2020. szeptember 29. - Megismételt ülés

A 2020. szeptember 29-én megtartott képviselő-testületi ülés
h a t á r o z a t a i

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 398/2020. (IX.29.) határozata a 2020. szeptember 29-ei képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a Képviselő-testület a 2020. szeptember 29-ei képviselő-testületi ülés napirendi pontjai közül – az új koronavírus okozta helyzetre való tekintettel - csak az alábbi, halasztást nem tűrő döntést igénylő napirendi pontokat tárgyalja:
1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről
2. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 13/2017. (IV.21.) önkormányzati rendelete módosítására
3. Javaslat az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 43/2011. (XI.18.) önkormányzati rendelet módosítására
4. Javaslat változtatási tilalom elrendelésére
5. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának, vezetői illetménypótlékának, valamint illetménykiegészítésének megállapításáról szóló 32/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosítására
6. Javaslat kötelezettség vállalására az „Egészséges Budapest Program” keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott támogatás kiegészítésére
7. Javaslat Bursa Hungarica pályázathoz való csatlakozásra
8. Javaslat a Budapest XXIII. kerület 183379/16 helyrajzi számú, természetben a 1237 Budapest, Szent László u. 16-18. fsz. 1. szám alatti lakás bérleti szerződésének megkötésére
9. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
10. Kérdések, bejelentések – SZÓBELI

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 399/2020. (IX.29.) határozata a 2020. szeptember 29-ei képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
A Képviselő-testület a 2020. szeptember 29-ei képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:
1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről
2. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 13/2017. (IV.21.) önkormányzati rendelete módosítására
3. Javaslat az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 43/2011. (XI.18.) önkormányzati rendelet módosítására
4. Javaslat változtatási tilalom elrendelésére
5. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának, vezetői illetménypótlékának, valamint illetménykiegészítésének megállapításáról szóló 32/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosítására
6. Javaslat kötelezettség vállalására az „Egészséges Budapest Program” keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott támogatás kiegészítésére
7. Javaslat Bursa Hungarica pályázathoz való csatlakozásra
8. Javaslat a Budapest XXIII. kerület 183379/16 helyrajzi számú, természetben a 1237 Budapest, Szent László u. 16-18. fsz. 1. szám alatti lakás bérleti szerződésének megkötésére
9. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
10. Kérdések, bejelentések – SZÓBELI

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 400/2020. (IX.29.) határozata a kerületi építési szabályzat módosításával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. utólag jóváhagyja a Polgármester által megkötött és a Tárcsás utca – Szabóky Rezső utca – Kaláris utca – Láng Endre utca által határolt területre vonatkozó kerületi építési szabályok módosítására vonatkozó, jelen határozathoz mellékletként csatolt megállapodást.
II. felkéri a polgármestert, hogy a kerületi építési szabályzat módosításának vonatkozásában a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti véleményezési eljárást folytassa le.
Határidő: 2021. december 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 401/2020. (IX.29.) határozata a „Javaslat változtatási tilalom elrendelésére” című napirendi pont újbóli megnyitásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a „Javaslat változtatási tilalom elrendelésére” című napirendi pontot újból megnyitja.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 402/2020. (IX.29.) határozata kötelezettség vállalásáról az Egészséges Budapest Program keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott támogatás kiegészítésére
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. kötelezettséget vállal az Egészséges Budapest Program keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatói okiratban orvosi eszközök beszerzéséhez biztosított 122.000.000.- Ft összegű támogatás kiegészítésére Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 2021. évi költségvetésének terhére, 20 000 000 Ft-ot, azaz húszmillió forint összegben.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2021. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2021. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 403/2020. (IX.29.) határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójához való csatlakozásról szóló döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulójához.
II. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulójában 7500.- Ft/fő összegű támogatást kíván biztosítani a támogatásban részesülő pályázók részére, amennyiben ez nem eredményezi az állami támogatás elvesztését.
