Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 37/2007.(VII.13.) rendelete a szociális rászorultsági elven való közműfejlesztési támogatásról

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának
37/2007.(VII.13.)  rendelete
  a szociális rászorultsági elven való közműfejlesztési támogatásról

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (a továbbiakban: Sztv.) 45. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:


Általános rendelkezések
1. §
 
A közműhálózat fejlesztésének elősegítése céljából Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén található, a közművesítési hozzájárulásról szóló 36/2007.(VII.13.) rendelet (a továbbiakban: Khr.) szerinti önkormányzati beruházásban megvalósuló közművek létesítéséhez a jogosult magánszemély részére átmeneti segélyként támogatás (a továbbiakban: közműfejlesztési támogatás) nyújtható.

2. §


E rendelet alkalmazása szempontjából:
a.) Egyedülálló: az Sztv. 4. § (1) bekezdés l.) pontja szerinti személy.

b.) Egyedüélő: az Sztv. 4. § (1) bekezdés e.) pontja szerinti személy.

c.) Havi jövedelem kiszámításakor irányadó időszak:
­       társadalombiztosítási, illetve rendszeres pénzellátásoknál a kérelem benyújtását megelőző egy hónap,
­       más, havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző három egymást követő hónap egy havi átlaga,
­       egyéb jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni.

d.) Háztartás: az Sztv. 4. § (1) bekezdés f.) pontja szerinti személyek közössége.

e.) Jogosult:
ea.) az a személy, akinek a háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a  
      tárgyév január 1. napján érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 220 %-át,
      továbbá

eb.) - az egyedülálló személy,
  - a gyermekét, gyermekeit egyedül nevelő szülő, illetve gyám,
  - ahol a háztartásban élők valamelyike tartósan beteg, emelt összegű családi pótlékban     
     vagy fogyatékossági támogatásban részesül,
  - a három vagy több gyermeket nevelő család,
      ahol a háztartásban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a tárgyév
      január 1. napján érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át, valamint


ec.) az egyedülélő nyugdíjas személy, akinek a havi jövedelme nem haladja meg a tárgyév  
      január 1. napján érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 280 %-át.

f.) Jövedelem: az Sztv. 4. § (1) bekezdés a.) pontja szerinti összeg.

g.) Közmű: a Khr. 2. § b.) pontjában meghatározott hálózat.

h.) Közműfejlesztési támogatás: a jogosultnak átmeneti segélyként nyújtható kamatmentes
    kölcsön.

i.) Közműhálózat fejlesztés: a Khr. 2. § d.) pontjában meghatározott közműépítési (átépítési, bővítési) munka.

j.) Közművesítési hozzájárulás: a Khr. 2. § e.) pontja szerinti befizetési kötelezettség.

k.) Önkormányzati beruházás: a Khr. 2. § g.) pontja szerinti beruházás.

l.) Rendszeres pénzellátás: az Sztv. 4. § (1) bekezdés i.) pontjában meghatározott ellátás.

m.) Tartósan beteg: az Sztv. 41. § (3) bekezdés b.) pontja szerinti személy.


A közműfejlesztési támogatás összege, formája
3. §
 
 
(1)    A közműfejlesztési támogatás  - közművenként - a közművesítési hozzájárulás költségének legfeljebb 70%-a, amely nem haladhatja meg a 200.000,-Ft-ot.

(2)  A közműfejlesztési támogatás csak akkor adható, ha a jogosult a közművesítési hozzájárulás ráeső részének a 30%-ot önerőként megfizette.

(3) Közműfejlesztési támogatás a tárgyévi költségvetési rendeletben meghatározott keretösszeg erejéig vehető igénybe.

4. §
 
 
(1) A közműfejlesztési támogatás kamatmentes kölcsön formájában, legfeljebb öt év időtartamra nyújtható.

(2) A közműfejlesztési támogatás visszatérítése időpontjáig a támogatási összeg erejéig az ingatlan-nyilvántartásban az Önkormányzat javára jelzálogjog kerül bejegyzésre, amelyről a polgármester gondoskodik.


