2020. április 14. - Polgármesteri döntés

A 2020. április 14-én Polgármester által meghozott
h a t á r o z a t o k

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 167/2020.(IV. 14.) határozata Dr. Vomberg Frigyes az Önkormányzat saját halottjává történő nyilvánításáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. dr. Vomberg Frigyest a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata saját halottjává nyilvánítás egyes kérdéseiről szóló 19/1997. (V. 20.) önkormányzati rendelet 1. § d) pontja alapján, kimagasló szakmai, emberi, hivatásbeli érdemeire, teljesítményére tekintettel az Önkormányzat saját halottjává nyilvánítja, egyben a kegyeleti és temetési költségeket magára vállalja. A költségek forrása az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének „Rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatások” sora.
II. felkéri a Jegyzőt az elhunyt családjának értesítésére, a további szükséges egyeztetések lefolytatására és a kegyeleti feladatok ellátására.
Határidő: 2020. április 30.
Felelős: dr. Szabó Tibor jegyző
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 168/2020.(IV.14.) határozata a 2020. évi költségvetés terhére kötelezettség vállalásáról (Grassalkovich út 162. sz. alatti épület portaszolgálatának biztosítása)
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. a Polgármesteri Hivatal részére a Polgármesteri Hivatal központi épületének portaszolgálati feladatai ellátására, a közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötendő szerződés díjára kötelezettséget vállal 10.259.712,-Ft + ÁFA erejéig, a 2020. évi költségvetés önkormányzat rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatás sora, és a hozzá kapcsolódó ÁFA sor terhére vállalja.
II. intézkedik a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról,
III. intézkedik a kötelezettségvállalás 2020. évi költségvetésben való szerepeltetéséről,
IV. a közbeszerzési eljárás eredménye alapján megköti a Polgármesteri Hivatal központi épületének portaszolgálati feladatai ellátására vonatkozó szerződést.
Határidő:
- a I. rész vonatkozásában: 2020. április 30.
- a II. rész vonatkozásában: 2020. május 31.
- a III. rész vonatkozásában: 2020. április 30.
- a IV. rész vonatkozásában: 2020. június 30.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 169/2020.(IV.14.) határozata emléktábla elhelyezésével kapcsolatos döntéséről
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. Fővárosi Ének-zenei Tagozatú „Táncsics Mihály” Általános Iskola volt épületének emléket állító emléktábla elhelyezéséről az elkészíttetés és elhelyezés költségeinek függvényében dönt.
II. a) az emléktáblán szereplő felirat szövegét az alábbiak szerint elfogadja:
 „Mennyi szín és furcsaság
 és élet mindez és mennyi
 emlék és mennyi remény"
                        (Karinthy)
 Itt állt az 1954-ben alapított, és ezen a helyen 1974-ig működő FŐVÁROSI ÉNEK-ZENEI TAGOZATÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA, amit a köznyelv „TÁNCSICS MIHÁLY” előnévvel látott el. Falát éveken át díszítette az itt látható, Táncsics Mihály arcképét ábrázoló műalkotás.
 Az iskolában nemcsak magas színvonalú „KODÁLY-MÓDSZER” szerinti oktatás és hangszeres zenei képzés folyt, hanem a klasszikus emberi értékekre való nevelés állt a középpontban.
 A régi iskola iránti tisztelettel és hálával emlékezve: a régi diákok és Soroksár lakossága.
 Állíttatta Soroksár Önkormányzata 2020”
 III. a polgármester gondoskodik az emléktábla elkészítésére és kihelyezésére vonatkozó árajánlatok beszerzéséről, és a részletek ismeretében új, részletes előterjesztés elkészítéséről.
Határidő: 2020. április 30.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 170/2020.(IV.14.) határozata a 195409-195410 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Nyír utcában találhatóingatlanok részleges értékesítéséről
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Sorokár Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) kezdeményezni kívánja a 195408, 195409, 195410 és 195411 helyrajzi számú ingatlanok összevonását, majd az összevonást követően használati megállapodás megkötését a 8. számú melléklet szerint oly módon, hogy az azon szereplő „A” jelű területet Pásztor Ferencné, „B” jelű területet az Önkormányzat, „C” jelű területet pedig Szabó Tamás és Bereczki Zsuzsanna használja, azzal, hogy Szabó Tamás és Bereczki Zsuzsanna megvásárol az Önkormányzat tulajdonrészéből akkora tulajdoni hányadot, hogy az ingatlanon fennálló tulajdoni hányaduk megfeleljen a „C” jelű terület nagyságának. Ezt követően az Önkormányzat – amint lehetőség nyílik rá – kezdeményezi a használati megosztás szerinti területeknek megfelelő önálló ingatlanok kialakításával a közös tulajdon megszüntetését.
II. a polgármester értesíti a döntésről az érintetteket, továbbá az I. pontban megfogalmazottak érdekében földmérővel felmérési vázrajzot készíttet a tárgyi ingatlanokról, majd annak ismeretében elkészítteti az ingatlanok egyesítésére vonatkozó változási vázrajzot és az így kialakuló ingatlanra vonatkozó ingatlanforgalmi értékbecslést, azzal, hogy az ezen munkálatokkal kapcsolatban felmerülő költségek 50%-át Szabó Tamás, Bereczki Zsuzsanna és Pásztor Ferencné állják és előzetesen fizessék meg. A polgármestert a vázrajz és az értékbecslés elkészültét követően a pontos terület- illetve értékadatok ismeretében gondoskodik új előterjesztés készíttetéséről a konkrét eladási ajánlat valamint a megkötendő szerződés feltételei meghatározásának tárgyában.
III. Budapest Főváros XXIII. kerület Sorokár Önkormányzata hozzájárul a Budapesti XX., XXI. és XXIII. kerületi Bíróság előtt 6.P.XXIII.22.463/2019. számon jelenleg folyamatban lévő peres eljárásnak a II. pontban szereplő előterjesztés alapján meghozandó döntésig történő szüneteléséhez.
