Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Mellékletek "PDF" formátumban

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) 
 
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
 
1. A rendelet hatálya
 
1. § A rendelet hatálya Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület), annak szerveire, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat fenntartásában lévő gazdasági szervezettel rendelkező, és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerveire (a továbbiakban: Intézmények) terjed ki.
 
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
 
2. § Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2015. teljes évi költségvetésének
a) költségvetési kiadási összegét                   6.404.876.000 Ft-ban
b) finanszírozási kiadás nélkül                        
c) költségvetési bevételi összegét                  4.554.876.000 Ft-ban
d) pénzforgalom nélküli bevételeit                1.850.000.000 Ft-ban     
e) finanszírozási bevételek nélkül     
állapítja meg.
3.      § A 2. § szerinti önkormányzati költségvetési főösszeg bevételi forrásonkénti, és kiemelt kiadási előirányzatonkénti összegeit az 1. melléklet mutatja be.
4.      § Az Önkormányzat költségvetési főösszegének bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként történő kimutatását a 2.1 melléklet tartalmazza.
5.      A Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszegének bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként történő bemutatását a 2.2 melléklet tartalmazza.
6.      §  Az Intézmények költségvetési főösszegének bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként történő kimutatását a 3. melléklet taglalja.
7.      § Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulását szervezeti egységenként a 4. melléklet tartalmazza.
8.      § Az Önkormányzat támogatásait az 5. melléklet tartalmazza.
9.      § Az Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételeinek részletes kimutatását a 6.1 melléklet tartalmazza.
10.  § A Polgármesteri Hivatal költségvetési és finanszírozási bevételeinek részletes kimutatását a 6.2 melléklet tartalmazza.
11.  § Az Önkormányzat felhalmozási és finanszírozási kiadásainak kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.
12.  § Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezését a 7.1 melléklet tartalmazza.
13.  § A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak kimutatását a 7.2. melléklet tartalmazza.
14.  § A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak részletezését a 7.2.1. melléklet tartalmazza.
15.  § Az Önkormányzat ellátottainak pénzbeli juttatásainak részletezését a 8. melléklet tartalmazza.
16.  §  Az Önkormányzat személyi juttatásait és a munkaadókat terhelő járulékokat a 9. melléklet részletezi.
17.  §  A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásait és a munkaadókat terhelő járulékokat a 9.1. melléklet részletezi.
18.  § Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásinak részletezését a 10.1 melléklet tartalmazza.
19.  §  A Polgármesteri Hivatal működési kiadásait a 10.2 melléklet részletezi.
20.  §  Az Önkormányzat tervezett tartalékait a 11. melléklet tartalmazza.
21.  § A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett bevételeinek alakulását szervezeti egységenként a 12. melléklet részletezi.
22.  §  A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett kiadásainak alakulását szervezeti egységenként a 13. melléklet részletezi.
23.  § Az Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű kimutatást a 14. melléklet tartalmazza.
24.  § Az Önkormányzat tervezett közvetett támogatásait a 15. melléklet tartalmazza.
25.  § A közszolgálati létszámkimutatást a 16. melléklet tartalmazza.
26.  § Az önkormányzat költségvetése bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként a költségvetési évet követő két évben (gördülő költségvetés) a 17. melléklet tartalmazza.
27.  § Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 18. melléklet részletezi.
28.  § Az Önkormányzat likviditási tervét, pénzállományának alakulását a 19. melléklet taglalja.
29.  § Az Intézmények pénzellátási tervét a 20. melléklet tartalmazza.
 
3. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek létszáma
 
30.  § Az Önkormányzat az irányítása alá tartozó egyes költségvetési szervek létszámát a 16. melléklet szerinti kimutatásban szereplő létszámokban engedélyezi. Az engedélyezett létszám év közben, az elrendelt feladatokban bekövetkező változásokkal összefüggésben a Képviselő-testület által elfogadott rendelettel módosítható.
 
