2017. november 7.

                     
      Budapest Főváros XXIII. kerület
           Soroksár Önkormányzatának
            P O L G Á R M E S T E R E
      ______________________________
      1239 Budapest, Grassalkovich út 162.
 
M E G H Í V Ó
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. november 7-én (kedden) 9.00 órai kezdettel a Városháza Nagytermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.) ülést tart. 
 
Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés között történt eseményekről
 
Névsorolvasás
 
Napirendi pontok
 
1. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete módosítására
 
          Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
          Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság
 
2. Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására
 
         Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
         Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság  
 
3. Javaslat a helyi adókról szóló 5/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára és módosítására
 
        Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
        Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                           Pénzügyi Bizottság
                           Jogi és Ügyrendi Bizottság
 
4. Javaslat települési adóról szóló 16/2016. (V.20.) önkormányzati rendelet módosítására
 
        Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
        Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                           Jogi és Ügyrendi Bizottság
                           Pénzügyi Bizottság
 
5. Javaslat közalkalmazottak jutalmazására
 
       Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
       Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
                           Szociális és Egészségügyi Bizottság
                           Pénzügyi Bizottság
 
6. Javaslat rendkívüli káresemény kapcsán nyújtott támogatás megállapítására
 
        Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
        Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság
                           Pénzügyi Bizottság
 
7. Javaslat járóbeteg szakellátások kapacitás átcsoportosításának kezdeményezésére
 
        Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
        Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság
 
8. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Alapító Okiratának módosítására
 
       Előterjesztő: dr. Veres Anikó aljegyző
       Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság
                          Jogi és Ügyrendi Bizottság
 
9. Javaslat a Soroksári Sportcsarnok Nkft. ügyvezető igazgatójának megválasztására és Alapító Okiratának módosítására
 
       Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
       Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
                           Jogi és Ügyrendi Bizottság
 
10. Javaslat a 187926/1 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Grassalkovich úton található ingatlanra vonatkozó szennyvízcsatorna átvezetési szolgalmi jogot alapító szerződés megkötésére
 
       Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
       Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                           Jogi és Ügyrendi Bizottság
 
11. Javaslat a 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. szám alatti társasház közös tulajdon megszüntetése iránti perben egyezség megkötésére és alapító okirat módosítására
 
       Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
       Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                           Jogi és Ügyrendi Bizottság
 
12. Javaslat a 195271/159 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Hrivnák Pál utca-Dinnyehegyi út át által határolt ingatlanon a Fővárosi Önkormányzattal fennálló osztatlan közös tulajdon megszüntetésére
 
        Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
        Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
 
13. Javaslat a Budapest XXIII. kerület 186590 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos tulajdonjog megállapítása iránti peres eljárás kezdeményezésére
 
        Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
        Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                            Jogi és Ügyrendi Bizottság
 
14. Javaslat perbeli egyezség megkötéséről szóló döntés meghozatalára (Móczár Imre)
 
        Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
        Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                            Jogi és Ügyrendi Bizottság
                                                          
15. Javaslat a 184292 helyrajzi számú, természetben a Duna parton található ingatlan kártalanítási igényével kapcsolatos állásfoglalás kialakítására
 
        Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
        Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
                            Jogi és Ügyrendi Bizottság
                            Pénzügyi Bizottság
 
16. Javaslat rekreációs célú földhasználati szerződés megkötésére a 195735 helyrajzi számú, zártkerti ingatlan vonatkozásában
 
         Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető 
         Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
 
17. Javaslat nyilatkozat megtételére az MNV Zrt. felé (188039 hrsz-ú ingatlan hasznosítása vonatkozásában)
 
            Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
            Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
 
18. Beszámoló az „állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról” szóló szerződés (Helytörténeti Gyűjtemény) V.4. pontjában foglaltak 2017. évi teljesüléséről
 
           Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
           Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
                               Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság  
 
19. Beszámoló a Táncsics Mihály Művelődési Ház 2016. II. félévi és 2017. I. félévi működéséről (10.00 órára javasolt)
 
           Előterjesztő: Geiger Tamás igazgató
           Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
 
20. Javaslat 195663 helyrajzi számú, természetben Szamaránszki dűlőben található ingatlanra vonatkozó perbeli egyezség megkötéséről szóló döntés meghozatalára (Zárt ülésre javasolt)
 
          Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
          Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                              Jogi és Ügyrendi Bizottság
 
21. Javaslat a Budapest XXIII. kerület 196201 és 196203 helyrajzi számú, természetben a Szitás utca és Lápos utca által határolt ingatlanok szabályozására
 
         Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
         Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
           
 
Névsorolvasás
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111 m. telefonszámon jelezni szíveskedjék.
 
Budapest, 2017. október 27.
 
 
                                                                Geiger Ferenc
                                                                 polgármester