Határidő: 2020. szeptember 30.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 171/2020.(IV.14.) határozata a mező, és erdőgazdasági hasznosítású, a közhiteles ingatlan-nyilvántartás adatai alapján „külterület” vagy „zártkert” megjelölésű telekingatlanokra vonatkozó rekreációs célú földhasználati szerződések megkötéséről
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény szerinti mező-, és erdőgazdasági hasznosítású és/vagy a közhiteles ingatlan-nyilvántartás adatai alapján „külterület” vagy „zártkert” megjelölésű telekingatlanokat 5 éves időtartamra, de legfeljebb 2025. december 31. napjáig szóló rekreációs célú földhasználati szerződés keretén belül hasznosítja.
II. a Polgármester gondoskodik a jelenlegi bérlők értesítéséről, továbbá a jelen határozat melléklete szerinti rekreációs célú földhasználati szerződések megkötéséről azzal, hogy annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértve eltérhet.
Határidő: folyamatos
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 172/2020.(IV.14.) határozata a 196674helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. ker. Molnár u. 62/A illetve Völgyhajó utca 53/A szám található ingatlan 26/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelet (KÉSZ) 1. számú mellékletében található SZT-03 számú szabályozási tervlapon közterületként szereplő részére vonatkozó kisajátításról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata kezdeményezi a 196674 helyrajzi számú ingatlanból a Kerületi Építési Szabályzatról szóló 26/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelet (KÉSZ) 1. számú mellékletében található SZT-03 számú szabályozási tervlapon közterületként szereplő ingatlanrész kisajátítását.
II. a Polgármester gondoskodik a kisajátítási vázrajz elkészíttetéséről, a kisajátítási eljárás kezdeményezésére vonatkozó kérelemnek a Budapest Főváros Kormányhivatalához történő benyújtásáról, a jelen határozat melléklete szerinti nyilatkozat, valamint a kisajátítási eljárásban szükséges egyéb - önkormányzat érdekét nem sértő - nyilatkozatok, meghatalmazások megtételéről, valamint a kisajátítási eljárás során, illetve a kisajátítási határozatban foglaltakkal kapcsolatban egyezség megkötéséről, amennyiben az az Önkormányzat érdekeit nem sérti.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
Határidő: 2020. december 31.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 173/2020.(IV.14.) határozata átruházott hatáskör egyedi ügyben történő visszavonásáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
a „BP02224 kódnevű bázisállomásra vonatkozó Villamos energia-ellátás és Villámvédelem kiviteli terv jóváhagyása valamint tulajdonosi hozzájárulás megadása a DIGI Kft. által a Budapest XXIII. ker. 185033 hrsz.-ú, természetben 1238 Budapest, Táncsics M. u. 25-33. szám alatt található ingatlanon létesítendő távközlési bázisállomás villamosenergia-ellátásának kiépítéséhez” tárgyú egyedi ügyben (a továbbiakban: az egyedi ügy) Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019.(XII.13.) önkormányzati rendelete 3. számú mellékletének 3.3.1. pontjában a Képviselő-testület Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságára átruházott hatáskörét a Képviselő-testület hatáskörébe visszavonja, egyben úgy dönt, hogy - a fent említett jogszabályhely alapján - az egyedi ügyben a szükséges döntést meghozza.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 174/2020.(IV.14.) határozata BP02224 kódnevű bázisállomásra vonatkozó Villamos energia-ellátás és Villámvédelem kiviteli tervjóváhagyásáról valamint tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a DIGI Kft. által a Budapest XXIII. ker. 185033 hrsz.-ú, természetben 1238 Budapest, Táncsics M. u. 25-33. szám alatt található ingatlanon létesítendő távközlési bázisállomás villamosenergia-ellátásának kiépítéséhez
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
jI. óváhagyja a BP02224 kódnevű bázisállomásra vonatkozó, a 6. számú melléklet szerinti, 8. verziószámú, 2019. november 27. napján kelt, a BP02224 Kódnevű, Páneurópai DIGI Kft. bázisállomásra vonatkozó Villamos energia-ellátás és Villámvédelem kiviteli tervet, valamint hozzájárul a kiviteli terv 2019. november 19. napján kelt EL2, illetve EL3 tervlapjain szereplő nyomvonalhoz és a csatlakozáshoz azzal, hogy DIGI Kft. mint kivitelező köteles valamennyi vonatkozó jogszabályi rendelkezés betartására a bázisállomás villamosenergia-ellátásával kapcsolatos kivitelezés során, különös tekintettel a 54/2014. (XII.5.) BM rendelet 27. §, 135§ és 136.§ rendelkezéseire a munkálatokkal járó födémáttörés tekintetében, valamint a munkakezdési hozzájárulás megkérésére a tervezett munkák tekintetében. A kivitelezést követően a DIGI Kft. köteles benyújtani a megvalósulási tervet, érintésvédelmi jegyzőkönyvet, valamint a tűzgátló lezárások vonatkozásában a teljesítmény nyilatkozatokat és igazolni a kivitelező erre vonatkozó jogosultságát. Jelen jóváhagyó nyilatkozat hatályba lépésének feltétele, hogy a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. rendelkezzen a Dél-Pesti Tankerületi Központ azonos tartalmú vagyonkezelői jóváhagyó nyilatkozatával.
II. tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci út 35, cégjegyzékszám: 01-09-667975; adószám: 12175136-2-44) rendszerhasználó a 1238 Budapest 185033 hrsz.-ú, a természetben 1238 Budapest, Táncsics Mihály u. 25.-33. szám alatt található ingatlanra vonatkozóan bérlői jogcím alapján, a saját nevében az elosztó hálózati engedélyeshez az ingatlan villamosenergia ellátását érintő új fogyasztási hely bekapcsolási – hálózatfejlesztési díj fizetéssel járó – igényt nyújtson be, a hálózatcsatlakozási és hálózathasználati (ill. döntése szerint az energiavásárlási) szerződéseket megkösse, valamint tulajdonosként hozzájárul fenti rendszerhasználónak a tulajdonunkban álló csatlakozó berendezésen keresztül történő ellátáshoz, a fogyasztásmérő (kizárólag főmérő) felszereléséhez, illetve a tárgyi ingatlanon mérőhely kiépítéséhez. A hozzájárulás és nyilatkozat hatályba lépésének feltétele, hogy a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. rendelkezzen a Dél-Pesti Tankerületi Központ azonos tartalmú vagyonkezelői hozzájáruló nyilatkozatával.
III. a Polgármester a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.-t értesíti a döntéséről, és a jelen határozat 1. számú melléklete szerinti tulajdonosi hozzájárulást és nyilatkozatot aláírja azzal, hogy attól az Önkormányzat érdekeit nem sértve eltérhet.
Határidő: 2020. április 30.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 175/2020.(IV.14.) határozata a Budapest XXIII., Szent László u. 163. fszt. 1. ajtó sz. alatti, 195271/8/A/11 hrsz.-ú üzlethelyiség bérlő részére történő értékesítésével kapcsolatos döntéséről
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata a Budapest XXIII. Szent László u. 163. fszt. 1. ajtó sz. alatti, 195271/8/A/11 hrsz.-ú, 40 m2 alapterületű, 67/10000 tulajdoni hányadú társasházi üzlethelyiséget nem kívánja értékesíteni a jelenlegi bérlő, a DOM-HAUS Kft. (képviseli: Tóth Józsefné ügyvezető) részére, azt továbbra is bérbeadás útján kívánja hasznosítani.
II. a Polgármester gondoskodik a bérlő értesítéséről.
Határidő: 2020. április 30.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 176/2020.(IV.14.) határozata a Soroksár Sportjáért Közalapítvány feladat-ellátási szerződésének módosításáról, kiegészítő támogatás megállapításáról szóló 292/2019. (VII.02.) határozat módosításáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. a 292/2019. (VII.02.) határozatot az alábbi IV. ponttal egészíti ki:
„Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 292/2019. (VII.02.) határozata Soroksár Sportjáért Közalapítvány feladat-ellátási szerződésének módosításáról, kiegészítő támogatás megállapításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Soroksár Sportjáért Közalapítvány (székhely: 1239 Budapest, Grassalkovich út 162.) részére, a Képviselő-testület 248/2019. (V.07.) határozatával megállapított 6 millió forint összegű támogatást további 1 millió forinttal megemeli, ezáltal a Közalapítványt 2019. évben összesen: 7 millió forinttal támogatja az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének „Egyéb működési célú kiadások – Önkormányzati Alapítványok támogatása” sora terhére,
II. egyúttal megbízza a Jegyzőt, hogy a vonatkozó megállapodás módosítását készítse elő, továbbá
III. felkéri a Polgármestert a döntés közlésére és felhatalmazza megállapodás-módosítás aláírására, arra az esetre kiterjedően is, ha a felek azok tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérnek.
Határidő: 2019. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
„IV. a Soroksár Sportjáért Közalapítvány (székhely: 1239 Budapest, Grassalkovich út 162.) részére a Képviselő-testület 248/2019. (V.07.) határozatával megállapított 6 millió forint összegű támogatáson felül jelen 292/2019. (VII.02.) határozattal biztosított további 1 millió forintot utalja vissza a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata részére.
II. a Polgármester értesíti az érintettet a döntéséről.
Határidő: 2020. április 30.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 177/2020.(IV.14.) határozata a Budapest XXIII. kerület 186552/17 helyrajzi számú, természetben a 1239 Budapest, Vadevezős utca 20. szám alatti ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntések meghozataláról szóló  409/2019. (IX.10.) határozat módosításáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
a Budapest XXIII. kerület 186552/17 helyrajzi számú, természetben a 1239 Budapest, Vadevezős utca 20. szám alatti ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntések meghozataláról szóló 409/2019. (IX.10.) határozatának végrehajtási határidejét 2020. december 31. napjáig meghosszabbítja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 178/2020.(IV.14.) határozata a Budapest XXIII. kerület 186556/4 hrsz.-ú, Háló u. 28-30. szám alatti ingatlan, a térképkivonaton Háló u. 28. szám alatt feltüntetett ingatlanrészének megfelelő 151/324 tulajdoni hányada értékesítéséről szóló, 391/2019. (IX.10.), valamint 52/2020. (I.21.) határozattal módosított 189/2019. (IV.09.) határozatának módosításáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. a 391/2019. (IX.10.) valamint 52/2020. (I.21.) határozatokkal módosított 189/2019. (IV.09.) határozatának I. és II. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a Budapest XXIII kerület belterület 186556/4 helyrajzi számú, természetben és a térképkivonaton 1239 Budapest, Háló u. 28. szám alatt található, tulajdoni lap szerint 1239 Budapest, Háló u. 28-30. szám alatti, „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű ingatlan 151/324 tulajdoni hányadát, (mely természetben 154,26 m2-nek felel meg) 10.000.000,- Ft azaz tízmillió forint összegű kikiáltási ár mellett a legmagasabb vételárat ajánló részére, nyilvános árverésen, 100.000,- Ft licitlépcső mellett értékesíteni kívánja azzal, hogy az árverést a Polgármesteri Hivatal bonyolítsa le. A részletes árverési kiírást tartalmazó dokumentáció eladási ára 10.000,- Ft + ÁFA.
II. értesíti a kérelmezőt döntéséről, gondoskodik az árverési hirdetmény elkészítéséről, közzétételéről, az árverés lebonyolításáról, valamint a legmagasabb vételárat megajánló árverési vevővel a 2. sz. melléklet szerinti adásvételi szerződés megkötéséről, melytől az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.”
