2020. november 10. - Polgármesteri döntés

2020. november 10-én a Polgármester által
(veszélyhelyzet időszaka alatt) meghozott
h a t á r o z a t o k

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 455/2020. (XI.10.) határozata a Képviselő-testület 2020. november 10. napján 9.00 órai kezdettel összehívott, a 478/2020. (XI.3) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet miatt meg nem tartható Képviselő-testületi ülésre szóló Meghívóban szereplő napirendi pontok módosításáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy a Képviselő-testület 2020. november 10. napján 9.00 órai kezdettel összehívott, a 478/2020. (XI.3) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet miatt meg nem tartható Képviselő-testületi ülés összehívása céljából a Képviselő-testület tagjai részére 2020. november 02. napján kiküldött Meghívóban (a továbbiakban: Meghívó) foglaltaktól eltérően
- sürgősséggel, első napirendi pontként dönt a „Javaslat a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint a többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló 10/2018. (III.23) önkormányzati rendelet módosítására” című előterjesztésben foglalt javaslatról
- a Meghívóban 5. napirendi pontként szereplő „Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 1/2018. (II.01.) önkormányzati rendelet módosítására” című napirendi pontot leveszi napirendjéről
- a Meghívóban 6. napirendi pontként szereplő „Javaslat a fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról szóló 11/2018. (III.23.) önkormányzati rendelet módosítására” című napirendet leveszi napirendjéről
- a Meghívóban 9. napirendi pontként szereplő „Javaslat a Budapest XXIII. 186681/3 és 186681/4 hrsz.-ú, Molnár-szigeten található „Tündérkert” üzemeltetésével kapcsolatos döntések meghozatalára” című napirendet leveszi napirendjéről
- a Meghívóban 20. napirendi pontként szereplő „Önálló képviselői indítvány” című napirendi pontot – tekintve, hogy az indítványt visszavonták – leveszi napirendjéről,
- a Meghívóban 22. napirendi pontként szereplő „Beszámoló a Rail Cargo Terminal - BILK Zrt-nél történt rendkívüli eseményről” című napirendi pontot leveszi napirendjéről
- a Meghívóban 24. napirendi pontként szereplő „Beszámoló a 141/2020.(III.10.) és 142/2020.((III.10.) határozatok végrehajtásáról” című napirendi pontot leveszi napirendjéről.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 456/2020. (XI.10.) határozata a 2020. november 10. napján polgármesteri döntést igénylő napirendi pontok elfogadásáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy a Képviselő-testület 2020. november 10. napján 9.00 órai kezdettel összehívott, a 478/2020. (XI.3) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet miatt meg nem tartható Képviselő-testületi ülés polgármesteri döntést igénylő napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:
1.) Javaslat a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint a többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló 10/2018.(III.23) önkormányzati rendelet módosítására (sürgősségi indítvány)
2.) Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről
3.) Javaslat a helyi adókról szóló 5/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet módosítására
4.) Javaslat a talajterhelési díjról szóló 52/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosítására
5.) Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 28/2014. (XII.05.) önkormányzati rendelet módosítására
6.) Javaslat az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 10/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítására
7.) Javaslat a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló új önkormányzati rendelet megalkotására
8.) Javaslat audiovizuális- és médiaszolgáltatással kapcsolatos döntések meghozatalára
9.) Javaslat 2021. évi előzetes kötelezettségvállalásokra
10.) Javaslat a 2020. évi ellenőrzési terv módosítására
11.) Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft.-vel 2020. évre kötött támogatási szerződés módosítására
12.) Javaslat partnerségi együttműködési megállapodás megkötésére a Dél-pesti ILCO Egyesülettel
13.) Javaslat az óvodapedagógusok illetménykiegészítésére
14.) Javaslat a XXI. Kerület és Környéke Mentőalapítványa Közhasznú Alapítvány részére nyújtandó támogatási igény elbírálására
15.) Javaslat a 186552/12 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület, Háló utca 1. és Háló utca 3. szám alatt található ingatlan 248/949 tulajdoni hányadára vonatkozó elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozat megtételére
16.) Javaslat a Budapest XXIII. 185876 helyrajzi számú, természetben Grassalkovich út 161-163. szám alatt található ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatalára
17.) Javaslat nyilatkozat megtételére az MNV Zrt. felé (188039 hrsz.-ú ingatlan hasznosítása vonatkozásában)
18.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
19.) Beszámoló az „állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról” szóló szerződés (Helytörténeti Gyűjtemény) V.4. pontjában foglaltak 2020. évi teljesüléséről
20.) A rendezési tervek hatályosulásáról, tapasztalatairól szóló éves főépítészi tájékoztató
21.) Tájékoztató a „Települési Önkormányzatok számára az illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatásáról szóló 2020. évi pályázathoz” című pályázat benyújtásáról
22.) Önálló képviselői indítvány

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 457/2020. (XI.10.) határozata audiovizuális- és médiaszolgáltatással kapcsolatos döntések meghozataláról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. a Centrum Televízió Magyarország Kft. 2020. október 28-án kelt ajánlatában foglaltakat nem fogadja el, sem a szolgáltatás tartalma, sem pedig a megajánlott szolgáltatási díj (20.680.000.- Ft + ÁFA / év) vonatkozásában;
II. intézkedik egy új beszerzési eljárás elindítása és lefolytatása iránt, annak érdekében, hogy az Önkormányzat az információkat a lakosság felé új, a XXI. század igényeinek megfelelő kommunikációs csatornákon és tartalommal juttathassa el;
III. előzetes kötelezettséget vállal a helyi audiovizuális (közösségi) médiaszolgáltatás nyújtás igénybevételéhez szükséges pénzügyi fedezetnek a 2021. – 2022. évi költségvetésében történő biztosítására 20.000.000.- Ft + ÁFA / év összegben;
IV. a II. pont szerinti szolgáltatási tartalommal az új szolgáltatóval 2021. január 01. – 2022. december 31. napja közötti két év időtartamra a szerződést megköti;
V. intézkedik a kötelezettségvállalás 2021. – 2022. évi költségvetésben való szerepeltetéséről.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
Határidő: - a II. és IV. pont vonatkozásában 2020. december 31.
