2020. február 11.

A 2020. február 11-én megtartott képviselő-testületi ülés
h a t á r o z a t a i

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 60/2020. (II.11.) határozata a 2020. február 11-ei képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
A Képviselő-testület
a 2020. február 11-ei képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:
1.) Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről
2.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosítására
3.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008. (IV. 25.) rendeletének módosítására
4.) Javaslat az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítására
5.) Javaslat az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására
6.) Javaslat a Polgármester 2020. évi szabadságának ütemezésére
7.) Javaslat a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségének betöltéséhez pályázat kiírásáról szóló döntés meghozatalára
8.) Javaslat támogatási megállapodás megkötésére a Soroksár Közrendjéért és Közbiztonságáért Alapítvánnyal
9.) Javaslat a 1237 Budapest, Dinnyehegyi út 1. (Hrsz: 195271/11) szám alatt található, „A2” jelzésű, 60 m2 alapterületű, valamint „gondnoki helyiség” 61 m2 alapterületű helyiségeknek Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye részére történő térítésmentes használatba adására
10.) Javaslat a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet módosítás tervezetével kapcsolatban beérkezett partnerségi vélemények elbírálására
11.) Javaslat a kerületi építési szabályzat (KÉSZ) 4. ütemének tervezetére vonatkozó szakmai vélemények elbírálására
12.) Javaslat a 186681/3 és 186681/4 helyrajzi számú ingatlanok (Tündérkert) nem önkormányzati rendezvényekre történő igénybevétele esetén alkalmazandó feltételek módosításáról
13.) Javaslat a 187317/0/A/3 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Sodronyos u. 33. szám, 3. ajtó alatt található ingatlan értékesítéséről szóló döntés meghozatalára
14.) Javaslat a 186342 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII., Vetés utca 8. alatt található, 530 m2 területű ingatlan 12/72 arányú tulajdoni hányadának értékesítésére
15.) Javaslat a 186753/3 helyrajzi számú, természetben Bp. XXIII. Haraszti út 30/d sz. alatt található (tulajdoni lap szerinti címhely Pál apostol u. 2. „felülvizsgálat alatt”) ingatlan értékesítésére kiírandó nyilvános árverés feltételeinek megállapítására
16.) Javaslat az Apró utca és a Nevelő utca Fatimai utca és Mezőlak utca közötti szakaszának kiszabályozására
17.) Javaslat a 196667 helyrajzi számú, természetben a Völgyhajó utcában található ingatlan részleges kisajátítására
18.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
19.) Javaslat a Soroksári Hírlap szerkezetének, tartalmi elemeinek meghatározására
20.) Beszámolók a Soroksári Hírlap 2019. évi működéséről
21.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2019. évi munkájáról
22.) Tájékoztató a „Tiszta Soroksárért” napok előkészítéséről
23.) Tájékoztató Budapest Főváros Kormányhivatala XXIII. Kerületi Hivatala 2019. évi munkájáról (10.00 órára javasolt)
24.) Javaslat a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői pályázatával kapcsolatos egyes döntések meghozatalára (az 1-3. sz. határozati javaslatokról szóló döntést– több érintett pályázó kérésére – zárt ülés keretében kell meghozni.)