II. a 391/2019. (IX.10.) valamint 52/2020. (I.21.) határozatokkal módosított 189/2019. (IV.09.) határozatának végrehajtási határidejét 2020. december 31. napjáig meghosszabbítja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 179/2020.(IV. 14.) határozata a kötelezően biztosítandó szociális ellátásokra kötött feladatellátási szerződések alapján 2019. évben biztosított ellátásokról szóló beszámoló elfogadásáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. a kötelezően biztosítandó személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásként „gyermekek átmeneti otthona ellátásának” biztosítása szociális ellátásra a Magyar Vöröskereszt Családok Átmeneti Otthona Integrált Intézményével kötött feladatellátási szerződések alapján nyújtott ellátásokról szóló beszámolót elfogadja.
II. a kötelezően biztosítandó, gyermekek átmeneti gondozása feladatellátás bővítése céljából szociális ellátásra Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatával és Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézményével kötött háromoldalú ellátási szerződés alapján a 2019. évben nyújtott ellátásokról szóló tájékoztatást elfogadja.
III. a kötelezően biztosítandó, fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása szociális ellátásra Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatával kötött feladatellátási szerződés alapján a 2019. évben nyújtott ellátásokról szóló tájékoztatást elfogadja.
IV. a Polgármester a szerződéses partnereket tájékoztatja a döntéséről.
Határidő: 2020. április 30.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 180/2020.(IV. 14.) határozata Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 2019. évi tevékenységéről készült beszámoló elfogadásáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Frakcióinak frakcióvezetőivel történt egyeztetést követően, észrevétel és javaslat nélkül, egyöntetű támogatásukkal - Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy elfogadja a Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 2019. évi tevékenységéről készült beszámolót.
Határidő: 2020. április 30.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 181/2020.(IV. 14.) határozata a Soroksári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásáról készült beszámoló elfogadásáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy elfogadja a Soroksári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásáról készült beszámolót.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 182/2020.(IV. 14.) határozata a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásáról készült beszámoló elfogadásáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy elfogadja a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásáról készült beszámolót.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 183/2020.(IV. 14.) határozata a Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásáról készült beszámoló elfogadásáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy elfogadja a Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásáról készült beszámolót.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 184/2020.(IV. 14.) határozata a Galéria `13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. gazdálkodásáról, a de minimis támogatások felhasználásáról, valamint javaslat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadásáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy elfogadja Galéria `13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. gazdálkodásáról, a de minimis támogatások felhasználásáról, valamint javaslat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített egyszerűsített éves beszámolót és közhasznúsági mellékletet
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 185/2020.(IV. 14.) határozata a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. gazdálkodásáról, a de minimis támogatás felhasználásáról, valamint javaslat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadásáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy elfogadja a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. gazdálkodásáról, a de minimis támogatás felhasználásáról, valamint javaslat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített egyszerűsített éves beszámolót és közhasznúsági mellékletet
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 186/2020.(IV.14.) határozata az Év Pedagógusa cím adományozásáról (zárt)
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. 2020. évben „Év Pedagógusa” címet adományoz
- Név (Óvoda),
- Név (Általános Iskola)
- Név (Általános Iskola)
részére.
II. elvégzi az adományozással kapcsolatos feladatokat.
Határidő: 2020. június 30.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 187/2020.(IV.14.) határozata a Soroksár Gyermekeiért kitüntetés adományozásáról (zárt)
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. 2020. évben „Soroksár Gyermekeiért” kitüntetést adományoz
- Név (Óvoda)
- Név (Általános Iskola)
- Név (Óvoda)
részére.
II. elvégzi az adományozással kapcsolatos feladatokat.
Határidő: 2020. június 30.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 188/2020.(IV.14.) határozata a Kerület Hűséges Közalkalmazottja cím adományozásáról (zárt)
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. 2020. évben „Kerület Hűséges Közalkalmazottja” címet adományoz
a) a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 23/2019. (IX.20.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdés d) pontja alapján P. részére,
b) a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 23/2019. (IX.20.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdés c) pontja alapján