- a III. és V. pont vonatkozásában: a 2021. évi költségvetési rendelet elfogadása és a 2022. évi költségvetési rendelet elfogadása

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 458/2020. (XI.10.) határozata a 2021. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (értékbecslés, igazságügyi szakvélemények készítése)
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. az értékbecslés- és igazságügyi szakvélemények készítését külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 14.500.000, -Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2021. évi költségvetés terhére.
II. intézkedik a kötelezettségvállalás 2021. évi költségvetésben való szerepeltetéséről.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
Határidő: 2021. évi költségvetési rendelet elfogadása.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 459/2020. (XI.10.) határozata a 2021. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (földmérési munkák)
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. a földmérési munkákat külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 12.000.000, -Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2021. évi költségvetés terhére.
II. intézkedik a kötelezettségvállalás 2021. évi költségvetésben való szerepeltetéséről.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
Határidő: 2021. évi költségvetési rendelet elfogadása.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 460/2020. (XI.10.) határozata a 2021. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (jogi tevékenység ellátása: a XXIII. kerületben a szabályozási tervek végrehajtását érintő kisajátítások és telekalakítások végrehajtása érdekében)
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. XXIII kerületben a szabályozási tervek végrehajtását érintő kisajátítások és telekalakítások érdekében jogi tevékenység ellátására, a megkötendő szerződés díjára kötelezettséget vállal 6.000.000, -Ft + ÁFA erejéig, a 2021. évi költségvetés terhére.
II. intézkedik a kötelezettségvállalás 2021. évi költségvetésben való szerepeltetéséről.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 461/2020. (XI.10.) határozata a 2021. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (árverési hirdetések)
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. árverési hirdetések kezelésére, a megkötendő szerződés díjára kötelezettséget vállal 500.000, -Ft + ÁFA erejéig, a 2021. évi költségvetés terhére.
II. intézkedik a kötelezettségvállalás 2021. évi költségvetésben való szerepeltetéséről.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
Határidő: 2021. évi költségvetési rendelet elfogadása.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 462/2020. (XI.10.) határozata a 2021. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (XXIII. kerület Molnár utca 116-118. szám alatti Tündérkert szabadidős parkhoz kapcsolódó személy- és vagyonvédelmi feladatok megszervezése és ellátása)
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. a Polgármesteri Hivatal XXIII. kerület Molnár utca 116-118. szám alatti telephelyéhez, a Tündérkert szabadidős parkhoz kapcsolódó személy- és vagyonvédelmi feladatok megszervezésére és ellátására megkötendő szerződés díjára kötelezettséget vállal 17.980.000, -Ft + ÁFA erejéig, a 2021. évi költségvetés terhére.
II. intézkedik a kötelezettségvállalás 2021. évi költségvetésben való szerepeltetéséről.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
Határidő: 2021. évi költségvetési rendelet elfogadása.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 463/2020. (XI.10.) határozata a 2021. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (közbeszerzési tanácsadói feladatok az Önkormányzat részére)
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. az Önkormányzat részére közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására megkötendő szerződés díjára kötelezettséget vállal 30.000.000, -Ft + ÁFA erejéig, a 2021. évi költségvetés terhére.
II. intézkedik a kötelezettségvállalás 2021. évi költségvetésben való szerepeltetéséről.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
Határidő: 2021. évi költségvetési rendelet elfogadása.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 464/2020. (XI.10.) határozata a 2021. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (közbeszerzési tanácsadói feladatok a Polgármesteri Hivatal részére)
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. a Polgármesteri Hivatal részére közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására megkötendő szerződés díjára kötelezettséget vállal 3.300.000, -Ft + ÁFA erejéig, a 2021. évi költségvetés terhére.