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 61/2020. (II.11.) határozata a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elutasítja a Jogi és Ügyrendi Bizottság javaslatát, mely szerint a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosítása során érvényesüljön:
- a napirend előtti felszólalás biztosítása a Frakciók részére,
- a 2019. december 31-éig hatályban lévő SZMSZ-ben meghatározott időkorláttal „Egyebek” napirendi pont felvétele,
- a jelenleg hatályos SZMSZ 73. §-át a Képviselő-testület ne módosítsa.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 62/2020. (II.11.) határozata a „Javaslat az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására" c. napirendi pont tárgyalása során keletkezett vita lezárásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Javaslat az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására" c. napirendi pont tárgyalása során keletkezett vitát lezárja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 63/2020. (II.11.) határozata az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásával kapcsolatos döntés meghozataláról
A Képviselő-testület elutasítja a javaslatot, mely szerint
„a Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja Bányai Amir, Bereczki Miklós, dr. Staudt Csaba és Zimán András önkormányzati képviselők az önkormányzat 2020. évi költségvetéséhez benyújtott módosító javaslatát az alábbiak szerint:
- A Derce- és Szitás köz, Klébl Márton utca aszfaltozása, csatornázása 10.000.000,- Ft összegben,
- Fedett könnyűszerkezetes vásárcsarnok létesítése, ahol helyet kapna hentesüzlet, zöldséges, élelmiszerbolt 50.000.000,- Ft összegben,
- RSD soroksári ágának kotrása, rendezése 45.000.000,- Ft összegben,
- Közvilágítás fejlesztése Péterimajorban 30.000.000,- Ft összegben,
- Egészségügyi intézmények támogatása, CT beszerzés 70.000.000,- Ft összegben,
- Közvilágítás megoldása a Pályaudvar soron 4.000.000,- Ft összegben,
- Nyomógombos gyalogátkelők létesítése a kerületben, így különösen a Vecsés út – Szitás utca, illetve a Vecsés út – Templom utca kereszteződéseiben, illetve a Grassalkovich úton az Erzsébet utcánál, továbbá a Újtelep úton a Szent László utca kereszteződésében, valamint a Szent László utcán a Pistahegyi úti kereszteződésben 30.000.000,- Ft összegben,
- A közbiztonság növelése a kamerarendszer fejlesztésével, a legfőbb csomópontokon utcai segélyhívók kihelyezésével 20.000.000,- Ft összegben,
- A Hősök téri, illetve Grassalkovich úti parkolási problémák megoldása, a nem helyi lakosok számára fizetős, korlátozott idejű parkolás bevezetésével, amely nagyban csökkentené az ott parkoló autók számát, egyúttal P+R parkoló kialakítása. 20.000.000,- Ft összegben,
- Hősök téri játszótér biztonságossá tétele, a sövény melletti közepes magasságú (120 cm) kerítés létesítésével, amely meggátolná a véletlen baleseteket 2.000.000,- Ft összegben,
- Fedett, korszerű, paddal ellátott buszmegállók kialakítása 25.000.000,- Ft összegben,
- Újtelepi kerékpárút 25.000.000,- Ft összegben,
- Újtelepi nagyjátszótéren bérelt mosdó kialakítása 2.000.000,- Ft összegben,
- Milleniumtelepi játszótér kialakítása 20.000.000,- Ft összegben,
- Gyáli-patak partján szabadidős lehetőségek kialakítása (Gyalog- és kerékpárút, kutyafuttató, padok elhelyezése) 40.000.000,- Ft összegben,
- Parkolóhelyek felfestése 5.000.000,- Ft összegben,
- Parkosítás, fásítás 10.000.000,- Ft összegben,
- Illegális szemétlerakás megakadályozására kamerák telepítése 10.000.000,- Ft összegben,
- Szemétgyűjtő edények és kutyaszemetesek kihelyezése 5.000.000,- Ft összegben,
- Gyermekek oltásának támogatása 5.000.000,- Ft összegben.”
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 64/2020. (II.11.) határozata az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásával kapcsolatos döntés meghozataláról
A Képviselő-testület elutasítja a javaslatot, mely szerint
„a Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja Bányai Amir, Bereczki Miklós, dr. Staudt Csaba és Zimán András önkormányzati képviselők az önkormányzat 2020. évi költségvetéséhez benyújtott módosító javaslatát az alábbiak szerint:
- a 8. melléklet 8.1 táblázatában szereplő a Német Nemzetiségi Önkormányzat részére tervezett 12.000.000,- Ft összegű támogatást 20.000.000,- Ft összegű támogatás módosítását.
- a 8. melléklet 8.1 táblázatában szereplő 4.700.000,- Ft összegű „ügyvédi díjak” megnevezésű tétel törlését.
- a 10. melléklet 10.1.1 táblázatában szereplő, „104-kód: Molnár-sz. kalandpark, játszótér építése” megnevezésű tételhez kapcsolódó összeg 3.300.000,- Ft összeggel történő csökkentését.”
