Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat képviselő-testületének 41/2012.(IX.21.) önkormányzati rendelet a Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozásáról

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
41/2012. (IX.21.) önkormányzati rendelete
a Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozásáról
(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt)

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 58/B. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozása, szervezete
 
1.§ (1) Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: az Önkormányzat) Helyi Szociálpolitikai Kerekasztalt (a továbbiakban: Kerekasztal) hoz létre.
 
(2) A Kerekasztal szakmai testületi fórum.
 
(3)[1] A Kerekasztal szavazati joggal rendelkező tagjai:
a) az Önkormányzat Polgármestere,
b) az Önkormányzat szociális területért felelős Alpolgármestere,
c) a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke,
d) [2]Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézményének (a továbbiakban: XXIII. kerületi SZGYI) a vezetője,
e) [3]a XXIII. kerületi SZGYI Család- és Gyermekjóléti Központ vezetője,
f) [4]a XXIII. kerületi SZGYI Gondozó Szolgálat vezetője,
g) [5]A XXIII. kerületi SZGYI Bölcsőde vezetője,
h) az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Humán-közszolgáltatási Osztályának (a továbbiakban: az Osztály) vezetője.
 
(4)[6] A Kerekasztal üléseire tanácskozási joggal rendelkező állandó meghívott tagjai:
a) az Erzsébeti-Soroksári Mozgássérültek Egyesületének Elnöke,
b) Baptista Szeretetszolgálat Lehetőségek Háza Szociális Szolgáltató Intézmény vezetője,
c) Kéznyújtás a Rászorultakért Alapítvány Grassalkovich úti Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállásának intézményvezetője,
d) „Bizalom” Erzsébeti-Soroksári Nagycsaládosok Egyesület Elnöke,
e) Pacsirta Klub Egyesület Elnöke,
f) az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Rendészeti Osztályának vezetője,
g) Názáret Otthon vezetője,
h) ALFA Karitatív Egyesület Budapesti Utcai Gondozó Szolgálat vezetője.
 
(5) A (4) bekezdésben meghatározott személyeket akadályoztatásuk esetén az általuk megbízott személy is képviselheti az ülésen.
 
(6) A Kerekasztal ülését a Polgármester vezeti, aki egyben a Kerekasztal elnöke is. A Polgármester akadályoztatása esetén feladatait az Alpolgármester látja el.
 
(7) A Kerekasztal működésével kapcsolatos szervezési és ügyviteli feladatok ellátásáról, különösen a tanácskozásról készült jegyzőkönyv vezetéséről az Osztály vezetője gondoskodik.
 
2. Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal feladata
 
2.§ (1) A Kerekasztal feladata a Szolgáltatástervezési Koncepció (a továbbiakban: a Koncepció) Képviselő-testületi elfogadását követően, az abban meghatározott feladatok megvalósításának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése,
(2) A Kerekasztal az (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében megvizsgálja
a) az egyes ellátotti csoportok helyzetének változásait a Koncepcióban meghatározott feladatok időarányos teljesítésével,
b) a Koncepció végrehajtása érdekében elfogadott döntések megvalósulását, valamint
c) a Koncepcióban kitűzött és elért eredményeket.
 
(3) A Kerekasztal, az Elnök útján javaslattal élhet a Képviselő-testület felé az ellátások költséghatékonyabb biztosítását eredményező intézkedések megtétele érdekében.
 
(4) A Kerekasztal a Koncepció tartalmának két évenkénti felülvizsgálata érdekében  előzetes  egyeztetési, véleményeztetési eljárást folytat le.
 
3. A Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal működése
 
3.§ (1) A Kerekasztal alakuló ülését a Koncepció elfogadását követő három hónapon belül össze kell hívni. Az alakuló ülés dönt a Kerekasztal Ügyrendjéről. Az Ügyrend elfogadásához, módosításához egyszerű szótöbbség szükséges.
 
(2) A Kerekasztal szükség szerint, de évente legalább egy ülést tart. A Kerekasztal ülései nyilvánosak.
 
(3) A Kerekasztal ülésén szavazati joggal rendelkező tagok döntéseikről, javaslataikról határozati formában döntenek. A Kerekasztal határozatképes, ha legalább 5, szavazati joggal rendelkező tag jelen van. Az érvényes határozathoz a jelen lévő, szavazati joggal rendelkező résztvevők egyszerű szótöbbsége szükséges.
 
(4) A Kerekasztal Ügyrendjében bővítheti a tanácskozási joggal meghívottak körét.
 
(5) A Kerekasztal tagjait díjazás nem illeti meg, működéssel kapcsolatos egyéb költségeket az önkormányzat költségvetésében kell biztosítani.
 
(6) A Kerekasztal minden év májusában az előző évben végzett tevékenységéről, valamint kétévente a Koncepció felülvizsgálata keretében a meghatározott feladatok időarányos végrehajtásáról, és az elvégzett tevékenységéről tájékoztatja a Képviselő-testületet.
 
4. Záró rendelkezések
 
4.§ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
 
 
 
            Geiger Ferenc s.k.                                                            dr. Laza Margit s.k.
                polgármester                                                                             jegyző

 

[1] Módosította a 15/2016.(V.20.) önkormányzati rendelet 35. § Hatályos: 2016. május 21-től
[2] Módosította a 12/2017.(IV.21.) önkormányzati rendelet 25. § Hatályos: 2017. április 28-tól
[3] Módosította a 12/2017.(IV.21.) önkormányzati rendelet 25. § Hatályos: 2017. április 28-tól
[4] Módosította a 12/2017.(IV.21.) önkormányzati rendelet 25. § Hatályos: 2017. április 28-tól
[5] Módosította a 12/2017.(IV.21.) önkormányzati rendelet 25. § Hatályos: 2017. április 28-tól
[6] Módosította a 14/2015.(III.27.) önkormányzati rendelet 1. § Hatályos: 2015. március 28-tól