. felkéri a Polgármestert az ügyfelek értesítésére és az eladási ajánlat elfogadása esetén a 2. számú melléklet szerinti adásvételi szerződés aláírására azzal, hogy attól az Önkormányzat érdekeit nem sértve eltérhet.
Határidő: II.-III. pont vonatkozásában 2019. október 31.
Felelős: Polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 408/2019. (IX. 10.) határozata a 183206/5, 183207/1 valamint a T-100845 ttsz.-ú változási vázrajz szerint kialakuló 183210/5 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Soroksár-Újtelepen található ingatlanok értékegyeztetéssel történő cseréjére
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata csereszerződés útján, értékkülönbözet kiegyenlítése mellett át kívánja ruházni a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 1/1 tulajdoni hányadban tulajdonát képező 183206/5, 183207/1 valamint a T-100845 ttsz.-ú változási vázrajz szerint kialakuló 183210/5 helyrajzi számú ingatlanok tulajdonjogát ifj. Földes Sándorra, amennyiben ifj. Földes Sándor átruházza Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatára az 1/1 tulajdoni hányadban tulajdonát képező 183208/3 valamint 183209/3 helyrajzi számú, per-, teher- és szolgalommentes állapotú ingatlanok tulajdonjogát valamint megfizet 11.426.000,-Ft összeg értékkülönbözetet Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata részére.
II. felkéri a Polgármestert ifj. Földes Sándor értesítésére, részére az I. pontban vázolt, értékkülönbözet kiegyenlítése melletti cseréről szóló ajánlat megtételére, annak elfogadása esetén a T-100845 ttsz.-ú vázrajz alapján lefolytatott telekalakítási eljárás befejezését követően a 2. sz. melléklet szerinti szerződés aláírására, azzal, hogy attól az Önkormányzat érdekeit nem sértve eltérhet.
Határidő: a T-100845 ttsz-ú vázrajz alapján történő telekalakítást engedélyező végleges határozat Önkormányzathoz történő megérkezését követő 60. nap
Felelős: Polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 409/2019. (IX.10.) határozata a Budapest XXIII. kerület 186552/17 helyrajzi számú, természetben a 1239 Budapest, Vadevezős utca 20. szám alatti ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntések meghozatalára
A Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata
I. a Budapest XXIII. kerület 186552/17 helyrajzi számú, természetben a 1239 Budapest, Vadevezős utca 20. szám alatti lakás céljára szolgáló ingatlant piaci alapon történő bérbeadásra jelöli ki.
II. a 1239 Budapest, Vadevezős utca 20. szám alatti ingatlan határozatlan időtartamra szóló bérleti jogát nyilvános árverésen értékesíti oly módon, hogy a kikiáltási árat nettó 49.725,- Ft/hó + közüzemi díjak, a licitlépcsőt nettó 5.000 Ft/hó összegben határozza meg; azzal a feltétellel, hogy a leendő bérlő vállalja a bérleti jogviszony létrejöttéttől számított egy naptári éven belül az ingatlanon az Önkormányzat által meghatározott – és az árverési hirdetményben, továbbá a bérleti szerződésben tételesen rögzített - felújítási munkálatokat elvégzését, mely vonatkozásában leendő bérlő megtérítési igénnyel az Önkormányzat felé sem a bérleti jogviszony alatt, sem annak megszűnése után nem élhet.
III. szakértő bevonását kéri a 1239 Budapest, Vadevezős utca 20. alatti ingatlanon szükséges felújítási munkálatok tételes meghatározására, továbbá a leendő bérlő által elvégzett felújítási munkálatok teljesítésülésének igazolására.
IV. felkéri a Polgármestert, a szükséges felújítási munkálatok meghatározása céljából szakértő bevonására, az árverési hirdetmény elkészítésére, közzétételére, valamint a legmagasabb vételárat megajánló árverési bérlővel a jelen határozat melléklete szerinti bérleti szerződés megkötésére azzal, hogy annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértve eltérhet.
