2020. május 12. - Polgármesteri döntés

A 2020. május 12-én Polgármester által meghozott
h a t á r o z a t o k

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 226/2020. (V.12.) határozata a 2020. május 12-ei polgármesteri döntéssel kapcsolatos napirendi pontjainak kiegészítéséről
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.  törvény 46.  § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
úgy dönt, hogy sürgősséggel, első napirendi pontként dönt a „Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére Budapest Főváros Önkormányzatával” c. napirendi ponttal kapcsolatban.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 227/2020.(V.12.) határozata a 2020. május 12-ei polgármesteri döntés napirendi pontjainak elfogadásáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.  törvény 46.  § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
a Képviselő-testület 2020. május 12. napjára tervezett, meg nem tartható ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:
1.) Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére Budapest Főváros Önkormányzatával
2.) Javaslat az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 10/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítására
3.) Javaslat Gazdasági Program elfogadására
4.) Javaslat a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet módosítására
5.) Javaslat a 2019. évi éves ellenőrzési jelentés jóváhagyására és tájékoztató a belső kontrollrendszer működéséről
6.) Javaslat Budapest XXIII. kerület Haraszti út 26. számú ingatlanon áthaladó 22 kV-os szabadvezeték-szakasz áthelyezéséről
7.) Javaslat emléktábla elhelyezésére
8.) Javaslat a Soroksár Közrendjéért és Közbiztonságáért Alapítvány székhelyhasználati jogosultságának felmondására
9.) Javaslat használati megállapodás átruházására, valamint tulajdonosi hozzájárulás megadására a 186560/15 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Vadevezős utca 43. szám alatti ingatlanra történő vízbekötéshez
10.) Javaslat a 185496 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület, Tompaház utcában található ingatlan kisajátítására
11.) Javaslat a 185498 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület, Tompaház utcában található ingatlan kisajátítására
12.) Javaslat a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői pályázatának kiírására
13.) Javaslat az I. sz. Összevont Óvoda intézményvezetői pályázata pályázati feltételeinek meghatározására, a pályázat kiírására és véleményező bizottság létrehozására
14.) Javaslat a 4. számú gyermek háziorvosi körzetre vonatkozóan a BABABARÁT DOKTOR Kft-vel megkötött feladat-ellátási szerződés módosítására
15.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
16.) Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
17.) Beszámoló a XX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2019. évi tűzvédelmi tevékenységéről
18.) Beszámoló a Soroksári Sport Club Kft-nek jutatott támogatás, és a de minimis támogatás felhasználásáról, valamint a 2019. évi szakmai tevékenységéről és vagyonkezeléséről, és javaslat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján egyszerűsített éves beszámoló elfogadására
19.) Beszámoló a Soroksári Sportcsarnok NKft-nek jutatott támogatás, és a de minimis támogatás felhasználásáról, valamint a 2019. évi szakmai tevékenységéről és vagyonkezeléséről, és javaslat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített éves beszámoló elfogadására
20.) Javaslat közalapítványokkal kapcsolatos alapítói döntések meghozatalára és alapító okirataik módosítására (az érintettek kérése esetén zárt ülés lenne tartandó az Mötv. 46. § (2) bek. b) pontja alapján)
21.) Javaslat a Galéria '13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő bizottsági tagjainak megválasztására, alapító okiratainak módosítására (az érintettek kérése esetén zárt ülés lenne tartandó az Mötv. 46. § (2) bek. b) pontja alapján)
A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság átruházott hatáskörébe tartozó, polgármesteri döntést igénylő napirendi pontok
22.) Javaslat a 186725 helyrajzi számú ingatlan részleges kisajátítására vonatkozó kártalanítási összeg elfogadásáról
23.) Javaslat a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 539/2019. (XII. 03.) határozatával módosított Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságának 134/2019. (IX. 03.) számú határozata módosítására
A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság részére készült, döntést nem igénylő napirendi pontok (tájékoztatók)
24.) Tájékoztató az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020. évi közbeszerzési tervéről
A Képviselő-testület munkatervében szereplő napirendi pontok, melyek kapcsán a döntés meghozatala későbbi időpontra halasztható
25.) Javaslat a Soroksári Önkormányzat Táncsics Mihály Művelődési Ház, Tündérkert Szabadidő Park és a Közösségi Ház lakosság általi igénybevételére (a veszélyhelyzet megszűnését követő valamely Képviselő-testületi ülésre halasztható)
26.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendelet-tervezet elfogadására (a jogszabály alapján úgy kell beterjeszteni, a veszélyhelyzet megszűnést követő 30 napon hatályba lépjen)
27.) Javaslat az Önkormányzat 2019. évi költségvetési maradvány elfogadására (a jogszabály alapján úgy kell beterjeszteni, a veszélyhelyzet megszűnést követő 30 napon hatályba lépjen)
28.) Beszámoló a közalapítványok működéséről, javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására  
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 228/2020.(V.12.) határozata Budapest Főváros Önkormányzatával együttműködési megállapodás megkötéséről
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.  törvény 46.  § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata képviseletében megköti Budapest Főváros Önkormányzatával a határozat 1. számú mellékletét képező együttműködési megállapodást az esetre kiterjedően is, ha a felek annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérnek.
Határidő: 2020. június 15.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 229/2020.(V.12.) határozata az Önkormányzat 2020-2024. évekre vonatkozó gazdasági programjának elfogadásáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.  törvény 46.  § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja az Önkormányzat 2020-2024. évekre vonatkozó gazdasági programját.
II. a Gazdasági Programot aláírja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 230/2020.(V.12.) határozata Soroksár módosított településképi arculati kézikönyvének elfogadásáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. hatályon kívül helyezi Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 523/2017.(XII.05.) határozatát.
