Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről

Rendelet egységes szerkezetben
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelete
a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről
(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt)
 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

I. Általános rendelkezések

 

1. (1) Jelen rendelet célja, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a helyi civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, növelése, az önkormányzattal való partneri kapcsolat előmozdítása érdekében, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) előírásainak megfelelően szabályozza a helyi civil szervezetek támogatását.
(2) Az Önkormányzat elismeri és megbecsüli a civil szervezetek helyi közéletre gyakorolt hatását és támogatja a kultúra, a közművelődés, a hagyományok ápolása, az oktatás-nevelés, a szociális és karitatív tevékenység, az arra rászorulók megsegítése, az egészséges életmód, a sportolás feltételeinek megteremtése, a természeti és épített környezet megóvása, a közrend és vagyonvédelem, az esélyegyenlőség megteremtése terén végzett tevékenységét.
(3) Az Önkormányzat anyagi lehetőségeitől függően, pénzügyileg is támogatja az Önkormányzat közigazgatási területén működő, az Önkormányzat céljait elősegítő, a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény alapján Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezetek programjait és működését.
(4) Az esélyegyenlőség elve alapján az Önkormányzat a Magyarországon bíróság által nyilvántartásba vett helyi civil szervezetek részére a pénzügyi támogatást e rendelet keretei között azonos feltételek mellett biztosítja.
 
2. § (1)[1] E rendelet alkalmazásában:
1. működéssel kapcsolatos költség
a) Anyagköltségek
aa) Üzemanyag költségek a szervezet tulajdonában lévő vagy bérelt járművekhez,
ab) Fenntartási-és üzemeltetési anyagok: a működési célt szolgáló bármely berendezés, vagy gép működéséhez szükséges anyagok, számítástechnikai eszközök és egyéb irodai eszközök;
ac) Kesztyű, jelmez, táncosok ruházata, sportmez;
ad) Nyomtatvány, irodaszer;
b) Igénybevett szolgáltatások
ba) Szállítás, rakodás, raktározás költségei;
bb) Irodahelyiség bérleti díja;
bc) Javítás, karbantartás költségei;
bd) Szakkönyvek, előfizetési díjak;
be) Posta, telefon és kommunikációs költségek;
bf) Oktatás, képzés költségei;
bg) Kiadványok előállítási költsége, pályázati költségek).
c) Egyéb szolgáltatások:
ca) Közüzemi díjak (elektromos áram, víz villany, szemétszállítás, gáz, közös költség);
cb) Hatósági, igazgatási – szolgáltatási díjak, illetékek;
cc) Bankköltségek;
cd) Hirdetési és reklámköltségek;
ce) Honlap fenntartás költségei.
d) Kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek, immateriális javak bruttó 100.000,- Ft egyedi értékhatár alatt:
da) Irodai gépek és berendezések;
db) Kommunikációs és prezentációs eszközök;
dc) Biztonsági eszközök;
dd) Irodai és ügyviteli szoftverek.
    
2. számla: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 168. §-ában meghatározott okirat. A számlán szereplő vevő nevének és címének meg kell egyeznie a támogatási szerződésben meghatározott támogatott szervezet nevével és címével.
 
(2) E rendelet alkalmazásában támogatható civil szervezetek:
a) azon társadalmi szervezetek, amelyeket a bíróság nyilvántartásba vett, és az alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják,
b) azon alapítványok (ide nem értve a közalapítványokat), amelyeket a bíróság nyilvántartásba vett, és az alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják,
és amelyek beszámolójukat, valamint közhasznú szervezet esetén a közhasznúsági jelentést az Országos Bírósági Hivatal részére benyújtották, letétbe helyezték.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott civil szervezetek közül nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban az a civil szervezet, amellyel szemben a Knyt. 6. § (1) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenség fennáll.
(4) Nem részesülhet támogatásban az pályázó, akinél a pályázat benyújtását követően keletkezett a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettségét megalapozó körülmény és annak közzétételét elmulasztotta.
(5) Jelen rendelet hatálya nem terjed ki az önkormányzat kötelezően vagy önként vállalt feladatát feladat-ellátási szerződés, közoktatási megállapodás, közművelődési megállapodás, valamint másfajta együttműködési megállapodás alapján átvállaló civil szervezetek, valamint a sportegyesületek támogatására.