 
4.      Az Önkormányzat 2015. évi költségvetése végrehajtásának
általános szabályai
 
31.  § Az Intézmények és a Polgármesteri Hivatal költségvetési alapokmányait e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatok betartásával kell összeállítani.
32.  § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az önkormányzati költségvetés végrehajtására, az a) – b) pontba foglalt kivételekkel.
a) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének végrehajtására a jegyző, 
b) az Intézmények költségvetésének végrehajtására az adott intézmények vezetői jogosultak. 
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy az (1) bekezdés a) és b) pontjaiba nem tartozó költségvetés tekintetében kijelölje az önkormányzat költségvetésének végrehajtására jogosult személyeket (teljesítés igazolók).
33. § A tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok évközi zárolása válik szükségessé, amennyiben a bevételek teljesülése elmarad annak előirányzatától.
34. § Az Önkormányzat elemi költségvetése tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési szervein kívül ellátott feladatainak, továbbá a hozzá kijelölt költségvetési szervek kiadási, bevételi előirányzatait is. Az Intézmények önálló elemi költségvetést készítenek.
35. § A polgármester a Polgármesteri Hivatal útján köteles ellenőrizni a juttatott összeg felhasználását és a számadást. A számadási kötelezettség elmulasztása esetén köteles a támogatást felfüggeszteni.
36. § A kerületi Környezetvédelmi Alapról szóló 7/2012. (II.24) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a „Környezetvédelmi Alap alszámla” 2014. december 31-i záró egyenlege 69.075.352 Ft, amely a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 297/2014. (XII.11.) VKB határozatában foglaltak szerint használható fel.
 
5. Az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása.
 
37. § (1) A költségvetési rendelet bevételi és kiadási előirányzatai módosításáról, és a kiadási előirányzatok átcsoportosításáról:
a) az önkormányzati költségvetés esetén 10.000.000 forint értékhatárig a Polgármester,
b) egyéb, az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetésén belül a költségvetési szervek vezetői, a Polgármester egyetértésével döntenek e rendeletben meghatározott szabályok figyelembe vételével.
(2) Az egyes költségvetési szervek költségvetései közötti átcsoportosításra az (1) bekezdés a) pontja az irányadó.
38. § (1) A 37. §-ban foglalt változásokról, annak megtörténtét követő 30 napon belül a döntésre jogosult a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.
(2) A 37. § -ban hozott döntések, átcsoportosítások a költségvetési főösszegét nem változtathatják meg, továbbá jogszabályt nem sérthetnek.
39. § Ha az önkormányzat az év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
 
6.     A gazdálkodás általános szabályai
 
40. § Amennyiben év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol, a költségvetési rendeletet érintő módosítást a zárolás kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.
41. § Az Önkormányzatot megillető egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatmutatók alapján kapott támogatások figyelemmel kísérését, szükség esetén lemondását a megfelelő közoktatási statisztikai adatok, az azt megalapozó előírt okmányok - az Egészségügyi és Szociális Intézmény esetében a jogszabályban meghatározott nyilvántartás - vezetésével kötelesek a megadott határidőre biztosítani.
42. § (1) A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények a rájuk bízott alapfeladatok ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzatával szabadon rendelkeznek. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek előirányzatainak felhasználására a velük kötött munkamegosztási megállapodás az irányadó.
(2) Az Önkormányzat által az Intézmények számára a költségvetésükben meghatározott egyes feladatok fedezetéül az Önkormányzat nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyek az Intézmények számára kerülnek felhasználásra.
(3) Az Intézmények feladataik ellátásáról, munkafolyamataik megszervezéséről oly módon gondoskodnak, hogy azok biztosítsák a költségvetésben, részükre megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
(4) A (2) és (3) bekezdésben foglaltak be nem tartása esetén az irányító szerv az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultságot visszavonhatja, korlátozhatja, továbbá kezdeményezheti a munkamegosztási megállapodás módosítását.
43. § (1) A gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények műszaki feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el. A beruházások bonyolítása, felhalmozási célú beszerzések, a felújítások, a nagy karbantartások pénzügyi elszámolása a Polgármesteri Hivatal feladata.
(2) Az önkormányzat az állami fenntartású közoktatási intézményeknek az (1) bekezdésbe nem tartozó működtetési feladatait a Soroksári Intézményellátó Központon keresztül látja el, aminek pénzügyi fedezetét az önkormányzat a Soroksári Intézményellátó Központ költségvetésében biztosítja.
44. § A polgármesterre és a jegyzőre átruházott gazdálkodási jogköröket a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet 4. melléklete tartalmazza.
 