II. a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja Soroksár módosított településképi arculati kézikönyvét.
III. gondoskodik az elfogadott településképi arculati kézikönyv közzétételéről, valamint szerkeszthető digitális formátumban a jegyzőkönyvvel együtt, mint elektronikus úton hitelesített dokumentumot elérhetővé teszi a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/B. § (1) bekezdés b) pont ba)-bc) alpontja szerinti szerveknek.
Határidő: 2020. május 30.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 231/2020.(V.12.) határozata a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Egysége 2019. évi éves ellenőrzési jelentésének jóváhagyásáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Egysége által elkészített 2019. évi éves ellenőrzési jelentést jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 232/2020.(V.12.) határozata, a Budapest XXIII. kerület Haraszti út 26. számú ingatlanon áthaladó 22 kV-os szabadvezeték-szakasz kiváltását követően, az ELMŰ Hálózati Kft-nek térítésmentes tulajdonba adásáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata vállalja az eredményes beszerzési eljárás eredményeképpen megkötött szerződésben rögzített, a Budapest XXIII. kerület Haraszti út 26. számú ingatlanon áthaladó 22 kV-os szabadvezeték-szakasz bontásának és új nyomvonalon történő megépítésének költségeit, továbbá vállalja, hogy az így megvalósult hálózatot - külön térítés nélkül - az ELMŰ Hálózati Kft. tulajdonába adja. A kivitelezés becsült költsége a 653 Ök Felhalmozási kiadások/ Beruházások/ Haraszti út 26. ELMŰ 22 kV kiváltás soron rendelkezésre áll.
II. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata vállalja, hogy az I. pont szerinti megállapodást aláírja.
Határidő: 2020. május 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 233/2020.(V.12.) határozata emléktábla elhelyezésével kapcsolatos döntéséről
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. Fővárosi Ének-zenei Tagozatú „Táncsics Mihály” Általános Iskola volt épületének emléket állító emléktábla elhelyezését támogatja.
II. az emléktábla készíttetésének költségét a bruttó 253 873,- Ft, azaz kettőszázötvenháromezer-nyolcszázhetvenhárom forint fedezetét az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének „Rendezvény sora” terhére biztosítja.
III. megteszi az emléktábla megrendelése érdekében szükséges intézkedéseket.
Határidő: 2020. augusztus 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 234/2020.(V.12.) határozata a „Soroksár Közrendjéért és Közbiztonságáért Alapítvány” 186049/0/A/10 helyrajzi számú, 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. szám alatt található ingatlanra vonatkozó székhelyhasználati jogosultságának felmondásáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata felmondja a „Soroksár Közrendjéért és Közbiztonságáért Alapítvány” székhelyhasználati jogosultságát a 186049/0/A/10 helyrajzi számú, 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. szám alatt található ingatlanra vonatkozóan.
II. értesíti az érintettet a döntésről.
Határidő: 2020. május 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 235/2020.(V.12.) határozata szerződésátruházásról szóló megállapodás megkötéséről a 186560/15 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII., Vadevezős utca 43. szám alatt található ingatlanra vonatkozó használati megállapodás tekintetében
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata megköti a 186560/15 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII., Vadevezős utca 43. szám alatt található ingatlanra vonatkozó használati megállapodás tekintetében a jelen határozat melléklete szerinti szerződésátruházásról szóló megállapodást.
II. értesíti az érintetteket a döntésről, és aláírja a jelen határozat melléklete szerinti, szerződésátruházásról szóló megállapodást azzal, hogy annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértve eltérhet.
Határidő: 2020. június 30.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 236/2020.(V.12.) határozata átruházott hatáskör egyedi ügyben történő visszavonásáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
a „tulajdonosi hozzájárulás megadása a 186560/15 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Vadevezős utca 43. szám alatti ingatlanra történő vízbekötéshez” tárgyú egyedi ügyben (a továbbiakban: az egyedi ügy) Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019.(XII.13.) önkormányzati rendelete 3. számú mellékletének 3.4.11. pontjában a Képviselő-testület Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságára átruházott hatáskörét a Képviselő-testület hatáskörébe visszavonja, egyben úgy dönt, hogy - a fent hivatkozott jogszabályhely alapján - az egyedi ügyben a szükséges döntést meghozza.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 237/2020.(V.12.) határozata a 186560/15 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Vadevezős utca 43. szám alatti ingatlanra történő vízbekötéshez való tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. az Önkormányzat nevében tulajdonosi hozzájárulását adja Szentesi Istvánné részére az 186560/15 helyrajzi számú, természetben a Budapest Főváros XXIII. kerület Vadevezős utca 43. szám alatt található ingatlanra vonatkozóan a víz bekötéséhez. Jelen hozzájárulás hatályba lépésének feltétele, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének az előterjesztés kapcsán hozott első határozata alapján a hivatkozott határozat melléklete szerinti szerződésátruházásról szóló megállapodás megkötésre kerüljön. A tulajdonosi hozzájárulást azzal a feltétellel adja meg, hogy kérelmező az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező ingatlanon elvégzett munkálatok tekintetében megtérítési igénnyel semmilyen jogcímen, sem az szerződésátruházás tárgyát képező megállapodás fennállta alatt, sem annak megszűnését követően nem él, valamint, hogy amennyiben az ingatlan szabályozási terv szerinti szabályozására sor kerül, úgy a szabályozás okán a vízbekötéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő szükséges munkálatokkal kapcsolatos költségeket teljes körűen kérelmező állja.
II. értesíti a kérelmezőt a döntésről, és a szerződésátruházásról szóló megállapodás megkötését követően aláírja a Fővárosi Vízművek részére benyújtandó, tulajdonosi hozzájárulásról szóló nyomtatványt.
