Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012.(II.24.) önkormányzati rendelete a kerületi Környezetvédelmi Alapról

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2012.(II.24.) önkormányzati rendelete
a kerületi Környezetvédelmi Alapról

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 58. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §
 
(1)     Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete környezetvédelmi feladata-ellátásának elősegítése érdekében kerületi Környezetvédelmi Alapot hoz létre és működtet.
 
(2)   A kerületi Környezetvédelmi Alap bevételeire a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 58. § (2) bekezdése az irányadó.

(3)    A kerületi Környezetvédelmi Alap felhasználásáról - a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslatára - az éves költségvetési rendeletben, míg a tényleges felhasználásról az éves zárszámadás elfogadásával a Képviselő-testület dönt.
 
2. §
 
(1)     A kerületi Környezetvédelmi Alap bevételeit kizárólag a kerületi környezetvédelmi célokra szabad felhasználni.

(2)     A környezetvédelmi célok különösen:
a)      a környezet védelmét megalapozó tanulmányok, tervek készítése,
b)      a környezettudatos szemlélet szélesítése, elmélyítése,
c)      a környezeti károk megelőzése, mérséklése és felszámolása,
d)     a természeti és az épített környezeti értékek megőrzése, átörökítése,
e)      a kulturált környezet megteremtését és fenntartását célzó intézkedések támogatása.

(3) A talajterhelési díjból származó bevétel a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. tv. 21/B. § (2) bekezdésében meghatározottakra használható fel.

(4)  A kerületi Környezetvédelmi Alap bevételeiből kell fedezni annak kezelési költségét.

3. §

(1)   E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 
(2)   Hatályát veszti a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának a kerület Környezetvédelmi Alapjáról szóló 70/2004. (XII. 19.) rendelete.
 
 
 
 
     Geiger Ferenc                                            Szimoncsikné dr. Laza Margit
                  polgármester                                                                jegyző
 
 
Záradék
A rendelet 2012. február 15-én kifüggesztésre került.
 
Budapest, 2012. február 15.
 
A jegyző nevében eljáró:
 
 
Vittmanné Gerencsér Judit
     Szervezési és ügyviteli osztályvezető
 
 
Záradék
A rendelet 2012. február 24-én kihirdetésre került.
 
Budapest, 2012. február 24.
 
A jegyző nevében eljáró:
 
 
Vittmanné Gerencsér Judit
     Szervezési és ügyviteli osztályvezető
 
 
  
INDOKOLÁS
a kerületi Környezetvédelmi Alapról szóló rendelet-tervezethez
 
 
I.                   Általános indokolás
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete – élve a jogszabály adta lehetőségekkel – a 70/2004. (XII.19.) számú önkormányzati rendelettel, létrehozta a kerületi Környezetvédelmi Alapot (továbbiakban: Alap). Jelen rendelet az Alap megtartását, továbbműködtetését irányozza elő, figyelemmel az időközben megváltozott jogszabályi környezetre.

II.                Részletes indokolás
 
  1. 1. §
A rendelet 1. § (2) bekezdése utal a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 58. § (2) bekezdésére, mely tételesen felsorolja, hogy a Környezetvédelmi Alap bevételei milyen forrásból származhatnak (a települési önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege, az illetékes környezetvédelmi hatóság által a települési önkormányzat területén jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok összegének harminc százaléka, a környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott része, a települési önkormányzat bevételeinek környezetvédelmi célokra elkülönített összege és egyéb bevételek).
 
Az Alap bevételeinek felhasználására a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tesz javaslatot, mely javaslat alapján, az éves költségvetési rendelet elfogadásával a Képviselő-testület dönt. Az Alap felhasználásáról az éves zárszámadás elfogadásával a Képviselő-testület dönt.
 
  1. 2. §
A rendelet 2. § (2) bekezdése, figyelemmel a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. rendelkezéseire kategorizálva meghatározza azokat a környezetvédelmi célokat, mely célok megvalósításához, eléréséhez az Alap bevételei felhasználhatók.  Így a bevételek tanulmányok, koncepciók, tervek készítésére, humán infrastruktúra fejlesztésére, károk mérséklésére, megszüntetésére, megelőzésére, értékek megmentésére, megőrzésére, népszerűsítésre és a környezet kulturáltságát javító (pl.: fásítási – virágosítási akciók szervezése, őshonos növényanyag kiültetése, utcabútorok cseréje, kihelyezése, stb.) intézkedések támogatására fordíthatók.
A rendelet  a talajterhelési díjból származó bevétel felhasználására vonatkozóan figyelembe veszi a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. tv. 21/B. § (2) bekezdésében foglaltakat, mely szerint „A települési önkormányzat – a fővárosban a kerületi önkormányzat – a talajterhelési díjból származó bevételt – a (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel.”
 
  1. 3. §
A rendelet 3. §-a a hatályba léptetésről és az azzal egy időben szükséges hatályon kívül helyezésről rendelkezik.