Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 33/2012.(VII.13.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének feltéte

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának
33/2012.(VII.13.) rendelete
az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének feltételeiről
(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt)
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a (2) bekezdésben, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 36. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá a [1]Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bekezdés 9. pontjában és a 23. § (5) bekezdés 14. pontjában biztosított feladatkörében eljárva az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének feltételeiről a következőket rendeli el:
I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
 
  1. A rendelet hatálya

1.§ (1)[2] A rendelet hatálya a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat (a        továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló          helyiségekre (a továbbiakban: helyiség) terjed ki a (2) és a (2a) bekezdésben foglaltak,         valamint az önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági földterületen fennálló            felépítmények kivételével.

(2) A bérbeadás tekintetében az Önkormányzat tulajdonában lévő és e rendelet hatályba lépésekor az önkormányzat költségvetési szerve (intézménye) által használt helyiségek bérbeadásának feltételeit a költségvetési szerv (intézmény) vezetője – az Önkormányzat vagyonára vonatkozó rendeletben meghatározott szabályok alkalmazásával – saját hatáskörben határozza meg.

(2a)[3] Az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmények által    használt helyiségek bérbeadásának feltételeit az önkormányzat vagyonára vonatkozó        rendeletben meghatározott szabályok alkalmazásával a Soroksári Intézményellátó        Központ vezetője saját hatáskörben határozza meg. 

(3) Tulajdoni igény alapján indult bírósági eljárással érintett helyiség bérbeadására a bírói eljárásban hozott jogerős és végrehajtható határozat meghozataláig e rendeletet kell alkalmazni, ha e rendelet hatályba lépésekor az Önkormányzat vagy az Önkormányzat költségvetési szerve a bérbeadó.

(4)   [4]Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ltv.), a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.), és [5]a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

(5)    [6]

(6)   E rendelet alkalmazásában:

a)      nem lakás céljára szolgáló helyiség: az Lt. 91/A.§ 12. pontjában meghatározott fogalom

b)      Átlátható szervezet: [7]a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 3.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott szervezet. 
 
II. FEJEZET
A HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK SZABÁLYAI 
2. A bérbeadói jogok gyakorlása és a bérbeadói kötelezettségek teljesítése
 
2.§ (1)[8]

(2)   A tulajdonosi jogok gyakorlása a bérbeadói jogok gyakorlását, a bérbeadót terhelő kötelezettségek teljesítését, valamint a helyiségek bérbeadására, illetve a bérbeadói hozzájárulásra irányuló eljárás lefolytatását jelenti.
 
3. A bérbeadás célja és módja

3.§ (1) A helyiséget elsősorban a lakosság alapellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltatási, ipari, irodai, az ezekhez szükséges raktározási célra lehet bérbe adni.
(2)   Nem lehet bérbe adni azokat a helyiségeket, amelyek felújításáról, lebontásáról, korszerűsítéséről a Képviselő-testület döntött és az említett munkák megkezdéséig kevesebb, mint 6 hónap van hátra.
 
4.§ (1) Ha az Önkormányzat tulajdonában lévő helyiség megüresedik, dönteni kell a további  hasznosítás módjáról.

(2)   Üres helyiségnek minősül a helyiség, ha a helyiség bérletére kötött határozatlan vagy határozott idejű bérleti jogviszony megszűnik és a helyiség önkormányzat által történő birtokbavételére is sor került.

(3)   Üres helyiséget jogszabályba ütköző, továbbá olyan tevékenység végzésére sem lehet bérbe adni, amely ellentétes az Önkormányzat érdekeivel.
 
5.§ (1) Üres helyiségek árverés útján adhatók bérbe az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról szóló 43/2011. (XI.18.) rendeletben (a továbbiakban: Vagyonrendelet) foglalt árverés szabályai szerint.

(2)   Nincs szükség árverés kiírására, ha
a.)    a helyiségre az Önkormányzatnak, az önkormányzat szervének, intézményének, gazdasági társaságának van szüksége,
b.)    a helyiségre meghatározott szervet megállapodás vagy jogszabály alapján bérlőkiválasztási vagy bérlőkijelölési jog illeti meg,
c.)    a helyiség cserehelyiség biztosításául szolgál,
d.)   ha a bérlő bérleti jogát átruházza,
e.)    arra a szomszédos helyiség indokolt bővítése céljából van szükség,
f.)     [9]a helyiséget a hasznosításra kijelölt időtartamon belül 3 egymást követő alkalommal nem sikerül árverés útján bérbe adni, vagy több mint 1 éve nincs hasznosítva,
g.)    a bérleti jogviszony lejártát megelőzően a bérlő legalább 90 nappal kérelemmel fordul a döntésre hatáskörrel rendelkező szerv felé, hogy a helyiséget tovább bérelné.

