2020. január 21.

A 2020. január 21-én megtartott képviselő-testületi ülés
h a t á r o z a t a i

 

 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2020. (I. 21.) határozata a 2020. január 21-ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elutasítja a javaslatot, mely szerint
„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2020. január 21-ei Képviselő-testületi ülésén utolsó napirendi pontként tárgyalja a „Kérdések feltevése” c. napirendi pontot.”
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2020. (I.21.) határozata a 2020. január 21-ei Képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
A Képviselő-testület
a 2020. január 21-ei Képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:
1.) Javaslat az építésügyi igazgatási feladatok Kormányhivatal részére történő átadásával kapcsolatos Megállapodás elfogadására
2.) Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről
3.) Javaslat a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 9/2017.(III.23.) önkormányzati rendelet módosítására
4.) Javaslat az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítására
5.) Javaslat a Budapest Főváros XXIII. Kerületi Építési Szabályzatról szóló 26/2017.(IX.22.) önkormányzati rendelet módosítására (külön szintű közúti-vasúti aluljáró építésével érintett terület és a Szamosi Mihály Sporttelep területe)
6.) Javaslat a soroksári nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára
7.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelete módosítására
8.) Javaslat alpolgármester megválasztására (szóbeli előterjesztés)
9.) Javaslat az Önkormányzat tárgyévi saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásairól szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapítására
10.) Javaslat a 2020. évi forrásmegosztás véleményezésére
11.) Javaslat a Polgármesteri Hivatal 2020. évi nyári- és téli igazgatási szünet időpontjának, továbbá a 2020. évi munkaszüneti napok körüli munkarendjének meghatározására
12.) Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft.-vel és a Soroksári Sport Club Kft.-vel történő megállapodások megkötésére
13.) Javaslat a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségének betöltéséhez pályázat kiírásáról szóló döntés meghozatalára
14.) Javaslat a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségének betöltéséhez pályázat kiírásáról szóló döntés meghozatalára
15.) Javaslat a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői pályázatát véleményező bizottság létrehozására
16.) Javaslat a Bölcsőde 2020. évi nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyására
17.) Javaslat az óvodák és tagintézményeik 2020. évi nyári zárva tartásának és ügyeleti rendjének elfogadására
18.) Javaslat a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézettel kötött támogatási szerződés módosítására
19.) Javaslat a 186724/1 helyrajzi számú, a Kerületi Építési Szabályzatról szóló a 26/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelet (KÉSZ) 1. számú melléklet SZT-04 számú tervlap szerint a Vágó utca szélesítéséhez szükséges ingatlan megvásárlására
20.) A településképi arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel kapcsolatban beérkezett vélemények kiértékeléséről szóló főépítészi éves tájékoztató
21.) Tájékoztató a jogszabályváltozásokról
22.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
23.) Javaslat a XXI. Kerület és Környéke Mentőalapítványa Közhasznú Alapítvány részére nyújtandó támogatási igény elbírálására (10.00 órára javasolt)
24.) Javaslat a Soroksári Hírlap szerkesztője személyéről történő döntésre, valamint megállapodás megkötésére a Soroksári Hírlap kiadásával kapcsolatos feladatok és jogok tárgyában
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2020. (I.21.) határozata az építésügyi igazgatási feladatok átvételével kapcsolatban Budapest Főváros Kormányhivatalával történő megállapodás megkötéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az építésügyi igazgatási feladatok átadás-átvételével kapcsolatban megköti a jelen határozat mellékletét képező Megállapodást Budapest Főváros Kormányhivatalával, egyúttal
II. felhatalmazza a polgármestert, hogy a Megállapodást írja alá azzal, hogy az aláíráskor az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon a megállapodásban foglaltaktól eltérhet.
Határidő: 2020. január 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2020. (I. 21.) határozata a soroksári nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete
I. a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.§ (2) bekezdése alapján felülvizsgálta a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által a
  • Soroksári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzattal,
  • a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzattal és a
  • Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzattal
kötött és a 463/2019. (XII.03.) számú határozattal elfogadott Együttműködési megállapodásokat, és úgy dönt, hogy azokat a jelen határozat 1., 2. valamint 3. melléklete szerint módosítja, egyben felhatalmazza a Polgármestert az együttműködési megállapodások aláírására.
II. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy jelen határozat alapján gondoskodjon a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XII. 03.) önkormányzati rendelet módosításának a Képviselő-testületi ülésére való beterjesztéséről.