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 65/2020. (II.11.) határozata az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásával kapcsolatos döntés meghozataláról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében a Német Nemzetiségi Önkormányzat részére javasolt 12.000.000,- Ft összegű támogatást 15.000.000,- Ft-ra megemeli, melynek forrása az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének „általános tartalék” sora.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2020. (II.11.) határozata Bese Ferenc polgármester szavazásból való kizárásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Javaslat az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására” c. napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból – érintettsége miatt – Bese Ferenc polgármestert.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 67/2020. (II.11.) határozata az Önkormányzat 2020. évi költségvetése fő összegeinek meghatározásáról
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének
                   költségvetési kiadási összegét            9.060.190.000 Ft-ban
                   finanszírozási kiadásait                    
                   költségvetési bevételi összegét           6.204.338.600 Ft-ban
                   finanszírozási bevételeit                    2.855.851.400 Ft-ban
                   kiadási és bevételi főösszegét            9.060.190.000 Ft-ban
fogadja el.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 68/2020. (II.11.) határozata az Önkormányzat 2019. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek, és a Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek elfogadásáról
A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételeit a 6. sz. melléklet 6.1. táblázata alapján 8.774.909.000 Ft-ban fogadja el, a Polgármesteri Hivatal költségvetési és finanszírozási bevételei a 6. sz. melléklet 6.2. táblázata szerint 1.390.364.000 Ft-ban fogadja el.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 69/2020. (II.11.) határozata az Önkormányzat képviselőinek 2019. évi személyi juttatásai és befizetési kötelezettségei, valamint a Polgármesteri Hivatal alkalmazásában állók 2019. évi személyi juttatásai és befizetési kötelezettségei összegének elfogadásáról
A Képviselő-testület az Önkormányzat képviselőinek személyi juttatásait és befizetési kötelezettségeit a 7. sz. melléklet 7.1. táblázata szerint 175.731.000 Ft-ban, a Polgármesteri Hivatal alkalmazásában állók (köztisztviselők, MT hatálya alá tartozók, és közfeladatot ellátók) személyi juttatásainak és befizetési kötelezettségeinek összegét a 7. sz. melléklet 7.2. táblázata szerint 1.064.854.000 Ft-ban fogadja el.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 70/2020. (II.11.) határozata az Önkormányzat 2019. évi működési és finanszírozási kiadásainak, valamint a Polgármesteri Hivatal működési kiadásainak elfogadásáról
A Képviselő-testület az Önkormányzat a működési és finanszírozási kiadásait a 8. sz. melléklet 8.1. táblázata szerint 4.058.461.000 Ft-ban, a Polgármesteri Hivatal működési kiadásait a 8. sz. melléklet 8.2. táblázata szerint 298.840.000 Ft-ban fogadja el.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 71/2020. (II.11.) határozata az Önkormányzat ellátottjainak 2019. évi pénzbeli juttatásai összegének megállapításáról
A Képviselő-testület az Önkormányzat ellátottjainak pénzbeli juttatásainak összegét a 9. sz. melléklet szerint 90.000.000 Ft-ban állapítja meg.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 72/2020. (II.11.) határozata az Önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásai, valamint a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összegének elfogadásáról
A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási kiadásait a 10. sz. melléklet 10.1. táblázata alapján 3.019.811.000 Ft-ban fogadja el, a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait a 10. sz. melléklet 10.2. táblázata szerint 26.670.000 Ft-ban fogadja el.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2020. (II.11.) határozata az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében a tervezett céltartalék összegének megállapításáról
A Képviselő-testület az Önkormányzat tervezett céltartalékait a 11. sz. melléklet szerint 1.387.906.000 Ft-ban állapítja meg.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 74/2020. (II.11.) határozata az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében az általános tartalék összegének elfogadásáról
A Képviselő-testület az általános tartalékot a 11. sz. melléklet szerint 43.000.000 Ft-ban fogadja el.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 75/2020. (II.11.) határozata a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények 2019. évi tervezett bevételeinek és tervezett kiadásainak jóváhagyásáról
A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett bevételeit a 12. sz. melléklet, a tervezett kiadásait pedig a 13. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 76/2020. (II.11.) határozata a 2019. évi költségvetésében a Polgármesteri Hivatal létszáma és az intézményi létszám meghatározásáról
A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézményi létszámot az 15. sz. melléklet szerint határozza meg.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 77/2020. (II.11.) határozata a Polgármester 2020. évi szabadságának ütemezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:
Bese Ferenc polgármester 2020. évi rendes szabadságának ütemezését az általa előterjesztett ütemezéssel jóváhagyja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 78/2020. (II.11.) határozata a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségének betöltésére szóló pályázat kiírásáról
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata úgy dönt, hogy
I. a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft ügyvezetői tisztségének betöltésére pályázatot hirdet, a pályázat feltételeit jelen határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően határozza meg.
