2020. augusztus 11.

A 2020. augusztus 11-én megtartott képviselő-testületi ülés
h a t á r o z a t a i

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 354/2020. (VIII.11.) határozata a 2020. augusztus 11-ei képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a Képviselő-testület a 2020. július 14-ei képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint módosítja:
1. sürgősséggel, első napirendi pontként a „Javaslat Sebők Máté Zoltán képviselő Pénzügyi Bizottságban való tagságáról történő lemondásának tudomásul vételére és a Szociális és Egészségügyi Bizottságba való megválasztására, továbbá Orbán Gyöngyi képviselő a Szociális és Egészségügyi Bizottságban való tagságáról történő lemondásának tudomásul vételére és a Pénzügyi Bizottságba való megválasztására”című napirendi pontot napirendjére felveszi, mely napirendi pontot szóbeli előterjesztés alapján, zárt ülés keretén belül tárgyalja,
2. sürgősséggel, második napirendi pontként a Javaslat a 186082 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Szikes utca 6. szám alatt található ingatlan tetőfelújítási munkálatai elvégzéséhez való tulajdonosi hozzájárulásról és támogatás igénybevételéhez kapcsolódó tulajdonosi nyilatkozatról szóló döntés meghozatalára című napirendi pontot napirendjére felveszi,
3. sürgősséggel, harmadik napirendi pontként a „Javaslat a Táncsics Mihály Művelődési Ház Alapító Okiratának módosítására” című napirendi pontot napirendjére felveszi,
4. sürgősséggel, negyedik napirendi pontként a „Javaslat előzetes kötelezettségvállalásra a Molnár szigeti mellékágból kikerülő vízinövény elszállítására és elhelyezésre” című napirendi pontot napirendjére felveszi,
5. sürgősséggel, ötödik napirendi pontként a „Javaslat az I. sz. Összevont Óvoda óvodavezetői pályázatának elbírálásáról szóló 316/2020.(VII.14.) határozatának módosítására” című napirendi pontot napirendjére felveszi,
6. a Meghívóban 9. napirendi pontként szereplő „Javaslat Budahelyi Tibor szobrászművész és Budahelyi Tiborné életjáradéki szerződésre vonatkozó kérelmével kapcsolatos döntés meghozatalára” című napirendi pontot zárt ülés keretén belül tárgyalja,
7. a Meghívóban 11. napirendi pontként szereplő „Tájékoztató az Utcáról Lakásba Egyesület által tervezett lakóépület beruházásról” című napirendi pontot „Beszámoló”-ként tárgyalja,
8. a Meghívóban 5. napirendi pontként szereplő „Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye Alapító Okiratának módosítására” című napirendi pontot leveszi a napirendjéről.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 355/2020. (VIII.11.) határozata a 2020. augusztus 11-ei képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
A Képviselő-testület
a 2020. augusztus 11-ei képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja
1. Javaslat Sebők Máté Zoltán képviselő Pénzügyi Bizottságban való tagságáról történő lemondásának tudomásul vételére és a Szociális és Egészségügyi Bizottságba való megválasztására, továbbá Orbán Gyöngyi képviselő a Szociális és Egészségügyi Bizottságban való tagságáról történő lemondásának tudomásul vételére és a Pénzügyi Bizottságba való megválasztására (szóbeli sürgősségi indítvány, zárt ülés)
2. Javaslat a 186082 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Szikes utca 6. szám alatt található ingatlan tetőfelújítási munkálatai elvégzéséhez való tulajdonosi hozzájárulásról és támogatás igénybevételéhez kapcsolódó tulajdonosi nyilatkozatról szóló döntés meghozatalára (sürgősségi indítvány)
3.
Javaslat a Táncsics Mihály Művelődési Ház Alapító Okiratának módosítására (sürgősségi indítvány)
4.
Javaslat előzetes kötelezettségvállalásra a Molnár szigeti mellékágból kikerülő vízinövény elszállítására és elhelyezésre (sürgősségi indítvány)
5.
Javaslat az I. sz. Összevont Óvoda óvodavezetői pályázatának elbírálásáról szóló 316/2020.(VII.14.) határozatának módosítására (sürgősségi indítvány)
6.
