Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2012.(V.06.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
25/2012.(V.06.) önkormányzati rendelete 
a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról
(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt)

 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-a felhatalmazása alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

 
  1. 1. §

(1)[1] Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén élő minden polgárának és tevékenykedő közösségének joga, hogy
a)      igénybe vegye az önkormányzati fenntartású közművelődési intézmény, a közösségi színterek és az önkormányzati tulajdonú, közművelődési feladatokat ellátó nonprofit korlátolt felelősségű társaság szolgáltatásait,
b)      műveltségét gyarapítsa, közművelődési jogait érvényesítse, művelődési céljainak megvalósítása érdekében az Önkormányzat közművelődési intézményénél, a közösségi színtereknél és az önkormányzati tulajdonú, közművelődési feladatokat ellátó nonprofit korlátolt felelősségű társaságnál segítséget kapjon.

(2) A helyi közművelődési feladatok ellátásában az Önkormányzat számít a civil közösségek, szervezetek, valamint a kulturális tevékenységet is végző gazdasági vállalkozások közreműködésére és lehetőségei szerint erre ösztönzi is őket.

(3)[2] Az Önkormányzat a muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben (a továbbiakban: törvény) és e rendeletben vállalt közművelődési feladatait elsősorban az általa fenntartott, működtetett közművelődési intézmény, illetve a közösségi színterek tevékenységével és az önkormányzati tulajdonú, közművelődési feladatokat ellátó nonprofit korlátolt felelősségű társaság útján látja el. Közművelődési megállapodást csak azon tevékenységek megvalósítására köt, melyek önkormányzati feladatot jelentenek, de sajátosságaiknál fogva nem, vagy nem gazdaságosan valósíthatók meg a helyi közintézményi keretekben.

2.§[3]

Az Önkormányzat közművelődési intézménye és az önkormányzati tulajdonú, közművelődési feladatokat ellátó nonprofit korlátolt felelősségű társaság nem lehet elkötelezett egyelten vallás, világnézet vagy politikai irányzat mellett sem. A közművelődési tevékenység során tilos bármilyen hátrányos megkülönböztetés. A törvényben és e rendeletben rögzített jogok megilletnek minden személyt nem, kor, vallás, politikai, vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás vagyon, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.
 
3.§[4]

E rendelet hatálya kiterjed
1.      a helyi közművelődési tevékenységben résztvevő magánszemélyekre,
2.      az Önkormányzat közművelődési intézményéire, közösségi színtereire, az önkormányzati tulajdonú, közművelődési feladatokat ellátó nonprofit korlátolt felelősségű társaságra és azok alkalmazottaira,
3.      a nem kerületi önkormányzati fenntartású, de a kerület területén működő közművelődési intézmények, civil szervezetek, társulások, magánszemélyek által gyakorolt közművelődési tevékenységekre, szolgáltatásokra, melyre az Önkormányzat közművelődési megállapodást köt,
4.      a közművelődés egyéb közösségi színtereire, beleértve különösen a kerület közigazgatási területén működő köznevelési intézményeket.
 
4. §
 
Az Önkormányzat a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével – a helyi lehetőségek és sajátosságok alapján a kerületben egységes alapelvek szerint – határozza meg az Önkormányzat területén az általa támogatandó közművelődési tevékenységek körét, ellátásának módját és feltételeit, továbbá meghatározza a szakmai és finanszírozási alapelveket.

