2020. október 13.

A 2020. október 13-án megtartott képviselő-testületi ülés
h a t á r o z a t a i

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 414/2020. (X.13.) határozata a 2020. október 13-ai képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
úgy dönt, hogy a 2020. október 13-ai Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, a Polgármesteri tájékoztatót követő első napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat a Budapest Útépítési Program 2020. keretében megvalósítandó Karmazsin útépítés többlet fedezetének biztosítására (sürgősségi indítvány)” c. napirendi pontot.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 415/2020. (X.13.) határozata a 2020. október 13-ai Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2020. október 13-ai Képviselő-testületi ülésén
- „A nevelési intézmények vezetőinek beszámolója a 2019/2020. nevelési év tapasztalatairól” c. napirendi pontot 10.00 órakor
- a „Javaslat járóbeteg szakellátás kapacitás átcsoportosításának kezdeményezésére” c. napirendi pontot 10.15 órakor
- „Beszámoló a Táncsics Mihály Művelődési Ház 2019. évi működéséről” c. napirendi pontot 10.30 órakor tárgyalja.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 416/2020.(X.13.) határozata a 2020. október 13-ai Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2020. október 13-ai Képviselő-testületi ülésén napirendjéről leveszi a „A Dél-Pesti Tankerületi Központ tájékoztatója a 2019/2020-as tanévről a XXIII. kerületi oktatási intézmények vonatkozásában”, az „Önálló képviselői indítvány (Lóállás utcában járda felújítása), valamint az „Önálló képviselői indítvány (Szérűskert, Szamaránszki dűlő, Közöslegelő dűlő útjavítás) c. napirendi pontokat.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 417/2020. (X.13.) határozata a 2020. október 13-ai képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
A Képviselő-testület a 2020. október 13-ai képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:
1.) Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről
2.) Javaslat a Budapest Útépítési Program 2020. keretében megvalósítandó Karmazsin útépítés többlet fedezetének biztosítására
3.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosítására
4.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 23/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelet módosítására
5.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2019.(VI.14.) önkormányzati rendelet módosítására
6.) Javaslat változtatási tilalom elrendelésére
7.) Javaslat az önkormányzati képviselőnek, bizottsági elnöknek és tagnak, továbbá a tanácsnoknak járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról szóló új önkormányzati rendelet megalkotására
8.) Javaslat járóbeteg szakellátás kapacitás átcsoportosításának kezdeményezésére (10.15 órakor)
9.) Javaslat idegenforgalmi adó beszedésének átengedéséről szóló döntés meghozatalára
10.) Javaslat az e-Mobi Nonprofit Kft.-vel kötött együttműködési megállapodás módosítására
11.) Javaslat a kerület közlekedésbiztonsági és parkolási problémái megoldásával kapcsolatos döntések meghozatalára, különös tekintettel az iskolák és óvodák környezetében, a Hősök terén és Újtelepen
12.) Javaslat az RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása módosításának jóváhagyására (I. és II. számú módosítás)
13.) Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjtételeinek felülvizsgálatára
14.) Javaslat a 187317/0/A/3 helyrajzi számú, természetben 1239 Budapest, Sodronyos u. 33. szám 3. ajtó alatt található ingatlan értékesítéséről szóló döntés meghozatalára
15.) Javaslat a 195773 és 195774 helyrajzi számú ingatlanokkal kapcsolatos telekalakítással vegyes csereügyletről történő döntés meghozatalára
16.) Javaslat a Budapest XXIII. kerület 183379/16 helyrajzi számú, természetben a 1237 Budapest, Szent László u. 16-18. fsz. 5. szám alatti lakás bérleti szerződésének megkötésére
17.) Javaslat a 186753/3 helyrajzi számú, természetben Bp. XXIII. Haraszti út 30/d sz. alatt található (tulajdoni lap szerinti címhely Pál apostol u. 2. „felülvizsgálat alatt”) ingatlan értékesítésére kiírandó nyilvános árverés feltételeinek megállapítására
18.) Javaslat a részben az Önkormányzat tulajdonában álló 185555 és 187232 helyrajzi számú ingatlanokból a Magyar Állam tulajdonrészeinek megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára
19.) Önálló képviselői indítvány (nyilvános illemhely)
20.) Önálló képviselői indítvány (vásárcsarnok)
21.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
22.) Beszámoló a Kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) végrehajtásáról
23.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal rendészeti feladatainak ellátásáról (2020. I. félév)
24.) Beszámoló a közalapítványok működéséről, javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására
25.) A nevelési intézmények vezetőinek beszámolója a 2019/2020. nevelési év tapasztalatairól (10.00 órakor)
26.) Javaslat az általános iskolai felvételi körzetek véleményezésére
27.) Beszámoló a Táncsics Mihály Művelődési Ház 2019. évi működéséről (10.30 órakor)
28.) Javaslat „Az Év Szociális Dolgozója” és a „Kerület Hűséges Közalkalmazottja” elismerő címek adományozására (zárt ülés)
29.) Javaslat önkormányzati hatósági ügyekben előterjesztett fellebbezésekkel kapcsolatos döntések meghozatalára (zárt ülés)
30.) Kérdések, bejelentések
31.) KÖZMEGHALLGATÁS

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 418/2020. (X.13.) határozata a Budapesti Útépítési Program 2020. keretében megvalósítandó Karmazsin útépítés többlet fedezetének biztosításával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. A Budapesti Útépítési Program 2020. keretében megvalósítandó Karmazsin utca (Házikert utca – 196395/4 hrsz. között) útépítés és csapadékvíz elvezetés tárgyban megkötendő vállalkozási szerződés díjára nettó 44.217 eFt + ÁFA és 8.944 eFt ÁFA tartalékkeret összegben többlet fedezetet biztosít, az Önkormányzat 2021. évi költségvetése terhére.