M. M. E.

F. Z.

N. R. E.

részére,
c) a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 23/2019. (IX.20.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdés b) pontja alapján

F. M.

B. A.

B. A.

M. Á.

V. M. A.

F. E.

Sz. D. M.

Sz. Sz. és

J. G.

részére,
d) a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 23/2019. (IX.20.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Gy. M.

P. P.

G. Gy.

S. M. K.

Z. E.

B. Cs.

M. A. K.

G. K.

T. T.

T. Gy.

R. Cs.

részére
II. elvégzi az adományozással kapcsolatos feladatokat.
Határidő: 2020. június 30.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 189/2020.(IV.14.) határozata a Kerület Hűséges Nyugdíjas Pedagógusa cím adományozásáról (zárt)
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. 2020. évben „Kerület Hűséges Nyugdíjas Pedagógusa” címet adományoz
a) a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 23/2019. (IX.20.) önkormányzati rendelet 19. § (1) a) pontja alapján
P. I.,
Sz. Sz. E.,
F. V. Z.,
F. E.,
H, J. É.,
H. Zs. és
P. C. M.
részére,
b) a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 23/2019. (IX.20.) önkormányzati rendelet 19. § (1) b) pontja alapján
H, K.,
R. I.,
Gy. R. és
K. V. E.
részére.
II. elvégzi az adományozással kapcsolatos feladatokat.
Határidő: 2020. június 30.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 190/2020. (IV.14.) határozata a „Javaslat helyi támogatás iránti kérelmek elbírálására” című napirendi pont keretében meghozott döntések közzétételével kapcsolatos döntéséről (zárt)
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
a „Javaslat helyi támogatás iránti kérelmek elbírálására” című napirendi ponttal kapcsolatos döntéseinek meghozatala során – figyelembe véve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46.§ (2) bekezdés c) pontjának rendelkezését - érvényesíti a zárt ülésen meghozott döntések közzétételére vonatkozó szabályokat.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 191/2020.(IV.14.) határozata helyi támogatásra fordítható keretösszeg megemeléséről (zárt)
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. a 2020. évi költségvetési rendeletében helyi támogatásra biztosított 25.000.000,- Ft-os keretösszeget további 3.000.000,- Ft-tal megemeli.
A többletköltség forrása az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének „Céltartalék – Általános tartalék” sora.
II. a Polgármester gondoskodik a költségvetési rendelet módosításának előkészítéséről.
Határidő: az Önkormányzat költségvetéséről szóló rendelet soron következő módosításának időpontja.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 192/2020. (IV.14.) határozata Kalló Judit Julianna részére helyi támogatás megállapításáról (zárt)
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. Kalló Judit Julianna (1239 Budapest sz. alatti lakos) részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII., sz. (hrsz.) alatti családi ház korszerűsítéséhez Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 28/2017. (X. 20.) rendelet 3.§ (2) bekezdés c) pontja alapján 1.000.000,- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. a Polgármester tájékoztatja az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.
A Polgármester a támogatásban részesült személlyel a kölcsönszerződést megköti – amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizeti, csatolja az Erste Bank Hungary Nyrt. mögöttes ranghelyen történő hozzájáruló nyilatkozatát – gondoskodik a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintett 2020. június 30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást és nem írja alá a szerződést, elveszíti jogosultságát.
Határidő: 2020. június 30.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 193/2020. (IV.14.) határozata Kutika Józsefné részére helyi támogatás megállapításáról (zárt)
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. Kutika Józsefné (1237 Budapest sz. alatti lakos, tartózkodási helye: 1239 Budapest, ) részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII., sz. (hrsz.) alatti családi ház felújításához Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 28/2017. (X. 20.) rendelet 3.§ (2) bekezdés d) pontja alapján 1.000.000,- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. a Polgármester tájékoztatja az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.
A Polgármester a támogatásban részesült személlyel a kölcsönszerződést megköti – amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizeti, csatolja az Erste Bank Hungary Nyrt. mögöttes ranghelyen történő hozzájáruló nyilatkozatát – gondoskodik a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintett 2020. június 30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást és nem írja alá a szerződést, elveszíti jogosultságát.
Határidő: 2020. június 30.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 194/2020.(IV.14.) határozata Papp József és Papp Józsefné részére helyi támogatás megállapításáról (zárt)
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. Papp József és Papp Józsefné (1239 Budapest, sz. alatti lakosok) részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII. sz. (hrsz.) alatti lakás felújításához Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 28/2017. (X.20.) rendelet 3.§ (2) bekezdés d) pontja alapján 1.000.000,- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. a Polgármestert tájékoztatja az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
A Polgármester a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést megköti – amennyiben az érintettek a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizetik, – gondoskodik a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2020. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2020. június 30.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 195/2020.(IV.14.) határozata Müller Krisztina részére helyi támogatás megállapításáról (zárt)
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. Müller Krisztina (1239 Budapest, sz. alatti lakos) részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII. sz. (hrsz.) alatti családi ház tetőtér-beépítéséhez Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 28/2017. (X. 20.) rendelet 3.§ (2) bekezdés a) pontja alapján 2.000.000,- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. a Polgármester tájékoztatja az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.
A Polgármester a támogatásban részesült személlyel a kölcsönszerződést megköti – amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizeti, – és gondoskodik a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintett 2020. június 30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást és nem írja alá a szerződést, elveszíti jogosultságát.
Határidő: 2020. június 30.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 196/2020. (IV.14.) határozata Carbole Károly és Carbole Károlyné részére helyi támogatás megállapításáról (zárt)
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. Carbole Károly és Carbole Károlyné (1239 Budapest, sz. alatti lakosok) részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII., sz. (hrsz.) alatti családi ház felújításához Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 28/2017. (X. 20.) rendelet 3.§ (2) bekezdés d) pontja alapján 1.000.000,- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. a Polgármester tájékoztatja az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
A Polgármester a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést megköti– amennyiben az érintettek a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizetik – és gondoskodik a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2020. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2020. június 30.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 197/2020.(IV.14.) határozata Kertész Józsefné részére helyi támogatás megállapításáról (zárt)
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. Kertész Józsefné (1238 Budapest, sz. alatti lakos) részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII., sz. (hrsz.) alatti lakóház korszerűsítéséhez Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 28/2017. (X. 20.) rendelet 3.§ (2) bekezdés c) pontja alapján 1.000.000,- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. a Polgármester tájékoztatja az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.
A Polgármester a támogatásban részesült személlyel a kölcsönszerződést megköti – amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizeti, – és gondoskodik a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintett 2020. június 30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást és nem írja alá a szerződést, elveszíti jogosultságát.
