Budapest Főváros XXIII.kerület Soroksár Önkormányzatának 34/2012.(VII.13.) önkormányzati rendelete a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakról

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
34/2012.(VII.13.) önkormányzati rendelete
a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakról

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 37. § (1) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel a következőket rendeli el:
 
1. § A rendelet hatálya kiterjed Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata közigazgatási területén Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának közútkezelésében levő valamennyi helyi közútra (a továbbiakban: helyi közút).
 
2. § (1) Jelen rendelet alkalmazása során a közút kezelője Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának jegyzője.
(2) A helyi közút területének nem közlekedési célú igénybevételéért, a közutat érintő munkavégzésért, a burkolatbontásért - külön jogszabályban meghatározott eseteket kivéve - igénybevételi díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni, amelynek beszedéséről az eljáró kezelő köteles gondoskodni.
(3) A helyi közút nem közlekedési célú igénybevétele során alkalmazandó díjakat - az (4) bekezdésben foglalt kivétellel - az 1. melléklet tartalmazza.
(4) Azon terület kapcsán, amely e rendelet hatálya alá esik és a helyi közút nem közlekedési célú igénybevétele közterület-használati hozzájárulás alapján történik, a kérelmező nem kötelezhető a helyi közút nem közlekedési célú igénybevételére vonatkozó díj megfizetésére.
(5) A díjat a közútkezelői hozzájárulásban meghatározott módon kell megfizetni.
 
3. § Ez a rendelet 2012. augusztus 1-jén lép hatályba és a hatályba lépése után indult ügyekben kell alkalmazni.
 
 
            Geiger Ferenc                                                          Szimoncsikné dr. Laza Margit
             polgármester                                                                               jegyző
 
Záradék
A rendelet 2012. július 4-én kifüggesztésre került.
 
Budapest, 2012. július 4.
                                               A jegyző nevében eljáró:
                                                                                                   Vittmanné Gerencsér Judit
                                                                                           Szervezési és ügyviteli osztályvezető
 
Záradék
A rendelet 2012. július 13-án kihirdetésre került.
 
Budapest, 2012. július 13.
                                               A jegyző nevében eljáró:
                                                                                                   Vittmanné Gerencsér Judit
                                                                                           Szervezési és ügyviteli osztályvezető
 
1. melléklet a 34/2012.(VII.13.) önkormányzati rendelethez
 
Helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjak
 
Önkormányzati utak kategóriái
 Helyi közút nem közlekedési célú igénybevétele után
fizetendő díj
 Jelzőtáblával jelzett főútvonal, tömegközlekedési útvonal
 100,- Ft/m2/nap + ÁFA
 Minden más út
50,- Ft/m2/nap + ÁFA
 Kerékpárutak, gyalogutak, járdák
50,- Ft/m2/nap +ÁFA


 Figyelembe veendő egyéb szempontok szorzószámai
 Szorzók
 Közút teljes lezárása
2
 

INDOKOLÁS
 
Általános indokolás
 
A helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéért Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának közútkezelője eddig is díjat szedett Budapest Főváros Önkormányzatának rendelete alapján. A Fővárosi Közgyűlés által megalkotott új rendelet azonban csak a Főváros Önkormányzata közútkezelésében lévő utakra vonatkozik, így a megváltozott jogszabályi helyzet indokolttá teszi saját rendelet alkotását erre a szakterületre vonatkozóan.
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 37. § (1) bekezdése szerint a közút területének nem közlekedési célú igénybevételéért – az úttesten kívül végzett közműépítési vagy fenntartási munka kivételével – igénybevételi díjat kell fizetni.
 
Részletes indokolás
 
1.§
 
A rendelet területi hatályát rögzíti. Csak Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának kezelésében lévő utak igénybevétele esetén van lehetőség díjat szedni.
 
2.§
 
A rendelet alkalmazása során a közút kezelőjén a helyi közutak tekintetében – a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 92. § (10) bekezdés b) pontja alapján – a jegyzőt kell érteni.
A közút nem közlekedési célú igénybevétel esetén a hozzájárulás szabályait, illetve a díjfizetési kötelezettséget rögzíti. Ezek a rendelkezések teremtik meg az összhangot a közterület-használati hozzájárulás és a közút nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjak kapcsán.
Az 1. melléklet rendelkezik a fizetendő díjakról, valamint határozza meg a közutak útkategóriába sorolását.
3. §
 
A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdése szerint a jogszabályban meg kell határozni a hatálybalépésének napját, amely a jogszabály kihirdetését követő valamely nap lehet.