Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2011.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzati hatósági hatáskörök átruházásáról

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2011.(IV.22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati hatósági hatáskörök átruházásáról
(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt)
 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar  Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében biztosított jogalkotói hatáskörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §  (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 19. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendelet alkotja:
 
 
A rendelet hatálya
 
1. [1] A rendelet hatálya kiterjed a Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottságra, a Polgármesterre (a továbbiakban együtt: a Képviselő-testület szerveire), a Jegyzőre, a Képviselő-testületre, a Képviselő-testület, a Jegyző és a Képviselő-testület szervei önkormányzati hatósági eljárásaira, az önkormányzati hatósági eljárásban résztvevő ügyfelekre.
 
Értelmező rendelkezések
 
2. §[2] E rendelet alkalmazásában
1. önkormányzati hatóság: a Képviselő-testület, a Képviselő-testület szervei, a Jegyző
 
Önkormányzati hatósági hatáskörök átruházása vonatkozó rendelkezések
 
3. § Önkormányzati hatósági ügyben első fokon a Képviselő-testület jár el az e rendeletben foglalt kivételek figyelembevételével.
 
4. § [3]
 
4a. §[4]
 
5. § [5] A Képviselő-testület a Jegyző hatáskörébe utalja az alábbi önkormányzati hatósági ügyek intézését:
1.[6] A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó önkormányzati hatósági ügyekben az eljárás lefolytatása és szankció alkalmazása.”
2. A személyi- és lakcímnyilvántartó rendszer adatai, valamint az ügyfél nyilatkozata alapján kérelemre történő hatósági bizonyítvány kiállítása arról, hogy az ingatlanhasználó a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja.
3.[7] Lefolytatja az eljárást és dönt a fásszárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról szóló rendeletben meghatározott önkormányzati hatósági eljárásokkal kapcsolatban.
 
 
6. § [8]
 
7. § [9]
 
8. § [10] A A Képviselő-testület a Polgármester hatáskörébe utalja az alábbi önkormányzati hatósági ügyek intézését:
1. a rehabilitációs települési támogatásra, a lakásfenntartási települési támogatásra, az egészségügyi települési támogatásra való jogosultság megállapítása, kérelem elutasítása, a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása, az eljárás megindítása, az eljárás megszüntetése, hiánypótlásra felszólítás, belföldi jogsegély iránti megkeresés, a döntés módosítása, a döntés visszavonása, a döntés kiegészítése vagy kijavítása;
2. a rendkívüli települési támogatásra, a beiskolázási segélyre, valamint a helyi gyermeknevelési támogatásra való jogosultság megállapítása, kérelem elutasítása, a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása, az eljárás megindítása, az eljárás megszüntetése, hiánypótlásra felszólítás, belföldi jogsegély iránti megkeresés, az eljárás felfüggesztése, a döntés módosítása, a döntés visszavonása, a döntés kiegészítése vagy kijavítása. Rendkívüli települési támogatás esetében illetékesség hiányában áttétel az illetékességgel rendelkező hatósághoz;
3. természetbeni ellátásként nyújtott rendkívüli települési támogatás, karácsonyi élelmiszersegély csomag, valamint az időskorúak részére nyújtott karácsonyi élelmiszerutalvány megállapítása, kérelem elutasítása, a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása, eljárás megindítása, eljárás megszüntetése, hiánypótlásra felszólítás, belföldi jogsegély iránti megkeresés, az eljárás felfüggesztése, döntés módosítása, visszavonása, a döntés kiegészítése vagy kijavítása;
4. rendkívüli települési támogatás megtérítését követeli a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervtől;
5.[11]  a halálesetről való tudomásszerzést követő huszonegy napon belül gondoskodik a Budapest Főváros XXIII. kerület illetékességi területén elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik. A köztemetés költségeinek megtérítését kéri az elhunyt személy halálozásának időpontjában fennálló lakóhelye szerinti települési önkormányzattól;
6. hagyatéki teherként bejelenti a területileg illetékes közjegyzőnél a köztemetés költségét;
7. kötelezi az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére;
8. az Önkormányzat rendeletében szabályozottak szerint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 48. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott megtérítési kötelezettség alól részben vagy egészben különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt. Dönt a megtérítési kötelezettség mentesítése iránti kérelem elutasítása, a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása, a kérelemre indult eljárás felfüggesztése; hiánypótlásra felszólítás; belföldi jogsegély iránti megkeresés, eljárás megszüntetése tárgyában;
9. adósságcsökkentési települési támogatás megállapítása, kérelem elutasítása, kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása, eljárás felfüggesztése, belföldi jogsegély iránti megkeresés, hiánypótlásra felszólítás, eljárás megszüntetése, a döntés módosítása, a döntés kijavítása vagy kiegészítése, a döntés visszavonása;”
10. megállapítja személyes gondoskodás során fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkeztetés térítési díjának szociális támogatást a szülők kérelme és az intézményvezető javaslata alapján. Dönt a kérelem elutasításáról, a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról, az eljárás megszűntetéséről, az eljárás felfüggesztéséről, a hiánypótlásra felszólításról, a döntés módosításáról, a döntés kijavításáról vagy kiegészítéséről, a döntés visszavonásáról, hatáskör vagy illetékesség hiányában átteszi a kérelmet a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz. A személyes gondoskodás során fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendeletben előírtak szerint különös méltánylás érdemlő körülmények fennállása esetén támogatást állapít meg. Megvonja a megállapított támogatást az intézményvezető jelzése alapján;
11. a személyi térítési díj megállapítása, ha az intézményvezető által megállapított személyi térítési díj összegét a jogosult vitatja és ezért a fenntartóhoz fordul;
12. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokért fizetendő térítési díjhátralék behajtása, vagy a behajthatatlan hátralék törlése;
13. magántulajdonban vis maior által keletkező – máshonnan meg nem térülő – károk enyhítésére segély formájában nyújtott támogatás megállapítása, kérelem elutasítása, a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása, az eljárás megindítása, hiánypótlásra felszólítás, belföldi jogsegély iránti megkeresés, az eljárás megszüntetése, az eljárás felfüggesztése, a döntés módosítása, a döntés kijavítása vagy kiegészítése, a döntés visszavonása, hatáskör vagy illetékesség hiányában áttétel a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz;
14. a szociális ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vevő személy ellátásának megszüntetése, visszafizetésre kötelezése, természetbeni ellátás esetén kötelezése a pénzegyenérték megfizetésére, személyes gondoskodást nyújtó ellátás esetén az intézményi térítési díj összegének megfizetésére;
15. kérelemre a kötelezett szociális és anyagi helyzetének figyelembe vételével az Szt. és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott, a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó szociális ellátás, valamint a szociális tárgyú önkormányzati rendelet alapján megállapított, azonban jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett szociális ellátás összegét, természetbeni szociális ellátás esetén pénzegyenértékét és a kamat összegét elengedheti, csökkentheti vagy részletekben fizettetheti meg, amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyezteti. Dönt a kérelem elutasítása, a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása, az eljárás megindítása, hiánypótlásra felszólítás, az eljárás megszüntetése, az eljárás felfüggesztése, a döntés módosítása, a döntés kijavítása vagy kiegészítése, a döntés visszavonása tárgyában;
16. dönt a közterület-használatról és az engedélyeztetés feltételeiről szóló önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatálya alá tartozó közterület-használati hozzájárulások tárgyában
17. dönt a Rendelet 16. § (3) bekezdésében meghatározott esetekben
18. dönt állattartás engedélyezéséről, megtagadásáról, az engedély visszavonásáról, kijelöli az ebfuttató területet;
19. elbírálja a közműfejlesztési támogatás nyújtása iránti kérelmeket;
20. elrendeli a rosszhiszeműen és igazolatlanul igénybevett közműfejlesztési támogatás megtérítését;
21. beutalás személyes gondoskodást nyújtó szociális intézménybe, ha az intézeti jogviszony keletkezését beutaló határozat alapozza meg;
22. az épített környezet alapításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 28. § (2) bekezdése felhatalmazására való tekintettel a Képviselő-testület határozata alapján dönt a közművesítési hozzájárulás mértékéről és a fizetés módjáról;
23. a házszám sorszámok megállapításáról, változtatásáról gondoskodik;
24. dönt a helyi költségvetési rendeletben meghatározott értékhatárig a behajthatatlan követelések, behajthatatlan fizetési kötelezettségek elengedéséről. Szociális igazgatási ügyek esetén a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit figyelembe véve.
 
Záró rendelkezések
 
 
9. § Ez a rendelet 2011. május 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépést követően indult eljárásokban kell alkalmazni.
 
10. § [12]
 
 
 
 
            Geiger Ferenc s.k.                                                              dr. Laza Margit s.k.
                  polgármester                                                                              jegyző
 
[1] Módosította a 26/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelet 1. § Hatályos: 2014. november 15-től
[2] Módosította a 38/2012.(IX.21.) önkormányzati rendelet 2. § Hatályos: 2012. október 1-től
[3] Hatályon kívül helyezte a 27/2015.(IX.25.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés Hatályos: 2015. szeptember 26-tól
[4] Hatályon kívül helyezte a 27/2015.(IX.25.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés Hatályos: 2015. szeptember 26-tól
[5] Módosította a 5/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet 1. § Hatályos: 2016. február 27-től
[6] Módosította a 24/2018.(VII.19.) önkormányzati rendelet 2. § Hatályos: 2018. július 20-tól
[7] Beiktatta a 11/2018.(III.23.) önkormányzati rendelet 10. § Hatályos: 2018. április 1-től
[8] Hatályon kívül helyezte a 26/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelet 4. § Hatályos: 2014. november 15-től
[9] Hatályon kívül helyezte a 26/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelet 4. § Hatályos: 2014. november 15-től
[10] Módosította a 27/2015.(IX.25.) önkormányzati rendelet 1. § Hatályos: 2015. szeptember 26-tól
[11] Módosította a 24/2016.(IX.23.) önkormányzati rendelet 1. § Hatályos: 2016. szeptember 24-től
[12] Hatályon kívül helyezte a 26/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelet 4. § Hatályos: 2014. november 15-től