5. §
 
Az Önkormányzat a mindenkori anyagi lehetőségei figyelembevételével
1.      célként tűzi ki egy többfunkciós (közművelődés, művészet, sport) létesítmény létrehozását,
2.      lehetőséget biztosít szabadtéri programok, előadások zavartalan lebonyolítására,
3.      biztosítja a közintézmények esztétikus környezetét,
4.      együttműködik a helyi Szabó Ervin Könyvtárral a könyvtárlátogatók számának lehetőség szerinti növelésében,
5.      bővíti a hagyományos kerületi kulturális rendezvények programválasztékát,
6.      szabályozza a meglévő [5]az önkormányzati fenntartású közművelődési intézmény, az önkormányzati tulajdonú, közművelődési feladatokat ellátó nonprofit korlátolt felelősségű társaság és az általuk működtetett közösségi színterek, telephelyek fő profilját (1. melléklet),
7.      kiemelt feladatként kezeli az óvodás és általános iskolás fiatalok művelődési, szórakozási lehetőségeinek bővítését,
8.      megszervezi a megszűnt, de hagyományokkal rendelkező eseményeket,
9.      szorgalmazza a magyar néptánc és népszokások megismertetését,
10.  [6]kiemelten kezeli a nemzetiségi értékek, hagyományok, kultúra őrzését, bemutatását, megismertetését, a nemzetiségi identitástudat és közösség erősítését,
11.  gondozza a helyi kegyhelyeket,
12.  minden szinten javítja a környezetkultúrát,
13.  [7]az önkormányzati fenntartású közművelődési intézményben és az önkormányzati tulajdonú, közművelődési feladatokat ellátó nonprofit korlátolt felelősségű társaság keretein belül működtetett közösségi színtereken, telephelyeken a passzív befogadás mellett megteremti az aktív foglalkozások rendszerét,
14.  a hagyományőrző, hagyományteremtő szerveződéseket támogatja,
15.  kulturális téren is erősíti a testvérvárosi kapcsolatokat, a környező településekkel való együttműködést,
16.  segítséget nyújt színházjegyek, könyvek, hangversenyjegyek, zenei kiadványok árusításában,
17.  [8]segíti a közművelődési intézményben őrzött tárgyi és szellemi örökség széles körű bemutatását, felújítását, gyarapítását,
18.  [9]szorgalmazza a művelődési lehetőségek közvetítését valamennyi elérhető kommunikációs csatornán keresztül.

6. §
 
(1)   Az Önkormányzat a közművelődési tevékenységek folyamatos megvalósíthatósága érdekében [10]közművelődési intézményt, közösségi színtereket biztosít, illetve önkormányzati tulajdonú, közművelődési feladatokat ellátó nonprofit korlátolt felelősségű társaságot alapított

(2)   Az Önkormányzat az egyes közművelődési feladatainak ellátásába az (1) bekezdésben foglaltakon túl az alábbi intézményeket és szervezeteket vonhatja be:
a)      a kerület területén működő nem önkormányzati fenntartású közművelődési intézményeket,
b)      a kerület területén működő közművelődési célú társadalmi szervezeteket,
c)      a kerület területén működő bejegyzett közművelődési fő tevékenységkörű vállalkozásokat, gazdasági társaságokat
d)     a kerület területén működő [11]köznevelési intézményeket.

(3)   A (2) bekezdésben megjelölt intézményeknek és szervezeteknek a közművelődési feladatellátásba való bevonása az [12](1) bekezdésben megjelölt intézmény és szervezetek által el nem látott feladatok teljesítése érdekében történhet.

(4)   Az Önkormányzat a (2) bekezdés a) – c) pontjaiban szereplő intézményekkel és szervezetekkel e rendeletben meghatározott közművelődési feladatok megvalósítására közművelődési megállapodást köthet.

7. §[13]
 
(1)   Az Önkormányzat a közművelődési feladatok ellátására önálló közművelődési intézményt működtet Táncsics Mihály Művelődési Ház (címe: 1238 Budapest, Grassalkovich út 122-124.) néven.
(2)   Az Önkormányzat - az (1) bekezdésben foglalt intézményen túl - további közművelődési feladatait a tulajdonában lévő, közművelődési feladatok ellátására alapított Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1239 Budapest, Hősök tere 13.) és az annak keretein belül működő Soroksári Helytörténeti Gyűjtemény (címe: 1238 Budapest, Szitás u. 105.) útján látja el.

(3)   Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott intézmény és társaság szakmailag önállóan látja el tevékenységét az Alapító Okiratukban foglaltak szerint. Éves munkatervükben rögzítik konkrét feladataikat. 

(4)   Az önkormányzati fenntartású közművelődési intézmény, a közösségi színterek és az önkormányzati tulajdonú, közművelődési feladatokat ellátó nonprofit korlátolt felelősségű társaság vezetője, továbbá a kerületi közművelődési megállapodásban résztvevők munkájukról, illetve a megállapodásban rögzített feladataik ellátásáról évente beszámolnak a Képviselő-testület előtt.

8. §
 
(1)   A törvény és jelen rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos fenntartói felügyeleti jogköröket a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság gyakorolja.

