2020. március 10.

A 2020. március 10-én megtartott képviselő-testületi ülés
h a t á r o z a t a i
 
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 106/2020. (III.10.) határozata a 2020. március 10-ei képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak kiegészítéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a következő, sürgősséggel tárgyalandó három napirendi pontot felveszi a 2020. március 10-ei képviselő-testületi ülés napirendi pontjai közé:
1) Javaslat az új koronavírus terjedésének megakadályozásával kapcsolatos döntések meghozatalára
2) Javaslat a 184079/14 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület, Pacsirta köz 2. szám alatt található ingatlan 1386/16344 tulajdoni hányadára vonatkozó elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozat megtételére
3) Javaslat a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára (zárt ülés)
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 107/2020. (III.10.) határozata a 2020. március 10-ei képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
A Képviselő-testület:
a 2020. március 10-ei képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:
1.) Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről
2.) Javaslat az új koronavírus terjedésének megakadályozásával kapcsolatos döntések meghozatalára
3.) Javaslat a 184079/14 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület, Pacsirta köz 2. szám alatt található ingatlan 1386/16344 tulajdoni hányadára vonatkozó elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozat megtételére
4.) Javaslat a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára (zárt ülés)
5.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 8/2019.(III.22.) önkormányzati rendelet módosítására
6.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátási körzethatárok megállapításáról szóló 8/2017.(III.23.) önkormányzati rendelet módosítására
7.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 23/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelet módosítására
8.) Javaslat a kerületi építési szabályzat (KÉSZ) 4. ütemének (Péteri-major és új M0 autóút térsége), valamint a KÉSZ 1-3. ütemek területére vonatkozó módosítások jóváhagyására
9.) Javaslat állásfoglalás kialakítására a Molnár-szigeten a komptól délre a parti sétány mellett vendéglátó egység létesítésével kapcsolatban
10.) Javaslat az egyházaknak nyújtandó támogatásra
11.) Javaslat a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak – célzottan a Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságának - nyújtandó támogatásra
12.) Javaslat az óvodai beíratás időpontjának meghatározására
13.) Javaslat a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnöke személyének és állandó tagjainak kijelöléséről
14.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye Alapító Okiratának módosítására
15.) Javaslat a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása érdekében egyedi támogatási kérelem benyújtására
16.) Javaslat a 195325/37 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. ker. Szent László utca – Szentlőrinci út – Nyír utca – Fatima utca által határolt területen található ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződéssel kapcsolatos döntések meghozatalára
17.) Javaslat a 187269/1 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII., Sodronyos utca 85. szám alatt található, 575 m2 területű ingatlan 1/1 arányú tulajdoni hányad értékesítéséről történő döntés meghozatalára
18.)   Javaslat a 186143/0/A/4 helyrajzi számú, természetben 1239 Budapest, Szitás u. 113. fsz. 4. szám alatt található ingatlan értékesítéséről szóló elvi döntés meghozatalára
19.) Önálló képviselői indítvány
20.) Önálló képviselői indítvány
21.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
22.) Beszámoló a civil szervezetek 2019. évi támogatásának elszámolásáról
23.) Tájékoztató a 2019. évben megalkotott rendeletek hatályosulásának felülvizsgálatáról
24.) Beszámoló a Soroksári Polgárőrség Egyesület 2019. évben végzett munkájáról (10.00 órára javasolt)
25.) Javaslat a 0196121/4 és 0196119/3 helyrajzi számú ingatlanokkal kapcsolatban a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara állásfoglalásai ellen benyújtott kifogások ismételt elbírálására (zárt ülés)
26.) Javaslat közalkalmazotti munkáltatói kölcsönkeret felhasználására (zárt ülés)
27.) Javaslat felügyelő bizottsági tagok megválasztására, alapító okiratok módosítására (Galéria ’13 NKft. és Soroksári Szociális Foglalkoztató NKft.) (az érintettek kérése esetén zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bek. b) pontja alapján)
28.) Javaslat kuratóriumi tagok és felügyelőbizottsági tagok megválasztására, alapító okiratok módosítására (Közalapítványok) (az érintettek kérése esetén zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bek. b) pontja alapján)
29.) Kérdések, bejelentések – SZÓBELI
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 108/2020. (III.10.) határozata a 2020. március 15-ei rendezvénnyel kapcsolatos döntéséről
A képviselő-testület a Soroksári Operatív Törzs javaslata alapján úgy dönt, hogy
I. a 2020. március 15. napjára tervezett önkormányzati rendezvényt, figyelemmel a Koronavírus-fertőzés Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs ajánlásában foglaltakra nem rendezi meg.
II. ajánlással él az önkormányzati intézmények vezetői felé a közeljövőben megtartandó, várhatóan nagy létszámú látogatottságra számot tartó, un.: tömeges rendezvényeik elhalasztására vagy – amennyiben az elhalasztás nem lehetséges - megrendezésük lemondására,
III. felkéri a kerületben működő logisztikai cégek vezetőit az új koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében foganatosítandó szabályok szigorú betartására.
IV. felkéri a Polgármestert az intézményvezetők, valamint a lakosság tájékoztatására.
Határidő: azonnal
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 109/2020. (III.10.) határozata az új koronavírussal kapcsolatos ellátás elősegítése érdekében háromoldalú szerződés megkötéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. háromoldalú szerződést köt Budapest Főváros XX. kerület Pestszenterzsébet Önkormányzatával és a XX. kerületi Mentőállomással annak érdekében, hogy a kerület illetékességi területén felmerülő koronavírus-fertőzés gyanúja esetén a XX. kerületi Mentőállomás az érintett(ek)et haladéktalanul vizsgálatra, szükség esetén ellátásra az e célra kijelölt intézménybe szállítsa.
II. az I. pontban részletezett feladat ellátására a XX. kerületi Mentőállomás részére 1.000.000.- azaz Egymillió Forint összeget biztosít az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének „Általános tartalék” sora terhére.
III. tudomásul veszi, hogy az I. pontban említett háromoldalú szerződést Budapest Főváros XX. kerület Pestszenterzsébet Önkormányzata foglalja írásba az I. pontban foglalt lényegi tartalommal, és felhatalmazza a Polgármestert a háromoldalú szerződés aláírására.
IV. felkéri a Polgármestert, hogy Budapest Főváros XX. kerület Pestszenterzsébet Önkormányzat Polgármesterét és a XX. kerületi Mentőállomást értesítse a Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: azonnal
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 110/2020. (III.10.) határozata a Polgármester felhatalmazásáról az új koronavírussal kapcsolatos azonnali intézkedések megtételére
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy felhatalmazza a Polgármestert, hogy az új koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében szükséges azonnali intézkedéseket – a Képviselő-testület utólagos (soron következő rendes ülésen történő) tájékoztatása mellett – haladéktalanul megtegye.
Határidő: folyamatos
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 111/2020. (III.10.) határozata a 184079/14 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület, Pacsirta köz 2. szám alatt található ingatlan 1386/16344 tulajdoni hányadára vonatkozó elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozat megtételéről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata nem kíván élni elővásárlási jogával a Budapest XXIII. kerület 184079/14 helyrajzi számú, természetben 1237 Budapest, Pacsirta köz 2. szám alatt található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű, 2723 m2 területű ingatlan Dr. Bankó Sándorné 696/16344, Bankó Melinda 230/16344, Bankó Gábor 230/16344 és Bankó Bernadett 230/16344 tulajdoni hányadaira – az ingatlan mindösszesen 1386/16344 tulajdoni hányadára - vonatkozóan.
II. felkéri a polgármestert a tulajdonostársak értesítésére.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 112/2020. (III.10.) határozata a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségére 2020. április 01. napjától 2025. március 31. napjáig terjedő határozott időre Tamási Ferenc (születési hely, idő, anyja neve) 1237 Budapest, (lakcím) alatti lakost választja meg. A megválasztott ügyvezető részére 2020. április 1-től személyi juttatásként 550.000,- Ft/hó munkabért állapít meg.
A munkabér fedezete a Társaság bértömege.
II. Felhatalmazza a Polgármestert a munkaügyi iratok aláírására, és az egyéb szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: a munkaügyi iratok aláírására: 2020. március 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 113/2020. (III.10.) határozata a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének munkavégzésére irányuló egyéb jogviszonya fenntartásához való hozzájárulásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
hozzájárul, hogy Tamási Ferenc ügyvezető a Peregrini Kft-nél jelenleg fennálló munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyát továbbra is fenntarthassa.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 114/2020. (III.10.) határozata az önkormányzati tulajdonban álló, piaci alapon bérbeadott, Szent László u. 161. III. em. 6. szám alatti lakás havi bérleti díja összegének felülvizsgálatáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a 2020. évben a piaci alapon bérbeadott, Szt. László u. 161. III. em. 6. szám alatti lakás havi bérleti díját 2020. szeptember 01. napjától a 2019. évi infláció mértékével azaz 3,4 %-kal emeli, havi 95.393,- Ft összegre.
II. felkéri a Polgármestert a lakásbérlő tájékoztatására.
Határidő: a II. pont vonatkozásában: 2020. március 18.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 115/2020. (III.10.) határozata az önkormányzati tulajdonban álló bérlakások bérleti díjának és a mindenkori bérleti díj legkisebb összegének felülvizsgálatáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a 2020. évben az önkormányzati tulajdonban álló bérlakások bérleti díját, a mindenkori bérleti díj legkisebb összegét a 2020. évben nem módosítja.