A közműfejlesztési támogatás igénybevételének feltételei
5. §
 
 
Közműfejlesztési támogatás kizárólag a 2. § e.) pontjában meghatározott jogosultnak adható.
 
 
6. §
 
 
(1) Nem adható közműfejlesztési támogatás, ha a jogosult:
a)      a jelen rendelet 2. § e.) pontjában meghatározott feltételeknek nem felel meg,
b)      valótlan adatot közöl,
c)      a Khr. alapján közművesítési hozzájárulás megfizetésére részletfizetést kapott.
d)     nem igazolja hitelt érdemlően a közművesítési hozzájárulás önrészének a befizetését.

(2) Nem nyújtható közműfejlesztési támogatás az ingatlanon belüli bekötő vezeték létesítéséhez sem.


A közműfejlesztési támogatással kapcsolatos eljárási szabályok
7. §
 
 
(1) A közműfejlesztési támogatás iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatal (1239 Bp. Grassalkovich út 170.) Műszaki Osztályán kell benyújtani jelen rendelet 1. számú melléklete szerinti kérelem nyomtatványon.

(2)  A kérelemhez mellékelni kell a támogatáshoz való jogosultságot igazoló alább iratokat:
a)      jelen rendelet 2. számú mellékletét képező formanyomtatvány szerinti nyilatkozatot,
b)      jelen rendelet 3. számú mellékletében meghatározott igazolásokat.


8. §
 
 
(1) A kérelmek elbírálásáról I. fokú határozatával a kérelem átvételét követő 30 napon belül a polgármester dönt.

(2) A polgármester döntése ellen a Képviselő-testületéhez címzett illetékmentes fellebbezéssel lehet élni a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül, melyet a Műszaki Osztályhoz kell benyújtani. A jogorvoslati kérelemről a Képviselő-testület dönt.
 
 
9. §
 
 
(1)   A közműfejlesztési támogatást csak a megjelölt célra lehet felhasználni.

(2)   A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatás megtérítésére az Sztv. 17. §-ában foglaltak az irányadók.

(3)   Ha a Polgármestert az e rendeletben szabályozott támogatás megtérítését rendeli el, a megtérítés összegét és a kamat összegét – a kötelezett kérelmére szociális és anyagi helyzetére tekintettel – a Képviselő-testület méltányosságból elengedheti, vagy csökkentheti. 

10. §
 
 
A folyósított kölcsön az alábbi esetekben egy összegben visszafizetendő lejárt követelésnek minősül és a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyvben meghatározott mértékű kamataival együtt esedékessé válik:
a) ha megállapítást nyer, hogy a közműfejlesztési támogatásban részesített személy az
    Önkormányzat félrevezetésével jutott a támogatáshoz, a tudomásszerzés napjától,
b) a közműfejlesztési támogatást részben vagy egészben nem az e rendeletben
    meghatározott célra hasznosítja, a tudomásszerzés napjától,
c) a közműfejlesztési támogatás jogosultja a részletfizetési kötelezettségének
    határidőben nem tesz eleget és fizetési elmaradását felszólítás ellenére sem rendezi a
    megadott határidőn belül, a teljesítésre ismételten megszabott határidő lejártát
    követő napon.
 
 
11. §
 
 
Amennyiben az ingatlanát (tulajdoni illetőségét) a közműfejlesztési támogatás jogosultja a támogatás teljes összegének visszafizetését megelőzően elidegeníti, elcseréli, elajándékozza, illetve bármely más módon harmadik személyre átruházza, a közműfejlesztési támogatás jogosultja köteles a folyósított kölcsön még vissza nem térített részét egy összegben visszafizetni legkésőbb tulajdoni illetősége átruházásának napján.

 
 
Záró rendelkezések
12. §
 
 
Jelen rendelet 2007. augusztus 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a rendelet hatályba lépését követően benyújtott kérelmek elbírálása során kell alkalmazni. 
 
 
            Geiger Ferenc                                         Dr. Homonnai Ildikó
              polgármester                                                    jegyző
 
 
Záradék
A rendelet 2007. július 4-én kifüggesztésre került.

Budapest, 2007. július 4.

