Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 52/2012.(XII.21.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
52/2012.(XII.21.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról
(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt)

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.  § A rendelet hatálya kiterjed arra a környezethasználóra, aki Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) illetékességi területén az engedélyhez kötött környezethasználata során a környezet terhelésével járó anyagot bocsát a környezetbe (a továbbiakban: kibocsátó).

A talajterhelési díj meghatározásának módja

2. § A talajterhelési díj összegét a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: törvény) 12. § (2) bekezdése szerint megállapított díjalap, az ugyanezen törvény 12. § (3) bekezdésében meghatározott egységdíj, és a területérzékenységi szorzó (Soroksár közigazgatási területén egységesen 1,5) szorzata határozza meg (éves díjalap x 1200 Ft/m3 x 1,5).
 
Mentességek

3. § (1) Mentesül a talajterhelési díjfizetési kötelezettség alól az a természetes személy, aki
a)  egyedül él, és kizárólag özvegyi, öregségi nyugdíj ellátásban, rehabilitációs, vagy időskorúak járadékában részesül,
b) egyedül él, és a bevallás időpontját megelőző évben szerzett összes nettó jövedelme alapján számított egy havi átlagjövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét,
c) a saját és a vele közös háztartásban élőknek a bevallás időpontját megelőző évben szerzett összes nettó jövedelme alapján számított egy havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét,
(2) Mentesül egy évig a talajterhelési díjfizetési kötelezettség megfizetése alól, az a kibocsátó, aki a megépült közcsatorna átadását követő egy éven belül ráköt a közcsatornára. Ezen időtartamba a törvényben biztosított 90 napot is be kell számítani.
(3) Nem köteles talajterhelési díjat fizetni az a kibocsátó, akinek az ingatlana előtt a közcsatorna kiépítésre került, de  arra  rákötni nem tud,  mert
a) a gravitációs csatornánál jelentkező szintkülönbség miatt a tulajdonosnak házi átemelőt kellene kiépíteni,
b) nem létesült házi bekötőcsonk a gerinccsatorna kiépítésével egyidejűleg,
c) vasúti pálya vagy egyéb idegen műtárgy alatt kellene átvezetni a bekötővezetéket,
d) zártsorú beépítésű ingatlan esetében, ha a házon vagy pincehelyiségen keresztül kellene rákötni a közcsatornára.
(4) Az (1)–(3) bekezdésekben foglalt mentességeket a bevallás szabályszerű kitöltésével, a megfelelő igazolások és a jogosultsággal rendelkező tervezői szakvélemény csatolásával lehet érvényesíteni.

           Eljárási szabályok

4. § (1) A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania és bevallania az Önkormányzat által rendszeresített formanyomtatványon a tárgyévet követő év március 31-éig. 
(2) Ha a kibocsátó több ingatlannal vagy telephellyel rendelkezik, bevallásában az adatokat ingatlanonként, telephelyenként kell feltüntetnie.
 (3) A talajterhelési díj megfizetésének kötelezettsége a tényleges kibocsátót terheli abban az esetben is, ha a fogyasztásmérő (vízóra) nem az ő nevén van. Több tényleges kibocsátó esetén a talajterhelési díjat a vízdíjfizetés arányában kell megfizetni.
(4) A talajterhelési díjat egy összegben, a tárgyévet követő év március 31-éig kell megfizetni.
(5) A talajterhelési díjfizetési kötelezettség a vízvezeték-hálózatra történő rácsatlakozás (a fogyasztásmérő üzembe helyezésének) napján keletkezik.
(6) A talajterhelési díjfizetési kötelezettség megszűnik a vízvezeték-hálózatról történő vízfogyasztás megszüntetése (a fogyasztásmérő leszerelése) napján, valamint a közcsatorna-hálózatra történő rákötés napján.
(7)[1] Mérési lehetőség hiányában a talajterhelési díj alapja a szolgáltatott vagy egyedi vízbeszerzés esetében napi 31 liter/fő átlaggal számított víz mennyiség.


Adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok

5. § (1) A közszolgáltató az önkormányzati adóhatóság megkeresésére köteles 15 napon belül, díjmentesen nyilvántartása alapján adatot szolgáltatni a
a) a szolgáltatott víz m3-ben megjelölt éves mennyiségéről,               
b) az ivóvíz vezeték meghibásodása következtében elszivárgott víz m3-ben megjelölt éves mennyiségéről,
c) az állami tulajdonú víziközmű igénybevételével összefüggő locsolási kedvezményről szóló, 8/2000. (X. 18.) KöViM rendelet alapján locsolásra felhasznált víz m3-ben megjelölt mennyiségéről,
d)az önkormányzati adóhatóság részére a kibocsátó személyének megállapításához szükséges adatokról,
e) adott ingatlan esetében a csatornahálózatra való rákötés időpontjáról.

 
A talajterhelési díj felhasználása

6. § (1) A talajterhelési díj Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Környezetvédelmi Alapjának bevételét képezi, amelyet az önkormányzati adóhatóság „Talajterhelési díj” beszedési számlájára kell megfizetni.
(2) A bevétel a törvény 21/B. § (2) bekezdésében meghatározottakra használható fel. 
(3) A (2) bekezdés szerinti felhasználásnak minősül különösen a csatornázás, a szennyvíztisztítás, a vízbázisvédelem, a tartós környezetkárosodások kármentesítése, a potenciális és a tényleges szennyező források szennyezésének megelőző, illetve utólagos műszaki védelme.

Záró rendelkezések


7. § (1) E rendelet 2013. február 1-jén lép hatályba.
  (2) Hatályát veszti Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának a talajterhelési díjról szóló 48/2004. (VI. 18.) rendelete, valamint az ezt módosító  69/2004. (XII.19.), 9/2005. (II. 04.), 24/2005. (VI. 19.) és a 6/2009.(I.30.) rendelet.   
(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/ irányelvnek való megfelelést szolgálja.
      
 
 
 
 
            Geiger Ferenc s.k.                                                                 dr. Laza Margit s.k.                                                                
              polgármester                                                                                    jegyző                                                                                         


 

[1] Beiktatta a 37/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelet 1. § Hatályos: 2017. január 1-től