II. a vezetői megbízatás időtartamát 2020. május 1. – 2025. április 30. között határozza meg.
III. a pályázat benyújtásának határidejeként 2020. március 15. napját, a pályázat elbírálásának határidejeként pedig 2020. április 30. napját jelöli meg.
IV. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati kiírás közzétételéről.
V. felkéri a Polgármestert, hogy a pályázati határidő lejártát követően a pályázatokat terjessze a Képviselő-testület elé.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
Határidő: 2020. április 30.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 79/2020. (II.11.) határozata támogatási megállapodás megkötésére a Soroksár Közrendjéért és Közbiztonságáért Alapítvánnyal
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:
elfogadja a Soroksár Közrendjéért és Közbiztonságáért Alapítvány 5/2019. (12. 10.) SKKA határozatába foglalt felajánlását és megköti az Alapítvánnyal a határozat 1. számú mellékletét képező támogatási megállapodást, valamint annak 5.1. pontja alapján a támogatási megállapodás mellékletét képező tulajdonjog átruházási szerződést. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a Soroksár Közrendjéért és Közbiztonságáért Alapítvány értesítésére és felhatalmazza a szerződés aláírására arra az esetre kiterjedően is, ha a felek annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérnek.
Határidő: 2020. március 05.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 80/2020. (II.11.) határozata a 1237 Budapest, Dinnyehegyi út 1. (Hrsz: 195271/11) szám alatt található, „A2” jelzésű, 60 m2 alapterületű, valamint „gondnoki helyiség” 61 m2 alapterületű helyiségeknek Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye részére történő térítésmentes használatba adásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII kerület Soroksár Önkormányzata 2020. február 15. napjától a helyiségek Önkormányzat által történő bérlete fennálltának idejére térítésmentesen használatba adja Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye részére gyermekorvosi valamint védőnői tevékenység feladatellátásának elősegítése, támogatása céljára a 1237 Budapest, Dinnyehegyi út 1. (Hrsz: 195271/11) szám alatt található, „A2” jelzésű, 60 m2 alapterületű, valamint „gondnoki helyiség” 61 m2 alapterületű bérelt helyiségekben található rendelőt annak leltár szerinti berendezésével és felszerelésével együtt, valamint az egészségügyi és egyéb kiszolgáló célokra szolgáló közös helyiségeket.
II. felkéri a polgármestert, hogy a használatba adáshoz szükséges megállapodást Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézményével megkösse.
Határidő: a határozati javaslat I. pontja tekintetében 2020. február 29., a határozati javaslat II. pontja tekintetében az átadást követő 30 napon belül.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 81/2020. (II.11.) határozata a Soroksár településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet módosításának tervezetére vonatkozóan beérkezett partnerségi vélemények elbírálásával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület
I. úgy dönt, hogy a Soroksár településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet módosításának tervezetével kapcsolatban beérkezett partnerségi véleményeket az azokra adott válaszok szerint elfogadja.
II. felkéri a polgármestert, hogy a véleményezési szakasz lezárását követően gondoskodjon a beérkezett vélemények elbírálásával kapcsolatos döntések dokumentálásáról, valamint közzétételéről.
III. felkéri a főépítészt, hogy a Képviselő-testület döntéséről értesítse az észrevételt, javaslatot tevőket.
Határidő: 2020. február 29.
Felelős: Tóth András főépítész
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 82/2020. (II.11.) határozata a Budapest XXIII. kerület M51 autóút – M5 autópálya – Dózsa György út – közigazgatási határ által határolt területre (KÉSZ 4. ütem - Péteri-major és új M0 autóút térségére) vonatkozóan, valamint a KÉSZ 1-3. ütemek területére vonatkozóan felmerült egyéb, szakmailag támogatott változtatásokra vonatkozóan beérkezett szakmai vélemények elbírálásával kapcsolatos döntéséről  
A Képviselő-testület
I. úgy dönt, hogy az M51 autóút – M5 autópálya – Dózsa György út – közigazgatási határ által határolt területre (KÉSZ 4. ütem - Péteri-major és új M0 autóút térségére) vonatkozóan, valamint a KÉSZ 1-3. ütemek területére vonatkozóan felmerült egyéb,
szakmailag támogatott változtatásokra vonatkozóan beérkezett szakmai véleményeket az azokra adott – előterjesztés 1. számú mellékletét képező – válaszok szerint elfogadja.