II. Felkéri a Polgármestert a beruházás lebonyolítására.
Határidő: 2021. június 30.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 419/2020. (X.13.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2019. (VI.14.) önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
elutasítja a Bányai Amir, Bereczki Miklós, Ritter Ottó, dr. Staudt Csaba és Zimán András önkormányzati képviselők által a „Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2019. (VI.14.) önkormányzati rendelet módosítására” című napirendi pont írásos előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezethez benyújtott módosító javaslatot, mely szerint:
„1/A. § A Rendelet a 45/B. §-a helyébe az alábbi 45/B. § lép:
45/B. § (1) Az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó járvány megelőzése, magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt, a pandémiás települési támogatás azon személy részére állapítható meg, aki 2. § (1) bekezdésében foglaltak alapján lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és ott legalább 3 hónapja életvitelszerűen lakik, valamint az adott veszélyhelyzet idején munkaviszonya megszűnt és emiatt létfenntartása veszélybe került.
(2) A pandémiás települési támogatásra jogosult, az az egyedülálló, egyedül-, vagy családban élő, akinek az egyfőre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.
(3) A pandémiás települési támogatás mértéke havonta 57.000.- forint.
(4) A (1) bekezdés szerinti kérelmező a pandémiás települési támogatásra az új munkaviszony létesítéséig, de legfeljebb 6 hónapig jogosult.
(5) A kérelemhez mellékelni kell
a) igazolást a munkaviszony megszűnéséről,
b) igazolást a Budapest Főváros Kormányhivatala XX. kerületi Hivatala Foglalkoztatási Osztályánál történt nyilvántartásba vételről,
c) a kérelmezővel közös háztartásban élő családtagjai rendszeres és nem rendszeres jövedelméről kiállított igazolásokat, a jogszabály által előírt és a jogosultság megállapításához szükséges egyéb nyilatkozatot és igazolást.
(6) A pandémiás települési támogatás családonként csak egy személy részére állapítható meg.
7) Az (1) bekezdés szerinti kérelmező, amennyiben új munkaviszony létesít, köteles azt írásban, a munkaszerződés megkötését követő 8 napon belül, az ellátást megállapító szervnek bejelenteni.
(8) A pandémiás települési támogatás iránti kérelem, az Önkormányzat erre a célra rendszeresített formanyomtatványán nyújtható be.”

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 420/2020. (X.13.) határozata az I. sz. Összevont Óvoda intézményvezetőjének az intézmény 2019/2020.  nevelési évben végzett tevékenységéről szóló beszámolója elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az I. sz. Összevont Óvoda intézményvezetőjének az intézmény 2019/2020. nevelési évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy értesítse az intézmény vezetőjét a fenntartó döntéséről.
Határidő: 2020. október 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 421/2020. (X.13.) határozata a II. sz. Napsugár Óvoda intézményvezetőjének az intézmény 2019/2020.  nevelési évben végzett tevékenységéről szóló beszámolója elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a II. sz. Napsugár Óvoda intézményvezetőjének az intézmény 2019/2020. nevelési évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy értesítse az intézmény vezetőjét a fenntartó döntéséről.
Határidő: 2020. október 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 422/2020. (X.13.) határozata a III. sz. Összevont Óvoda intézményvezetőjének az intézmény 2019/2020. nevelési évben végzett tevékenységéről szóló beszámolója elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a III. sz. Összevont Óvoda intézményvezetőjének az intézmény 2019/2020. nevelési évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy értesítse az intézmény vezetőjét a fenntartó döntéséről.
Határidő: 2020. október 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 423/2020. (X. 13.) határozata járóbeteg szakellátás kapacitás átcsoportosítása tárgyában benyújtott intézményvezetői kérelemel kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye (a továbbiakban: XXIII. kerületi EÜI) járóbeteg szakellátási kapacitásának átcsoportosítását az egészségügyi államigazgatási szervnél kezdeményezi, az alábbiak szerint:
Ortopédiai járóbeteg szakrendelés (szakma kód:1000)
Lekötött heti óraszám:                                4 óra/hét
Szakorvossal biztosított heti óraszám:          0 óra /hét
Átcsoportosítható:                                             4 óra/hét
Az átcsoportosítás a következő szakrendelés részére történik:
Belgyógyászat + EKG diagnosztika (szakma kód: 0100)
Lekötött heti óraszám:                                10 óra/hét
Tervezett szakorvossal biztosított heti óraszám:         14 óra/hét (+4 óra/hét)
II.
Felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről a XXIII. kerületi EÜI intézményvezető főorvosát értesítse.
