Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014.(I.31) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján nyújtott közműfejlesztési támogatásról

Rendelet "PDF" formátumban

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2014.(I.31) önkormányzati rendelete
a szociális rászorultság alapján nyújtott közműfejlesztési támogatásról
(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt)

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 1.§ (2) bekezdésében, a 10.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
 
I.                   Fejezet
Általános rendelkezések
 1. A rendelet célja
 
1.§ (1) Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Soroksár közigazgatási területén önkormányzati beruházásban megvalósult víz- és szennyvízcsatorna közműhálózat telekhatáron belüli házi ivóvízhálózat, vagy házi szennyvízhálózat létesítésének, korszerűsítésének elősegítése céljából az e rendeletben foglalt feltételekkel közműfejlesztési támogatást nyújt az arra rászoruló – a 2.§-ban meghatározott - soroksári lakosok részére.
(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott cél érdekében a közműfejlesztési támogatásra való jogosultság feltételeit, a jogosultak körét, a közműfejlesztési támogatás formáját, fajtáit, mértékét, folyósításának és a visszafizetésének szabályait, valamint a kérelmek elbírálásának rendjét szabályozza.
 
 1. A rendelet hatálya
 
2.§[1] A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat közigazgatási területén lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező Európai Unió tagállamainak állampolgáraira, valamint letelepedési engedéllyel vagy állandó személyazonosító igazolvánnyal rendelkező külföldi személyekre, akik tulajdonában a közművesíteni kívánt ingatlan áll.
 
3.         Értelmező rendelkezések
 
3.§ E rendelet alkalmazásában:
 1. ingatlan: belterületi, nem vállalkozási célra épített vagy használt, az ingatlan-nyilvántartásban kivett, lakás; lakóház; lakóház és egyéb helyiség; lakóház, udvar; lakóház, udvar és egyéb helyiség; vagy beépítetlen területként tartanak nyilván és a beépítetlen terület a helyi építési szabályzat értelmében építési teleknek minősül;
 2. kérelmező: az a magánszemély, aki – nem vállalkozási célra épített, vagy használt – a tulajdonában lévő lakás, lakóház vagy építési telek víz, illetve csatorna közművesítése érdekében közműfejlesztési támogatást igényel;
 3. adós: a megállapított közműfejlesztési támogatás megfizetésére kötelezett személy,
 4. család: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4.§ (1) bekezdés c) pontjában meghatározottak;
 5. egyedülálló: a Szt. 4.§ (1) bekezdés l) pontjában meghatározottak;
 6. háztartás: a Szt. 4.§ (1) bekezdés f) pontjában meghatározottak;
 7. jövedelem: a Szt. 4.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak;
 8. vagyon: a Szt. 4.§ (1) bekezdés b) pontjában meghatározottak;
 9. havi jövedelem kiszámításánál irányadó időszak: a Szt. 10.§ (2)-(3) bekezdésében meghatározottak;
 10. rendszeres pénzellátás: a Szt. 4.§ (1) bekezdés i) pontjában meghatározottak;
 11. tartósan beteg; fogyatékos személy: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 5.§ p)-q) pontjában meghatározottak;
 12. beruházás összköltsége: a megvalósítandó közmű számlával igazolható tervezési és kivitelezési költségének együttes összege; 
 13. önrész: a kérelmező által vállalt befizetési összeg 
 14. víziközmű: a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Közmű tv) 2. § 20. pontjában meghatározottak;
 15. házi ivóvízhálózat: a Közmű tv. 2.§ 9. pontjában meghatározottak;
 16. házi szennyvízhálózat: a Közmű tv. 2.§ 10. pontjában meghatározottak;
 17. házi ivóvízhálózat, házi szennyvízhálózat kivitelezése: az ingatlan komfortfokozatának növelése céljából a víz- és/vagy szennyvízcsatorna közmű bevezetése, közterületnek nem minősülő, telekhatáron belüli földrészleten történő kiépítése, amely kizárólag az adott helyrajzi számon nyilvántartott földrészlet tulajdonosának a földrészlet használatával összefüggő fogyasztói igényei kiszolgálását teszi lehetővé.
 