II. felkéri a Polgármestert a lakásbérlők tájékoztatására.
Határidő: 2020. április 30.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 116/2020. (III.10.) határozata a 2020. március 10-ei képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok sorrendjének módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy közvetlenül a 6. napirendi pont megtárgyalása után tárgyalja a „Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye Alapító Okiratának módosítására”, ezt követően pedig a 10.00 órai tárgyalásra javasolt „Beszámoló a Soroksári Polgárőrség Egyesület 2019. évben végzett munkájáról” című napirendi pontokat. Ennek következtében a 2020. március 10.ei képviselő-testületi ülés 107/2020. (III.10.) határozattal elfogadott napirendek sorrendje – a 7. napirendtől kezdődően – a következők szerint módosul:
7.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye Alapító Okiratának módosítására
8.) Beszámoló a Soroksári Polgárőrség Egyesület 2019. évben végzett munkájáról
9.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 23/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelet módosítására
10.) Javaslat a kerületi építési szabályzat (KÉSZ) 4. ütemének (Péteri-major és új M0 autóút térsége), valamint a KÉSZ 1-3. ütemek területére vonatkozó módosítások jóváhagyására
11.) Javaslat állásfoglalás kialakítására a Molnár-szigeten a komptól délre a parti sétány mellett vendéglátó egység létesítésével kapcsolatban
12.) Javaslat az egyházaknak nyújtandó támogatásra
13.) Javaslat a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak – célzottan a Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságának - nyújtandó támogatásra
14.) Javaslat az óvodai beíratás időpontjának meghatározására
15.) Javaslat a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnöke személyének és állandó tagjainak kijelöléséről
16.) Javaslat a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása érdekében egyedi támogatási kérelem benyújtására
17.) Javaslat a 195325/37 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. ker. Szent László utca – Szentlőrinci út – Nyír utca – Fatima utca által határolt területen található ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződéssel kapcsolatos döntések meghozatalára
18.) Javaslat a 187269/1 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII., Sodronyos utca 85. szám alatt található, 575 m2 területű ingatlan 1/1 arányú tulajdoni hányad értékesítéséről történő döntés meghozatalára
19.)   Javaslat a 186143/0/A/4 helyrajzi számú, természetben 1239 Budapest, Szitás u. 113. fsz. 4. szám alatt található ingatlan értékesítéséről szóló elvi döntés meghozatalára
20.) Önálló képviselői indítvány
21.) Önálló képviselői indítvány
22.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
23.) Beszámoló a civil szervezetek 2019. évi támogatásának elszámolásáról
24.) Tájékoztató a 2019. évben megalkotott rendeletek hatályosulásának felülvizsgálatáról
25.) Javaslat a 0196121/4 és 0196119/3 helyrajzi számú ingatlanokkal kapcsolatban a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara állásfoglalásai ellen benyújtott kifogások ismételt elbírálására (zárt ülés)
26.) Javaslat közalkalmazotti munkáltatói kölcsönkeret felhasználására (zárt ülés)
27.) Javaslat felügyelő bizottsági tagok megválasztására, alapító okiratok módosítására (Galéria ’13 NKft. és Soroksári Szociális Foglalkoztató NKft.) (az érintettek kérése esetén zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bek. b) pontja alapján)
28.) Javaslat kuratóriumi tagok és felügyelőbizottsági tagok megválasztására, alapító okiratok módosítására (Közalapítványok) (az érintettek kérése esetén zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bek. b) pontja alapján)
29.) Kérdések, bejelentések – SZÓBELI
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 117/2020 (III.10.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye Alapító Okiratának módosítása tárgyában
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye (1238 Budapest, Táncsics Mihály utca 104.) Alapító Okiratának jelen határozat mellékletében foglaltak szerinti módosítását jóváhagyja azzal, hogy a törzskönyvi nyilvántartást végző hatóság rendelkezéseinek megfelelően, az érintett intézmény és az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon a mellékletben szereplő tartalomtól el lehet térni.
II. Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésben foglaltakról az érintetteket értesítse.
Határidő: 2020. március 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 118/2020 (III.10.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye Alapító Okiratának módosítása tárgyában
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény Alapító Okiratának módosítása tárgyában hozott 67/2019. (I.22.) határozatát hatályon kívül helyezi.
II. Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésben foglaltakról az érintetteket értesítse.
Határidő: 2020. március 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 119/2020. (III.10.) határozata a Soroksári Polgárőrség Egyesület 2019. évben végzett munkájáról készült beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a Soroksári Polgárőrség Egyesület 2019. évben végzett munkájáról készült beszámolót elfogadja
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 120/2020. (III.10.) határozata a Molnár-szigeten a komptól délre a parti sétány mellett tervezett vendéglátó egység létesítésével kapcsolatos döntéséről (épület)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a Molnár-szigeten a komptól délre a parti sétány mellett vendéglátó egység létesítését nem támogatja.
Határidő: 2020. december 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 121/2020. (III.10.) határozata a Molnár-szigeten a komptól délre a parti sétány mellett tervezett vendéglátó egység létesítésével kapcsolatos döntéséről (földrészlet)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a Molnár-szigeten a komptól délre a parti sétány mellett sem új önálló földrészlet kialakítását, sem a terület bérbeadását nem támogatja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2020. (III.10.) határozata Bese Ferenc polgármester szavazásból való kizárásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Javaslat az egyházaknak nyújtandó támogatásra” c. napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból – érintettsége miatt – Bese Ferenc polgármestert.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 123/2020. (III.10.) határozata az egyházaknak nyújtandó támogatási keretösszeg megemeléséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében a kerületi egyházak 2020. évi támogatására biztosított 20.000.000,- Ft keretösszeget 3.000.000.- Ft összeggel megemeli, melyet az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének „Általános tartalék” sora terhére biztosít.
II. az Önkormányzat – lehetőségei függvényében - év közben is támogatni kívánja az egyházakat, az általuk év közben benyújtott kérelmek megvizsgálása kapcsán.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 124/2020. (III. 10.) határozata a Budapest-Soroksár Újtelep Szent István Plébánia 2020. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2020. évben a Budapest-Soroksár Újtelep Szent István Plébániát 4.500.000.- Ft, azaz Négymillió-ötszázezer Forint összeggel támogatja, melyet a következő célokra használhat fel:
fűtés díjára (gázszámlák), közüzemi díjakra, működési költségekre, eszközök beszerzésére, kert karbantartására, fejlesztésére, közösségi programok és rendezvények támogatására, évközi és nyári táborokra, karbantartási és felújítási munkálatok elvégzésére a templomban és a plébánián, nagycsaládok és rászorulók közösségi programokban való részvételben való segítésére (pl. gyerek és családos táborok.)
A támogatás forrása az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének „Egyházak támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert a döntés közlésére az érintettel.
III. felhatalmazza a Polgármestert a jelen határozat 1. számú mellékletét képező támogatási szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától — a 3. pontban foglalt támogatási összeg kivételével — az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
Felelős: Bese Ferenc polgármester.
Határidő: 2020. április 17.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 125/2020. (III.10.) határozata a Budapest - Soroksári Református Egyházközség 2020. évi támogatásáról:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2020. évben a Budapest - Soroksári Református Egyházközséget 3.500.000.- Ft, azaz Hárommillió-ötszázezer Forint összeggel támogatja, melyet a következő célra használhat fel:
gyermekek és fiatalok táboroztatására, programok és rendezvények szervezésére, a templom felújítási munkáinak befejezésére (vakolatjavítás, takarások, belső festés), a templom hangosító rendszer fejlesztésére, az épület állagmegóvásra, illetve az ehhez kapcsolódó külső és belső munkálatokra, valamint működésük biztosítására
A támogatás forrása az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének „Egyházak támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert a döntés közlésére az érintettel.
III. felhatalmazza a Polgármestert a jelen határozat 1. számú mellékletét képező támogatási szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától — a 3. pontban foglalt támogatási összeg kivételével — az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
Felelős: Bese Ferenc polgármester.
Határidő: 2020. április 17.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 126/2020. (III.10.) határozata a Soroksári Evangélikus Plántáló Gyülekezet 2020. évi támogatásáról:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2020. évben a Soroksári Evangélikus Plántáló Gyülekezetet 2.000.000.- Ft, azaz Kétmillió Forint összeggel támogatja, melyet a következő célokra használhat fel:
építéssel, az épület berendezésével kapcsolatos kiadásokra, a gyülekezeti programokhoz kapcsolódó előadássorozat, koncertek, agapék, és kirándulások támogatására, a bábcsoport fellépéseinek, utaztatásának finanszírozásához, kötődő - felszereléseinek megvásárlásához szükséges forrás biztosítására.
A támogatás forrása az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének „Egyházak támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert a döntés közlésére az érintettel.
III. felhatalmazza a Polgármestert a jelen határozat 1. számú mellékletét képező támogatási szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától — a 3. pontba foglalt támogatási összeg kivételével — az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
Felelős: Bese Ferenc polgármester.
Határidő: 2020. április 17.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 127/2020. (III.10.) határozata Soroksár Nagyboldogasszony Főplébánia (1238 Budapest, Templom u. 111.) 2020. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.2020. évben a Soroksár Nagyboldogasszony Főplébániát 7.000.000.- Ft, azaz Hétmillió Forint összeggel támogatja, melyet a következő célokra használhat fel:
a templom és a plébánia még hiányzó felújítási/engedélyezési terveinek és szakértői véleményeinek az elkészítésére, a templom oratórium beüvegezése, anyukák/kisgyerekek számára tér kialakítására, a Plébánián a födém egy részének szigetelésére, a templomi
kivetítés tervezése, kivitelezése, a templomi futószőnyeg cseréjére, beszerzésére, udvari játékok, játszó elemek beszerzésére és az ehhez kapcsolódó szakipari munkák elvégzésére, a templom ill. a plébánia kisebb javítási (festő, asztalos, lakatos, villanyszerelő, tetőfedő és kőműves) szakipari munkálatok elvégzésére.