Határidő:   az I. pont vonatkozásában: 2020. február 15.
                  a II. pont vonatkozásában: azonnal
Felelős:     az I. pont vonatkozásában: Bese Ferenc polgármester
                  a II. pont vonatkozásában: dr. Szabó Tibor jegyző
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2020. (I.21.) határozata a „Javaslat alpolgármester megválasztására" c. napirendi pont tárgyalása során keletkezett vita lezárásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Javaslat alpolgármester megválasztására" c. napirendi pont tárgyalása során keletkezett vitát lezárja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2020. (I. 21.) határozata Sinkovics Krisztián Ádám alpolgármesterré történő megválasztásáról
A Képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel, Sinkovics Krisztián Ádámot választja meg főállású foglalkoztatási jogviszonyban a nem a Képviselő-testület tagjai közül megválasztott alpolgármesternek.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2020. (I.21.) határozata Sinkovics Krisztián Ádám főállású alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapításával kapcsolatos döntés meghozataláról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elutasítja a javaslatot, mely szerint
„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
megbízatásának időtartamára Sinkovics Krisztián Ádám főállású alpolgármester illetményét a polgármesteri illetmény összegének 70 %-a összegben állapítja meg.”
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2020. (I.21.) határozata Sinkovics Krisztián Ádám főállású alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. megbízatásának időtartamára Sinkovics Krisztián Ádám főállású alpolgármester illetményét bruttó 825.600,-Ft/hó, költségtérítését pedig 123.840,- Ft/hó összegben állapítja meg.
II. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2020. (I.21.) határozata az Önkormányzat tárgyévi saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásairól szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata tárgyévi saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeinek a jelen költségvetési évet követő három évre várható összegét jelen határozat 1. sz. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2020. (I.21.) határozata a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2020. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2020. évi megosztásáról szóló rendelettervezetet támogatja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy írásban keresse meg a Főpolgármesteri Hivatalt, hogy adjanak pontos tájékoztatást, hogy a Fővárosi Önkormányzatnak mekkora összegű bevétele származik a XXIII. kerületi iparűzési- és idegenforgalmi adók befizetéséből.
III. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről, a testületi ülést követően haladéktalanul értesítse Karácsony Gergely főpolgármester urat.
Határidő: azonnal
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2020. (I.21.) határozata a Polgármesteri Hivatal 2020. évi nyári- és téli igazgatási szünete időtartamának meghatározásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:
I. A Polgármesteri Hivatalban
a) nyáron: 2020. július 20-tól 2020. augusztus 23-ig,
b) télen: 2020. december 21-től 2021. január 03-ig
igazgatási szünetet rendel el.
Az igazgatási szünetek időtartama alatt a Polgármesteri Hivatal zárva tart. Az egyes szervezeti egységek ügyelet útján biztosítják a zavartalan ügymenetet és a feladatellátást, valamint a lakossági ügyfélszolgálatot.
II. Felkéri a Polgármestert, hogy a Jegyző útján tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Határidő: 2020. február 28.
Felelős: Bese Ferenc polgármester, dr. Szabó Tibor jegyző útján.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2020. (I.21.) határozata a Polgármesteri Hivatal 2020. évi munkaszüneti napok körüli – naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó – munkarendjének meghatározásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:
I. A Polgármesteri Hivatal 2020. augusztus 29-én (szombat / munkanap) zárva tart. Az ügyeletet a portaszolgálat telefonos tájékoztatás útján oldja meg.
II. A Polgármesteri Hivatal 2020. december 12-én (szombat / munkanap) zárva tart. Az ügyeletet a portaszolgálat telefonos tájékoztatás útján oldja meg.
III. Felkéri a Polgármestert, hogy a Jegyző útján, tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Határidő: 2020. február 28.
Felelős: Bese Ferenc polgármester, dr. Szabó Tibor jegyző útján.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2020.(I.21.) határozata egyes szerződések Soroksári Sportcsarnok NKft.-vel és Soroksár Sport Club Kft.-vel történő megkötésével kapcsolatos döntések meghozatalára
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft.-vel és a Soroksári Sport Club Kft.-vel történő megállapodások megkötésére” c. napirendi ponttal kapcsolatos döntés meghozatalánál a két gazdasági társasággal kapcsolatos megállapodások megkötéséről külön-külön hozzon döntést.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2020.(I.21.) határozata egyes szerződések Soroksári Sportcsarnok NKft.-vel és Soroksár Sport Club Kft.-vel történő megkötésével kapcsolatos döntések meghozatalára
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft.-vel és a Soroksári Sport Club Kft.-vel történő megállapodások megkötésére” c. napirendi ponthoz kiegészítésként megküldött, a Soroksár Sport Club Kft. és a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására irányuló javaslatot a napirend keretében megtárgyalja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2020. (I.21.) határozata a „Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft.-vel és a Soroksári Sport Club Kft.-vel történő megállapodások megkötésére" c. napirendi pont tárgyalása során keletkezett vita lezárásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft.-vel és a Soroksári Sport Club Kft.-vel történő megállapodások megkötésére" c. napirendi pont tárgyalása során keletkezett vitát lezárja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2020. (I. 21.) határozata Tüskés Józsefné szavazásból való kizárásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft.-vel és a Soroksári Sport Club Kft.-vel történő megállapodások megkötésére” c. napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból – érintettsége miatt – Tüskés Józsefné képviselőt.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2020.(I.21.) határozata támogatási szerződés Soroksári Sportcsarnok NKft.-vel történő megkötéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Soroksári Sportcsarnok Kft. tevékenységét a 2020. évben 40.000.000,- Ft összeggel támogatja, amely összeg erejéig kötelezettséget vállal a 2020. évi költségvetés terhére, és megköti a Soroksári Sportcsarnok Kft.-vel a határozat 1. számú mellékletét képező támogatási szerződést. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a Soroksári Sportcsarnok Kft. értesítésére és felhatalmazza a szerződés aláírására arra az esetre kiterjedően is, ha a felek annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérnek.
Határidő: 2020. március 1.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat I. pontjában szereplő kötelezettségvállalás 2020. évi költségvetésben való szerepeltetéséről.
Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2020.(I.21.) határozata egyes szerződések Soroksár Sport Club Kft.-vel történő megkötéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:
I. megköti a Soroksár Sport Club Kft.-vel a határozat 1. számú mellékletét képező, csekély összegű támogatás nyújtására irányuló megállapodást azzal, hogy a Képviselő-testület a pénzbeli támogatás összegét 18.000.000,- Ft-ban, az ingyenes használati jog értékét 2.223.000,- Ft-ban, a támogatás támogatástartalmát pedig ezek összegében, azaz 20.223.000,- Ft -ban határozza meg, továbbá a pénzbeli támogatás 18.000.000,- Ft összege erejéig kötelezettséget vállal a 2020. évi költségvetés terhére. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a Soroksár Sport Club Kft. értesítésére és felhatalmazza a szerződés aláírására arra az esetre kiterjedően is, ha a felek annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérnek.
Határidő: 2020. március 1.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
II. a Soroksár Sport Club Kft. utánpótlás-nevelési tevékenységét 2020. évben 26.000.000,- Ft összeggel támogatja, amely összeg erejéig kötelezettséget vállal a 2020. évi költségvetés terhére, és megköti a Soroksár Sport Club Kft.-vel a határozat 2. számú mellékletét képező támogatási szerződést. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a Soroksár Sport Club Kft. értesítésére és felhatalmazza a szerződés aláírására arra az esetre kiterjedően is, ha a felek annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérnek.
Határidő: 2020. március 1.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
III. megköti a Soroksár Sport Club Kft.-vel a határozat 3. számú mellékletét képező szponzorálási szerződést éves szinten 42.000.000,- Ft + áfa összegű szponzori díj kikötésével, amely összeg erejéig kötelezettséget vállal a 2020. évi költségvetés terhére. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a Soroksár Sport Club Kft. értesítésére és felhatalmazza a szerződés aláírására, arra az esetre kiterjedően is, ha a felek annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérnek.
Határidő: 2020. március 1.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
IV. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat I.-III. pontjaiban szereplő kötelezettségvállalások 2020. évi költségvetésben való szerepeltetéséről.
Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2020. (I.21.) határozata a Soroksár Sport Club Kft. Alapító Okiratának módosításáról:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Soroksár Sport Club Kft. Alapító Okiratának 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:
2. A társaság alapítója
Név: ................................................................................................................
Születési hely és idő: ......................................................................................
Anyja születési neve: ......................................................................................
Lakcím:............................................................................................................
Cégnév (név): Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): 15735863-8411-321-01
Székhely: 1239 Budapest, Grassalkovich út 162.
Képviseletre jogosult neve: Bese Ferenc polgármester
Anyja születési neve:
Lakcím: 1239 Budapest,”
II. egyben elfogadja a Soroksár Sport Club Kft. jelen határozat 1. sz. mellékletében foglalt egységes szerkezetű Alapító Okiratát, figyelemmel az ügyvezető adataiban a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által Cg.01-09-698061/65. számú végzéssel hivatalból elvégzett javításra is,
III. felhatalmazza továbbá a Polgármestert, hogy a Soroksár Sport Club Korlátolt Felelősségű Társaság módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát aláírja, és felkéri, hogy gondoskodjon arról, hogy az a szükséges mellékletekkel felszerelten a Fővárosi Törvényszékhez határidőn belül benyújtásra kerüljön.
Határidő: 2020. február 5.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2020. (I.21.) határozata a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosításáról:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft. Alapító Okiratának 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:
2. A társaság alapítója
Cégnév (név): Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): 15735863-8411-321-01
Székhely: 1239 Budapest, Grassalkovich út 162.
Képviseletre jogosult neve: Bese Ferenc polgármester
Lakcím: 1239 Budapest,”
II. egyben elfogadja a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft. jelen határozat 1. sz. mellékletében foglalt egységes szerkezetű Alapító Okiratát,
III. felhatalmazza továbbá a Polgármestert, hogy a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft.  módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát aláírja, és felkéri, hogy gondoskodjon arról, hogy az a szükséges mellékletekkel felszerelten a Fővárosi Törvényszékhez határidőn belül benyújtásra kerüljön.
Határidő: 2020. február 5.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 33/2020.(I.21.) határozata a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet részére támogatást megállapító 347/2019.(VII.02.) határozat alapján megkötött Támogatási Szerződés módosítására
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a 347/2019.(VII.02.) határozat alapján megkötött, a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet I. számú Kardiológiai Belgyógyászati Osztályon egy orvosi szoba és egy vizsgáló kétágyas, komfortos (zuhanyzós-wc-s) betegszobává alakításához, valamint a feleslegessé váló közös használatú vizesblokkból orvosi tartózkodó és mellékhelység kialakítására, továbbá ápolási eszközökkel, bútorokkal való felszerelésére nyújtott Támogatási Szerződést jelen határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja.
II. felhatalmazza a Polgármestert jelen határozat melléklete szerinti tartalommal a Támogatási Szerződést módosító szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától - az elszámolási határidő kivételével - az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
III. felkéri a Polgármestert, hogy a 20 000 000,- Ft támogatási összeget a 2019. évi költségvetési maradvány Képviselő-testület elé történő beterjesztésekor vegye figyelembe.
Határidő:   a II. pont vonatkozásában: 2020. január 31.,
a III. pont vonatkozásában: a 2019. évi költségvetési maradvány elfogadására irányuló javaslat előterjesztése
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2020. (I.21.) határozata Szappan Szilárd részére hozzászólási jog biztosításáról
A Képviselő-testület úgy határoz, hogy
„Javaslat a XXI. Kerület és Környéke Mentőalapítványa Közhasznú Alapítvány részére nyújtandó támogatási igény elbírálására" c. napirendi pont keretében hozzászólási jogot biztosít Szappan Szilárd – az Alapítvány kuratóriumi elnöke -részére.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 35/2020. (I. 21.) határozata a XXI. Kerület és Környéke Mentőalapítványa Közhasznú Alapítvány részére nyújtandó támogatási igény elbírálásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. kötelezettséget vállal az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének terhére a XXI. Kerület és Környéke Mentőalapítványa Közhasznú Alapítvány részére a XX-XXIII. kerületi mentőállomás közös tartózkodójába 3 darab műbőr kanapé beszerzéséhez 700.000,- Ft, azaz Hétszázezer Forint egyösszegű támogatás biztosítására.
II. felhatalmazza a Polgármestert jelen határozat melléklete szerinti tartalommal a Támogatási Szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától – a támogatási cél és a támogatási összeg kivételével – az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
III. felkéri a Polgármestert az I. pontban foglaltak szerinti támogatáshoz szükséges összegnek az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében való szerepeltetésére.
IV. felhatalmazza a Polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot a Menőállomással és az érintett kerületekkel a Mentőállomás esetleges további fejlesztésének támogatásával kapcsolatban.
V. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről értesítse Szappan Szilárd kuratóriumi elnök urat
Határidő:   a II. pont vonatkozásában: 2020. február 29.
a III. pont vonatkozásában: az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet előterjesztésének időpontja
a IV. pont vonatkozásában: 2020. január 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2020. (I. 21.) határozata a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségének betöltésére szóló pályázat kiírásáról
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata úgy dönt, hogy 
I. a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségének betöltésére pályázatot hirdet, a pályázat feltételeit jelen határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően határozza meg.
II. a Vezetői megbízatás időtartamát 2020. április 1. – 2025. március 31. közötti időszakra határozza meg.
III. a pályázat benyújtásának határidejeként: 2020. február 29. napját, a pályázat elbírálásának határidejeként pedig 2020. március 31. napját jelöli meg.
IV. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati kiírás közzétételéről.
V. felkéri a Polgármestert, hogy a pályázati határidő lejártát követően a pályázatokat terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő: 2020. április 30.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2020. (I. 21.) határozata a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségének betöltésére szóló pályázat kiírásával kapcsolatos döntés meghozataláról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a „Javaslat a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségének betöltéséhez pályázat kiírásáról szóló döntés meghozatalára” c. napirendi ponttal kapcsolatos döntés meghozatalát elnapolja a 2020. február 11-én tartandó képviselő-testületi ülésre.
II. meghosszabbítja 2020. április 30-áig a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségének ellátásával megbízott Sasvári Ilona megbízási jogviszonyát, felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
III. felkéri a Polgármestert, hogy a „szakirányú felsőfokú végzettség” mint pályázati feltétel tartalmának pontos meghatározásáról külső szerv véleményének beszerzésével gondoskodjon.
Határidő: az I. és III. pont vonatkozásában: 2020. február 11.,
a II. pont vonatkozásában: értelemszerű
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2020. (I.21.) határozata a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői pályázatait véleményező bizottság létrehozásáról.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Táncsics Mihály Művelődési Ház igazgatói (magasabb vezetői) álláshelyére 2019-ben kiírt pályázatra jelentkező pályázók meghallgatására, illetve a benyújtott pályázatokkal kapcsolatos vélemény kialakítására bizottságot hoz létre, a bizottság összetételét az alábbiak szerint határozza meg:
a) az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság tagjai:
Orbán Gyöngyi (elnök)
Egresi Antal
dr. Staudt Csaba
Zimán András Ferenc,
Napholcz József,
Herling Erik,
Baucsek Rajmund
továbbá
b) Kubik Anna, a Magyar Művészeti Akadémia tagja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az I. b) pontban meghatározott személy megkereséséről.
Határidő: 2020. január 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2020. (I.21.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Bölcsődéjének nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. jóváhagyja Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Bölcsődéjének nyári nyitvatartási rendjét úgy, hogy a Bölcsőde 2020. július 20. napjától 2020. augusztus 07. napjáig zárva tart. A zárva tartási időszakon kívüli nyári bölcsődei napokra az általános nyitvatartási rend érvényes.
II. felkéri a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény vezetőjét, hogy a gyermekek felügyeletének, gondozásának megszervezése érdekében tájékoztassa a szülőt, törvényes képviselőt a bölcsőde nyári zárva tartásának rendjéről.
Határidő: II. pont esetében 2020. február 15.
Felelős: Takácsné Juhász Ildikó a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény intézményvezetője
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2020. (I.21.) határozata az Óvodák és tagintézményeik nyári zárva tartásának és nyári ügyeleti rendjének elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az óvodák és tagintézményeik nyári zárva tartását és nyári ügyeleti rendjét jelen határozat 1. melléklete szerint elfogadja
II. felkéri a Polgármestert az érintettek értesítésére.
Határidő: 2020. január 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete 41/2020 (I.21.) határozata a 186724/1 helyrajzi számú, tulajdoni lap szerint a Péter apostol utca 6. szám alatt található ingatlan megvásárlásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata meg kívánja szerezni a 186724/1 helyrajzi számú 2320 m2 területű ingatlan tulajdonjogát adásvétel útján 52.631.140 Forint, azaz ötvenkettőmillió-hatszázharmincegyezer-egyszáznegyven forint ellenében, mely összegből 37.287.040 Ft a földterületért fizetendő összeg, 11.876.600 Ft az épületek, építmények és növényzet kártalanítási értéke, és 3.467.500 Ft az épületek, építmények bontási, illetve növényzet irtási költsége.