III. a 2021. évi költségvetésben 3.150.000.- Ft összeget biztosít a pályázat fedezetére.
IV. felkéri a polgármestert az önkormányzati csatlakozási nyilatkozat aláírására és a pályázat kiírására, továbbá, hogy gondoskodjon a II. pontban szereplő összegnek az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében való szerepeltetéséről.
Határidő: 2020. október 1., illetőleg az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének elfogadása
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 404/2020. (IX.29.) határozata a Budapest XXIII. kerület 183379/16 helyrajzi számú, természetben a 1237 Budapest, Szent László u. 16-18. fsz. 1. szám alatti lakás bérleti szerződésének megkötéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a Budapest XXIII. kerület 183379/16 helyrajzi számú, természetben a 1237 Budapest, Szent László u. 16-18. fsz. 1. szám alatti ingatlant, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 32. § (2) bekezdése alapján határozatlan időre bérbe adja Dóczy Julianna részére az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019. (III.22.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdés e) pontja alapján, a 6. § (7) bekezdése szerint megállapított bérleti díj mellett.
II. felkéri a Polgármestert az 1. melléklet szerinti bérleti szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértve eltérhet.
Határidő: 2020. október 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 405/2020. (IX.29.) határozata Tüskés Józsefné képviselő szavazásból való kizárásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról” c. napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból – érintettsége miatt – Tüskés Józsefné képviselőt.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 406/2020. (IX.29.) határozata a Soroksár Sportjáért Közalapítvány kuratóriumi tagjának megválasztásáról, felügyelőbizottsági elnökének kijelöléséről és alapító okiratának módosításáról szóló 260/2020.(V.12.) határozat módosításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere által a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva meghozott, a Soroksár Sportjáért Közalapítvány kuratóriumi tagjának megválasztásáról, felügyelőbizottsági elnökének kijelöléséről és alapító okiratának módosításáról szóló 260/2020.(V.12.) határozatának IV. pontja helyébe – dátumelírás kijavítása okán - az alábbi rendelkezés lép:
„IV. a Soroksár Sportjáért Közalapítvány Alapító Okirata 7. pontjának c/ alpontját és 11. pontját az alábbiak szerint módosítja:
7.„c/ A kuratórium tagjai: 2020. március 16. napjától 2025. március 15. napjáig tartó határozott időre:
Vérten László (anyja neve) – 1237 Budapest, 
Piller Szabina (anyja neve) – 1237 Budapest,
Selyem Zoltán (anyja neve) – 1239 Budapest,
szám alatti lakosok.
2020. május 12. napjától 2025. március 15. napjáig tartó határozott időre:
Szász Csaba (anyja neve) 1239 Budapest,
szám alatti lakos.
Az alapítóval jogviszonyban áll: Tüskés Józsefné
Vérten László
Az alapítóval nem áll jogviszonyban: Szász Csaba
Piller Szabina
Selyem Zoltán”
„11. A közalapítványnál felügyelőbizottság működik. A felügyelőbizottság létszáma: 3 fő. A felügyelőbizottság elnökét és tagjait az alapító jelöli ki határozott időre, de legfeljebb 5 éves időtartamra. A megbízás a tisztségnek a kijelölt személy által történő elfogadásával jön létre.
A felügyelőbizottsági tagság megszűnik:
- a megbízatás időtartamának lejártával,
- visszahívással,
- lemondással,
- a tag halálával,
- a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával,
- a taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkezésével,
- a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 9.§ (2) és 10.§ (3) bekezdése alapján és egyéb jogszabályban meghatározott esetekben és módon.
A felügyelőbizottság tagját megbízatásának lejárta előtt az alapítványi cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén az alapítói jogok gyakorlója visszahívhatja.