4.         Eljárási szabályok
 
4.§ (1)[2] A közműfejlesztési támogatás iránti kérelmet a rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell:
a)      a kérelmező és házastársa vagy élettársa, illetve a kérelmezővel közös háztartásban életvitelszerűen élő egyéb személy jövedelmének valódiságát igazoló iratokat.
b)      élettársak esetén 30 napnál nem régebbi közös nyilatkozatot az együttélésről,
c)      16 éven felüli – nappali tagozaton tanuló – gyermek 30 napnál nem régebbi iskolalátogatási igazolását,
d)     a tervező és a kivitelező vállalkozó által készített, 30 napnál nem régebbi költségvetési tervet az elvégzendő munkálatokról,
e)      a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (a továbbiakban: FCSM Zrt.) és a Fővárosi Vízművek Zrt. (a továbbiakban: FVM Zrt.) 30 napnál nem régebbi igazolását arról, hogy a támogatással érintett ingatlan víz vagy szennyvízcsatorna közműszolgáltatással nem rendelkezik és abba bekapcsolható, valamint a közműszolgáltató építési hozzájárulását,
f)       jelzálog bejegyzésével és törlésével kapcsolatos költségek vállalásáról szóló nyilatkozatot,
g)      több tulajdonos esetén valamennyi tulajdonos hozzájárulását a munkálat elvégzéséhez, ide nem értve a hatósági engedélyhez kötött munkálatot,
h)      a beruházásra vonatkozó, a kérelem benyújtását megelőző egy évnél nem régebbi tervrajzot és a műszaki leírást,
i)        a tulajdonjogot igazoló, 30 napnál nem régebbi okiratot.
(1a)[3] A jövedelmet
a)      a munkabérről, munkáltató által fizetett táppénzről a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző hónapra vonatkozó, a munkáltató által kiállított nettó jövedelemigazolás vagy munkabér jegyzék,
b)      vállalkozó vagy őstermelő esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelemről a Nemzeti Adó és Vámhivatal igazolása és a tárgyévben elért jövedelemről nyilatkozat,
c)      álláskeresési járadék esetén a Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központja Budapest XX. Kerületi Munkaügyi Kirendeltsége (a továbbiakban: Munkaügyi Központ) megállapító határozata és a kérelem benyújtását megelőző havi ellátás összegét igazoló szelvény vagy bankszámlakivonat,
d)     nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás és árvaellátás esetén a kérelem benyújtását megelőző havi igazolószelvény (nyugdíjösszesítő), bankszámlakivonat,
e)      a gyermekgondozási támogatások esetében a kérelem benyújtását megelőző havi összegről szóló szelvény vagy bankszámlakivonat,
f)       a családi pótlék, a gyermektartásdíj esetén a kérelem benyújtását megelőző havi postai feladóvevény vagy bankszámlakivonat vagy az összeg átadásáról szóló és büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozat,
g)      a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultságot igazoló szakorvosi igazolás
h)      gyermektartásdíj esetén a házasság felbontását, gyermekelhelyezést megállapító bírósági végzés, vagy a gyermekelhelyezésről és gyermektartásdíjról szóló szülői egyezségről kiállított irat,
i)        állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén Budapest Főváros Kormányhivatala XXIII. kerületi Gyámhivatal határozata,
j)        ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény által kiállított, 30 napnál nem régebbi igazolás,
k)      nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett egyhavi átlagról szóló nyilatkozat
l)        amennyiben a kérelmező, nagykorú közeli hozzátartozója vagy a háztartásában életvitelszerűen vele együtt lakó nagykorú más személy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az erről szóló nyilatkozat és a Munkaügyi Központ igazolása arról, hogy regisztrált álláskereső és ellátásban nem részesül,
m)    egyéb jövedelmek esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozat
(a továbbiakban az a)-l) pontokban felsoroltak együtt: jövedelemigazolás) igazolja.
(2)               A lakcím megállapítása szempontjából a személyi adat- és lakcímnyilvántartás az irányadó.
(3)               A jövedelem számításánál irányadó időszak és a jövedelem megállapítására az Szt. 10.§ (2)-(5) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
(4)               [4]A közműfejlesztési támogatás iránti kérelem a szükséges mellékletek csatolásával az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) Jogi és Koordinációs Osztályán (a továbbiakban: Eljáró hatóság) nyújtható be.
(5)               Amennyiben az Eljáró hatóság a jövedelem vagy vagyonnyilatkozat valódiságát hivatalos tudomása, a kérelmező nyilatkozata vagy környezettanulmány alapján vitatja, felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás, a saját és a családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelem nyilatkozatban szereplő jövedelem 50%-át, a jövedelem a fenntartási költségek figyelembe vételével vélelmezhető.
(6)               Az Eljáró hatóság jogosult megkeresni az állami adóhatóságot, hogy az egy főre jutó jövedelem kiszámításához kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személy jövedelemadójának alapját közölje.
(7)               A kérelmezővel közös háztartásban élő személy személyi jövedelemadójának (6) bekezdés szerinti megkérése előtt az Eljáró hatóság beszerzi az érintett hozzájáruló nyilatkozatát. Amennyiben az érintett a hozzájáruló nyilatkozat tételét megtagadja, úgy a közműfejlesztési támogatás iránti kérelem elutasításra kerül.
(8)               A kérelmező a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozását, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül köteles bejelenteni az Eljáró hatóságnál.