Határidő: 2020. március 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő -testületének 410/2019. (IX.10.) határozata186560/15 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII., Vadevezős utca 43. szám alatt található ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a jelen határozat mellékletét képező használati megállapodás használó általi elfogadása és aláírása esetén Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata elismeri gazdagodását a 186560/15 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Vadevezős utca 43. szám alatt található, az ingatlan -nyilvántartás adatai szerint 3237 m2 területű, „kivett, lakóház, udvar, gazdasági épület„ megnevezésű ingatlanon található 27 m2 alapterületű utcafronti lakóépület, a 3 m2 alapterületű toldalék favázas tároló, valamint a 40 m2 alapterületű hátsó lakóépület tekintetében az alábbi értékben:
a) 27 m2 alapterületű utcafronti lakóépület műszaki értéke: 2.970.000,- Ft
b) 3 m2 alapterületű toldalék favázas tároló műszaki értéke: 54.000,- Ft
c) 40 m2 alapterületű hátsó lakóépület műszaki értéke: 2.880.000,- Ft
II. felkéri a Polgármestert a használati megállapodás aláírására, azzal, hogy annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértve eltérhet.
Határidő: 2019. október 31.
Felelős: Polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 411/2019. (IX.10.) határozata a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező, SOR-100 forgalmi rendszámú, Volkswagen Passat típusú személygépkocsi értékesítéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. nem értékesíti Geiger Ferenc részére a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező, SOR-100 forgalmi rendszámú, wvwzz3czee145100 alvázszámú Volkswagen Passat típusú személygépkocsit.
II. felkéri az alpolgármestereket a szükséges intézkedések megtételére, a kérelmező értesítésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Orbán Gyöngyi alpolgármester és Weinmann Antal alpolgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 412/2019. (IX. 10.) határozata a 2019. szeptember 10-ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 2019. szeptember 10-ei ülésén - a Polgármester Úr visszaérkezéséig - 11.30 óráig szünetet rendel el.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő -testületének 413/2019. (IX.10.) határozata a 186552/17 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII., Vadevezős utca 16. szám alatt található ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötéséről és átruházásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a jelen határozat 1. mellékletét képező használati megállapodás használók általi elfogadása és aláírása esetén Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata elismeri gazdagodását a 186552/17 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Vadevezős utca 16. szám alatt található, az ingatlan -nyilvántartás adatai szerint 7642 m2 területű, „kivett, lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlanon található 68 m2 alapterületű tekintetében az alábbi értékben:
d) 68 m2 alapterületű lakóingatlan műszaki értéke: 5.440.000,- Ft
II. felkéri a Polgármestert az I. pontban foglaltak szerinti használati megállapodás, majd azt követően a jelen határozat 2. melléklete szerinti szerződésátruházásról szóló megállapodás megkötésére azzal, hogy azok tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértve eltérhet.
Határidő: 2019. október 31. 
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 414/2019. (IX.10.) határozata a Rendészeti Osztály 2019. I. féléves munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a Rendészeti Osztály 2019. I. félévben elvégzett feladatairól szóló beszámolót.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 415/2019. (IX.10.) határozata a kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) végrehajtásáról szóló éves beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) végrehajtásáról szóló 2019. évi beszámolót elfogadja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetés összeállításánál vegye figyelembe a tervezett kerületi fejlesztések időbeli ütemezését.