(2)   Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság közművelődéssel kapcsolatos feladat- és jogköre a következő:
-          kialakítja az Önkormányzat közművelődési koncepcióját, meghatározza a főbb célokat és prioritásokat
-          összehangolja a művelődési intézmények tevékenységét, javaslatot tesz működésük színvonalasabbá tételére
-          figyelemmel kíséri a művelődési intézkedések kidolgozását, véleményezi azokat, majd ellenőrzi végrehajtásukat,
-          előkészíti a közművelődési megállapodásokat, ellenőrzi azok végrehajtását,
-          javaslatot tesz közművelődési intézmény létrehozására, átszervezésére, összevonására, szétválasztására, megszüntetésére, elnevezésére,
-          javaslatot tehet az Önkormányzat területén, közterületen, középületen lévő műalkotások felújítására, elhelyezésére,
-          jóváhagyja a közművelődési intézmény szervezeti és működési szabályzatát.

9.§[14]
 
(1)     A Képviselő-testület a fenntartásában működő közművelődési intézmény, a közösségi színterek, valamint az önkormányzati tulajdonú, közművelődési feladatokat ellátó nonprofit korlátolt felelősségű társaság finanszírozásához az anyagi fedezetet az állami támogatásból, saját forrásaiból, érdekeltségnövelő minisztériumi és egyéb szakmai pályázatokból, a közművelődési és más intézményi tevékenységből származó bevételekből biztosítja.

(2)     A Képviselő-testület költségvetési rendeletében szabályozza a közművelődési feladatellátáshoz biztosított összes költségvetési támogatás összegét.
(3)     A Képviselő-testület éves költségvetési rendeletében gondoskodik az önkormányzati fenntartású közművelődési intézmények és közösségi színterek, az önkormányzati tulajdonú, közművelődési feladatokat ellátó nonprofit korlátolt felelősségű társaság

a) üzemeltetési költségeiről, az épületek állagmegóvásáról, műszaki, technikai feltételeinek korszerűsítéséről,

b) az alkalmazottak illetményének és járulékainak fedezetéről,

c) az Alapító Okiratban meghatározott alapfeladatok ellátásához, a szakmai munkához szükséges költségek finanszírozásáról. 

(4)     A Képviselő-testület éves költségvetésében biztosítja az Önkormányzat közművelődési feladataihoz kapcsolódó pályázatokhoz szükséges önrészt.

(5)     A Képviselő-testület biztosítja az intézmények és közösségi színterek alapfeladataiban meghatározott tevékenységek ellátásához szükséges létszámot.

(6)     A közművelődési intézmények és közösségi színterek térítésmentesen kötelesek biztosítani a helyszínt:
a)      közfeladat ellátása céljából a közfeladat ellátásához szükséges mértékben,
b)      az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátása céljából.

10. §
 
E rendeletben vállalt kötelezettségek pénzügyi fedezetét a Képviselő-testület a mindenkori éves költségvetés függvényében biztosítja.

11. §
 
(1)   Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)   Hatályát veszti a 6/1999.(III.03.) önkormányzati rendelet.

(3)    Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Unió és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.
 
      Geiger Ferenc s.k.                                                      Szimoncsikné dr. Laza Margit s.k.
          polgármester                                                                                  jegyző
 
 
 
1. melléklet a 25/2012.(V.06.) önkormányzati rendelethez
 
 
Az önkormányzati fenntartású közművelődési intézmény, az önkormányzati tulajdonú, közművelődési feladatokat ellátó nonprofit korlátolt felelősségű társaság és az általuk működtetett közösségi színterek, telephelyek fő tevékenységi körének meghatározása[15]
 
 
[16]Táncsics Mihály Művelődési Ház
címe: 1238 Budapest, Grassalkovich út 122-124.

Elsődleges feladata a közművelődési feladatokon belül a közösségi igények kielégítése, közösségi célok megteremtéséhez a feltételek biztosítása.

Főbb feladatai
1.      A kerületi lakosok munkaerő-piaci esélyeinek növelése érdekében életesély növelő foglalkozások szervezése.
2.      Ismereteket fejlesztő tanfolyamok, civil körök, klubok szervezése, ezek szakmai támogatása, működtetése.
3.      Színházi előadások szervezése, ezen belül kiemelten a gyermekkorú közönség igényeinek kielégítése.
4.      Művészeti találkozók szervezése.
5.      Hagyományos rendezvények (megemlékezése, bálok stb.) rendszeres, színvonalas megtartása.
6.      Lehetőségeihez mérten közreműködik a kerületi zenei élet fejlesztésében. Helyszínt biztosít a zenei előadásokhoz.
7.      Kiállítási lehetőséget biztosít képzőművészek, amatőr alkotók bemutatkozásához.
8.      Szakmai, műszaki segítséget nyújt a kerületi intézmények, szervezetek, civil közösségek hagyományápoló és teremtő rendezvényeihez.
9.      A gyermek és ifjúsági korosztály társas kapcsolatainak erősítése érdekében közösségi szórakozató rendezvényeket, klubokat szervez.
10.  A kerületi lakosság kulturális célú tájékoztatásának elősegítésére információs szolgálatot biztosít.