 

2. A támogatás feltételei

 

3. § (1) A civil szervezet akkor részesíthető támogatásban, ha közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, és a támogatást olyan pártpolitikától mentes feladatellátásra, valamint a kerülethez kapcsolódó vagy a kerületi lakosokat érintő programok szervezésére kívánja fordítani, amely a kerület lakosságának érdekeit szolgálja.
(2) Az intézményekhez kötődő alapítványok, egyesületek csak abban az esetben részesülhetnek támogatásban, ha az intézményi feladat-megszervezésén, finanszírozásán túl a lakosság számára is elérhető szolgáltatást nyújtanak.
4. § (1) A pénzügyi támogatásban részesíthető tevékenységek a következők:
1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
2. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
3. tudományos tevékenység, kutatás,
4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
5. kulturális tevékenység és ehhez kapcsolódó beszerzés és vásárlás,
6. kulturális örökség megóvása,
7. műemlékvédelem,
8. természetvédelem, állatvédelem, kulturált állattartás népszerűsítése,
9. környezetvédelem,
10. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
11. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
12. emberi és állampolgári jogok védelme,
13. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
14. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
15. közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás,
16. fogyasztóvédelem,
17. rehabilitációs foglalkoztatás,
18. munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése - ideértve a munkaerő-kölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások,
19. euroatlanti integráció elősegítése,
20. közhasznú szervezetek számára biztosított, csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások;
21. ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység,
22. a közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység,
23. rendezvények szervezése,
24. máshová nem sorolható egyéb tevékenység.
(2) [2]Az önkormányzati támogatás a támogatási szerződésben megjelölt támogatásban részesített tevékenység folytatásához szükséges költség (működéssel kapcsolatos költség) biztosítására is felhasználható. Kizárólag működési célú támogatásban civil szervezet nem részesíthető.
(3) Nem nyújtható támogatás a kérelmezőnek, ha azt üzleti-gazdasági tevékenységre kívánja felhasználni.
(4) A civil szervezetek számára kiírt pályázaton elnyert összeg sem részben, sem egészben tovább nem adható (a továbbiakban: továbbtámogatás). Továbbtámogatás bizonyítottsága esetén az ilyen módon átadott összeget a támogatási szerződés szerinti támogatottnak 8 munkanapon belül, egy összegben vissza kell fizetnie a Polgármesteri Hivatal Házipénztárába.

 

 3. A támogatás forrása

 

5. § Az Önkormányzat éves költségvetési rendeletében külön rovaton elkülönített civil alapból biztosítja a civil szervezetek részére nyújtható, vissza nem térítendő pénzügyi támogatás keretösszegét.

 

4. A pénzügyi támogatás felhasználása

 

6. § (1) A támogatási szerződés aláírását követő 15 munkanapon belül az önkormányzat a támogatás összegét a civil szervezet számlájára átutalja.
(2) A támogatás csak a támogatási szerződésben megjelölt és meghatározott célra használható fel.

 

5. A pénzügyi támogatás elszámolása

 

7. §[3] (1) A civil szervezet a támogatás összegének felhasználásáról – a támogatási szerződésben meghatározott módon – a tárgyévet követő január 31-éig köteles elszámolni a 4. számú mellékletben meghatározott elszámoló lap hiánytalan kitöltésével, és annak alapjául szolgáló számlák és bizonylatok másolatainak benyújtásával. Az elszámoláshoz szakmai beszámolót is kell csatolni.
(2) A támogatás felhasználását a polgármester a jegyző útján – a bemutatott számla/számlák alapján – a tárgyévet követő év február 15-éig ellenőrzi. Az ellenőrzés eredményéről a tárgyévet követő márciusi rendes testületi ülésén írásban tájékoztatja a Képviselő-testületet
(2a) Az ellenőrzési kötelezettség során a támogatott civil szervezetek 10%-ánál tételes helyszíni ellenőrzést kell tartani. Az ellenőrizendő szervezeteket a Képviselő-testület a pályázat elbírálásával egyidejűleg jelöli ki. Az így kijelölt szervezet köteles együttműködni az ellenőrzést végző személlyel.
(3) Jogszerűen kizárólag csak a támogatás évében kiállított számlák fogadhatók el. A pénzügyi elszámolás keretében a támogatás felhasználásához kapcsolódó számlák eredeti példányára rá kell vezetni, hogy „……Ft … számú Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatával kötött támogatási szerződés terhére elszámolva.”, majd el kell látni a képviselő vagy meghatalmazottja aláírásával és dátummal. A számlát/számlákat ezt követően le kell másolni, majd a másolatokra rá kell írni, hogy „A másolat az eredetivel mindenben megegyezik”, valamint el kell látni a képviselő vagy meghatalmazottja aláírásával és dátummal.
(4) Amennyiben a benyújtott elszámolás alapján megállapítható, hogy nem a támogatási szerződésben foglalt célnak megfelelően történt a kapott támogatás vagy egy részének felhasználása, a támogatott köteles a Képviselő-testület felszólításától számított 8 munkanapon belül a Polgármesteri Hivatal Házipénztárába visszafizetni a kifizetett támogatás nem megfelelően felhasznált részét.
(5) Amennyiben az elszámolás nem e rendeletben meghatározott módon történt, vagy az elszámolás nem a 7.§ (1) bekezdésében foglalt határidőn belül került benyújtásra, a támogatott köteles a Képviselő-testület felszólításától számított 8 munkanapon belül a Polgármesteri Hivatal Házipénztárába visszafizetni a kifizetett támogatás teljes összegét.
(6) Azonnali visszafizetési kötelezettség teljesítésére részletfizetési kedvezmény nem adható.
 