II. intézkedik a kötelezettségvállalás 2021. évi költségvetésben való szerepeltetéséről.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
Határidő: 2021. évi költségvetési rendelet elfogadása.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 465/2020. (XI.10.) határozata a 2021. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (vízelvezető rendszerek, szikkasztó műtárgyak fenntartása és karbantartása)
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. a vízelvezető rendszerek, szikkasztó műtárgyak fenntartását és karbantartását külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 14.900.000, -Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2021. évi költségvetés terhére.
II. intézkedik a kötelezettségvállalás 2021. évi költségvetésben való szerepeltetéséről.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
Határidő: 2021. évi költségvetési rendelet elfogadása.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 466/2020. (XI.10.) határozata a 2021. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (irodaszer, nyomtatvány árubeszerzés)
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. a Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges irodaszer, nyomtatvány árubeszerzés érdekében kötelezettséget vállal 8.000.000, -Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2021. évi költségvetés terhére.
II. intézkedik a kötelezettségvállalás 2021. évi költségvetésben való szerepeltetéséről.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
Határidő: 2021. évi költségvetési rendelet elfogadása.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 467/2020. (XI.10.) határozata a 2021. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (esetileg felmerülő mérnöki feladatok ellátása)
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. az esetileg felmerülő mérnök feladatok ellátását külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 14.900.000, -Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő megbízási keretszerződés díjára a 2021. évi költségvetés terhére.
II. intézkedik a kötelezettségvállalás 2021. évi költségvetésben való szerepeltetéséről.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
Határidő: 2021. évi költségvetési rendelet elfogadása.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 468/2020. (XI.10.) határozata a 2021. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (földgázüzemű kazánok és kapcsolódó berendezések karbantartása)
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. a földgázüzemű kazánok és kapcsolódó berendezések karbantartására megkötendő vállalkozási keretszerződés díjára kötelezettséget vállal 6.000.000, -Ft + ÁFA erejéig a 2021. évi költségvetés terhére.
II. intézkedik a kötelezettségvállalás 2021. évi költségvetésben való szerepeltetéséről.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
Határidő: 2021. évi költségvetési rendelet elfogadása.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 469/2020. (XI.10.) határozata a 2021. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (intézményi játszóeszközök rendszeres karbantartása)
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I: az intézményi játszóeszközök rendszeres karbantartásra megkötendő vállalkozási szerződés díjára kötelezettséget vállal 7.000.000, -Ft + ÁFA erejéig a 2021. évi költségvetés terhére.
II. intézkedik a kötelezettségvállalás 2021. évi költségvetésben való szerepeltetéséről.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
Határidő: 2021. évi költségvetési rendelet elfogadása.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 470/2020. (XI.10.) határozata a 2021. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (gyorsszolgálati munkák ellátása)
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. a gyorsszolgálati munkák ellátását külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 14.900.000, -Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2021. évi költségvetés terhére.
II. intézkedik a kötelezettségvállalás 2021. évi költségvetésben való szerepeltetéséről.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
Határidő: 2021. évi költségvetési rendelet elfogadása.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 471/2020. (XI.10.) határozata a 2021. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (polgármesteri hivatal gyorsszolgálati munkák ellátása)
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. a polgármesteri hivatali gyorsszolgálati munkák ellátását külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 4.000.000, -Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2021. évi költségvetés terhére.
II. intézkedik a kötelezettségvállalás 2021. évi költségvetésben való szerepeltetéséről.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
Határidő: 2021. évi költségvetési rendelet elfogadása.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 472/2020. (XI.10.) határozata a 2021. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (hivatal épületeinek takarítása)
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. a hivatal épületeinek takarítását külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 14.000.000, -Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő vállalkozási szerződés díjára a 2021. évi költségvetés terhére.
II. intézkedik a kötelezettségvállalás 2021. évi költségvetésben való szerepeltetéséről.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
Határidő: 2021. évi költségvetési rendelet elfogadása.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 473/2020. (XI.10.) határozata a 2021. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (tisztitó- és tisztálkodószerek)
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. a hivatal épületeibe a tisztító- és tisztálkodószerek biztosítását külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 5.000.000, -Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő adásvétellel vegyes szállítási szerződés díjára a 2021. évi költségvetés terhére.
II. intézkedik a kötelezettségvállalás 2021. évi költségvetésben való szerepeltetéséről.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
Határidő: 2021. évi költségvetési rendelet elfogadása.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 474/2020. (XI.10.) határozata a 2021. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (fertőtlenítő gyorsszolgálat)
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. fertőtlenítési gyorsszolgálati feladatok ellátását kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 5.000.000, -Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szolgáltatási szerződés díjára a 2021. évi költségvetés terhére.
