2020. június 9. - Polgármesteri döntés

A 2020. június 9-én Polgármester által meghozott
h a t á r o z a t o k

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 273/2020.(VI.09.) határozata a Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj pályázatának kiírásáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. a Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj odaítélése céljából pályázati felhívást tesz közzé az önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos módon jelen határozat 1. és 2. számú melléklete szerinti tartalommal.
II. felkéri a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2020. július 20.
Felelős: dr. Szabó Tibor jegyző
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének  274/2020.(VI.09.) határozata a 2020/2021-es nevelési évben az I. sz. Összevont Óvodában indítható óvodai csoportok számának engedélyezéséről szóló döntéséről
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. az I.sz. Összevont Óvodában a 2020/2021. nevelési évben 14 óvodai csoport működését engedélyezi.
II. az érintetteket értesíti döntéséről.
Határidő: 2020. június 30.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 275/2020.(VI.09.) határozata a 2020/2021-es nevelési évben a II. sz. Napsugár Óvoda és konyha intézményben indítható óvodai csoportok számának engedélyezéséről szóló döntéséről
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. a II. sz. Napsugár Óvoda és konyha intézményben a 2020/2021. nevelési évben 5 óvodai csoport működését engedélyezi.
II. az érintetteket értesíti döntéséről.
Határidő: 2020. június 30.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének  276/2020.(VI.09.) határozata a 2020/2021-es nevelési évben az III. sz. Összevont Óvodában indítható óvodai csoportok számának engedélyezéséről döntéséről
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. a III. sz. Összevont Óvodában a 2020/2021. nevelési évben 11 óvodai csoport működését engedélyezi.
II. az érintetteket értesíti döntéséről.
Határidő: 2020. június 30.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 277/2020.(VI.09.) határozata a közalkalmazottak jutalmazásával kapcsolatos döntéséről
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. 2020. évben, két alkalommal, nettó 50.000-50.000 Ft/fő átlagos mértékű pénzbeli jutalmat biztosít az önkormányzat gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményeiben dolgozók részére, akik jogviszonyban állnak és a próbaidejüket már letöltötték.
A jutalom fedezete az intézmények saját költségvetési kerete, szükség esetén kiegészítve a költségvetési maradvány összegéből.
II. az Intézményvezetőket értesíti döntéséről, továbbá szükség szerint gondoskodik az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításának előkészítéséről.
Határidő: Folyamatos, illetve a 2020. évi költségvetési rendelet utolsó módosítási időpontja
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 278/2020.(VI.09.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Alapító Okiratának módosítása tárgyában hozott döntéséről
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye (1238 Budapest, Grassalkovich út 104.) Alapító Okiratának jelen határozat mellékletében foglaltak szerinti módosítását jóváhagyja azzal, hogy a törzskönyvi nyilvántartást végző hatóság rendelkezéseinek megfelelően, az érintett intézmény és az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon a mellékletben szereplő tartalomtól el lehet térni.
II. döntéséről az érintetteket értesíti.
Határidő: 2020. június 30.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 279/2020.(VI.09.) határozata a Galéria '13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjának megválasztásáról és alapító okiratának módosításáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.  törvény 46.  § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. tudomásul veszi a Képviselő-testület 158/2020. (III.10.) számú határozatával a Galéria '13 Soroksár Nonprofit Kft. felügyelő bizottsága tagjává választott Varga Szimeon (anyja neve, lakóhely) felügyelőbizottsági tagi tisztségéről történő lemondását.
II. a Galéria '13 Soroksár Nonprofit Kft. felügyelő bizottságának – Varga Szimeon lemondására tekintettel - megüresedett tagi tisztségére, 2020. június 9. napjától 2025. március 9. napjáig terjedő határozott időre, Jäckl Henriett Katalin (anyja neve) szám alatti lakost választja meg.
III. a Galéria '13 Soroksár Nonprofit Kft. Alapító Okiratát módosítja a következők szerint:
- az Alapító Okirat 9.7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„9.7. A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai megválasztásuk napjától 2025. március 9. napjáig terjedő határozott időre:
Dr. Bajuszné Veigli Katalin Lujza (anyja neve)
1238 Budapest, szám alatti
Somogyi László (anyja neve)
1238 Budapest, szám alatti
Jäckl Henriett Katalin (anyja neve)
1239 Budapest szám alatti
lakosok.”