A támogatás forrása az Önkormányzat már elfogadott és hatályba lépett 2020. évi költségvetésének „Egyházak támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert a döntés közlésére az érintettel.
III. felhatalmazza a Polgármestert a jelen határozat 1. számú mellékletét képező támogatási szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától — a 3. pontban foglalt támogatási összeg kivételével — az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
Felelős: Bese Ferenc polgármester.
Határidő: 2020. április 17.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 128/2020. (III.10.) határozata a Pesterzsébeti Görög Katolikus Egyházközség 2020. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.2020. évben a Pesterzsébeti Görög Katolikus Egyházközséget 2.000.000.- Ft, azaz Kettőmillió Forint összeggel támogatja, melyet a következő célokra használhat fel:
a templomi előtető megépítésére, a közösségi konyha korszerűsítésére, a parókia és a templom felújítási munkálataira és működési célokra.
A támogatás forrása az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének „Egyházak támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert a döntés közlésére az érintettel.
III. felhatalmazza a Polgármestert a jelen határozat 1. számú mellékletét képező támogatási szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától — a 3. pontban foglalt támogatási összeg kivételével — az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
Felelős: Bese Ferenc polgármester.
Határidő: 2020. április 17.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 129/2020. (III.10.) határozata a Budapesti Zsidó Hitközség Dél-Pesti Körzetének 2020. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2020. évben a Budapest-Soroksár Budapesti Zsidó Hitközség Dél-Pesti Körzetét 500.000.- Ft, azaz Ötszázezer Forint összeggel támogatja, melyet a következő célokra használhat fel:
a vallási hitélethez kapcsolódó szertartási előírások szerinti könyvek, gyertyatartók, egyéb tárgyak vásárlására, a konyhai kóserság betartása érdekében konyhai eszközök beszerzésére, kisebb felújításokra a Zsinagóga teljes mértékben kész állapotba kerüléséhez
A támogatás forrása az Önkormányzat a 2020. évi költségvetésének „Egyházak támogatása”
sora.
II. felkéri a Polgármestert a döntés közlésére az érintettel.
III. felhatalmazza a Polgármestert a jelen határozat 1. számú mellékletét képező támogatási szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától — a 3. pontban foglalt támogatási összeg kivételével —az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
Felelős: Bese Ferenc polgármester.
Határidő: 2020. április 17.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 130/2020. (III.10.) határozata a Budapest-Soroksár Újtelep Református Misszió Egyházközség 2020. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2020. évben a Budapest-Soroksár Újtelep Református Misszió Egyházközséget 3.500.000.- Ft, azaz Hárommillió-ötszázezer Forint összeggel támogatja, melyet a következő célokra használhat fel:
a gyülekezet működésével kapcsolatos számlák kifizetésére, a közösségi, kulturális programok és rendezvények finanszírozására, a nagycsaládok és rászorulók segítésére, a gyermekek és fiatalok táboroztatására, a templomkert kialakítására, a játszótér korszerűsítésére, parkosításra, kerítés építésére, karbantartási és felújítási munkálatokra, kertészeti eszközök, bútorok szőnyegekre, függönyökre, világítástechnikai és konyhai eszközökre, a templom hangosítástechnikai, valamint akusztikai környezetének kialakítására, könyvek beszerzésére.
A támogatás forrása az Önkormányzat már elfogadott és hatályba lépett 2020. évi költségvetésének „Egyházak támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert a döntés közlésére az érintettel.
III. felhatalmazza a Polgármestert a határozat 1. számú mellékletét képező támogatási szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától — a 3. pontban foglalt támogatási összeg kivételével —az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
Felelős: Bese Ferenc polgármester.
Határidő: 2020. április 17.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2020. (III.10.) határozata a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság – célzottan Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság – 2020. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2020. évben a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságot - célzottan a Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságát 4.000.000.- Ft-tal támogatja, melyet az alábbiakra használhat fel:
- a légtechnikai helyiség minimális felújítása, valamint
- LG Titan mosógép , egyedi gyártású mosógép állvány, Sony Bravia KD-55XG 7077 TV , Master DF20P ventilátor, M02024 cikkszámú TV konzol, egykezes súlyzó szett, HEX, acél alapanyag és festék súlyzóállványhoz, Amazor M edző állvány vásárlása, továbbá
- ablakok cseréje és felújítása, árnyékolók kiépítése.
A támogatás forrása az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének „céltartalék, egyéb tartalék” sora.
II. felkéri a Polgármestert a döntés közlésére az érintettel.
III. felhatalmazza a Polgármestert a határozat 1. számú mellékletét képező megállapodás aláírására azzal, hogy annak tartalmától – az I. pontban meghatározott támogatási cél, és támogatási összeg kivételével – az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
Határidő: a határozat II. pontja vonatkozásában: 2020. március 15., a III. pont vonatkozásában 2020.március 31.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 132/2020. (III.10.) határozata az óvodai beíratás időpontjának meghatározásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az óvodai beíratás időpontját 2020. május 11-től 2020. május 13-ig terjedő időtartamban, jelen határozat mellékletét képező „Hirdetmény”-ben foglaltak szerint határozza meg.
II. felkéri a Polgármestert a 2020. évi óvodai beíratásról szóló Hirdetmény-nek az Önkormányzat hivatalos honlapján (www.soroksar.hu-n), a Soroksári Hírlapban, valamint az óvodák honlapján való közzétételére.
Határidő: 2020. március 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 133/2020. (III.10.) határozata a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnökének személyéről és állandó tagjairól
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Elnöke Sinkovics Krisztián alpolgármester
II. a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum állandó tagjai:
-Budapest Főváros Kormányhivatala XXIII. kerületi Hivatalának vezetője, illetve az általa kijelölt személy;
-Dél-pesti Tankerületi Központ tankerületi igazgatója, illetve az általa kijelölt személy;
-Budapest XX-XXIII. Kerületi Rendőrkapitányság kapitányságvezetője;
-Budapest XXIII. kerület Soroksári Rendőrőrs vezetője;
-Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény intézetvezető főorvosa, illetve az általa megbízott személy;
-Szociális és Gyermekjóléti Intézmény intézményvezetője;
-Budapest XXIII. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai, különösen az Ifjúsági tanácsnok;
-Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztály osztályvezetője
-Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztály osztályvezető-helyettese
-Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Rendészeti Osztály osztályvezetője
III. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum titkári feladatait a Jegyző által kijelölt köztisztviselő végzi.
IV. Felkéri a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnökét, hogy a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata jelen határozatban foglaltaknak megfelelő módosítását terjessze elő a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum soron következő ülésén.
V. Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az érintettek tájékoztatásáról.
Határidő: a IV. pont vonatkozásában: a KEF soron következő ülésének időpontja
                az V. pont vonatkozásában: 2020. március 31.
Felelős:    a IV. pont vonatkozásában: Sinkovics Krisztián alpolgármester,
                a KEF elnöke
                az V. pont vonatkozásában: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2020. (III.10.) határozata a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása érdekében egyedi támogatási kérelem benyújtásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a fővárosi kerületi kezelésű, belterületi és külterületi, valamint a közigazgatási határán található és ezekhez közvetlenül kapcsolódó szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása érdekében vissza nem térítendő költségvetési támogatásra kérelmet nyújt be a Miniszterelnökség – mint Támogató – felé a Budapest, XXIII. kerület Karmazsin utca (Házikert utca – 196395/4 hrsz.) útépítés és felszíni csapadékvíz elvezetés kiépítése projekt megvalósítása érdekében.
Utca megnevezése
Szakaszhatárok
Hossz
(fm)
Burkolat területe (m2)
Útépítés és Csapadékvíz elvezetés kiépítésének tervezői becsült költsége (nettó)
 
Tartalékkeret 5 %
Útépítés és Csapadékvíz elvezetés kiépítésének becsült költsége
(bruttó)
Karmazsin utca
Házikert utca – 196395/4 hrsz.
429
1 931
128.236.706,- Ft      
 
6. 411. 835,- Ft
 
171.003.647,- Ft
 
Igényelhető támogatási összeg:
107.250.000,- Ft
A projekt megépítéséhez szükséges saját forrás:
63.753.647,-Ft
Műszaki ellenőrzés:
3.420.000,- Ft
I. az I. pontban meghatározott projekt megvalósítása érdekében a szükséges önrészt, azaz bruttó 63.753.647,-Ft-ot, valamint a műszaki ellenőrzésre 3.420.000,- Ft-ot Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 2020. évi költségvetése Tartalékok Céltartalékok Tartalék képzés sora terhére (50.000 eFt) és Tartalékok Céltartalékok Egyéb célú tartalékok sora terhére (17.174 eFt) biztosítja.
III. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Budapesti Útépítési Program 2020. évi támogatási kérelmében és a projekt megvalósításában az Önkormányzat helyett- és nevében teljes körűen eljárjon, ide értve a támogatásról szóló megállapodások megkötését, a projekt megvalósításához szükséges egyéb, az Önkormányzatot terhelő további anyagi kötelezettségvállalással, illetve az Önkormányzat érdekeinek sérelmével nem járó jognyilatkozatok megtételét.
IV. Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási kérelemhez szükséges dokumentumok előkészítéséről, valamint a támogatási kérelem benyújtásáról
V. A Budapesti Útépítési Program 2020. évi támogatására hivatalon belüli projektszervezetet állít fel, az alábbiak szerint:
A Projektszervezet tagjai:
projektvezető:       Kisné Stark Viola osztályvezető
                             Beruházási és Városüzemeltetési Osztály
pénzügyi vezető:    Polonkai Zoltánné osztályvezető Pénzügyi Osztály
projekt koordinátor: Szabó Bernadett beruházó
                             Beruházási és Városüzemeltetési Osztály
pénzügyi munkatárs: Pappné Handzel Lidia ÁFA analitikus, előirányzat módosító, köt.-vállalás nyilv., osztályvezető-helyettes
                               Pénzügyi Osztály
pályázat készítő, szakmai megvalósító(k):   Kisné Stark Viola osztályvezető
                                                                    Szabó Bernadett beruházó
                                                      Beruházási és Városüzemeltetési Osztály
Felhatalmazza a polgármestert a Projektszervezet tagjai megbízóleveleinek aláírására.