Javaslat az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 10/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítására
7. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2019.(VI.14.) önkormányzati rendelet módosítására
8. Javaslat a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint a többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló 10/2018. (III.23.) önkormányzati rendelet módosítására
9. Javaslat civil szervezetek támogatására
10. Javaslat beépítési koncepció elfogadására (Molnár-sziget Déli csücsök)
11. Javaslat a 185003 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. ker. Új élet u. 14. / Kovász u. 14. szám alatt található, valamint a 184939 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Felső Duna sor 26-28. szám alatt található ingatlanok nyílt pályázati eljárás keretében történő értékesítésével kapcsolatos döntés meghozatalára
12. Javaslat a 185618/3 helyrajzi számú, természetben a Jelző utca – Sürgöny utca - Láng Endre utca által határolt területen található önkormányzati tulajdonú ingatlan szabályozási terv szerinti megosztására
13. Javaslat Budahelyi Tibor szobrászművész és Budahelyi Tiborné életjáradéki szerződésre vonatkozó kérelmével kapcsolatos döntés meghozatalára (zárt ülés)
14.
Javaslat az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek utazó konduktori ellátásának biztosításáról szóló megállapodás megkötésére
15. Beszámolóaz Utcáról Lakásba Egyesület által tervezett lakóépület beruházásról
16. Javaslat a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány kuratóriumi tagjának megválasztására és alapító okiratának módosítására (az érintettek kérése esetén zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bek. b) pontja alapján)

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 356/2020. (VIII.11.) határozata a „Javaslat Sebők Máté Zoltán képviselő Pénzügyi Bizottságban való tagságáról történő lemondásának tudomásul vételére és a Szociális és Egészségügyi Bizottságba való megválasztására, továbbá Orbán Gyöngyi képviselő a Szociális és Egészségügyi Bizottságban való tagságáról történő lemondásának tudomásul vételére és a Pénzügyi Bizottságba való megválasztására" c. napirendi pont tárgyalása során keletkezett vita lezárásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Javaslat Sebők Máté Zoltán képviselő Pénzügyi Bizottságban való tagságáról történő lemondásának tudomásul vételére és a Szociális és Egészségügyi Bizottságba való megválasztására, továbbá Orbán Gyöngyi képviselő a Szociális és Egészségügyi Bizottságban való tagságáról történő lemondásának tudomásul vételére és a Pénzügyi Bizottságba való megválasztására" c. napirendi pont tárgyalása során keletkezett vitát lezárja.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 357/2020. (VIII.11.) határozata a Pénzügyi Bizottság képviselő tagjának megválasztásáról (zárt ülés) 
A Képviselő-testület  
I. tudomásul veszi a Képviselő-testület 4/2020. (I.09). határozatának I. b) pontjával a Pénzügyi Bizottság képviselő tagjának megválasztott Sebők Máté Zoltán Pénzügyi Bizottsági tagságáról való lemondását, 
II. Sebők Máté Zoltán helyett a Pénzügyi Bizottság képviselő tagjának Orbán Gyöngyit választja, ezáltal a 4/2020. (I.09.) határozat I. b) pontja az alábbi I. b) pontra módosul:
„I. …[a Pénzügyi Bizottság]
b) képviselő tagjainak
Bányai Amir Attilát
Orbán Gyöngyit és
Tüskés Józsefnét,

[megválasztja.]”

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 358/2020. (VIII.11.) határozata a Szociális és Egészségügyi Bizottság képviselő tagjának megválasztásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület 
I. tudomásul veszi a Képviselő-testület 7/2020. (I.09). határozatának I. b) pontjával a Szociális és Egészségügyi Bizottság képviselő tagjának megválasztott Orbán Gyöngyi Szociális és Egészségügyi Bizottsági tagságáról való lemondását,
II. Orbán Gyöngyi helyett a Szociális és Egészségügyi Bizottság képviselő tagjának Sebők Máté Zoltánt választja, ezáltal a 7/2020. (I.09.) határozat I. b) pontja az alábbi I. b) pontra módosul:
„I. …[a Szociális és Egészségügyi Bizottság]
b) képviselő tagjainak
Dr. Staudt Csabát,
Bereczki Miklóst és
Sebők Máté Zoltánt,

[megválasztja.]”