II. felkéri a Polgármestert a 2. számú mellékletében foglalt táblázat szerinti vételi, illetve megváltási ajánlatok megtételére, azok valamennyi tulajdonos, kapcsolódó haszonélvezeti jog jogosultja által történő elfogadása, valamint a végrehajtási jogok jogosultjainak adásvételhez történő hozzájárulása esetén jelen előterjesztés 3. számú mellékletét képező adásvételi szerződés megkötésére, melytől az Önkormányzat érdekeit nem sértve eltérhet.
III. a II. pont szerint megtett vételi, illetve megváltási ajánlat az ingatlan bármely tulajdonosa, vagy a kapcsolódó haszonélvezeti jog jogosultja általi elutasítása, illetőleg a végrehajtási jogok jogosultjainak az adásvételhez történő hozzá nem járulása esetére felhatalmazza a polgármestert a kisajátítási eljárás megindítására, az ahhoz szükséges nyilatkozatok, dokumentumok aláírására.
Határidő: 2020. december 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2020. (I. 21.) határozata a 184097 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos, a 10/2019. (I.22.) határozattal, valamint a 275/2017. (VI.06.) határozattal módosított 80/2015. (II. 17.) határozatának módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 10/2019. (I.22.) Ök határozattal, valamint a 275/2017. (VI.06.) Ök. határozattal módosított 80/2015. (II.17.) határozatának végrehajtási határidejét 2020. december 31. napjára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2020. (I.21.) a Hősök terén nyilvános illemhely létesítésével kapcsolatos döntéséről szóló 13/2019. (I. 22.) határozattal és a 10/2018. (I. 23.) határozattal módosított 259/2017. (V.09.) határozatának módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 13/2019. (I. 22.) határozattal és a 10/2018. (I. 23.) határozattal módosított 259/2017. (V.09.) határozat végrehajtási határidejét 2020. december 31. napjára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2020. (I. 21.) határozata a közös tulajdon megszűntetése lehetőségének vizsgálatára való felkérésről szóló a 384/2019. (IX.10.) határozattal, valamint a 353/2018. (X.09.) határozattal módosított 397/2017. (IX.12.) határozatának módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 384/2019. (IX.10.) határozattal, valamint a 353/2018. (X.09.) határozattal módosított 397/2017. (IX.12.) határozatának végrehajtási határidejét 2020. június 30. napjára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2020. (I.21.) határozata a 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. szám alatti társasház közös tulajdon megszüntetése iránti perbeli egyezségi ajánlat módosításáról szóló, a 358/2018. (X.09.), 21/2019. (I.22.), 373/2019. (VIII. 06.) és a 386/2019. (VIII. 06.) határozattal módosított 230/2018. (VI.05.) Ök. határozatának módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 358/2018. (X.09.), 21/2019. (I.22.), 373/2019. (VIII. 06.) és a 386/2019. (VIII. 06.) határozattal módosított 230/2018. (VI.05.) Ök. határozatának végrehajtási határidejét 2020. május 31. napjára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2020.(I.21.) határozata a Soroksár településképi arculati kézikönyv, valamint településképi rendelet módosítási eljárásának lefolytatásáról szóló 22/2019. (I.22.) határozattal módosított 254/2018. (VII.10.) határozat módosításáról 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 22/2019.(I.22.) határozattal módosított 254/2018.(VII.10.) határozat végrehajtási határidejét 2020. július 31. napjára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2020.(I.21.) határozata a GOH csomópont felüljáró festésével kapcsolatos döntéseiről szóló 303/2019. (VII.02.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 303/2019.(VII.02.) határozat végrehajtási határidejét 2020. december 31-ére.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2020. (I.21.) határozata a 185003 és 184939 hrsz.-ú (természetben: 1239 Budapest, Új élet utcában található) ingatlanok hasznosításáról szóló, a 26/2019. (I.22.) és a 387/2019. (IX. 10.) határozatokkal módosított 340/2018. (IX.11.) határozatának módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 26/2019. (I.22.) és a 387/2019. (IX. 10.) határozatokkal módosított 340/2018. (IX.11.) határozatának végrehajtási határidejét 2020. szeptember 30. napjára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 49/2020. (I.21.) határozata a 195325/21 hrsz.-ú természetben Budapest XXIII. ker. Szent László utcában található ingatlan megvásárlásáról szóló, a 293/2019. (VII.02.) határozattal módosított 366/2018.(X.09.) határozatának módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 293/2019. (VII.02.) határozattal módosított 366/2018.(X.09.) határozatának végrehajtási határidejét 2020. szeptember 30. napjára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 50/2020.