Határidő: az I - IV. pont vonatkozásában: 2020. március 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 135/2020. (III.10.) határozata a 195325/37 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. ker. Szent László utca - Szentlőrinci út - Nyír utca - Fatimai utca által határolt területen található ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződéssel kapcsolatos döntések meghozataláról
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. által lebonyolított, a Budapest Főváros Önkormányzat ¾ arányú és Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata ¼ arányú tulajdonát képező Budapest XXIII. ker. Szent László utca - Szentlőrinci út - Nyír utca - Fatimai utca által határolt terület, 195325/1, 195325/7, 195325/9, 195325/11, 195325/13, 195325/15, 195325/17, 195325/19, 195325/23, 195325/28, 195325/32, 195325/34, 195325/37, 195325/41 helyrajzi számokon nyilvántartott, összesen 121 743 m2 területű „kivett építési terület” megjelölésű ingatlanok értékesítésére lefolytatott pályázati eljárást a 195325/37 helyrajzi számú ingatlan tekintetében a dr. Bazsó Sándor közjegyzőhelyettes által 2019. november 05.-én 11080/Ü/1619/2019. számon kiállított jegyzőkönyvi tanúsítvány alapján eredményesnek nyilvánítja, és a 195325/37 helyrajzi számú ingatlan Vevőjeként a nyertes Ajánlattevőt azaz a Peregrini Kft.-t (cégjegyzékszám: 01-09-883300) jelöli ki.
II. Felkéri a Polgármestert az 1. számú melléklet szerinti adásvételi szerződés aláírására azzal, hogy attól az Önkormányzat érdekeit nem sértve eltérhet.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
Határidő: 2020. június 30.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 136/2020. (III.10.) határozata a 187296/1 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Sodronyos utca 85. szám található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 575 m2 területű „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű ingatlan 1/1 arányú tulajdoni hányadának értékesítéséről
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a 187269/1 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Sodronyos utca 85. szám alatt található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 575 m2 területű „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű ingatlan 1/1 arányú tulajdoni hányadát ingatlanforgalmi szakértői vélemény ismeretében értékesíti Szabó István részére.
II. Felkéri a Polgármestert a kérelmező értesítésére, az értékbecslés díj 50%-ának kérelmezőtől történő bekérésére, majd annak megfizetését követően az értékbecslés megrendelésére és annak ismeretében új előterjesztés készítésére – az értékbecslés alapján megállapított vételár-javaslat függvényében - a Képviselő-testület vagy a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság részére.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
Határidő: 2020. június 30.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 137/2020. (III.10) határozata a 186143/0/A/4 helyrajzi számú, természetben 1239 Budapest, Szitás u. 113. fsz. 4. szám alatt található ingatlan értékesítéséről
A Képviselő- testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a 186143/0/A/4 helyrajzi számú, természetben 1239 Budapest, Szitás u. 113. fsz. 4. szám alatt található ingatlant értékesíteni kívánja Oszlánci István bérlő részére.
II. felkéri a Polgármestert a kérelmező értesítésére, a kérelmező által az értékbecslési díj 50%-ának megfizetését követően az értékbecslés elkészíttetésére, majd előterjesztés készíttetésére a konkrét eladási ajánlatról az értékbecslésben szereplő összegtől függően a Képviselő-testület vagy a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság részére.
Határidő: 2020. május 31.
Felelős: Polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 138/2020. (III.10.) határozata a Bereczki Miklós képviselő önálló képviselői indítványának tárgyalása során keletkezett vita lezárásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a Bereczki Miklós képviselő önálló képviselői indítványának tárgyalása során keletkezett vitát lezárja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 139/2020. (III.10.) határozata a Ráckevei–Soroksári-Duna-ág molnár-szigeti mellékága rehabilitációjának elvi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
elviekben támogatja az RSD soroksári mellékágának, azaz a kiságnak a rehabilitációját és az ezzel szorosan összefüggő tervezési, településszervezési, környezetvédelmi kezdeményezéseket, amennyiben azokhoz a területtel rendelkezni jogosult hozzájárult és azokat a hatáskörrel rendelkező illetékes hatóság engedélyezett.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 140/2020. (III.10.) határozata a Ráckevei–Soroksári-Duna-ág molnár-szigeti mellékága rehabilitációjának elvi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
elviekben támogatja az olyan civil szerveződések általi kezdeményezéseket, amelyek a közterületen lévő illegális szemétlerakások megszüntetésére irányulnak.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 141/2020. (III.10.) határozata a Ráckevei–Soroksári-Duna-ág molnár-szigeti mellékága rehabilitációjának elvi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
felkéri Bereczki Miklós helyi önkormányzati képviselőt, hogy járjon közben
a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-nél és az azt fenntartó Fővárosi Önkormányzatnál, annak Közgyűlésében is, hogy fenntartóként és üzemeltetőként az alábbi feladatokat végeztessék el:
a) a Gyáli-patak torkolatában felgyülemlett hordalékot távolítsák el a Duna medréből
b) a Gyáli-patak további hordalékának Dunába történő lerakását akadályozzák meg a patak sodrásának csökkentésével és az ehhez szükséges műtárgyakat építsék ki.
c) a Dél-pesti Szennyvíztisztító által kibocsájtott, tisztított szennyvizet vezessék át a Nagy-Duna fősodormedrébe.
d) akadályozzák meg a Molnár-árok felszín alatti és felszín feletti csapadékvíz hordalékának a Duna-medrébe történő lerakását.
Határidő: a Képviselő-testület 2020. szeptemberi rendes ülésének napja
Felelős: Bereczki Miklós képviselő.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 142/2020. (III.10.) határozata a Ráckevei–Soroksári-Duna-ág molnár-szigeti mellékága rehabilitációjának elvi támogatásáról
A Képviselő-testület felkéri Bese Ferenc polgármestert arra, hogy a 139/2020 (III.10.), 140/2020. (III.10.) és a 141/2020. (III.10.) határozatban foglaltakról az érintetteket tájékoztassa, továbbá felkéri Bereczki Miklós képviselőt, hogy a 141/2020. (III.10.) határozatban foglaltak ún. „lobbitevékenység” keretében végzett munkájáról a munkaterv szerint szeptemberi képviselő-testületi ülésen tájékoztassa a képviselő-testületet.
Felelős: Bereczki Miklós képviselő.
Határidő: a Képviselő-testület 2020. szeptemberi rendes ülésének napja
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 143/2020. (III.10.) határozata ideiglenes illemhely elhelyezéséről a Sósmocsár utcai játszótéren vagy annak közvetlen közelében
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. elviekben támogatja Bányai Amir Attila képviselő javastatát. Felkéri Bányai Amir Képviselő Urat, hogy az általa telepíteni és üzemeltetni kívánt illemhely műszaki adatait bocsássa a Polgármesteri Hivatal rendelkezésére.
II. felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Bányai Amir Képviselő Úr által az 1. pont szerint rendelkezésre bocsátott információk alapján vizsgálja meg az ideiglenes illemhely elhelyezésének lehetőségeit, folytasson egyeztetést a közműszolgáltatókkal, majd ennek eredménye alapján készítsen előterjesztést a Képviselő-testület ülésére.
Határidő: 2020. április havi rendes képviselő-testületi ülés
Felelős: az 1. pont tekintetében a Képviselő Úr értesítéséért és a 2. pont szerinti előterjesztés elkészítéséért dr. Szabó Tibor jegyző
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 144/2020. (III.10.) határozata a 184097 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos 275/2017. (VI.06.), 10/2019. (I.22.) valamint 42/2020. (I. 21.) határozatokkal módosított 80/2015. (II.17.) Ök. határozatának módosításáról:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a 275/2017. (VI.06.), 10/2019. (I.22.) valamint 42/2020. (I. 21.) határozatokkal módosított 80/2015.(II.17.) határozatának II. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„II. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata meg kívánja szerezni a Budapest XXIII. kerület 184097 hrsz-ú ingatlanból kialakult 184097/1 hrsz.-ú, természetben a Meddőhányó utcában található 2168 m2 nagyságú „kivett kápolna, udvar” megnevezésű állami tulajdonú ingatlan tulajdonjogát, ennek érdekében a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában (és a Pilisi Parkerdő vagyonkezelésében) lévő Budapest XXIII. kerület 184097/1 hrsz.-ú, természetben a Meddőhányó utcában található 2168 m2 nagyságú „kivett kápolna, udvar” megnevezésű tulajdonjogának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.”
II. a 275/2017. (VI.06.), 10/2019. (I.22.) valamint 42/2020. (I. 21.) határozatokkal módosított 80/2015.(II.17.) határozatának III. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„III. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a II. pont szerint ingyenesen tulajdonba kérni kívánt ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott „a kulturális örökség helyi védelme” feladata ellátására kívánja tulajdonba venni és az épület helyi műemléki értékeinek érvényre juttatása mellett kegyhely működtetése céljára kívánja felhasználni.”
III. a 275/2017. (VI.06.), 10/2019. (I.22.) valamint 42/2020. (I. 21.) határozatokkal módosított 80/2015.(II.17.) határozatát az alábbi IV. ponttal kiegészíti:
„IV. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megtérítését.”