 
6. A pályázat meghirdetése, benyújtása

 

8. § (1) Civil szervezet pénzügyi támogatást e rendelet keretei között, pályázat benyújtásával igényelhet.
(2) A pályázati felhívást a Soroksári Hírlap tárgyévi [4]április számában és az Önkormányzat honlapján kell közzétenni.
(3) A pénzügyi támogatást igénylő civil szervezet a 4. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenységek közül egyidejűleg csak egy célfeladat önkormányzati támogatására pályázhat.
9. § (1) A pénzügyi támogatás iránti pályázatot a jelen rendelet 2. melléklete szerinti Űrlapon a tárgyév [5]június 15. napjáig kell benyújtani a polgármester titkárságára. A határidőn túl beérkezett pályázatokat – a határidő túllépésre való tekintettel – el kell utasítani.
(2) A pályázathoz mellékletként csatolni kell:
a) a civil szervezet létesítő okiratának (alapszabály, alapító okirat) másolatát, amelyen a szervezet képviselője vagy meghatalmazottja büntetőjogi felelősségvállaló nyilatkozatával igazolja, hogy a szervezet – a támogatás benyújtásakor – az okiratban foglaltak szerint működik,
b) a civil szervezet döntéshozó szerve (taggyűlés, kuratórium) üléséről készült azon jegyzőkönyv vagy határozat kivonatának másolatát, amely a pályázat benyújtására vonatkozó döntést és a megvalósítani kívánt célt tartalmazza,
c) e rendelet 1. melléklete szerinti Adatlap kitöltött példányát,
d) a Knyt. 6. § (1) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségi, vagy annak hiányáról szóló nyilatkozatot,
e) a Knyt. 8. § (1) bekezdésében meghatározott érintettség fennállásáról vagy annak hiányáról szóló nyilatkozatot, érintettség esetén a közzététel iránti kérelmet,
f) a bírósági nyilvántartásba vételt és a beszámoló, valamint közhasznú szervezet esetén a közhasznúsági jelentés letétbe helyezését igazoló dokumentumot.
(3) A pályázat hiányos benyújtása esetén a pályázót írásban fel kell hívni, hogy a hiányt a felhívás kézbesítésétől számított 8 munkanapon belül pótolja. Amennyiben a pályázó a hiánypótlási felhívásnak a megadott határidőig nem tesz eleget, a támogatás iránti kérelmet a rendelkezésre álló adatok alapján kell elbírálni.
(4) A (2) bekezdés d)–f) pontjaiban meghatározott nyilatkozatot, kérelmet és igazolást hiánypótlás keretében benyújtani nem lehet. Ezen dokumentumok csatolása nélkül a pályázat érvénytelen.
(5)[6] Az (1) bekezdéstől eltérően 2020. évben a pályázatokat 2020. július 25. napjáig kell benyújtani. A pályázatokról a Képviselő-testület 2020. augusztus 15-ig dönt.

 

7. A pályázati döntés előkészítése

 

10. § A pályázatok szakmailag megalapozott elbírálásának előkészítésében a Képviselő-testület kabinet által kijelölt bizottságai vesznek részt.

 

8. A pályázat elbírálása
 
11. § (1) A civil szervezet pénzügyi támogatásáról a Képviselő-testület dönt.
(2) A támogatás odaítéléséről szóló határozat tartalmazza:
a) a támogatott civil szervezet megnevezését,
b) a támogatás felhasználásának a pályázati Űrlap adatai alapján meghatározott pontos célját.
c) a támogatás összegét.
(3) A Képviselő-testület döntését követően a támogatottal a jelen rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződést kell kötni.

 

9. A pályáztatás nyilvánossága

 

12. § (1) A civil szervezet részére biztosított támogatásról a döntés követő 60. napig tájékoztatót kell közzé tenni a Soroksári Hírlapban, valamint az Önkormányzat honlapján.
(2) A tájékoztatónak tartalmaznia kell:
- a támogatott szervezet megnevezését,
- a támogatás célját,
- a támogatás összegét, továbbá
- a támogatási program megvalósítási helyét.

 

10. Záró rendelkezések

 

 

13. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépését követően kiírt pályázatokra kell alkalmazni.
(2) Hatályát veszti Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzatának a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 25/2005. (VI. 19.) Ök. rendelete, valamint az ezt módosító 33/2006. (XI. 17.) Ök. rendelet, a 17/2008. (III. 28.) Ök. rendelet és a 19/2009. (II. 20.) Ök. rendelet.
 
 
 
          Bese Ferenc s.k.                                                                       dr. Szabó Tibor s.k.
            polgármester                                                                                 jegyző

 

[1] Módosította a 10/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelet 2. § Hatályos: 2014. április 26-tól
[2] Módosította a 10/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelet 2. § Hatályos: 2014. április 26-tól
[3] Módosította a 10/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelet 3. § Hatályos: 2014. április 26-tól
[4] Szövegrészt módosította a 28/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés Hatályos: 2020. július 15-től
[5] Szövegrészt módosította a 28/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés Hatályos: 2020. július 15-től
[6] Beiktatta a 28/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdés Hatályos: 2020. július 15-től