Határidő: 2020. június 30.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 198/2020.(IV.14.) határozata Halmai Ferenc Ádám és Halmai Ferenc Ádámné részére helyi támogatás megállapításáról (zárt)
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. Halmai Ferenc Ádám és Halmai Ferenc Ádámné (1239 Budapest, sz. alatti lakosok) részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII., sz. (hrsz.) alatti családi ház korszerűsítéséhez Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 28/2017. (X. 20.) rendelet 3.§ (2) bekezdés c) pontja alapján 1.000.000,- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. a Polgármester tájékoztatja az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
A Polgármester a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést megköti – amennyiben az érintettek a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizetik, – és gondoskodik a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2020. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2020. június 30.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 199/2020. (IV.14.) határozata Mészáros Andrea részére helyi támogatás megállapításáról (zárt)
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. Mészáros Andrea (1239 Budapest, sz. alatti lakos) részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII. sz. (hrsz.) alatti családi ház felújításához Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 28/2017. (X. 20.) rendelet 3.§ (2) bekezdés d) pontja alapján 1.000.000,- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. a Polgármester tájékoztatja az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.
A Polgármester a támogatásban részesült személlyel a kölcsönszerződést megköti – amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizeti, – és gondoskodik a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintett 2020. június 30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást és nem írja alá a szerződést, elveszíti jogosultságát.
Határidő: 2020. június 30.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 200/2020. (IV.14.) határozata Kurucz Csaba és Böhm Krisztina részére helyi támogatás megállapításáról (zárt)
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. Kurucz Csaba és Böhm Krisztina (1237 Budapest, sz. alatti lakosok) részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII. sz. (hrsz.) alatti családi ház tetőtér-beépítéséhez Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 28/2017. (X. 20.) rendelet 3.§ (2) bekezdés a) pontja alapján 2.000.000,- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. a Polgármester tájékoztatja az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
A Polgármester a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést megköti – amennyiben az érintettek a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizetik, – és gondoskodik a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2020. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2019. június 30.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 201/2020. (IV.14.) határozata Szutyányiné Wolf Magdolna részére helyi támogatás megállapításáról (zárt)
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. Szutyányiné Wolf Magdolna (1237 Budapest, sz. alatti lakos) részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII. (hrsz.) alatti lakás korszerűsítéséhez Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 28/2017. (X. 20.) rendelet 3.§ (2) bekezdés c) pontja alapján 1.000.000,- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. a Polgármester tájékoztatja az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.
A Polgármester a támogatásban részesült személlyel a kölcsönszerződést megköti – amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizeti, – és gondoskodik a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintett 2020. június 30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást és nem írja alá a szerződést, elveszíti jogosultságát.
Határidő: 2020. június 30.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 202/2020. (IV.14.) határozata Frömmel Tibor és Frömmel Tiborné részére helyi támogatás megállapításáról (zárt)
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. Frömmel Tibor és Frömmel Tiborné (1239 Budapest, sz. alatti lakosok) részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII. (hrsz.) alatti családi ház felújításához Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 28/2017. (X. 20.) rendelet 3.§ (2) bekezdés d) pontja alapján 1.000.000,- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. a Polgármester tájékoztatja az érintetteteket a Képviselő-testület döntéséről.
A Polgármester a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést megköti – amennyiben az érintettek a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizetik – és gondoskodik a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2020. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2020. június 30.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 203/2020. (IV.14.) határozata Korona Ferenc Sándorné részére helyi támogatás megállapításáról (zárt)
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. Korona Ferenc Sándorné (1238 Budapest, sz. alatti lakos) részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII. sz. (hrsz.) alatti családi ház felújításához Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 28/2017. (X.20.) rendelet 3.§ (2) bekezdés d) pontja alapján 1.000.000,- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. a Polgármester tájékoztatja az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.
A Polgármester a támogatásban részesült személlyel a kölcsönszerződést megköti– amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizeti – és gondoskodik a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintett 2020. június 30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást és nem írja alá a szerződést, elveszíti jogosultságát.
Határidő: 2020. június 30.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 204/2020. (IV.14.) határozata Kelemen András Ferenc és Kelemen András Ferencné részére helyi támogatás megállapításáról (zárt)
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. Kelemen András Ferenc és Kelemen András Ferencné (1238 Budapest sz. alatti lakosok) részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII. sz. (hrsz.) alatti családi ház építéséhez Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 28/2017. (X.20.) rendelet 3.§ (2) bekezdés a) pontja alapján 1.000.000,- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. a Polgármester tájékoztatja az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
A Polgármester a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést megköti – amennyiben az érintettek a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizetik, – és gondoskodik a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2020. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2020. június 30.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 205/2020.(IV.14.) határozata Hochrein Gábor és Hochreinné Vigh Csilla részére helyi támogatás megállapításáról (zárt)
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. Hochrein Gábor és Hochreinné Vigh Csilla (1238 Budapest, sz. alatti lakosok) részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII. sz. (hrsz.) alatti családi ház korszerűsítéséhez Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 28/2017. (X.20.) rendelet 3.§ (2) bekezdés c) pontja alapján 1.000.000,- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. a Polgármester tájékoztatja az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
A Polgármester a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést megköti – amennyiben az érintettek a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizetik – és gondoskodik a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2020. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2020. június 30.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 206/2020. (IV.14.) határozata Bancsók Géza és Bancsók Gézáné részére helyi támogatás megállapításáról (zárt)
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. Bancsók Géza és Bancsók Gézáné (1239 Budapest, sz. alatti lakosok) részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII. (hrsz.) alatti családi ház korszerűsítéséhez Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 28/2017. (X.20.) rendelet 3.§ (2) bekezdés c) pontja alapján 1.000.000,- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. a Polgármester tájékoztatja az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