IV. a Galéria '13 Soroksár Nonprofit Kft. egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát aláírja, és gondoskodik arról, hogy az a szükséges mellékletekkel felszerelve, a Fővárosi Törvényszékhez határidőn belül benyújtásra kerüljön.
Határidő: 2020. július 9.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 280/2020. (VI.09.) határozata a Javaslat a Galéria ’13 NKft. felügyelőbizottsági tagjának megválasztására, alapító okiratának módosítására című napirendi pont keretében meghozott döntések közzétételéről
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy a „Javaslat a Galéria ’13 NKft. felügyelőbizottsági tagjának megválasztására, alapító okiratának módosítására” című napirendi ponttal kapcsolatos döntéseinek meghozatala során – figyelembe véve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46.§ (2) bekezdés b) pontjának rendelkezését - érvényesíti a zárt ülésen meghozott döntések közzétételére vonatkozó szabályokat.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 281/2020.(VI.09.) határozata egyes szerződések Soroksár Sport Club Kft.-vel történő megkötéséről szóló 30/2020.(I.21.) határozat, valamint a Soroksár Sport Club Kft.-vel kötött szponzorálási szerződés módosításáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.  törvény 46.  § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. az egyes szerződések Soroksár Sport Club Kft.-vel történő megkötéséről szóló 30/2020.(I.21.) határozat III. pontjában a „42.000.000,- Ft + áfa összegű” szövegrész helyébe a „34.000.000,- Ft + áfa összegű” szövegrész lép.
II. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata képviseletében megköti a Soroksár Sport Club Kft.-vel a határozat 1. számú mellékletét képező szerződésmódosítást arra az esetre kiterjedően is, ha a felek annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérnek.
Határidő: 2020. július 15.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 282/2020.(VI.09.) határozata e-Mobi Nonprofit Kft.-vel kötött együttműködési megállapodás módosításáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.  törvény 46.  § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. egyeztetést kezdeményez az NKM Mobilitás Kft-vel - az e-Mobi Nonprofit Kft. új tulajdonosával - az Önkormányzat és az e-Mobi Nonprofit Kft. között elektromos töltőoszlopok közterületen történő telepítése tárgyában 2019. március 28. napján létrejött együttműködési megállapodás közterület-használatért fizetendő térítés tekintetében történő módosítása tárgyában és a tárgyalások lezárását követően, annak eredményeként, közösen megfogalmazott szerződésmódosítás szövegét Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete elé terjeszti.
Határidő: 2020. október 15.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 283/2020.(VI.09.) határozata a 186860/5 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII., Horgászpart 66. szám alatt található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 602 m2 területű „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű ingatlan, 417/602 arányú tulajdoni hányadának értékesítésének vonatkozásában
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata nem értékesíti a186860/5 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Horgász part 66. szám alatt található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 602 m2 területű „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű ingatlan 417/602 arányú tulajdoni hányadát.
II. értesíti a kérelmezőt a döntésről.
Határidő: 2020. június 30.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 284/2020.(VI.09.) határozata a 195399 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII., Nyír utca – Temető soron található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 1857 m2 területű „kivett zártkerti művelés alól kivett terület és gazdasági épület” megnevezésű ingatlanra érkezett vételi kérelemről történő döntés meghozatalára
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata nem értékesíti a 195399 helyrajzi számú 1/1 önkormányzati tulajdoni hányadú, természetben a Budapest Főváros XXIII. kerület, Nyír utca – Temető soron található ingatlant, azt továbbra is rekreációs bérleti szerződés keretében kívánja hasznosítani.
II. a kérelmezőket értesíti döntéséről.
Határidő: 2020. június 30.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 285/2020.(VI.09.) határozata a 188007 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. ker. Ócsai úton található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 3697 m2 területű „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanra érkezett vételi kérelemről történő döntésről
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata nem értékesíti a 188007 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Ócsai úton található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 3697 m2 területű „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlant, azt továbbra is bérbeadás útján kívánja hasznosítani.