(3)   [10]
 
4. A helyiségbérleti szerződés megkötése
 
6.§ (1) A helyiségbérleti szerződést csak természetes személlyel vagy átlátható szervezettel köthető.

(2)   A helyiség bérletére vonatkozó szerződést azzal kell megkötni:
a)      aki az üres helyiség bérleti jogát árverés útján nyerte el, a nyertes visszalépése esetén pedig aki a második legmagasabb összegű ajánlatot tette,
b)      aki az Lt. rendelkezései alapján cserehelyiségre jogosult, vagy aki a bérbeadóval másik helyiség biztosításában állapodik meg,
c)      akire a bérlő a helyiség bérleti jogát – a bérbeadó hozzájárulásával – átruházta,
d)     akit a bérlőkiválasztási vagy bérlőkijelölési joggal rendelkező szerv meghatározott,
e)      akinek a helyiség bérbeadására árverés nélkül került sor.

(3)   Az Lt-nek és e rendeletnek a bérbeadásra és a bérbeadói hozzájárulásra vonatkozó szabályai a bérleti szerződésnek akkor is a tartalmát képezik, ha a szerződésben nem szerepelnek.

(4)   A feleknek a fennálló szerződéstől eltérő megállapodását és a bérbeadói hozzájárulást, valamint annak feltételeit a szerződésben írásban rögzíteni kell.

(5)   [11]A helyiségbérleti szerződés megkötését követően a közjegyző egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot állít ki, melynek költségei a bérbeadót terhelik.
5. Bérbeadás bérlőtársak részére
 
7.§ (1) A helyiséget – a bérbeadó hozzájárulásával - több bérlő együttesen is bérelheti (a továbbiakban: bérlőtársak)

(2)   A helyiséget [12]további személy részére akkor lehet bérbe adni, ha ebben a bérlő és a leendő bérlőtársa megállapodnak és vállalják az e rendeletben meghatározott feltételek egyetemleges teljesítését.

(3)   Bérlőtársi szerződés olyan helyiségre köthető, amely méreténél fogva erre alkalmas és a bérlőtársak a helyiségben az eredeti célnak megfelelő tevékenységet kívánnak folytatni.

(4)   A leendő bérlőtársnak a bérleti jog megszerzése ellenében, a bérbeadó részére, egyszeri lebonyolítási költséget kell fizetnie, mely a bérleti jogviszony megszűnésekor sem követelhető vissza. A lebonyolítási költség díja 50.000 Ft. 

(5)   A bérlőtársi jogviszony akkor szűnik meg, ha a felek az általuk használt helyiségre vonatkozó bérlőtársi megállapodást felbontják.

(6)   A már fennálló bérlőtársi jogviszony esetén újabb bérlőtárssal a felek megállapodása alapján csak akkor lehet szerződést kötni, ha az újabb bérlőtárs az e rendeletben előírt valamennyi feltétel teljesítését vállalja.

 
6. A bérbeadás időtartama

8.§       Helyiséget határozatlan vagy határozott időre, 6 hónaptól 60 hónapig terjedő időtartamra lehet bérbe adni.
 
 
7. Megállapodás a helyiség bérleti díjában
 
9.§[13]
(1)       A bérleti szerződés megkötésekor a Képviselő-testület által külön határozatban megállapított díjtáblázat szerint kell a helyiségbérleti díjban megállapodni a bérlővel. A helyiségbérleti díj összegére a Képviselő-testület évente tesz javaslatot a bérlők felé.

(2)       A Képviselő-testület évente felülvizsgálja a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját övezetenkénti felosztás szerint, valamint az egyes helyiségek bérleti díjának megállapítása során alkalmazandó korrekciós tényezőket és mértéküket.

(3)       A bérlőnek a bérleti díjon felül meg kell fizetnie a helyiség használatához kapcsolódó összes költséget a helyiségbérleti szerződésben foglaltak szerint.

(4)       A Bérbeadó Önkormányzat kizárólag közfeladat ellátása céljából, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben dönthet a helyiségek ingyenes hasznosításáról.  Ebben az esetben a helyiség használatához kapcsolódó összes költség viselése felől, továbbá a közfeladat ellátását meghaladó hasznosítás mértékéig a használat díjáról külön megállapodásban kell rendelkezni.
 