Határidő: A 2020. évi költségvetés összeállításának időpontja
Felelős: Polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 416/2019. (IX.10.) határozata a tervezett kerületi fejlesztési célkitűzések megvalósítási sorrendjével kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. hatályon kívül helyezi a 417/2018.(X.09.) határozatát, egyúttal a kerületi fejlesztési célkitűzések megvalósítási sorrendjét az alábbiak szerint határozza meg:
- Utcanyitások (szabályozások, jogi rendezések) javasolt sorrendje:
1. Orbánhegyi közműépítéshez szükséges utcák
2. Molnár szigeti parti sétány (birtokbavétel a Duna mellett) (ITS 2.10)
3. Apostolhegyi utcák
4. Szérűskert utca szélesítése + vasúti aluljáró(k) (ITS 1.2)
5. Völgyhajó utca szabályozásához szükséges kisajátítások (ITS 2.1)
6. Pályaudvar sor kialakítása az Erzsébet utcáig (ITS 1.1)
7. Apró utca, Nevelő utca továbbvezetése (ITS 3.1)
8. Orbánhegyi vasút melletti fásításhoz szükséges kisajátítások
9. Vadevezős utca szabályozása közműépítéshez
10. Sínpár utca kialakítása (Vecsés úttól a Grassalkovich útig) II. rendű főútként
11. Dunapart megnyitása (volt Arany Kereszt Ápoló otthon mögött)
12. Molnár utca + külterületi kertséget feltáró utak (ITS 2.1)    
13. Kisajátítás és köztér kialakítása a Hősök tere vasút előtti részén (ITS 1.3)
 
- Útépítéssel, közlekedési hálózattal kapcsolatos fejlesztések javasolt megvalósítási sorrendje:
1. Vadevezős utca (Vecsés út – Gyáli patak között) út- és csapadékcsatorna építés
2. Az Eurovelo kerékpárút továbbépítése (a Tusa utca–János apostol utca között) (ITS 4.8)
3. Szőlődomb utca út-és csapadékcsatorna építés
4. Elvira utca út-és csapadékcsatorna építés
5. Sodronyos utca út-és csapadékcsatorna építés
6. Hungária köz út- és csapadékcsatorna építés
7. A Szitás köz és a Derce köz burkolatának kiépítése (ITS 1.4)
8. Molnár-sziget csapadékvízelvezetési tanulmányterv és útépítési terv
9. Kerékpárút létesítése a Hősök terén (kerékpáros nyom kijelölése javasolt) (ITS 1.5)
10. Kerékpárút létesítése a Templom utcán (kerékpársáv kialakítása javasolt) (ITS 1.5)
11. Kerékpáros infrastruktúra építése Újtelep és a Városközpont között (ITS 3.6 és 6.7)
11. Külön szintű gyalogos-kerékpáros vasúti átkelőhelyek fejlesztése a Tárcsás u. – Könyves u. és a Török utcánál (VEKOP)
12. Vecsés út összekötése a bevásárlóközponttal (ITS 6.1)
13. Haraszti út – M51 autóút közötti közúti kapcsolat kialakítása (ITS 4. 7 és 6.2)
14. Gyalogos-kerékpáros híd Csepelre (ITS 2.12 és 6.5)
15. Soroksári elkerülő út előkészítése a Szentlőrinci út és Ócsai út között (ITS 3)
16. Grassalkovich út tehermentesítésének előkészítése (ITS 1.19 és 6.4)
17. Gyalogoshíd létesítése a Dobó utca és a Molnár sziget között (ITS 2.13 és 6.6)
18. Külön szintű gyalogos-kerékpáros vasúti átkelőhelyek létesítése (ITS 8) a Teknő-Sámfa, és az Erzsébet-Szentlőrinci utak között
 
- ITS önkormányzati beruházással kapcsolatos projektek javasolt megvalósítási sorrendje:
1. Napsugár óvoda bővítés (Grassalkovich út 297.)
2. Pistahegyi köz 1. óvoda energetikai felújítás (fűtés, nyílászárócsere, hőszigetelés)
3. Kerületi rendőrkapitányság létesítése (ITS 1.23)
4. Szakorvosi rendelőintézet felújítása 1239 Bp. Táncsics Mihály u. 104. (ITS 1.13)
5. Szociális foglalkoztató tetőszerkezet komplett átépítése (Grassalkovich út 140.)
6. Galéria 13 épület tetőszerkezet komplett átépítése
7. Üres épület hasznosítása (Dracula ház) (ITS 3.3)
8. Szamosi Mihály Sporttelep fejlesztése (ITS 4.1)
9. Vasútállomásnál térfal és P+R parkoló létesítése (ITS 1.14)
10. Közösségi ház kialakítása Újtelepen (ITS 3.2)
11. Építőanyag-telep funkcióváltása, rendezés a Láng E. u.– Jelző u. sarkán (ITS 1.21)
12. Új közösségi ház kialakítása a meglévő helyén (ITS 1.15)
        
- ITS területrendezés-fejlesztéssel kapcsolatos projektek javasolt megvalósítási sorrendje:
1. Tündérkert területének fejlesztésének folytatása (ITS 2.16)
2. Szennyvízcsatorna rendszer fejlesztése Orbánhegyen (ITS 4.5)
3. Újtelepen lakóterület fejlesztése (A1 terület) és előkészítése (A2 terület) (ITS 3.4)
4. Újtelepen B jelű terület fejlesztésének előkészítése  (ITS 3.5)
5. Csapadékvíz elvezetés fejlesztése (főgyűjtő) (ITS 4.6)
6. Molnár szigeti parti sétány kialakítása (ITS 2.10)
7. Az RSD Molnár-szigeti ágának tulajdonrendezése (ITS 2.4)
8. Tulajdonjogi és környezetrendezés a Felső Dunasor mellett (ITS 2.5)
9. Tulajdonrendezés és parti sétány kiépítése a Meder u.–Gyáli patak között (ITS 2.6)
10. Környezetrendezés a Gyáli patak mellett (torkolat) (ITS 2.7)
11. Az Erzsébet utca – Felső-Duna sor gyalogos kapcsolat (ITS 1.6)
12. Hősök tere zöldfelület felújítása a Szitás utca – Arany János utca között (ITS 1.9)
13. A déli szigetcsúcsnál parti sétány kiépítése (ITS 2.8)
14. A déli szigetcsúcs fejlesztése (ITS 2.9)
15. Felső Duna sor menti teleksor beépítése (ITS 1.7)
16. A Felső Duna sor menti parti sáv kialakítása (ITS 2.14)
17. IZ terület fejlesztése a Felső-Duna sor mellett, a Gyáli-pataktól északra (ITS 2.11)
18. Az északi szigetcsúcs környezetrendezése (tanulmányterv szerint) (ITS 2.13)
19. A lakóterület menti parti sáv kialakítása (volt Ápoló otthon mögött)
20. A volt Ápoló otthon területének fejlesztése (ITS 2.17)
21. A Felső-Duna sor melletti IZ terület fejlesztése (ITS 2.15)
22. A Molnár utca és a külterületi kertséget feltáró utak (ITS 2.1)
23. Déli temető környékének rendezése (ITS 4.9)
 
- Zöldfelületi hálózattal kapcsolatos fejlesztések javasolt megvalósítási sorrendje:
1. Zsellérdűlő utca – Gyáli-patak közötti zöldterület fejlesztése (ITS 7.4)
2. Újtelepi erdő rekreációs fejlesztése (ITS 7.3)
3.a A kerület egyéb parkjainak folyamatos karban tartása és megújítása (ITS 7.6)
3.b A meglévő játszóterek és egyéb közterületi zöldfelületek folyamatos karban tartása és megújítása (ITS 7.6)
3.c Új játszóterek létesítése
4. Dinnyehegyi utca – Hrivnák Pál utca közötti zöldfelület fejlesztés, sportpálya építés
5. Soroksár dél alközpont zöldterületi fejlesztése, park kialakítása (ITS 4.2 és 7.1)
6. Gyáli-patak völgyének rehabilitációja (ITS 7.2)
 
- ITS magán beruházással kapcsolatos projektek javasolt megvalósítási sorrendje:
1. Virágvölgy lakópark fejlesztés
2. A Hősök tere térfalainak fejlesztése (ITS 1. 22)
3. Hősök tere – Templom utca sarok telkek intézményi fejlesztése (ITS 1.24)
4. Lakóterület fejlesztés az egykori Dugattyúgyár területén (ITS 4.3)
5. Ócsai út – M51 autóút térség gazdasági területek fejlesztésének elősegítése (ITS 8.1)
6. M51 – M0 közötti gazdasági területek fejlesztésének elősegítése (ITS 8.2)
7. Szamaránszki dűlő térség gazdasági terület előkészítése (ITS 8.3)
8. Monsanto telephelyfejlesztés (ITS 8.5)
9. Trilak telephelyfejlesztés (ITS 8.6)
10. M5 – Gyál melletti gazdasági területek fejlesztésének elősegítése (ITS 8.4)
11. Erdért Zrt. telephely (Haraszti út) területfejlesztés, funkcióváltás
12. Üzletház létesítése a Grassalkovich úton (ITS 1.20)
 
- ITS kulcsprojekt – Soroksár vasútállomás és környéke infrastrukturális fejlesztéséhez szükséges tervezett beavatkozások javasolt sorrendje:
1.a Közúti-vasúti külön szintű keresztezés előkészítése a vasútállomás körzetében (ITS 1.18)
1.b Közútfejlesztések (Szérűskert utca, Pályaudvar sor) (ITS 1.1 és 1.2)
2.a Közterület fejlesztés a Hősök terén (ITS 1.9)
2.b Kisajátítás és köztér kialakítása a hősök tere vasút előtti részen (ITS 1.3.)