II. intézkedik a kötelezettségvállalás 2021. évi költségvetésben való szerepeltetéséről.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
Határidő: 2021. évi költségvetési rendelet elfogadása.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 475/2020. (XI.10.) határozata a 2021. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (illegális települési szilárd hulladék és zöld/lomb hulladék elszállítása és ártalmatlanítása)
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. az illegális települési szilárd hulladék és zöld/lomb hulladék elszállítását és ártalmatlanítását külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 8.000.000, -Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2021. évi költségvetés terhére.
II. intézkedik a kötelezettségvállalás 2021. évi költségvetésben való szerepeltetéséről.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
Határidő: 2021. évi költségvetési rendelet elfogadása.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 476/2020. (XI.10.) határozata a 2021. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (oktatási intézmények tejes kiflivel történő ellátása)
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. az oktatási intézmények tejes kiflivel történő ellátását külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 4.000.000.-Ft + 18% ÁFA, mindösszesen 4.720.000.- Ft erejéig, a megkötendő szállítási keretszerződés díjára a 2021. évi költségvetés terhére.
II. intézkedik a kötelezettségvállalás 2021. évi költségvetésben való szerepeltetéséről.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
Határidő: 2021. évi költségvetési rendelet elfogadása.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 477/2020. (XI.10.) határozata a 2021. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (ételhulladék ártalmatlanítás)
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. önkormányzati intézményekből ételhulladék elszállítását (szállítás, ételhulladék ártalmatlanítás és cserehordók fertőtlenítése) külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 7.000.000.-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szállítási szerződés díjára a 2021. évi költségvetés terhére.
II. intézkedik a kötelezettségvállalás 2021. évi költségvetésben való szerepeltetéséről.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
Határidő: 2021. évi költségvetési rendelet elfogadása.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 478/2020. (XI.10.) határozata a 2021. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (Térfigyelő rendszer karbantartása)
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. a térfigyelő rendszer karbantartását külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 6.000.000.-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2021. évi költségvetés terhére.
II. intézkedik a kötelezettségvállalás 2021. évi költségvetésben való szerepeltetéséről.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
Határidő: 2021. évi költségvetési rendelet elfogadása

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 479/2020. (XI.10.) határozata a 2021. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (roncs és üzemképtelen gépjárművek elszállítása)
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. Önkormányzat közterületein fellelt roncs és üzemképtelen gépjárművek elszállítását, nyilvántartását külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 1.500.000, - Ft+ ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2021. évi költségvetés terhére.
II. intézkedik a kötelezettségvállalás 2021. évi költségvetésben való szerepeltetéséről.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
Határidő: 2021. évi költségvetési rendelet elfogadása.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 480/2020. (XI.10.) határozata a 2021. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (Önvédelmi-, taktikai képzés a rendészeti feladatokat ellátó munkavállalók részére)
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. a rendészeti feladatot ellátó munkavállalók részére önvédelmi-, taktikai képzésére megkötendő szerződés díjára kötelezettséget vállal 480.000.-Ft + ÁFA erejéig a 2021. évi költségvetés terhére.
II. intézkedik a kötelezettségvállalás 2021. évi költségvetésben való szerepeltetéséről.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
Határidő: 2021. évi költségvetési rendelet elfogadása.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 481/2020. (XI.10.) határozata a 2021. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (Soroksári Hírlappal kapcsolatos költségek finanszírozása)
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. a Soroksári Hírlappal kapcsolatos költségek finanszírozására a megkötendő szerződés díjára kötelezettséget vállal 26.000.000, -Ft + ÁFA erejéig, a 2021. évi költségvetés terhére.
II. intézkedik a kötelezettségvállalás 2021. évi költségvetésben való szerepeltetéséről.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
Határidő: 2021. évi költségvetési rendelet elfogadása.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 482/2020. (XI.10.) határozata a 2021. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (rendezvények virág- és virágdekoráció biztosítása)
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. az önkormányzat rendezvényein virág- és virágdekoráció biztosítását külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 5.000.000, -Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2021. évi költségvetés terhére.
II. intézkedik a kötelezettségvállalás 2021. évi költségvetésben való szerepeltetéséről.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
Határidő: 2021. évi költségvetési rendelet elfogadása.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 483/2020. (XI.10.) határozata a 2021. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (rendezvényekkel kapcsolatos őrzés-védelmi feladatainak megszervezése, ellátása, valamint a szolgálatatás felügyeletének folyamatos biztosítása)
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. a rendezvényekkel kapcsolatos őrzés-védelmi feladatainak megszervezésére, ellátására, valamint a szolgálatatás felügyeletének folyamatos biztosítására a megkötendő szerződés díjára kötelezettséget vállal 17.980.000, -Ft + ÁFA erejéig, a 2021. évi költségvetés terhére.