II. felkéri a polgármestert, hogy a szakmai véleményezési szakasz lezárását követően gondoskodjon a beérkezett vélemények elbírálásával kapcsolatos döntések dokumentálásáról, valamint közzétételéről.
III. felkéri a polgármestert, hogy az M51 autóút – M5 autópálya – Dózsa György út – közigazgatási határ által határolt területre (KÉSZ 4. ütem - Péteri-major és új M0 autóút térségére) vonatkozóan, valamint a KÉSZ 1-3. ütemek területére vonatkozóan felmerült egyéb, szakmailag támogatott változtatásokra vonatkozó – beérkezett vélemények alapján átdolgozott – rendelet-tervezetet, az egyeztetési eljárás során beérkezett valamennyi vélemény és a véleményezési szakaszban keletkezett egyéb dokumentum egy példányát, továbbá azok másolati példányát elektronikus adathordozón küldje meg az állami főépítésznek végső szakmai véleményezés céljából.
Határidő: 2020. február 29.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 83/2020. (II.11.) határozata a 186681/3 és 186681/4 helyrajzi számú (Tündérkert) nem önkormányzati rendezvényekre történő igénybevétele esetén alkalmazandó használati díjtételeiről szóló 443/2018. (XI.20.) határozat módosítására
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a 443/2018. (XI.20.) határozata I. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„I. A 186681/3 és 186681/4 helyrajzi számú ingatlanokat (Tündérkert) kizárólag közfeladat ellátásának céljára, illetve közösségi használat céljára adja bérbe, és a terület tekintetében – a nem az Önkormányzat által megrendezésre kerülő rendezvényekre, eseményekre – az alábbi használati díjtételeket állapítja meg:
Használt terület megnevezése
Közösségi célú használat díja
Közfeladatok ellátásához szorosan kapcsolódó közösségi célú használat díja közoktatási-köznevelési, intézmények számára
Terasz
3.400,-Ft/óra
0,-Ft/óra
Kiállítótér
3.900,-Ft/óra
0,-Ft/óra
Füves terület
1000 m2-ig
14,-Ft/m2/óra
0,- Ft/m2/óra
1001-5000 m2-ig
13,-Ft/m2/óra
0,- Ft/m2/óra
5000 m2 felett
12,-Ft/m2/óra
0,- Ft/m2/óra
186681/3 + 186681/4 helyrajzi számú ingatlanok teljes területe
Egyéni megállapodás alapján
Sörpadok igénybevétele a 186681/3 és 186681/4 helyrajzi számú ingatlanok területén
200,-Ft/nap/db (garnitúra)
0,-Ft/nap/db (garnitúra)
Sörpadok igénybevétele a 186681/3 és 186681/4 helyrajzi számú ingatlanok területén kívül
500-Ft/nap/db (garnitúra)
0,-Ft/nap/db (garnitúra)
 
 
 
 
 
 A közfeladat ellátása céljából történő használat díjmentes.
Határidő: azonnal
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 84/2020. (II.11.) határozata a 186681/3 és 186681/4 helyrajzi számú (Tündérkert) nem önkormányzati rendezvényekre történő igénybevétele esetén alkalmazandó használati díjtételeiről szóló 443/2018. (XI.20.) határozat módosítására
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a 443/2018. (XI.20.) határozata II. és III. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„II. Közösségi célú használatnak kizárólag az alábbi típusú rendezvények lebonyolítása minősül:
Közösségi célnak minősül minden olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet által folytatott tevékenység, amelyek
- szociális ellátások biztosítása, illetve kapcsolódó szolgáltatások,
- egészségügyi ellátások biztosítása, illetve kapcsolódó szolgáltatások,
- oktatási-nevelési feladatok ellátása és kapcsolódó szolgáltatások,
- kulturális és művészeti feladatok ellátása és kapcsolódó szolgáltatások,
- hagyományőrzés,
- sport
céljából végeznek.