II. döntéséről értesíti a kérelmezőt.
Határidő: 2020. június 30.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 286/2020.(VI.09.) határozata a Kerületi Építési Szabályzatról szóló 26/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelet (KÉSZ) 1. számú mellékletében található SZT-15. számú szabályozási tervlapon közterületként szereplő 0195867/1 helyrajzi számú „legelő” művelési ágba tartozó, természetben Budapest XXIII. kerület Vecsés út mentén található ingatlan végleges más célú hasznosításának kezdeményezéséről
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata kezdeményezi a Kerületi Építési Szabályzatról szóló 26/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelet (KÉSZ) 1. számú mellékletében található SZT-15. számú szabályozási tervlapon közterületként szereplő 0195867/1 helyrajzi számú, 1806 m2 területű, „legelő” megnevezésű, ingatlan végleges más célú hasznosítását, a VEKOP- 5.3.1-15. kódszámú Európai Uniós pályázatból megvalósuló „Dél-budapesti harántoló irányuló kerékpárút” helyhez kötött beruházás megvalósítása céljából.
II. gondoskodik a termőföld végleges más célú hasznosításának engedélyezése iránti kérelem a Budapest Főváros Kormányhivatalához történő benyújtásáról, az eljárásban szükséges egyéb - önkormányzat érdekét nem sértő - nyilatkozatok, meghatalmazások megtételéről és a termőföld végleges más célú hasznosításának engedélyezése esetén a földvédelmi járulék megfizetéséről.
Határidő: 2021. március 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 287/2020.(VI.09.) határozata a 26/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelet (KÉSZ) 1. számú mellékletében található SZT-15. számú szabályozási tervlapon közterületként szereplő 0195867/2 helyrajzi számú „legelő” művelési ágba tartozó, természetben Budapest XXIII. kerület Vecsés út mentén található ingatlan végleges más célú hasznosításának kezdeményezéséről
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata kezdeményezi a Kerületi Építési Szabályzatról szóló 26/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelet (KÉSZ) 1. számú mellékletében található SZT-15. számú szabályozási tervlapon közterületként szereplő 0195867/2 helyrajzi számú, 2760 m2 területű, „legelő” megnevezésű, ingatlan végleges más célú hasznosítását, a VEKOP- 5.3.1-15. kódszámú Európai Uniós pályázatból megvalósuló „Dél-budapesti harántoló irányuló kerékpárút” helyhez kötött beruházás megvalósítása céljából.
II. gondoskodik a termőföld végleges más célú hasznosításának engedélyezése iránti kérelem Budapest Főváros Kormányhivatalához történő benyújtásáról, az eljárásban szükséges egyéb - önkormányzat érdekét nem sértő - nyilatkozatok, meghatalmazások megtételéről, és a termőföld végleges más célú hasznosításának engedélyezése esetén a földvédelmi járulék megfizetéséről.
Határidő: 2021. március 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 288/2020.(VI.09.) határozata a  Vodafone Magyarország Zrt.-vel a 183358 hrsz.-ú és 186049/0/A/10 hrsz.-ú ingatlanokra kötött bérleti szerződések módosításáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata tudomásul veszi a 186049/0/A/10 helyrajzi számú, természetben a Grassalkovich út 162. és a 183358 helyrajzi számú, természetben a Nyír utca 22. szám alatt lévő, önkormányzati tulajdonú ingatlanokra a Vodafone Magyarország Zrt.-vel kötött bérleti szerződésekben nevesített Bérlő, azaz a VODAFONE Magyarország Zrt. helyébe annak jogutódja: egy a VODAFONE csoportba tartozó új cég fog belépni.
II. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy a 186049/0/A/10 helyrajzi számú, természetben a Grassalkovich út 162. és a 183358 helyrajzi számú, természetben a Nyír utca 22. szám alatt lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanokra a Vodafone Magyarország Zrt.-vel kötött bérleti szerződésekben mindenkori Bérlői pozícióban lévő fél a bérleményt, a VODAFONE Csoport bármely tagjának, így különösen a VODAFONE Magyarország Zrt.-nek további bérleti díj vagy egyéb szolgáltatási díj érvényesítése nélkül használatba adja.