II. intézkedik a kötelezettségvállalás 2021. évi költségvetésben való szerepeltetéséről.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
Határidő: 2021. évi költségvetési rendelet elfogadása.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 484/2020. (XI.10.) határozata a 2021. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (Polgármesteri Hivatal Grassalkovich út 162. szám főportáján őrzés-védelmi, személy- és vagyonvédelmi feladatainak megszervezése, ellátása, valamint a szolgálatatás felügyeletének folyamatos biztosítása)
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. Polgármesteri Hivatal Grassalkovich út 162. szám alatti főportáján őrzés-védelmi, személy- és vagyonvédelmi feladatainak megszervezésére, ellátására, valamint a szolgálatatás felügyeletének folyamatos biztosítására megkötendő szerződés díjára kötelezettséget vállal 21.000.000, -Ft + ÁFA erejéig, a 2021. évi költségvetés terhére.
II. intézkedik a kötelezettségvállalás 2021. évi költségvetésben való szerepeltetéséről.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
Határidő: 2021. évi költségvetési rendelet elfogadása.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 485/2020. (XI.10.) határozata a 2021. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (a hivatal épületeinek vezetékes és mobiltelefon szolgáltatásának díja)
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. a hivatal épületeinek vezetékes és mobiltelefon szolgáltatásaira megkötendő szerződés díjára kötelezettséget vállal 12.000.000, -Ft + ÁFA erejéig, a 2021. évi költségvetés terhére.
II. intézkedik a kötelezettségvállalás 2021. évi költségvetésben való szerepeltetéséről.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
Határidő: 2021. évi költségvetési rendelet elfogadása.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 486/2020. (XI.10.) határozata a 2021. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (a hivatal épületeinek internet szolgáltatásának díja)
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. a hivatal épületeinek internet szolgáltatására megkötendő szerződés díjára kötelezettséget vállal 2.000.000, -Ft + ÁFA erejéig, a 2021. évi költségvetés terhére.
II. intézkedik a kötelezettségvállalás 2021. évi költségvetésben való szerepeltetéséről.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
Határidő: 2021. évi költségvetési rendelet elfogadása.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 487/2020. (XI.10.) határozata a 2021. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (a polgármesteri hivatalban működő szoftverek karbantartása és üzemeltetésének díja)
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. a Polgármesteri Hivatalban működtetett szoftverek karbantartására és működtetésére megkötendő szerződés díjára kötelezettséget vállal 26.000.000, -Ft + ÁFA erejéig, a 2021. évi költségvetés terhére.
II. intézkedik a kötelezettségvállalás 2021. évi költségvetésben való szerepeltetéséről.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
Határidő: 2021. évi költségvetési rendelet elfogadása.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 488/2020. (XI.10.) határozata a 2021. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (az önkormányzati intézményeket és dolgozóit érintő tűz- és munkavédelmi feladatok ellátására)
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. az önkormányzati intézményeket és dolgozóit érintő tűz- és munkavédelmi feladatok ellátására megkötendő szerződés díjára kötelezettséget vállal 1.920.000, -Ft + ÁFA erejéig, a 2021. évi költségvetés terhére.
II. intézkedik a kötelezettségvállalás 2021. évi költségvetésben való szerepeltetéséről.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
Határidő: 2021. évi költségvetési rendelet elfogadása.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 489/2020. (XI.10.) határozata a 2021. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (a Polgármesteri Hivatal épületeit és dolgozóit érintő tűz- és munkavédelmi feladatok ellátására)
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. a Polgármesteri Hivatal épületeit és dolgozóit érintő tűz- és munkavédelmi feladatok ellátására megkötendő szerződés díjára kötelezettséget vállal 960.000.-Ft + ÁFA erejéig, a 2021. évi költségvetés terhére.
II. intézkedik a kötelezettségvállalás 2021. évi költségvetésben való szerepeltetéséről.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
Határidő: 2021. évi költségvetési rendelet elfogadása.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 490/2020. (XI.10.) határozata a 2021. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (intézményi riasztó rendszerek működtetése, karbantartása)
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. az Önkormányzat intézményei riasztó rendszereinek működtetését, karbantartását külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 1.200.000, -Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2021. évi költségvetés terhére.
II. intézkedik a kötelezettségvállalás 2021. évi költségvetésben való szerepeltetéséről.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
Határidő: 2021. évi költségvetési rendelet elfogadása.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 491/2020. (XI.10.) határozata a 2021. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (hivatali riasztó rendszerek működtetése, karbantartása)
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. a Polgármesteri Hivatal riasztó rendszereinek működtetését, karbantartását külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 500.000, -Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2021. évi költségvetés terhére.