Határidő: 2020. június 30.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 238/2020.(V.12.) határozata a 26/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelet (KÉSZ) 1. számú mellékletében található SZT-09 számú szabályozási tervlapon közterületként szereplő 185496 helyrajzi számú ingatlan kisajátításról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata kezdeményezi a Kerületi Építési Szabályzatról szóló 26/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelet (KÉSZ) 1. számú mellékletében található SZT-09 számú szabályozási tervlapon közterületként szereplő 185496 helyrajzi számú, 276 m2 területű, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, természetben Budapest XXIII. kerület Tompaház utcában található ingatlan kisajátítását.
II. gondoskodik a kisajátítási eljárás kezdeményezésére vonatkozó kérelemnek a Budapest Főváros Kormányhivatalához történő benyújtásáról, a jelen határozat melléklete szerinti nyilatkozat, valamint a kisajátítási eljárásban szükséges egyéb - önkormányzat érdekét nem sértő - nyilatkozatok, meghatalmazások megtételéről, valamint a kisajátítási eljárás során, illetve a kisajátítási határozatban foglaltakkal kapcsolatban egyezség megkötéséről, amennyiben az az Önkormányzat érdekeit nem sérti.
Határidő: 2020. december 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 239/2020. (V. 12.) határozata a 26/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelet (KÉSZ) 1. számú mellékletében található SZT-09 számú szabályozási tervlapon közterületként szereplő 185498 helyrajzi számú ingatlan kisajátításról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata kezdeményezi a Kerületi Építési Szabályzatról szóló 26/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelet (KÉSZ) 1. számú mellékletében található SZT-09 számú szabályozási tervlapon közterületként szereplő 185498 helyrajzi számú, 507 m2 területű, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, természetben Budapest XXIII. kerület Tompaház utcában található ingatlan kisajátítását.
II. gondoskodik a kisajátítási eljárás kezdeményezésére vonatkozó kérelemnek a Budapest Főváros Kormányhivatalához történő benyújtásáról, a jelen határozat melléklete szerinti nyilatkozat, valamint a kisajátítási eljárásban szükséges egyéb - önkormányzat érdekét nem sértő - nyilatkozatok, meghatalmazások megtételéről, valamint a kisajátítási eljárás során, illetve a kisajátítási határozatban foglaltakkal kapcsolatban egyezség megkötéséről, amennyiben az az Önkormányzat érdekeit nem sérti.
Határidő: 2020. december 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 240/2020.(V. 12.) határozata átruházott hatáskör egyedi ügyben történő visszavonásáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői pályázata pályázati feltételeinek meghatározása tárgyú egyedi ügyben (a továbbiakban: az egyedi ügy) Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019.(XII.13.) önkormányzati rendelete 3. számú mellékletének 6.4. pontjában a Képviselő-testület Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságára átruházott hatáskörét a Képviselő-testület hatáskörébe visszavonja, egyben úgy dönt, hogy - a fent hivatkozott jogszabályhely alapján - az egyedi ügyben a szükséges döntést meghozza.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 241/2020.(V.12.) határozata a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői pályázata feltételeinek meghatározásáról és a pályázat kiírásáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői pályázatának pályázati feltételeit jelen határozat 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően határozza meg.
II. gondoskodik a pályázati kiírás közzétételéről.
Határidő: azonnal
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 242/2020.(V.12.) határozata véleményező bizottság létrehozásáról a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői pályázatainak véleményezésére
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői pályázatainak véleményezésére az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság tagjaival, valamint a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésében meghatározott kulturális szakértői nyilvántartásban szereplő kulturális szakértővel, Várhalmi Andrással alakítja meg a véleményező bizottságot.
II. felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az érintettek értesítéséről.
Határidő: 2020. május 31.
Felelős: dr. Szabó Tibor jegyző
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 243/2020.(V.12.) határozata átruházott hatáskör egyedi ügyben történő visszavonásáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy az I. sz. Összevont Óvoda intézményvezetői pályázata pályázati feltételeinek meghatározása tárgyú egyedi ügyben (a továbbiakban: az egyedi ügy) Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019.(XII.13.) önkormányzati rendelete 3. számú mellékletének 6.4. pontjában a Képviselő-testület Oktatási,. Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságára átruházott hatáskörét a Képviselő-testület hatáskörébe visszavonja, egyben úgy dönt, hogy - a fent hivatkozott jogszabályhely alapján - az egyedi ügyben a szükséges döntést meghozza.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének  244/2020.(V.12.) határozata az I. sz. Összevont Óvoda intézményvezetői pályázata pályázati feltételeinek meghatározásáról, valamint a pályázat kiírásáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. pályázatot ír ki az I. sz. Összevont Óvoda intézményvezetésére 2020. augusztus 1-től 2025. július 31-ig. A pályázati feltételeket a jelen határozat melléklete szerint határozza meg.
II. felkéri a jegyzőt, hogy a jelen határozat mellékletében meghatározott tartalommal gondoskodjon a pályázat kiírásáról és előkészítéséről.
Határidő: azonnal illetve a jogszabály szerinti ütemezésben
Felelős: dr. Szabó Tibor jegyző
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének  245/2020.(V.12.) határozata véleményező bizottság létrehozásáról az I. sz. Összevont Óvoda intézményvezetői pályázatainak véleményezésére
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. az I. sz. Összevont Óvoda intézményvezetői pályázatainak véleményezésére Ternesz Ferencné, Hatosné Pásztor Gabriella és Kristóf Gabriella tagokkal alakítja meg a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A. § (6) bekezdése szerinti véleményező bizottságot.
II. felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az érintettek értesítéséről.
Határidő: 2020. május 31.
Felelős: dr. Szabó Tibor jegyző