8. A bérlő kötelezettségei
 
10.§ (1) [14]A bérlő saját költségére köteles gondoskodni:
a.)    a helyiségnek az abban folytatni kívánt tevékenységhez szükséges módon való kialakításáról, felszereléséről, berendezéséről,
b.)    a helyiség burkolatának, ajtóinak, ablakainak karbantartásáról, pótlásáról, illetve cseréjéről,
c.)    a helyiséghez tartozó üzlethomlokzat (portál) kirakatrész, védő-(elő)-tető ernyős szerkezet, biztonsági berendezések karbantartásáról,
d.)   a helyiségben folytatott tevékenységgel kapcsolatban felmerülő karbantartásról, pótlásról, illetve cseréről,
e.)    az épület olyan központi berendezéseinek karbantartásáról, amelyeket a bérlő kizárólagosan használ, illetőleg tart üzemben,
f.)     a helyiség, valamint a szerződésben meghatározott közös használatra szolgáló helyiségek és területük tisztántartásáról, illetve a helyiséghez tartozó járdaszakasz napi takarításáról, a tevékenységével összefüggő nem háztartási szemét elszállításáról,
g.)    zajszint betartásáról,
h.)    [15]az általa folytatni kívánt tevékenység megkezdéséhez, folytatásához szükséges engedélyek beszerzéséről.

(2)  Az (1) bekezdésben felsoroltakon kívül bérlői kötelezettségekre a bérbeadó és a  bérlő megállapodása az irányadó.

9. A helyiségbérleti jogviszony megszűnése
 
11.§ (1) A helyiségbérleti jogviszony az Lt. vonatkozó szabályai alapján szűnik meg.

(2) A vonatkozó jogszabályban foglaltakon felül a Bérbeadó részéről rendkívüli felmondásra okot adó körülménynek minősül:
 - ha a Bérlő a helyiséget a szerződéstől eltérően hasznosítja, illetve a bérbeadói   hozzájárulás nélkül más személynek enged használatot, a karbantartási munkákat nem végzi el és ezáltal az ingatlan állagát veszélyezteti vagy
 - ha a Bérlő 2 havi bérleti díjat az előírt határidőre nem fizeti meg.
 
(3)[16]  

(4)[17] A szerződést bármelyik szerződő fél írásban 60 napos felmondási idővel mondhatja fel.
10.A helyiség átadása és visszaadása


12.§ (1) A bérbeadó a helyiséget a bérleti szerződésben megjelölt állapotban, felszereltséggel és időpontban, leltár szerint köteles a bérlőnek átadni.

(2)   A bérlő a helyiséget a bérleti jogviszony megszűnésekor – ha a felek másként nem állapodtak meg – az átadáskori állapotban és felszereltséggel köteles a bérbeadónak visszaadni.

(3)   A bérleti jogviszony megszűnését követően kiürítve át nem adott helyiség használatáért a volt bérlő a használat időtartamára használati díjat tartozik fizetni, amelynek összege a bérleti díjjal megegyező, majd a jogcím nélküli használat kezdetétől számított két hónap elteltét követő
a.)    első félévben az addig megállapított havi bérleti díj kétszeres összege havonta,
b.)    az ezt követő minden újabb félévben pedig az a) pont szerint megállapított használati díj kétszerese.
 
 
III. FEJEZET
A BÉRBEADÓI HOZZÁJÁRULÁS SZABÁLYAI
 
 
11. Hozzájárulás bérleti jog átruházásához és cseréjéhez

13.§ (1) A bérlő az önkormányzati tulajdonú helyiség bérleti jogát a tulajdonos hozzájárulásával írásban foglalt megállapodás alapján másra átruházhatja vagy elcserélheti, amennyiben a bérleti szerződése határozatlan időtartamra szól.

(2) A bérlő a bérleti jog átruházására vagy cseréjére irányuló megállapodást, annak megkötésétől számított 15 napon belül köteles a bérbeadói hozzájárulás megszerzése céljából a bérbeadónak megküldeni. A bérbeadói hozzájárulást írásban kell megadni.

(3) A bérleti jogot megszerző félnek a bérleti jog megszerzése ellenében egyszeri lebonyolítási költséget kell fizetni, mely a bérleti jogviszony megszűnésekor sem követelhető vissza. A lebonyolítási költség díja 50.000 Ft.   

