Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 16/2012.(III.23.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól és a kerületi sporttevékenységek támogatásáról

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2012.(III.23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól és a kerületi sporttevékenységek támogatásáról
(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt)

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, valamint  a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzati sportfeladatok ellátása és a sportélet helyi támogatása céljából a következőket rendeli el:
 
 
  1. Általános rendelkezések, alapelvek és célok
 
1.  §  (1)  Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a testnevelés és sporttevékenység feltételeinek szabályozása során biztosítja a polgárok alkotmányos jogát a sportoláshoz, a rekreációhoz és a rendszeres testedzéshez.
 (2) A testnevelés és sport részterületei – az óvodai és iskolai testnevelés, a verseny-, illetve látványsport, a lakossági szabadidősport, a fogyatékkal élők sportja – egymással összefüggő, kölcsönhatásban álló egészet képeznek.
(3) A testnevelés, a gyógytestnevelés és a sport az önkormányzati közszolgáltatási rendszer része.
(4) Az Önkormányzat a testnevelés és sport rendszerét úgy működteti, hogy értékei a lakosság minél szélesebb körében érvényesüljenek, hozzájárulva a polgárok egészségi állapotának megőrzéséhez és javításához, továbbá a szabadidő hasznos eltöltéséhez.
(5) Az Önkormányzat a sporttal kapcsolatos tevékenysége során védi és fejleszti a sport társadalmi funkcióit.
 
2.  §  Az Önkormányzat által fenntartott sportintézmény, sportlétesítmény nem lehet elkötelezett egyetlen vallás, világnézet, vagy politikai irányzat mellett sem. A testnevelés és sporttevékenység gyakorlása során tilos bármilyen hátrányos megkülönböztetés. E rendeletben rögzített jogok megilletnek mindent személyt nem, kor, vallás, politikai, nemzeti vagy társadalmi, vagyoni, születési vagy egyéb különbségtétel nélkül, biztosítva az esélyegyenlőséget.
 
2. A rendelet hatálya
 
3. § E rendelet hatálya kiterjed:
a) a helyi testnevelés és sporttevékenység megvalósulásában résztvevő, az Európai Unió valamely tagállamában állampolgársággal rendelkező magánszemélyre, aki az Önkormányzat közigazgatási területén érvényes lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkezik;
b) az Önkormányzat által fenntartott és működtetett sportintézményekre, sportlétesítményekre, az Önkormányzat közigazgatási területén bejegyzett sportszervezetekre és egyéb, a helyi sportot támogató szervezetekre, amelyekkel az Önkormányzat megállapodást köt;
c) Az önkormányzattal együttműködő, testneveléssel és sporttal foglalkozó szervezetekre, sportvállalkozásokra, egyéb költségvetési szervekre, együttműködés keretében.
d)[1] önkormányzati tulajdonú, elsősorban önkormányzati sportfeladat ellátására vagy önkormányzati tulajdonú sportlétesítmény üzemeltetésére alapított gazdasági társaságokra.
 
3. Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai
 
4. § (1) Az Önkormányzat a magasabb rendű jogszabályokkal összhangban a helyi sporttevékenység működése érdekében kiemelt feladatának tekinti:
a) a lakosság mind szélesebb ösztönzését a sportolásra, a rekreáció és az egészségmegőrzés céljából,
b) az egészséges, mozgásban gazdag életmód iránti igény felkeltését, az egészségmegőrzés fontosságának elismerésére irányuló szemléletformálást,
c) a tömeg- és szabadidősport helyi feltételeinek megvalósítását és javítását,
d)[2] a fejlett sportélet alapját képező bölcsődei, óvodai testnevelés és sport személyi és tárgyi feltételeinek fejlesztését,
e) bölcsődei és óvodai tornaszobák, valamint iskolai tornatermek építését, korszerűsítését,
f) a fogyatékkal élők sportolási lehetőségeinek megteremtését,
g) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi sportéletének segítését,
h) a szabadidő hasznos eltöltését célzó sporttevékenységek feltételeinek javítását,
i) a kerületben működő sportvállalkozások ösztönzését, támogatását.
j) a sport népszerűsítését a helyi kábeltelevízión és a Soroksári Hírlapon keresztül.
(2) A diák- és szabadidős sporttevékenységek, az utánpótlás-nevelés és a versenysportok lehetőségeinek megteremtése érdekében támogatja különösen:
a) az utánpótlás-nevelés tevékenységet,
b) az óvodai és iskolai kerületi sportverseny rendszer, így az óvodai- és diákolimpia működtetését, fejlesztését,
c) a verseny élsportot és látványsportot, a hagyományoknak megfelelő eredményesség érdekében, ugyanakkor figyelembe véve az amatőr és hivatásos sport közötti különbségeket,
d) a tulajdonát képező sportlétesítmények, sportintézmények működtetésének biztosítását és, fenntartását, a sportlétesítmények védelmét és funkciójuknak megfelelő használat megőrzését,
e) a célkitűzéseivel  összhangban a kerületben tevékenykedő sportegyesületeket, valamint sporttal és testneveléssel foglalkozó szervezeteket,
 
4. Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatellátásának elemei és intézményei
 