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 359/2020. (VIII.11.) határozata a Pénzügyi Bizottság nem képviselő tagjának visszahívásáról és új tag megválasztásáról (zárt ülés) 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Képviselő-testület 4/2020. (I.09). határozatának I. c) pontjával a Pénzügyi Bizottság nem képviselő tagjának megválasztott Weiland Annamáriát– két frakcióvéleményének figyelembevételével - visszahívja, helyébe a Pénzügyi Bizottság nem képviselő tagjává Márk Istvánt választja meg, ezáltal a 4/2020. (I.09.) határozatának I. c) pontja az alábbiak szerint módosul: 
I. …[A Pénzügyi Bizottság]
… 
c) külsős bizottsági tagjainak
Márk Istvánt,
Koncz Róbertet és
Vérten Lászlót
[megválasztja.]” 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 360/2020. (VIII.11.) határozata átruházott hatáskör egyedi ügyben történő visszavonásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
az „a 186082 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Szikes utca 6. szám alatt található ingatlan tetőfelújítási munkálatai elvégzéséhez való tulajdonosi hozzájárulás megadása” tárgyú egyedi ügyben (a továbbiakban: az egyedi ügy) Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019.(XII.13.) önkormányzati rendelete 3. számú mellékletének 3.4.10. pontjával a Képviselő-testület Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságára átruházott hatáskörét Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§ (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület hatáskörébe visszavonja, egyben úgy dönt, hogy - a fent hivatkozott jogszabályhely alapján - az egyedi ügyben a szükséges döntést meghozza.

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 361/2020. (VIII.11.) határozata a 186082 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Szikes utca 6. szám alatt található ingatlan tetőfelújítási munkálatai elvégzéséhez való tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a tulajdonosi hozzájárulását adja a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: SNNÖ) részére 186082 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Szikes utca 6. szám alatt található ingatlan tetőfelújítási munkálatai elvégzésének keretében a „A soroksári Sváb Tájház tetőfelújításának támogatása” támogatási célra elnyert forrásból az alábbi munkálatok elvégzéséhez illetve elvégeztetéséhez:
- tető héjazatának cseréje;
- tetőszerkezet megerősítése, részbeni cseréje;
- tetőfóliázás;
- tetőlécezés;
- ereszcsatorna szerelése;
- falszegély szerelése;
- tetőcserepezés.
A Képviselő-testület a tulajdonosi hozzájárulást azzal a feltétellel adja, meg, hogy az SNNÖ az általa elvégzett, illetve elvégeztetett fenti munkálatok tekintetében megtérítési igénnyel nem élhet.
II. felkéri a Polgármestert az SNNÖ értesítésére.
Határidő: 2020. augusztus 31.
Felelős: Bese Ferenc Polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 362/2020. (VIII.11.) határozata a 186082 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Szikes utca 6. szám alatt található ingatlan tetőfelújítási munkálatai elvégzéséhez a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat által „A soroksári Sváb Tájház tetőfelújításának támogatása” támogatási célra elnyert vissza nem térítendő támogatás igénybevételéhez szükséges tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat kiadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) kiadja a jelen határozat melléklete szerinti tulajdonosi hozzájárulásról szóló nyilatkozatot a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat által „A soroksári Sváb Tájház tetőfelújításának támogatása” támogatási célra elnyert, vissza nem térítendő 3.390.000,-Ft támogatás igénybevételéhez, vállalva, hogy a 186082 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Szikes utca 6. szám alatt található ingatlant (a továbbiakban. Ingatlan) Támogatói okiratban/Támogatási szerződésben meghatározott, a megvalósítási időszak lejáratát követő legalább öt éves időszakon (a továbbiakban: fenntartási időszak) belül a támogatás céljának megfelelően tartja fenn, és hogy visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy az Ingatlan a fenntartási időszakon belül kizárólag a Támogató előzetes jóváhagyásával (és a Támogató döntése alapján a foglalkoztatási, a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával) idegeníthető el, adható bérbe, vagy más használatába, vagy hasznosítható más módon, illetve terhelhető meg.
II. felkéri a Polgármestert az SNNÖ értesítésére és a jelen határozat melléklete szerinti nyilatkozat aláírására.
Határidő: 2020. augusztus 31.