3.a Budapest – Kelebia vasútvonal fejlesztés  (ITS 1.16)
3.b Vasútállomásnál térfal és P+R parkolók létesítés előkészítés (ITS 1.14)
3.c P+R parkolók és intermodális csomópont létesítése (ITS 1.16)
4. A gyalogosok akadálymentes közlekedésének megvalósítása
5. H6 HÉV vonal fejlesztésének előkészítése (ITS 1.17)
6. Soroksári elkerülő út megépítése az Ócsai út és Szentlőrinci út között (ITS 6.3)
7. Zajvédelmi funkció biztosítása
8. Lakóterület fejlesztés előkészítése a Szérűskert utca mentén
9. Alulhasznosított vasúti területek funkcióváltása a vasútállomás térségében
A zárójelben feltüntetett jelöléseknél a számozás az akcióterületekre utal, illetve a kerület Integrált településfejlesztési Stratégiájában (ITS) rögzített projekt számára.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a mindenkori költségvetés összeállításánál – az önkormányzat anyagi lehetőségei függvényében – gondoskodjon a megvalósítandó fejlesztések megvalósulásához tartozó pénzügyi fedezet biztosításáról.
Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 417/2019. (IX.10.) határozata a kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégiával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy felkéri a Polgármestert, hogy a kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia módosítását a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet eljárási szabályai szerint folytassa le, miután az „Okos Város” módszertan alapján a fővárosi ITS elkészült.
Határidő: a fővárosi ITS elkészültét követően folyamatosan
Felelős: Polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 418/2019. (IX.10.) határozata „Az Év Szociális Dolgozója” cím adományozásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2019. évben „Az Év Szociális Dolgozója” címet adományoz J. Gy. részére.
II. felkéri a Polgármestert az adományozással kapcsolatos feladatok elvégzésére.
Határidő: 2019. október 31.
Felelős: Polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 419/2019. (IX.10.) határozata „Az Év Szociális Dolgozója” cím adományozásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2019. évben „Az Év Szociális Dolgozója” címet adományoz D. K. J. részére.
II. felkéri a Polgármestert az adományozással kapcsolatos feladatok elvégzésére.
Határidő: 2019. október 31.
Felelős: Polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 420/2019. (IX.10.) határozata a „Kerület Hűséges Közalkalmazottja” cím adományozásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy   
I. 2019. évben „Kerület Hűséges Közalkalmazottja” címet adományoz a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 15/2015. (IV. 23.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdés d) pontja alapján M. Gy. (Szociális és Gyermekjóléti Intézmény) részére.
II. 2019. évben „Kerület Hűséges Közalkalmazottja” címet adományoz a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 15/2015. (IV. 23.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdés c) pontja alapján Sz. I. (Szociális és Gyermekjóléti Intézmény) részére.
III. felkéri a Polgármestert az adományozással kapcsolatos feladatok elvégzésére.
Határidő: 2019. október 31.
Felelős: Polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 421/2019. (IX.10.) határozata Soroksár függetlenné válásának 25. évfordulója alkalmából tervezett jubileumi emlékérmek adományozásával kapcsolatos döntéséről (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy egyetért az Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottság 45/2019. (VII.10.) számú határozatában foglaltakkal és
I. Soroksár függetlenné válásának 25. évfordulója alkalmából a jelen határozat 1. sz. mellékletében felsorolt személyek részére ad jubileumi emlékérmét.
II. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2019. szeptember 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 422/2019. (IX.10.) határozata a Ráckevei-Soroksári Dunaág Molnár-szigeti kiságának rehabilitációjával kapcsolatos döntés meghozataláról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét – egyeztetve a társhatóságokkal – hogy az Önkormányzat milyen módon tudna segíteni a Ráckevei-Soroksári Dunaág, azon belül a Molnár-szigeti kiság rehabilitációjával kapcsolatban.