[17]Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye: 1239 Budapest, Hősök tere 13.
 
Elsődleges feladata a képző és iparművészeti kultúra minőségi alkotásainak bemutatása. Ezen keresztül az ízlésformálás magas szintű megvalósítása. Gondoskodik a gyermek és ifjúsági korosztály életkori sajátosságainak megfelelő értékközvetítésről.

Főbb feladatai
1.      A kerületben élő, alkotó, vagy a kerülethez valamilyen módon kapcsolódó művészek, országos és európai hírű kortárs képzőművészek alkotásaiból rendszeresen kiállításokat szervez.
2.      Az épület adottságainak és jellegének megfelelő előadásokat, találkozókat szervez színészek, képzőművészek, közéleti személyiségek részvételével.
3.      Együttműködik az oktatási intézményekkel gyermek-, ifjúsági rendezvények, kiállítások megszervezésében.
4.      Kiépíti, fenntartja és ápolja a különböző kultúrák közötti kapcsolatokat (testvérvárosok, környező települések).
5.      Közéleti események színteréül szolgál, befogad civil, szakmai és egyházi programokat, rendezvényeket.
6.      Könyveket, katalógusokat jelentet meg, bemutatva a kiállító művészek munkásságát.


[18]Soroksári Helytörténeti Gyűjtemény (múzeumi feladat és jogkör)
címe: 1238 Budapest, Szitás utca 105.
 
Elsődleges feladata Soroksár múltját híven bemutató tárgyi emlékek gyűjtése, azok bemutatásra alkalmas állapotban lévő eszközeinek kiállítása.

Főbb feladatai
1.      A gyűjtött tárgyi emlékek feldolgozása, restaurálása, bemutatása.
2.      A rendszerezett anyagból időszaki kiállítások rendezése.
3.      Állandó kiállítás biztosítása a meglévő muzeális anyagból.
4.      A népművészet és a népi kultúra tárgyi emlékeinek illetve a jelenleg ezen a területen magas szintű alkotó művészek munkáinak rendszeres bemutatása.
5.      Alkotó táborok, kézműves foglalkozások szervezése.
6.      A Helytörténeti Gyűjtemény néprajzi, történeti, várostörténeti anyagának bemutatása, kiadványok megjelentetése.
7.      Tudományos, ismeretterjesztő előadások, múzeumpedagógiai foglalkozások megszervezése.

 


 

[1] Módosította az 5/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet 1. § Hatályos: 2014. március 1-től

[2] Módosította az 5/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet 1. § Hatályos: 2014. március 1-től

[3] Módosította az 5/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet 2. § Hatályos: 2014. március 1-től

[4] Módosította az 5/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet 3. § Hatályos: 2014. március 1-től

[5] Szövegrészt módosította az 5/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet 7. § a) pont Hatályos: 2014. március 1-től

[6] Módosította az 5/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet 4. § Hatályos: 2014. március 1-től

[7] Szövegrészt módosította az 5/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet 7. § b) pont Hatályos: 2014. március 1-től

[8] Beiktatta az 5/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet 4. § Hatályos: 2014. március 1-től

[9] Beiktatta az 5/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet 4. § Hatályos: 2014. március 1-től

[10] Szövegrészt módosította az 5/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet 7. § c) pont Hatályos: 2014. március 1-től

[11] Szövegrészt módosította az 5/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet 7. § d) pont Hatályos: 2014. március 1-től

[12] Szövegrészt módosította az 5/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet 7. § e) pont Hatályos: 2014. március 1-től

[13] Módosította az 5/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet 5. § Hatályos: 2014. március 1-től

[14] Módosította az 5/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet 6. § Hatályos: 2014. március 1-től

[15] Címet módosította az 5/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet 7. § f) pont Hatályos: 2014. március 1-től

[16] Szövegrészt módosította az 5/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet 7. § g) pont Hatályos: 2014. március 1-től

[17] Szövegrészt módosította az 5/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet 7. § h) pont Hatályos: 2014. március 1-től

[18] Szövegrészt módosította az 5/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet 7. § i) pont Hatályos: 2014. március 1-től