                                                                          Dr. Homonnai Ildikó
                                                                                 jegyzőZáradék
A rendelet 2007. július 13-án kihirdetésre került.

Budapest, 2007. július 13.                                                                       Dr. Homonnai Ildikó
                                                                                  jegyző

 
 
 
37/2007.(VII.13.) rendelet 1.sz. melléklete
 
 
 
KÉRELEM
a közműfejlesztési támogatás megállapításához
 
 
I. A kérelmező adatai:
1. Kérelmező neve: ………………………………………………………………………….
    Leánykori név: …………………………………………………………………………....
2. Születési hely: ………………………….. idő: ……………………………………………
3. Anyja születési neve: ………………………………………………………………………
4. Állampolgársága: ………………………………………………………………………….
5. Családi állapota: …………………………………………………………………………...
6. Lakóhely (állandó bejelentett lakása): …………………………………………………….
7. Tényleges tartózkodási helye: ……………………………………………………………..
 
II. Az ingatlanra vonatkozó adatok:
  1. Az ingatlan helyrajzi száma: …………………………………………………………
  2. Az ingatlan címe: ……………………………………………………….
  3. A kérelmező tulajdoni hányada: ……………………………………………………..
  4. A közművesítési hozzájárulás megfizetésére kiadott határozat száma: VIII-…../……

III. A kölcsön futamideje: ……………. év

Mellékletek: 1 pld. nyilatkozat
                       …. db igazolás
 
Budapest, …..év………….hó…..nap
 
 
 
 
 
                                                                    ……..…………………………………………..
                                                                   kérelmező vagy törvényes képviselő aláírása37/2007.(VII.13.) rendelet  2.sz. melléklete

NYILATKOZAT
a közműfejlesztési támogatás megállapításához
 
I. A kérelmező adatai:
1. Kérelmező neve: ………………………………………………………………………….
    Leánykori név: …………………………………………………………………………....
2. Születési hely: ………………………….. idő: ……………………………………………
3. Anyja születési neve: ………………………………………………………………………
4. Állampolgársága: ………………………………………………………………………….
5. Családi állapota: …………………………………………………………………………...
6. Lakóhely (állandó bejelentett lakása): …………………………………………………….
7. Tényleges tartózkodási helye: ……………………………………………………………..

II. Az ingatlanra vonatkozó adatok:
  1. Az ingatlan helyrajzi száma: …………………………………………………………
  2. Az ingatlanhasználat jogcíme: ……………………………………………………….
  3. A kérelmező tulajdoni hányada: ……………………………………………………..
  4. A lakásban életvitelszerűen élők száma: ……………………………………………..
  5. A kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók adatai:

Név
Születési idő (év)
Anyja neve
Rokoni fokozat
Havi nettó jövedelem Ft.III. Közműfejlesztési támogatással kapcsolatos egyéb nyilatkozatok:
1. Közműfejlesztési támogatást korábban:    igénybe vettem / nem vettem igénybe
2. A kérelmező háztartásában az egy főre jutó jövedelem: ………………………………Ft/hó.
3. Az igénybe venni kívánt összeg: …………………………………………

IV. Tájékoztató a közműfejlesztési támogatás feltételeiről:
- Közműfejlesztési támogatásra jogosult:
a.) az a személy, akinek a háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 
      tárgyév január 1. napján érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 220 %-át,
      továbbá
b.) - az egyedülálló személy,
  - a gyermekét, gyermekeit egyedül nevelő szülő, illetve gyám,
  - ahol a háztartásban élők valamelyike tartósan beteg, emelt összegű családi pótlékban    
     vagy fogyatékossági támogatásban részesül,
  - a három vagy több gyermeket nevelő család,
      ahol a háztartásban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a tárgyév
      január 1. napján érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át, valamint


  c.) az egyedülélő nyugdíjas személy, akinek a havi jövedelme nem haladja meg a tárgyév 
      január 1. napján érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 280 %-át.