III. Felkéri a XXIII. kerületi EÜI intézményvezető főorvosát, hogy az egészségügyi államigazgatási szerv által lefolytatandó kapacitás átcsoportosítási eljárásban – különösen a szükségessé váló dokumentumok előkészítésével - működjön együtt a fenntartóval.
Határidő: II. pont vonatkozásában 2020. október 20., III. pont vonatkozásában a kapacitás átcsoportosítási hatósági eljárás alatt folyamatos.
Felelős: I. és II. pont vonatkozásában Bese Ferenc polgármester, III. pont vonatkozásában Dr. Csima Alfréd intézményvezető főorvos.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 424/2020. (X.13.) határozata a Táncsics Mihály Művelődési Ház 2019. évi működéséről készült beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
elfogadja a Táncsics Mihály Művelődési Ház 2019. évi működéséről készült beszámolót.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 425/2020. (X.13.) határozata a képviselői költségek kifizetéséről szóló 14/2015. (I.20.) határozat hatályon kívül helyezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a képviselői költségek kifizetéséről szóló 14/2015. (I.20.) határozatát hatályon kívül helyezi.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 426/2020. (X.13.) határozata a Dél-Pesti Tankerületi Központ által a 2020/2021. tanévre kialakított  általános iskolai felvételi körzetek véleményezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 24.§ (1) bekezdésébe foglalt véleményezési jogkörében eljárva a Dél-Pesti Tankerületi Központ által a 2020/2021. tanévre kialakított általános iskolai felvételi körzetekkel kapcsolatban nem tesz észrevételt.
II.
felkéri a Polgármestert, hogy az általános iskolai felvételi körzetek véleményezéséről szóló döntéséről tájékoztassa a Dél-Pesti Tankerületi Központot.
Határidő: 2020. október 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 427/2020. (X.13.) határozata a Fővárosi Önkormányzat által bevezetendő idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó előzetes beleegyezéssel kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület - a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva - úgy dönt, hogy
I. nem adja beleegyezését ahhoz, hogy az idegenforgalmi adót Budapest Főváros XXIII. kerület illetékességi területén Budapest Főváros Közgyűlése 2021. évben bevezesse.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a Fővárosi Önkormányzatot értesítse a Képviselő-testület döntéséről, továbbá, hogy gondoskodjon Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 5/2011.(II.25.) önkormányzati rendelete szükséges módosításának előkészítéséről és a Képviselő-testület elé terjesztéséről.
Határidő:  
- a Fővárosi Önkormányzat értesítésére: azonnal,
- a helyi adórendelet módosításának előterjesztésére: 2020. novemberi munkaterv szerinti Képviselő-testületi ülés napja
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 428/2020. (X.13.) határozata e-Mobi Nonprofit Kft.-vel kötött együttműködési megállapodás módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. módosítja az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (a továbbiakban: Társaság) 2019. március 28. napján megkötött „Együttműködési megállapodás”-t, a Társasággal előzetesen szóban egyeztett, majd a Társaság által írásba foglalva megküldött módosítási javaslat alapján a jelen határozat 1. számú mellékletében rögzített „Együttműködési megállapodás módosítása” c. tervezet szerint.
II. felhatalmazza a Polgármestert az 1. pontban hivatkozott szerződés-módosítás aláírására, arra az esetre is kiterjedően, ha a felek annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérnek.
Határidő: 2020. november 30.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 429/2020. (X.13.) határozata a kerület parkolási helyzetének javítására vonatkozóan
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
felkéri a polgármestert, hogy kérjen be árajánlatot akkreditált cégtől a kerület komplex, átfogó közlekedésbiztonsági és forgalomszabályozási helyzete felmérésére, különös tekintettel a parkolási gondok enyhítésére, az esetleges fizetős parkolás bevezetésének feltételei vizsgálatára, valamint az egyes utak, utcák egyirányúsítási lehetőségeire. Az árajánlat alapján készüljön előterjesztés arra vonatkozóan, hogy pontosan milyen tartalmú vizsgálatot kér, rendel meg az Önkormányzat, milyen forrásból.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
Határidő: 2021. január 31.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 430/2020. (X.13.) határozata az RSD Pari Sáv Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításáról (I. és II. számú Módosítás elfogadása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
jóváhagyja az RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása jelen határozat 1. és 2. számú mellékletét képező módosításait, egyúttal felhatalmazza a Polgármestert azok aláírására, arra az esetre kiterjedően is, ha a felek annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérnek.
Határidő: 2020. december 15.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 431/2020. (X.13.) határozata az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának felülvizsgálatáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. hatályában fenntartja a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja és a bérleti díjat korrigáló tényezők mértéke tárgyában hozott 561/2015. (X.13.) határozatát és 2021. január 1-jétől nem módosítja az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját és a bérleti díjat korrigáló tényezők mértékét.