Felelős: Bese Ferenc Polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 363/2020. (VIII. 11.) határozata a Táncsics Mihály Művelődési Ház Alapító Okiratának módosítása tárgyában
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat által fenntartott Táncsics Mihály Művelődési Ház (1238 Budapest, Grassalkovich út 122.) Alapító Okiratának jelen határozat mellékletében foglaltak szerinti módosítását jóváhagyja.
II. Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésben foglaltakról az érintetteket értesítse, valamint a szükséges feladatok végrehajtásáról intézkedjen.
Határidő: 2020. augusztus 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 364/2020. (VIII.11.) határozata előzetes kötelezettség vállalásáról a Molnár szigeti mellékágból kikerülő vízinövény elszállítására és elhelyezésére
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. kötelezettséget vállal a Molnár szigeti mellékágból kikerülő vízinövény elszállítására és elhelyezésére valamint ezek költségeinek biztosítására, ennek érdekében a megkötendő vállalkozási szerződés díjára bruttó 20.000.000.-Ft összegben fedezetet biztosít az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének „Céltartalék, Egyéb tartalék” sora terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet I. pontban foglaltak szerinti módosításának előkészítéséről.
Határidő: 2020. december 31.,
valamint a 2020. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása
Felelős: Bese Ferenc Polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 365/2020. (VIII.11.) határozata Egresi Antal képviselő szavazásból való kizárásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Javaslat az I. sz. Összevont Óvoda óvodavezetői pályázatának elbírálásáról szóló 316/2020.(VII.14.) határozatának módosítására” c. napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból – érintettsége miatt – Egresi Antal képviselőt.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 366/2020. (VIII.11.) határozata az I. sz. Összevont Óvoda óvodavezetői pályázatának elbírálásáról szóló 316/2020. (VII.14.) határozatának módosítására
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 316/2020. (VII.14.) határozatának I. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„Egresiné Beck Zsuzsanna Gabriellát, az I.sz. Összevont Óvoda határozatlan időre kinevezett óvodapedagógus munkakörű közalkalmazottját, 2020. augusztus 1. napjától 2025. július 31. napjáig az intézmény magasabb vezetői beosztásának ellátásával megbízza; illetményét a vonatkozó hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően állapítja meg, azzal a kiegészítéssel, hogy a munkáltatói döntésen alapuló kereset-kiegészítés a következő jogcímek alapján és összegek szerint kerül megállapításra: Nkt. 65.§-a alapján, 17.500.-Ft, Önkormányzati rendelet (költségvetési rendelet) alapján 40.000.-Ft.”
II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a változásbejelentés Magyar Államkincstár részére történő megküldéséről.
Határidő: 2020. augusztus 14.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 367/2020. (VIII.11.) határozata a „Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2019.(VI.14.) önkormányzati rendelet módosítására" c. napirendi pont tárgyalása során keletkezett vita lezárásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2019.(VI.14.) önkormányzati rendelet módosítására" c. napirendi pont tárgyalása során keletkezett vitát lezárja.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 368/2020. (VIII.11.) határozata a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2019. (VI.14.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló javaslat elutasításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elutasítja
Bányai Amir, Bereczki Miklós, Ritter Ottó, dr. Staudt Csaba és Zimán András önkormányzati képviselők által benyújtott, a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2019.(VI.14.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló javaslatot, mely szerint:
„A Rendelet a 45. §-t követően a következő alcímmel és 45/B. §-sal egészül ki:
11. Pandémiás települési támogatás
45/B. § (1) Az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó járvány megelőzése, magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt, a pandémiás települési támogatás azon személy részére állapítható meg, aki 2. § (1) bekezdésében foglaltak alapján lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és ott legalább 3 hónapja életvitelszerűen lakik, valamint az adott veszélyhelyzeti idejénmunkaviszonya megszűnt és emiatt létfenntartása veszélybe került.
(2) A pandémiás települési támogatásra jogosult, azaz egyedülálló, egyedül- vagy családban élő, akinek az egyfőre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.
(3) A pandémiás települési támogatás mértéke havonta 57.000.- forint.
(4) A (1) bekezdés szerinti kérelmező a pandémiás települési támogatásra az új munkaviszony létesítéséig, de legfeljebb 6 hónapig jogosult.