A tag a megbízatásáról bármikor, indokolás nélkül az alapítóhoz címzett nyilatkozattal lemondhat. Amennyiben a közalapítvány működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új tag kijelölésével, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.
a) A felügyelőbizottság tagja 2020. március 16. napjától, majd a felügyelőbizottság elnöke 2020. május 12. napjától 2025. március 15. napjáig tartó határozott időre
Herling Erik (anyja neve) 1239 Budapest,
szám alatti lakos.
b) A felügyelőbizottság tagjai: 2020. március 16. napjától 2025. március 15. napjáig tartó határozott időre
Nagyistókné Ekler Éva (anyja neve) 1237 Budapest,
Keller – Deák Kristóf (anyja neve) 2040 Budaőrs, 
szám alatti lakosok.
A felügyelőbizottság elnökének és tagjainak megbízatása megválasztásuk napjától a 2025. március 15. napjáig tartó határozott időre szól.
Az alapító elé terjesztett éves beszámolót meg kell küldeni a felügyelőbizottságnak is.
A felügyelőbizottság tagjai és elnöke tanácskozási joggal részt vehetnek a kuratórium ülésein.
A felügyelőbizottság beszámoltatja a kuratóriumot tevékenységéről.
A felügyelőbizottság ellenőrzi a közalapítvány működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést kérhet, továbbá a közalapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
A felügyelőbizottság célvizsgálatot folytathat, ha a közalapítvány céljait veszélyeztetve látja.
A felügyelőbizottság köteles a kuratóriumot tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:
a/ a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a kuratórium döntését teszi szükségessé,
b/ a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
A kuratóriumot a felügyelőbizottság indítványára – annak megtételétől számított harminc napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a kuratórium összehívására a felügyelőbizottság is jogosult.
Ha a kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg.”

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 407/2020. (IX.29.) határozata a 193/2020. (IV.14.) és a 215/2020. (IV.14.) helyi támogatás megítéléséről szóló határozatok hatályon kívül helyezéséről (zárt ülés)
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete
I. hatályon kívül helyezi Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere által a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva meghozott, helyi támogatás megítéléséről szóló 193/2020. (IV.14.) és a 215/2020. (IV.14.) számú határozatait.
II. Felkéri a Polgármestert, hogy az érintetteket értesítse a Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: 2020. szeptember 30.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 408/2020.(IX.29.) határozata a Soroksár területén létrejövő víziközmű tulajdonjogának térítésmentes átadásáról szóló 230/2016. (V.10.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 230/2016. (V.10.) határozat I. pontjában a „térítésmentesen, bruttó 2.994.512.- Ft (azaz kétmillió kilencszázkilencvennégyezer-ötszáztizenkettő forint) nyilvántartási értéken,” szövegrész helyébe a „térítésmentesen, a nyilvántartási értékkel egyező értéken – azaz a nyilvántartási érték rögzítése és kölcsönös elfogadása mellett –” szövegrész lép, továbbá felkéri a Polgármestert a térítésmentes átadásra vonatkozó megállapodás aláírására.
Határidő: 2020. december 15.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 409/2020.(IX.29.) határozata a Soroksár területén létrejövő víziközmű tulajdonjogának térítésmentes átadásáról szóló 231/2016. (V.10.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 231/2016. (V.10.) határozat I. pontjában a „térítésmentesen, bruttó 2 874.130 Ft (azaz kétmillió nyolcszázhetvennégyezer százharminc forint) nyilvántartási értéken,” szövegrész helyébe a „térítésmentesen, a nyilvántartási értékkel egyező értéken – azaz a nyilvántartási érték rögzítése és kölcsönös elfogadása mellett –” szövegrész lép, továbbá felkéri a Polgármestert a térítésmentes átadásra vonatkozó megállapodás aláírására.