II. felkéri a Polgármestert a bérlők értesítésére.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
Határidő: 2020. október 31.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 432/2020. (X.13) határozata a 187317/0/A/3 helyrajzi számú, természetben 1239 Budapest, Sodronyos u. 33. szám 3. ajtó alatt található ingatlan értékesítéséről
A Képviselő- testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a 187317/0/A/3 helyrajzi számú, természetben 1239 Budapest, Sodronyos u. 33. szám 3. ajtó alatt található ingatlant értékesíteni kívánja Raffael László Bérlő részére 22.094.441,-Ft vételáron, mely vételárból egy összegben történő teljesítés esetén Bérlőt megilletik az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítésének feltételeiről szóló 31/2004. (IV. 23.) rendeletben (a továbbiakban: Lakásr.) meghatározott kedvezmények. Bérlőt kérelmére részletfizetési kedvezmény, valamint esetleges további kedvezmény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVII. törvényben és a Lakásr.-ben meghatározottak szerint illeti meg.
II. felkéri a Polgármestert a Bérlő értesítésére és az ajánlat Bérlő általi elfogadása esetén az adásvételi szerződés megkötésére az I. pontban foglaltak és a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVII. törvény, valamint az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítésének feltételeiről szóló 31/2004. (IV. 23.) rendelet vonatkozó rendelkezései figyelembevételével.
Határidő: 2021. február 28.
Felelős: Bese Ferenc Polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 433/2020. (X.13.) határozata a 195773 és 195774 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Szamaránszki dűlő és Közöslegelő dűlő által határolt területen található ingatlanokkal kapcsolatos telekalakítással vegyes csereügylet lebonyolításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata végre kívánja hajtani a 195773 és a 195774 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Szamaránszki dűlő – Közöslegelő dűlő által határolt területeken található ingatlanok 5. számú melléklet szerinti újraosztását és egyben szabályozását, oly módon, hogy a telekalakítást követően az „A”-val jelölt közterület ingatlan valamint a „C”-vel jelölt ingatlan az Önkormányzat tulajdonába, a „B”-vel jelölt ingatlan pedig ½-½ tulajdoni hányadban Hajdú Ábel és Csanaky Mihály Gábor tulajdonába kerüljön telekalakítással vegyes csereszerződés útján, ingatlanforgalmi szakértői vélemény ismeretében, értékegyeztetés alapján történő értékkülönbözet megfizetése mellett.
II. felkéri a Polgármestert a kérelmező értesítésére, a telekalakításhoz szükséges változási vázrajz elkészítésének költsége valamint az értékbecslés díja 50-50%-ának kérelmezőtől történő bekérésére, majd azok megfizetését követően a változási vázrajz és az értékbecslés megrendelésére és azok ismeretében új előterjesztés készítésére – az értékbecslés alapján megállapított forgalmi értékek függvényében - a Képviselő-testület vagy a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság részére.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
Határidő: 2021. február 28.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 434/2020. (X.13.) határozata a Budapest XXIII. kerület 183379/16 helyrajzi számú, természetben a 1237 Budapest, Szent László u. 16-18. fsz. 5. szám alatti lakás bérleti szerződésének megkötéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a Budapest XXIII. kerület 183379/16 helyrajzi számú, természetben a 1237 Budapest, Szent László u. 16-18. fsz. 5. szám alatti ingatlant a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 32. § (2) bekezdése alapján határozatlan időre bérbe adja Sándor Attila részére az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019. (III.22.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdés e) pontja alapján, a 6. § (7) bekezdése szerint megállapított 28.305.- Ft/hó összegű bérleti díj mellett.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére és az I. pontban foglaltak, valamint a vonatkozó jogszabályok alapján megszövegezett bérleti szerződés aláírására.
Határidő: 2020. december 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 435/2020. (X.13.) határozata az Önkormányzat tulajdonában álló 186753/3 helyrajzi számú, természetben Bp. XXIII. Haraszti út 30/d sz. alatt található (tulajdoni lap szerinti címhely Pál apostol u. 2. „felülvizsgálat alatt”) ingatlannal kapcsolatos döntésről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. hatályában fenntartja az Önkormányzat tulajdonában álló 186753/3 helyrajzi számú, természetben Bp. XXIII. Haraszti út 30/d sz. alatt található (tulajdoni lap szerinti címhely Pál apostol u. 2. „felülvizsgálat alatt”) ingatlan értékesítésére kiírandó nyilvános árverés feltételeinek megállapításáról szóló 88/2020. (II.11.) határozatát, és nem módosítja a kikiáltási ár mértékét.
II. a 88/2020. (II.11) határozatának végrehajtási határidejét 2021. december 31. napjára módosítja.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete 436/2020. (X.13.) határozata a Magyar Államnak a 185555 és 187232 helyrajzi számú ingatlanokban fennálló tulajdoni hányadainak megvásárlásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 497/2016 (X.18.) határozatát hatályon kívül helyezi.
II. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata meg kívánja vásárolni a Magyar Államnak a 187232 helyrajzi számú, 363 m2 alapterületű „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanban fennálló 6/30-ad tulajdoni hányadát.
III. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata meg kívánja vásárolni a Magyar Államnak a 185555 helyrajzi számú, 109 m2 alapterületű „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanban fennálló 1/5 tulajdoni hányadát.
