2020. július 14.

A 2020. július 14-én megtartott képviselő-testületi ülés
h a t á r o z a t a i

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 306/2020. (VII.14.) határozata a 2020. július 14-ei képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak módosításáról
A Képviselő-testület a 2020. július 14-ei képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint módosítja:
I. a Meghívóban 21. napirendi pontként szereplő „Javaslat a 185003 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. ker. Új élet u. 14./Kovász u. 14. szám alatt található, valamint a 184939 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Felső Duna sor 26-28. szám alatt található ingatlanok nyílt pályázati eljárás keretében történő együttes értékesítésével kapcsolatos döntés meghozatalára” című napirendi pont tárgyalását a 2020. augusztus 11-ei Képviselő-testületi ülésre halasztja.
II. a Meghívóban a 23. napirendi pontként szereplő „Javaslat a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői pályázatával kapcsolatos egyes döntések meghozatalára” és a 24. napirendi pontként szereplő „Javaslat az I. sz. Összevont Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálására” című napirendi pontokat egymást követően, a Meghívóban 6. napirendi pontként szereplő napirend megtárgyalását követő napirendi pontokként tárgyalja.
III. Sürgősséggel, első napirendi pontként napirendjére felveszi a „Javaslat a Dél-budapesti kerékpárút megvalósításának támogatásáról szóló szándéknyilatkozat elfogadására” című napirendi pontot.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 307/2020. (VII.14.) határozata a 2020. július 14-ei képviselő-testületi ülés módosított napirendi pontjainak elfogadásáról
A Képviselő-testület
a 2020. július 14-ei képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja
1. Javaslat a Dél-budapesti kerékpárút megvalósításának támogatásáról szóló szándéknyilatkozat elfogadására (sürgősségi indítvány)
2. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről
3. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosítására, továbbá Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatalnál további köztisztviselők foglalkoztatására irányuló döntés meghozatalára
4. Javaslat a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítására
5. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008. (IV. 25.) rendeletének módosítására
6. Javaslat az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 10/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítására
7. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2019. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelete megalkotására
8. Javaslat a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői pályázatával kapcsolatos egyes döntések meghozatalára
9. Javaslat az I. sz. Összevont Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálására
10. Javaslat az Önkormányzat 2019. évi költségvetési maradványa elfogadására
11. Javaslat a Jogi és Ügyrendi Bizottság külsős bizottsági tagjának megválasztására (Az érintett nyilatkozatának függvényében zárt ülés)
12. Javaslat Bp. XXIII. Orbán utcai (Orbán u. 39.sz., 196556/6 hrsz. – Szőlődomb u. között) víziközmű átadására vonatkozó megállapodás megkötésére
13. Javaslat a 6. számú felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozóan dr. Jakab Erzsébet egyéni vállalkozó felnőtt háziorvossal megkötött feladat-ellátási szerződés módosítására
14. Javaslat a Soroksári Önkormányzat Táncsics Mihály Művelődési Ház, Tündérkert Szabadidő Park és a Közösségi Ház lakosság általi igénybevételének felülvizsgálatára
15. Önálló képviselői indítvány(Bereczki Miklós)
16. Önálló képviselői indítvány (Bereczki Miklós)
17. Önálló képviselői indítvány (Sebők Máté Zoltán)
18. Javaslat a Szentlőrinci út-Szent László u. – Nyír u. – Fatimai u. által határolt területen található, ¼ - ¾ tulajdoni hányadban Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata és Budapest Főváros Önkormányzata osztatlan közös tulajdonát képező ingatlanok értékesítésére
19. Javaslat a 196668 helyrajzi számú, természetben a Völgyhajó utcában található ingatlan részleges kisajátítására
20. Javaslat az önkormányzati (rész)tulajdonban álló, a MÁV vasútvonal- Szentlőrinci út-Közöslegelő dűlő-Vecsés út által határolt területen, a Nyír utca– Fatimai utca – Szentlőrinci út – Temetősor által határolt területen, valamint a Fűzfás utca –RSD mellékág – Molnár utca – Völgyhajó utca által határolt területen elhelyezkedő külterületi/zártkerti, mezőgazdasági övezetben található ingatlanok értékesítésével kapcsolatos döntés meghozatalára
21. Javaslat a 185086/0/A/5 helyrajzi számú, természetben 1238 Budapest, Templom u. 64. fszt. 5. szám alatt található ingatlan értékesítéséről szóló elvi döntés meghozatalára
22. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadásáról és vagyonkezelési szerződés megkötéséről szóló döntés meghozatalára a 185613/1 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában
23. Javaslat a Budapest XXIII. 185876 helyrajzi számú, természetben Grassalkovich út 161-163. szám alatt található ingatlan 4200/13500 tulajdoni hányadának megvásárlására
24. Javaslat a Budapest XXIII. kerület 186552/17 hrsz. alatti ingatlanból a Vadevezős u. 20. szám alatt található kb. 185 m2 alapterületű ingatlanrész és az azon található 65 m2 alapterületű lakás hasznosításáról szóló döntés meghozatalára
25. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
26. Beszámoló a veszélyhelyzet ideje alatt megtett polgármesteri és jegyző intézkedésekről
27. Időközi beszámoló a 141/2020. (III.10.) határozat vonatkozásában, Bereczki Miklós képviselő által végrehajtott feladatokról
28. Tájékoztató a jogszabályváltozásokról
29. Javaslat „Soroksár Díszpolgára” cím és „Soroksárért Érdemérem” adományozására (zárt ülés)
30. Javaslat az „Év Kerületi Polgárőre” cím adományozására (zárt ülés)
31. Kérdések, bejelentések – SZÓBELI
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 308/2020. (VII.14.) határozata a Dél-budapesti kerékpárút megvalósításának támogatásáról szóló szándéknyilatkozat elfogadásával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a jelen határozat mellékletét képező szándéknyilatkozatot elfogadja, egyúttal felhatalmazza a polgármestert annak aláírására, valamint arra, hogy a Dél-budapesti kerékpárút beruházás folytatása, majd annak sikeres megvalósítása érdekében tárgyalásokat folytasson az érintett többi kerület, Magyarország Kormánya, illetve az Európai Unió bármely olyan szervezetével, illetve képviselőjével, amely a beruházás céljával egyetért, és annak megvalósítását hajlandó tevőlegesen is támogatni.