5.         Adatkezelés és ellenőrzés
 
5.§ (1) A kérelmezőt, a támogatottat nyilatkoztatni kell arról, hogy hozzájárul – a kérelem nyomtatványban megjelölt adatkörben – személyes adatainak Önkormányzat általi kezeléséhez.
(2)                 A támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósulási helyére vonatkozó adatokat közzé kell tenni az Önkormányzat honlapján.
(3)               A kérelmező, a támogatott köteles tűrni, hogy a közölt adatok valódisága előzetesen vagy utólag – akár helyszíni szemle tartásával is – ellenőrzésre kerüljön.
(4)               [5]Amennyiben a kérelmező beruházással érintett ingatlanán fennálló tulajdoni hányadára a kérelem benyújtását megelőzően bank vagy hitelintézet javára jelzálogjog került bejegyzésre, az Eljáró Hatóság jogosult a banktól vagy hitelintézettől a jelzálogjog bejegyzéshez hozzájáruló nyilatkozatot kérni.
 
 
II.                Fejezet
A közműfejlesztési támogatás
6.         A közműfejlesztési támogatás formája, fajtája, mértéke és a kölcsön futamideje
 
6.§ (1) A közműfejlesztési támogatás egyösszegű és visszatérítendő, amely formáját tekintve kamatmentes kölcsön.
(2) A közműfejlesztési támogatás fajtái:
a)   házi ivóvízhálózat  kivitelezéséhez adható támogatás;
b) házi szennyvízhálózat kivitelezéséhez adható támogatás (a továbbiakban az a) és b) pontban foglaltak együtt: közműfejlesztési támogatás).
(3) A közműfejlesztési támogatás mértéke a beruházás összköltségének 75 %-áig terjedhet, de legfeljebb 300 000 forint.
(4) A közműfejlesztési támogatás iránti kérelem elbírálása során a beruházás összköltségeként legfeljebb 400 000 forint vehető figyelembe, mint bázisszám. 
(5) A közműfejlesztési támogatás 5 évre nyújtható.
(6)[6] A közműfejlesztési támogatást a kölcsönszerződésben foglaltak szerint havonta egyenlő részletekben kell visszafizetni. A részletfizetés legkisebb összege a megítélt közműfejlesztési támogatás 60-ad részénél kevesebb nem lehet. A visszafizetés futamideje legfeljebb 5 év.
(7)[7] A kölcsön törlesztését a folyósítást követő hónap 10. napjáig meg kell kezdeni.
 
7.         A közműfejlesztési támogatás igénybevételének feltételei és az igényelbírálás menete
 
7. § (1) Közműfejlesztési támogatásban (a továbbiakban: támogatás vagy kölcsön) részesülhet a kérelmező, ha az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg
a) családjában az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 440 %-át,
b) egyedülálló személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 490 %-át
és a részére előírt önrészt megfizette.
(2)  A támogatás összege a beruházás összköltségének
a)      75%-a, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át, egyedülálló esetén 450 %-át nem haladja meg,
b)      60%-a, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 420%-át, egyedülálló esetén 470 %-át nem haladja meg,
c)      50 %-a, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 440 %-át, egyedülálló esetén 490%-át nem haladja meg.
(3) Az önrész mértéke a beruházási összköltség
a)      25%-a a 7.§ (2) bekezdés a) pontjában,
b)      40 %-a a 7.§ (2) bekezdés b) pontjában,
c)      50 %-a a 7.§ (2) bekezdés c) pontjában megállapított támogatás esetén.
(4) Támogatás nem adható, ha
a)      a kérelmező jövedelmi, vagyoni viszonyai alapján megállapítható, hogy annak alacsony volta miatt nem várható a kölcsön visszafizetése. Alacsony a kérelmező jövedelme, különösen, ha az egy főre eső jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét,
b)      a kérelmező a támogatást magánszemélytől felvett kölcsön visszafizetésére kívánja felhasználni,
c)      a kérelmező a kérelemben olyan bizonyítottan valótlan adatot közöl, amellyel jogosulatlan előnyt szerezhet,
d)     a támogatást önkormányzati bérlakás korszerűsítéséhez kéri,
e)      a kérelmező a részére előírt önrész megfizetését a megjelölt határidőre nem teljesítette,
f)       a kérelmező az e rendeletbe foglalt adatok kezeléshez nem járul hozzá,
g)      a mindenkori éves költségvetési rendeletben meghatározott, közműfejlesztési támogatásra fordítható keretösszeg felhasználásra került,
h)      az (5) bekezdésben meghatározott mérték túllépése esetén,
i)        [8]a kérelmező a 4.§ (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek nem tesz eleget és a hiánypótlásra nyitva álló idő eredménytelenül telik el.
(5)[9] Az egyéb kölcsönök összege a támogatás visszafizetését nem veszélyeztetheti. A támogatás visszafizetését veszélyezteti különösen, ha az egyéb kölcsönök és a támogatás részleteinek összege a család havi összjövedelmének 33 %-át meghaladja.
 
8.§ (1) A Polgármester támogatást méltányosságból állapíthat meg, ha a kérelmező és családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a 7.§ (2) bekezdésében előírt jövedelmi feltételektől legfeljebb 15%-kal eltér, feltéve, ha a kérelmező a kérelem benyújtásával egyeidejüleg hitelt érdemlően igazolja, hogy a kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően az alábbi körülmények valamelyike fennáll:
a)      kérelmezővel együtt élő közeli hozzátartozó 12 hónapon belül bekövetkezett halála, illetve 6 hónap belül történt házasság felbontása miatt a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem legalább 50%-kal csökkent,
b)      kérelmező tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevel, gondoz,
c)      a kérelmező vagy vele együtt élő házastársának, gyermekének betegsége, balesete miatt végzett ápolás, gondozás okán kérelmező 30 egymást követő napot meghaladóan táppénzt vesz igénybe,
d)     kérelmezőt és családját 12 hónapon belül elemi kár, katasztrófa, vis maior helyzet sújtotta,
e)      [10]egyéb méltányolható körülmény.
 
 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott körülmények fennállása az a) pont esetében a halotti anyakönyvi kivonat, illetve a házasság felbontását megállapító bírósági végzés és a jövedelemigazolások; a b) pont esetében a magasabb összegű családi pótlékban vagy a fogyatékossági támogatásban vagy a gondozott személy után nyújtott ápolási díjban való részesülésről szóló igazolás; a c) pont esetében a kórházi kezelési zárójelentés és kérelmező nyilatkozata a munkavégzési kötelezettség teljesítésének akadályozásáról, a táppénz igénybevételének igazolása; az d) pont esetében az elemi kár felméréséről szóló biztosítási jegyzőkönyv vagy a kárfelmérést végző szerv hivatalos szakvéleményének benyújtásával igazolható.
(3) Méltányosság gyakorlása során a Polgármester a támogatás összegét a kérelmezőre a 7.§ (2) bekezdésében irányadó jövedelmi helyzethez kapcsolódó egy kategóriával kedvezőbb támogatási összegre állapítja meg.
 