(5) A kérelemhez mellékelni kell
a) igazolást a munkaviszony megszűnéséről,
b) igazolást a Budapest Főváros Kormányhivatala XX. kerületi Hivatala Foglalkoztatási Osztályánál történt nyilvántartásba vételről,
c) a kérelmezővel közös háztartásban élő családtagjai rendszeres és nem rendszeres jövedelméről kiállított igazolásokat, a jogszabály által előírt és a jogosultság megállapításához szükséges egyéb nyilatkozatot és igazolást.
(6) A pandémiás települési támogatás családonként csak egy személy részére állapítható meg.
(7) Az (1) bekezdés szerinti kérelmező, amennyiben új munkaviszony létesít, köteles azt írásban, a munkaszerződés megkötését követő 8 napon belül, az ellátást megállapító szervnek bejelenteni.
(8) A pandémiás települési támogatás iránti kérelem, az Önkormányzat erre a célra rendszeresített formanyomtatványán nyújtható be.”

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 369/2020. (VIII.11.) határozata a képviselők szavazásból való kizárásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Javaslat civil szervezetek támogatására” c. napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból – érintettségük miatt – azokat a képviselőket és a polgármestert, akik valamely, az előterjesztésben érintett, támogatási kérelmet benyújtott civil szervezet tagjai.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 370/2020. (VIII.11.) határozata az Adler Állatmentő Egyesület 2020. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2020. évben az Adler Állatmentő Egyesületet 300.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: Állatvédelmi támogatás. A támogatás forrása az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. Felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2020. augusztus 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 371/2020. (VIII.11.) határozata az Anyaoltalmazó Alapítvány 2020. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2020. évben az Anyaoltalmazó Alapítványt 300.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: Az Alapítvány otthonaiban élő családok életvitelének javítása, szociális segítségnyújtás biztosítása.A támogatás forrása az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. Felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2020. augusztus 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 372/2020. (VIII.11.) határozata a Dél-pesti ILCO Egyesület 2020. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2020. évben a Dél-pesti ILCO Egyesületet 200.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: Karácsonyi ünnepi program. Önkéntesek és aktivisták jutalmazása. Sztómaterápiás eszközök biztosítása. A támogatás forrása az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. Felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2020. augusztus 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 373/2020. (VIII.11.) határozata az Erzsébeti és Soroksári Mozgássérültek Egyesülete 2020. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.2020. évben az Erzsébeti és Soroksári Mozgássérültek Egyesületét 350.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: Kirándulás és rendezvény támogatás. A támogatás forrása az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. Felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2020. augusztus 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 374/2020. (VIII.11.) határozata az Erzsébeti és Soroksári Szülők Egyesülete 2020. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2020. évben az Erzsébeti és Soroksári Szülők Egyesületét 100.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel:A tevékenység folytatásához szükséges eszközök biztosítása. A támogatás forrása az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. Felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2020. augusztus 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 375/2020. (VIII.11.) határozata a Fatima Csillaga Alapítvány 2020. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a) 2020. évben a Fatima Csillaga Alapítványt 1.800.000.- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: Közösségépítő nyári tábor szervezése újtelepi családok részére: közösségi kapcsolatok és nemzettudat fejlesztése. A támogatás forrása az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. Felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2020. augusztus 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 376/2020. (VIII.11.) határozata a Híd a színpad világába Alapítvány 2020. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2020. évben a Híd a színpad világába Alapítványt250.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: Fellépések szervezése tehetséges előadók számára. Stúdió munkálatok finanszírozása, kedvezményes próbahelyek kialakítása. A támogatás forrása az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. Felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2020. augusztus 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 377/2020. (VIII.11.) határozata a Jószomszédok Egyesület 2020. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.2020. évben a Jószomszédok Egyesületet 300.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: Újtelepi (Jó) Szomszédolás rendezvény-sorozat és a rendezvényekhez kapcsolódó eszközbeszerzés. A támogatás forrása az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. Felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2020. augusztus 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 378/2020. (VIII.11.) határozata a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet XXIII. Kerületi Területi Szervezete 2020. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2020. évben a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet XXIII. Kerületi Területi Szervezetét 500.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: XXIII. Kerületi lakosságot érintő egészségügyi programok szervezéséhez, lebonyolításához szükséges háttér anyagi támogatás. A támogatás forrása az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. Felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2020. augusztus 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 379/2020. (VIII.11.) határozata a Pacsirta Klub Egyesület 2020. évi támogatásáról A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a) 2020. évben a Pacsirta Klub Egyesületet 300.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: Idős emberek összefogása, a kerület kulturális életébe való bevonása. Az elmagányosodás oldása a közösségben. A támogatás forrása az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. Felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2020. augusztus 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 380/2020. (VIII.11.) határozata a Rozmaring Nyugdíjas Egyesület 2020. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.2020. évben a Rozmaring Nyugdíjas Egyesületet 300.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: Egyesület 30 éves fennállásának megünneplése. A támogatás forrása az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. Felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2020. augusztus 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 381/2020. (VIII.11.) határozata a Soroksár Kultúrájáért Egyesület 2020. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a) 2020. évben a Soroksár Kultúrájáért Egyesületet 400.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: Soroksár kultúrájának, közművelődésének fejlesztése. A támogatás forrása az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. Felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2020. augusztus 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 382/2020. (VIII.11.) határozata a Soroksár Millennium-telepi Kutyaiskola és Sportegyesület 2020. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.2020. évben a Soroksár Millennium-telepi Kutyaiskola és Sportegyesületet 400.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: Az iskola működéséhez szükséges eszközök és anyagok beszerzése. A támogatás forrása az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. Felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2020. augusztus 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester


Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 383/2020. (VIII.11.) határozata a Soroksári Botanikus Kert Baráti Kör Közhasznú Egyesület 2020. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.2020. évben a Soroksári Botanikus Kert Baráti Kör Közhasznú Egyesületet 300.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: Őszi rendezvénysorozat. A támogatás forrása az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. Felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2020. augusztus 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 384/2020. (VIII.11.) határozata a Soroksári Fehérasztal Társaság 2020. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.2020. évben a Soroksári Fehérasztal Társaságot 300.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: Soroksár polgári hagyományait elősegítő összejövetelek, tanulmányi utak és kirándulások szervezése. A támogatás forrása az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. Felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2020. augusztus 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 385/2020. (VIII.11.) határozata a Soroksári Grassalkovich Kör Egyesület 2020. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.2020. évben a Soroksári Grassalkovich Kör Egyesületet 400.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: Soroksári viseletről fotóalbum készítése. A támogatás forrása az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. Felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2020. augusztus 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 386/2020. (VIII.11.) határozata az A Soroksári Nagyboldogasszony Plébániáért Alapítvány 2020. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.2020. évben az A Soroksári Nagyboldogasszony Plébániáért Alapítványt 500.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: A 923. sz. Pázmány Péter Cserkészcsapat 2020. évi nagytáborának támogatása. A támogatás forrása az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. Felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2020. augusztus 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 387/2020. (VIII.11.) határozata a Soroksári Nőegylet Egyesület 2020. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.2020. évben a Soroksári Nőegylet Egyesületet 300.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: Gyógyfürdői látogatás. A támogatás forrása az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
Felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2020. augusztus 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 388/2020. (VIII.11.) határozata a Szent Erzsébet a Szegényekért Alapítvány - Soroksári Karitász csoportja 2020. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.2020. évben a Szent Erzsébet a Szegényekért Alapítvány - Soroksári Karitász csoportját 700.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: A Soroksári Karitász Csoport rászorulókat támogató 2020. évi programjainak megvalósítása. A támogatás forrása az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. Felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2020. augusztus 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 389/2020. (VIII.11.) határozata civil szervezetek helyszíni ellenőrzésre történő kijelöléséről a 2020. évi támogatásukhoz kapcsolódóan
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) rendelet 7. § (2a) bekezdése alapján a támogatott civil szervezetek közül az alábbi szervezeteket jelöli ki helyszíni ellenőrzés céljából: Soroksári Fehér Asztaltársaság és Erzsébeti és Soroksári Szülők Egyesülete
II. Felkéri a polgármestert az érintettek értesítésére.
Határidő: 2020. augusztus 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 390/2020. (VIII.11.) határozata a Molnár-sziget déli csücsök területére vonatkozó beépítési koncepciók véleményezésével kapcsolatban:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Molnár-sziget déli csücsök tekintetében első ütemben a körbejárhatóság lehetőségét, a sétány kialakítását kívánja biztosítani.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a Hivatal útján vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy milyen közművekkel lehet ellátni a déli csücsköt, továbbá hogy hogyan, milyen módon lehet a déli csücsök területének, a komp átkelő környékének a közművesítését megvalósítani.