Határidő: folyamatos
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 309/2020. (VII.14.) határozata a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatalnál további köztisztviselők foglalkoztatására irányuló döntéséről 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal jelenlegi 164 engedélyezett álláshelyének számát 2 fő határozatlan idejű köztisztviselői státusszal megemeli.
II. felkéri a Jegyzőt, hogy a létszámemeléssel kapcsolatos feladatok tekintetében tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szabó Tibor jegyző  
III. felkéri a Polgármestert, hogy a létszámemeléssel járó költségeket állítsa be a 2020. évi költségvetési rendeletbe.
Határidő: a 2020. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása 
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 310/2020. (VII. 14.) határozata a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat elbírálásáról
A Képviselő-testület – figyelemmel a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény rendelkezéseire – úgy dönt, hogy
I. Hantos-Jarábik Klára érvényes pályázatot benyújtó pályázóval munkaszerződéssel, munkaviszonyt létesít a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői feladatainak ellátására az alábbi feltételekkel:
- a munkaviszony időtartama: 5 év határozott idő, 2020. július 15. napjától 2025. július 14. napjáig,
- a munkáltató által megállapított próbaidő: 3 hónap
- a munkabér összege: bruttó 550.000 Ft/hó
- a munkavégzés helye: Táncsics Mihály Művelődési Ház, 1239 Budapest, Grassalkovich út 122.
II. felkéri a polgármestert az érintett személy értesítésére, és a szükséges munkaügyi dokumentumok elkészíttetésére.
Határidő: 2020. július 15.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 311/2020 (VII.14.) határozata a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat elbírálásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Pári Mónika pályázatát a pályázati kiírásban előírt végzettség hiánya miatt elutasítja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a pályázót értesítse a Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: 2020. július 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 312/2020 (VII.14.) határozata a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat elbírálásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Lőrincz Tünde (név) pályázatát a pályázati kiírásban előírt végzettség hiánya miatt elutasítja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a pályázót értesítse a Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: 2020. július 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 313/2020 (VII.14.) határozata a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat elbírálásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Jenei Sándor pályázatát elutasítja, mivel nevezett pályázata, a pályázati kiírásban előírt formai feltételeknek nem felelt meg továbbá az előírt szakmai feltételekkel a pályázó nem rendelkezik
II. felkéri a Polgármestert, hogy a pályázót értesítse a Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: 2020. július 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 314/2020 (VII.14.) határozata a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat elbírálásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. megállapítja, hogy Rákosi Dalma pályázó pályázata megfelel a pályázati kiírásban foglaltaknak, de élve diszkrecionális jogával másik – szintén minden pályázati feltételnek megfelelő pályázatot benyújtó – pályázót nevez ki a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetőjévé, ezért Rákosi Dalma érvényes pályázatot benyújtó pályázó pályázatát elutasítja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a pályázót értesítse a Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: 2020. július 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 315/2020. (VII.14.) határozata Egresi Antal képviselő szavazásból való kizárásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Javaslat az I. sz Összevont Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálására” c. napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból – érintettsége miatt – Egresi Antal képviselőt.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 316/2020.(VII.14.) határozata az I. sz. Összevont Óvoda óvodavezetői pályázatának elbírálásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Egresiné Beck Zsuzsannát, az I. sz. Összevont Óvoda határozatlan időre kinevezett óvodapedagógus munkakörű közalkalmazottját, 2020. augusztus 1. napjától 2025. július 31. napjáig az intézmény magasabb vezetői beosztásának ellátásával megbízza; illetményét a vonatkozó hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően állapítja meg, azzal a kiegészítéssel, hogy a munkáltatói döntésen alapuló kereset-kiegészítés a következő jogcímek alapján és összegek szerint kerül megállapításra: Nkt. 65§ (5) bekezdése alapján, 17.500,- Ft, önkormányzati rendelet (költségvetési rendelet) alapján 40.000,- Ft.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a pályázót értesítse a Képviselő-testület döntéséről, és gondoskodjon a szükséges munkaügyi dokumentumok elkészítéséről.
Határidő: 2020. július 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 317/2020. (VII. 14.) határozata az Önkormányzat 2019. évi költségvetési maradványának megállapításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
A 2019. évi költségvetési maradvány összegét 3.413.256.171 Ft-ban állapítja meg.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 318/2020. (VII.14.) határozata a „Jogi és Ügyrendi Bizottság nem képviselő tagjának megválasztásáról" c. napirendi pont tárgyalása során keletkezett vita lezárásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Jogi és Ügyrendi Bizottság nem képviselő tagjának megválasztásáról" c. napirendi pont tárgyalása során keletkezett vitát lezárja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 319/2020. (VII.14.) határozata a Jogi és Ügyrendi Bizottság nem képviselő tagjának megválasztásáról (zárt ülés) 
A Képviselő-testület  
I. tudomásul veszi a Képviselő-testület 8/2020. (I.09). határozatának c) pontjával a Jogi és Ügyrendi Bizottság nem képviselő tagjának megválasztott dr. Schubert István 2020. július 02. napján benyújtott, a Jogi és Ügyrendi Bizottság tagságáról való lemondását.
II. a Jogi és Ügyrendi Bizottság külsős tagjának Tamási Benjámint választja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 320/2020. (VII.14.) határozata a Jogi és Ügyrendi Bizottság nem képviselő tagjának visszahívásáról és új tag megválasztásáról (zárt ülés) 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Képviselő-testület 8/2020. (I.09). határozatának c) pontjával a Jogi és Ügyrendi Bizottság nem képviselő tagjának megválasztott Kiss Zoltánt – két frakcióvéleményének figyelembevételével - visszahívja, helyébe a Jogi és Ügyrendi Bizottság nem képviselő tagjává Thomann Gábort választja meg, ezáltal a 8/2020. (I.09.) határozatának c) pontja az alábbiak szerint módosul:
[A Jogi és Ügyrendi Bizottság]  
c) külsős bizottsági tagjainak
Dániel Andrást,
Tamási Benjámint és
Thomann Gábort megválasztja.” 