9. § (1) A támogatás iránt benyújtott kérelmek megítélése és elbírálása tárgyában a polgármester a kérelem benyújtását követő 21 napon belül határozattal dönt. A döntést követően a kérelmezőt értesíteni kell az eredményről. A polgármester a kérelemnek helyt adó döntést azzal a feltétellel hozza meg, hogy amennyiben a támogatásra jogosult a döntésről szóló értesítést követő 60 napon belül a kölcsönszerződést nem köti meg, a kérelemnek helyt adó döntés hatályát veszíti, és a kérelmező a támogatásra nem jogosult. A kapott kölcsönre vonatkozóan jelen rendelet 3. melléklete szerinti szerződést kell kötni. A szerződéskötés feltétele, hogy a támogatásra jogosult
a)      az ingatlan-nyilvántartási eljárással kapcsolatos költséget, a jelzálogjog bejegyzéséért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat a Hivatal házipénztárába befizesse,
b)      az értesítést követően a 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lapot benyújtsa,
c)      a részére előírt önrész megfizetését igazoló iratot, a szükséges adatot, nyilatkozatot, hozzájárulást, kiskorú vagy cselekvőképességet érintő gondnokság alatt álló esetén a gyámhivatal jogerős határozatát becsatolja.
(2)               A támogatott személy a támogatási cél megvalósulását a közműszolgáltató (FVM Zrt., vagy FCSM Zrt.) használatbavételi hozzájárulásával, vagy a közműszolgáltatás igénybevételét igazoló számlával, továbbá a kivitelezői számlával köteles igazolni a folyósítás évét követő 1 éven belül. Különösen indokolt és méltányolható esetben kérelemre az elszámolás határideje további fél évvel meghosszabbítható, amelyről átruházott hatáskörben a polgármester dönt.
(3)               [11] Az Önkormányzat a kérelmező támogatással érintett ingatlanon fennálló tulajdoni hányadát a kölcsön teljes összegének visszafizetéséig jelzáloggal megterheli. A jelzálognak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetéséről – a kérelmező költségviselése mellett - a Hivatal gondoskodik.
(4)               [12]A támogatási összeget a kölcsönszerződés megkötését követő 30 napon belül az adós pénzintézetéhez át kell utalni. A folyósított kölcsönről nyilvántartást kell vezetni, valamint figyelemmel kell kísérni a törlesztés teljesítését.
(5)               Az I. fokú határozat, illetőleg végzés ellen – ha más jogszabály kivételt nem tesz – a Képviselő-testülethez címzett illetékmentes fellebbezéssel lehet élni, melyet a döntés közlésétől számított 15 napon belül az Eljáró hatóságnál lehet benyújtani, illetőleg postai úton hozzá eljuttatni. A jogorvoslati kérelemről a Képviselő-testület dönt.
(6)               A Képviselő-testület által hozott II. fokú döntés bírósági felülvizsgálatát – feltéve, hogy azt törvény lehetővé teszi – a döntés közlésétől számított 30 napon belül lehet kezdeményezni a Fővárosi Törvényszékhez benyújtott kereseti kérelemmel.
 
