Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011.(II.25.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Rendelet "PDF" formátumban
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2011.(II.25.) önkormányzati rendelete 
a helyi adókról
(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt)

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
 
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. Helyi adók fajtái
 
1. § Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: önkormányzat) illetékességi területén, e rendeletével a következő helyi adókat állapítja meg:
a) építményadót,
b) telekadót.
2. § Az adókötelezettség az önkormányzat illetékességi területén kiterjed az ingatlantulajdonra és az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogra.
 
2. Értelmező rendelkezések
 
3. § E rendelet alkalmazásában:
1. adóalany a Htv.-ben ekként meghatározott személy.
2. [1]adóhatóság az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvényben ekként meghatározott hatóság.”
3. [2]egyenesági rokon a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 4:96. §-ában ekként meghatározott személy.
4. [3]
 
II. Fejezet
Építményadó
3. Az adómentesség
 
4. § (1) A Htv. 13. §-ban foglaltakon túl, mentes az adó alól:
a) [4]a magánszemély tulajdonában, haszonélvezetében lévő lakás, ha azt saját maga vagy egyenes ági rokona életvitelszerűen használja.
b) magánszemély által használt garázs, társasgarázs, kivéve a bérbeadást,
c) [5]a magánszemély tulajdonában, haszonélvezetében lévő üdülőépület, ha azt saját maga vagy egyenes ági rokona életvitelszerűen használja.
d) [6]az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján sport céljára szolgáló épület.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott mentességek a vállalkozót nem illetik meg.
(3) Az (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott mentesség az adóév bármely időszakában ellenőrizhető.
 
4. Az adó alapja
 
5. § Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.
 
5/A. §[7] A Htv. 11/A §-a szerinti esetben az adó alapja a reklámhordozó reklámközzétételre használható, m2-ben – két tizedesjegy pontossággal – számított felülete.
 
 
5. Az adó mértéke
 
6. §[8] Az építményadó évi mértéke:
Épület:
Adómérték (Ft/m2)
0-50 m2-ig
1324
51-100 m2-ig
1363
101-500 m2-ig
1562
501-750 m2-ig
1593
751-1000 m2-ig
1623
1001 m2-től
1774

 

6/A. §[9] A településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozó esetében – kizárólag a reklámfelület után - az adó mértéke: 12000 Ft/m2/év.
 
III. Fejezet
Telekadó
6. Az adó alapja
 
[10]7. § A beépített földrészlet adóalapját úgy kell meghatározni, hogy a telek nagyságából le kell vonni az épülettel lefedett területet (épület alapterületét), ezt követően az épület hasznos alapterületét.
                                                               
7. Az adómentesség
 
8. § (1) A Htv. 19. §-ban foglaltakon túl mentes az adó alól:
a) [11]a magánszemély tulajdonát képező, a Fővárosi Rendezési Szabályzat szerint  
aa) Gksz-2 területfelhasználási egységekbe tartozó, M51 autóúttól Alsónémedi irányába eső területen lévő ingatlan,
ab) infrastruktúra függvényében ütemezetten igénybe vehető, változással érintett területként jelölt, Ócsai út – Kelebiai vasútvonal – belterületi határ – Virágpatak út által határolt területen lévő ingatlan,
ac) Ev, Ek, Eg, K-Hull, Kb-Ez, Tk területfelhasználási egységekbe tartozó ingatlan,
adóköteles területének 90 %-a.”
b) [12]
c) a magánszemély, ha építési telke lakóépülettel beépített,
d) a magánszemély üdülőépületéhez tartozó telekhányad,
e) [13]a magánszemély tulajdonos vagy vagyoni értékű jog jogosultja a beépítetlen belterületi ingatlan után, ha a saját nevére szóló jogerős építési-, fennmaradási és továbbépítési engedéllyel, vagy egyéb dokumentummal igazolja, hogy a tárgyi ingatlanon lakóépületet épít.
f) az a telek, amelyre a szabályozási terv teljes egészében, vagy a telek 30 %-ánál nagyobb részére közérdekű felhasznált javasolt,
g) [14]a magánszemély tulajdonosnak a település külterületi részén elhelyezkedő, üzleti célt nem szolgáló ingatlana,
h) [15]a hivatalból indított telekalakítás során beépített ingatlanból kialakuló beépítetlen ingatlan a földhivatali bejegyezéstől számított 5 évig.
 
(2) [16]Az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott esetekben az adómentesség az építési engedély jogerőre emelkedését vagy az építési tevékenység elektronikus úton történő bejelentését követő évtől kezdődik abba az esetben, ha az építkezést két éven belül igazoltan meg is kezdik az ingatlanon. Ha az építési munka a fenti határidő alatt nem kezdődik el, az adót visszamenőlegesen, késedelmi pótlékkal növelve kell megfizetni. A mentesség kizárólag a telek egy lakással való beépítése esetén vehető igénybe, amelynek időtartama a használatbavételi engedély vagy a hatósági bizonyítvány megszerzésig, előzőek hiányában a használatbavétel tudomásul vételéig, de legfeljebb az építkezés megkezdését követő 3 évig tarthat.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott mentességek a vállalkozót nem illetik meg.
 