(I.21.) határozata a nemzetiségi köznevelési intézmény alapításával kapcsolatos döntéseiről szóló 226/2019. (V.07.) határozattal módosított 462/2018. (XII.04.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 226/2019.(V.07.) határozattal módosított 462/2018.(XII.04.) határozat végrehajtási határidejét 2020. december 31. napjára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 51/2020. (I.21.) határozata a 186784/5 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatban benyújtott kérelemről való döntéseiről szóló 139/2019.(III.12.) határozatának módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 139/2019.(III.12.) határozatának végrehajtási határidejét 2020. június 30. napjára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 52/2020. (I.21.) határozata a Budapest XXIII. kerület 186556/4 hrsz.-ú, Háló u. 28-30. szám alatti ingatlan, a térképkivonaton Háló u. 28. szám alatt feltüntetett ingatlanrészének megfelelő 151/324 tulajdoni hányada értékesítéséről szóló, a 391/2019. (IX.10.) határozattal módosított 189/2019. (IV.09.) határozatának módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 391/2019. (IX.10.) határozattal módosított 189/2019. (IV.09.) határozatának végrehajtási határidejét 2020. június 30. napjára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 53/2020. (I.21.) határozata a 184916 helyrajzi számú, természetben 1238 Budapest XXIII. ker. Felső Dunasor 29. szám alatt található ingatlan hasznosításáról szóló 236/2019. (V.07.) határozatának módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 236/2019. (V.07.) határozatának végrehajtási határidejét 2020. június 30. napjára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének  54/2020. (I.21.) határozat a Budapest XXIII. 185876 helyrajzi számú, természetben Grassalkovich út 161-163. szám alatt található épületegyüttes felülvizsgálatát követő hasznosításával kapcsolatos döntéséről szóló 307/2019. (VII.02.)  határozatának módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja 307/2019. (VII.02.) határozata végrehajtási határidejét 2020. december 31-ére.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének  55/2020. (I.21.) határozat a  Budapest XXIII. 185876 helyrajzi számú, természetben Grassalkovich út 161-163. szám alatt található épületegyüttes felülvizsgálatát követő hasznosításával kapcsolatos (hosszútávú fejlesztési terv) döntéséről szóló 308/2019. (VII.02.)  határozatának módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja 308/2019. (VII.02.) határozata végrehajtási határidejét 2020. december 31-ére.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 56/2020. (I.21.) határozata a 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. szám alatti társasház közös tulajdon megszüntetése iránti perbeli egyezségi ajánlat módosításáról szóló 373/2019. (VIII.06.) határozatának módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 373/2019. (VIII.06.) határozatának végrehajtási határidejét 2020. május 31. napjára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 57/2020. (I.21.) határozata a 186725 helyrajzi számú, természetben Budapest Főváros XXIII. kerület Sportpálya utca ás Péter apostol utca között található ingatlan egyes részeire vonatkozó kisajátítási eljárás kezdeményezéséről szóló 375/2019. (VIII.06.) határozatának módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 375/2019. (VIII.06.) határozatának végrehajtási határidejét 2020. március 31. napjára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2020. (I.21.) határozata a Soroksári Hírlap 2020. évi lapszámai szerkesztőjének személyéről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a Soroksári Hírlap szerkesztői feladatainak 2020. évi ellátására irányuló beszerzési eljárás eredményeképp a Soroksári Hírlap szerkesztői feladatait 2020. évben a Promotheus Agency Bt. (4481 Nyíregyháza, Gyula utca 1., képviseli: Petneházy Dávid ügyvezető) lássa el és felkéri a Kiadót a megbízási szerződés megkötésére.
Határidő: 2020. február 5.
Felelős: dr. Szabó Tibor jegyző
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 59/2020. (I.21.) határozata a Soroksári Hírlap kiadásával kapcsolatos feladatokról és jogokról szóló megállapodás megkötéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
megköti a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatallal a határozat 1. számú mellékletét képező megállapodást a Soroksári Hírlap kiadásával kapcsolatos feladatokról és jogokról, és felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására, arra az esetre kiterjedően is, ha a felek annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérnek.
Határidő: 2020. február 5.
Felelős: Bese Ferenc polgármester