29/2011.(VII.15.) önkormányzati rendelete a helyi címer és a Soroksár elnevezés használatának rendjéről

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
29/2011.(VII.15.) önkormányzati rendelete
a helyi címer és a „Soroksár” elnevezés használatának rendjéről
(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt)

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a) pontjában, 16. § (1) bekezdésében, valamint a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. tv. 1. § (1) bekezdésében és a 16. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.      Értelmező rendelkezések
 
1.    § E rendelet alkalmazásában:
a)      címer: Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott címer,
b)      „Soroksár” elnevezés: Budapest Főváros XXIII. Kerületének történelmi múltjára utaló kifejezés, beleértve az elnevezés toldalékos, és nem magyar nyelvű változatait is.

2.      A címer használatának köre és szabályai

2.    § (1) Az Önkormányzat címere, mint díszítő elem és utaló jelkép – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – az alábbi esetekben alkalmazható:
a)      az Önkormányzat, valamint Budapest XXIII. kerületi települési kisebbségi önkormányzatok (a továbbiakban: [1]nemzetiségi önkormányzatok) zászlaján, annak változatain,
b)      az Önkormányzat ([2]nemzetiségi önkormányzatok) szerveinek, a polgármesternek, alpolgármesternek, képviselőknek, jegyzőnek, aljegyzőnek, Polgármesteri Hivatala részére készített levélpapírok fejlécén, bélyegzőin, névjegyén illetve borítékján,
c)      az Önkormányzat ([3]nemzetiségi önkormányzatok) által kiadott díszokleveleken, emléklapon, kitüntető vagy emlékérmeken,
d)     a Városháza épületének bejáratánál, dísztermében (tanácskozó termében) és más protokolláris célt szolgáló helyiségeiben,
e)      az Önkormányzat intézményei bejáratánál és vezetőinek irodában,
f)       az Önkormányzat ([4]nemzetiségi önkormányzatok) és szervei által megjelentetett, a település életével foglalkozó kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon,
g)      az Önkormányzat intézményei által kiadott díszokleveleken, emléklapon, kitüntető vagy emlékérmeken,
h)      [5]az önkormányzati rendészeti feladatokat ellátó köztisztviselők egyenruháján,
i)        [6]az önkormányzati és hivatali gépjárműveken.


(2) Az (1) bekezdésében meghatározott eseteken túl – kérelemre – a Jogi és Ügyrendi Bizottság engedélyezheti:
a.)    jogi személy vagy
b.)    jogi személyiséggel nem rendelkező társaság vagy
c.)    egyéni vállalkozó
számára az Önkormányzat címerének használatát – az Arma Oppidi Soroksár felirat nélkül is – az általa készített a kerületet érintő kiadványokon vagy jellegzetes termékeken.

(3) A Jogi és Ügyrendi Bizottság indokolt esetben jogosult a címerhasználatot visszavonni.

(4) Az Önkormányzat címerét, mint díszítő elemet és utaló jelképet kampánytevékenységben az (1) bekezdésben meghatározottak, valamint a (2) bekezdés alapján kapott engedéllyel rendelkezők sem használhatják.

3.    § (1) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:
a)      a kérelmező megnevezését, címét,
b)      a címerhasználat célját,
c)      a címer előállításának anyagát,
d)     terjesztés, illetve forgalomba hozatal esetén annak módját,
e)      a használat időtartamát,
f)       a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát (rajzát, fényképmásolatát stb.)
g)      a felhasználásáért felelős személy megnevezését,
h)      a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy  tudomásul veszi a Jogi és Ügyrendi Bizottság jogait, melyek a címerhasználat ellenőrzésére és indokolt esetben visszavonására vonatkoznak.

(2) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
a)      az engedélyes megnevezését, címét,
b)      az előállítás anyagát,
c)      az engedélyezett felhasználás célját,
d)     az engedélyezett felhasználás idejét, illetőleg az engedély érvényességének időtartamát,
e)      a terjesztés, forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket,
f)       a címer felhasználásáért felelős személy megnevezését,
g)      a címer rajzolatát, feliratát.

4.    § (1) Az Önkormányzat címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást.

(2) Amennyiben nincs lehetőség az Önkormányzat címerének eredeti színben való ábrázolásra, akkor az csak a hordozó tárgya anyagának (fém, fa, bőr, kerámia stb.) színében, de a heraldika általános szabályainak és színjelzéseinek megtartásával történhet.

(3)[7] A (2) bekezdést nem kell alkalmazni a 2.§ (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben.

 
3.      A „Soroksár” elnevezés használatának szabályai
 
5.      §[8] (1) A Jogi és Ügyrendi Bizottság kérelemre engedélyezheti a tevékenységével a kerülethez köthető
a)      jogi személy,
b)      jogi személyiséggel nem rendelkező társaság,
c)      civil szervezet,
d)     egyéb gazdálkodó szervezet
nevében a „Soroksár” kifejezés használatát.

(2)   A Jogi és Ügyrendi Bizottság indokolt esetben jogosult a névhasználatot visszavonni.

(3) [9]A nemzetiségi önkormányzatok, valamint a nemzetiségi önkormányzatok szervei megnevezésükben a „Soroksár” kifejezést névhasználatra irányuló kérelem benyújtása nélkül is használhatják.
 
6.      § (1) Az elnevezés használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:
a)      [10]a kérelmező és képviselője megnevezését, címét,
b)      az elnevezés használatának pontos szövegezését,
c)      a felhasználásért felelős személy megnevezését,
d)     a kérelmező kerülethez köthető tevékenységének leírását,
e)      a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy tudomásul veszi a Jogi és Ügyrendi Bizottság jogait, melyek a névhasználat ellenőrzésére és indokolt esetben visszavonására vonatkoznak.
(2)   Az elnevezés használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
a)      az engedélyes megnevezését és címét,
b)      [11]engedélyezett felhasználás pontos szövegezését,
c)      az elnevezés használatáért felelős személy megnevezését,
d)     [12]


4.      A nyilvántartásra, és a jogosulatlan használatra vonatkozó szabályok
 
7.    § A kiadott címerhasználati és névhasználati engedélyekről a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke – a bizottsági titkár közreműködésével - nyilvántartást vezet.

8.    §[13]
 
5.      Záró rendelkezések
 
 
9.    § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Rendelkezéseit a hatálybalépést megelőzően indult, hatálybalépése napján folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

(3) A 8. § rendelkezéseit a hatálybalépést követően indult ügyekben kell alkalmazni.

10. § Hatályát veszti Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának a helyi címer és a „Soroksár” elnevezés használatának rendjéről szóló 19/2004. (IV.23.) rendelet, valamint Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának a helyi címer és a „Soroksár” elnevezés használatának rendjéről szóló 19/2004. (IV. 23.) rendeletének módosításáról szóló 50/2009. (XII. 18.) rendelet.
            Geiger Ferenc s.k.                                                   dr. Laza Margit s.k.
                polgármester                                                                     jegyző
 
 
 
 
 

[1] Szövegrészt módosította a 32/2014.(XII.05.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés Hatályos: 2014. december 6-tól

[2] Szövegrészt módosította a 32/2014.(XII.05.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés Hatályos: 2014. december 6-tól

[3] Szövegrészt módosította a 32/2014.(XII.05.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés Hatályos: 2014. december 6-tól

[4] Szövegrészt módosította a 32/2014.(XII.05.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés Hatályos: 2014. december 6-tól

[5] Beiktatta a 32/2014.(XII.05.) önkormányzati rendelet 1. § Hatályos: 2014. december 6-tól

[6] Beiktatta a 32/2014.(XII.05.) önkormányzati rendelet 1. § Hatályos: 2014. december 6-tól

[7] Beiktatta a 32/2014.(XII.05.) önkormányzati rendelet 2. § Hatályos: 2014. december 6-tól

[8] Módosította a 32/2014.(XII.05.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés Hatályos: 2014. december 6-tól

[9] Módosította a 32/2014.(XII.05.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés Hatályos: 2014. december 6-tól

[10] Módosította a 32/2014.(XII.05.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés Hatályos: 2014. december 6-tól

[11] Módosította a 32/2014.(XII.05.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés Hatályos: 2014. december 6-tól

[12] Hatályon kívül helyezte a 32/2014.(XII.05.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés Hatályos: 2014. december 6-tól

[13] Hatályon kívül helyezte a 28/2012.(V.18.) önkormányzati rendelet 1. § d) pont Hatályos: 2012. május 19-től