  1. felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet 5. függelékében a változás átvezetéséről.
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szabó Tibor jegyző 
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 321/2020. (VII.14.) határozata a Bp. XXIII. (Orbán utca 39.sz., 196556/6 hrsz. – Szőlődomb utca között) víznyomócső/víziközmű átadására vonatkozó megállapodás elfogadásáról. 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
I. a Bp. XXIII Orbán utca (196556/6 hrsz.) – Szőlődomb utca között létesített víziközművet térítésmentesen, a nyilvántartási értékkel egyező értéken – azaz a nyilvántartási érték rögzítése és kölcsönös elfogadása mellett - Budapest Főváros   Önkormányzatának   tulajdonába   adja, és megköti a víziközmű térítésmentes átadására vonatkozóan Budapest Főváros Önkormányzatával a jelen határozat mellékletét képező megállapodást.
II. felhatalmazza a Polgármestert, az I. pontban meghatározott megállapodás aláírására azzal, hogy annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet, továbbá a szükséges nyilatkozatok megtételére. 
III. felkéri a Polgármestert, hogy az I. pontban meghatározott megállapodás jóváhagyását kezdeményezze Budapest Főváros Önkormányzatánál.
Határidő: 2020. december 15. 
Felelős: Bese Ferenc polgármester 
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 322/2020.(VII.14.) határozata közművesítési hozzájárulás mértékének megállapításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a 496/2009. (XI.10.) Ök. sz. határozat rendelkezéseit figyelembe véve, a Bp. XXIII. Orbán utca (196556/6 hrsz.- Szőlődomb utca között) 2020. évben kiépült ivóvízvezeték által érintett területeken a közművesítési hozzájárulás mértéke 100.000,- Ft/ingatlan.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 323/2020. (VII.14.) határozata a 6. számú felnőtt háziorvosi körzetre (1238 Budapest, Táncsics Mihály u. 104.) vonatkozó, dr. Jakab Erzsébet egyéni vállalkozó felnőtt háziorvossal kötött Feladat-ellátási szerződés módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Dr. Jakab Erzsébet egyéni vállalkozó felnőtt háziorvos (orvosi pecsétszáma: 30 983/2 székhely: 1238 Budapest, Táncsics Mihály u. 104. szám alatt; adószám: 41666384-1-43), feladatellátási szerződésének módosítására vonatkozó kérelmének helyt ad, ennek alapján elfogadja a szerződés jelen határozat mellékletében foglaltak szerinti módosítását.
II. felkéri a Polgármestert jelen határozat mellékletét képező feladatellátási szerződést módosító szerződés aláírásáról, azzal, hogy annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
Határidő: 2020. július 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 324/2020. (VII. 14.) határozata a 186681/3 és 186681/4 helyrajzi számú (Tündérkert) nem önkormányzati rendezvényekre történő igénybevételének szabályozásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a 186681/3 és 186681/4 helyrajzi számú ingatlanok (Tündérkert) nem önkormányzati rendezvényekre történő igénybevételének szabályozásán nem kíván változtatni, és a 82/2020. (II. 11.) határozatával módosított 443/2018. (XI.20.) határozatát hatályában fenntartja azzal a kiegészítéssel, hogy az Önkormányzat intézményeinek rendezvényei, illetőleg az Önkormányzat intézményeihez kötődő rendezvények – intézményvezető által felvállalt felelősséggel történő - megtartásának engedélyezésére lehetőséget biztosít.
Felelős: Bese Ferenc Polgármester
Határidő: azonnal
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 325/2020. (VII.14.) határozata Bereczki Miklós képviselő úr önálló (a Klímavédelmi Ideiglenes Bizottság létrehozásával kapcsolatos) képviselői indítványa tárgyalása során keletkezett vita lezárásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Bereczki Miklós képviselő úr önálló (a Klímavédelmi Ideiglenes Bizottság létrehozásával kapcsolatos) képviselői indítványa tárgyalása során keletkezett vitát lezárja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 326/2020. (VII.14.) határozata Klímavédelmi Ideiglenes Bizottság létrehozásával kapcsolatos döntéséről 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elutasítja a javaslatot, mely szerint:
„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
- figyelemmel többek között arra, hogy az önkormányzat eddig megtett és a jövőben tervezett intézkedései, különösen az ún. „Szemét-kommandó” létrehozása és működtetése alkalmasak az illegális hulladéklerakással kapcsolatos önkormányzati feladatok végrehajtására, 
- továbbá figyelemmel arra, hogy a jelenlegi bizottsági struktúrában szerepel olyan bizottság (Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság), valamint a Képviselő-testület Klíma- és környezetvédelmi tanácsnok megválasztásáról is döntött, amely bizottság illetőleg tanácsnok feladata többek között az illegális hulladéklerakás megakadályozásával kapcsolatos önkormányzati feladatok végrehajtásában való közreműködés
Klímavédelmi Ideiglenes Bizottságot nem hoz létre,
- egyúttal felkéri a Polgármestert az illegális szemétlerakással kapcsolatos felmérések haladéktalan megkezdésére és lajstromba vételére."
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 327/2020. (VII.14.) határozata Klímavédelmi Ideiglenes Bizottság létrehozásával kapcsolatos döntéséről 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
- figyelemmel többek között arra, hogy az önkormányzat eddig megtett és a jövőben tervezett intézkedései, különösen az ún. „Szemét-kommandó” létrehozása és működtetése alkalmasak az illegális hulladéklerakással kapcsolatos önkormányzati feladatok végrehajtására, 
- továbbá figyelemmel arra, hogy a jelenlegi bizottsági struktúrában szerepel olyan bizottság (Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság), valamint a Képviselő-testület Klíma- és környezetvédelmi tanácsnok megválasztásáról is döntött, amely bizottság illetőleg tanácsnok feladata többek között az illegális hulladéklerakás megakadályozásával kapcsolatos önkormányzati feladatok végrehajtásában való közreműködés
 Klímavédelmi Ideiglenes Bizottságot nem hoz létre. 
