Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelete a közterület-felügyeletről

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelete


a közterület-felügyeletről

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 4. pontjában foglalt feladatkörében eljárva – figyelemmel a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (2) és (6) bekezdésére, a 4. § (2) bekezdésére, valamint a 22. § (1) bekezdésére – a következőket rendeli el:

 

1. §

 

(1)   Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a közigazgatási területén lévő közterületek rendjének és tisztaságának védelme, valamint az önkormányzati vagyon védelme érdekében közterület-felügyeletet működtet a Budapest XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeként.

(2) A közterület-felügyelet illetékességi területe kiterjed az Önkormányzat illetékességi területén lévő közterületekre, a Fővárosi Önkormányzattal kötött megállapodás alapján a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában vagy kezelésében Budapest XXIII. Kerületi Önkormányzat közigazgatási határán belül lévő közterületekre, valamint az Önkormányzat tulajdonában, használatában lévő vagyonra.

(3) A közterület-felügyelet szervezetét, jogállását, feladat- és hatáskörét e rendelet, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény, az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény, valamint az Önkormányzat Képviselőtestületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 49/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete határozza meg.

 

2. §

 

(1) A közterület-felügyelet törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott feladatain túl közreműködik az Önkormányzat, illetve az Önkormányzat intézményei és gazdasági társaságai által szervezett rendezvények biztosításában, valamint a jogszabályban meghatározottak szerint üzemelteti és kezeli a Budapest XXIII. kerületi közterületi közbiztonsági térmegfigyelő kamerarendszert.

(2) A közterület-felügyelet által Budapest XXIII. kerület közigazgatási területén a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában, kezelésében lévő közterületen - a gyalogos aluljárók kivételével - ellátandó feladatok:

a)    a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott, engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése,

b)   a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabályok által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása,

c)    a jogellenes állapot jelzése, intézkedés kezdeményezése, ha a szükséges eljárás más hatóság (szerv) hatáskörébe tartozik (közterületen jogosulatlanul, jogszabály-ellenesen elhelyezett építmények, tárgyak eltávolításának kezdeményezése),

d)   a főváros köztisztaságáról szóló önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó jogsértések jelzése a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatósága felé,

e)    közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében,

f)    közreműködés a közterület, az épített és természeti környezet védelmében, ide nem értve a helyi jelentőségű védett természeti területek védelmében való együttműködést,

g)   közreműködés – az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48/A. § (3) bekezdésében meghatározott kóbor állatok befogásával és elhelyezésével kapcsolatos feladatok kivételével – az állategészségügyi és eb-rendészeti feladatok ellátásában,

h)   a Fővárosi Közgyűlés által rendeletben meghatározott várakozási övezetekben várakozó járművek várakozási hozzájárulásainak ellenőrzése, visszaélés esetén külön jogszabályban meghatározottak szerinti szankcionálás, a hozzájárulás kiadójának értesítése,

i)     a Fővárosi Közgyűlés által rendeletben meghatározott védett övezetekben közlekedő, illetve várakozó járművek behajtási- és behajtási-várakozási hozzájárulásainak ellenőrzése, visszaélés esetén külön jogszabályban meghatározottak szerinti szankcionálás, a hozzájárulás kiadójának értesítése,

j)     a helyi közúton közterület-használati engedély nélkül tárolt, hatósági jelzéssel nem rendelkező azon jármű – a rendőrség egyidejű értesítése melletti elszállítással történő – eltávolítása, amely a közúti forgalomban csak ilyen jelzéssel vehet részt, ha annak üzemben tartója (használója) a közterület jogszerű állapotának helyreállítására irányuló, a járműre kihelyezett értesítésben foglaltaknak az értesítés elhelyezésétől számított 30 napig nem tesz eleget,

k)   kerékbilincs alkalmazásának lehetősége a korlátozott várakozási övezetekben díjfizetés nélkül várakozó, a kiemelten védett, védett vagy korlátozott várakozási övezetben érvényes engedély nélkül elhelyezett, illetve a közterületen szabálytalanul elhelyezett járműveken, ha a szabálytalanul elhelyezett járművek balesetveszélyt nem jelentenek és a forgalmat nem akadályozzák,

l)     a dohányzási tilalomra vonatkozó jogszabályi rendelkezések ellenőrzése, szankcionálása.