8. A szerződés felmondása
 
10. § (1) A kölcsönszerződést – a 10. § (6) bekezdésben és 11. §-ban foglalt eseteket kivéve – fel kell mondani és a közműfejlesztési támogatás törvényes kamatokkal növelt teljes összegének 30 napon belül történő visszafizetésére kell kötelezni a támogatottat, ha a támogatott
a)      a 9. § (2) bekezdésében foglalt határidőig a rendelet 4. melléklete szerinti elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget.
b)      írásbeli felszólítás ellenére – a megjelölt határidőre – fizetési, törlesztési kötelezettségének nem tesz eleget (késedelembe esés),
c)      az Önkormányzat javára kikötött jelzálog bejegyeztetéséhez szükséges nyilatkozatokat, iratokat, okiratokat – az írásos felszólításban megjelölt határidőre – nem csatolja be.
(2)     Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedés megtételére, a részletfizetés engedélyezésére és a szerződés felmondására átruházott hatáskörben a polgármester jogosult.
(3)     Amennyiben a támogatott – a támogatás odaítélését követően – a jelzáloggal terhelt ingatlanának tulajdoni hányadát átruházza, a jelzálogjog átruházott tulajdoni hányadáról való törlésről (kérelemre) a polgármester átruházott hatáskörben dönt.
(4)     A támogatás visszafizetését követően a bejegyzett jelzálogjognak az ingatlan-nyilvántartásból való törléséhez szükséges engedélyt a polgármester átruházott hatáskörben kiadja.
(5)     A bejegyzett jelzálogjog ranghelyének megváltoztatásáról, illetve az Önkormányzat javára bejegyzett jelzálogjogot követő bejegyzéshez való hozzájárulásról (kérelemre) átruházott hatáskörben a polgármester dönt.
(6)     A személyi és vagyoni körülményekben bekövetkezett változás esetén (pl. hosszan tartó betegség, egészségi állapot megromlása, haláleset, családi állapot változása, jövedelemjelentős mértékű csökkenése stb.) a közműfejlesztési támogatás visszafizetésére vonatkozóan egy alkalommal fizetési halasztás vagy a felhalmozódott hátralék átütemezése engedélyezhető, azonban a törlesztési idő ezekben az esetekben sem haladhatja meg az 5 évet.
 
11. § Mellőzhető a kölcsön még vissza nem térített összegének azonnali visszafizetése és törvényes kamatainak megtérítése, ha az ingatlan elidegenítése jogerős hatósági, bírósági határozat alapján vagy a házassági vagyonközösség megszüntetése érdekében történik.
 
12. § A visszatérített kölcsönt szociális alapon nyújtott közműfejlesztési támogatásra kell fordítani.
 
9. A közműfejlesztési támogatásból fennálló követelés jogi úton történő érvényesítése
 
13. § A felmondást követő 30 nap elteltével az Önkormányzat jogtanácsosa, vagy a megbízott ügyvéd a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény vagy a Ptk. alapján kölcsönösszeg visszafizetésére kezdeményez eljárást és a megtérülésre vonatkozó eredménytelensége esetén megindítja a végrehajtási eljárást.
 
 
 
III. Fejezet
Záró rendelkezések
10.       Hatályba lépő és hatályát vesztő rendelkezések
 
14. § (1) Ez a rendelet 2014. február 1-jén lép hatályba.
(2)               Hatályát veszti
a)      Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának a szociális rászorultsági elven való közműfejlesztési támogatásról szóló 37/2007.(VII.13.) rendelete,
b)      Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának helyi támogatásról szóló 54/2012.(XII.28.) önkormányzati rendelet
ba) 3. § (1) bekezdés c) pontjában a „ kivéve korszerűsítés címén történő szennyvízcsatorna-rákötést, amely esetben legfeljebb 150.000,- Ft „ szövegrész,
bb) 3. § (3) bekezdésében a „korszerűsítés címén történő szennyvízcsatorna-rákötés esetén pedig az összköltség 50 %-áig” szövegrész.,
bc) 4.§ (4) bekezdésében a „szennyvízcsatorna-rákötés” szövegrész.
 
 
 
 
Geiger Ferenc s.k.                                                    Laza Margit s.k.
   polgármester                                                                   jegyző
 

 

 


[1] Módosította a 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 1. § Hatályos: 2015. február 28-tól

[2] Módosította a 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 2. § Hatályos: 2015. február 28-tól

[3] Beiktatta a 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 3. § Hatályos: 2015. február 28-tól

[4] Módosította a 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 4. § Hatályos: 2015. február 28-tól

[5] Beiktatta a 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 5. § Hatályos: 2015. február 28-tól

[6] Módosította a 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 6. § Hatályos: 2015. február 28-tól

[7] Módosította a 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 7. § Hatályos: 2015. február 28-tól

[8] Beiktatta a 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 8. § Hatályos: 2015. február 28-tól

[9] Módosította a 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 9. § Hatályos: 2015. február 28-tól

[10] Beiktatta a 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 10. § Hatályos: 2015. február 28-tól

[11] Módosította a 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 11. § Hatályos: 2015. február 28-tól

[12] Módosította a 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 12. § Hatályos: 2015. február 28-tól

[13] Módosította a 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 13. § Hatályos: 2015. február 28-tól