(4)   A bérleti jog átruházására vagy cseréjére vonatkozó megállapodás tartalmazza
a.)    a helyiség címét, alapterületét, az addig fizetett bérleti díjat,
b.)    a bérleti jogot megszerző által folytatni kívánt tevékenység megjelölését,
c.)    a bérleti jogot megszerző nyilatkozatát arról, hogy az átruházás vagy csere ellenértékeként 50.000 Ft lebonyolítási költség megfizetését vállalja bérbeadó részére,
d.)   azt a szerződéses feltételt, miszerint a megállapodás kizárólag önkormányzati hozzájárulás esetén érvényes.

(5)   A bérbeadó a bérleti jog átruházásához csak akkor járul hozzá, ha
a.)    a bérleti jog átvevője által a helyiségben folytatni kívánt tevékenység nem ütközik jogszabályi előírásba, a szakhatóság állásfoglalásába, és nem ellentétes a helyiség hasznosításának céljával,
b.)    az átvevő tudomásul veszi, hogy a helyiség bérleti jogának átvételével a bérlet eddigi jellege nem változik,
c.)    az átvevő vállalja a képviselő-testület mindenkori helyiségbérleti díjra vonatkozó határozata szerinti bérleti díj megfizetését.

(6)   A helyiség bérleti joga csak a főváros területén lévő önkormányzati tulajdonú helyiséggel cserélhető el.

(7)   A helyiség bérleti jogának cseréjére egyebekben az (1) – (5) bekezdésében foglaltak az irányadóak.
 
 
12. Hozzájárulás a helyiség engedélyezettől eltérő célú felhasználásához

14.§ (1) A bérlő a helyiségben csak a bérleti szerződésben megjelölt tevékenységet jogosult folytatni.

(2)    A bérleti szerződésben megjelölttől eltérő tevékenység folytatásához tulajdonosi hozzájárulás szükséges.
13. Bejelentési kötelezettség

15.§ (1) Ha a bérlő feladatát jogutódlás folytán egészben, vagy részben más személy, gazdasági társaság veszi át és a helyiségben az átvett feladatot továbbra is folytatni kívánja, köteles ezt a körülményt a bérbeadónak bejelenteni a feladat folytatásának megkezdése előtt legalább 15 nappal és a bérleti jogviszony folytatására vonatkozó jogosultság elismerését kérni. Határidőben történt bejelentés esetén a bérleti jogviszony folytatására vonatkozó jogosultságot – az átvett feladat ellátásához szükséges mértékben – a bérbeadónak el kell ismernie, változatlan bérleti feltételek mellett.

(2)   Amennyiben az eredeti bérlő tagsági viszonya a jogutódnál megszűnik, úgy a már elismert jogutód köteles az Önkormányzat javára lebonyolítási költséget a bérleti jog átruházásának szabályai szerint megfizetni
 
 
IV. FEJEZET
A HELYISÉGEK ELIDEGENÍTÉSÉNEK SZABÁLYAI

16.§ (1)A helyiség forgalmi értékének megállapítása 3 hónapnál nem régebbi értékbecslés alapján történik, amely tartalmazza az eladásra kerülő helyiség, az épület és a hozzá tartozó jogi helyzetével és műszaki állapotával összefüggő, továbbá a forgalmi érték meghatározását befolyásoló egyéb adatokat.

(2)   A helyiségek vételárát egy összegben vagy részletfizetés útján kell megfizetni.

(3)   Részletfizetés esetén a szerződés megkötésekor a megállapított vételár 50 %-át kell megfizetni.

(4)   [18]Részletfizetés esetén a vételárhátralék 5 éves futamidővel havi egyenlő részletekben fizethető meg, amelyet a mindenkori tárgyévet megelőző év jegybanki átlagkamata terhel.

(5)   [19]Amennyiben részletfizetéssel vásárolják meg az önkormányzati tulajdonú helyiséget, úgy a fennmaradó, ki nem egyenlített vételárhátralék és járulékai erejéig az önkormányzat javára az ingatlan-nyilvántartásban az első ranghelyen elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyezni.

(6)   [20]
 
17.§ [21]A vételár megállapításához a vételárat csökkenteni kell a bérlő által – a bérbeadó engedélyével – a helyiségre fordított és számlával igazolt, meg nem térített értéknövelő beruházások értékével, amennyiben a 10.§ (2) bekezdés szerinti megállapodás erről rendelkezik.”

18.§  Az Önkormányzat tulajdonában lévő üres helyiségeket a Vagyonrendelet szabályai szerinti árverés útján kell értékesíteni.

19.§ (1) Elidegenítés esetén az Önkormányzat köteles az elővásárlási joggal rendelkező bérlő részére eladási ajánlatot küldeni.