7. Maradvány
 
45. § Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint az Intézmények maradványát, ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt a Képviselő-testület hagyja jóvá a zárszámadási rendelettel egy időben.
46. § Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények maradványának elszámolása során nem számolhatók fel:
a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,
b) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott összeg,
c) tárgyévben év közben engedélyezett létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott előirányzat-növekményből a létszám feltöltés teljes vagy részleges elmaradása miatti összeg,
d) gazdasági szabályok megsértéséből származó maradvány,
e) tárgyévben befolyt, szerződésen alapuló azon bevétel, amely a következő évben kerül felhasználásra,
f) tárgyévi előirányzatok terhére vállalt kötelezettségek, ha a teljesítés áthúzódik a következő évre.
47. § A maradvány felülvizsgálata keretében az intézményi gazdálkodás értékelésének alapján a Képviselő-testület elvonást eszközölhet, ha az évközi gazdasági folyamatok alakulása ezt indokolja.
48. § (1) A Polgármesteri Hivatalnál és az Intézményeknél a maradvány személyi juttatásokból származó része – a személyi juttatásokba tartozó tételeken túlmenően - a kiemelt előirányzatokba tartozó tételek kifizetésére is fordítható.
(2) A maradvány további része személyi juttatásokra nem használható fel. A maradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely támogatási többlettel jár.
49. § A Képviselő-testület a maradvány felhasználását gazdasági szükséghelyzetben korlátozhatja, ha évközben az Önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztető körülmények alakulhatnak ki.
 
 
8. A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények előirányzat gazdálkodása
 
50. § (1) A 37.§ b) pontjában foglalt változtatásokat a tárgyév november 30-ig ténylegesen realizált bevételi többletnek megfelelő összeg erejéig lehet végrehajtani.
(2) A tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételből az éves személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata legfeljebb a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig, szerződés esetén az abban meghatározott összeggel emelhető.
(3) Az Intézmények előirányzat változtatási igényéről - az első negyedév kivételével – negyedévente legalább egyszer tájékoztatja a Képviselő-testületet a Polgármesteri Hivatal az általa beterjesztett előirányzat módosítási rendelet részeként.
51. § A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi intézmény köteles betartani, illetve betartatni. Az előirányzat túllépés megakadályozása az intézményvezetők kiemelt feladata, és felelőssége.
52. § Az Intézmények minden hónap 15-éig elkészítik a következő hónapra vonatkozó finanszírozási ütemtervet, mely tervből - figyelembe véve a Junior étkezést, és a közüzemi díjakat is – a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya egy limit keretet határoz meg, melyet az OTP Bank Nyrt az adott hó 1-jén az Intézmény bankszámláján megnyit. A limit összeg egész évben halmozódik, a megnyitott limit minden munkanap elején az Intézmények számláján jóváírásra kerül, a nap végén pedig az OTP Bank Nyrt leüríti. Az Intézmények nap végi egyenlege minden esetben 0, az adott napi forgalom esetén értelemszerűen a limitkeret csökken. Az Intézmények pénzellátására vonatkozó ütemtervet a 20. melléklet tartalmazza.
53. § A személyi juttatások előirányzata közül a rendszeres személyi juttatások, a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások előirányzat maradványa használható fel évközben, illetve a következő évben a pénzmaradvány jóváhagyását követően jutalom kifizetésre.
54. § Létszám előirányzat csökkenés esetén az abból származó személyi juttatás megtakarítást a költségvetési Intézmény nem használhatja fel.
55. § A köztisztviselők illetményalapja a mindenkori költségvetésről szóló törvényben meghatározott összeg.
56. § A céltartalékon szereplő közalkalmazottak munkáltatói kölcsön odaítélésénél a Kerületi Közalkalmazottak Érdekegyeztető Tanácsa döntését veszi figyelembe a Képviselő-testület.
56/A.§[1] A köztisztviselők illetményalapja 38.650,- Ft. A Képviselő-testület az illetményalaphoz kötődő illetmények és juttatások tekintetében az illetményalapot 40.000,- Ft-ban állapítja meg.