III. Közösségi célú használatnak nem minősülő rendezvények:
- a családi rendezvény,
- a pártrendezvény,
- a gazdasági társaságok által szervezett zártkörű rendezvények,
- a kereskedelmi tevékenység, valamint
- a szolgáltatási tevékenység”
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 85/2020. (II.11.) határozata a 186681/3 és 186681/4 helyrajzi számú (Tündérkert) nem önkormányzati rendezvényekre történő igénybevétele esetén alkalmazandó használati díjtételeiről szóló 443/2018. (XI.20.) határozat módosítására
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a 443/2018. (XI.20.) határozata kiegészül a következő, IV. ponttal:
„IV. A Tündérkert közösségi használat céljára történő bérbeadása a kérelmező által megjelölt igénybevételi időpont előtt legalább 10 munkanappal kérelmezhető. A Tündérkert közösségi használat céljára történő bérbeadása nem engedélyezhető olyan személy vagy szervezet részére, aki/amely korábban a részére engedélyezett bérlet során megszegte a bérleti szerződésben foglalt bármely kötelességét, vagy akinek/amelynek az Önkormányzattal vagy a Polgármesteri Hivatallal szemben felé bármely jogcímen lejárt pénztartozása áll fenn.”
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 86/2020. (II.11.) határozata a 187317/0/A/3 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Sodronyos u. 33. szám 3. ajtó alatt található ingatlan értékesítéséről 
A Képviselő- testület úgy dönt, hogy 
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a 187317/0/A/3 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Sodronyos u. 33. szám 3. ajtó alatt található ingatlant értékesíteni kívánja Raffael László bérlő részére.
II. felkéri a Polgármestert a kérelmező értesítésére, a kérelmező által az értékbecslési díj 50%-ának megfizetését követően az értékbecslés elkészíttetésére, majd előterjesztés készíttetésére a konkrét eladási ajánlatról az értékbecslésben szereplő összegtől függően a Képviselő-testület vagy a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság részére.
Határidő: 2020. május 31.
Felelős: Polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 87/2020. (II.11.) határozata a 186342 helyrajzi számú, természetben a 1239 Budapest, Vetés utca 8. szám alatt található az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű, 530 m2 alapterületű ingatlanon fennálló 12/72 tulajdoni hányadának értékesítésével kapcsolatos döntéséről
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
I. a 186342 helyrajzi számú, természetben a 1239 Budapest, Vetés utca 8. szám alatt található a közhiteles ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű, 530 m2 alapterületű belterületi ingatlannak a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata tulajdonát képező 12/72 tulajdoni hányadát ingatlanforgalmi szakértői vélemény ismeretében értékesíti Jordan Tibor Zoltánné részére.
II. felkéri a Polgármestert az kérelmező értesítésére, az értékbecslés megrendelésére és új előterjesztés készítésére az értékbecslésben szereplő összegtől függően a Képviselő-testület vagy a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság részére.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
Határidő: 2020. április 30.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 88/2020. (II.11.) határozata az Önkormányzat tulajdonában álló 186753/3 helyrajzi számú, természetben Bp. XXIII. Haraszti út 30/d sz. alatt található (tulajdoni lap szerinti címhely Pál apostol u. 2. „felülvizsgálat alatt”) ingatlan értékesítésére kiírandó nyilvános árverés feltételeinek megállapításáról
I. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a 186753/3 hrsz.-ú, természetben Budapest XXIII., Haraszti út 30/d sz. alatt található (tulajdoni lap szerinti címhely Pál apostol u. 2. „felülvizsgálat alatt”) ingatlant nyilvános árverésen értékesíti
1. bruttó 30.000.000-Ft kikiáltási áron,
2. 100.000 Ft licitlépcső mellett,
3. az árverést a Polgármesteri Hivatal bonyolítsa,
4. a részletes árverési kiírást tartalmazó dokumentum eladási ára 10.000 Ft + Áfa,
5. az Ingatlanon található kőkereszt jelenlegi helyén történő megtartási kötelezettségével.
II. Felkéri a Polgármestert az árverési hirdetmény elkészítésére és közzétételére.
III. Eredményes árverés esetére felkéri a Polgármestert a 2. sz. melléklet szerinti adásvételi-szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
Határidő: 2020. december 31.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 89/2020. (II.11.) határozata a Mezőlak utca - Nyír utca - Fatimai utca - Szent László utca által határolt telektömbben található ingatlanokból a szabályozási terven közterületként szereplő ingatlanok kiszabályozásáról A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a 2020. évben megkezdi a Mezőlak utca - Nyír utca - Fatimai utca - Szent László utca által határolt telektömbben található ingatlanokból a 26/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletében található SZT-08 számú szabályozási tervlapon az Apró utca és a Nevelő utca folytatásaként szereplő közterületek kiszabályozását a Fatimai utca felől kezdve.