(2)   Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
-          a helyiség ingatlan-nyilvántartási és másodadatait [22](címe, hrsz.-a, alapterülete, funkciója)
-          fizetési feltételeket.

(3) Az eladási ajánlatban fel kell hívni a vonatkozó jogszabályban elővásárlási joggal rendelkezőket, hogy a kézhezvételtől számított 30 napon belül nyilatkozzék, hogy az elővásárlási jogával élni kíván-e.

(4)   Az önkormányzati helyiségek megvásárlásakor a vevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy rendelkezik tulajdonszerzési képességgel, továbbá szolgáltatnia kell a tulajdonszerzésének az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéshez szükséges személyi adatokat is.

V. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
 
 
20.§     E rendelet 2012. augusztus 1. napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell.
           

21. § (1) Hatályát veszti a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 30/2004. (IV.23) számú rendelete, valamint az ezt módosító 13/2006. (III.25.) rendelet, a 9/2007. (I.26.) rendelet, a 45/2007. (X.19.) rendelet, 8/2008. (II.29.) és az 5/2009. (I.30.) rendelet.
(2) Hatályát veszti az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló 29/2004. (IV.23.) számú rendelete, valamint az ezt módosító 12/2006. (III.25.) rendelet, a 9/2008. (II.29.) rendelet és a 4/2009. (I.30.) rendelet.,.
 
 
 
 
dr.  Laza Margit s.k.
Geiger Ferenc s.k.
jegyző
polgármester
 


[1] Szövegrészt módosította a 31/2015.(X.23.) önkormányzati rendelet 7. § a) pont Hatályos: 2015. október 24-től

[2] Módosította az 53/2012.(XII.21.) önkormányzati rendelet 3. § Hatályos: 2013. január 1-től

[3] Beiktatta az 53/2012.(XII.21.) önkormányzati rendelet 4. § Hatályos: 2013. január 1-től

[4] Módosította a 16/2013.(IV.19.) önkormányzati rendelet 9. § Hatályos: 2013. április 20-tól

[5] Szövegrészt módosította a 31/2015.(X.23.) önkormányzati rendelet 7. § b) pont Hatályos: 2015. október 24-től

[6] Hatályon kívül helyezte a 31/2015.(X.23.) önkormányzati rendelet 9. § a) pont Hatályos: 2015. október 24-től

[7] Szövegrészt módosította a 31/2015.(X.23.) önkormányzati rendelet 7. § c) pont Hatályos: 2015. október 24-től

[8] Hatályon kívül helyezte a 16/2013.(IV.19.) önkormányzati rendelet 10. § Hatályos: 2013. április 20-tól

[9] Módosította a 31/2015.(X.23.) önkormányzati rendelet 1. § Hatályos: 2015. október 24-től

[10] Hatályon kívül helyezte a 16/2013.(IV.19.) önkormányzati rendelet 10. § Hatályos: 2013. április 20-tól

[11] Beiktatta a 31/2015.(X.23.) önkormányzati rendelet 2. § Hatályos: 2015. október 24-től

[12] Szövegrészt módosította a 31/2015.(X.23.) önkormányzati rendelet 7. § d) pont Hatályos: 2015. október 24-től

[13] Beiktatta a 31/2015.(X.23.) önkormányzati rendelet 3. § Hatályos: 2015. október 24-től

[14] Szövegrészt módosította a 31/2015.(X.23.) önkormányzati rendelet 7. § e) pont Hatályos: 2015. október 24-től

[15] Beiktatta a 31/2015.(X.23.) önkormányzati rendelet 4. § Hatályos: 2015. október 24-től

[16] Hatályon kívül helyezte a 16/2013.(IV.19.) önkormányzati rendelet 10. § Hatályos: 2013. április 20-tól

[17] Szövegrészt módosította a 31/2015.(X.23.) önkormányzati rendelet 7. § f) pont Hatályos: 2015. október 24-től

[18] Módosította a 31/2015.(X.23.) önkormányzati rendelet 5. § Hatályos: 2015. október 24-től

[19] Szövegrészt módosította a 31/2015.(X.23.) önkormányzati rendelet 7. § g) pont Hatályos: 2015. október 24-től

[20] Hatályon kívül helyezte a 31/2015.(X.23.) önkormányzati rendelet 9. § b) pont Hatályos: 2015. október 24-től

[21] Módosította a 31/2015.(X.23.) önkormányzati rendelet 6. § Hatályos: 2015. október 24-től

[22] Szövegrészt módosította a 31/2015.(X.23.) önkormányzati rendelet 7. § h) pont Hatályos: 2015. október 24-től