IV. a 275/2017. (VI.06.), 10/2019. (I.22.) valamint 42/2020. (I. 21.) határozatokkal módosított 80/2015.(II.17.) határozatát az alábbi V. ponttal kiegészíti:
„V. Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt II. pont szerint meghatározott ingatlan műemléki védettség alatt áll, és az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése esetén vállalja az ehhez kapcsolódó kötelezettségek megtartását és teljesítését.”
V. a 275/2017. (VI.06.), 10/2019. (I.22.) valamint 42/2020. (I. 21.) határozatokkal módosított 80/2015.(II.17.) határozatát az alábbi VI. ponttal kiegészíti:
„VI. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a II. pont szerint meghatározott ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.”
VI. a 275/2017. (VI.06.), 10/2019. (I.22.) valamint 42/2020. (I. 21.) határozatokkal módosított 80/2015.(II.17.) határozatát az a
„VII. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.”
Felelős: Bese Ferenc, Polgármester
Határidő: 2020. december 31.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 145/2020. (III.10.) határozata az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítésének feltételeiről szóló 31/2004. (IV.23.) rendelet felülvizsgálatáról szóló 294/2019. (VII.02.) és 438/2019. (XII.03.) határozatokkal módosított 190/2019. (IV.09.) Ök. határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a 294/2019(VII.02.) és 438/2019. (XII.03.) határozatokkal módosított, az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítésének feltételeiről szóló 31/2004. (IV.23.) rendelet felülvizsgálatáról szóló 190/2019. (IV.09.) Ök. határozatának végrehajtási határidejét módosítja 2020. június 30. napjára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 146/2020. (III.10.) határozata a 186724/1 helyrajzi számú, tulajdoni lap szerint a Péter apostol utca 6. szám alatt található ingatlan megvásárlásáról szóló 41/2020.(I.21.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 186724/1 helyrajzi számú, tulajdoni lap szerint a Péter apostol utca 6. szám alatt található ingatlan megvásárlásáról szóló 41/2020. (I.21.) határozata II. és III. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„II. felkéri a Polgármestert a 2. számú mellékletében foglalt táblázat szerinti vételi ajánlatok megtételére, azok valamennyi tulajdonos által történő elfogadása, valamint a végrehajtási jogok jogosultjainak adásvételhez történő hozzájárulása esetén a 3. számú melléklet szerinti adásvételi szerződés megkötésére, melytől az Önkormányzat érdekeit nem sértve eltérhet.
III. a II. pont szerint megtett vételi ajánlat az ingatlan bármely tulajdonosa általi elutasítása, illetőleg a végrehajtási jogok jogosultjainak az adásvételhez történő hozzá nem járulása esetére felhatalmazza a polgármestert a kisajátítási eljárás megindítására, az ahhoz szükséges nyilatkozatok, dokumentumok aláírására.”
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 147/2020. (III.10.) határozata a 184290 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Szigetcsárda utcában található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 1292 m2 területű „kivett lakóház, udvar” megnevezésű ingatlan 1/1 arányú tulajdoni hányadának értékesítéséről szóló 237/2019. (V.07.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a 184290 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Szigetcsárda utcában található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 1292 m2 területű „kivett lakóház, udvar” megnevezésű ingatlan 1/1 arányú tulajdoni hányadának értékesítéséről szóló 237/2019. (V.07.) határozat végrehajtási határidejét módosítja 2020. május 31. napjára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 148/2020. (III.10.) határozata a 183206/5, 183207/1 valamint a T-100845 ttsz.-ú változási vázrajz szerint kialakuló 183210/5 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Soroksár-Újtelepen található ingatlanok értékegyeztetéssel történő cseréjéről szóló 238/2019. (V.07.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a 183206/5, 183207/1 valamint a T-100845 ttsz.-ú változási vázrajz szerint kialakuló 183210/5 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Soroksár-Újtelepen található ingatlanok értékegyeztetéssel történő cseréjéről szóló 238/2019. (V. 07.) határozata II. pontjának végrehajtási határidejét módosítja 2020. április 30. napjára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 149/2020. (III.10.) határozata a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosításáról szóló 31/2020.(I.21.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 31/2020.(I.21.) határozatát az alábbiak szerint:
I. a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft. Alapító Okiratának 11.1. pontját - figyelemmel az ügyvezető adataiban a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által hivatalból elvégzett javításra - az alábbiak szerint módosítja:
„11.1. A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője:
Név: Kincses Péter
Lakcím: 2143 Kistarcsa, (lakcím)
Az ügyvezetői megbízatás határozott időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2017.12.12.
A megbízatás lejárta: 2022.12.12.
A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el.
Ügyvezető megbízatása legfeljebb 5 év időtartamra szól, újra választható, illetve bármikor visszahívható. Az Ügyvezető felett a munkáltatói jogokat az Alapító gyakorolja.”
II. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft. módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát aláírja, és felkéri, hogy gondoskodjon arról, hogy az a szükséges mellékletekkel felszerelten a Fővárosi Törvényszékhez határidőn belül benyújtásra kerüljön.
Határidő: 2020. március 25.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 150/2020. (III.10.) határozata a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői pályázatait véleményező bizottság létrehozásáról szóló 38/2020. (I.21.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői pályázatait véleményező bizottság létrehozásáról szóló határozat 38/2020.(I.21.) I. pontjának bevezető szövegrészét az alábbiak szerint módosítja:
„I. a Táncsics Mihály Művelődési Ház igazgatói (magasabb vezetői) álláshelyére kiírt pályázatra (a továbbiakban: a Pályázat) jelentkező pályázók meghallgatására, illetve a benyújtott pályázatokkal kapcsolatos vélemény kialakítására bizottságot hoz létre, mely bizottság megbízatása a Pályázat eredményes elbírálásáig tart.
A bizottság összetételét az alábbiak szerint határozza meg:”
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 151/2020. (III.10.) határozata az óvodai gyakornokok béremeléséről szóló 66/2019. (I.22.) határozat hatályon kívül helyezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a 66/2019. (I.22.) határozatot 2020. március 10. napjával hatályon kívül helyezi.
II. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és az óvodavezetők tájékoztatására.
Határidő: 2020. március 18.
Felelős: dr. Szabó Tibor jegyző
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 152/2020. (III.10.) határozata a civil szervezetek 2019. évi támogatásának elszámolásáról szóló beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a Képviselő-testület által 2019. évben, pályázati úton nyújtott támogatása elszámolásához
1. az Adler állatmentő Egyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
2. az Anyaoltalmazó Alapítvány által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
3. a „Bizalom” Erzsébeti Soroksári Nagycsaládosok Egyesülete által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
4. a Boldog Bulldog Alapítvány által benyújtott szakmai is pénzügyi beszámolót elfogadja.
5. a Danubia Gyöngye Művészeti Egyesület által benyújtott szakmai is pénzügyi beszámolót elfogadja.
6. a Dél-pesti ILCO Egyesület által benyújtott szakmai is pénzügyi beszámolót elfogadja.
7. az Erzsébeti-Soroksári Mozgássérültek Egyesülete által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
8. az Erzsébeti és Soroksári Szülők Egyesülete által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
9. a Fatima Csillaga Alapítvány által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
10. a Független Nők Egyesülete a XXIII. kerületért által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
11. a Jószomszédok Egyesület által benyújtott szakmai is pénzügyi beszámolót elfogadja.
12. a Kisdunamente Magyar Kulturális Kör Soroksár Egyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
13. a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet - XXIII. Kerületi Területi Szervezete által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
14. a Pacsirta Klub Egyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
15. a Rozmaring Nyugdíjas Egyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
16. a Soroksár Közrendjéért és Közbiztonságáért Alapítvány által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja
17. a Soroksár Kultúrájáért Egyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
18. Soroksár Millennium-telepi Kutyaiskola és Sportegyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
19. a Soroksári Botanikus Kert Baráti Kör Közhasznú Egyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
20. a Soroksári Fehérasztal Társaság által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
21. a Soroksári Grassalkovich Kör Egyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
22. a Soroksári Nagyboldogasszony Plébániáért Alapítvány által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
23. a Soroksári Német Nemzetiségi Tánc Egyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
24. a Soroksári Nőegylet által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
25. a Szent Erzsébet a Szegényekért Alapítvány - Soroksári Karitász csoportja által benyújtott szakmai is pénzügyi beszámolót elfogadja.
 
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 153/2020. (III.10.) határozata a helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatban a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara állásfoglalására benyújtott kifogások elbírálásáról (zárt ülés)
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete 0196121/4 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatban a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara számú állásfoglalására benyújtott kifogások elbírálását a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara részére átteszi.
A Képviselő-testület határozata ellen a Földforgalmi törvény 73.§ (2) bek. c) pontja és az Ákr. 114.§ (1) bekezdése alapján önálló jogorvoslati lehetőség nincs, a döntéssel szemben a mezőgazdasági igazgatási szerv határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálat vehető igénybe.
A Képviselő-testület a döntését a jegyző útján közli a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarával, a kifogást tevőkkel és Budapest Főváros Kormányhivatalának Földhivatali Főosztályával mint mezőgazdasági igazgatási szervvel.
INDOKOLÁS
Dr. H. M. (1181 Budapest, lakos) vevő adásvételi szerződéssel meg kívánja szerezni a Budapest XXIII., a helyrajzi számú, 1 ha 820 m2 nagyságú, erdő művelési ágú ingatlan 36/4092 tulajdoni hányadát K. L. Zs., K. R. Gy. és K. L. eladókkel kötött adásvételi szerződés alapján.