- A közműfejlesztési támogatás a közművesítési hozzájárulás költségének legfeljebb 70%-a, amely nem haladhatja meg a 300.000,-Ft-ot.
- A közműfejlesztési támogatás kamatmentes kölcsön formájában, legfeljebb öt év időtartamra nyújtható.
- A közműfejlesztési támogatásban visszatérítése időpontjáig a támogatási összeg erejéig az ingatlan-nyilvántartásban az Önkormányzat javára jelzálogjog kerül bejegyzésre, amelyről a polgármester gondoskodik.
- Nem adható közműfejlesztési támogatás, ha a jogosult:
a) a …/2007.(…..) rendelet 2. § e.) pontjában  meghatározott feltételeknek nem felel meg,
b) valótlan adatot közöl,
            c) a …/2007.(….) rendelet alapján közművesítési hozzájárulás megfizetésére
            részletfizetést kapott.
- A közműfejlesztési támogatás az ingatlanon belüli bekötő vezeték létesítéséhez sem nyújtható.
- A közműfejlesztési támogatást csak a megjelölt célra lehet felhasználni.
- A folyósított kölcsön az alábbi esetekben egy összegben visszafizetendő lejárt követelésnek minősül és a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyvben meghatározott mértékű kamataival együtt esedékessé válik:
a.) ha megállapítást nyer, hogy a közműfejlesztési támogatásban részesített személy az  
    Önkormányzat félrevezetésével jutott a támogatáshoz, a tudomásszerzés napjától,
b.) a közműfejlesztési támogatást részben vagy egészben nem az e rendeletben meghatározott
    célra hasznosítja, a tudomásszerzés napjától,
c.) a közműfejlesztési támogatás jogosultja a részletfizetési kötelezettségének határidőben
     nem tesz eleget és fizetési elmaradását felszólítás ellenére sem rendezi a megadott
     határidőn belül, a teljesítésre ismételten megszabott határidő lejártát követő napon.

- Amennyiben az ingatlanát (tulajdoni illetőségét) a közműfejlesztési támogatás jogosultja a támogatás teljes összegének visszafizetését megelőzően elidegeníti, elcseréli, elajándékozza, illetve bármely más módon harmadik személyre átruházza, a közműfejlesztési támogatás jogosultja köteles a folyósított kölcsön még vissza nem térített részét egy összegben visszafizetni legkésőbb tulajdoni illetősége átruházásnak napján.

A tájékoztatásban foglaltakat tudomásul veszem és elfogadom.

Személyes adataim kezeléséhez és továbbításához jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok.

Jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam jelen nyilatkozatban foglalt adatok a valóságnak megfelelnek.

 
Budapest, …..év………….hó…..nap
 
 
 
                                                                    ……..…………………………………………..
                                                                   kérelmező vagy törvényes képviselő aláírása
37/2007.(VII.13.) rendelet  3. sz. melléklete
 
 
 
IGAZOLÁSOK
a közműfejlesztési támogatás megállapításához
 
 
1.      A kereső családtagok utolsó háromhavi nettó jövedelméről munkáltató igazolás (táppénzről  is).
2.      A társadalombiztosítási, illetve rendszeres pénzellátások igazolására az igénylés benyújtását megelőző hónap utalási szelvényét kell benyújtani.
3.      Vállalkozók jövedelmének igazolásához minden esetben az illetékes APEH igazolása szükséges.
4.      A munkanélküli státuszt bizonyíthatja az illetékes állami foglalkoztatási szerv igazolása.
5.      Az álláskeresési támogatásban részesülők esetében az utolsó utalási szelvény.
6.      Álláskeresési támogatásban nem részesülők esetében nyilatkozat alkalmi munkából származó jövedelemről, alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás esetén az alkalmi munkavállalói könyv bemutatása.
7.      A fogyatékossági támogatás bizonyítására a Magyar Államkincstár Területileg Illetékes Igazgatóságának igazolása.
8.      Egyetemi, főiskolai hallgatóknál az ösztöndíj összegéről az oktatási intézmény igazolása.
9.      16 éven felüli gyermek(ek) esetében az oktatási intézmény igazolása a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról.
10.  Igazolás a tartásdíj összegéről (postai szelvény fénymásolata vagy nyilatkozat két tanú aláírásával).
11.  A tartósan betegségről háziorvosi igazolás.