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 246/2020.(V.12.) határozata a 4. számú gyermek háziorvosi körzetre (1237 Budapest, Dinnyehegyi köz 1.) vonatkozó, a BABABARÁT DOKTOR Kft-vel (képviseli: Dr. Papp László) kötött Feladat-ellátási szerződés módosításáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. kezdeményezi a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata és a BABABARÁT DOKTOR Kft. (feladat ellátásra személyesen kötelezett: Dr. Papp László, orvosi pecsétszáma: 52400) székhely: 1237 Budapest, Dinnyehegyi köz 1. szám alatt cégjegyzékszám: 01 09 335565; adószám: 26620749-1-43), által kötött feladatellátási szerződés módosítását.
II. gondoskodik a jelen határozat mellékletét képező feladatellátási szerződést módosító szerződés aláírásáról azzal, hogy annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
Határidő: 2020. május 12.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 247/2020.(V.12.) határozata a nemzetiségi köznevelési intézmény alapításával kapcsolatos döntéseiről szóló 106/2019. (III.12.) és a 388/2019.(IX.10.) határozattal módosított 462/2018. (XII.04.) határozat módosításáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
módosítja a 106/2019.(III.12.) és a 388/2019.(IX.10.) határozattal módosított 462/2018.(XII.04.) határozat II. pontjának végrehajtási határidejét 2020. december 31. napjára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 248/2020.(V.12.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a 390/2019. (IX. 10.) határozatával módosított, a Budapest XXIII. ker. külterület 0196572/10 helyrajzi számú, 3020 m2 területű, „szántó” művelési ágú ingatlanból a szabályozási terv tervezete szerinti közterület kialakításához szükséges ingatlanrész tulajdonjogának megszerzésére irányuló döntéséről, valamint az ingatlanrész végleges más célú hasznosítása, illetve belterületbe vonása engedélyeztetésének kezdeményezéséről (Millennium-telep és a Lidl Áruház között gyalogjárda és kerékpárút létesítése érdekében) szóló 487/2018. (XII.04.) határozat módosításáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a 390/2019. (IX. 10.) határozatával módosított, a Budapest XXIII. ker. külterület 0196572/10 helyrajzi számú, 3020 m2 területű, „szántó” művelési ágú ingatlanból a szabályozási terv tervezete szerinti közterület kialakításához szükséges ingatlanrész tulajdonjogának megszerzésére irányuló döntéséről, valamint az ingatlanrész végleges más célú hasznosítása, illetve belterületbe vonása engedélyeztetésének kezdeményezéséről (Millennium-telep és a Lidl Áruház között gyalogjárda és kerékpárút létesítése érdekében) szóló 487/2018. (XII.04.) határozata végrehajtási határidejét módosítja 2020. december 31. napjára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 249/2020.(V.12.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a 186728 helyrajzi számú ingatlanból a K-100223 számú változási vázrajz szerint kialakuló (186728/1) hrsz.-ú, 27 m2 területű, valamint (186728/3) hrsz.-ú, 50  mterületű ingatlanok tulajdonjogának megszerzéséről szóló 543/2019. (XII.03.)  Ök. határozat módosításáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a 186342 helyrajzi számú, természetben a 186728 helyrajzi számú ingatlanból a K-100223 számú változási vázrajz szerint kialakuló (186728/1) hrsz.-ú, 27 m2 területű, valamint (186728/3) hrsz.-ú, 50 mterületű ingatlanok tulajdonjogának megszerzéséről szóló 543/2019. (XII.03.)  határozata végrehajtási határidejét módosítja 2020. október 31. napjára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 250/2020.(V.12.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a 186699 helyrajzi számú ingatlanból a K-100479 számú változási vázrajz szerint kialakuló (186669/1) hrsz.-ú, 41 m2 területű, valamint (186699/3) hrsz.-ú, 51 mterületű ingatlanok tulajdonjogának megszerzéséről szóló 544/2019. (XII.03.) határozat módosításáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a 186699 helyrajzi számú ingatlanból a K-100479 számú változási vázrajz szerint kialakuló (186669/1) hrsz.-ú, 41 m2 területű, valamint (186699/3) hrsz.-ú, 51 mterületű ingatlanok tulajdonjogának megszerzéséről szóló 544/2019. (XII.03.) határozata végrehajtási határidejét módosítja 2020. október 31. napjára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 251/2020.(V.12.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a 186342 helyrajzi számú, természetben a 1239 Budapest, Vetés utca 8. szám alatt található az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű, 530 m2 alapterületű ingatlanon fennálló 12/72 tulajdoni hányadának értékesítésével kapcsolatos döntésről szóló 87/2020. (II.11.)  határozat módosításáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a 186342 helyrajzi számú, természetben a 1239 Budapest, Vetés utca 8. szám alatt található az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű, 530 m2 alapterületű ingatlanon fennálló 12/72 tulajdoni hányadának értékesítésével kapcsolatos döntésről szóló 87/2020. (II.11.) határozata végrehajtási határidejét módosítja 2020. október 31. napjára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 252/2020.(V.12.) határozata a Soroksár Sportjáért Közalapítvány feladat-ellátási szerződésének módosításáról, kiegészítő támogatás megállapításáról szóló 292/2019. (VII.02.) határozat módosításáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. a 292/2019. (VII.02.) határozat IV. pontja helybe az alábbi rendelkezés lép:
„IV. a Soroksár Sportjáért Közalapítvány (székhely: 1239 Budapest, Grassalkovich út 162.) részére a Képviselő-testület 248/2019. (V.07.) határozatával megállapított 6 millió forint összegen felül jelen 292/2019. (VII.02.) határozattal biztosított további 1 millió forint feladat-ellátási szerződés szerinti határidőben fel nem használt részét a Soroksár Sportjáért Közalapítvány utalja vissza Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata részére.”
II. a Polgármester értesíti az érintettet a döntéséről.
Határidő: 2020. május 30.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 253/2020.(V.12.) határozata a Polgármesteri Hivatal 2020. évi nyári- és téli igazgatási szünete időtartamának meghatározásáról szóló 23/2020. (I.21.) határozat módosításáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.  törvény 46.  § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal 2020. évi nyári- és téli igazgatási szünete időtartamának meghatározásáról szóló 23/2020. (I.21.) határozat I. pontjának a) alpontját hatályon kívül helyezi, amely alapján nyári igazgatási szünet elrendelésére 2020. évben nem kerül sor.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 254/2020.(V.12.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Bölcsődéjének nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyásáról szóló 39/2020. (I.21.) határozat hatályon kívül helyezéséről, valamint a kerületi Bölcsőde vonatkozásában nyári zárvatartási időszak megállapításának mellőzéséről