A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a továbbiakban: Agrárkamara vagy NAK) a 2016. május 3. napján kelt  számon hozott állásfoglalásával az adás-vételi szerződés létrejöttét nem támogatta. A nem támogatás indoka: „A helyi földbizottságként eljáró szerv a Földforgalmi törvény 24.§ (2) bekezdés szerinti értékelése során arra a következtetésre jutott, hogy a szerződés értékelt féllel való létrejötte nem járul hozzá a földforgalmi törvény azon céljának érvényesüléséhez, hogy élet- és versenyképes mezőgazdasági termelés folytatására alkalmas méretű földbirtokok jöjjenek létre mivel a szerződésnek az említett személlyel történő létrejötte, köztudomású tények és a helyi földbizottsági szerv legjobb ismeretei alapján nem szolgálná a cél megvalósulását, mert az értékelt személy által megvásárolni kívánt földterület mérete alkalmatlan ésszerű gazdálkodásra, továbbá lehetetlenné teszi a szomszédos földtulajdonosok általi élet- és versenyképes mezőgazdasági termelés folytatására alkalmas méretű földbritokok kialakulását.”
Az állásfoglalás ellen mind a vevő, mind pedig az eladók kifogást nyújtottak be, melyeket a Képviselő-testület több alkalommal is tárgyalt és döntéseivel a kifogásokat elutasította. Utolsó alkalommal a Képviselő-testület 324/2018. (IX.11.) ha számú állásfoglalását megváltoztatta akként, hogy annak „rendelkező részét” nem érintve, megfelelő indokolással látta el.
A Képviselő-testület az eljárás során tényállás tisztázási kötelezettségét teljesítette, figyelemmel volt a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság korábbi ítéleteire.
Az eladók nevében benyújtott bírósági kereset alapján a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság számú ítéletével a Képviselő-testület határozatát megsemmisítette, a Testületet pedig új eljárás lefolytatására kötelezte.
A tényállás tisztázását a Képviselő-testület a bírósági ítéletnek megfelelően korábban már elvégezte, ugyanakkor a 2019. január 11-től hatályba lépő módosítás szerint a Földforgalmi törvény 73.§ (2) bek. c) pontja értelmében a megismételt eljárást a helyi földbizottság folytatja le, az annak során hozott helyi földbizottsági állásfoglalás ellen jogorvoslati eljárás a mezőgazdasági igazgatási szerv döntése ellen indított közigazgatási perben kezdeményezhető, tehát a módosító jogszabály a Képviselő-testület hatáskörét a kifogás megismételt eljárásban való felülvizsgálatára megvonta, így az Ákr. 17.§-a alapján az ügy áttételének van helye a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara, mint helyi földbizottság részére, így a Képviselő-testület – hatáskör hiányában - érdemi döntést nem hozhat.
Döntését a Képviselő-testület a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény; a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.), valamint a 2019. január 11. napján hatályba lépett 2018. évi CXXXVI. törvény 20.§-a alapján hozta. Az Ákr. 143.§ 1) bekezdése értelmében „E törvény rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.” Ennek megfelelően a közigazgatási döntést a hatályos Ákr. szabályai szerint kellett meghoznia a Képviselő-testületnek. Hatáskörét és illetékességét ugyanezen, fent leírt törvények szabályozzák.
Határidő: azonnal
Felelős: a döntés közléséért dr. Szabó Tibor jegyző
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 154/2020. (III.10.) határozata a helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatban a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara állásfoglalására benyújtott kifogások elbírálásáról (zárt ülés)
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatban a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara számú állásfoglalására benyújtott kifogások elbírálását a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara részére átteszi.
A Képviselő-testület határozata ellen a Földforgalmi törvény 73.§ (2) bek. c) pontja és az Ákr. 114.§ (1) bekezdése alapján önálló jogorvoslati lehetőség nincs, a döntéssel szemben a mezőgazdasági igazgatási szerv határoza ellen benyújtott bírósági felülvizsgálat vehető igénybe.
A Képviselő-testület a döntését a jegyző útján közli a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarával, a kifogást tevőkkel és Budapest Főváros Kormányhivatalának Földhivatali Főosztályával mint mezőgazdasági igazgatási szervvel.
INDOKOLÁS
Dr. H. M. (1181 Budapest, lakos) vevő adásvételi szerződéssel meg kívánja szerezni a Budapest XXIII., a helyrajzi számú, 9324 m2 nagyságú, fásított terület művelési ágú ingatlan 78/3522 tulajdoni hányadát K. L. Zs., K. R. Gy. és K. L. eladókkel kötött adásvételi szerződés alapján.
A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a továbbiakban: Agrárkamara vagy NAK) a 2016. május 3. napján kelt számon hozott állásfoglalásával az adás-vételi szerződés létrejöttét nem támogatta. A nem támogatás indoka: „A helyi földbizottságként eljáró szerv a Földforgalmi törvény 24.§ (2) bekezdés szerinti értékelése során arra a következtetésre jutott, hogy a szerződés értékelt féllel való létrejötte nem járul hozzá a földforgalmi törvény azon céljának érvényesüléséhez, hogy élet- és versenyképes mezőgazdasági termelés folytatására alkalmas méretű földbirtokok jöjjenek létre mivel a szerződésnek az említett személlyel történő létrejötte, köztudomású tények és a helyi földbizottsági szerv legjobb ismeretei alapján nem szolgálná a cél megvalósulását, mert az értékelt személy által megvásárolni kívánt földterület mérete alkalmatlan ésszerű gazdálkodásra, továbbá lehetetlenné teszi a szomszédos földtulajdonosok általi élet- és versenyképes mezőgazdasági termelés folytatására alkalmas méretű földbritokok kialakulását.”
Az állásfoglalás ellen mind a vevő, mind pedig az eladók kifogást nyújtottak be, melyeket a Képviselő-testület több alkalommal is tárgyalt és döntéseivel a kifogásokat elutasította. Utolsó alkalommal a Képviselő-testület 325/2018. (IX.11.) határozatával az Agárkamara eredeti, számú állásfoglalását megváltoztatta akként, hogy annak „rendelkező részét” nem érintve, megfelelő indokolással látta el.
A Képviselő-testület az eljárás során tényállás tisztázási kötelezettségét teljesítette, figyelemmel volt a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság korábbi ítéleteire.
Az eladók nevében benyújtott bírósági kereset alapján a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság számú ítéletével a Képviselő-testület határozatát megsemmisítette, a Testületet pedig új eljárás lefolytatására kötelezte.
A tényállás tisztázását a Képviselő-testület a bírósági ítéletnek megfelelően korábban tehát már elvégezte, ugyanakkor a 2019. január 11-től hatályba lépő módosítás szerint a Földforgalmi törvény 73.§ (2) bek. c) pontja értelmében a megismételt eljárást a helyi földbizottság folytatja le, az annak során hozott helyi földbizottsági állásfoglalás ellen jogorvoslati eljárás a mezőgazdasági igazgatási szerv döntése ellen indított közigazgatási perben kezdeményezhető, tehát a módosító jogszabály a Képviselő-testület hatáskörét a kifogás megismételt eljárásban való felülvizsgálatára megvonta, így az Ákr. 17.§-a alapján az ügy áttételének van helye a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara, mint helyi földbizottság részére, így a Képviselő-testület – hatáskör hiányában - érdemi döntést nem hozhat.
Döntését a Képviselő-testület a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény; a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.), valamint a 2019. január 11. napján hatályba lépett 2018. évi CXXXVI. törvény 20.§-a alapján hozta. Az Ákr. 143.§ 1) bekezdése értelmében „E törvény rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.” Ennek megfelelően a közigazgatási döntést a hatályos Ákr. szabályai szerint kellett meghoznia a Képviselő-testületnek. Hatáskörét és illetékességét ugyanezen, fent leírt törvények szabályozzák.
Határidő: azonnal
Felelős: a döntés közléséért dr. Szabó Tibor jegyző
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 155/2020. (III.10.) határozata a közalkalmazotti munkáltatói kölcsönkeret felhasználásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. M. M. E. (I. sz. Összevont Óvoda) pályázót lakáscélú támogatásban részesíti, jelzálogbejegyzéssel.
II. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, a támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: az érintett értesítésére: 2020. március 18.,
a szerződés megkötésére 2020. július 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 156/2020.(III.10.) határozata a közalkalmazotti munkáltatói kölcsönkeret felhasználásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. F. S. M. (Táncsics Mihály Művelődési Ház) pályázót lakáscélú támogatásban részesíti, kezességvállalással.
II. felkéri a polgármestert az érintettek értesítésére, a támogatási szerződések
megkötésére.
Határidő: az érintett értesítésére: 2020. március 18.,
a szerződés megkötésére 2020. július 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 157/2020. (III.10.) határozata a „Javaslat felügyelő bizottsági tagok megválasztására, alapító okiratok módosítására (Galéria ’13 NKft. és Soroksári Szociális Foglalkoztató Nkft.) c. napirendi pont tárgyalás során felmerült – az érvényes jelölésekre vonatkozó – szavazásról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
az érvényes jelölésekről kíván jelen képviselő-testületi ülésen szavazni.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 158/2020. (III.10.) határozata Galéria '13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
A Galéria '13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratában megjelölt felügyelő bizottsági tagi tisztségre a 2020. március 10. napjától 2025. március 9. napjáig terjedő határozott időre Varga Szimeon (anyja neve)1239 Budapest, szám alatti lakost megválasztja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 159/2020. (III.10.) határozata Galéria '13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról, valamint alapító okiratának módosításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
A Galéria '13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratában megjelölt felügyelő bizottsági tagi tisztségre a 2020. március 10. napjától 2025. március 9. napjáig terjedő határozott időre
Dr. Bajuszné Veigli Katalin Lujza (anyja neve) 1238 Budapest, szám alatti lakost megválasztja.
II. a Galéria '13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának 9.2. és 9.7. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„9.2. A Felügyelő Bizottság 3 tagból áll. A tagokat az Alapító választja, megbízásuk 2020. március 10. napjától 2025. március 9. napjáig tartó határozott időtartamra szól. A Felügyelő Bizottság tagjai ezen időtartam lejártakor újraválaszthatók, és bármikor visszahívhatók.”