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 328/2020. (VII.14.) határozata a kerület közigazgatási területén lévő közterület elnevezésével kapcsolatos kezdeményezés elvi támogatásáról 
 A Képviselő-testület elutasítja a javaslatot, mely szerint:
"A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
elviekben támogatja Bereczki Miklós Képviselő Úr arra irányuló önálló képviselői kezdeményezését, hogy Pongrátz Gergely egykori soroksári lakosról, az 1956-os forradalomban a Corvin közi felkelőcsoport egyik főparancsnokáról Budapest Főváros Önkormányzatának Közgyűlése közterületet nevezzen el Budapest XXIII. kerület Soroksár közterületén, azonban jelenleg elnevezésre váró és a névadóhoz méltó közterület hiányában, konkrét kezdeményezést Budapest Főpolgármestere részére nem terjeszt elő."
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 329/2020. (VII.14.) határozata a kerület közigazgatási területén lévő közterület elnevezésével kapcsolatos kezdeményezés elvi támogatásáról 
A Képviselő-testület elutasítja a javaslatot, mely szerint:
"A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
I. elviekben támogatja Bereczki Miklós Képviselő Úr arra irányuló önálló képviselői kezdeményezését, hogy Pongrátz Gergely egykori soroksári lakosról, az 1956-os forradalomban a Corvin közi felkelőcsoport egyik főparancsnokáról Budapest Főváros Önkormányzatának Közgyűlése közterületet nevezzen el Budapest XXIII. kerület Soroksár közterületén,
II. egyúttalelutasítja azon javaslatát, mely szerint a Képviselő-testület
- felkéri a Polgármestert, hogy azt követően, hogy …………………………. közterület elnevezése jogilag lehetségessé válik, Pongrátz Gergely családjának hozzájárulása esetén terjessze a Képviselő-testület elé a támogató javaslatról szóló előterjesztést.
Határidő: folyamatos 
Felelős: Bese Ferenc polgármester" 
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 330/2020. (VII.14.) határozata Sebők Máté Zoltán képviselő úr önálló (a Soroksári Fiatalok Fóruma létrehozásával kapcsolatos) képviselői indítvány tárgyalása során keletkezett vita lezárásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Sebők Máté Zoltán képviselő úr önálló (a Soroksári Fiatalok Fóruma létrehozásával kapcsolatos) képviselői indítványa tárgyalása során keletkezett vitát lezárja
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 331/2020. (VII.14.) határozata a Soroksári Fiatalok Fóruma létrehozásáról 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  
I. a soroksári fiatalok közéletbe való bevonásának elősegítésére, többek közt programok, rendezvények szervezése, lebonyolítása, továbbá annak érdekében, hogy az önkormányzat tevékenységében eredményesebben érvényesüljenek a fiatalok érdekei, ifjúsági fórumot hoz létre Soroksári Fiatalok Fóruma (a továbbiakban: SFF) elnevezéssel,
II. az SFF 2020. évi működéséhez 3.000.000 forint összegű támogatást biztosít, amely összeget az Önkormányzat 2020.évi költségvetési rendeletének ifjúsági koncepcióval kapcsolatos feladatokra tervezett költségvetési sorból biztosítja, azzal, hogy a SSF tagjai az SFF működésével kapcsolatban és annak érdekében végzett tevékenységükkel összefüggésben felmerülő költségeikért legfeljebb 25.000 forint/fő/hó összegű költségtérítésben részesülhetnek,
III. az SFF elnöke a költségvetési évet követő hónap utolsó napjáig írásbeli beszámolót nyújt be a Képviselő-testület részére a támogatás felhasználásáról és működéséről,
IV. az SFF hat külsős 15-30 év közötti soroksári fiatalból áll, valamint a mindenkori ifjúsági tanácsnok vezetésével működik. Az SFF tagjai pályázat útján kerülnek kiválasztásra, a mellékelt pályázati kiírás alapján,
V. felhatalmazza az ifjúsági tanácsnokot, hogy a pályázati kiírás közzétételéről gondoskodjon, illetve népszerűsítse azt,
VI. a benyújtott pályázatokról az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság a 2020. évi szeptember havi munkaterv szerinti ülésén dönt,
VII. az SFF Szervezeti és Működési Szabályzatát és munkatervét – a jelen határozat által megállapított keretek között – maga határozza meg.
Határidő:   II. pont esetében 2020. szeptember 30. 
III. pont vonatkozásában: 2021. január 31. 
V. pont esetében: 2020. augusztus 15. 
VI. pont vonatkozásában: 2020. szeptember 8.
VIII. pont esetében: 2020. szeptember 30. 
Felelős: II. pont esetében: Bese Ferenc Polgármester, a III., V., VII pont esetében: Sebők Máté Zoltán; VI. pont vonatkozásában: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 332/2020. (VII. 14.) határozata a 84/2019 (II. 12.) és a 365/2018. (X. 09.) határozatainak hatályon kívül helyezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 84/2019 (II. 12.) és a 365/2018. (X. 09.) határozatait hatályon kívül helyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Bese Ferenc Polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 333/2020. (VII.14.) határozata a Budapest XXIII. ker. Szentlőrinci út-Szent László u. – Nyír u. – Fatimai u. által határolt területen található, ¼ - ¾ tulajdoni hányadban Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata és Budapest Főváros Önkormányzata osztatlan közös tulajdonát képező ingatlanok értékesítéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:
I. Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata a Budapest XXIII. kerület 195325/1, 195325/7, 195325/9, 195325/11, 195325/13, 195325/15, 195325/17, 195325/19, 195325/23, 195325/28, 195325/32, 195325/34, 195325/41 hrsz.-ú ingatlanok ¼-ed arányú tulajdoni hányadának értékesítésére megbízza a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.-t, azzal, hogy az ingatlanokat kizárólag nyilvános pályázat útján, önálló értékesítés esetén legkevesebb
a. 195325/1 hrsz.-ú ingatlan esetében: nettó 157.500.000,-Ft
b. 195325/7 hrsz.-ú ingatlan esetében: nettó 111.300.000,-Ft
c. 195325/9 hrsz.-ú ingatlan esetében: nettó 53.900.000,-Ft
d. 195325/11 hrsz.-ú ingatlan esetében: nettó 119.600.000,-Ft
e. 195325/13 hrsz.-ú ingatlan esetében: nettó 73.400.000,-Ft
f. 195325/15 hrsz.-ú ingatlan esetében: nettó 65.100.000,-Ft
g. 195325/17 hrsz.-ú ingatlan esetében: nettó 61.200.000,-Ft
h. 195325/19 hrsz.-ú ingatlan esetében: nettó 72.100.000,-Ft
i. 195325/23 hrsz.-ú ingatlan esetében: nettó 90.800.000,-Ft
j. 195325/28 hrsz.-ú ingatlan esetében: nettó 79.500.000,-Ft
k. 195325/32 hrsz.-ú ingatlan esetében: nettó 47.700.000,-Ft
l. 195325/34 hrsz.-ú ingatlan esetében: nettó 49.900.000,-Ft
m. 195325/41 hrsz.-ú ingatlan esetében: nettó 81.800.000,-Ft,
együttes értékesítés esetén legkevesebb nettó 1.063.800.000.-Ft, azaz nettó egymilliárd-hatvanhárommillió-nyolcszázezer forint minimális vételáron – értékesítheti.