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.  törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Bölcsődéjének (a továbbiakban: Bölcsőde) nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyásáról szóló 39/2020. (I.21.) határozat határozatát hatályon kívül helyezi.
II. a Bölcsőde vonatkozásában 2020. évben nyári zárvatartási időszak nem kerül meghatározásra.
III. döntéséről értesíti Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye intézményvezetőjét, és döntésének közzétételével gondoskodik a szülők tájékoztatásáról.
Határidő: a III. pont vonatkozásában: 2020. május 27.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 255/2020.(V.12.) határozata az Óvodák és tagintézményeik nyári zárva tartásának és nyári ügyeleti rendjének elfogadásáról szóló 40/2020. (I.21.) határozat hatályon kívül helyezéséről, valamint a kerületi óvodák és tagintézményeik vonatkozásában nyári zárvatartási időszak megállapításának mellőzéséről
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.  törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének az Óvodák és tagintézményeik nyári zárva tartásának és nyári ügyeleti rendjének elfogadásáról szóló 40/2020. (I.21.) határozatát hatályon kívül helyezi.
II. a kerületi Óvodák és tagintézményeik vonatkozásában 2020. évben nyári zárvatartási időszak nem kerül meghatározásra.
III. döntéséről értesíti az intézményvezetőket, és döntésének közzétételével gondoskodik a szülők tájékoztatásáról.
Határidő: a III. pont vonatkozásában: 2020. május 27.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 256/2020.(V.12.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroskár Önkormányzata 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásról szóló beszámolójának elfogadásáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján készült, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 2019. évi gyermekjóléti gyermekvédelmi feladatai ellátásról szóló beszámolót elfogadja.
II. gondoskodik Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 2019. évi gyermekjóléti gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló beszámoló Budapest Főváros Kormányhivatala Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya részére történő megküldéséről.
Határidő: 2020. május 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 257/2020.(V.12.) határozata a XX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2019. évi tűzvédelmi tevékenységéről készült beszámoló elfogadásáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Frakcióinak frakcióvezetőivel történt egyeztetést követően, észrevétel és javaslat nélkül, egyöntetű támogatásukkal – Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. elfogadja a XX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2019. évi tűzvédelmi tevékenységéről készült beszámolót.
II. döntéséről értesíti a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség kirendeltség-vezetőjét, valamint a XX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tűzoltó parancsnokát.
Határidő: 2020. május 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 258/2020.(V.12.) határozata a Soroksári Sport Club Kft-nek jutatott támogatás, és a de minimis támogatás felhasználásáról, valamint a 2019. évi szakmai tevékenységéről és vagyonkezeléséről, és javaslat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján egyszerűsített éves beszámoló elfogadásáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. elfogadja a Soroksári Sport Club Kft-nek jutatott támogatás, és a de minimis támogatás felhasználásáról, valamint a 2019. évi szakmai tevékenységéről és vagyonkezeléséről, és a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján egyszerűsített éves beszámoló elfogadásáról készült beszámolót
II. a Soroksár Sport Club Kft. 2019. évi gazdálkodásának eredményeként létrejött 2.547.000,- Ft adózott eredményt jóváhagyja. Az adózott eredményből 2.547.000,- Ft-ot eredménytartalékba helyez.
III. döntéséről értesíti a Soroksár Sport Club Kft. ügyvezetőjét.
Határidő: 2020. május 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 259/2020.(V.12.) határozata a Soroksári Sportcsarnok NKft-nek jutatott támogatás, és a de minimis támogatás felhasználásáról, valamint a 2019. évi szakmai tevékenységéről és vagyonkezeléséről, és javaslat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített éves beszámoló elfogadásáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. elfogadja a Soroksári Sportcsarnok NKft-nek jutatott támogatás, és a de minimis támogatás felhasználásáról, valamint a 2019. évi szakmai tevékenységéről és vagyonkezeléséről, és a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített éves beszámolót
II. a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft. 2019. évi gazdálkodásának eredményeként létrejött 283.000,- Ft adózott eredményt jóváhagyja. Az adózott eredményből 283.000,- Ft-ot eredménytartalékba helyez.
III. döntéséről értesíti a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját.
Határidő: 2020. május 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 260/2020.(V.12.) határozata a Soroksár Sportjáért Közalapítvány kuratóriumi tagjának megválasztásáról, felügyelőbizottsági elnökének kijelöléséről és alapító okiratának módosításáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.  törvény 46.  § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. tudomásul veszi, hogy a 161/2020. (III.10.) határozatával a Soroksár Sportjáért Közalapítvány kuratóriumi tagjává választott Korpás Bence (anyja neve, lakóhely) a tisztségelfogadó nyilatkozatot nem kívánja megtenni.
II. a Soroksár Sportjáért Közalapítvány kuratóriumi tagjának megválasztja az alábbi természetes személyt a 2020. május 12. napjától 2025. március 15. napjáig terjedő határozott időre:
Szász Csaba 1239 Budapest,
III. a Soroksár Sportjáért Közalapítvány alapító okirat szerinti felügyelőbizottsági elnöki tisztségére a felügyelőbizottság tagjai közül a 2020. május 12. napjától 2025. március 15. napjáig tartó határozott időre Herling Erik 1239 Budapest szám alatti lakost jelöli ki.
IV. a Soroksár Sportjáért Közalapítvány Alapító Okirata 7. pontjának c/ alpontját és 11. pontját az alábbiak szerint módosítja:
7.„c/ A kuratórium tagjai:   2020. március 16. napjától 2025. március 15. napjáig tartó
                       határozott időre:
Vérten László (anyja neve) – 1237 Budapest,
Piller Szabina (anyja neve) – 1237 Budapest,
Selyem Zoltán (anyja neve) – 1239 Budapest,
szám alatti lakosok. 
  1. május 12. napjától 2025. március 15. napjáig tartó határozott időre:
Szász Csaba (anyja neve) 1239 Budapest,
szám alatti lakos.
 
