2018. május 15.

                 

      Budapest Főváros XXIII. kerület
           Soroksár Önkormányzatának
            P O L G Á R M E S T E R E
      ______________________________
      1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

 

M E G H Í V Ó
 
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. május 15-én (kedden) 9.00 órai kezdettel a Városháza Nagytermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.) ülést tart. 
 
Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés között történt eseményekről
 
Névsorolvasás
 
Napirendi pontok

 

1. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának, vezetői illetménypótlékának, valamint illetménykiegészítésének megállapításáról szóló rendelet módosítására
 
   Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
   Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság
                       Pénzügyi Bizottság
                       
 
2. Javaslat az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet módosítására
 
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
    Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság
 
 
3. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendelet megalkotására (2018. május 4-én kerül megküldésre)
 
   Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
   Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság
 
 
4. Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetési maradványának elfogadására (2018. május 4-én kerül megküldésre)
 
   Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
   Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság  
 
 
5. Javaslat a 2017. évi éves ellenőrzési jelentés jóváhagyására és tájékoztató a belső kontrollrendszer működéséről
 
   Előterjesztő:   Geiger Ferenc polgármester
                        dr. Laza Margit jegyző
   Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság
 
 
6. Javaslat közalkalmazottak átlagos mértékű egyes meghatározott juttatására
 
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
    Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
                        Szociális és Egészségügyi Bizottság
                        Pénzügyi Bizottság
 
 
7. Javaslat a Rendőrkapitányság létesítésével kapcsolatos megállapodás elfogadására - KIOSZTÓS
 
    Előterjesztős: Geiger Ferenc polgármester
    Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
                        Jogi és Ügyrendi Bizottság
                        Pénzügyi Bizottság
 
 
8. Javaslat a Fekete István Általános Iskola intézményvezetői státuszára beérkezett pályázat véleményezésére
 
    Előterjesztő: Geiger Ferenc Polgármester               
    Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
                                        
 
9. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye Alapító Okiratának módosítására
 
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
    Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság
                        Jogi és Ügyrendi Bizottság
 
 
10. Javaslat a nem Budapest XXIII. kerületi lakosok részére végzett fogászati RTG és CBCT felvételi árainak meghatározására
 
     Előterjesztő: dr. Veres Anikó aljegyző
     Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság
                         Pénzügyi Bizottság
 
11. Javaslat a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek tisztán tartása érdekében munkavállalók foglalkoztatására
 
      Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
      Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
                         Szociális és Egészségügyi Bizottság
                         Pénzügyi Bizottság  
 
 
12. Javaslat az önkormányzati tulajdonban álló bérlakások bérleti díjának és a mindenkori bérleti díj legkisebb összegének felülvizsgálatára
 
      Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
      Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                          Pénzügyi Bizottság
 
 
13. Javaslat kisajátítási eljárás kezdeményezésére a 186728 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Péter apostol utca 10. szám alatt található ingatlan egyes részeinek vonatkozásában
 
     Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető
     Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
 
 
14. Javaslat a 183206/5, 183207/1, 183212/2 valamint a T-100131 ttsz.-ú változási vázrajz szerint kialakuló 186210/6 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Soroksár-Újtelepen található ingatlanok tulajdonjogának csereszerződés útján, értékkülönbözet kiegyenlítése mellett történő átruházására
 
    Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető
    Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
 
 
15. Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
 
     Előterjesztő: dr. Veres Anikó aljegyző
     Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
                         Szociális és Egészségügyi Bizottság
 
 
16. Tájékoztató egy soroksári lakos közérdekű bejelentésével kapcsolatosan
 
     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
     Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
 
           
17. Tájékoztató egy soroksári lakos leveleivel kapcsolatosan (a papíralapú előterjesztés zártként kezelendő)
 
      Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
      Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
 
 
18. Tájékoztató a XX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2017. évi tűzvédelmi tevékenységéről (10.00 órára javasolt)
 
      Előterjesztő: Szabó Gyula tű. alezredes, tűzoltóparancsnok
      Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
           
 
19. Beszámoló a közalapítványok működéséről, javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására (10.30 órára javasolt)
 
     Előterjesztő: közalapítványok elnökei
     Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
                         Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
 
 
20. Javaslat rendkívüli káresemény kapcsán nyújtott támogatás megállapítására (zárt ülés)
 
      Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
      Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság
                          Pénzügyi Bizottság
 
 
21. Javaslat a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara állásfoglalásai ellen benyújtott kifogások ismételt elbírálására (zárt ülés)
 
     Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
     Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság
             
Névsorolvasás
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111 m. telefonszámon jelezni szíveskedjék.
 
Budapest, 2018. április 27.
 
                                                                                                          Geiger Ferenc
                                                                                                             polgármester