II. az értékesítés során az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 43/2011. (XI.18.) önkormányzati rendelet 21.§ (3) bekezdésének figyelembevételével Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. versenyeztetési szabályzatának alkalmazásához hozzájárul.
III. Felkéri a Polgármestert a jelen határozat melléklete szerinti megbízási szerződés aláírásra, azzal, hogy attól az önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet
Határidő: 2020. augusztus 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 334/2020. (VII.14.) határozata a 196668 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. ker. Molnár u. 56/B illetve Völgyhajó utca 47/B szám található ingatlan 26/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelet (KÉSZ) 1. számú mellékletében található SZT-03 számú szabályozási tervlapon közterületként szereplő részére vonatkozó kisajátításról  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
I. kezdeményezi a Budapest XXIII. ker. 196668 helyrajzi számú, 1248 m2 területű, természetben a Molnár u. 56/B illetve Völgyhajó utca 47/B szám alatt található, „kivett, zártkerti művelés alól kivett terület és gazdasági épület” megnevezésű ingatlanból a Kerületi Építési Szabályzatról szóló 26/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelet (KÉSZ) 1. számú mellékletében található SZT-03 számú szabályozási tervlapon közterületként szereplő ingatlanrész kisajátítását, egyúttal 
II. felkéri a Polgármestert a kisajátítási vázrajz elkészíttetésére, a kisajátítási eljárás kezdeményezésére vonatkozó kérelemnek a Budapest Főváros Kormányhivatalához történő benyújtására, a jelen határozat mellékletét képező nyilatkozat, valamint a kisajátítási eljárásban szükséges egyéb - Önkormányzat érdekét nem sértő - nyilatkozatok, meghatalmazások megtételére, valamint a kisajátítási eljárás során, illetve a kisajátítási határozatban foglaltakkal kapcsolatban egyezség megkötésére, amennyiben az az Önkormányzat érdekeit nem sérti. 
Határidő: 2020. december 31. 
Felelős: Bese Ferenc, Polgármester 
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete 335/2020. (VII.14) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata (rész)tulajdonában álló külterületi/zártkerti, mezőgazdasági övezetben található ingatlanok értékesítésével kapcsolatos általános elvi döntés meghozataláról 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata (rész)tulajdonában álló, a MÁV vasútvonal- Szentlőrinci út-Közöslegelő dűlő-Vecsés út által határolt területen, a Nyír utca– Fatimai utca – Szentlőrinci út – Temetősor által határolt területen, valamint a Fűzfás utca - RSD mellékág - Molnár utca – Völgyhajó utca által határolt területen elhelyezkedő külterületi/zártkerti, mezőgazdasági övezetben található ingatlanokat nem kívánja értékesíteni
II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a vételi kérelmet benyújtó személyek I. pontban foglaltakról történő tájékoztatásáról.
Határidő: folyamatos 
Felelős: Bese Ferenc polgármester 
 
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 336/2020. (VII.14) határozata a 185086/0/A/5 helyrajzi számú, természetben 1238 Budapest, Templom u. 64. fszt. 5. szám alatt található ingatlan értékesítéséről 
A Képviselő- testület úgy dönt, hogy  
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a 185086/0/A/5 helyrajzi számú, természetben 1238 Budapest, Templom u. 64. fszt. 5. szám alatt található ingatlant ingatlanforgalmi értékbecslés ismeretében értékesíteni kívánja Polereczki Anna Mária bérlő részére. 
II. felkéri a Polgármestert a kérelmező értesítésére, a kérelmező által az értékbecslési díj 50%-ának megfizetését követően az értékbecslés elkészíttetésére, majd új előterjesztés készíttetésére a konkrét eladási ajánlatról az értékbecslésben szereplő összegtől függően a Képviselő-testület vagy a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság részére. 
Határidő:2020. december 31. 
Felelős: Bese Ferenc polgármester 
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 337/2020. (VII.14.) határozata átruházott hatáskör egyedi ügyekben történő visszavonásáról  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
a „Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadásáról szóló döntés meghozatalára a 185613/1 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában” tárgyú egyedi ügyben (a továbbiakban: az egyedi ügy) Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019.(XII.13.) önkormányzati rendelete 3. számú mellékletének 3.4.11. pontjában a Képviselő-testület Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságára átruházott, valamint  az SZMSZ 4. számú mellékletének 34. pontjában a Polgármesterre átruházott hatásköreit Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§ (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület hatáskörébe visszavonja, egyben úgy dönt, hogy - a fent hivatkozott jogszabályhely alapján - az egyedi ügyben a szükséges döntéseket meghozza. 
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 338/2020. (VII.14.) határozata tulajdonosi hozzájárulás megadásáról és vagyonkezelési szerződés megkötéséről a 185613/1 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a jelen határozat melléklete szerint megkötendő vagyonkezelési szerződés szerinti tartalommal tulajdonosi hozzájárulását adja az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye mint beruházó részére a 185613/1 helyrajzi számú ingatlanon az 5. számú mellékletet képező építési engedélyezési tervdokumentáció szerinti mozgást segítő rámpa és akadálymentes mosdó megépítéséhez, a létesítmény működéséhez szükséges elektromos vezeték közterületen történő átvezetéséhez, a vízvezetés közterületen történő kiépítéséhez, a szennyvízcsatorna közterületen történő rákötéséhez és a csapadékvíz közterületen történő rákötéséhez, és a beruházással érintett ingatlanrész tekintetében megköti a jelen határozat melléklete szerinti vagyonkezelési szerződést. A másik fél a szerződésben a Soroksári Római Katolikus Egyház és/vagy az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye lehet. 