9.  A gazdálkodás felelőssége
 
57. § Az Önkormányzat nevében kötelezettséget a Polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy, a Polgármesteri Hivatal nevében a Jegyző, vagy az általa felhatalmazott személy, Intézmények esetében az intézményvezető, vagy az általa felhatalmazott személy  vállalhat.
58. § (1) A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője, vagy az általa írásban kijelölt, a Polgármesteri Hivatal állományába tartozó köztisztviselő jogosult. 
(2) A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 1. §-ában szabályozott választások helyi, területi előkészítésére, lebonyolítására felhasználandó pénzeszközök feletti kötelezettségvállalásra a jegyző, a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére az általa felhatalmazott személy jogosult.
59. § A költségvetési szerv vezetője felelős az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban, költségvetésben foglaltaknak, és az irányító szerv által közvetlenül meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv működésében és gazdálkodásában a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek érvényesítéséért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségvállalások összhangjáért, a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott, és a tulajdonában lévő vagyonnal kapcsolatosan a vagyonkezelői, tulajdonosi jogok rendeltetésszerű gyakorlásáért, a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének és az annak részét képező belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működéséért, és a szakmai és pénzügyi monitoring rendszer folyamatos működtetéséért, a tervezési, beszámolási, valamint a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok szolgáltatására vonatkozó kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, továbbá a számviteli rendért.
60. § A belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerveknél a Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzési egysége látja el a belső ellenőrzési feladatokat a 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 15.§ (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelő írásbeli megállapodás alapján. A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv vezetőjének a belső ellenőrzés megszervezésére vonatkozó felelősségére a 370/2011 (XII.31) Korm. rendelet 15.§ (6) bekezdése az irányadó.
61. § A gazdasági szervezettel nem rendelkező Intézmény gazdálkodó szervezete a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya, gazdasági vezetője a Pénzügyi Osztályvezető.
62. § Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázott feladat ellátása fenntartói többlettámogatást igényel. Amennyiben a pályázott feladat ellátása többlettámogatási igénnyel nem jár, ez esetben is szükséges a pályázatról annak benyújtásával egyidejűleg a Polgármesteri Hivatalt tájékoztatni.
63. § Az Önkormányzat vagyonára megkötött biztosítási szerződés kötelezettségvállalása a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szerepel előirányzatként.
64. § A közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 10§ (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár – kivéve a Kbt. szerinti közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt - 2015. január 1-jétől 2015. december 31-éig
 
a) árubeszerzés esetében                                                                    8.000.000 Ft
b) építési beruházás esetében                                                            15.000.000 Ft
c) építési koncesszió esetében                                                         100.000.000 Ft
d) szolgáltatás megrendelése esetében                                               8.000.000 Ft
e) szolgáltatási koncesszió esetében                                                  25.000.000 Ft
Az (1) bekezdéstől eltérően a Kbt. szerinti, közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatár 2015. január 1-jétől 2015. december 31-éig
 
a) árubeszerzés esetében                                                                  50.000.000 Ft
b) építési beruházás esetében                                                          100.000.000 Ft
c) szolgáltatás megrendelése esetében                                              50.000.000 Ft.
10.                        A hitelfelvétel szabályozása
 
