Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat képviselő-testületének 3/2012.(II.12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről


Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzat képviselő-testületének
3/2012.(II.12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdése f) pontja, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
 
1. A rendelet hatálya
 
1.        § A rendelet hatálya Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület), annak szerveire, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat fenntartásában lévő önállóan működő, illetve önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveire (a továbbiakban együtt: Intézmények), ideértve a Polgármesteri Hivatalára (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) terjed ki.
 
 
2.      A költségvetés bevételei és kiadásai
 
2. § Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2012. teljes évi költségvetésének
a) költségvetési kiadási összegét              4.394.572.000 Ft-ban
b) finanszírozási kiadását                             448.493.000 Ft-ban  
c) költségvetési bevételi összegét             4.843.065.000 Ft-ban
d) pénzforgalom nélküli bevételeit                20.242.000 Ft-ban     
e) finanszírozási bevételek nélkül     
állapítja meg.
3.        § A 2. § szerinti önkormányzati költségvetési főösszeg bevételi forrásonkénti, és kiemelt kiadási előirányzatonkénti összegeit az I/1. melléklet mutatja be.
4.        § Az Önkormányzat költségvetési főösszegének bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként történő kimutatását az I/2.1 melléklet tartalmazza.
5.        A Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszegének bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként történő bemutatását az I/2.2 melléklet tartalmazza.
6.        §  Az Intézmények költségvetési főösszegének bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként történő kimutatását az I/3. melléklet taglalja.
7.        § A Nemzetiségi Önkormányzatok költségvetési főösszegének bevételi forrásonkénti és kiemelt kiadási előirányzatonként történő kimutatását az I/4. melléklet mutatja be.
8.        § A Kisdunáért Önkormányzati Társulás költségvetési főösszegének bevételi forrásonkénti és kiemelt kiadási előirányzatonkénti kimutatását az I/5. melléklet tartalmazza.
9.        § Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulását szervezeti egységenként az I/6. melléklet tartalmazza.
10.    § Az Önkormányzat normatív állami hozzájárulás- és kötött felhasználású támogatás bevételeinek részletezését az I/7. melléklet tartalmazza.
11.    § Az Önkormányzat működési, felhalmozási- és tőke jellegű bevételeit, támogatások- és támogatás értékű bevételeit, hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérítésének és igénybevételének részletes kimutatását az I/8.1 melléklet tartalmazza.
12.    § A Polgármesteri Hivatal felhalmozási- és tőke jellegű bevételeit, támogatások- és támogatás értékű bevételeit, hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérítésének és igénybevételének részletes kimutatását az I/8.2 melléklet tartalmazza.
13.    § Az Önkormányzat felhalmozási kiadásai, éven túli pénzügyi befektetései, hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése részletes kimutatását az I/9. melléklet tartalmazza.
14.    § Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak intézményenkénti részletezését az I/9.1 melléklet tartalmazza.
15.    § Az Önkormányzat által folyósított társadalom- és szociálpolitikai támogatások részletezését az I/10 melléklet tartalmazza.
16.    §  A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásait és a munkaadókat terhelő járulékokat az I/11. melléklet részletezi
17.    § Az Önkormányzat támogatás- támogatás értékű kiadásai, ÁH-on kívüli pénzeszköz átadások, önkormányzat működési kiadásai, éven belüli pénzügyi befektetési, hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése részletezését az I/12.1 melléklet tartalmazza.
18.    §  A Polgármesteri Hivatal működési kiadásait az I/12.2 melléklet részletezi
19.    §  Az Önkormányzat tervezett tartalékait az I/13 melléklet tartalmazza
20.    § A Polgármesteri Hivatal, az Intézmények a Nemzetiségi Önkormányzatok és a Társulás tervezett bevételeinek alakulását szervezeti egységenként az I/14 melléklet részletezi
21.    §  A Polgármesteri Hivatal, az Intézmények a Nemzetiségi Önkormányzatok és a Társulás tervezett kiadásainak alakulását szervezeti egységenként az I/15 melléklet részletezi
22.    § Az Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű kimutatást az I/16 melléklet tartalmazza
23.    §   Az Önkormányzat hitelállományát, lejárat,- hitelezők- és eszközök szerinti bontásban az I/17 melléklet tartalmazza
24.    § Az Önkormányzat kötvény állományi és eszközök szerinti bontását az I/17.1 melléklet tartalmazza
25.    §  Az Önkormányzat tervezett támogatásait az I/18 melléklet tartalmazza
26.    § A többéves elkötelezettséggel járó kiadások későbbi évekre vonatkozó kihatásait számszerűsítve évenkénti bontásban, összesítve az I/19 melléklet részletezi
27.    § A közszolgálati kimutatást az I/20. melléklet tartalmazza
28.    §Az önkormányzat költségvetése bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként a költségvetési évet követő két évben (gördülő költségvetés) az I/21. melléklet tartalmazza
29.    § Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét az I/22. melléklet részletezi
30.    § Az Önkormányzat likviditási tervét, pénzállományának alakulását az I/23. melléklet taglalja
31.    § Az Intézmények pénzellátási tervét az I/24. melléklet tartalmazza.
32.    § Az önkormányzat címrendjét az I/25. melléklet tartalmazza.
3. Önkormányzati címrend
 