II. felkéri a Polgármestert az érintettek értesítésére és a jelen határozat melléklete szerinti vagyonkezelési szerződés aláírására, azzal, hogy annak tartalmától az önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet. 
Határidő: 2020. július 30. 
Felelős: Bese Ferenc polgármester 
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 339/2020. (VII.14.) határozata Bese Ferenc polgármester szavazásból való kizárásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Javaslat a Budapest XXIII. 185876 helyrajzi számú, természetben Grassalkovich út 161-163. szám alatt található ingatlan 4200/13500 tulajdoni hányadának megvásárlására” c. napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból – érintettsége miatt – Bese Ferenc polgármestert.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 340/2020. (VII. 14.) határozata a Budapest XXIII. 185876 helyrajzi számú, természetben Grassalkovich út 161-163. szám alatt található ingatlan nem Önkormányzati tulajdonban lévő mindösszesen 4200/13500 tulajdoni hányadának megvásárlásáról  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata - a 308/2019. (VII. 02.) számú határozatban foglaltak végrehajtása érdekében -meg kívánja szerezni a Budapest XXIII. 185876 helyrajzi számú, természetben Grassalkovich út 161-163. szám alatt található ingatlannak a nem az Önkormányzat tulajdonában álló, mindösszesen 4200/13500 tulajdoni hányadát összesen 60.487.913,-Ft azaz hatvanmillió-négyszáznyolcvanhétezer-kilencszáztizenhárom forint ellenében, az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének céltartaléka terhére erre a célra a 040-es szervezeti kódon biztosított 60.000.000,-Ft-os összeget 487.913,-Ft összeggel mint többletfedezettel kiegészítve a 2020. évi költségvetés „232 ÖK önként K62-00 ingatlanvásárlás” sorának terhére. Ennek érdekében 
a) vételi ajánlatot tesz Bakai Regina részére a 185876 helyrajzi számú ingatlanban fennálló, Kaltenecker Margit holtig tartó haszonélvezeti jogával terhelt 1128/13500 tulajdoni hányadára – mely az ingatlan használat szerinti megosztására vonatkozó megállapodás alapján természetben a földszint 6. számú lakásnak és a hozzá tartozó pincének, valamint a közös használatú földterület tárgyi tulajdoni hányadra eső részének felel meg – a haszonélvezeti jog értékét is figyelembe véve mindösszesen 12.872.815,-Ft azaz tizenkettőmillió-nyolcszázhetvenkettőezer-nyolcszáztizenöt forint ellenében;
b) megváltási ajánlatot tesz Kaltenecker Margit részére a 185876 helyrajzi számú ingatlanban Bakai Regina 1128/13500 tulajdoni hányadán fennálló holtig tartó haszonélvezeti jogára – mely az ingatlan használat szerinti megosztására vonatkozó megállapodás alapján természetben a földszint 6. számú lakásnak és a hozzá tartozó pincének, valamint a közös használatú földterület tárgyi tulajdoni hányadra eső részének felel meg – mindösszesen 5.516.921,-Ft azaz ötmillió-ötszáztizenhatezer-kilencszázhuszonegy forint ellenében;
c) vételi ajánlatot tesz Pákai Tibor László részére a 185876 helyrajzi számú ingatlanban fennálló, Tarján Márta Mária holtig tartó haszonélvezeti jogával terhelt 558/13500 tulajdoni hányadára – mely az ingatlan használat szerinti megosztására vonatkozó megállapodás alapján természetben a földszint 13. számú lakásnak, valamint a közös használatú földterület tárgyi tulajdoni hányadra eső részének felel meg – a haszonélvezeti jog értékét is figyelembe véve mindösszesen 5.410.392,-Ft azaz ötmillió-négyszáztízezer-háromszázkilencvenkettőezer forint  ellenében;
d) megváltási ajánlatot tesz Tarján Márta Mária részére a 185876 helyrajzi számú ingatlanban Pákai Tibor László 558/13500 tulajdoni hányadán – mely az ingatlan használat szerinti megosztására vonatkozó megállapodás alapján természetben a földszint 13. számú lakásnak, valamint a közös használatú földterület tárgyi tulajdoni hányadra eső részének felel meg – fennálló holtig tartó haszonélvezeti jogára mindösszesen 1.352.598,-Ft azaz egymillió-háromszázötvenkettőezer-ötszázkilencvennyolc forint ellenében;
e) vételi ajánlatot tesz Szalókiné Földvári Krisztina részére a 185876 helyrajzi számú ingatlanban fennálló 218/13500 tulajdoni hányadára – mely az ingatlan használat szerinti megosztására vonatkozó megállapodás alapján természetben a földszint 11. számú lakás 218/1314-ed részének + a hozzá tartozó 2+2 db tároló 218/1314-ed részének + a közös használatú földterület tárgyi tulajdoni hányadra eső részének felel meg – mindösszesen 3.253.853,-Ft azaz hárommillió-kettőszázötvenháromezer-nyolcszázötvenhárom forint ellenében;
f) vételi ajánlatot tesz Földvári Szilvia részére a 185876 helyrajzi számú ingatlanban fennálló 218/13500 tulajdoni hányadára – mely az ingatlan használat szerinti megosztására vonatkozó megállapodás alapján természetben a földszint 11. számú lakás 218/1314-ed részének + a hozzá tartozó 2+2 db tároló 218/1314-ed részének + a közös használatú földterület tárgyi tulajdoni hányadra eső részének felel meg – mindösszesen 3.253.853,-Ft azaz hárommillió-kettőszázötvenháromezer-nyolcszázötvenhárom forint ellenében;
g) vételi ajánlatot tesz Vinczéné Török Magdolna részére 