8. Az adó alapja
 
9. § Az adó alapja a telek négyzetméterben számított területe.
 
9. Az adó mértéke
 
10. §[17] A telekadó évi mértéke:
(1) Belterületen:
a) [18]a Fővárosi Rendezési Szabályzat szerint Lk-1, Lk-2, Lke-1, Üh, K-Rek területfelhasználási egységekbe sorolt területeken: 85,- Ft/m2,
b) [19]a Fővárosi Rendezési Szabályzat szerint egyéb területfelhasználási egységbe sorolt területeken – az (1) bek. c) és d) pontban foglalt kivételével - 275,- Ft/ m2,
c) ingatlan-nyilvántartásban út, magánút, saját út művelési ágban nyilvántartott földterület  193,- Ft/m2,
d) ingatlan-nyilvántartásban csatorna, árok művelési ágban nyilvántartott  földterület    83,- Ft/m2.
 
(2) Külterületen:
a) [20]az adó mértéke – a (2) bek. b) és c) pontban foglaltak kivételével – 75 Ft/m2,
b) ingatlan-nyilvántartásban út, magánút, saját út művelési ágban nyilvántartott földterület 60,- Ft/m2,
c) ingatlan-nyilvántartásban csatorna, árok művelési ágban nyilvántartott földterület 26,- Ft/m2.
 
                                   
IV. Fejezet
Záró rendelkezések
 
 
11. §[21] Az e rendelettel nem szabályozott kérdésekben a Htv., az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény, valamint az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
13. § Hatálybalépésétől hatályát veszti a helyi adókról szóló 38/2002.(XII.20.) Ök. sz. rendelet, az 5/2003. (II.28.) Ök. sz. rendelet 2. §, a 12/2003. (IV.25.) Ök. sz. rendelet, a 45/2003. (XII.19.) Ök. sz. rendelet, a 68/2004. (XII.19.) rendelet, a 47/2005. (XII.18.) rendelet, a 40/2006. (XII.15.) rendelet, a 18/2007. (II.23.) rendelet, a 49/2007. (XII.14.) sz. rendelet, a 42/2008. (XII.19.) rendelet, a 3/2009. (I.30.) rendelet, és az 51/2009. (XII.18.) rendelet.
 
 
                Bese Ferenc s.k.                                                          dr. Veres Anikó s.k.
                  polgármester                                                                            jegyző               

 

[1] Módosította a 25/2019.(XII.13.) önkormányzati rendelet 1. § Hatályos: 2020. január 1-től
[2] Módosította a 38/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelet 1. § Hatályos: 2016. január 1-től
[3] Hatályon kívül helyezte a 4/2013.(II.22.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés Hatályos: 2013. január 1-től
[4] Módosította a 4/2013.(II.22.) önkormányzati rendelet 1. § Hatályos: 2013. január 1-től
[5] Módosította a 4/2013.(II.22.) önkormányzati rendelet 1. § Hatályos: 2013. január 1-től
[6] Módosította a 32/2015.(XI.20.) önkormányzati rendelet 1. § Hatályos: 2016. január 1-től
[7] Beiktatta a 31/2017.(XI.17.) önkormányzati rendelet 1. § Hatályos: 2018. január 1-től
[8] Módosította a 32/2015.(XI.20.) önkormányzati rendelet 2. § Hatályos: 2016. január 1-től
[9] Beiktatta a 31/2017.(XI.17.) önkormányzati rendelet 2. § Hatályos: 2018. január 1-től
[10] Módosította a 45/2012.(XI.23.) önkormányzati rendelet 2. § Hatályos: 2013. január 1-től
[11] Módosította a 25/2019.(XII.13.) önkormányzati rendelet 2. § Hatályos: 2020. január 1-től
[12] Hatályon kívül helyezte a 45/2012.(XI.23.) önkormányzati rendelet 5. § Hatályos: 2013. január 1-től
[13] Módosította a 27/2016.(XI.18.) önkormányzati rendelet 1. § Hatályos. 2017. január 1-től
[14] Beiktatta az 55/2012.(XII.28.) önkormányzati rendelet 2. § Hatályos: 2013. január 1-től
[15] Beiktatta a 42/2013.(XI.15.) önkormányzati rendelet 2. § Hatályos: 2014. január 1-től
[16] Módosította a 27/2016.(XI.18.) önkormányzati rendelet 2. § Hatályos: 2017. január 1-től
[17] Módosította a 33/2014.(XII.05.) önkormányzati rendelet 2. § Hatályos: 2015. január 1-től
[18] Módosította a 25/2019.(XII.13.) önkormányzati rendelet 3. § Hatályos: 2020. január 1-től
[19] Módosította a 25/2019.(XII.13.) önkormányzati rendelet 3. § Hatályos: 2020. január 1-től
[20] Módosította a 31/2017.(XI.17.) önkormányzati rendelet 3. § Hatályos: 2018. január 1-től
[21] Módosította a 25/2019.(XII.13.) önkormányzati rendelet 3. § Hatályos: 2020. január 1-től