II. felkéri a Polgármestert a szükséges vázrajzok és értékbecslések elkészíttetésére, majd az értékbecslésben szereplő összegtől függően előterjesztések készítésére a Képviselő-testület vagy a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság részére az egyes, szabályozással érintett ingatlanok tulajdonosai felé a kiszabályozandó közterületek megvásárlására vonatkozó vételi ajánlatról. Amennyiben bármely ingatlan tekintetében fennáll a kisajátítás lefolytatásának bármely feltétele, felkéri a Polgármestert a szükséges kisajátítási vázrajzok elkészíttetésére, egyúttal felhatalmazza a kisajátítási eljárás megindítására, az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező nyilatkozat, valamint a kisajátítási eljárásban szükséges egyéb - önkormányzat érdekét nem sértő - nyilatkozatok, meghatalmazások megtételére, valamint a kisajátítási eljárás során, illetve a kisajátítási határozatban foglaltakkal kapcsolatban egyezség megkötésére, amennyiben az az Önkormányzat érdekeit nem sérti
Felelős: Bese Ferenc, Polgármester
Határidő: 2020. december 31.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 90/2020. (II.11.) határozata a 196667 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. ker. Molnár u. 56/A „felülvizsgálat alatt” illetve Völgyhajó utca 47/A szám található ingatlan 26/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelet (KÉSZ) 1. számú mellékletében található SZT-03 számú szabályozási tervlapon közterületként szereplő részére vonatkozó kisajátításról 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. kezdeményezi a 196667 helyrajzi számú ingatlanból a Kerületi Építési Szabályzatról szóló 26/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelet (KÉSZ) 1. számú mellékletében található SZT-03 számú szabályozási tervlapon közterületként szereplő ingatlanrész kisajátítását, egyúttal
II. felkéri a Polgármestert a kisajátítási vázrajz elkészíttetésére, a kisajátítási eljárás kezdeményezésére vonatkozó kérelemnek a Budapest Főváros Kormányhivatalához történő benyújtására, a jelen határozat mellékletét képező nyilatkozat, valamint a kisajátítási eljárásban szükséges egyéb - önkormányzat érdekét nem sértő - nyilatkozatok, meghatalmazások megtételére, valamint a kisajátítási eljárás során, illetve a kisajátítási határozatban foglaltakkal kapcsolatban egyezség megkötésére, amennyiben az az Önkormányzat érdekeit nem sérti.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
Határidő: 2020. december 31.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 91/2020. (II.11.) határozata a Bese Ferenc polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról szóló 445/2019. (XII. 03.) határozat I. pontjának módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 445/2019. (XII. 03.) határozat I. pontját oly módon, hogy annak I. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép, a határozat egyebekben nem változik.:
„I. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (2) és (6) bekezdése alapján Bese Ferenc főállású polgármestert megbízatásának időtartamára 2019. október 13. napjától, havonta bruttó 997 200,- Ft összegű illetmény, 149 580,- Ft összegű költségtérítés és bruttó 34 785,- Ft idegen-nyelvtudási pótlék illeti meg.”
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének testületének 92/2020. (II.11.) határozata Fuchs Gyula főállású alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról szóló 449/2019. (XII.03.) határozat I. pontjának módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
módosítja a 449/2019. (XII. 03.) határozat I. pontját oly módon, hogy annak I. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép, a határozat egyebekben nem változik: 
I. megbízatásának időtartamára Fuchs Gyula főállású alpolgármester illetményét bruttó 797 800,- Ft/hó, költségtérítését pedig 119 670,- Ft/hó összegben állapítja meg.”
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 93/2020. (II.11.) határozata a Sinkovics Krisztián Ádám főállású alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról szóló 20/2020. (I.21.) határozat I. pontjának módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
módosítja a 20/2020. (I.21.) határozat I. pontját oly módon, hogy annak I. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép, a határozat egyebekben nem változik: 
„I. megbízatásának időtartamára Sinkovics Krisztián Ádám főállású alpolgármester illetményét bruttó 797 800,- Ft/hó, költségtérítését 119 670,- Ft és a részére járó idegen-nyelvtudási pótlékot pedig bruttó 46 380,- Ft összegben állapítja meg.”