g.1) a 185876 helyrajzi számú ingatlanban fennálló 218/13500 tulajdoni hányadára – mely az ingatlan használat szerinti megosztására vonatkozó megállapodás alapján természetben a földszint 11. számú lakás 218/1314-ed részének + a hozzá tartozó 2+2 db tároló 218/1314-ed részének + a közös használatú földterület tárgyi tulajdoni hányadra eső részének felel meg – mindösszesen 3.253.853,-Ft azaz hárommillió-kettőszázötvenháromezer-nyolcszázötvenhárom forint ellenében; 
g.2) a 185876 helyrajzi számú ingatlanban fennálló, 876/13500 tulajdoni hányadára – mely az ingatlan használat szerinti megosztására vonatkozó megállapodás alapján természetben a földszint 12. számú lakásnak, valamint a közös használatú földterület tárgyi tulajdoni hányadra eső részének felel meg – mindösszesen 11.722.516,- Ft, azaz tizenegymillió-hétszázhuszonkettőezer-ötszáztizenhat forint ellenében; azzal, hogy a vételárba beszámítja a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata javára nevezettnek a 185876 helyrajzi számú ingatlanban fennálló 876/13500 tulajdoni hányadára bejegyzett jelzálogjog alapját képező helyi támogatásból eredő, az adásvételi szerződés megkötésének időpontjában még fennálló tőketartozást és annak járulékait, tehát a vételárat ezen beszámított összeggel csökkentve fizeti meg; 
h) vételi ajánlatot tesz Krisztu Györgyné részére a 185876 helyrajzi számú ingatlanban fennálló 330/13500 tulajdoni hányadára – mely az ingatlan használat szerinti megosztására vonatkozó megállapodás alapján természetben a földszint 11. számú lakás 330/1314-ed részének + a hozzá tartozó 2+2 db tároló 330/1314-ed részének + a közös használatú földterület tárgyi tulajdoni hányadra eső részének felel meg – mindösszesen 4.925.556,-Ft azaz négymillió-kilencszázhuszonötezer-ötszázötvenhat forint ellenében;
i) vételi ajánlatot tesz Czunyi-Virág Károly részére a 185876 helyrajzi számú ingatlanban fennálló 165/13500 tulajdoni hányadára – mely az ingatlan használat szerinti megosztására vonatkozó megállapodás alapján természetben a földszint 11. számú lakás 165/1314-ed részének + a hozzá tartozó 2+2 db tároló 165/1314-ed részének + a közös használatú földterület tárgyi tulajdoni hányadra eső részének felel meg – mindösszesen 2.462.778,-Ft azaz kettőmillió-négyszázhatvankettőezer-hétszázhetvennyolc forint ellenében;
j) vételi ajánlatot tesz Skerlanitz Eszter részére a 185876 helyrajzi számú ingatlanban fennálló 165/13500 tulajdoni hányadára – mely az ingatlan használat szerinti megosztására vonatkozó megállapodás alapján természetben a földszint 11. számú lakás 165/1314-ed részének + a hozzá tartozó 2+2 db tároló 165/1314-ed részének + a közös használatú földterület tárgyi tulajdoni hányadra eső részének felel meg – mindösszesen 2.462.778,-Ft azaz kettőmillió-négyszázhatvankettőezer-hétszázhetvennyolc forint ellenében;
k) elfogadja Beséné Csorba Ilona Mária által a 185876 helyrajzi számú ingatlanban fennálló, 324/13500 tulajdoni hányadára – mely az ingatlan használat szerinti megosztására vonatkozó megállapodás alapján természetben a földszint 1. számú üzletnek, valamint a közös használatú földterület tárgyi tulajdoni hányadra eső részének felel meg – az Önkormányzat felé tett eladási ajánlatot, és a tárgyi tulajdoni hányadot mindösszesen 4.000.000,-Ft azaz négymillió forint ellenében, - az ingatlanforgalmi értékbecslés szerint a tulajdoni hányad értékeként megállapított 7.829.848,-Ft összegnél 3.829.848,-Ft-tal alacsonyabb, így az Önkormányzat számára jelentősen kedvezőbb áron  meg kívánja vásárolni;
II.  felkéri a Polgármestert az érintettek döntésről történő értesítésére, a vételi ajánlatok megtételére, majd a tulajdonosok által elfogadott vételi ajánlatokkal és haszonélvezők által elfogadott megváltási ajánlatokkal érintett tulajdoni hányadok tekintetében a jelen határozat 3. számú melléklete szerinti adásvételi szerződés aláírására azzal, hogy attól az Önkormányzat érdekeit nem sértve eltérhet. A holtig tartó haszonélvezeti joggal terhelt tulajdoni hányadokra tett vételi ajánlatok illetve megváltási ajánlatok csak abban az esetben tekinthetők elfogadottnak, amennyiben a szóban forgó tulajdoni hányad tulajdonosa és az ugyanezen tulajdoni hányadot terhelő haszonélvezeti jog jogosultja egyaránt elfogadták a feléjük tett vételi illetve megváltási ajánlatot.
III. felkéri Fuchs Gyula alpolgármestert a Beséné Csorba Ilona Mária eladási ajánlatát elfogadó nyilatkozat megtételére, majd Beséné Csorba Ilona Mária 324/13500 tulajdoni hányada vonatkozásában a jelen határozat 3. számú melléklete szerinti adásvételi szerződés aláírására azzal, hogy attól az Önkormányzat érdekeit nem sértve eltérhet.
Határidő: 2020. október 31.  
Felelős: Bese Ferenc polgármester és Fuchs Gyula alpolgármester 
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 341/2020. (VII.14.) határozata a Budapest XXIII. kerület 186552/17 hrsz. alatti ingatlanból a Vadevezős u. 20. szám alatt található kb. 185 m2 alapterületű ingatlanrész és az azon található 65 m2 alapterületű lakás hasznosításával kapcsolatos döntéséről  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a Budapest XXIII. kerület 186552/17 helyrajzi számú ingatlanon, természetben a 1239 Budapest, Vadevezős utca 20. szám alatti 185 m2 területű ingatlanrészen található 65 m2 alapterületű lakás céljára szolgáló felépítményt elbontatja és a tárgyi ingatlanrészt kiürítteti, az ehhez szükséges 7.802.320 Ft + ÁFA költséget az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében a KÓD: 653; Rovat: K61 költséghely terhére biztosítja.