II. intézkedik a kötelezettségvállalás 2021. évi költségvetésben való szerepeltetéséről.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
Határidő: 2021. évi költségvetési rendelet elfogadása.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 492/2020. (XI.10.) határozata a 2021. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (energetikai monitoring)
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. energetikai monitoring szolgáltatást vesz igénybe. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 3.500.000, -Ft + ÁFA erejéig a megkötendő szerződés díjára a 2021. évi költségvetés terhére.
II. intézkedik a kötelezettségvállalás 2021. évi költségvetésben való szerepeltetéséről.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
Határidő: 2021. évi költségvetési rendelet elfogadása.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 493/2020. (XI.10.) határozata a 2021. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (hivatali tűzoltó készülék)
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. a Polgármesteri Hivatal épületeiben tűzoltó készülék, fali tűzcsap ellenőrzési, karbantartási feladatait külső szervezet igénybevételével kívánja végrehajtani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 500.000, - Ft + ÁFA erejéig a megkötendő szerződés díjára a 2021. évi költségvetés terhére.
II. intézkedik a kötelezettségvállalás 2021. évi költségvetésben való szerepeltetéséről.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
Határidő: 2021. évi költségvetési rendelet elfogadása.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 494/2020. (XI.10.) határozata a 2021. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (önkormányzati tűzoltó készülék)
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. az Önkormányzat épületeiben tűzoltó készülék, fali tűzcsap ellenőrzési, karbantartási feladatait külső szervezet igénybevételével kívánja végrehajtani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 1.990.000, - Ft + ÁFA erejéig a megkötendő szerződés díjára a 2021. évi költségvetés terhére.
II. intézkedik a kötelezettségvállalás 2021. évi költségvetésben való szerepeltetéséről.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
Határidő: 2021. évi költségvetési rendelet elfogadása.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 495/2020. (XI.10.) határozata a 2021. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (SZGYI jogi tanácsadás)
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. Szociális és Gyermekjóléti Intézménye részére a jogi tanácsadási lehetőséget továbbiakban is biztosítani kívánja. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 1.152.000, -Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2021. évi költségvetés terhére.
II. intézkedik a kötelezettségvállalás 2021. évi költségvetésben való szerepeltetéséről.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
Határidő: 2021. évi költségvetési rendelet elfogadása.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 496/2020. (XI.10.) határozata a 2021. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (SZGYI ebéd házhozszállítás)
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. Szociális és Gyermekjóléti Intézménye részére ebéd házhozszállítás lehetőségét a továbbiakban is biztosítani kívánja. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 4.200.000, -Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2021. évi költségvetés terhére.
II. intézkedik a kötelezettségvállalás 2021. évi költségvetésben való szerepeltetéséről.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
Határidő: 2021. évi költségvetési rendelet elfogadása.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 497/2020. (XI.10.) határozata a 2021. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (SZGYI háziorvosi feladatok ellátása a Gondozóházban)
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. Szociális és Gyermekjóléti Intézménye részére a Gondozóházban háziorvosi feladatok ellátásának lehetőségét továbbiakban is biztosítani kívánja. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 900.000, -Ft (nem ÁFA köteles tevékenység) erejéig a megkötendő szerződés díjára a 2021. évi költségvetés terhére.
II. intézkedik a kötelezettségvállalás 2021. évi költségvetésben való szerepeltetéséről.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
Határidő: 2021. évi költségvetési rendelet elfogadása.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 498/2020. (XI.10.) határozata a 2021. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (SZGYI bölcsődei csecsemő és gyermek szakorvosi feladatok)
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. Szociális és Gyermekjóléti Intézménye részére bölcsődei csecsemő és gyermek szakorvosi feladatok ellátásának lehetőségét továbbiakban is biztosítani kívánja. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 900.000, -Ft (nem ÁFA köteles tevékenység) erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2021. évi költségvetés terhére.
II. intézkedik a kötelezettségvállalás 2021. évi költségvetésben való szerepeltetéséről.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
Határidő: 2021. évi költségvetési rendelet elfogadása.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 499/2020. (XI.10.) határozata a 2021. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (kártevőmentesítésre)
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. a kártevőmentesítés elvégzését külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében a megkötendő szerződés díjára 4.000.000.- Ft + ÁFA erejéig kötelezettséget vállal a 2021. évi költségvetés terhére.
II. intézkedik a kötelezettségvállalás 2021. évi költségvetésben való szerepeltetéséről.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
Határidő: 2021. évi költségvetési rendelet elfogadása.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 500/2020.(XI.10.) határozata a 2020. évi ellenőrzési terv módosításáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy egyetért a 2020. évi ellenőrzési terv - jelen határozat melléklete szerinti - módosításával.
Határidő: 2020. november 15.