33.    § A Képviselő-testület címenként és alcímenként, azaz az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő Intézményenként, valamint bevételi forrásonként és kiemelt kiadásonként határozza meg előirányzatait.
34.     § (1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, az önállóan működő és gazdálkodó intézmények, valamint az önállóan működő Intézmények – külön-külön - alkotnak egy-egy címet. Az Intézmények címe hétjegyű számból áll, melyből az első négy számjegy az intézményi besorolásra utal.
 
(2)     A költségvetési Intézmények közül:
 
a)  az Önkormányzat az 1000,
b)  Polgármesteri Hivatal és Egészségügyi és Szociális Intézmény az 1000100, és 1000200
c)  a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan működő Intézmények 1000510-1000583
d)  nemzetiségi önkormányzatok a 1000009-100030 címeken szerepelnek.
 
35.    § A címrenden belül alcímet az Intézmények vonatkozásában egységesen hatjegyű számmal a bevételi források és a kiemelt kiadási előirányzatok alkotnak.
 
4. Több éves kihatással járó feladatok
36. § A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban az I/19., melléklet szerint hagyja jóvá, azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
37. § A 26. §-ban, a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester kötelezettséget vállalhat.
38. § A 2001. évben megkötött 300.000.000,- Ft-os célhitelszerződés (10 éves futamidőre) kiadási előirányzatait a I/17. melléklet tartalmazza.
39. § A 2005. évben megkötött 700.000.000,- Ft-os célhitelszerződés (10 éves futamidőre) kiadási előirányzatait az I/17. melléklet tartalmazza.
40. § A 2006. évben megkötött 370.000.000,- Ft-os célhitelszerződés (10 éves futamidőre) kiadási előirányzatait az I/17. melléklet tartalmazza.
41. § A 2006. évben megkötött 276.000.000,- Ft-os célhitelszerződés (10 éves futamidőre) kiadási előirányzatait az I/17. melléklet tartalmazza.
42. § 2007-ben 400.000.000,- Ft felhalmozási kötvénykibocsátásra került sor (10 éves futamidő) melynek kiadási előirányzatait az I/17.1. melléklet tartalmazza.
43. § 2008-ban 1.000.000.000,- Ft-os felhalmozási kötvénykibocsátásra került sor (15 éves futamidő) melynek kiadási előirányzatait az I/17.1. melléklet tartalmazza.
44. § A 2009-ben megkötött 500.000.000,- Ft-os célhitelszerződés (10 éves futamidő) kiadási előirányzatait az I/17. melléklet tartalmazza.
45. § A 2010-ben megkötött 400.000.000,- Ft-os célhitelszerződés (10 éves futamidő) kiadási előirányzatait az I/17. melléklet tartalmazza.
46. § Az önkormányzati beruházások halasztott fizetésű ütemezését az I/19. melléklet tartalmazza.
 