65. § (1) A költségvetési szerv adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthet, továbbá törvényben meghatározott kivétellel értékpapírt nem bocsáthat ki, nem szerezhet meg, pénzügyi lízinget vagy faktoringot magában foglaló szerződést nem köthet, és garanciát, kezességet nem vállalhat.
(2) Adósságot keletkeztető ügyletnek minősülnek a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdés a)-g) pontjaiban meghatározottak.
66. § (1) Önkormányzati adósságot keletkeztető ügyletet kötni a Gst-ben foglalt szabályok alapján lehet.
(2) Az Önkormányzat az e rendelet 65. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg a Gst-ben foglalt mértéket.
67. § Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § (4) bekezdése értelmében a hitelfelvétel a Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik.
 
 11. A költségvetési többlet évközi hasznosítása
 
68. § A kincstár típusú finanszírozási rendszer – a szabad források betétként történő elhelyezése érdekében – megköveteli az azonnali döntést. A lekötésekre a döntési jogot a Képviselő-testület a Polgármesterre ruházza át, a Pénzügyi Bizottság utólagos tájékoztatása mellett.
 
 12. A behajtatlan követelések kezelése
 
69. § Behajtatlan fizetési kötelezettség mérséklése, illetve elengedése tárgyában 500 000,- Ft-ig terjedő egyedi értékhatárig a Polgármester dönt.
70. § 500.000,- Ft-tól 1.000.000,- Ft egyedi értékhatárig a Pénzügyi Bizottság dönt a behajtatlan követelések mérséklése illetve elengedése tárgyában, 1.000.000,- Ft egyedi értékhatárt meghaladó esetben a döntés joga a Képviselő-testületet illeti meg.
 
 13. Vegyes rendelkezések
 
71. § A Képviselő-testület kötelezi a Polgármesteri Hivatalt, hogy folyamatosan ellenőrizze az intézmények költségvetésének végrehajtását. A Polgármester az Önkormányzat első negyedévi teljesítéséről a májusi testületi ülésen tájékoztatja, első félévi teljesítéséről szeptember 15-ig számol be, a háromnegyedéves gazdálkodás teljesítésről november 30-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet.
72. § A Jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet, valamint a külön törvény szerinti, könyvvizsgálói záradékkal ellátott, egyszerűsített tartalmú – az Önkormányzat és Intézményei adatait összevontan tartalmazó – éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány-kimutatást, eredmény kimutatást a Polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig a Képviselő-testület elé terjeszti. A Képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.
73. § (1) A Polgármesteri Hivatala Pénzügyi Osztálya időközi költségvetési jelentést állít össze az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, az Intézmények és a nemzetiségi önkormányzatokra vonatkozóan
a) I-III. hónapról április 20-ig,
b) azt követően havonta tárgyhót követő 20-ig,
c) I-XII. hónapról a tárgyévet követő év február 5-ig,
melyet a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága felé továbbit.
(2) A Polgármesteri Hivatala Pénzügyi Osztálya évközi mérlegjelentést készít el 
a) I-III. negyedévre vonatkozóan tárgynegyedévet követő hó 20. napon, 
b) gyorsjelentés tárgyévet követő február 5-ig,
c) a negyedik negyedévre vonatkozó mérlegjelentés az éves költségvetési beszámoló benyújtásának határidejével megegyező időpontban,
74. § A Polgármester pótköltségvetést köteles készíteni, ha az év végére várható hiány meghaladja az általános tartalék mértékét, vagy a saját többletbevétel eléri a költségvetési főösszeg 3 %-át.
 
75.§ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy e rendelet hatályba lépése előtt keletkezett, 2015-re vonatkozó önkormányzati kötelezettségvállalást tartalmazó szerződést a szerződés összeg tekintetében módosítsa az e rendeletben elfogadott előirányzat erejéig.
 
 14. Záró rendelkezések
 
76. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 
 
 
            Geiger Ferenc s.k.                                                   dr. Laza Margit s.k.
  polgármester                                                                     jegyző

 [1] Beiktatta a 35/2015.(XI.20.) önkormányzati rendelet 2. § Hatályos: 2015. november 21-től