IV. felkéri a Polgármestert az MNV Zrt. értesítésére azzal, hogy az értesítés általános tájékoztatás, mely nem minősül ajánlatnak, így ajánlati kötöttséget sem eredményez, az ár ismeretében hozza meg a döntését.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
Határidő: 2020. december 31.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 437/2020. (X. 13.) határozata nyilvános illemhely létesítéséről
Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a korábbi vonatkozó döntése alapján, a MÁV-HÉV Zrt-vel lefolytatott egyeztetések, valamint a MÁV-HÉV Zrt-vel aláírt megállapodásban foglaltaknak megfelelően kívánja megvalósítani egy nyilvános illemhely kialakítását.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
Határidő: 2021. május 31.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 438/2020. (X.13) határozata egy fedett könnyűszerkezetes vásárcsarnok vagy piac létesítésére vonatkozó önálló képviselői indítvány kiegészítéséről
A képviselő-testület úgy dönt, hogy
felkéri Bereczki Miklós Képviselő Urat, hogy önálló képviselői indítványát egészítse ki a következők szerint:
- pontosan határozza meg azt a helyet ahová a fedett könnyűszerkezetes vásárcsarnok vagy piac elhelyezését javasolja,
- határozza meg pontosan a javasolt vásárcsarnok vagy piac paramétereit,
- készítsen pontos szakmai programot mely alapján elkezdhető a terület megfelelőségének a vizsgálata, továbbá
- vázolja fel vagy mutassa be a javasolt vásárcsarnok vagy piac működésének a kerületben már működő kiskereskedelmi és vendéglátóipari üzletekre gyakorolt hatásait.
Felelős: Bereczki Miklós képviselő
Határidő: 2021. december 31.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 439/2020. (X. 13.) határozata a 195325/21 hrsz.-ú természetben Budapest XXIII. ker. Szent László utcában található ingatlan megvásárlásáról szóló, a 293/2019. (VII.02.) és a 49/2020. (I.21.) határozattal módosított 366/2018.(X.09.) határozatának módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a 195325/21 hrsz.-ú természetben Budapest XXIII. ker. Szent László utcában található ingatlan megvásárlásáról szóló, a 293/2019. (VII.02.) és a 49/2020. (I.21.) határozattal módosított 366/2018.(X.09.) határozatának végrehajtási határidejét módosítja 2021. június 30. napjára.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 440/2020. (X. 13.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a 195409-195410 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Nyír utcában találhatóingatlanok részleges értékesítéséről szóló 170/2020. (IV.14.) határozata módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a 195409-195410 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Nyír utcában található ingatlanok részleges értékesítéséről szóló 170/2020. (IV.14.) határozata végrehajtási határidejét módosítja 2021. június 30. napjára.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 441/2020. (X.13.) határozata a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság – célzottan Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság – 2020. évi támogatásáról szóló 131/2020. (III.10.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 131/2020. (III.10.) határozatának I. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„I. 2020. évben a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságot - célzottan a Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságát 4.000.000.- Ft-tal támogatja, melyet az alábbiakra használhat fel:
- a légtechnikai helyiség minimális felújítása, valamint
- LG Titan mosógép, egyedi gyártású mosógép állvány, Sony Bravia KD-55XG 7077 TV , Master DF20P ventilátor, M02024 cikkszámú TV konzol, acél alapanyag és festék súlyzóállványhoz, futópad, súlyzókészlet, súlyzótartó állvány, edző állvány, irodabútor vásárlása.”
II. felkéri a Polgármestert a döntés közlésére az érintettel.
III. felhatalmazza a Polgármestert a 131/2020. (III.10) határozatban kapott felhatalmazás alapján megkötött adományozási megállapodás jelen határozatban foglaltaknak, valamint a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő módosítására.
Határidő: a II. pont vonatkozásában: azonnal, a III. pontban foglaltak vonatkozásában: 2020. október 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 442/2020. (X.13.) határozata a kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) végrehajtásáról szóló éves beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) végrehajtásáról szóló 2020. évi beszámolót elfogadja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a 2021. évi költségvetés összeállításánál vegye figyelembe a tervezett kerületi fejlesztések időbeli ütemezését.