 
5. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetése végrehajtásának
általános szabályai
 
47. § Az Intézmények és a Polgármesteri Hivatal költségvetési alapokmányait e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatok betartásával kell összeállítani.
48. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt és az Intézményeket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére, és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
49. § Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hiányában  a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.
50. § A tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok évközi zárolása válik szükségessé, amennyiben a bevételek teljesülése elmarad annak előirányzatától.
51. § Az Önkormányzat elemi költségvetése tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési szervein kívül ellátott feladatainak, továbbá a hozzá kijelölt önállóan működő költségvetési szervek kiadási, bevételi előirányzatait is. Az Intézmények önálló elemi költségvetést készítenek.
52. § A Polgármesteri Hivatal köteles ellenőrizni a juttatott összeg felhasználását és a számadást. A számadási kötelezettség elmulasztása esetén köteles a támogatást felfüggeszteni.
53. § A rendelet részét képezi a német, roma és bolgár nemzetiségi önkormányzat költségvetése, amely – a támogatási összeg ismeretében – a kisebbségi önkormányzatok költségvetési határozata alapján elkülönítetten épül be az Önkormányzat költségvetési rendeletébe. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésére vonatkozóan a Képviselő-testület nem rendelkezik döntési jogosultsággal.
54. § A kerület környezetvédelmi alapjáról szóló 70/2004. (XII.19.) önkormányzati rendelet 4.§ (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a „Környezetvédelmi Alap alszámla” 2011. december 31-i záró egyenlege 38.921.199 Ft. A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 6/2012. (I.12) VKB határozatában meghatározta a 2012. évi felhasználást.
55. § A parkolás biztosításának módjáról és annak megváltásáról szóló 28/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet 7. § (12) bekezdése alapján a Képviselő-testület úgy dönt, hogy a „Parkolóhely megváltási díj” alszámlán szereplő 509.616 Ft a 2012. évben a kerületi parkolók kialakítására kerüljön felhasználásra.
56. § Az Önkormányzat a „Kompetencia alapú oktatás” TÁMOP-3.1.4/08/1-es európai uniós pályázaton elnyert támogatás elszámolásához megnyitotta a Kompetencia alapú oktatás bevezetése alszámlát, melyen kizárólag ezen pályázat költségei, valamint befolyt bevételei számolhatók el.
57. § Az Önkormányzat az „Egészséges táplálkozás otthon és az iskolában”  TÁMOP-6.1.2/A-09/1-KMR-2010-0254 elnyert támogatás elszámolásához megnyitotta az „Egészséges táplálkozás otthon és az iskolában „ alszámlát, melyen kizárólag ezen pályázat költségei valamint befolyt bevételei számolhatók el.
 
     6. Az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása.
 
58. § Az Intézmények és a Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai módosításáról az államháztartásról szóló törvény 34. §-ban foglalt feltételek esetén, 10.000.000 Ft értékhatárig a Polgármester dönthet. A Polgármester a felhasználást követően 30 napon belül a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni a felhasználásról. Az átruházott hatáskörben hozott döntések, átcsoportosítások többletkiadással nem járhatnak.
59. § Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
60. § A Képviselő-testület az államháztartásról szóló törvény szabályai szerint módosíthatja rendeletét.
 
 
7.     A gazdálkodás általános szabályai
 
61. § Amennyiben év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol, a kihirdetést követően a költségvetési rendeletet érintő módosítást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.
62. § Az Önkormányzatot megillető normatív hozzájárulások és támogatások figyelemmel kísérése – szükség esetén lemondása – érdekében, az oktatási intézmények a nevelési – oktatási feladatoknak megfelelő közoktatási statisztikai adatokat az azt megalapozó előírt tanügyi okmányok, az Egészségügyi és Szociális Intézmény a jogszabályban  meghatározott nyilvántartás vezetésével kötelesek a megadott határidőre biztosítani.
63. § (1) A Polgármesteri Hivatal az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kacsoldó járulékok és egyéb közterhek előirányzatával minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaktól függően rendelkezik.
(2) Az Önkormányzat által az Intézmények számára a költségvetésében meghatározott egyes feladatok fedezetéül a Polgármesteri Hivatal nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyek az Intézmények számára kerülnek felhasználásra.
(3) Az Intézmények feladataik ellátásáról, munkafolyamataik megszervezéséről oly módon gondoskodnak, hogy azok biztosítsák a költségvetésben, részükre megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
(4)  A (2) és (3) bekezdésben foglaltak be nem tartása esetén az irányító szerv az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultságot visszavonhatja,  korlátozhatja, továbbá kezdeményezheti a munkamegosztási megállapodás módosítását.
64. § Az önállóan működő intézmények műszaki feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el. A beruházások bonyolítása, felhalmozási célú beszerzések, a felújítások, a nagy karbantartások pénzügyi elszámolása a Polgármesteri Hivatal feladata.
65. § A polgármesterre átruházott gazdálkodási jogköröket a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.
 