„9.7. A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai: 2020. március 10. napjától 2025. március 9. napjáig terjedő határozott időre:
Varga Szimeon (anyja neve)
1239 Budapest, lakcím) szám alatti
Dr. Bajuszné Veigli Katalin Lujza (anyja neve)
1238 Budapest, lakcím) szám alatti
lakosok.”
III. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Galéria '13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát aláírja, és felkéri, hogy gondoskodjon arról, hogy az a szükséges mellékletekkel felszerelten a Fővárosi Törvényszékhez határidőn belül benyújtásra kerüljön.
Határidő: 2020. március 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 160/2020. (III.10.) határozata a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról, valamint alapító okiratának módosításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratában megjelölt felügyelő bizottsági tagi tisztségekre a 2020. március 10. napjától 2025. március 9. napjáig terjedő határozott időre Dücső Csaba (anyja neve) 1237 Budapest, szám alatti, és Koncz Zoltánné (anyja neve) 1238 Budapest szám alatti lakosokat megválasztja.
II. a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának 17. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„17. A társaság működésének ellenőrzése: a felügyelő bizottság
A társaságnál 2020. március 10. napjától 2025. március 9. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztott három tagból álló felügyelő bizottság működik. A felügyelő bizottság tagjait az alapító jelöli ki.
Nevesítetten:
Dücső Csaba (anyja neve)
1237 Budapest, szám alatti,
Koncz Zoltánné (anyja neve)
1238 Budapest, szám alatti
lakosokat.
A felügyelő bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.”
III.     felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát aláírja, és felkéri, hogy gondoskodjon arról, hogy az a szükséges mellékletekkel felszerelten a Fővárosi Törvényszékhez határidőn belül benyújtásra kerüljön.
Határidő: 2020. március 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 161/2020. (III.10.) határozata a Soroksár Sportjáért Közalapítvány kuratóriumi elnökének és kuratóriumi tagjainak megválasztásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Soroksár Sportjáért Közalapítvány kuratóriumi elnökének és tagjainak az alábbi természetes személyeket választja 2020. március 16. napjától 2025. március 15. napjáig terjedő határozott időre.
A kuratórium elnöke: Tüskés Józsefné
A kuratórium tagjai: Vérten László
Korpás Bence
Piller Szabina
Selyem Zoltán
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 162/2020. (III.10.) határozata a Soroksár Sportjáért Közalapítvány felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról és alapító okiratának módosításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Az alapító okiratban megjelölt felügyelő bizottsági tag tisztségére 2020. március 16. napjától 2025. március 15. tartó határozott időre
Herling Erik 1239 Budapest,
Nagyistókné Ekler Éva 1237 Budapest, és
Keller-Deák Kristóf 2040 Budaörs,
szám alatti lakosokat választja.
II. A közalapítvány – alapító okirat szerinti – képviseletét Tüskés Józsefné (születési név, hely, idő, anyja neve) 1239 Budapest, szám alatti lakos, a kuratórium elnöke látja el.
III. A bankszámla feletti rendelkezésre – az alapító okirat szerint – Tüskés Józsefné elnök jogosult.
IV. a Soroksár Sportjáért Közalapítvány Alapító Okirata 7. pontjának b/ és c/ alpontját, 8. pontjának e) alpontját, valamint 10., 11. és 12. pontját az alábbiak szerint módosítja:
         7.„b/ A kuratórium elnöke:      2020. március 16. napjától 2025. március 15. napjáig terjedő határozott időre:
         Tüskés Józsefné (anyja neve) 1239 Budapest, szám alatti lakos.
Az elnök megbízatása 2020. március 16. napjától 2025. március 15. napjáig tartó
határozott időtartamra szól, visszahívásáról az alapító dönt.”
7.„c/ A kuratórium tagjai:       2020. március 16. napjától 2025. március 15. napjáig tartó határozott időre:
Vérten László (anyja neve) – 1237 Budapest,
Korpás Bence (anyja neve) – 2040 Diósd,
Piller Szabina (anyja neve) – 1237 Budapest,
Selyem Zoltán (anyja neve) – 1239 Budapest,
szám alatti lakosok.       
Az alapítóval jogviszonyban áll:        Tüskés Józsefné   
                                                         Vérten László
Az alapítóval nem áll jogviszonyban: Korpás Bence
                                                         Piller Szabina
                                                         Selyem Zoltán
A kuratóriumi tagság a 2020. március 16. napjától 2025. március 15. napjáig tartó határozott időtartamra szól.”
8. „e) A közalapítvány bankszámlája feletti rendelkezésre Tüskés Józsefné elnök önállóan jogosult.”
„10. A közalapítványt Tüskés Józsefné (születési név, születési hely, idő: anyja neve) 1239 Budapest, szám alatti lakos, a kuratórium elnöke képviseli.”
„11. A közalapítványnál felügyelőbizottság működik. A felügyelőbizottság létszáma: 3 fő. A felügyelőbizottság elnökét és tagjait az alapító jelöli ki határozott időre, de legfeljebb 5 éves időtartamra. A megbízás a tisztségnek a kijelölt személy által történő elfogadásával jön létre.
A felügyelőbizottsági tagság megszűnik:
-        a megbízatás időtartamának lejártával,
-        visszahívással,
-        lemondással,
-        a tag halálával,
-        a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával,
-        a taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkezésével, 
-        a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 9.§ (2) és 10.§ (3) bekezdése alapján és egyéb jogszabályban meghatározott esetekben és módon.
A felügyelőbizottság tagját megbízatásának lejárta előtt az alapítványi cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén az alapítói jogok gyakorlója visszahívhatja.
         A tag a megbízatásáról bármikor, indokolás nélkül az alapítóhoz címzett nyilatkozattal lemondhat. Amennyiben a közalapítvány működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új tag kijelölésével, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.
A felügyelő bizottság tagjai:    2020. március 16. napjától 2025. március 15. napjáig tartó határozott időre
Herling Erik (anyja neve) 1239 Budapest,  
Nagyistókné Ekler Éva (anyja neve) 1237 Budapest,
Keller – Deák Kristóf (anyja neve)  2040 Budaőrs,
szám alatti lakosok.       
A felügyelő bizottság tagjainak megbízatása 2020. március 16. napjától 2025. március 15. napjáig tartó határozott időre szól.
Az alapító elé terjesztett éves beszámolót meg kell küldeni a felügyelő bizottságnak is.
A felügyelő bizottság tagjai és elnöke tanácskozási joggal részt vehetnek a kuratórium ülésein.
A felügyelő bizottság beszámoltatja a kuratóriumot tevékenységéről.
A felügyelő bizottság ellenőrzi a közalapítvány működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést kérhet, továbbá a közalapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
A felügyelő bizottság célvizsgálatot folytathat, ha a közalapítvány céljait veszélyeztetve látja.
A felügyelő bizottság köteles a kuratóriumot tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:
a/ a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a kuratórium döntését teszi szükségessé,
b/ a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
A kuratóriumot a felügyelő bizottság indítványára – annak megtételétől számított harminc napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a kuratórium összehívására a felügyelő bizottság is jogosult.
Ha a kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.”
V. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Soroksár Sportjáért Közalapítvány módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát aláírja, és felkéri, hogy gondoskodjon arról, hogy az a szükséges mellékletekkel felszerelten a Fővárosi Törvényszékhez határidőn belül benyújtásra kerüljön.
Határidő: 2020. március 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 163/2020. (III.10.) határozata Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és Művészeti Oktatásáért kuratóriumi elnökének és kuratóriumi tagjainak megválasztásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és Művészeti Oktatásáért kuratóriumi elnökének és tagjainak az alábbi természetes személyeket választja 2020. március 16. napjától 2025. március 15. napjáig terjedő határozott időre.
A kuratórium elnöke: Orbán Gyöngyi
A kuratórium tagjai:
Sebők Máté Zoltán
Keller-Deák Kristóf
Herczeg Hajnal
Ullmann Mihály
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 164/2020. (III.10.) határozata Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és Művészeti Oktatásáért felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról és alapító okiratának módosításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Az alapító okiratban megjelölt felügyelő bizottsági tag tisztségére 2020. március 16. napjától 2025. március 15. tartó határozott időre
Vargáné Polenyik Nikolett 1237 Budapest,  
Fuchsné Rizmayer Mária Emma 1238 Budapest, és
Piller Szabina 1237 Budapest,
szám alatti lakosokat választja.
II. A közalapítvány – alapító okirat szerinti – képviseletét Orbán Gyöngyi (születési név, hely, idő, anyja neve) 1238 Budapest, szám alatti lakos, a kuratórium elnöke látja el.
III. A bankszámla feletti rendelkezésre – az alapító okirat szerint – Orbán Gyöngyi elnök jogosult.
IV. a Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és Művészeti Oktatásáért Alapító Okirata 7. pontjának b), c) és d) alpontját, 9. pont e) alpontját, valamint 11. és 12. pontját az alábbiak szerint módosítja:
7. „b) A kuratórium elnöke: 2020. március 16. napjától 2025. március 15. napjáig terjedő határozott időre
                            Orbán Gyöngyi
                            1238 Budapest,
 Az elnök megbízatása 2020. március 16. napjától 2025. március 15. napjáig tartó határozott időtartamra szól, visszahívásáról az Alapító dönt.”
7. „c) A kuratórium tagjai: 2020. március 16. napjától 2025. március 15. napjáig tartó határozott időre:
                            Sebők Máté Zoltán
                            1203 Budapest,
                            Keller – Deák Kristóf
                            2040 Budaőrs,
                            Herczeg Hajnal
                            1239 Budapest, és
                            Ullmann Mihály
                            1239 Budapest,
szám alatti lakosok.