Határidő: 2020. december 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 391/2020. (VIII.11.) határozata a Tündérkert területén csónaktároló kialakításával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a Tündérkert területén konténer csónaktároló kialakítását nem támogatja.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 392/2020. (VIII.11.) határozata a 185003 és 184939 hrsz.-ú ingatlanok nyilvános pályázat útján történő értékesítéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata az 1/1 tulajdoni hányadban tulajdonát képező
a) 185003 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Új élet u. 14. / Kovász u. 14., az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett, szociális otthon” megnevezésű, 11.514 m2 területű, valamint
b) 184939 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Felső Duna soron található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett,          beépítetlen terület” megnevezésű, 1.904 m2 területű
ingatlanokat nyílt, egyfordulós pályázati eljárás keretében értékesíteni kívánja, azzal, hogy
- a 185003 helyrajzi számú ingatlan önállóan is megvásárolható, a 184939 helyrajzi számú ingatlan csak a 185003 helyrajzi számú ingatlannal együttesen, oszthatatlan szolgáltatásként;
- a 185003 helyrajzi számú ingatlan kizárólag szociális ellátó intézmény létesítésének és működtetésének céljára vásárolható meg, ezen hasznosítási kötelezettség érvényes a 185003 helyrajzi számú ingatlan önállóan történő, illetve a 184939 helyrajzi számú ingatlannal történő együttes, oszthatatlan szolgáltatásként történő megvásárlása esetén is; ezen célnak megfelelő hasznosítás kötelezettségének biztosítása céljából szerződést biztosító mellékkötelezettségként kötbért is kikötő településrendezési szerződés megkötése szükséges az adásvételi szerződés hatályba lépésének feltételeként;
- a minimális ajánlható vételár a 185003 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában bruttó 306.000.000,- Ft (ÁFA fizetési kötelezettség nem áll fenn), a 184939 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában nettó 49.500.000,-Ft + 27 % ÁFA azaz bruttó 67.850.000,- Ft, a részletes pályázati kiírás ára nettó 10.000 ,-Ft + 27 % ÁFA azaz bruttó 12.700,- Ft, a pályázati biztosíték összege a nettó minimális vételár 20%-ában kerül meghatározásra, a célnak megfelelő hasznosítás kötelezettségének biztosítása céljából kötendő településrendezési szerződésben a szerződést biztosító mellékkötelezettségként meghatározandó kötbér összege pedig 400.000.000,-Ft.
A pályázati eljárás lebonyolításáról a Polgármesteri Hivatal útján maga gondoskodik. A pályázatot előminősítő eljárás nem előzi meg, alternatív ajánlat nem tehető. A részletes pályázati kiírás részeként jóváhagyja a jelen határozat 1. melléklete szerinti adásvételi szerződés és a jelen határozat 2. melléklete szerinti településrendezési szerződés tervezetét, azzal, hogy azok tartalmától az önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérés lehetséges.
II. felkéri a Polgármesteri Hivatalt a jelen határozat 3. számú melléklete szerinti, az I. pontban szereplő adatokkal valamint a pályázati felhívás megjelentetésének időpontja függvényében megállapítandó határidőkkel/határnapokkal kiegészített pályázati felhívás közzétételéről történő gondoskodásra, a részletes pályázati kiírásnak Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 43/2011. (XI. 18.) rendeletében szereplő vonatkozó rendelkezések szerinti összeállítására, a pályázati eljárás lebonyolítására, majd a pályázat eredménye megállapításának tárgyában új Képviselő-testületi előterjesztés készíttetésére.
III. felkéri a Jegyzőt, hogy a pályázatot az Önkormányzat nevében hirdesse meg.
IV. felhatalmazza és felkéri a Polgármestert, hogy legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig jelölje ki a pályázatok bontását és értékelését végző bírálóbizottság tagjait.