    8. A pénzmaradvány
 
66. § Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint az Intézmények  pénzmaradványát, ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt a Képviselő-testület hagyja jóvá a zárszámadási rendelettel egy időben.
67. §  Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, és az Intézmények pénzmaradványának elszámolása során nem számolhatók fel:
 
a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,
b) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott összeg,
c) tárgyévben év közben engedélyezett létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott előirányzat-növekményből a létszám feltöltés teljes vagy részleges elmaradása miatti összeg,
d) gazdasági szabályok megsértéséből származó maradvány,
e) tárgyévben befolyt, szerződésen alapuló azon bevétel, amely a következő évben kerül felhasználásra,
f) tárgyévi előirányzatok terhére vállalt kötelezettségek, ha a teljesítés áthúzódik a következő évre.
68. § A pénzmaradvány felülvizsgálata keretében az intézményi gazdálkodás értékelésének alapján a Képviselő-testület elvonást eszközölhet, ha az évközi gazdasági folyamatok alakulása ezt indokolja.
69. § (1) A Polgármesteri Hivatalnál és az Intézményeknél a pénzmaradvány személyi juttatásokból származó része – a személyi juttatásokba tartozó tételeken túlmenően - a kiemelt előirányzatokba tartozó tételek kifizetésére is fordítható.
(2) A pénzmaradvány további része személyi juttatásokra nem használható fel. A pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely támogatási többlettel jár.
70. § A Képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználását gazdasági szükséghelyzetben
korlátozhatja, ha évközben az Önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztető körülmények alakulhatnak ki.
 
9. A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények előirányzat gazdálkodása
 
71. § (1) A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények saját hatáskörben módosíthatják a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzataikat a november 30-ig ténylegesen realizált bevételi többletnek megfelelő összeg erejéig.
(2) A tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételből az éves személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata legfeljebb a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig, szerződés esetén az abban meghatározott összeggel emelhető.
(3) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény előirányzat változtatási igényéről a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja a Polgármesteri Hivatal az általa beterjesztett előirányzat módosítási rendelet részeként.
72. § A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi intézmény köteles betartani, illetve betartatni. Az előirányzat túllépés megakadályozása az intézményvezetők kiemelt feladata, és felelőssége.
73. § Az Intézmények minden hónap 15-éig elkészítik a következő hónapra vonatkozó finanszírozási ütemtervet, mely tervből - figyelembe véve a Junior étkezést, és a közüzemi díjakat is – a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya egy limit keretet határoz meg, melyet az OTP Bank Nyrt az adott hó 1-jén az Intézmény bankszámláján megnyit. A limit összeg egész évben halmozódik, a megnyitott limit minden munkanap elején az Intézmények számláján jóváírásra kerül, a nap végén pedig az OTP Bank Nyrt leüríti. Az Intézmények nap végi egyenlege minden esetben 0, az adott napi forgalom esetén értelemszerűen a limitkeret csökken. Az Intézmények pénzellátására vonatkozó ütemtervet a I/24. melléklet tartalmazza.
74. § A személyi juttatások előirányzata közül a rendszeres személyi juttatások, a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások előirányzat maradványa használható fel évközben, illetve a következő évben a pénzmaradvány jóváhagyását követően jutalom kifizetésre.
75.  § Létszám előirányzat csökkenés esetén az abból származó személyi juttatás megtakarítást a költségvetési Intézmény nem használhatja. Nem minősül létszám csökkenésnek a költségvetési szerven belüli áthelyezés. A költségvetésben jóváhagyott átlag – és záró létszám év közben, az elrendelt feladat növekedéssel összefüggésben akkor növelhető, ha azt a Képviselő-testület jóváhagyta.
76. § A köztisztviselők illetményalapja a mindenkori költségvetésről szóló rendeletben meghatározott összeg.
77. § A céltartalékon szereplő munkáltatói kölcsön odaítélésénél a Kerületi Közalkalmazottak Érdekegyeztető Tanácsa döntését veszi figyelembe a Képviselő-testület.
78. § Az Intézmények és a Polgármesteri Hivatal közszolgálati létszámkimutatását az  I/20. melléklet tartalmazza.
 
