2018. március 13.

        Budapest Főváros XXIII. kerület
            Soroksár Önkormányzatának
               P O L G Á R M E S T E R E
         ______________________________
        1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

 
M E G H Í V Ó
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. március 13-án (kedden) 9.00 órai kezdettel a Városháza Nagytermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.) ülést tart. 
 
Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés között történt eseményekről
 
Névsorolvasás
 
Napirendi pontok
 
1. Javaslat a Budapest, XXIII. kerület, Grassalkovich út 3. szám alatti ingatlanon és környezetében feltárt talaj- és talajvíz - szennyezés kármentesítése, tényfeltárási záródokumentáció és beavatkozási terv elbírálására (zárt ülés)
 
     Előterjesztő: Geiger Ferenc
     Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
 
 
 2. Javaslat a 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. szám alatti társasház közös tulajdon megszüntetése iránti perben egyezség megkötéséről és alapító okirat módosításáról szóló elvi döntés meghozatalára
 
     Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető
     Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
                         Jogi és Ügyrendi Bizottság
                         Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
 
 
3. Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására
 
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
    Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság
 
 
 4. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 22/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet módosítására
 
    Előterjesztő: dr.  Laza Margit jegyző
    Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                        Jogi és Ügyrendi Bizottság
 
 
5. Javaslat a 13/2011. (III.26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére, valamint a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történtő létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint a többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló új rendelet megalkotására
 
    Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
    Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság
 
 
6. Javaslat a fás szárú növények védelméről szóló helyi rendelet megalkotására
 
   Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
   Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
                       Jogi és Ügyrendi Bizottság
 
 
7. Javaslat ivartalanítási program elfogadására, valamint macska és eb ivartalanítási programban való részvétel feltételeiről szóló helyi önkormányzati rendelet megalkotására
 
    Előterjesztő:   Geiger Ferenc polgármester
                         dr. Laza Margit jegyző
    Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság
                        Pénzügyi Bizottság
                       
 
8. Javaslat egyházaknak nyújtandó támogatásra
 
    Előterjesztő: Geiger Ferenc Polgármester
    Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság
 
 
9. Javaslat a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet részére támogatás nyújtására
 
      Előterjesztő: Geiger Ferenc Polgármester
      Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság
                          Pénzügyi Bizottság
 
 
 10. Javaslat parkok- és fasorok-, játszóterek karbantartása, önkormányzati tulajdonú bel- és külterületek kaszálása szolgáltatás biztosításához szükséges előzetes kötelezettségvállalásra
 
      Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
      Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság
                                  
 
11. Javaslat Soroksári Sport Club Kft.-vel kötött szponzorálási szerződés módosítására
 
      Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
      Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
                          Jogi és Ügyrendi Bizottság
                          Pénzügyi Bizottság
 
 
12. Javaslat a Soroksári Sport Club Kft. felügyelő bizottsági tagjának megválasztására és Alapító Okiratának módosítására
 
     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
     Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
                         Jogi és Ügyrendi Bizottság
 
 
 13. Javaslat közalapítványokkal feladat-ellátási szerződések megkötésére
 
      Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
      Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
                          Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
                          Pénzügyi Bizottság
 
 
14. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata középtávú (2019-2023) Vagyongazdálkodási Koncepciójának elfogadására
 
     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
     Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                         Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
                       
                        
15. Javaslat a 186776 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület János apostol utcában található ingatlan egyes részeinek kisajátítására vonatkozó eljárás kezdeményezésére
 
      Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető
      Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
 
 
 16. Javaslat elvi döntés meghozatalára a 186784/5 helyrajzi számú ingatlan hasznosításáról
 
      Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető
      Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
 
 
17. Javaslat a (186834/1), (186835/1), (186837/3), (186838) valamint (186850/4) helyrajzi számú (természetben: Bp. XXIII. Jakab apostol u.) ingatlanok T-100097 ttsz.-ú változási vázrajz alapján történő egyesítésére vonatkozó telekalakítási eljárás kezdeményezésére
 
     Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető
     Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                         Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
 
 
18. Javaslat a (186815/4), (186818/3) valamint (186819/3) helyrajzi számú ingatlanok (természetben: Bp. XXIII. Csodaszarvas u.) T-100098 ttsz.-ú változási vázrajz alapján történő egyesítésére vonatkozó telekalakítási eljárás kezdeményezésére
 
     Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető
     Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                         Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
 
 
 19. Javaslat a 183206/5, 183207/1, 183212/2 valamint a T-100131 ttsz.-ú változási vázrajz szerint kialakuló 186210/6 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Soroksár-Újtelepen található ingatlanok értékegyeztetéssel történő cseréjére
 
     Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető
     Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                         
 
 
20. Javaslat a Budapest XXIII. kerület 186681/4 hrsz.-ú, természetben a 1238 Budapest, Molnár u. „Tündérkert” területén található szolgálati lakás hasznosítási módjának meghatározására
 
      Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető
      Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                       
 
21. Javaslat a 185935 hrsz.-ú, természetben 1239 Budapest, Grassalkovich út 158. szám alatti ingatlan bővítéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadására
 
      Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető
      Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
 
 
 
22. Javaslat kisajátítási kártalanítás összegének elfogadására
 
      Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető
      Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                       
 
23. Beszámoló a civil szervezetek 2017. évi támogatásának elszámolásáról
 
     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
     Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság
 
 
24. Tájékoztató a szociális helyzetről
 
      Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
      Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság
 
 
25. Tájékoztató a 2017. évben megalkotott rendeletek hatályosulásának felülvizsgálatáról
 
      Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
      Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
                          Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
                          Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                          Szociális és Egészségügyi Bizottság
                          Jogi és Ügyrendi Bizottság
                          Pénzügyi Bizottság
 
 
26. Beszámoló a Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 2017. évi tevékenységéről (9.30 órára javasolt)
 
     Előterjesztő: Makádi Katalin r. ezredes, kapitányságvezető
     Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
 
 
27. Beszámoló a Soroksári Polgárőrség Egyesület 2017. évben végzett munkájáról (10.00 órára javasolt)
 
      Előterjesztő: Varga Szimeon elnök
      Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
                          Pénzügyi Bizottság
 
 
28. Javaslat közalkalmazotti munkáltatói kölcsönkeret felhasználására (levételre javasolt)
 
      Előterjesztő:
      Megtárgyalja:
 
 
29. Javaslat a költségvetést érintő rendeletek felülvizsgálatára (levételre javasolt)
 
      Előterjesztő:
      Megtárgyalja:
 
Névsorolvasás
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111 m. telefonszámon jelezni szíveskedjék.
 
Budapest, 2018. március 2.
 
 
 
                                                                   Geiger Ferenc
                                                                     polgármester