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 94/2020.(II.11.) határozata a Soroksári Hírlap szerkezetének, tartalmi elemeinek meghatározásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:
- megerősíti azt, hogy a Soroksári Hírlap Budapest Főváros XXIII. kerületének társadalompolitikai és szolgáltató lapja, amelynek célja a helyi lakosság számára sokoldalú, hiteles, rendszeres tájékoztatás nyújtása Soroksár életéről és az aktuális kérdéseket illetően, továbbá a lakosság informálása a kerületben történő vagy történt jelentős eseményekről. Ennek keretében az újságban a lakosság kiegyensúlyozott, pártatlan, objektív tájékoztatást kap a képviselő-testület munkájáról, megjelennek a Polgármesteri Hivatal és egyéb szervek hivatalos hirdetményei és közleményei, a kerületi rendezvények, valamint a kerület civil és sport élete az adott lapszám mindenkori terjedelme függvényében. Az újság mindenkori szerkesztőjének szerkesztői szabadsága körébe tartozik előbbi elvek figyelembevételével a lapszám tartalmának összeállítása, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény, a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló törvény és az egyéb hatályos jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartásával.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 95/2020. (II.11.) határozata a Soroksári Hírlap 2019. évi működéséről szóló beszámolók elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:
I. elfogadja a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal mint kiadó beszámolóját a Soroksári Hírlap 2019. évi működéséről.
II. elfogadja a szerkesztői feladatok ellátásával megbízott PROMOTHEUS AGENCY Bt. beszámolóját a Soroksári Hírlap 2019. évi működéséről.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 96/2020. (II.11.) határozata a Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  
a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 97/2020 (II.11.) határozata a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat elbírálásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. K. H. pályázatát a pályázati kiírásban előírt végzettség hiánya miatt elutasítja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a pályázót értesítse a Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: 2020. február 29.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 98/2020 (II.11.) határozata a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat elbírálásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. P. D. Á. pályázatát a pályázati kiírásban előírt végzettség hiánya miatt elutasítja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a pályázót értesítse a Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: 2020. február 29.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 99/2020. (II.11.) határozata a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat elbírálásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. L. A. pályázó pályázatát, a pályázat határidőn túl történő benyújtására tekintettel elutasítja.
II. felkéri a Polgármestert a pályázó értesítésére.
Határidő: 2020. február 29.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 100/2020. (II.11.) határozata a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat elbírálásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. tudomásul veszi, hogy G. T. és T. B. pályázók érvényes pályázatukat visszavonták.
II. felkéri a Polgármestert a pályázók értesítésére.
Határidő: 2020. február 29.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 101/2020 (II.11.) határozata a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat érvénytelenné nyilvánításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a 555/2019. (XII.03.) számú határozatával kiírásra került intézményvezetői pályázatot érvénytelennek nyilvánítja
II. felkéri a Polgármestert, hogy a pályázókat értesítse a Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: 2020. február 29.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 102/2020. (II. 11.) határozata a Táncsics Mihály Művelődési Ház megbízott intézményvezető kijelöléséről (zárt ülés)
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata úgy dönt, hogy
I. a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői tisztségének ellátására Geiger Tamás (születési hely, idő) 1239 Budapest, szám alatti lakost bízza meg határozott időtartamra 2020. február 24-től 2020. április 30. napjáig.
II. felkéri a polgármestert az érintett személy értesítésére és a szükséges munkaügyi dokumentumok elkészíttetésére.
Határidő: 2020. február 23.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 103/2020. (II.11.) határozata az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságra átruházott hatáskör egyedi esetben (a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői pályázatának kiírásáról szóló döntés meghozatala) történő visszavonásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságra a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának 3. melléklet 6.4. pontjában meghatározott átruházott hatáskörét a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői pályázat kiírása tárgyú egyedi ügyben visszavonja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 104/2020. (II.11.) határozata a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői pályázatának kiírásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői pályázatának pályázati feltételeit jelen határozat 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően határozza meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati kiírás közzétételéről.
Határidő: azonnal
Felelős: Bese Ferenc polgármester