10. A gazdálkodás felelőssége
 
79. § Az Önkormányzat nevében kötelezettséget a Polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy, a Polgármesteri Hivatal nevében pedig a Jegyző, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője, ennek hiányában a jegyző által írásban kijelölt, a Polgármesteri Hivatal állományába tartozó köztisztviselő jogosult.                                      A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 2. §-ában szabályozott választások helyi, területi előkészítésére, lebonyolítására felhasználandó pénzeszközök feletti kötelezettségvállalásra a jegyző, a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére az általa felhatalmazott személy jogosult.
80. § A költségvetési szerv vezetője felelős az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban, költségvetésben foglaltaknak, és az irányító szerv által közvetlenül meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv működésében és gazdálkodásában a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek érvényesítéséért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségvállalások összhangjáért, a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott, és a tulajdonában lévő vagyonnal kapcsolatosan a vagyonkezelői,
tulajdonosi jogok rendeltetésszerű gyakorlásáért, a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének és az annak részét képező belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működéséért, és a szakmai és pénzügyi monitoring rendszer folyamatos működtetéséért, a tervezési, beszámolási, valamint a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok szolgáltatására vonatkozó kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, továbbá a számviteli rendért.
81. § Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjének a belső ellenőrzés megszervezésére vonatkozó felelősségére a 370/2011 (XII.31) Korm. rendelet 15.§ (6) bekezdése az irányadó.
82. § Az önállóan működő intézmények gazdálkodó szervezete a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya, gazdasági vezetője a Pénzügyi Osztályvezető.
83. § A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával (kötelezettség vállalásával) nyújthatnak be szakmai pályázatokat, abban az esetben, ha a pályázott feladat ellátása fenntartói többlettámogatást igényel. Amennyiben a pályázott feladat ellátása többlettámogatási igénnyel nem jár, ez esetben is szükséges a pályázatról a Polgármesteri Hivatalt egyidejűleg tájékoztatni.
84. § Az Intézmények és a Polgármesteri Hivatal vagyonára megkötött biztosítási szerződés kötelezettségvállalása a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szerepel előirányzatként.
85. § A Környezetvédelmi Alap 11784009-15523002-10290006 sz. alszámlán 2011. évben keletkezett bevételt a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 6/2012. (I.12) VKB határozata alapján használható fel.
86. § A közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: közbeszerzési törvény) alapján 2012.. január 1-től 2012. december 31-ig a nemzeti közbeszerzési értékhatárok a következők:
 
a) árubeszerzés esetén                                                                   8.000.000 Ft
b) építési beruházás esetén                                                           15.000.000 Ft
c) építési koncesszió esetén                                                        100.000.000 Ft
d) szolgáltatás megrendelése esetén                                              8.000.000 Ft
e) szolgáltatási koncesszió esetén                                                25.000.000 Ft
 
11.   A hitelfelvétel szabályozása
 
87. § (1)A költségvetési szerv adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthet, továbbá törvényben meghatározott kivétellel értékpapírt nem bocsáthat ki, nem szerezhet meg, pénzügyi lízinget vagy faktoringot magában foglaló szerződést nem köthet, és garanciát, kezességet nem vállalhat.
(2) Adósságot keletkeztető ügyletnek minősül:
a) hitel vagy kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,
b) a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,
d) a számviteli törvény szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladó félként történő megkötése – ideértve a számviteli törvény szerinti valódi pozíciós és óvadéki repó ügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték,
g) külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ  Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.
88. § (1) Önkormányzati adósságot keletkeztető ügyletet kötni a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvényben foglalt szabályok alapján lehet.
(2) Az Önkormányzat az e rendelet 87. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvényben foglalt mértéket.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetését a folyószámla hitel fenntartásával fogadja el. Az év közben megszűnő folyószámla-hitel újbóli beszerzésének lebonyolítására és a hitelszerződés megkötésére a Polgármester jogosult.
 