Az alapítóval jogviszonyban áll:          Tüskés Józsefné   
                                                             Vérten László
Az alapítóval nem áll jogviszonyban:    Szász Csaba
                                                             Piller Szabina
                                                             Selyem Zoltán”
„11. A közalapítványnál felügyelőbizottság működik. A felügyelőbizottság létszáma: 3 fő. A felügyelőbizottság elnökét és tagjait az alapító jelöli ki határozott időre, de legfeljebb 5 éves időtartamra. A megbízás a tisztségnek a kijelölt személy által történő elfogadásával jön létre.
A felügyelőbizottsági tagság megszűnik:
- a megbízatás időtartamának lejártával,
- visszahívással,
- lemondással,
- a tag halálával,
- a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával,
- a taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkezésével,
- a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 9.§ (2) és 10.§ (3) bekezdése alapján és egyéb jogszabályban meghatározott esetekben és módon.
A felügyelőbizottság tagját megbízatásának lejárta előtt az alapítványi cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén az alapítói jogok gyakorlója visszahívhatja.
A tag a megbízatásáról bármikor, indokolás nélkül az alapítóhoz címzett nyilatkozattal lemondhat. Amennyiben a közalapítvány működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új tag kijelölésével, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.
 
a) A felügyelőbizottság tagja 2020. március 16. napjától, majd a felügyelőbizottság elnöke 2020. május 12. napjától 2020. március 15. napjáig tartó határozott időre
       Herling Erik (anyja neve) 1239 Budapest,
                  szám alatti lakos.
 