II. felkéri a Polgármestert a bontási és kiürítési munkálatok iránti intézkedések megtételére.
Határidő: 2020. december 31. 
Felelős: Bese Ferenc polgármester 
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 342/2020. (VII.14.) határozata a Kerület Hűséges Közalkalmazottja cím adományozásáról szóló 300/2020. (VI.09.) polgármesteri határozat hatályon kívül helyezéséről 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében hozott a Kerület Hűséges Közalkalmazottja cím adományozásáról szóló 300/2020. (VI.09.) határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 343/2020. (VII.14.) határozata a Budapest XXIII. kerület Orbánhegy 196570/1,196568/5, 196567, 196566, 196565/1,196564/3, 196563, 196562, 196550, 196549, 196548, 196547, 196546, 196545, 196544, 196395/2, 196396/2, 196403/4, 196404/2 hrsz.-ú ingatlanok szabályozásáról és a 186855/5 hrsz.-ú ingatlan megvásárlásáról szóló, a 6/2018. (I. 23.) és 11/2019. (I. 22.) határozatokkal módosított 195/2015.(IV.14.) határozat módosításáról 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
I. a 6/2018. (I. 23.) és 11/2019. (I. 22.) határozatokkal módosított 195/2015.(IV.14.) határozat I. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„I. 196458 és 196478 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozóan a rendezési terv szerinti szabályozást végrehajtja. Ha az ingatlanok tulajdonjogát Soroksár Önkormányzata adásvétel útján nem tudja megszerezni, abban az esetben kezdeményezi és kérelmezi a kisajátítási eljárás megindítását.” 
II. a 6/2018. (I. 23.) és 11/2019. (I. 22.) határozatokkal módosított 195/2015.(IV.14.) határozat I. pontjának végrehajtási határidejét meghosszabbítja 2021. december 31. napjáig.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 344/2020. (VII.14.) határozata az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítésének feltételeiről szóló 31/2004. (IV.23.) rendelet felülvizsgálatáról szóló 294/2019. (VII.02.), 438/2019. (XII.03.) és 145/2020. (III.10.) határozatokkal módosított 190/2019. (IV.09.) Ök. határozat módosításáról 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítésének feltételeiről szóló 31/2004. (IV.23.) rendelet felülvizsgálatáról szóló 294/2019. (VII.02.), 438/2019. (XII.03.) és 145/2020. (III. 10.) határozatokkal módosított 190/2019. (IV.09.) határozatának végrehajtási határidejét 2020. december 31. napjáig meghosszabbítja.  
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 345/2020. (VII.14.) határozata a közös tulajdon megszűntetése lehetőségének vizsgálatára való felkérésről szóló, a 44/2020. (I. 21.), a 384/2019. (IX.10.), valamint a 353/2018. (X.09.) határozatokkal módosított 397/2017. (IX.12.) határozatának módosításáról 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a közös tulajdon megszűntetése lehetőségének vizsgálatára való felkérésről szóló, a 44/2020. (I. 21.), a 384/2019. (IX.10.), valamint a 353/2018. (X.09.) határozatokkal módosított 397/2017. (IX.12.) határozatának végrehajtási határidejét 2021. június 30. napjáig meghosszabbítja.  
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 346/2020. (VII.14.) határozata a 187296/1 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Sodronyos utca 85. szám található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 575 m2 területű „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű ingatlan 1/1 arányú tulajdoni hányadának értékesítéséről szóló 136/2020. (III.10.) határozatának módosításáról 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 187296/1 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Sodronyos utca 85. szám található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 575 m2 területű „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű ingatlan 1/1 arányú tulajdoni hányadának értékesítéséről szóló 136/2020. (III.10.) határozatának végrehajtási határidejét 2020. október 31. napjáig meghosszabbítja.  
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 347/2020. (VII.14.) határozataa 186560/15 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Vadevezős utca 43. szám alatti ingatlanra történő vízbekötéshez való tulajdonosi hozzájárulás megadásáról szóló 237/2020. (V.12.) határozatának módosításáról 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 186560/15 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Vadevezős utca 43. szám alatti ingatlanra történő vízbekötéshez való tulajdonosi hozzájárulás megadásáról szóló 237/2020. (V.12.) határozatának végrehajtási határidejét 2020. július 31. napjáig meghosszabbítja.  
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének348/2020. (VII.14.) határozata a veszélyhelyzet ideje alatt megtett polgármesteri és jegyző intézkedésekről szóló beszámoló elfogadásáról  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt megtett polgármesteri és jegyző intézkedésekről szóló beszámolót elfogadja.  
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 349/2020. (VII.14.) határozataa 141/2020. (III.10.) határozat vonatkozásában, Bereczki Miklós képviselő által végrehajtott feladatokról szóló időközi beszámoló elfogadásával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület elutasítja a javaslatot, mely szerint
"A Képviselőtestület úgy dönt, hogy a 141/2020. (III.10.) határozat vonatkozásában, Bereczki Miklós képviselő által végrehajtott feladatokról szóló időközi beszámolót elfogadja.", ezáltal a Képviselő-testület a beszámolót nem fogadja el.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 350/2020. (VII.14.) határozata 2020. évben „Soroksár Díszpolgára” cím adományozásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2020. évben posztumusz „Soroksár Díszpolgára” címet adományoz (Név) részére.
II. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2020. szeptember 27.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 351/2020. (VII.14.) határozata a 2020. évben „Soroksárért Érdemérem” kitüntetés adományozásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2020. évben „Soroksárért Érdeméremmel" tünteti ki (Név).
II. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2020. szeptember 27.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 352/2020. (VII.14.) határozata a 2020. évben „Soroksárért Érdemérem” kitüntetés adományozásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2020. évben „Soroksárért Érdeméremmel” tünteti ki (Név).
II. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2020. szeptember 27.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 353/2020. (VII.14.) határozata a 2020. évben „Év Kerületi Polgárőre” cím adományozásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2020. évben „Év Kerületi Polgárőre” címet adományoz (Név) részére.
II. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2020. szeptember 27.
Felelős: Bese Ferenc polgármester