III. a jelen határozat 1-2. számú mellékletei szerinti szerződés módosításokat aláírja, azzal, hogy azok tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértve eltérhet, valamint aláírja és kiadja a VODAFONE Magyarország részére a szerződésekkel kapcsolatban a jelen határozat 3. és 4. sz. melléklete szerinti nyilatkozatokat.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
Határidő:2020. július 31.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 289/2020.(VI.09.) határozata a 195649 helyrajzi számú, természetben a Szamaránszki dűlőben, valamint a 195717/1 és 195717/2 helyrajzi számú, természetben a Szamaránszki dűlő-Közöslegelő dűlőben található ingatlanok vonatkozásában benyújtott vételi kérelmekkel kapcsolatos döntéséről
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata nem értékesíti a 195649 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Szamaránszki dűlőben található, a közhiteles ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett zártkerti művelés alól kivett terület” megnevezésű, mindösszesen 4060 m2 alapterületű, a 195717/1 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Szamaránszki dűlő – Közöslegelő dűlőben található, a közhiteles ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett zártkerti művelés alól kivett terület” megnevezésű, mindösszesen 2013 m2 alapterületű valamint a 195717/2 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Szamaránszki dűlő - Közöslegelő dűlőben található, a közhiteles ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett zártkerti művelés alól kivett terület” megnevezésű, mindösszesen 2012 m2 alapterületű ingatlanokat, azokat továbbra is rekreációs célú földhasználati szerződés keretében kívánja hasznosítani.
II. döntéséről értesíti a kérelmezőket.
Határidő: 2020. június 30.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
                  
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 290/2020.(VI.09.) határozata a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány 2018. évi működéséről szóló beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadásáról szóló  246/2019. (V. 07.) határozat módosításáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. a 246/2019. (V.07.) határozat IV. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„IV. műfűburkolat koncepció és kivitelei terveivel kapcsolatos költségek elszámolása érdekében módosítja a 2018. május 10. napján megkötött megállapodás 4. a) alpontjában szereplő elszámolási határidőt és az 5. pontban meghatározott időtartamot 2020. december 31. napjára”
II. a döntést közli az érintettel, és a megállapodás módosítását aláírja
Határidő: 2020. július 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 291/2020.(VI.09.) határozata a Táncsics Mihály Művelődéi Ház intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat elbírálásáról szóló 221/2020. (IV.14.) határozata hatályon kívül helyezéséről
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat elbírálásáról szóló 221/2020. (IV.14.) határozatát hatályon kívül helyezi.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 292/2020.(VI.09.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a 184290 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Szigetcsárda utcában található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 1292 m2 területű „kivett lakóház, udvar” megnevezésű ingatlan 1/1 arányú tulajdoni hányadának értékesítéséről szóló, a 147/2020. (III. 10.) határozattal módosított 237/2019. (V.07.) határozat módosításáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a 184290 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Szigetcsárda utcában található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 1292 m2 területű „kivett lakóház, udvar” megnevezésű ingatlan 1/1 arányú tulajdoni hányadának értékesítéséről szóló, a 147/2020. (III. 10.) határozattal módosított 237/2019. (V.07.) határozata végrehajtási határidejét módosítja 2020. december 31. napjára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 293/2020.(VI.09.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a 187317/0/A/3 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Sodronyos u. 33. szám 3. ajtó alatt található ingatlan értékesítéséről szóló 86/2020. (II.11.) határozat módosításáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a 187317/0/A/3 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Sodronyos u. 33. szám 3. ajtó alatt található ingatlan értékesítéséről szóló 86/2020. (II.11.) határozata végrehajtási határidejét módosítja 2020. december 31. napjára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 294/2020.(VI.09) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a 186143/0/A/4 helyrajzi számú, természetben 1239 Budapest, Szitás u. 113. fsz. 4. szám alatt található ingatlan értékesítéséről szóló 137/2020. (III.10.) határozat módosításáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a 186143/0/A/4 helyrajzi számú, természetben 1239 Budapest, Szitás u. 113. fsz. 4. szám alatt található ingatlan értékesítéséről szóló 137/2020. (III.10.) határozata végrehajtási határidejét módosítja 2020. december 31. napjára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 295/2020.(VI.09.) határozata a kerületi sportéletről szóló beszámoló elfogadásáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.  törvény 46.  § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy a kerület sportéletéről szóló beszámolót elfogadja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 296/2020.(VI.09.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézet munkájáról készült 2019. évi beszámoló elfogadásáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy elfogadja Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézet 2019. évi munkájáról készült beszámolót.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 297/2020.(VI.09.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye munkájáról készült 2019. évi beszámoló elfogadásáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy elfogadja Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 2019. évi munkájáról készült beszámolót.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 298/2020.(VI.09.) határozata a felnőtt háziorvosi ügyelet 2019. évi munkájáról készült beszámoló elfogadásáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt,