Az alapítóval jogviszonyban áll: Orbán Gyöngyi,
                                                            Sebők Máté Zoltán
         Az alapítóval nem áll jogviszonyban: Keller – Deák Kristóf
                                                                  Herczeg Hajnal
                                                                  Ullmann Mihály
Az alapító tudomásul veszi, hogy a kuratórium munkájában részt vehet, de irányítói befolyást nem gyakorolhat abban.
         A kuratórium tagjaira vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályok.
                   Nem lehet a kuratórium tagja:
i. a közalapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója,
ii. az a személy, akinek kijelölésével az alapító és a közeli hozzátartozói a kuratóriumban többségbe kerülnének,
iii.     az a nagykorú személy, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben korlátozták,
iv. az. akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
v. az. akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak, és az eltiltás hatálya alatt az ítéletben a közalapítvány tevékenységét jelölték meg, mindaddig, míg az eltiltás hatálya alatt áll,
vi. a közhasznú szervezet megszűnését követő három évig az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, vagy törölte.
vii. akivel szemben az i-vi. pontban meghatározottakon túl jogszabályban meghatározott kizáró, vagy összeférhetetlenségi ok áll fenn.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.”
7. „d) A kuratóriumi tagság a 2020. március 16. napjától tartó 5 év határozott időtartamra, 2025. március 15. napjáig szól.”
9. „e) A közalapítvány bankszámlája feletti rendelkezésre Orbán Gyöngyi elnök önállóan jogosult.”
„11. A közalapítványt Orbán Gyöngyi (születési név, születési hely, idő, anyja neve) 1238 Budapest, szám alatti lakos, a kuratórium elnöke önállóan képviseli, aki az alapítvány munkavállalóival szemben a munkáltatói jogokat is gyakorolja.”
„12. A közalapítványnál felügyelőbizottság működik. A felügyelőbizottság létszáma: 3 fő.
A felügyelőbizottság elnökét és tagjait az alapító jelöli ki határozott időre, de legfeljebb 5 éves időtartamra. A megbízás a tisztségnek a kijelölt személy által történő elfogadásával jön létre.
A felügyelőbizottsági tagság megszűnik:
- a megbízatás időtartamának lejártával,
- visszahívással,
- lemondással,
- a tag halálával,
- a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával,
- a taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkezésével,
- a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 9.§ (2) és 10.§ (3) bekezdése alapján és egyéb jogszabályban meghatározott esetekben és módon.
A felügyelőbizottság tagját megbízatásának lejárta előtt az alapítványi cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén az alapítói jogok gyakorlója visszahívhatja. A tag a megbízatásáról bármikor, indokolás nélkül az alapítóhoz címzett nyilatkozattal lemondhat. Amennyiben a közalapítvány működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új tag kijelölésével, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.
A felügyelő bizottság tagjai: 2020. március 16. napjától 2025. március 15. napjáig
tartó határozott időre
Vargáné Polenyik Nikolett 1237 Budapest,
Fuchné Rizmayer Mária Emma 1238 Budapest, és
Piller Szabina 1237 Budapest,
szám alatti lakosok.
A felügyelő bizottság tagjainak megbízatása 2020. március 16. napjától 2025. március 15. napjáig tartó határozott időre szól, amely meghosszabbítható.
Az alapítóval jogviszonyban áll:
Az alapítóval nem áll jogviszonyban: Vargáné Polenyik Nikolett
                                                         Fuchsné Rizmayer Mária Emma
                                                         Piller Szabina
A felügyelő bizottság tagjai és elnöke tanácskozási joggal részt vehetnek a kuratórium ülésein.
A felügyelő bizottság ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását, ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre jogosult kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
- a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult kuratórium döntését teszi szükségessé,
- a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
Az intézkedésre jogosult kuratóriumot a felügyelő bizottság indítványára - annak megtételétől számított 30 napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a kuratórium összehívására a felügyelő bizottság is jogosult.
Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
A felügyelő bizottság beszámoltatja a kuratóriumot tevékenységéről. Az alapító elé terjesztett éves beszámolót meg kell küldeni a felügyelő bizottságnak is. A felügyelő bizottság célvizsgálatot folytathat, ha a közalapítvány céljait veszélyeztetve látja. A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. Nem lehet a felügyelő szerv elnöke, vagy tagja
a) az a személy, aki a kuratórium elnöke vagy tagja,
b) az a személy, aki a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) az a személy, aki a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve
d) az a személy, aki az a) - c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
e) az a nagykorú személy, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben korlátozták,
f) az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült,
g) az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak, és az eltiltás hatálya alatt az ítéletben a közalapítvány tevékenységét jelölték meg, mindaddig, míg az eltiltás hatálya alatt áll.
h) a közhasznú szervezet megszűnését követő három évig az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely
ha) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
hb) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
hc) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
hd) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, vagy törölte.
i) akivel szemben az a-h. pontban meghatározottakon túl jogszabályban meghatározott kizáró, vagy összeférhetetlenségi ok áll fenn.
A felügyelőbizottság tagjaira a kuratórium tagjaira vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.”
V. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és Művészeti Oktatásáért módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát aláírja, és felkéri, hogy gondoskodjon arról, hogy az a szükséges mellékletekkel felszerelten a Fővárosi Törvényszékhez határidőn belül benyújtásra kerüljön.
Határidő: 2020. március 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 165/2020. (III.10.) határozata Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány kuratóriumi elnökének és kuratóriumi tagjainak megválasztásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány kuratóriumi elnökének és tagjainak az alábbi természetes személyeket választja 2020. március 16. napjától 2025. március 15. napjáig terjedő határozott időre.
A kuratórium elnöke: Egresi Antal
A kuratórium tagjai: Tóth Gergely
Tamási Benjámin
Pánczél András
Fülöp Tibor József
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 166/ 2020. (III.10.) határozata a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról és alapító okiratának módosításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az alapító okiratban megjelölt felügyelő bizottsági tag tisztségére 2020. március 16. napjától 2025. március 15. tartó határozott időre
Koncz Zoltánné 1238 Budapest,
Korpás Bence 2049 Diósd, és
Napholcz József 1238 Budapest,
szám alatti lakosokat választja.
II. A közalapítvány – alapító okirat szerinti – képviseletét Egresi Antal (születési helyi, idő, anyja neve,1238 Budapest, szám alatti lakos, a kuratórium elnöke látja el.
III. A bankszámla feletti rendelkezésre – az alapító okirat szerint – Egresi Antal elnök jogosult.
IV. Az alapító okiratban megjelölt felügyelő bizottsági tag tisztségére 2020. március 16. napjától 2025. március 15. tartó határozott időre
Koncz Zoltánné 1238 Budapest,
Korpás Bence 2040 Diósd, és
Napholcz József 12383 Budapest,
szám alatti lakosokat választja.
V. a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány Alapító Okirata 8. pontjának c) és d) alpontját, valamint 10., 12. és 13. pontját az alábbiak szerint módosítja:
8. „c) A kuratórium elnöke: 2020. március 16. napjától 2025. március 15. napjáig terjedő határozott időre
                            Egresi Antal
                            1238 Budapest,
Az elnök megbízatása 2020. március 16. napjától 2025. március 15. napjáig tartó határozott időtartamra szól, kijelöléséről és visszahívásáról az Alapító dönt.
d) A kuratórium tagjai: 2020. március 16. napjától 2025. március 15. napjáig tartó határozott időre:
                   Tóth Gergely 1204 Budapest,
                   Tamási Benjámin 1237 Budapest,
                   Pánczél András 1238 Budapest, és
                   Fülöp Tibor József 1239 Budapest,
         szám alatti lakosok.       
Az alapítóval jogviszonyban áll: Egresi Antal
                                                 Tóth Gergely
Az alapítóval nem áll jogviszonyban: Tamási Benjámin
                                                         Pánczél András
                                                         Fülöp Tibor József
A kuratóriumi tagság 2020. március 16. napjától 2025. március 15. napjáig tartó határozott időtartamra szól.”
„10. A közalapítvány bankszámlája feletti rendelkezésre Egresi Antal elnök önállóan jogosult.”
 
„12. A közalapítványt Egresi Antal (szül. név: Egresi Antal, születési hely, idő, anyja neve) 1238 Budapest, szám alatti lakos, a kuratórium elnöke képviseli.”
„13.   A közalapítványnál felügyelőbizottság működik. A felügyelőbizottság létszáma: 3 fő. A felügyelőbizottság elnökét és tagjait az alapító jelöli ki határozott időre, de legfeljebb 5 éves időtartamra. A megbízás a tisztségnek a kijelölt személy által történő elfogadásával jön létre.
A felügyelőbizottsági tagság megszűnik:
- a megbízatás időtartamának lejártával,
- visszahívással,
- lemondással,
- a tag halálával,
- a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával,
- a taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkezésével, 
- a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 9.§ (2) és 10.§ (3) bekezdése alapján és egyéb jogszabályban meghatározott esetekben és módon.
A felügyelőbizottság tagját megbízatásának lejárta előtt az alapítványi cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén az alapítói jogok gyakorlója visszahívhatja.
A tag a megbízatásáról bármikor, indokolás nélkül az alapítóhoz címzett nyilatkozattal lemondhat. Amennyiben a közalapítvány működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új tag kijelölésével, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.
A felügyelőbizottság tagjai:     2020. március 16. napjától 2025. március 15. napjáig tartó határozott időre
Koncz Zoltánné 1238 Budapest,
Korpás Bence 2040 Diósd, és
Napholcz József 1238 Budapest,
szám alatti lakosok.”
VI. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát aláírja, és felkéri, hogy gondoskodjon arról, hogy az a szükséges mellékletekkel felszerelten a Fővárosi Törvényszékhez határidőn belül benyújtásra kerüljön.
Határidő: 2020. március 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester