Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011.(VI.18.) önkormányzati rendelete a rendkívüli események okozta károk enyhítésére szolgáló támogatásról

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
26/2011.(VI.18.) önkormányzati rendelete
a rendkívüli események okozta károk enyhítésére szolgáló támogatásról
(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt)

 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján vis maior esetén károkat szenvedett magánszemélyek számára (továbbiakban: károsult) kárenyhítés nyújtása céljából, a lakhatás elemi körülményeinek megteremtése, a károsodott ingatlanok helyreállítása érdekében nyújtható vis maior támogatás (a továbbiakban: támogatás) igénybevételére, valamint az önkormányzati tulajdonban bekövetkezett kár mérséklésére a következő rendeletet alkotja:

I.                   Fejezet
 
Általános rendelkezések

A rendelet hatálya

1. § (1)A rendelet hatálya Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén a vis maior kárt szenvedett önkormányzati és magántulajdonra, valamint a Budapest Főváros XXIII. kerület közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező magánszemélyekre, az Szt. 3. § (1) - (3) bekezdése szerinti jogosultakra terjed ki, amennyiben az általa életvitelszerűen lakott lakásban vis maior miatt anyagi kár keletkezett.
(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a nem lakás céljára szolgáló építmények - így üdülő, hétvégi ház, garázs, pince, műhely stb. – helyreállítására.
2. § (1)Támogatásban az a károsult részesíthető, akinek állandó lakóhelyéül szolgáló lakóháza vagy lakása vis maior esemény miatt
a)  megsemmisült vagy  lakhatásra alkalmatlanná vált, vagy
b)  olyan mértékben károsodott, ami azonnali helyreállítást igényel,
és kárt szenvedett lakóházban lakók egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének háromszorosát egyedül élő esetén négyszeresét, feltéve, hogy beköltözhető másik ingatlanvagyonnal, vagy a mindenkori  legkisebb öregségi nyugdíj összegének húszszorosát meg nem haladó összegű készpénzvagyonnal a kérelmező vagy vele együtt lakó hozzátartozója nem rendelkezik.
 
Értelmező rendelkezések

3. § E rendelet alkalmazásában:
a)      jövedelem: Szt. 4. § (1) bek. a) pont
b)      vagyon: Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontja
c)      közeli hozzátartozó: Szt. 4. § (1) bek. d) pont
d)     egyedül élő: Szt. 4. § (1) bek. e) pont
e)      háztartás: Szt. 4. § (1) bek. f) pont
f)       vis maior: előre nem látható és el nem hárítható külső ok, különösen a súlyos természeti vagy más, a település nagyobb részét érintő rendkívüli esemény (pl. földrengés, árvíz, lakott területen belüli nagy kiterjedésű belvíz, szélvihar, tűzkár, robbanás, pince- vagy partfalomlás, közművek meghibásodása, ipari vagy környezeti katasztrófa) okán bekövetkezett eseményt kell érteni
g)      vis maior által magántulajdonban keletkezett kár értéke: a károsult biztosítójának, mint kárszakértőnek, biztosítás hiányában a bizonyítási eljárás során felkért szakértő által megállapított kárösszeg
h)      lakás: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 105. §.

II.                Fejezet
 
A támogatás

A támogatás formája és mértéke


4. § (1) A rendeletben meghatározott célok megvalósítására az Önkormányzat Vis Maior Alapot hoz létre.
(2) A Vis Maior Alap bevételei:
a)      a tárgyévi költségvetésben e célra elkülönített pénzösszeg
b)      tárgyi pályázatokon elnyert összegek
(3) A támogatás magántulajdonban vis maior által keletkező, máshonnan meg nem térülő kár vagy annak következményeként előállt különös méltánylást érdemlő élethelyzet enyhítésére nyújtott, vissza nem térítendő, szociális jellegű támogatás.
(4) A támogatásra való jogosultságot e rendeletben meghatározott feltételek alapján a Képviselő-testület egyedileg bírálja el a Vis Maior Alap mindenkor rendelkezésre álló előirányzata terhére és erejéig.
(5) Nem adható támogatás
a)          annak az igénylőnek, akinek kára saját felróható magatartásból, illetve helyreállítási, felújítási kötelezettségének elmulasztásából adódott,
b)         aki a kárt szenvedett ingatlant nem lakóhelyként használta, azt hasznosította vagy bérbe adta.
(6) A támogatás mértéke nem haladhatja meg a károsult biztosítójának, mint kárszakértőnek, biztosítás hiányában a felkért kárszakértő által megállapított kár összegét, de legfeljebb a (7) bekezdésben meghatározott összeget.
(7) A vis maior miatti támogatás vissza nem térítendő - segély formájában nyújtott - támogatás, amelynek mértéke
a) a vis maior okozta kár igazolt költségének 50 %-a, de legfeljebb  200.000,- Ft,
b) a (9) bekezdésben meghatározott esetben legfeljebb a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 200 %-a, de összességében nem haladhatja meg a 300.000 Ft-ot
(8) Ha az igénylő életkörülményei miatt ennél magasabb összegű támogatásra tart igényt, a szakértői vélemény alapján a Képviselő-testület – méltányosságból – egyedi döntéssel határozza meg a támogatás összegét.
(9) Méltányosságból lakhatása feltételeinek megőrzése érdekében havi rendszeres támogatás állapítható meg annak a károsultnak, aki a rendkívüli eseményekből bekövetkezett kár miatt - szakértői javaslatra - a lakásából kénytelen elköltözni.
(10) A méltányosságból megállapított vis maior miatti támogatás megállapításánál e rendeletben meghatározott jövedelemre és vagyonra vonatkozó rendelkezésektől el lehet térni.

A támogatás felhasználása

5. § (1) A támogatás kizárólag a kérelemben megjelölt ingatlan
a.) lakhatóvá tételére, felújításra,
b) szakértői vélemény alapján lakhatatlanná vált vagy életveszélyessé nyilvánított ingatlanból való kiköltözés miatt felmerült bérleti díj, közüzemi díj megtérítésére, továbbá
c.) megsemmisült és a minimális létfenntartáshoz szükséges ingóságok pótlására használható fel.
(2) A támogatás az (1) bekezdésben meghatározott költségek igazolása után egyösszegű támogatásként, vagy havonta folyósítható. A havonta folyósított támogatás havi összege nem haladhatja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 200 %-át.
(3) A támogatás – utólagos elszámolás kikötésével – előzetesen is nyújtható, feltéve, ha azt életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet elhárítása indokolja.


III.             Fejezet
 
A támogatás nyújtásával kapcsolatos eljárási szabályok

A támogatás iránti kérelem

6. § (1) A támogatásra való jogosultság megállapítása a lakás tulajdonosa, vagy haszonélvezője kérelmére indul. A kérelmet Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesteri Hivatalához nyújthatja be
a)      a kár keletkezetését követő 15 munkanapon belül,
b)      [1]akinek a rendkívüli esemény bekövetkezett kár miatt a lakását el kell hagynia, a kérelmet a lakásból való elköltözést követően 30 napon belül is benyújthatja.
(2) A kérelmet írásban az 1 sz. melléklet szerinti nyomtatvány felhasználásával lehet benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a káresemény leírását,
b) a káresemény időpontját,
c) a kárt ért ingatlanban lakó személyek nevét, személyi adatait,
d) az egy főre jutó nettó jövedelem mértékét,
e.) egyéb, az elbírálás szempontjából lényegesnek tartott körülményt.
(3) Amennyiben a káreseménnyel érintett ingatlannak több tulajdonosa, illetve haszonélvezője van, a támogatás iránti kérelmet közösen kell előterjeszteniük.
(4) A támogatás iránti kérelemhez csatolni kell
a) a káreseménnyel érintett ingatlanokban lakók jövedelemigazolását
aa)   a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó – jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,
ab) a nem havi rendszerességgel szerzett vagy vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egy havi átlagát kell figyelembe venni azzal, hogy az ab) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani. Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell kiszámítani.
(5) A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni
a)      a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet,
b)      a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység megszűnt,
(6) A vállalkozási tevékenység akkor tekinthető megszűntnek, ha az egyéni vállalkozói tevékenység az egyéni vállalkozóról szóló törvényben meghatározottak szerint megszűnt, az őstermelői igazolványt visszaadták vagy visszavonták, vagy a társas vállalkozást vagy az egyéni céget törölték a cégjegyzékből.
(7) Amennyiben az igazolásokat a károsult csak aránytalanul nehezen tudja beszerezni, nyilatkozatot tehet a bizonyítani kívánt tényről az iratok utólagos benyújtása, illetve hivatalból történő beszerzéséig.
7. § (1) A támogatás nyújtásáról, illetve mértékéről - a 4. § (4) bekezdésében meghatározott kárszakértői szakvélemény, illetve az Önkormányzat helyszíni szemléje során felvett jegyzőkönyvben foglaltak figyelembevételével – a Képviselő-testület - a kérelem benyújtását követő 30 napon belül dönt.
(2) A támogatás nyújtását megelőzően a Polgármesteri Hivatal beszerzi az ingatlan tulajdoni lapját.
(3) A támogatás igénybevételi feltételeinek meglétét az önkormányzat az igénylő által benyújtott dokumentumok és nyilatkozatok alapján, a helyszínen jogosult és köteles ellenőrizni.


IV.             Fejezet
 
 
Az önkormányzati tulajdon helyreállítása kapcsán igényelhető vis maior támogatás igénylésével kapcsolatos eljárási szabályok
 
 
8. § Az önkormányzati forgalomképes, korlátozottan forgalomképes és forgalomképtelen tulajdont sújtó, vis maior károk többletkiadásainak részbeni vagy teljes támogatására vonatkozó kérelem benyújtása során az Önkormányzatot a polgármester képviseli.
9. § (1) Az önkormányzati tulajdonban vis maior által keletkezett - máshonnan meg nem térülő károk enyhítése, az eredeti állapot helyreállítása, stb. - kár felmérését, a helyreállításhoz szükséges feladatok meghatározását a Polgármesteri Hivatal illetékes osztályai végzik.
(2) A kár enyhítésének, az eredeti állapot helyreállításának fedezetéül a Vis Maior Alap szolgál.

V. Fejezet
 
Vegyes és záró rendelkezések


10. §  A Polgármesteri Hivatal által a 4. § (4) bekezdés alapján felkért kárszakértő díját, valamint a tulajdoni lap 7. § (2) bekezdése szerinti beszerzésével kapcsolatban felmerült költségeket is a Vis Maior Alap terhére kell elszámolni.
11. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az 52/2004. (VII.21.) rendelet a rendkívüli események okozta károk enyhítésére szolgáló támogatásról, a vis maiort szenvedett önkormányzati tulajdon helyreállításáról, a 16/2005. (IV.24.) rendelet a rendkívüli események okozta károk enyhítésére szolgáló támogatásról, a vis maiort szenvedett önkormányzati tulajdon helyreállításáról szóló 52/2004. (VII. 21.) rendelet módosításáról, a 27/2005. (VII.15.) rendelet egyes szociális tárgyú rendeletek módosításáról 9. §-a, valamint az  egyes szociális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 21 /2008. (IV.25.) rendelet 19. §-a.

            Geiger Ferenc s.k.                                                 Szimoncsikné dr. Laza Margit s.k.
                 polgármester                                                                                jegyző

 

26/2011.(VI.18.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete

KÉRELEM
vis maior támogatás iránt
 
A támogatást egyösszegben vagy havi rendszerességgel kérem

A KÉRELMEZŐ(K) ADATAI[2]:
név:                             …………………………………………………………… 
leánykori név:             ……………………………………………………………
születési hely, idő:      ……………………………………………………………
anyja neve:                 ……………………………………………………………
állandó lakhelye:        ……………………………………………………………
szem.ig.sz:                  ……………………………………………………………
adóazonosító:             ……………………………………………………………
Taj:                             ……………………………………………………………

név:                             …………………………………………………………… 
leánykori név:             ……………………………………………………………
születési hely, idő:      ……………………………………………………………
anyja neve:                 ……………………………………………………………
állandó lakhelye:        ……………………………………………………………
szem.ig.sz:                  ……………………………………………………………
adóazonosító:             ……………………………………………………………
Taj:                             ……………………………………………………………

AZ INGATLAN ADATAI:
az ingatlan címe:         …………………………………………………………..
helyrajzi száma:          …………………………………………………………..
alapterület:                  …………………………………………………………..
szobaszám:                 …………………………………………………………..

A KÁRESEMÉNY IDŐPONTJA:…………………………………………….

A KÁRESEMÉNY RÖVID LEÍRÁSA:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


A KÁRESEMÉNY IDŐPONTJÁBAN A KÁRT ÉRT INGATLANBAN A KÉRELMEZŐ(KÖ)N KÍVÜL LAKÓ EGYÉB SZEMÉLYEK[3]:

név:                             …………………………………………………………… 
leánykori név:             ……………………………………………………………
születési hely, idő:      ……………………………………………………………
anyja neve:                 ……………………………………………………………
állandó lakhelye:        ……………………………………………………………
szem.ig.sz:                  ……………………………………………………………
adóazonosító:             ……………………………………………………………
Taj:                             ……………………………………………………………

név:                             …………………………………………………………… 
leánykori név:             ……………………………………………………………
születési hely, idő:      ……………………………………………………………
anyja neve:                 ……………………………………………………………
állandó lakhelye:        ……………………………………………………………
szem.ig.sz:                  ……………………………………………………………
adóazonosító:             ……………………………………………………………
Taj:                             ……………………………………………………………

név:                             …………………………………………………………… 
leánykori név:             ……………………………………………………………
születési hely, idő:      ……………………………………………………………
anyja neve:                 ……………………………………………………………
állandó lakhelye:        ……………………………………………………………
szem.ig.sz:                  ……………………………………………………………
adóazonosító:             ……………………………………………………………
Taj:                             ……………………………………………………………

AZ EGY FŐRE JUTÓ HAVI NETTÓ JÖVEDELEM[4]:………………………...

Egyéb ingatlantulajdonra vonatkozó adatok:……………………………………..
ingatlan címe:……………………………………………………………………..
helyrajzi száma:……………………………………………………………………
típusa:……………………………………………………………………………...
tulajdonosa:………………………………………………………………………..

Készpénz-megtakarítás összege:………………………………………………….
Megtakarítás típusa:……………………………………………………………….

VAGYONBIZTOSÍTÁSSAL RENDELKEZIK-E[5]:        igen – nemBüntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fentiekben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Budapest,……………………………….
                                                                                                          ………………………………….
                                                                                                                 kérelmező

 


 

[1] Módosította a 29/2012.(V.18.) önkormányzati rendelet 1. § Hatályos: 2012. május 19-től

[2] A káreseménnyel érintett ingatlan valamennyi tulajdonosára, haszonélvezőjére vonatkozóan ki kell tölteni. Ha szükséges, külön lapon folytassa!

[3] Ha szükséges, külön lapon folytassa!

 

[4] A kárt ért ingatlanban lakó valamennyi személy jövedelmét vegye figyelembe!

[5] A megfelelő szöveg aláhúzandó!