  12. A költségvetési többlet évközi hasznosítása
 
89. § A kincstár típusú finanszírozási rendszer – a szabad források betétként történő elhelyezése érdekében – megköveteli az azonnali döntést. A lekötésekre a döntési jogot a Képviselő-testület a Polgármesterre ruházza át, a Pénzügyi Bizottság utólagos tájékoztatása mellett. A kincstári típusú finanszírozási rendszer működésének eredményeként a szabad források betétként történő elhelyezéséből származó többletbevétel 50 %-a az intézményekhez póttámogatásként visszaszármaztatásra kerül.
 
  13. A behajthatatlan követelések kezelése
 
90. § Behajthatatlan fizetési kötelezettség mérséklése, illetve elengedése tárgyában 500 000,- Ft-ig terjedő egyedi értékhatárig a Polgármester dönt.
91. § 500.000,- Ft-tól 1.000.000,- Ft egyedi értékhatárig a Pénzügyi Bizottság, és a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság dönt a fizetési kötelezettség mérsékléséről, illetve elengedéséről, 1.000.000,- Ft egyedi értékhatárt meghaladó esetben a döntés joga a Képviselő-testületet illeti meg.
 
  14. Vegyes rendelkezések
 
92. § Képviselő-testület kötelezi a Polgármesteri Hivatalt, hogy folyamatosan ellenőrizze az intézmények költségvetésének végrehajtását. A Polgármester az Önkormányzat gazdálkodásának első félévi teljesítéséről szeptember 15-ig, míg a három negyedéves helyzetéről a költségvetési koncepciójához kapcsolódóan tájékoztatja a Képviselő-testületet.
93. § A Jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet, valamint a külön törvény szerinti, könyvvizsgálói záradékkal ellátott, egyszerűsített tartalmú – az Önkormányzat és Intézményei adatait összevontan tartalmazó – éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány-kimutatást, eredmény kimutatást a Polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig a Képviselő-testület elé terjeszti. A Képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.
94. § Polgármesteri Hivatal a költségvetési szerveket és a nemzetiségi önkormányzatokat is magában foglaló önkormányzati szintre összesített időközi költségvetési jelentést állít össze:
a) I-III. hónapról április 20-ig,
b) I-VI hónapról július 20-ig,
c) I-IX hónapról október 20-ig,
d) I-XII. hónapról a tárgyévet követő év január 20-ig,
melyet a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága felé továbbit.
95. § Évközi mérlegjelentés készítésének időpontjai:
 
a) első és harmadik negyedévre vonatkozóan tárgynegyedévet követő hó 20. napja,
b) második és negyedik negyedévben a féléves, illetve éves beszámoló benyújtásával egyező időpont,
c) gyorsmérleg jelentést a tárgynegyedévet követő 40 napon belül.
96.  § A Polgármester pótköltségvetést köteles készíteni, ha az év végére várható hiány meghaladja az általános tartalék mértékét, vagy a saját többletbevétel eléri a költségvetési főösszeg 3 %-át.
 
  15. Záró rendelkezések
 
97.  § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 
 
                     Geiger Ferenc                                                 Szimoncsikné dr. Laza Margit
                       polgármester                                                                          jegyző
 
Záradék
A rendelet 2012. február 3-án kifüggesztésre került.
 
Budapest, 2012. február 3.
 
                                   A jegyző nevében eljáró:
 
                                                                                              Vittmanné Gerencsér Judit
                                                                                         szervezési és ügyviteli osztályvezető
 
Záradék
A rendelet 2012. február 12-én kihirdetésre került.
 
Budapest, 2012. február 12.
 
                                   A jegyző nevében eljáró:
 
                                                                                              Vittmanné Gerencsér Judit
                                                                                   szervezési és ügyviteli osztályvezető

3/2012.(II.12.) önkormányzati rendelet 1 - 24. sz. mellékletei

3/2012.(II.12.) önkormányzati rendelet 25. sz. melléklete