A Polgármester a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést megköti – amennyiben az érintettek a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizetik, és benyújtják az OTP Bank Zrt. mögöttes ranghelyen történő hozzájáruló nyilatkozatát – gondoskodik a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2020. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2020. június 30.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 207/2020.(IV.14.) határozata Sebő Endre és Sebő Endréné részére helyi támogatás megállapításáról (zárt)
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. Sebő Endre és Sebő Endréné (1238 Budapest sz. alatti lakosok) részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII. sz. (hrsz.) alatti családi ház felújításához Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 28/2017. (X. 20.) rendelet 3.§ (2) bekezdés d) pontja alapján 1.000.000,- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. a Polgármester tájékoztatja az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
A Polgármester a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést megköti – amennyiben az érintettek a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizetik, – és gondoskodik a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2020. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2020. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 208/2020.(IV.14.) határozata Kalocsai Sándor és Kalocsai Júlia részére helyi támogatás megállapításáról (zárt)
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. Kalocsai Sándor (1239 Budapest sz.) és Kalocsai Júlia (2040 Budaörs, sz. alatti lakosok) részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII. (hrsz.) alatti lakóház korszerűsítéséhez Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 28/2017. (X. 20.) rendelet 3.§ (2) bekezdés c) pontja alapján 1.000.000,- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. a Polgármester tájékoztatja az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
A Polgármester a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést megköti – amennyiben az érintettek a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizetik, – és gondoskodik a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2020. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2020. június 30.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 209/2020.(IV.14.) határozata Mészáros Viktor részére helyi támogatás megállapításáról (zárt)
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. Mészáros Viktor (1239 Budapest, sz. alatti lakos) részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII. sz. (hrsz.) alatti lakás felújításához Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 28/2017. (X. 20.) rendelet 3.§ (2) bekezdés d) pontja alapján 1.000.000,- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. a Polgármester tájékoztatja az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.
A Polgármester a támogatásban részesült személlyel a kölcsönszerződést megköti – amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizeti, becsatolja a haszonélvezeti jog jogosultjának hozzájárulását, – gondoskodik a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintett 2020. június 30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást és nem írja alá a szerződést, elveszíti jogosultságát.
Határidő: 2020. június 30.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 210/2020. (IV.14.) határozata Szántó Nándorné részére helyi támogatás megállapításáról (zárt)
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. Szántó Nándorné (1239 Budapest, sz. alatti lakos) részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII. sz. (hrsz.) alatti családi ház felújításához Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 28/2017. (X.20.) rendelet 3.§ (2) bekezdés d) pontja alapján 1.000.000,- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. a Polgármester tájékoztatja az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személlyel a kölcsönszerződést megköti – amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizeti – gondoskodik a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintett 2020. június 30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást és nem írja alá a szerződést, elveszíti jogosultságát.
Határidő: 2020. június 30.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 211/2020.(IV.14.) határozata Szép Zoltán és Szépné Kis Borbála Erzsébet részére helyi támogatás megállapításáról (zárt)
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. Szép Zoltán és Szépné Kis Borbála Erzsébet (1238 Budapest, sz. alatti lakosok) részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII. sz. (hrsz.) alatti családi ház felújításához Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 28/2017. (X. 20.) rendelet 3.§ (2) bekezdés d) pontja alapján 1.000.000,- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. a Polgármester tájékoztatja az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
A Polgármester a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést megköti – amennyiben az érintettek a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizetik – gondoskodik a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2020. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2020. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 212/2020.(IV.14.) határozata Ott József részére helyi támogatás megállapításáról (zárt)
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. Ott József (1239 Budapest, sz. alatti lakos) részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII. sz. (hrsz.) alatti családi ház korszerűsítéséhez Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 28/2017. (X.20.) rendelet 3.§ (2) bekezdés c) pontja alapján 1.000.000,- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. a Polgármester tájékoztatja az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személlyel a kölcsönszerződést megköti – amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizeti, és becsatolja az OTP Bank Zrt mögöttes ranghelyen történő hozzájáruló nyilatkozatát, – gondoskodik a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintett 2020. június 30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást és nem írja alá a szerződést, elveszíti jogosultságát.
Határidő: 2020. június 30.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 213/2020.(IV.14.) határozata Gút Edina részére helyi támogatás megállapításáról (zárt)
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. Gút Edina (1238 Budapest, sz. alatti lakos) részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII. sz. (hrsz.) alatti családi ház korszerűsítéséhez Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 28/2017. (X.20.) rendelet 3.§ (2) bekezdés c) pontja alapján 1.000.000,- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. a Polgármester tájékoztatja az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.
A Polgármester a támogatásban részesült személlyel a kölcsönszerződést megköti – amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizeti – gondoskodik a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintett 2020. június 30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást és nem írja alá a szerződést, elveszíti jogosultságát.
Határidő: 2020. június 30.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 214/2020. (IV.14.) határozata Raffael Karolina részére helyi támogatás megállapításáról (zárt)
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. Raffael Karolina (1238 Budapest, sz. alatti lakos) részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII. sz. (hrsz.) alatti családi ház tetőtér-beépítéshez Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 28/2017. (X.20.) rendelet 3.§ (2) bekezdés a) pontja alapján 2.000.000,- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. a Polgármester tájékoztatja az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.
A Polgármester a támogatásban részesült személlyel a kölcsönszerződést megköti – amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizeti – gondoskodik a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintett 2020. június 30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást és nem írja alá a szerződést, elveszíti jogosultságát.
