2016. október 18.

                     
      Budapest Főváros XXIII. kerület
       Soroksár Önkormányzatának
        P O L G Á R M E S T E R E
    ______________________________
     1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

 

M E G H Í V Ó
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. október 18-án (kedden) 9.00 órai kezdettel a Városháza Nagytermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.) ülést tart. 
 
Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés között történt eseményekről
 
Névsorolvasás
 
 Napirendi pontok
 
 1. A Helyi Választási Bizottság elnökének Budapest Főváros XXIII. kerület 06. számú választókerületében 2016. október 2. napján tartott időközi helyi önkormányzati képviselő választásról szóló tájékoztatója
 
     Előterjesztő: Dücső Csaba, a HVB elnöke
     Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság
 
 2. Javaslat az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.21.) önkormányzati rendelet módosítására
 
     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
     Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság
                       
 3. Javaslat a Soroksári Nagyboldogasszony Főplébánia villámcsapás okozta kár helyreállításához nyújtandó támogatásra
 
     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
     Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság  
 
 4. Javaslat 2017. évi előzetes kötelezettségvállalásokra
 
     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
     Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság  
                                                
 5. Javaslat testvérvárosi kapcsolat létesítésére
 
     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
     Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság
 
6. Javaslat nyilvános illemhely létesítésével kapcsolatos döntések meghozatalára (Önálló képviselői indítvány)
 
     Előterjesztő: Orbán Gyöngyi alpolgármester
     Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
                          Pénzügyi Bizottság
 
 7. Javaslat Önkormányzati beruházásában megvalósuló köz, és díszvilágítási vagyonelemek nyilvántartási értéken történő, térítésmentes tulajdonba adásáról
 
     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester                                                          
     Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság
                         Pénzügyi Bizottság
                         Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
 
 8. Javaslat a Soroksári Intézményellátó Központ megszüntetésére
 
     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
     Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
                         Pénzügyi Bizottság
                         Jogi és Ügyrendi Bizottság
                         Szociális és Egészségügyi Bizottság
 
 9. Javaslat a 187308 helyrajzi számú, természetben a Budapest Főváros XXIII. kerület Sodronyos u. 43. szám alatt található ingatlan hasznosítására
 
      Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
      Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
 
10. Javaslat a 186560/14 helyrajzi számú, természetben a Bp. Főv. XXIII. ker. Vadevezős u. 50. szám alatt található ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötésére
 
      Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
      Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                       
 11. Javaslat a 185862/0/A/4 helyrajzi számú, természetben a Budapest Főváros XXIII. kerület Templom u. 104. számú ingatlan földszintjén található üzlethelyiség hasznosítására
 
      Előterjesztő:   dr. Gróza Zsolt osztályvezető
      Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                          Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
 
12. Javaslat Magyar Állammal közös tulajdonban lévő ingatlanok rendezésére
 
      Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
      Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
 
 13. Javaslat pénzkövetelésekkel kapcsolatos beszámítási megállapodás megkötésére
 
       Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
       Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság
                           Pénzügyi Bizottság
 
14. Javaslat a 196856 hrsz-ú, természetben Budapest XXIII. Molnár-szigeti Duna parton található ingatlan kiürítése iránti perben tett egyezségi ajánlatról szóló döntés meghozatalára
 
      Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
      Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                          Jogi és Ügyrendi Bizottság
 
 15. Javaslat a természetben a 186049 helyrajzi számú, Budapest Főváros XXIII. kerület Grassalkovich út 162. szám alatti épületen elhelyezett távkommunikációs antennák helyzetének rendezésére
 
       Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
       Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
 
 16. Tájékoztató a Budapest Főváros Önkormányzat TÉR-KÖZ pályázatára benyújtásra kerülő tervekről
 
      Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
       Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
                   
 17. Beszámoló a Kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) végrehajtásáról
 
       Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
       Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                           Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
                           Pénzügyi Bizottság
 
 18. Javaslat nyilatkozat megtételére a MNV Zrt. felé (188039 hrsz-ú ingatlan hasznosítása vonatkozásában)
 
       Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
       Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
 
19. Beszámoló az „állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról” szóló szerződés (Helytörténeti Gyűjtemény) V.4. pontjában foglaltak 2016. évi teljesüléséről
 
      Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető
      Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
                          Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
 
 20.  Javaslat a fogyatékos személyek nappali intézményi ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötésére
 
       Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető
       Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság
                           Jogi és Ügyrendi Bizottság
                           Pénzügyi Bizottság
 
 21.Javaslat a Budapest Főváros XXIII. kerület Dr. Nádor Ödön Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény átalakítására
 
       Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
       Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
                           Szociális és Egészségügyi Bizottság
                           Jogi és Ügyrendi Bizottság
 
 22. A nevelési intézmények vezetőinek beszámolója a 2015/2016. nevelési év tapasztalatairól (10.00 órára javasolt)
 
       Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető
       Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
 
 23. A KLIK Budapest XXIII. tankerületének tájékoztatója az oktatási intézmények munkájáról (10.30 órára javasolt)
 
       Előterjesztő: Tóth János igazgató
       Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
 
 24. Fellebbezés (zárt ülés)
 
       Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető
       Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság
 
 25. Javaslat önkormányzati kitüntetés adományozására a Szociális Munka Napja alkalmából (zárt ülés)
 
        Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
        Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság
 
 Névsorolvasás
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111 m. telefonszámon jelezni szíveskedjék.
 
Budapest, 2016. október 7.
 
 
                                                                                                          Geiger Ferenc
                                                                                                             polgármester