Határidő: A 2021. évi költségvetés összeállításának időpontja
Felelős: Bese Ferenc Polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 443/2020. (X.13.) határozata a tervezett kerületi fejlesztési célkitűzések megvalósítási sorrendjével kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. hatályon kívül helyezi a 416/2019.(IX.10.) határozatát, egyúttal a kerületi fejlesztési célkitűzéseket az alábbiak szerint határozza meg
1.Utcanyitások (szabályozások, jogi rendezések) tervezett ütemezésének javaslata:
-
Orbánhegyi közműépítéshez szükséges utcák 2020-2021
- Molnár szigeti parti sétány (birtokbavétel a Duna mellett) (ITS 10)             2020-2021
- Apostolhegyi utcák 2020-2021
- Szérűskert utca szélesítése + vasúti aluljáró(k) (ITS 2)                2020-2021
- Völgyhajó utca szabályozásához szükséges kisajátítások   (ITS 1)                2020-2021
-Pályaudvar sor kialakítása az Erzsébet utcáig (ITS 1)                2020-2021
- Apró utca, Nevelő utca továbbvezetése (ITS 1)                2020-2021
- Orbánhegyi vasút melletti fásításhoz szükséges kisajátítások 2020-2021
- Sínpár utca kialakítása (Vecsés úttól a Grassalkovich útig) II. rendű főútként 2020-2021
- Vadevezős utca szabályozása közműépítéshez 2020-2021
- Dunapart megnyitása (volt Arany Kereszt Ápoló otthon mögött) 2021 után
- Molnár utca + külterületi kertséget feltáró utak (ITS 1)                2021 után
- Kisajátítás és köztér kialakítása a Hősök tere vasút előtti részén (ITS 3)   2021 után
2. Útépítéssel, közlekedési hálózattal kapcsolatos fejlesztések tervezett ütemezésének javaslata:
-
Vadevezős utca (Vecsés út – Gyáli patak között) út- és csapadékcsatorna építés 2020
- Az Eurovelo kerékpárút továbbépítése (a Tusa utca–János apostol utca között)(ITS 8) 2020
- A Szitás köz és a Derce köz burkolatának kiépítése (ITS 4)                2020
- Hungária köz út- és csapadékcsatorna építés 2020
- Sodronyos utca út-és csapadékcsatorna építés 2020
- Elvira utca út-és csapadékcsatorna építés 2020
- Szőlődomb utca út-és csapadékcsatorna építés 2020
- Molnár-sziget csapadékvízelvezetési tanulmányterv és útépítési terv 2020-2021
- Vecsés út összekötése a bevásárlóközponttal (ITS 1)                2021 után
- Haraszti út – M51 autóút közötti közúti kapcsolat kialakítása   (ITS 7 és 6.2)  2021 után
- Apostolhegy területén szilárd burkolat kiépítése 2021 után
- Molnár-sziget Meder utcai híd újjáépítése 2021 után
- Gyalogos-kerékpáros híd Csepelre (ITS 12 és 6.5)  2021 után
- Kerékpárút létesítése a Hősök terén (kerékpáros nyom kijelölése javasolt) (ITS 5)                2021 után
- Kerékpárút létesítése a Templom utcán (kerékpársáv kialakítása javasolt) (ITS 5)                2021 után
 Kerékpáros infrastruktúra építése Újtelep és a Városközpont között   (ITS 6 és 6.7)                  2021 után
- Külön szintű gyalogos-kerékpáros vasúti átkelőhelyek fejlesztése a 2021 után
- Tárcsás u. – Könyves u. és a Török utcánál (VEKOP)                        
- Soroksári elkerülő út előkészítése a Szentlőrinci út és Ócsai út között (ITS 3)                2021 után
- Grassalkovich út tehermentesítésének előkészítése (ITS 19 és 6.4)  távlati terv
- Gyalogoshíd létesítése a Dobó utca és a Molnár sziget között (ITS 13 és 6.6)  távlati terv
- Külön szintű gyalogos-kerékpáros vasúti átkelőhelyek létesítése (ITS 8)                távlati terv a Teknő-Sámfa, és az Erzsébet-Szentlőrinci utak között
3. ITS önkormányzati beruházással kapcsolatos projektek tervezett ütemezésének javaslata:
-
Kerületi rendőrkapitányság létesítése (ITS 23)             2020-2021
- Napsugár óvoda bővítés (Grassalkovich út 297.) 2020-2021
- Pistahegyi köz 1. óvoda energetikai felújítás (fűtés, nyílászárócsere, hőszigetelés) 2020-2021
- Új szakorvosi rendelő (185611/2 hrsz.) építése 2022 után
- Építőanyag-telep funkcióváltása, rendezés a Láng E. u.– Jelző u. sarkán 2022 után
Új Polgármesteri Hivatal + Kormányablak építése                                              (ITS 1.21)
-
Üres épület hasznosítása (Dracula ház) (ITS 3)                2022 után
Közösségi ház kialakítása Újtelepen                                                                      (ITS 3.2)
-
Galéria 13 épület tetőszerkezet komplett átépítése 2020-2024
- Szociális foglalkoztató tetőszerkezet komplett átépítése (Grassalkovich út 140.) 2020-2024
- Szamosi Mihály Sporttelep fejlesztése (ITS 1)                2020-2024
- Vasútállomásnál térfal és P+R parkoló létesítése (ITS 14)             távlati terv
- Új közösségi ház kialakítása a meglévő helyén (ITS 15)             távlati terv
- Szakorvosi rendelőintézet felújítása 1239 Bp. Táncsics Mihály u. 104. (ITS 13)             távlati terv
4. ITS területrendezés-fejlesztéssel kapcsolatos projektek tervezett ütemezésének javaslata:
-
Tündérkert területének fejlesztésének folytatása (ITS 16)             2020-2021
- Szennyvízcsatorna rendszer fejlesztése Orbánhegyen (ITS 5)                2020-2021
- Újtelepen lakóterület fejlesztése (A1 terület) és előkészítése (A2 terület) (ITS 4)                2020-2021
- Apostolhegy szennyvízcsatorna építés 2022 után
- Újtelepen B jelű terület fejlesztésének előkészítése (ITS 5)                2020-2021
- Csapadékvíz elvezetés fejlesztése (már aszfaltozott utcák Orbánhegyen) (ITS 6)                2020-2021