Felelős: dr. Szabó Tibor jegyző

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 501/2020. (XI.10.) határozata a Soroksári Sportcsarnok NKft. részére 2020. évben nyújtott támogatási összeg megemeléséről, és a 2020. évi támogatási szerződés módosításáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
a Soroksári Sportcsarnok NKft. részére a Képviselő-testület 29/2020. (I.21.) határozatával biztosított 40.000.000,- Ft támogatási összeget megemeli, és további 5.000.000,- Ft támogatást nyújt az Önkormányzat költségvetésének Céltartalék – Egyéb tartalék sora terhére. A támogatási szerződést a támogatási összeg és annak kifizetése tekintetében módosítja, és azt aláírja.
Határidő: 2020. december 15.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 502/2020. (XI.10.) határozata partnerségi együttműködési megállapodás megkötéséről a Dél-pesti ILCO Egyesülettel
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. partnerségi együttműködési megállapodást köt a Dél-pesti ILCO Egyesülettel a jelen határozat 1. számú mellékletében rögzített „Partnerségi együttműködési megállapodás” c. tervezet szerint.
II. aláírja az I. pontban hivatkozott partnerségi együttműködési megállapodást abban az esetben is, ha a felek annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérnek.
Határidő: 2020. december 15.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 503/2020. (XI.10.) határozata az óvodapedagógusok illetménykiegészítéséről
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. az óvodákban jelenleg és a jövőben dolgozó óvodapedagógusok és gyakornokok számára „munkáltatói döntésen alapuló, egyéb illetménykiegészítés” jogcímen havi bruttó 50.000.-Ft/fő összeget biztosít 2020. december 01. napjától a jelen döntésének módosításáig, vagy azzal ellentétes tartalmú döntés meghozataláig tartó időszakra,
II. kötelezettséget vállal az óvodapedagógusok és gyakornokok számára „munkáltatói döntésen alapuló, egyéb illetménykiegészítés” jogcímen havi bruttó 50.000.-Ft/fő összegre Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 2021. évi költségvetésének terhére,
III. intézkedik a kötelezettségvállalás 2021. évi költségvetésben való szerepeltetéséről.
Határidő: I. pont vonatkozásában 2021. január 31., II. és III. pont vonatkozásában a 2021. év költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 504/2020. (XI.10.) határozata a XXI. Kerület és Környéke Mentőalapítványa Közhasznú Alapítvány részére nyújtandó támogatási igény elbírálásáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I: a XXI. Kerület és Környéke Mentőalapítványa Közhasznú Alapítvány részére a XX-XXIII. kerületi mentőállomás konyha bútorzatának megújításához szükséges beszerzéséhez 1.415.800.- Ft, azaz Egymilliónégyszáztizenötezer-nyolcszáz forint egyösszegű támogatást biztosít, melynek költségeit az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének céltartalék működési tartalék sora terhére biztosítja.
II. aláírja a XXI. Kerület és Környéke Mentőalapítványa Közhasznú Alapítvánnyal kötendő Támogatási Szerződést.
III. előkészíti az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet I. pontban foglaltak szerinti módosítását és azt a Képviselő-testület elé terjeszti.
IV. értesíti Szappan Szilárd kuratóriumi elnök urat a döntéséről.
Határidő: a II. pont vonatkozásában: 2020. november 30.
a III. pont vonatkozásában: az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet soron következő módosítása
a IV. pont vonatkozásában: 2020. november 18.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 505/2020. (XI.10.) határozata a 186552/12 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület, Háló utca 1. és Háló utca 3. szám alatt található ingatlan 248/849 tulajdoni hányadára vonatkozó elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozat megtételéről
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata nem kíván élni elővásárlási jogával a Budapest XXIII. kerület 186552/12 helyrajzi számú, természetben 1239 Budapest, Háló utca 1. és Háló utca 3. szám alatt található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű, 838 m2 területű ingatlan Gombai Attila tulajdonában álló 124/849 és Gombai Dorottya Cecília tulajdonában álló 124/849 tulajdoni hányadokra – tehát az ingatlan mindösszesen 248/849 tulajdoni hányadára – vonatkozóan.
II. döntéséről értesíti a tulajdonostársakat.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 506/2020. (XI.10.) határozata a Budapest XXIII. 185876 helyrajzi számú, természetben Grassalkovich út 161-163. szám alatt található ingatlannal kapcsolatos, közös tulajdon megszüntetésére irányuló polgári peres eljárás kezdeményezéséről
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) közös tulajdon megszüntetése iránti polgári peres eljárást kíván indítani a Budapest XXIII. 185876 helyrajzi számú, természetben Grassalkovich út 161-163. szám alatt található ingatlan közös tulajdonban állásának megszüntetése érdekében.
II. megteszi az I. pont szerinti polgári peres eljárás megindítása érdekében szükséges intézkedéseket.
Határidő: 2021. május 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 507/2020. (XI.10.) határozata a Budapest XXIII. 185876 helyrajzi számú, természetben Grassalkovich út 161-163. szám alatt található ingatlannal kapcsolatos döntéséről
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) el kívánja bontani a Budapest XXIII. 185876 helyrajzi számú, természetben Grassalkovich út 161-163. szám alatt található ingatlannak Önkormányzati tulajdonban álló részeit.