(3) A közterület-felügyelet által a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságával történő közös szolgálatteljesítés útján ellátandó feladatok:

a)    a Fővárosi Közgyűlés által külön rendeletben szabályozott, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelezettségek, előírások közszolgáltatók általi teljesítésének ellenőrzése,

b)   Fővárosi Közgyűlés által rendeletben meghatározott korlátozott forgalmi közutakon, valamint korlátozott forgalmú övezetekben közlekedő, a korlátozás alá eső járművek behajtási hozzájárulásainak ellenőrzése, visszaélés esetén külön jogszabályban meghatározottak szerint szankcionálás, a hozzájárulás kiadójának értesítése,

c)    a Fővárosi Közgyűlés által rendeletben meghatározott várakozási övezetekben a mozgásában korlátozott személyek parkolási igazolványainak ellenőrzése, visszaélés esetén külön jogszabályban meghatározottak szerinti szankcionálás, a parkolási igazolvány kiadójának értesítése,

d)   a Fővárosi Közgyűlés által rendeletben meghatározott védett övezetekben a mozgásában korlátozott személyek parkolási igazolványainak ellenőrzése, visszaélés esetén külön jogszabályban meghatározottak szerinti szankcionálás, a parkolási igazolvány kiadójának értesítése,

e)    közterületeken és a Fővárosi Közgyűlés külön rendeletében meghatározott aluljárókban a szeszes ital fogyasztásának ellenőrzése,

f)    a közterület-felügyeletek közötti jelzés az engedély nélküli közterület-használat, valamint az ahhoz kapcsolódó meg nem engedett árusítás ellenőrzése vonatkozásában,

g)   a Fővárosi Közgyűlés külön rendeletében meghatározott aluljárókban általános közterület-felügyeleti feladatok.3. §(1)   A közterület-felügyelet feladatkörébe utalt feladatait felügyelők, illetve segédfelügyelők útján látja el.

(2)   A felügyelő karjelzésként az Önkormányzat címerét viseli.

 

4. §

 

(1)   E rendelet 2014. szeptember 1. napján lép hatályba.

(2)

(3)  

(4)  

(5)  

 (6) 

(7) E rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti a 4. § (2)-(6) bekezdése.            Geiger Ferenc                                              Szimoncsikné dr. Laza Margit

             polgármester                                                                       jegyző

 
 

Záradék

A rendelet 2014. április 16-án az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján kifüggesztésre került.

 

Budapest, 2014. április 16.

 

                                               A Jegyző nevében eljáró:

                                                                                                 Vittmanné Gerencsér Judit

                                                                                           Szervezési és ügyviteli osztályvezető

Záradék

A rendelet 2014. április 25-én kihirdetésre került.

 

Budapest, 2014. április 25.

 

                                               A Jegyző nevében eljáró:

                                                                                                 Vittmanné Gerencsér Judit

                                                                                           Szervezési és ügyviteli osztályvezető


  INDOKOLÁS

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének

a közterület-felügyeletről szóló

12/2014. (IV.25.) önkormányzati rendeletéhez

 

Általános indokolás

 

A rendelet megalkotásának előzménye, hogy Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata 542/2013.(XI.05.) Ök. határozatával közterület-felügyelet létrehozásáról határozott, 545/2013.(XI.05.) Ök. határozatával pedig úgy döntött, hogy a közterület-felügyelet kialakításához kapcsolódó helyi rendelet-tervezet kerüljön előkészítésre és a Képviselő-testület elé terjesztésre.

 

Részletes indokolás

 

1. §-hoz:

 

A közterület-felügyelet működtetéséről, az illetékességi területéről, valamint az alkalmazandó releváns jogszabályokról rendelkezik.

 

2. §-hoz:

 

A közterület-felügyelet jogszabályban nem meghatározott, illetve a közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvételéről, ellátásáról Budapest Főváros Önkormányzatával kötött megállapodás alapján ellátandó feladatait határozza meg.

 

3. §-hoz:

 

A közterület-felügyelők karjelzésére vonatkozó rendelkezést tartalmaz tekintettel a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 4. § (2) bekezdésére.

 

4. §-hoz:

 

Záró rendelkezéseket tartalmaz meghatározva a törvény hatályba lépésnek időpontját és a közterület-felügyelet létrehozása miatt szükségessé vált módosító rendelkezéseket. A tervezet értelmében az Építési és Beruházási Osztály kötelező feladatai közül a saját tulajdonban álló közterületek használatára vonatkozó szabályok és díjak megállapítása, az Építési és Beruházási Osztály önként vállalt feladatai közül a közterület-használat jogszerűségének ellenőrzése, a Jogi és Koordinációs Osztály kötelező feladatai közül a mezőőri szolgálat működtetése az újonnan létrehozott Rendészeti Osztályhoz kerül.