- Csapadékvíz elvezetés fejlesztése (Varga-telep, Rézöntő utca) 2020-2021
- Molnár szigeti parti sétány kialakítása (ITS 10)             2020-2022
- Az RSD Molnár-szigeti ágának tulajdonrendezése (ITS 4)                2020-2021
- Tulajdonjogi és környezetrendezés a Felső Dunasor mellett (ITS 5)                2021
- Tulajdonrendezés és parti sétány kiépítése a Meder u.–Gyáli patak között (ITS 6)                2021 után
- Környezetrendezés a Gyáli patak mellett (torkolat) (ITS 7)                2021 után
- A volt Ápoló otthon területének fejlesztése (ITS 17)             2021 után
- Déli temető környékének rendezése (ITS 9)                2021 után
- A déli szigetcsúcsnál parti sétány kiépítése (ITS 8)                2020-2021
- Hősök tere zöldfelület felújítása a Szitás utca – Arany János utca között (ITS 9)                2020-2021
 - Felső Duna sor menti teleksor beépítése (ITS 7)                2021 után
- A Felső Duna sor menti parti sáv kialakítása (ITS 14)             2021 után
- Az Erzsébet utca – Felső-Duna sor gyalogos kapcsolat (ITS 6)                2021 után
- A déli szigetcsúcs fejlesztése (ITS 9)                távlati terv
- IZ terület fejlesztése a Felső-Duna sor mellett, a Gyáli-pataktól északra (ITS 11)             távlati terv
- Az északi szigetcsúcs környezetrendezése (tanulmányterv szerint) (ITS 13)             távlati terv
- A lakóterület menti parti sáv kialakítása (volt Ápoló otthon mögött) távlati terv
- A Felső-Duna sor melletti IZ terület fejlesztése (ITS 15)             távlati terv
- A Molnár utca és a külterületi kertséget feltáró utak (ITS 1)                távlati ter
5. Zöldfelületi hálózattal kapcsolatos fejlesztések tervezett ütemezésének javaslata:
-
Zsellérdűlő utca – Gyáli-patak közötti zöldterület fejlesztése (ITS 4)                2020-tól
- Újtelepi erdő rekreációs fejlesztése (ITS 3)                2020-2021
- A kerület egyéb parkjainak folyamatos karban tartása és megújítása (ITS 6)                folyamatban
A meglévő játszóterek és egyéb közterületi zöldfelületek folyamatos             (ITS 7.6)  folyamatba
karban tartása és megújítása                                                                                   
- Új játszóterek létesítése folyamatban
- Dinnyehegyi utca – Hrivnák Pál utca közötti zöldfelület fejlesztés, sportpálya építés folyamatban
- Soroksár dél alközpont zöldterületi fejlesztése, park kialakítása (ITS 2 és 7.1)    távlati terv
- Gyáli-patak völgyének rehabilitációja (ITS 2)                távlati terv
6. ITS magán beruházással kapcsolatos projektek várható ütemezésének javaslata:
-
Virágvölgy lakópark fejlesztés folyamatban
- A Hősök tere térfalainak fejlesztése (ITS 22)             2020-tól
- Hősök tere – Templom utca sarok telkek intézményi fejlesztése (ITS 24)             nem ismert
- Lakóterület fejlesztés az egykori Dugattyúgyár területén (ITS 3)                nem ismert
- Ócsai út – M51 autóút térség gazdasági területek fejlesztésének elősegítése (ITS 1)                nem ismert
- M51 – M0 közötti gazdasági területek fejlesztésének elősegítése (ITS 2)                nem ismert
- Szamaránszki dűlő térség gazdasági terület előkészítése (ITS 3)                távlati terv
- Monsanto telephelyfejlesztés (ITS 5)                nem ismert
- Trilak telephelyfejlesztés (ITS 6)                nem ismert
- M5 – Gyál melletti gazdasági területek fejlesztésének elősegítése (ITS 4)                távlati terv
- Erdért Zrt. telephely (Haraszti út) területfejlesztés, funkcióváltás távlati terv
- Üzletház létesítése a Grassalkovich úton (ITS 20)             nem ismer
7. ITS kulcsprojekt – Soroksár vasútállomás és környéke infrastrukturális fejlesztéséhez szükséges tervezett beavatkozások ütemezésének javaslata:
-
Közúti-vasúti külön szintű keresztezés előkészítése a vasútállomás körzetében (ITS 18) 2020-2024
- Közútfejlesztések (Szérűskert utca, Pályaudvar sor)    (ITS 1 és 1.2) 2020-2024
- Közterület fejlesztés a Hősök terén    (ITS9)            2020-2021
- Kisajátítás és köztér kialakítása a hősök tere vasút előtti részen                   (ITS 3.)           2021 után
- Budapest – Kelebia vasútvonal fejlesztés    (ITS 16)          2020-2024
- Vasútállomásnál térfal és P+R parkolók létesítés előkészítés    (ITS 14)          2020-2024
- P+R parkolók és intermodális csomópont létesítése    (ITS 16)          2024 után
- H6 HÉV vonal fejlesztésének előkészítése    (ITS 17)          2024 után
- A gyalogosok akadálymentes közlekedésének megvalósítása 2020-2024
- Soroksári elkerülő út előkészítése az Ócsai út és Szentlőrinci út között    (ITS 3)            2024 után
- Zajvédelmi funkció biztosítása 2020-2024
- Lakóterület fejlesztés előkészítése a Szérűskert utca mentén 2024 után
- Alulhasznosított vasúti területek funkcióváltása a vasútállomás térségében 2024 után
A zárójelben feltüntetett jelöléseknél a számozás az akcióterületekre utal, illetve a kerület Integrált településfejlesztési Stratégiájában (ITS) rögzített projekt számára.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a mindenkori költségvetés összeállításánál – az önkormányzat pénzügyi lehetőségei függvényében – gondoskodjon a megvalósítandó fejlesztések megvalósulásához tartozó fedezet biztosításáról.