II. elkészítteti az I. pont szerinti munkálatokkal kapcsolatos terveket és költségbecsléseket.
Határidő: 2021. május 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 508/2020. (XI.10.) határozata a Budapest XXIII. kerület 188039 helyrajzi számú, „kivett saját használatú út” megnevezésű ingatlannal kapcsolatos nyilatkozat megtételéről
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. nyilatkozik, hogy az SZT-35876 szerződésazonosító számú megállapodásban foglaltaknak megfelelően a Budapest XXIII. kerület 188039 helyrajzi számú ingatlant 2020. évben nem idegenítette el és továbbra sem kívánja elidegeníteni (ideértve az ellenérték nélkül történő elidegenítést és az apportálást is),
II. kijelenti továbbá, hogy a Képviselő-testület az ingatlant 2020. évben településrendezési, településfejlesztési célra, a településrendezéssel, településfejlesztéssel kapcsolatos – önkormányzati feladatok ellátásának elősegítése érdekében hasznosította és kívánja továbbra is hasznosítani.
III. megküldi a polgármesteri határozatba foglalt nyilatkozatot a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. számára.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
Határidő: 2020. december 31.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 509/2020. (XI.10.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány számvitelről szóló 2010. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített éves beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadásáról szóló 449/2020. (X.13.) határozatában foglalt döntés megerősítéséről
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány számvitelről szóló 2010. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített éves beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadásáról szóló 449/2020. (X.13.) határozatában foglalt döntését megerősíti, egyúttal a határozat címében és I. pontjában a „2010. évi C. törvény” szövegrészt „2000. évi C. törvény” szövegre módosítja.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 510/2020. (XI.10.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Soroksár Sportjáért Közalapítvány közhasznú tevékenység ellátásáról szóló megállapodással biztosított pénzeszköz felhasználásáról szóló beszámolójának, valamint a számvitelről szóló 2010. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített éves beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadásáról szóló 448/2020. (X.13.) határozat módosításáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Soroksár Sportjáért Közalapítvány közhasznú tevékenység ellátásáról szóló megállapodással biztosított pénzeszköz felhasználásáról szóló beszámolójának, valamint a számvitelről szóló 2010. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített éves beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadásáról szóló 448/2020. (X.13.) határozat címében és I. pontjában a „2010. évi C. törvény” szövegrészt „2000. évi C. törvény” szövegre módosítja.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 511/2020. (XI.10.) határozata a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és Művészeti Oktatásáért közhasznú tevékenység ellátásáról szóló megállapodással biztosított pénzeszköz felhasználásáról szóló beszámolójának, valamint a számvitelről szóló 2010. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített éves beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadásáról szóló 450/2020. (X.13.) határozat módosításáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és Művészeti Oktatásáért közhasznú tevékenység ellátásáról szóló megállapodással biztosított pénzeszköz felhasználásáról szóló beszámolójának, valamint a számvitelről szóló 2010. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített éves beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadásáról szóló 450/2020. (X.13.) határozat címében és I. pontjában a „2010. évi C. törvény” szövegrészt „2000. évi C. törvény” szövegre módosítja.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 512/2020. (XI.10.) határozata az „állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról” szóló szerződés (Helytörténeti Gyűjtemény) V.4. pontjában foglaltak 2020. évi teljesüléséről szóló beszámoló elfogadásáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. a Budapest, XXIII. kerület Szitás u. 105. sz. alatti ingatlanra vonatkozó, az „állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról” szóló szerződés (Helytörténeti Gyűjtemény) V.4. pontjában foglaltak 2020. évi teljesüléséről szóló beszámolót elfogadja, melynek keretében nyilatkozik arról, hogy az ingatlant az ingyenes tulajdonba adási célnak megfelelően működtette és működteti 2020. évben is.
II. gondoskodik a beszámoló és a határozat megküldéséről a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére.
Határidő: 2020. december 10.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 513/2020. (XI.10.) határozata a Zimán András képviselő által benyújtott és a tüdőgyulladás elleni vakcina támogatásról szóló önálló képviselői indítvánnyal kapcsolatos döntéséről
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
felkéri a Jegyzőt, hogy a folyamatban lévő szociális tárgyú helyi rendelet felülvizsgálata keretében, a készülő helyi szociális rendelet-tervezetbe építse be az un.: „Vakcina-támogatás”-t, mint települési támogatás egyik nevesített formáját, és az új helyi szociális tárgyú teljes rendelet-tervezetet a decemberi munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésre terjessze a Képviselő-testület elé.
Felelős: dr. Szabó Tibor jegyző
Határidő: 2020. november 27.