Határidő: 2020. december 15.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 410/2020.(IX.29.) határozata a felperesi pertársaság létrehozásáról szóló 30/2019.(I.22.) és a 261/2019.(VI.04.) határozatokkal módosított 437/2018. (XI.20.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 30/2019. (I.22.) és a 261/2019.(VI.04.) határozatokkal módosított 437/2018. (XI. 20.) határozat végrehajtási határidejét 2021. június 30. napjára meghosszabbítja.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 411/2020.(IX.29.) határozata a Vodafone Magyarország Zrt.-vel a 183358 hrsz.-ú és 186049/0/A/10 hrsz.-ú ingatlanokra kötött bérleti szerződések módosításáról szóló 288/2020.(VI.09.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 288/2020.(VI.09.) határozat végrehajtási határidejét 2021. január 31. napjára meghosszabbítja.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 412/2020.(IX.29.) határozata a tulajdonosi hozzájárulás megadásáról és vagyonkezelési szerződés megkötéséről a 185613/1 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában hozott 338/2020. (VII.14.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 338/2020.(VII.14.) határozat végrehajtási határidejét 2021. január 31. napjára meghosszabbítja.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 413/2020. (IX.29.) határozata a 185003 és 184939 hrsz.-ú ingatlanok nyilvános pályázat útján történő értékesítéséről szóló 392/2020 (VIII.11.) határozata módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 185003 és 184939 hrsz.-ú ingatlanok nyilvános pályázat útján történő értékesítéséről szóló 392/2020 (VIII.11.) határozatának I-. pontját az alábbiak szerint módosítja:
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata az 1/1 tulajdoni hányadban tulajdonát képező
a) 185003 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Új élet u. 14. / Kovász u. 14., az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett, szociális otthon” megnevezésű, 11.514 m2 területű, valamint
b) 184939 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Felső Duna soron található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett, beépítetlenterület” megnevezésű, 1.904 m2 területű
ingatlanokat nyílt, egyfordulós pályázati eljárás keretében értékesíteni kívánja, azzal, hogy
- a 185003 helyrajzi számú ingatlan önállóan is megvásárolható, a 184939 helyrajzi számú ingatlan csak a 185003 helyrajzi számú ingatlannal együttesen, oszthatatlan szolgáltatásként;
- a 185003 helyrajzi számú ingatlan kizárólag szociális ellátó intézmény létesítésének és működtetésének céljára vásárolható meg, ezen hasznosítási kötelezettség érvényes a 185003 helyrajzi számú ingatlan önállóan történő, illetve a 184939 helyrajzi számú ingatlannal történő együttes, oszthatatlan szolgáltatásként történő megvásárlása esetén is; ezen célnak megfelelő hasznosítás kötelezettségének biztosítása céljából szerződést biztosító mellékkötelezettségként kötbért is kikötő településrendezési szerződés megkötése szükséges az adásvételi szerződés hatályba lépésének feltételeként;
- a minimális ajánlható vételár a 185003 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában bruttó 306.000.000,- Ft (ÁFA fizetési kötelezettség nem áll fenn), a 184939 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában nettó 49.500.000,-Ft + 27 % ÁFA azaz bruttó 62.865.000,- Ft, a részletes pályázati kiírás ára nettó 10.000 ,-Ft + 27 % ÁFA azaz bruttó 12.700,- Ft, a pályázati biztosíték összege a nettó minimális vételár 20%-ában kerül meghatározásra, a célnak megfelelő hasznosítás kötelezettségének biztosítása céljából kötendő településrendezési szerződésben a szerződést biztosító mellékkötelezettségként meghatározandó kötbér összege pedig 400.000.000,-Ft.
A pályázati eljárás lebonyolításáról a Polgármesteri Hivatal útján maga gondoskodik. A pályázatot előminősítő eljárás nem előzi meg, alternatív ajánlat nem tehető. A részletes pályázati kiírás részeként jóváhagyja a jelen határozat 1. melléklete szerinti adásvételi szerződés és a jelen határozat 2. melléklete szerinti településrendezési szerződés tervezetét, azzal, hogy azok tartalmától az önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérés lehetséges.
Határidő: azonnal
Felelős: Bese Ferenc polgármester