Határidő: folyamatos
Felelős: Bese Ferenc Polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 444/2020. (X.13.) határozata a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal rendészeti feladatainak ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal rendészeti feladatainak ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 445/2020. (X.13.) határozata Tüskés Józsefné képviselő szavazásból való kizárásával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Beszámoló a közalapítványok működéséről, javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására” c. napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból – érintettsége miatt – Tüskés Józsefné képviselőt.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 446/2020. (X.13.) határozata Orbán Gyöngyi képviselő szavazásból való kizárásával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Beszámoló a közalapítványok működéséről, javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására” c. napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból – érintettsége miatt – Orbán Gyöngyi képviselőt

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 447/2020. (X.13.) határozata Egresi Antal képviselő szavazásból való kizárásával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Beszámoló a közalapítványok működéséről, javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására” c. napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból – érintettsége miatt – Egresi Antal képviselőt.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 448/2020. (X.13) határozata a Soroksár Sportjáért Közalapítvány közhasznú tevékenység ellátásáról szóló megállapodással biztosított pénzeszköz felhasználásáról szóló beszámolójának, valamint a számvitelről szóló 2010. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített éves beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Soroksár Sportjáért Közalapítvány közhasznú tevékenység ellátásáról szóló megállapodással biztosított pénzeszköz felhasználásáról szóló beszámolóját, valamint a számvitelről szóló 2010. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét elfogadja.
II. felkéri a Kuratórium elnökét, hogy a döntés alapján a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2020. október 30.
Felelős: Tüskés Józsefné kuratóriumi elnök

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 449/2020. (X.13.) határozata a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány számvitelről szóló 2010. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített éves beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány a számvitelről szóló 2010. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét elfogadja.
II. felkéri a Kuratórium elnökét, hogy a döntés alapján a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2020. október 30.
Felelős: Egresi Antal kuratóriumi elnök

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 450/2020. (X.13.) határozata a Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és Művészeti Oktatásáért közhasznú tevékenység ellátásáról szóló megállapodással biztosított pénzeszköz felhasználásáról szóló beszámolójának, valamint a számvitelről szóló 2010. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített éves beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és Művészeti Oktatásáért közhasznú tevékenység ellátásáról szóló megállapodással biztosított pénzeszköz felhasználásáról szóló beszámolóját, valamint a számvitelről szóló 2010. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét elfogadja.
II. felkéri a Kuratórium elnökét, hogy a döntés alapján a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2020. október 30.
Felelős: Orbán Gyöngyi kuratóriumi elnök

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 451/2020. (X.13.) határozata az „Év Szociális Dolgozója” cím adományozásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2020. évben az „Év Szociális Dolgozója” címet adományoz:
- (Név) és
- (Név)
Budapest Főváros XXIII.kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye közalkalmazottai részére.
II. felkéri a Polgármestert az adományozással kapcsolatos feladatok elvégzésére.
Határidő: 2020. október 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 452/2020. (X.13.) határozata a „Kerület Hűséges Közalkalmazottja” cím adományozásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy   
I. 2020. évben Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye dolgozói közül, a „Kerület Hűséges Közalkalmazottja” címre, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 23/2019. (IX.20.) önkormányzati rendelet 18. § (2) bekezdés
a) pontja alapján Név
b)
pontja alapján Név
jogosult.
II. felkéri a Polgármestert az adományozással kapcsolatos feladatok elvégzésére.
Határidő: 2020. október 31.
Felelős: BeseFerenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 453/2020. (X.13.) határozata a ügyiratszámú, a közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése miatt közigazgatási bírságot kiszabó határozattal szemben benyújtott fellebbezés elbírálásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a ügyiratszámú, a közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése miatt közigazgatási bírságot kiszabó határozattal szemben benyújtott fellebbezést elutasítja, az első fokú határozatot helybenhagyja.
II. felkéri a polgármestert, hogy jelen előterjesztésben foglaltak alapján megszerkesztendő alakszerű határozatot küldjön ki az ügyben érintettek részére.
Határidő: a testületi ülést követő 8 nap
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 454/2020. (X.13.) határozata a ügyiratszámú, a közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése miatt közigazgatási bírságot kiszabó határozattal szemben benyújtott fellebbezés elbírálásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a ügyiratszámú, a közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése miatt közigazgatási bírságot kiszabó határozattal szemben a Név (Székhely, Vezető tisztségviselők (anyja neve, születési idő) és Név (anyja neve, születési idő) ügyfél által benyújtott fellebbezést elutasítja, az első fokú határozatot helybenhagyja.
II: felkéri a polgármestert, hogy jelen előterjesztésben foglaltak alapján megszerkesztendő alakszerű határozatot küldjön ki az ügyben érintettek részére.
Határidő: a testületi ülést követő 8 nap
Felelős: Bese Ferenc polgármester