5. §[3] Az Önkormányzat a testnevelési és sportfeladatainak ellátása érdekében
a) sportintézményeket, sportlétesítményeket tart fenn,
b) sportfeladat ellátására vagy sportlétesítmény-üzemeltetésére alapított önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságot támogat,
c) sport-közfeladatokat ellátó közalapítványt működtet,
d) Hivatal útján sportreferenst foglalkoztat,
e) sportszervezeteket támogat,
f) sporttal kapcsolatos címeket alapít és adományoz.
6. § Az Önkormányzat az egyes sportfeladatainak ellátásába megállapodás alapján az alábbi intézményeket, létesítményeket és szervezeteket vonhatja be:
a) az Önkormányzat nem testnevelés és sport alapfeladatú intézményeit,
b) az Önkormányzat közigazgatási területén működő, nem önkormányzati fenntartású létesítményeket,
c) az Önkormányzat területén működő sportszervezeteket.
7. § (1) Az Önkormányzat az alábbi sportlétesítményeket tartja fenn és gondoskodik működtetéséről:
1.      Szamosi Mihály Sportpálya (1239 Budapest, Haraszti u. 26.)
2.      Szabadidő és Kulturális Sportcsarnok (1237 Budapest, [4]Sportcsarnok u. 2.)
(2) Az Önkormányzat gazdaságossági és hatékonysági célból, a tulajdonát képező sportlétesítmények üzemeltetésével és fenntartásával más szervezetet is megbízhat.
(3)[5] Az állami fenntartású köznevelési intézmények használatában lévő ingatlanhoz tartozó tornatermek működtetését az önkormányzat a vagyonrendeletében meghatározottak szerint végzi.
 (4) Az Önkormányzat sportlétesítményei működéséről készült szakmai-pénzügyi beszámolót minden év július 31-ig a működésért felelős személy a Képviselő-testület elé terjeszti.
 
5. A sporttevékenység irányítása ellenőrzése
 
8. §  A jogszabályok és a jelen rendelet által meghatározott sportfeladatokkal kapcsolatos fenntartói, felügyeleti és más jogköröket az Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja.
 
6. A sporttevékenység támogatása
 
9. § (1)[6] Az Önkormányzat intézményi költségvetésen keresztül biztosítja az óvodai testnevelést és a mindennapi testedzést.
 (2) Az Önkormányzat sportfeladatainak ellátására biztosítja az óvodai és iskolai kerületi sportverseny-rendszer működtetéséhez szükséges pénzeszközöket.
(3) Az Önkormányzat sportfeladatainak ellátásához biztosítja sportlétesítményei működtetését amelyet költségvetési szerve, gazdasági társasága vagy egyéb magánjogi megállapodás útján biztosít.
(4) Az Önkormányzat évente a sport működési feladatainak anyagi támogatására legalább a költségvetésének [7]2%-val megegyező összeget fordít.
(5) Az Önkormányzat a kerületi székhelyű sportszervezetek támogatását lehetőségekhez mérten az előző évről szóló beszámoló alapján  költségvetésében biztosítja.
(6) A Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a Soroksári Hírlapban és az Önkormányzat honlapján közzé teszi az önkormányzat által biztosított kedvezményes, önköltséges és ingyenes sportolási lehetőségeket és sporteseményeket.
 
6/A[8]
 
9/A §[9]
 
 
7. Záró rendelkezések
 
10. § (1) A jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának az Önkormányzat sportfeladatairól és a sporttevékenység támogatásáról szóló 42/2004. (V.26.)  Ök. rendelete, valamint az ezt módosító 14/2009. (I. 30.) Ök. rendelet.
(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/ irányelvnek való megfelelést szolgálja.
 
 
 
 
Geiger Ferenc  s.k.                                                Szimoncsikné dr. Laza Margit s.k.
      polgármester                                                                            jegyző
 
 

[1] Beiktatta a 19/2013.(IV.19.) önkormányzati rendelet 1. § Hatályos: 2013. április 19-től

[2] Módosította a 19/2013.(IV.19.) önkormányzati rendelet 2. § Hatályos: 2013. április 19-től

[3] Módosította a 19/2013.(IV.19.) önkormányzati rendelet 3. § Hatályos: 2013. április 19-től

[4] Szövegrészt módosította a 19/2013.(IV.19.) önkormányzati rendelet 4. § Hatályos: 2013. április 19-től

[5] Módosította a 19/2013.(IV.19.) önkormányzati rendelet 5. § Hatályos: 2013. április 19-től

[6] Módosította a 19/2013.(IV.19.) önkormányzati rendelet 6. § Hatályos: 2013. április 19-től

[7] Szövegrészt módosította a 19/2013.(IV.19.) önkormányzati rendelet 7. § Hatályos: 2013. április 19-től

[8] Hatályon kívül helyezte a 15/2015.(IV.23.) önkormányzati rendelet 36. § (1) bekezdés a.) pont Hatályos: 2015. április 24-től

[9] Hatályon kívül helyezte a 15/2015.(IV.23.) önkormányzati rendelet 36. § (1) bekezdés a.) pont Hatályos: 2015. április 24-től