b) A felügyelőbizottság tagjai: 2020. március 16. napjától 2020. március 15. napjáig tartó határozott időre
         Nagyistókné Ekler Éva (anyja neve) 1237 Budapest,
         Keller – Deák Kristóf (anyja neve) 2040 Budaőrs,
         szám alatti lakosok.       
A felügyelőbizottság elnökének és tagjainak megbízatása 2020. március 16. napjától 2025. március 15. napjáig tartó határozott időre szól.
 
Az alapító elé terjesztett éves beszámolót meg kell küldeni a felügyelőbizottságnak is.
 
A felügyelőbizottság tagjai és elnöke tanácskozási joggal részt vehetnek a kuratórium ülésein.
A felügyelőbizottság beszámoltatja a kuratóriumot tevékenységéről.
 
A felügyelőbizottság ellenőrzi a közalapítvány működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést kérhet, továbbá a közalapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
                  
A felügyelőbizottság célvizsgálatot folytathat, ha a közalapítvány céljait veszélyeztetve látja.
 
A felügyelőbizottság köteles a kuratóriumot tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:
 
a/ a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a kuratórium döntését teszi szükségessé,
 
b/ a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
 
A kuratóriumot a felügyelőbizottság indítványára – annak megtételétől számított harminc napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a kuratórium összehívására a felügyelőbizottság is jogosult.
 
Ha a kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
 
A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg.”
V. a Soroksár Sportjáért Közalapítvány módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát aláírja, és gondoskodik arról, hogy az a szükséges mellékletekkel felszerelten a Fővárosi Törvényszékhez határidőn belül benyújtásra kerüljön.
Határidő: 2020. június 11.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 261/2020.(V.12.) határozata a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány felügyelőbizottsági tagjának megválasztásáról, felügyelőbizottsági elnökének kijelöléséről és alapító okiratának módosításáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.  törvény 46.  § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. tudomásul veszi, hogy a 166/2020. (III.10.) határozatával a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány felügyelőbizottsági tagjává választott Korpás Bence (anyja neve, lakóhely) a tisztségelfogadó nyilatkozatot nem kívánja megtenni.
II. a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány felügyelőbizottsági tagjának megválasztja az alábbi természetes személyt a 2020. május 12. napjától 2025. március 15. napjáig terjedő határozott időre:
Dr. Mándoki Péter 1239 Budapest,
III. a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány alapító okirat szerinti felügyelőbizottsági elnöki tisztségére a felügyelőbizottság tagjai közül a 2020. május 12. napjától 2025. március 15. napjáig tartó határozott időre Dr. Mándoki Péter 1239 Budapest, szám alatti lakost jelöli ki.
IV. a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány Alapító Okiratának 13. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„13.   A közalapítványnál felügyelőbizottság működik. A felügyelőbizottság létszáma: 3 fő. A felügyelőbizottság elnökét és tagjait az alapító jelöli ki határozott időre, de legfeljebb 5 éves időtartamra. A megbízás a tisztségnek a kijelölt személy által történő elfogadásával jön létre.
A felügyelőbizottsági tagság megszűnik:
-        a megbízatás időtartamának lejártával,
-        visszahívással,
-        lemondással,
-        a tag halálával,
-        a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával,
-        a taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkezésével, 
-        a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 9.§ (2) és 10.§ (3) bekezdése alapján és egyéb jogszabályban meghatározott esetekben és módon.
A felügyelőbizottság tagját megbízatásának lejárta előtt az alapítványi cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén az alapítói jogok gyakorlója visszahívhatja.
A tag a megbízatásáról bármikor, indokolás nélkül az alapítóhoz címzett nyilatkozattal lemondhat. Amennyiben a közalapítvány működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új tag kijelölésével, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.
A felügyelőbizottság elnöke: 2020. május 12.  napjától 2025. március 15. napjáig tartó határozott időre                      
Dr. Mándoki Péter
1239 Budapest,
szám alatti lakos.
A felügyelőbizottság tagjai:    
2020. március 16. napjától 2025. március 15. napjáig tartó határozott időre
         Koncz Zoltánné 1238 Budapest,
         Napholcz József 1238 Budapest,
szám alatti lakosok.”
V. a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát aláírja, és gondoskodik arról, hogy az a szükséges mellékletekkel felszerelten a Fővárosi Törvényszékhez határidőn belül benyújtásra kerüljön.
Határidő: 2020. június 11.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 262/2020.(V.12.) határozata a Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és Művészeti Oktatásáért felügyelőbizottsági tagjának megválasztásáról, felügyelőbizottsági elnökének kijelöléséről és alapító okiratának módosításáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. a Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és Művészeti Oktatásáért alapító okirat szerinti felügyelőbizottsági elnöki tisztségére a felügyelőbizottság tagjai közül a 2020. május 12. napjától 2025. március 15. napjáig tartó határozott időre Fuchsné Rizmayer Mária Emma 1238 Budapest, szám alatti lakost jelöli ki.
II. a Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és Művészeti Oktatásáért Alapító Okirata 12. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„12. A közalapítványnál felügyelőbizottság működik. A felügyelőbizottság létszáma:
3 fő.
A felügyelőbizottság elnökét és tagjait az alapító jelöli ki határozott időre, de legfeljebb 5 éves időtartamra. A megbízás a tisztségnek a kijelölt személy által történő elfogadásával jön létre.
A felügyelőbizottsági tagság megszűnik:
- a megbízatás időtartamának lejártával,
- visszahívással,
- lemondással,
- a tag halálával,
- a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával,
- a taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkezésével,
- a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 9.§ (2) és 10.§ (3) bekezdése alapján és egyéb jogszabályban meghatározott esetekben és módon.
A felügyelőbizottság tagját megbízatásának lejárta előtt az alapítványi cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén az alapítói jogok gyakorlója visszahívhatja. A tag a megbízatásáról bármikor, indokolás nélkül az alapítóhoz címzett nyilatkozattal lemondhat. Amennyiben a közalapítvány működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új tag kijelölésével, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.
a) A felügyelőbizottság tagja 2020. március 16. napjától, majd a felügyelőbizottság elnöke 2020. május 12. napjától 2025. március 15. napjáig tartó határozott időre
Fuchsné Rizmayer Mária Emma
1238 Budapest, szám alatti lakos.
b) A felügyelőbizottság tagjai: 2020. március 16. napjától 2025. március 15. napjáig tartó határozott időre
Vargáné Polenyik Nikolett 1237 Budapest,
Piller Szabina 1237 Budapest,
szám alatti lakosok.
A felügyelőbizottság elnökének és tagjainak megbízatása a megválasztásuk napjától 2025. március 15. napjáig tartó határozott időre szól, amely meghosszabbítható.
Az alapítóval jogviszonyban áll: -
Az alapítóval nem áll jogviszonyban: Vargáné Polenyik Nikolett
                                                     Fuchsné Rizmayer Mária Emma
                                                     Piller Szabina
 