I. elfogadja a felnőtt háziorvosi ügyelet 2019. évi munkájáról készült beszámolót,
II. döntéséről értesíti azt Inter-Ambulance Zrt. vezérigazgatóját.
Határidő: 2020. június 15.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 299/2020.(VI.09.) határozata az Év Egészségügyi Dolgozója cím adományozásáról (zárt)
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. 2020. évben „Év Egészségügyi Dolgozója” címet adományoz Név és Név részére.
II. elvégzi az adományozással kapcsolatos feladatokat.
Határidő: 2020. június 30.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 300/2020.(VI.09.) határozata a Kerület Hűséges Közalkalmazottja cím adományozásáról (zárt)
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. 2020. évben „Kerület Hűséges Közalkalmazottja” címet adományoz a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 23/2019. (IX.20.) önkormányzati rendelet 18. § (2) bekezdés b) pontja alapján D. M. részére.
II. elvégzi az adományozással kapcsolatos feladatokat.
Határidő: 2020. június 30.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 301/2020.(VI.09.) határozata átruházott hatáskör egyedi ügyben történő visszavonásáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy a „Javaslat a Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 140. szám alatti Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2020. évi felújítási munkálataihoz tulajdonosi hozzájárulás megadására” tárgyú egyedi ügyben (a továbbiakban: az egyedi ügy) Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019.(XII.13.) önkormányzati rendelete 3. számú mellékletének 3.4.11. pontjában a Képviselő-testület Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságára átruházott hatáskörét a Képviselő-testület hatáskörébe visszavonja, egyben úgy dönt, hogy - a fent hivatkozott jogszabályhely alapján - az egyedi ügyben a szükséges döntést meghozza.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 302/2020.(VI.09.) határozata a Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 140. szám alatti (185916/A/1) Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2020. évi felújítási munkálataira vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. megadja tulajdonosi hozzájárulását a Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 140. szám alatti, (185916/A/1) Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2020. évi alábbi felújítási munkálataira vonatkozóan:
Pince lejárat udvar felőli homlokzatának hőszigetelése, pincelejárat tetejének bádogozása, színpad helyiség (raktár) szellőző ablakának cseréje.
A tulajdonosi hozzájárulást azzal a feltétellel adja meg, hogy a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. a munkálatok tekintetében megtérítési igénnyel nem élhet az Önkormányzattal szemben.
II. döntéséről tájékoztatja a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. ügyvezetőjét.
Határidő: 2020. június 15.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 303/2020.(VI.09.) határozata átruházott hatáskör egyedi ügyben történő visszavonásáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy a „Javaslat Soroksár név használatának elbírálására” tárgyú egyedi ügyben (a továbbiakban: az egyedi ügy) Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019.(XII.13.) önkormányzati rendelete 3. számú mellékletének 4.2 pontjában a Képviselő-testület Jogi és Ügyrendi Bizottságára átruházott hatáskörét a Képviselő-testület hatáskörébe visszavonja, egyben úgy dönt, hogy - a fent hivatkozott jogszabályhely alapján - az egyedi ügyben a szükséges döntést meghozza.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 304/2020.(VI.09.) határozata a „Soroksár” név használatának engedélyezéséről (Soroksári Vizisport Egyesület)
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. engedélyezi a „Soroksár” név használatát a létesítésre kerülő Soroksári Vizisport Egyesület részére az egyesület elnevezésében azzal, hogy az engedélyes és a név használatáért felelős személy (a létesítésre kerülő civil szervezet várható vezető tisztviselője) Lengyel Ákos László, 1238 Budapest, alatti lakos.
II. a kérelmezőt értesíti döntéséről.
Határidő: 2020. június 24.
Felelős: Bese Ferenc polgármester