Határidő: 2020. június 30.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 215/2020. (IV.14.) határozata Soltész Györgyné részére helyi támogatás megállapításáról (zárt)
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. Soltész Györgyné (1237 Budapest, sz. alatti lakos) részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII. sz. (hrsz.) alatti családi ház korszerűsítéséhez Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 28/2017. (X. 20.) rendelet 3.§ (2) bekezdés c) pontja alapján 1.000.000,- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. a Polgármester tájékoztatja az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.
A Polgármester a támogatásban részesült személlyel a kölcsönszerződést megköti – amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizeti – gondoskodik a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintett 2020. június 30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást és nem írja alá a szerződést, elveszíti jogosultságát.
Határidő: 2020. június 30.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 216/2020. (IV.14.) határozata Veresné Csuzdi Brigitta és Veres Róbert helyi támogatás iránti kérelmének elutasításáról (zárt)
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. Veresné Csuzdi Brigitta és Veres Róbert (1237 sz. alatti lakosok) helyi támogatás megállapítására benyújtott kérelmét elutasítja, mert nem felelt meg Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete helyi támogatásról szóló 28/2017. (X.20.) rendelet 5.§ (3) bekezdésének.
II. a Polgármester tájékoztatja az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: 2020. június 30.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 217/2020.(IV.14.) határozata Magyarné Góg Aranka és Magyar Gyula helyi támogatás iránti kérelmének elutasításáról (zárt)
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. Magyarné Góg Aranka és Magyar Gyula (1213 Budapest, sz. alatti lakosok) helyi támogatás megállapítására benyújtott kérelmét elutasítja, mert nem felelt meg Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete helyi támogatásról szóló 28/2017. (X.20.) rendelet 4.§ (1) bekezdés d) pontjának és a (2) bekezdés 8) pontjának.
II. a Polgármester tájékoztatja az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: 2020. június 30.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 218/2020.(IV.14.) határozata Zoltán Gergely és Stenger Rita helyi támogatás iránti kérelmének elutasításáról (zárt)
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. Zoltán Gergely és Stenger Rita (1237 sz. alatti lakosok) helyi támogatás megállapítására benyújtott kérelmét elutasítja, mert nem felelt meg Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete helyi támogatásról szóló 28/2017. (X.20.) rendelet 5.§ (2) bekezdésének.
II. a Polgármester tájékoztatja az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: 2020. június 30.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 219/2020.(IV.14.) határozata Rácz János és Rácz Jánosné helyi támogatás iránti kérelmének elutasításáról (zárt)
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. Rácz János és Rácz Jánosné (1237 Budapest, sz. alatti lakosok) helyi támogatás megállapítására benyújtott kérelmét elutasítja, mert nem felelt meg Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete helyi támogatásról szóló 28/2017. (X.20.) rendelet 4. § (2) bekezdés 10. pontjának, és a 2.§ (4) pontjának.
II. a Polgármester tájékoztatja az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: 2020. június 30.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 220/2020.(IV.14.) határozata a Táncsics Mihály Művelődéi Ház intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat elbírálásáról (zárt)
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. P. M. pályázatát elutasítja, mivel nevezett pályázata, a pályázati kiírásban előírt formai feltételeknek nem felelt meg továbbá az előírt szakmai feltételekkel a pályázó nem rendelkezik.
II. a pályázót értesíti a Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: 2020. április 30.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 221/2020.(IV.14.) határozata a Táncsics Mihály Művelődéi Ház intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat elbírálásáról (zárt)
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. Tóth Betty érvényes pályázatot benyújtó pályázót kinevezi a Táncsics Mihály Művelődési Ház állományába határozatlan időtartamra és egyben határozott időre, 2020. május 1. napjától 2025. április 30. napjáig terjedő időtartamra megbízza az intézmény vezetésével. Havi illetményét az alábbiak szerint állapítja meg: alapilletménye a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint /- vezetői pótlék, illetménykiegészítés/ amelynek alapján nevezett illetménye összesen bruttó 480.000,- Ft/hó.
II. a pályázót értesíti a Képviselő-testület döntéséről, és egyben gondoskodik a munkaügyi dokumentumok elkészítéséről.
Határidő: 2020. április 30.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 222/2020.(IV.14.) határozata a Táncsics Mihály Művelődéi Ház intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat elbírálásáról (zárt)
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. L. H. Á. érvényes pályázatot benyújtó pályázó pályázatát elutasítja.
II. a pályázót értesíti a Képviselő-testület döntéséről
Határidő: 2020. április 30.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 223/2020.(IV.14.) határozata a Galéria ̕13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztásáról (zárt)
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. a Galéria ̕13 Soroksár Kulturális és Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségére 2020. május 01. napjától 2025. április 30. napjáig terjedő határozott időre Geiger Tamás (születési hely, idő, anyja neve) 1239 Budapest, sz. alatti lakost választja meg. A megválasztott ügyvezető részére 2020. május 1-től személyi juttatásként bruttó 550.000,- Ft/hó munkabért állapít meg.
A munkabér fedezete a Társaság bértömege.
II. a Polgármester gondoskodik a munkaügyi iratok aláírásáról, és az egyéb szükséges intézkedések megtételéről.
Határidő: a munkaügyi iratok aláírására: 2020. április 30.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 224/2020.(IV.14.) határozata átruházott hatáskör egyedi ügyben történő visszavonásáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
a „Szemán László, a 195761 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Szamaránszki dűlő – Közöslegelő dűlő által határolt területen található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint mindösszesen 3.526 m2 alapterületű „kivett, zárkerti művelés alól kivett terület” megnevezésű ingatlanból 2.026 m2 nagyságú ingatlanrész (a továbbiakban: Bérlemény) bérlője részére tulajdonosi hozzájárulás megadása a Bérleményen faház létesítéséhez” tárgyú egyedi ügyben (a továbbiakban: az egyedi ügy) Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019.(XII.13.) önkormányzati rendelete 3. számú mellékletének 3.4.11. pontjában a Képviselő-testület Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságára átruházott hatáskörét a Képviselő-testület hatáskörébe visszavonja, egyben úgy dönt, hogy - a fent hivatkozott jogszabályhely alapján - az egyedi ügyben a szükséges döntést meghozza.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 225/2020.(IV.14.) határozata tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a 195761 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) nevében nem adja meg tulajdonosi hozzájárulását Szemán László, a 195761 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Szamaránszki dűlő – Közöslegelő dűlő által határolt területen található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint mindösszesen 3.526 m2 alapterületű „kivett, zárkerti művelés alól kivett terület” megnevezésű ingatlanból 2.026 m2 nagyságú ingatlanrész (a továbbiakban: Bérlemény) bérlője részére a Bérleményen faház létesítéséhez.
II. az Önkormányzat nevében a tulajdonosi hozzájárulást megadja Szemán László részére az I. pont szerinti Bérleményen történő új kerítés elhelyezéséhez és az elektromos áram Bérleményre történő bevezetéséhez.
III. Az Önkormányzat nevében a II. pont szerinti tulajdonosi hozzájárulását azzal a feltétellel adja meg, hogy Bérlő az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Bérleményen elvégzett munkálatok tekintetében megtérítési igénnyel semmilyen jogcímen, sem a bérleti jogviszony alatt, sem annak eltelte után nem él.
IV. értesíti a Bérlőt döntéséről.
Határidő: 2020. április 30.
Felelős: Bese Ferenc polgármester