A felügyelőbizottság tagjai és elnöke tanácskozási joggal részt vehetnek a kuratórium ülésein.
A felügyelőbizottság ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását, ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
A felügyelőbizottság köteles az intézkedésre jogosult kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
- a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult kuratórium döntését teszi szükségessé,
- a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
Az intézkedésre jogosult kuratóriumot a felügyelőbizottság indítványára - annak megtételétől számított 30 napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a kuratórium összehívására a felügyelőbizottság is jogosult.
Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
A felügyelőbizottság beszámoltatja a kuratóriumot tevékenységéről. Az alapító elé terjesztett éves beszámolót meg kell küldeni a felügyelőbizottságnak is. A felügyelőbizottság célvizsgálatot folytathat, ha a közalapítvány céljait veszélyeztetve látja. A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg. Nem lehet a felügyelő szerv elnöke, vagy tagja
a) az a személy, aki a kuratórium elnöke vagy tagja,
b) az a személy, aki a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) az a személy, aki a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve
d) az a személy, aki az a) - c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
e) az a nagykorú személy, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben korlátozták,
f) az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült,
g) az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak, és az eltiltás hatálya alatt az ítéletben a közalapítvány tevékenységét jelölték meg, mindaddig, míg az eltiltás hatálya alatt áll.
h) a közhasznú szervezet megszűnését követő három évig az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely
ha) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
hb) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
hc) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
hd) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, vagy törölte.
i) akivel szemben az a-h. pontban meghatározottakon túl jogszabályban meghatározott kizáró, vagy összeférhetetlenségi ok áll fenn.
A felügyelőbizottság tagjaira a kuratórium tagjaira vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.”
III. a Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és Művészeti Oktatásáért módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát aláírja, és gondoskodik arról, hogy az a szükséges mellékletekkel felszerelten a Fővárosi Törvényszékhez határidőn belül benyújtásra kerüljön.
Határidő: 2020. június 11.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 263/2020.(V.12.) határozata a Javaslat közalapítványokkal kapcsolatos alapítói döntések meghozatalára és alapító okirataik módosítására című napirendi pont keretében meghozott döntések közzétételéről
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
a Javaslat közalapítványokkal kapcsolatos alapítói döntések meghozatalára és alapító okirataik módosítására című napirendi ponttal kapcsolatos döntéseinek meghozatala során – figyelembe véve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46.§ (2) bekezdés b) pontjának rendelkezését - érvényesíti a zárt ülésen meghozott döntések közzétételére vonatkozó szabályokat.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 264/2020.(V.12.) határozata a Galéria '13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjának megválasztásáról és alapító okiratának módosításáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.  törvény 46.  § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. A Galéria '13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratában megjelölt felügyelő bizottsági tagi tisztségre megválasztja a 2020. május 12. napjától 2025. március 9. napjáig terjedő határozott időre
Somogyi László (anyja neve)
1238 Budapest, szám alatti
lakost.
II. a Galéria '13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának 9.2. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„9.2. A Felügyelő Bizottság 3 tagból áll. A tagokat az Alapító választja, megbízásuk a megválasztásuk napjától 2025. március 9. napjáig tartó határozott időtartamra szól. A Felügyelő Bizottság tagjai ezen időtartam lejártakor újraválaszthatók, és bármikor visszahívhatók.”
III. a Galéria '13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának 9.7. pontja az alábbiakkal egészül ki:
„2020. május 12. napjától 2025. március 9. napjáig terjedő határozott időre:
Somogyi László (anyja neve)
1238 Budapest, szám alatti
lakos.”
IV. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármestere 223/2020. (IV.14.) határozata alapján a Galéria '13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának 7.6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„7.6. A Társaság Ügyvezetője: 2020. május 1. napjától 2025. április 30. napjáig terjedő határozott időre.
Geiger Tamás (anyja neve)
1239 Budapest, szám alatti lakos.”
V. a Galéria '13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát aláírja, és gondoskodik arról, hogy az a szükséges mellékletekkel felszerelten a Fővárosi Törvényszékhez határidőn belül benyújtásra kerüljön.
Határidő: 2020. június 11.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 265/2020.(V.12.) határozata a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról és alapító okiratának módosításáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.  törvény 46.  § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratában megjelölt felügyelő bizottsági tagi tisztségre megválasztja a 2020. május 12. napjától 2025. március 9. napjáig terjedő határozott időre
Mátrai Bettina (anyja neve)
1238 Budapest, szám
alatti lakost.
II. a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának 17. pontjának - a pont címe alatti - első mondata az alábbiak szerint módosul:
„A társaságnál a megválasztásuk napjától 2025. március 9. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztott három tagból álló felügyelő bizottság működik.”
III. a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának 17. pontjában a „Nevesítetten:” szót követő felsorolás az alábbiakkal egészül ki a „lakosokat” szó előtt:
„Mátrai Bettina (születési név, anyja neve) 1238 Budapest, szám alatti”
IV. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztásáról szóló 112/2020. (III.10.) határozata alapján a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata 14. pontjának első és második bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A társaság ügyvezetője:
Tamási Ferenc (anyja neve)
1237 Budapest,
szám alatti lakos.
Az ügyvezető megbízása 2020. április 1. napjától 2025. március 31. napjáig tartó határozott időre szól, újraválasztható, illetve visszahívható. Az ügyvezető felett a munkáltatói jogokat az alapító gyakorolja.”
V. a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát aláírja, és gondoskodik arról, hogy az a szükséges mellékletekkel felszerelten a Fővárosi Törvényszékhez határidőn belül benyújtásra kerüljön.
Határidő: 2020. június 11.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 266/2020.(V.12.) határozata a „Javaslat a Galéria '13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő bizottsági tagjainak megválasztására, alapító okiratainak módosítására” című napirendi pont keretében meghozott döntések közzétételéről
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy a „Javaslat a Galéria '13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő bizottsági tagjainak megválasztására, alapító okiratainak módosítására” című napirendi ponttal kapcsolatos döntéseinek meghozatala során – figyelembe véve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46.§ (2) bekezdés b) pontjának rendelkezését - érvényesíti a zárt ülésen meghozott döntések közzétételére vonatkozó szabályokat.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 267/2020.(V.12.) határozata átruházott hatáskör egyedi ügyben történő visszavonásáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
a „Javaslat a 186725 helyrajzi számú ingatlan részleges kisajátítására vonatkozó kártalanítási összeg elfogadásáról” tárgyú egyedi ügyben (a továbbiakban: az egyedi ügy) Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019.(XII.13.) önkormányzati rendelete 3. számú mellékletének 3.4.17. pontjában a Képviselő-testület Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságára átruházott hatáskörét a Képviselő-testület hatáskörébe visszavonja, egyben úgy dönt, hogy - a fent hivatkozott jogszabályhely alapján - az egyedi ügyben a szükséges döntést meghozza.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 268/2020.(V.12.) határozata a 186725 helyrajzi számú ingatlan részleges kisajátítására vonatkozó kártalanítási összeg elfogadásáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata elfogadja a 186725 helyrajzi számú ingatlanból a K-101206 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló (186725/1) és (186725/3) helyrajzi számú ingatlanok kisajátításért mindösszesen fizetendő 309.517,- Ft azaz háromszázkilencezer-ötszáztizenhét forint kártalanítási összeget.
II. értesíti Budapest Főváros Kormányhivatalát a döntésről, és intézkedik a véglegessé vált kisajátítási határozat kézhezvételét követően a kártalanítási összeg megfizetéséről az ingatlan tulajdonos részére.
Határidő: - Budapest Főváros Kormányhivatala értesítésére: 2020. május 31.
- a kártalanítási összeg megfizetésére: a véglegessé vált kisajátítási határozat rendelkezései szerint
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 269/2020.(V.12.) határozata átruházott hatáskör egyedi ügyben történő visszavonásáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy a „Javaslat a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 539/2019. (XII. 03.) határozatával módosított Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságának 134/2019. (IX. 03.) számú határozata módosításáról” tárgyú egyedi ügyben (a továbbiakban: az egyedi ügy) Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019.(XII.13.) önkormányzati rendelete 3. számú mellékletének 3.4.17. pontjában a Képviselő-testület Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságára átruházott hatáskörét a Képviselő-testület hatáskörébe visszavonja, egyben úgy dönt, hogy - a fent hivatkozott jogszabályhely alapján - az egyedi ügyben a szükséges döntést meghozza.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 270/2020.(V.12.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 539/2019. (XII. 03.) határozatával módosított Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága 134/2019. (IX. 03.) számú határozatának módosításáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 539/2019. (XII. 03.) határozatával módosított Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága 134/2019. (IX. 03.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata meg kívánja szerezni az M-101190 számú változási vázrajz szerint kialakuló (196669/1) helyrajzi számú 48 m2 alapterületű ingatlan tulajdonjogát közterület (út) céljára történő lejegyzést helyettesítő adásvétel útján 1.693.100 Ft, azaz egymillió-hatszázkilencvenháromezer-egyszáz forint ellenében, mely összegből 000 Ft a földterületért fizetendő összeg, 1.003.100 Ft az ingatlanról elbontandó építmények kártalanítási értéke és 60.000 Ft az ingatlanról elbontandó építmények elbontásának költsége. Ennek érdekében
a) Kaszás Ferenc részére a 196669 helyrajzi számú ingatlanon fennálló, Kaszás Ferenc haszonélvezeti jogával terhelt 1/1 tulajdoni hányadára tekintettel a 196669 helyrajzi számú ingatlanból az M-101190 számú változási vázrajz szerint kialakuló (196669/1) helyrajzi számú 48 m2 alapterületű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 1.354.480 Ft azaz egymillió-háromszázötvennégyezer-négyszáznyolcvan forint ellenében, mely összegből a földterület értéke 13.125,-Ft/m2 fajlagos értékkel számolva, a haszonélvezeti jog értékét levonva 504.000 Ft; az ingatlanról elbontandó építmények kártalanítási értéke 802.480 Ft, az ingatlanról elbontandó építmények bontási költsége pedig 48.000 Ft.
b) Kaszás Ferenc részére a 196669 helyrajzi számú ingatlan ifj. Kaszás Ferenc tulajdonát képező 1/1 tulajdoni hányadán fennálló holtig tartó haszonélvezeti jogára tekintettel a 196669 helyrajzi számú ingatlanból az M-101190 számú változási vázrajz szerint kialakuló (196669/1) helyrajzi számú 48 m2 alapterületű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadára őt megillető holtig tartó haszonélvezeti jog megváltására ajánlatot tesz 338.620 Ft azaz háromszázharmincnyolcezer-hatszázhúsz forint ellenében, mely összegből a földterület értéke 126.000 Ft; az ingatlanról elbontandó építmények kártalanítási értéke 200.620 Ft, az ingatlanról elbontandó építmények bontási költsége pedig 12.000 Ft.
Határidő: azonnal
Felelős: Bese Ferenc polgármester