Határidő: 2021. január 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester, dr. Szabó Tibor jegyző

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 393/2020. (VIII.11.) határozata a 185618/3 helyrajzi számú ingatlan megosztásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata kezdeményezi Budapest Főváros Kormányhivatalának Földhivatali Főosztálya által 185618/3 helyrajzi számon nyilvántartott, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonát képező, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű 6136 m2 területű ingatlan megosztását a T-101662 számon készített változási vázrajz szerint.
II. a felkéri a Polgármestert a telekalakításhoz szükséges dokumentumok elkészíttetésére, a telekalakítási eljáráshoz szükséges okiratok aláírására, a telekalakítási eljárás kérelmezésére, valamint a telekalakítást engedélyező véglegessé vált határozat kézhezvételét követően a telekalakítás ingatlan-nyilvántartáson történő átvezetésének kérelmezésére.
Határidő: 2021. március 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 394/2020. (VIII.11.) határozata Név szobrászművész és Név életjáradéki szerződésre vonatkozó kérelmével kapcsolatos döntéséről (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Név szobrászművész és felesége Név életjáradékra vonatkozó kérelmét nem támogatja,
II. ugyanakkor legalább 3 millió forint értékben műtárgyakat vásárol Név szobrászművésztől, melyhez szakmai segítséget kér a Galéria’13 vezetőjétől, Geiger Tamástól.
III. Felkéri a Polgármestert az érintettek értesítésére.
Határidő: 2020. december 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 395/2020. (VIII.11.) határozata az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek utazó konduktori ellátásának biztosításáról szóló megállapodás megkötésére
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az előterjesztésben foglaltak alapján Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata és a Semmelweis Egyetem között kötendő Együttműködési Megállapodást az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja
II. felhatalmazza a Polgármestert az Együttműködési Megállapodás aláírására és jövőbeni módosítására
Határidő: 2020. augusztus 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 396/2020. (VIII.11.) határozata az Utcáról Lakásba Egyesület által tervezett lakóépület beruházással kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. nem támogatja a kerület központi részén olyan beruházás megvalósítását, mely során szociális bérlakások kerülnek kialakításra közterületen élő hajléktalan emberek számára.
II. felhatalmazza a Polgármestert, hogy – az érintett terület képviselőjével egyeztetve – keresse meg az Utcáról Lakásba Egyesületet és kínáljon fel önkormányzati cseretelket a kerület nem frekventált részén, vagy tegyen vételi ajánlatot az érintett telek megvásárlására.
Határidő: 2020. augusztus 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 397/2020. (VIII.11.) határozata a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány kuratóriumi tagjának megválasztásáról és alapító okiratának módosításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. tudomásul veszi, hogy a 165/2020. (III.10.) határozatával a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány kuratóriumi tagjává választott Tamási Benjámin (születési hely, idő, anyja neve) lemondását.
II. a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány felügyelőbizottsági tagjának megválasztja az alábbi természetes személyt a 2020. augusztus 11. napjától 2025. március 15. napjáig terjedő határozott időre:
Tamásiné Mórik Katalin (1237 Budapest,)
III. a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány Alapító Okiratának 7. pontjának d) alpontját az alábbiak szerint módosítja:
„d) A kuratórium tagjai:
2020.
március 16. napjától 2025. március 15. napjáig tartó határozott időre:
Tóth Gergely 1204 Budapest,
Pánczél András 1238 Budapest, és
Fülöp Tibor József 1239 Budapest,
szám alatti lakosok,
2020.
augusztus 11. napjától 2025. március 15. napjáig tartó határozott időre:
Tamásiné Mórik Katalin 1237 Budapest, 
szám alatti lakos.
Az alapítóval jogviszonyban áll: Egresi Antal
Tóth Gergely
Az alapítóval nem áll jogviszonyban: Pánczél András
Fülöp Tibor József
Tamásiné Mórik Katalin
A kuratóriumi tagság a megválasztás napjától a 2025. március 15. napjáig tartó határozott időtartamra szól.”
IV.
a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát aláírja, és gondoskodik arról, hogy az a szükséges mellékletekkel felszerelten a Fővárosi Törvényszékhez határidőn belül benyújtásra kerüljön.
Határidő: 2020. szeptember 11.
Felelős: Bese Ferenc polgármester